~tsileo/microblog.pub

microblog.pub/docker-compose-dev.yml -rw-r--r-- 361 bytes View raw
9c12a673Thomas Sileo Tweak CSS for DMs admin section 8 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
version: '3'
services:
 mongo:
  image: "mongo:latest"
  volumes:
   - "./data:/data/db"
  ports:
   - "27017:27017"
 poussetaches:
  image: "poussetaches/poussetaches:latest"
  volumes:
   - "${DATA_DIR}/poussetaches:/app/poussetaches_data"
  environment:
   - POUSSETACHES_AUTH_KEY=${POUSSETACHES_AUTH_KEY}
  ports:
   - "7991:7991"