~yerinalexey/gobin

ref: e48ddadf229ca1091cc60fb862cb29cbda23c313 gobin/go.mod -rw-r--r-- 450 bytes
e48ddadfAlexey Yerin Dump config.example.toml to README 8 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
module git.sr.ht/~yerinalexey/gobin

go 1.15

require (
	github.com/gorilla/mux v1.8.0
	github.com/jackc/pgx/v4 v4.10.0
	github.com/kylelemons/godebug v1.1.0 // indirect
	github.com/lib/pq v1.4.0 // indirect
	github.com/naoina/go-stringutil v0.1.0 // indirect
	github.com/naoina/toml v0.1.1
	github.com/pkg/errors v0.9.1 // indirect
	github.com/shopspring/decimal v0.0.0-20200419222939-1884f454f8ea // indirect
	gopkg.in/yaml.v2 v2.2.3 // indirect
)