~whynothugo/systemd-lock-handler

ref: b1b8e56d09452a5bd39061cafbcfaa698d56eb9f systemd-lock-handler/go.sum -rw-r--r-- 354 bytes
b1b8e56d — Hugo Osvaldo Barrera Tidy up makefile 9 months ago
                                        
1
2
3
4
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.3.2 h1:D9/bQk5vlXQFZ6Kwuu6zaiXJ9oTPe68++AzAJc1DzSI=
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.3.2/go.mod h1:Y58oyj3AT4RCenI/lSvhwexgC+NSVTIJ3seZv2GcEnc=
github.com/godbus/dbus/v5 v5.0.4 h1:9349emZab16e7zQvpmsbtjc18ykshndd8y2PG3sgJbA=
github.com/godbus/dbus/v5 v5.0.4/go.mod h1:xhWf0FNVPg57R7Z0UbKHbJfkEywrmjJnf7w5xrFpKfA=