~tpt/imstransport-web-site

b9356b510730e75a34374445dbab05efc0dcad6d — Dejan Josifovic 6 years ago bc02053
Modify text a bit.
1 files changed, 10 insertions(+), 13 deletions(-)

M resources/imstransport_web_site/public/index.html
M resources/imstransport_web_site/public/index.html => resources/imstransport_web_site/public/index.html +10 -13
@@ 32,7 32,7 @@
        <div id="info" class="row">
          <section id="info-section">
            <h1>
              <img src="/images/info/info.png" />
              <img src="/images/info/info.png" alt="I"/>
            </h1>
            <div>
              <div class="intro">


@@ 63,7 63,7 @@
        <div id="prices-div" class="row">
          <section id="prices-section">
            <h1>
              <img src="/images/info/c.png" />
              <img src="/images/info/c.png" alt="C" />
            </h1>
            <br />
            <div>


@@ 88,7 88,7 @@
        <section id="map-section">
          <div>
            <h1>
              <img src="/images/map/m.png">
              <img src="/images/map/m.png" alt="M">
            </h1>
            <p class="map-section-info">
              Proverite koliko bi ko&#353;tale na&#353;e usluge za Va&#353;u &#382;eljenu rutu dole na mapi.


@@ 113,17 113,12 @@
              <div id="map-info-div" style="display: block;">
                <p>Uputstvo za kori&#353;&#263;enje mape:</p>
                <ul>
                  <li>Da biste ucrtali &#382;eljenu rutu levim klikom obele&#382;ite po&#269;etnu destinaciju,
                    a kada prona&#273;ete krajnju destinaciju obele&#382;ite je duplim levim klikom.</li>
                  <li>Ako pogre&#353;ite u ucrtavanju mo&#382;ete brisati pritiskom na dugme "ESC" na tastaturi
                    ili desnim klikom mi&#353;a. Na isti na&#269;in se bri&#353;e i prethodni rezultat.</li>
                  <li>Da biste ucrtali &#382;eljenu rutu levim klikom obele&#382;ite po&#269;etnu pa zatim
                    i krajnju destinaciju. Ako pogre&#353;ite u ucrtavanju mo&#382;ete brisati
                    pritiskom na dugme "ESC" ili desnim klikom mi&#353;a.
                    Na isti na&#269;in se bri&#353;e i prethodni rezultat.</li>
                  <li>Mogu&#263;e je pomerati mapu dr&#382;anjem levog klika i pomeranjem mi&#353;a.
                    Ovo je mogu&#263;e raditi i u toku samog crtanja.</li>
                  <li>Na dugme + odnosno - mo&#382;ete zumirati odnosno odzumirati pogled na mapi, tako&#273;e i 
                    scroll-om na mi&#353;u.
                    Ovo je mogu&#263;e raditi i u toku samog crtanja.</li>
                  <li>Da biste podesili pogled na Beograd pritisnite dugme "R" koje se nalazi na mapi.</li>
                  <li>Da biste sklonili ili ponovo prikazali ovaj meni pritisnite dugme "I" koje se nalazi na mapi.</li>
                </ul>
              </div>
            </div>


@@ 131,7 126,9 @@
        </section>
        <footer>
          <div id="footer-firm">
            <span>&copy; SAR "Nikola Josifovic"</span>
            <span>&copy; Samostalna autoprevozni&#269;ka radnja "Nikola Josifovi&#263;"</span>
            <br />
            <span>Osnovana 2001. godine</span>
            <br />
            <span>Bulevar Arsenija &#268;arnojevi&#263;a 117</span>
            <br />