~thrill_seeker/dataviz-challenge-2019

c2f34b1741c9c92a8223648e4a83a00125ddbe07 — ThrillSeeker 1 year, 10 months ago 1a9978b master
Rmd files completed and reviewed, and new repository structure; pending shiny app deployment
8 files changed, 1838 insertions(+), 84 deletions(-)

R analysis.R => R/analysis.R
R global.R => app/global.R
R server.R => app/server.R
R ui.R => app/ui.R
R dataviz_cat.Rmd => docs/dataviz_cat.Rmd
A docs/dataviz_cat.html
R dataviz_eng.Rmd => docs/dataviz_eng.Rmd
A docs/dataviz_eng.html
R analysis.R => R/analysis.R +3 -3
@@ 6,8 6,8 @@ library(ggplot2)
library(Metrics)

# Define variables
input_path <- 'data/input'
output_path <- 'data/output'
input_path <- '../data/input'
output_path <- '../data/output'
filename <- '*_qualitat_aire_bcn.csv'
limit_dates <- list(min=as.Date('2018-06-01'), max=as.Date('2019-09-30'))@@ 46,6 46,7 @@ stations_dt <- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Estacions.csv') %>% fread()
stations_dt <- unique(stations_dt[, Codi_Contaminant:=NULL]) 
pollutants_dt <- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Contaminants.csv') %>% fread()
pollutants_dt <- pollutants_dt[Desc_Contaminant %in% c('O3', 'NO2', 'PM10')]
units <- unique(pollutants_dt[, .(units=Unitats)])

date <- seq(limit_dates$min, limit_dates$max, 'days')
time <- 0:23


@@ 195,7 196,6 @@ old_names <- c('desc_contaminant', 'nom_districte', 'latitud', 'longitud')
new_names <- c('pollutant', 'district', 'latitude', 'longitude')
setnames(daily_dt, old_names, new_names)

units <- unique(pollutants_dt[, .(units=Unitats)])
standards_dt <- data.table(pollutant=c('PM10', 'NO2', 'O3'), standards=c(standards_pm10, standards_no2, standards_o3))
standards_dt[, units:=units]
daily_dt <- merge(daily_dt, standards_dt, by='pollutant')

R global.R => app/global.R +1 -1
@@ 6,7 6,7 @@ library(shiny)
library(shinydashboard)
library(shinyWidgets)

data_path <- 'data/output'
data_path <- '../data/output'
dt <- file.path(data_path, 'app_data.csv') %>% fread()

# Add features to data for map usage

R server.R => app/server.R +0 -0
R ui.R => app/ui.R +0 -0
R dataviz_cat.Rmd => docs/dataviz_cat.Rmd +60 -43
@@ 11,6 11,7 @@ Amb la recent preocupació envers temes medioambientals, i tenint en compte la r
[R](https://www.r-project.org/), un dels llenguatges de programació més estesos en l'anàlisi de dades (i el meu preferit), ha estat l'escollit per a desenvolupar aquest anàlisi.

L'anàlisi segueix els següents passos:

1. Ingesta: Ingestió de dades sobre contaminació.
2. Preprocessament: Processar les dades fins que estiguin estructurades per a l'anàlisi.
3. Exploració: Extreure patrons i evolucions de la contaminació utilitzant gràfiques.


@@ 23,15 24,16 @@ L'aplicació es pot trobar al [portal de shiny](x).
# Ingesta

En primer lloc, és necessari carregar les dades. Aquestes han estat extretes dels següents enllaços:
- [Qualitat de l'aire](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-detall-bcn)
- [Estacions de mesura de contaminació](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-estacions-bcn)
- [Contaminants](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/contaminants-estacions-mesura-qualitat-aire )

* [Qualitat de l'aire](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-detall-bcn)
* [Estacions de mesura de contaminació](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-estacions-bcn)
* [Contaminants](https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/contaminants-estacions-mesura-qualitat-aire )

Tot i que existeix la possibilitat d'utilitzar una API directament per a aconseguir les dades, en aquest cas he preferit descarregar directament els fitxers en format .csv.

Els següents paquets es carreguen pel desenvolupament.

```{r package-loading}
```{r package-loading, message=FALSE}
library(data.table)
library(dplyr)
library(forecast)


@@ 46,6 48,7 @@ library(shinyWidgets)

De la mateixa manera que s'especifica a la URL que conté les dades sobre qualitat de l'aire, l'estructura dels datasets va canviar a partir de l'Abril del 2019.
He decidit definir dues parts diferents d'ingesta: 

1. La *vella* que llegeix les dades a partir de juny de 2018 (primer arxiu disponible) fins a març de 2019 (l'últim arxiu amb la mateixa estructura).
2. La *nova* que llegeix les dades a partir d'abril de 2019 fins a setembre del 2019 (l'últim arxiu pel moment). @@ 53,8 56,8 @@ Es defineixen també algunes variables auxiliars.

```{r variable-loading}
# Define variables
input_path <- 'data/input'
output_path <- 'data/output'
input_path <- '../data/input'
output_path <- '../data/output'
filename <- '*_qualitat_aire_bcn.csv'
limit_dates <- list(min=as.Date('2018-06-01'), max=as.Date('2019-09-30'))@@ 89,6 92,7 @@ str(new_quality_dt)
# Preprocessament

Sent el format completament diferent, i considerant que vull disposar de totes les combinacions d'estacions, contaminants i temps, l'enfoc és el següent:

1. Crear el dataset amb totes les combinacions desitjades, i separar-lo en dues parts (*vella* i *nova*).
2. Processar ambdós datasets separadament fins que es considerin estructurats, [tal com explica un gran gurú de R](https://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html).
3. Concatenar ambdós datasets per a crear el definitiu.


@@ 100,6 104,7 @@ stations_dt <- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Estacions.csv') %>% fread()
stations_dt <- unique(stations_dt[, Codi_Contaminant:=NULL]) 
pollutants_dt <- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Contaminants.csv') %>% fread()
pollutants_dt <- pollutants_dt[Desc_Contaminant %in% c('O3', 'NO2', 'PM10')]
units <- unique(pollutants_dt[, .(units=Unitats)])

date <- seq(limit_dates$min, limit_dates$max, 'days')
time <- 0:23


@@ 115,7 120,7 @@ quality_dt_new <- quality_dt[date >= '2019-01-04']

Després, les dades *velles* són processades.

```{r old-quality-preprocessing}
```{r old-quality-preprocessing, warning=FALSE}
# In order, get day, convert hours to integer, and filter by pollutant
old_quality_dt[, date:=as.Date(gsub(pattern=' .*', replacement='', generat), format='%d/%m/%Y')]
old_quality_dt[, hora_o3:=as.integer(gsub(pattern='h', replacement='', hora_o3))]


@@ 175,7 180,9 @@ En primer lloc es pot crear una gràfica que mostra valors mitjans per mes i con

```{r monthly-eda-plot}
monthly_dt <- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, yearmonth)]
m <- ggplot(data=monthly_dt) + aes(x=yearmonth, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + geom_line()
m <- ggplot(data=monthly_dt) + aes(x=yearmonth, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + 
	geom_line() + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) + 
	labs(x='Any-Mes', y=paste0('Valor (', units, ')'), colour='Contaminant')
plot(m)
```@@ 185,23 192,26 @@ Es pot veure que no hi ha dades ni per febrer ni març de 2019, i que també els

```{r hourly-eda-plot}
hourly_dt <- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, time)]
h <- ggplot(data=hourly_dt) + aes(x=time, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + geom_line()
h <- ggplot(data=hourly_dt) + aes(x=time, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + geom_line() + 
	labs(x='Hora', y=paste0('Valor (', units, ')'), colour='Contaminant')
plot(h)
```

Es pot observar que hi ha una clara diferència entre contaminants: sent els nivells de PM10 i NO2 relativament baixos després del migdia, els nivells de O3 són molt alts en comparació.
També sorgeix la pregunta de si hi ha diferències entre estacions, independentment de l'hora.

```{r station-eda-plot}
```{r station-eda-plot, warning=FALSE}
stations_dt <- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, estacio)]
s <- ggplot(data=quality_dt) + aes(x=as.factor(estacio), y=value) + geom_boxplot() + facet_wrap(desc_contaminant~.)
s <- ggplot(data=quality_dt) + aes(x=as.factor(estacio), y=value) + geom_boxplot() + facet_wrap(desc_contaminant~.) + 
	labs(x='Estació', y=paste0('Valor (', units, ')'))
plot(s)
```
En aquest cas hi ha valors extrems que no permetien veure les diferències. Es comprova que no hi ha cap patró, i es procedeix a excloure aquests valors per a la gràfica.

```{r station-eda-plot-no-outliers}
quality_dt[value > 1000]
s <- ggplot(data=quality_dt[value < 1000]) + aes(x=as.factor(estacio), y=value) + geom_boxplot() + facet_wrap(desc_contaminant~.)
s <- ggplot(data=quality_dt[value < 1000]) + aes(x=as.factor(estacio), y=value) + geom_boxplot() + facet_wrap(desc_contaminant~.) + 
	labs(x='Estació', y=paste0('Valor (', units, ')'))
plot(s)
```@@ 246,16 256,18 @@ daily_dt <- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant
hrange_dt <- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, date, hour_range)]

pm10_p <- ggplot(data=daily_dt[desc_contaminant=='PM10']) + aes(x=date, y=value) + geom_line() +
	geom_hline(yintercept=standards_pm10, color='red')
	geom_hline(yintercept=standards_pm10, color='red') + labs(x='Data', y=paste0('Valor (', units, ')'))
o3_p <- ggplot(data=hrange_dt[desc_contaminant=='O3']) + aes(x=date, y=value) + geom_line() +
	geom_hline(yintercept=standards_o3, color='red')
	geom_hline(yintercept=standards_o3, color='red') + labs(x='Data', y=paste0('Valor (', units, ')'))
no2_p <- ggplot(data=quality_dt[desc_contaminant=='NO2']) + aes(x=date, y=value) + geom_line() +
	geom_hline(yintercept=standards_no2, color='red')
	geom_hline(yintercept=standards_no2, color='red') + labs(x='Data', y=paste0('Valor (', units, ')'))
plot(pm10_p)
plot(o3_p)
plot(no2_p)
```

Es pot observar que, considerant els corresponents intervals pels diferents contaminants, en pocs casos els nivells estan per sobre els estàndars.

# Modelització

Predir els nivells de contaminació pot proveïr d'informació als ajuntaments, amb la qual cosa es podria mitigar futurs nivells alts de contaminació, per exemple.


@@ 315,19 327,21 @@ daily_dt <- rbind(daily_dt, predictions_dt)
# Aplicació

L'últim pas és preparar el conjunt de dades per a ser utilitzat en la aplicació interactiva. Considero que les variables més importants són les següents:
- Contaminant
- Districte
- Districte i coordenades de l'estació de contaminació
- Data
- Estàndars de la OMS
- Mètriques

* Contaminant
* Districte
* Districte i coordenades de l'estació de contaminació
* Data
* Estàndars de la OMS
* Mètriques

Per motius d'experiència d'usuari, crec que seria millor visualitzar dades a nivell mensual. La pregunta llavors és, quines mètriques s'haurien de considerar per a aquest nou conjunt de dades.

En aquest cas, es generen les següents mètriques:
- Mitjana: Valor mitjà, tenint en compte valors mitjans per dia (mitjana de mitjanes).
- Màxima: Valor màxim, tenint en compte valors mitjans per dia (màxim de mitjanes).
- Percentatge per sobre dels estàndars: Percentatge de dies el màxim dels quals està per sobre dels estàndars de la OMS.

* Mitjana: Valor mitjà, tenint en compte valors mitjans per dia (mitjana de mitjanes).
* Màxima: Valor màxim, tenint en compte valors mitjans per dia (màxim de mitjanes).
* Percentatge per sobre dels estàndars: Percentatge de dies el màxim dels quals està per sobre dels estàndars de la OMS.

**És important considerar que les comparacions amb els estàndards mencionats poden no ser completament justes.
Això rau en què els estàndars de la OMS consideren un rang temporal diferent per a cada contaminant, mentre que les mètriques són calculades com a mitjanes, màxims i percentatges de mitjanes diàries.**


@@ 355,31 369,33 @@ fwrite(monthly_dt, file.path(output_path, 'app_data.csv'))

[Shiny](https://shiny.rstudio.com/) és un paquet de R per a desenvolupar informes interactius a partir de codi R. Aquest serà el paquet utilitzat per a la aplicació final.
L'estructura genèrica d'una aplicació shiny és la següent:
- global.R: Carrega les dades i les processa si és necessari.
- server.R: Genera objectes d'interacció amb les dades.
- ui.R: Crea la interfície de l'usuari.

* global.R: Carrega les dades i les processa si és necessari.
* server.R: Genera objectes d'interacció amb les dades.
* ui.R: Crea la interfície de l'usuari.

El codi global.R és el que val la pena detallar.

A la aplicació, hi ha cercles que representen estacions, i ambdós radis i colors són parametritzables; per aquest motiu es generen dues columnes auxiliar.

La lògica de colors es defineix de la manera següent:
- Si la mètrica *Max* és superior als estàndards, l'estació apareixerà de color vermell.
- Si la mètrica *Max* és superior o igual al 80% dels estàndards, l'estació apareixerà de color groc.
- Si la mètrica *Max* és inferior al 80% dels estàndars, l'estació apareixerà de color verd.

* Si la mètrica *Max* és superior als estàndards, l'estació apareixerà de color vermell.
* Si la mètrica *Max* és superior o igual al 80% dels estàndards, l'estació apareixerà de color groc.
* Si la mètrica *Max* és inferior al 80% dels estàndars, l'estació apareixerà de color verd.

L'intuició dels radis és que els més grans indicaven valors més extrems (fossin aquests bons o dolents). La lògica concreta és la següent:
- Color verd:
	- El radi màxim es pot veure quan els valors van del 0 al 50% dels estàndars.
	- El radi decreixerà linealment quan els valors s'apropin al 80% dels estàndars, convergint al radi mínim.
- Color groc: El radi és constant i el seu valor és el mínim.
- Color vermell:
	- El radi creixerà linealment de mínim a màxim quan els valors s'apropin als 200% dels estàndars.
	- El radi màxim es podrà veure quan els valors siguin 200% dels estàndars o superiors.

* Color verd:
	+ El radi màxim es pot veure quan els valors van del 0 al 50% dels estàndars.
	+ El radi decreixerà linealment quan els valors s'apropin al 80% dels estàndars, convergint al radi mínim.
* Color groc: El radi és constant i el seu valor és el mínim.
* Color vermell:
	+ El radi creixerà linealment de mínim a màxim quan els valors s'apropin als 200% dels estàndars.
	+ El radi màxim es podrà veure quan els valors siguin 200% dels estàndars o superiors.

```{r global-app }
data_path <- 'data/output'
dt <- file.path(data_path, 'app_data.csv') %>% fread()
dt <- file.path(output_path, 'app_data.csv') %>% fread()

# Add features to data for map usage
colour_ratio <- 0.8


@@ 406,9 422,10 @@ La resta del codi pel desenvolupament de l'aplicació no està detallat en l'an
# Finalització

El principal objectiu d'aquest anàlisi ha estat mostrar el potencial de:
- Tecnologies de codi obert
- Dades obertes
- Modelització de dades
- Eines de visualització

* Tecnologies de codi obert
* Dades obertes
* Modelització de dades
* Eines de visualització

Usant aquestes eines apropiadament, és possible disposar de la informació necessària per a generar un impacte positiu en la qualitat de vida de les persones.

A docs/dataviz_cat.html => docs/dataviz_cat.html +860 -0
@@ 0,0 1,860 @@
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="pandoc" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" />
<title>Anàlisi dels nivells de contaminació a Barcelona</title>

<script>/*! jQuery v1.11.3 | (c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. | jquery.org/license */


return!0}function Q(a,b,d,e){if(m.acceptData(a)){var f,g,h=m.expando,i=a.nodeType,j=i?m.cache:a,k=i?a[h]:a[h]&&h;if(k&&j[k]&&(e||j[k].data)||void 0!==d||"string"!=typeof b)return k||(k=i?a[h]=c.pop()||m.guid++:h),j[k]||(j[k]=i?{}:{toJSON:m.noop}),("object"==typeof b||"function"==typeof b)&&(e?j[k]=m.extend(j[k],b):j[k].data=m.extend(j[k].data,b)),g=j[k],e||(g.data||(g.data={}),g=g.data),void 0!==d&&(g[m.camelCase(b)]=d),"string"==typeof b?(f=g[b],null==f&&(f=g[m.camelCase(b)])):f=g,f}}function R(a,b,c){if(m.acceptData(a)){var d,e,f=a.nodeType,g=f?m.cache:a,h=f?a[m.expando]:m.expando;if(g[h]){if(b&&(d=c?g[h]:g[h].data)){m.isArray(b)?b=b.concat(m.map(b,m.camelCase)):b in d?b=[b]:(b=m.camelCase(b),b=b in d?[b]:b.split(" ")),e=b.length;while(e--)delete d[b[e]];if(c?!P(d):!m.isEmptyObject(d))return}(c||(delete g[h].data,P(g[h])))&&(f?m.cleanData([a],!0):k.deleteExpando||g!=g.window?delete g[h]:g[h]=null)}}}m.extend({cache:{},noData:{"applet ":!0,"embed ":!0,"object ":"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"},hasData:function(a){return a=a.nodeType?m.cache[a[m.expando]]:a[m.expando],!!a&&!P(a)},data:function(a,b,c){return Q(a,b,c)},removeData:function(a,b){return R(a,b)},_data:function(a,b,c){return Q(a,b,c,!0)},_removeData:function(a,b){return R(a,b,!0)}}),m.fn.extend({data:function(a,b){var c,d,e,f=this[0],g=f&&f.attributes;if(void 0===a){if(this.length&&(e=m.data(f),1===f.nodeType&&!m._data(f,"parsedAttrs"))){c=g.length;while(c--)g[c]&&(d=g[c].name,0===d.indexOf("data-")&&(d=m.camelCase(d.slice(5)),O(f,d,e[d])));m._data(f,"parsedAttrs",!0)}return e}return"object"==typeof a?this.each(function(){m.data(this,a)}):arguments.length>1?this.each(function(){m.data(this,a,b)}):f?O(f,a,m.data(f,a)):void 0},removeData:function(a){return this.each(function(){m.removeData(this,a)})}}),m.extend({queue:function(a,b,c){var d;return a?(b=(b||"fx")+"queue",d=m._data(a,b),c&&(!d||m.isArray(c)?d=m._data(a,b,m.makeArray(c)):d.push(c)),d||[]):void 0},dequeue:function(a,b){b=b||"fx";var c=m.queue(a,b),d=c.length,e=c.shift(),f=m._queueHooks(a,b),g=function(){m.dequeue(a,b)};"inprogress"===e&&(e=c.shift(),d--),e&&("fx"===b&&c.unshift("inprogress"),delete f.stop,e.call(a,g,f)),!d&&f&&f.empty.fire()},_queueHooks:function(a,b){var c=b+"queueHooks";return m._data(a,c)||m._data(a,c,{empty:m.Callbacks("once memory").add(function(){m._removeData(a,b+"queue"),m._removeData(a,c)})})}}),m.fn.extend({queue:function(a,b){var c=2;return"string"!=typeof a&&(b=a,a="fx",c--),arguments.length<c?m.queue(this[0],a):void 0===b?this:this.each(function(){var c=m.queue(this,a,b);m._queueHooks(this,a),"fx"===a&&"inprogress"!==c[0]&&m.dequeue(this,a)})},dequeue:function(a){return this.each(function(){m.dequeue(this,a)})},clearQueue:function(a){return this.queue(a||"fx",[])},promise:function(a,b){var c,d=1,e=m.Deferred(),f=this,g=this.length,h=function(){--d||e.resolveWith(f,[f])};"string"!=typeof a&&(b=a,a=void 0),a=a||"fx";while(g--)c=m._data(f[g],a+"queueHooks"),c&&c.empty&&(d++,c.empty.add(h));return h(),e.promise(b)}});var S=/[+-]?(?:\d*\.|)\d+(?:[eE][+-]?\d+|)/.source,T=["Top","Right","Bottom","Left"],U=function(a,b){return a=b||a,"none"===m.css(a,"display")||!m.contains(a.ownerDocument,a)},V=m.access=function(a,b,c,d,e,f,g){var h=0,i=a.length,j=null==c;if("object"===m.type(c)){e=!0;for(h in c)m.access(a,b,h,c[h],!0,f,g)}else if(void 0!==d&&(e=!0,m.isFunction(d)||(g=!0),j&&(g?(b.call(a,d),b=null):(j=b,b=function(a,b,c){return j.call(m(a),c)})),b))for(;i>h;h++)b(a[h],c,g?d:d.call(a[h],h,b(a[h],c)));return e?a:j?b.call(a):i?b(a[0],c):f},W=/^(?:checkbox|radio)$/i;!function(){var a=y.createElement("input"),b=y.createElement("div"),c=y.createDocumentFragment();if(b.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",k.leadingWhitespace=3===b.firstChild.nodeType,k.tbody=!b.getElementsByTagName("tbody").length,k.htmlSerialize=!!b.getElementsByTagName("link").length,k.html5Clone="<:nav></:nav>"!==y.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML,a.type="checkbox",a.checked=!0,c.appendChild(a),k.appendChecked=a.checked,b.innerHTML="<textarea>x</textarea>",k.noCloneChecked=!!b.cloneNode(!0).lastChild.defaultValue,c.appendChild(b),b.innerHTML="<input type='radio' checked='checked' name='t'/>",k.checkClone=b.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,k.noCloneEvent=!0,b.attachEvent&&(b.attachEvent("onclick",function(){k.noCloneEvent=!1}),b.cloneNode(!0).click()),null==k.deleteExpando){k.deleteExpando=!0;try{delete b.test}catch(d){k.deleteExpando=!1}}}(),function(){var b,c,d=y.createElement("div");for(b in{submit:!0,change:!0,focusin:!0})c="on"+b,(k[b+"Bubbles"]=c in a)||(d.setAttribute(c,"t"),k[b+"Bubbles"]=d.attributes[c].expando===!1);d=null}();var X=/^(?:input|select|textarea)$/i,Y=/^key/,Z=/^(?:mouse|pointer|contextmenu)|click/,$=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,_=/^([^.]*)(?:\.(.+)|)$/;function aa(){return!0}function ba(){return!1}function ca(){try{return y.activeElement}catch(a){}}m.event={global:{},add:function(a,b,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r=m._data(a);if(r){c.handler&&(i=c,c=i.handler,e=i.selector),c.guid||(c.guid=m.guid++),(g=r.events)||(g=r.events={}),(k=r.handle)||(k=r.handle=function(a){return typeof m===K||a&&m.event.triggered===a.type?void 0:m.event.dispatch.apply(k.elem,arguments)},k.elem=a),b=(b||"").match(E)||[""],h=b.length;while(h--)f=_.exec(b[h])||[],o=q=f[1],p=(f[2]||"").split(".").sort(),o&&(j=m.event.special[o]||{},o=(e?j.delegateType:j.bindType)||o,j=m.event.special[o]||{},l=m.extend({type:o,origType:q,data:d,handler:c,guid:c.guid,selector:e,needsContext:e&&m.expr.match.needsContext.test(e),namespace:p.join(".")},i),(n=g[o])||(n=g[o]=[],n.delegateCount=0,j.setup&&j.setup.call(a,d,p,k)!==!1||(a.addEventListener?a.addEventListener(o,k,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+o,k))),j.add&&(j.add.call(a,l),l.handler.guid||(l.handler.guid=c.guid)),e?n.splice(n.delegateCount++,0,l):n.push(l),m.event.global[o]=!0);a=null}},remove:function(a,b,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r=m.hasData(a)&&m._data(a);if(r&&(k=r.events)){b=(b||"").match(E)||[""],j=b.length;while(j--)if(h=_.exec(b[j])||[],o=q=h[1],p=(h[2]||"").split(".").sort(),o){l=m.event.special[o]||{},o=(d?l.delegateType:l.bindType)||o,n=k[o]||[],h=h[2]&&new RegExp("(^|\\.)"+p.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"),i=f=n.length;while(f--)g=n[f],!e&&q!==g.origType||c&&c.guid!==g.guid||h&&!h.test(g.namespace)||d&&d!==g.selector&&("**"!==d||!g.selector)||(n.splice(f,1),g.selector&&n.delegateCount--,l.remove&&l.remove.call(a,g));i&&!n.length&&(l.teardown&&l.teardown.call(a,p,r.handle)!==!1||m.removeEvent(a,o,r.handle),delete k[o])}else for(o in k)m.event.remove(a,o+b[j],c,d,!0);m.isEmptyObject(k)&&(delete r.handle,m._removeData(a,"events"))}},trigger:function(b,c,d,e){var f,g,h,i,k,l,n,o=[d||y],p=j.call(b,"type")?b.type:b,q=j.call(b,"namespace")?b.namespace.split("."):[];if(h=l=d=d||y,3!==d.nodeType&&8!==d.nodeType&&!$.test(p+m.event.triggered)&&(p.indexOf(".")>=0&&(q=p.split("."),p=q.shift(),q.sort()),g=p.indexOf(":")<0&&"on"+p,b=b[m.expando]?b:new m.Event(p,"object"==typeof b&&b),b.isTrigger=e?2:3,b.namespace=q.join("."),b.namespace_re=b.namespace?new RegExp("(^|\\.)"+q.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,b.result=void 0,b.target||(b.target=d),c=null==c?[b]:m.makeArray(c,[b]),k=m.event.special[p]||{},e||!k.trigger||k.trigger.apply(d,c)!==!1)){if(!e&&!k.noBubble&&!m.isWindow(d)){for(i=k.delegateType||p,$.test(i+p)||(h=h.parentNode);h;h=h.parentNode)o.push(h),l=h;l===(d.ownerDocument||y)&&o.push(l.defaultView||l.parentWindow||a)}n=0;while((h=o[n++])&&!b.isPropagationStopped())b.type=n>1?i:k.bindType||p,f=(m._data(h,"events")||{})[b.type]&&m._data(h,"handle"),f&&f.apply(h,c),f=g&&h[g],f&&f.apply&&m.acceptData(h)&&(b.result=f.apply(h,c),b.result===!1&&b.preventDefault());if(b.type=p,!e&&!b.isDefaultPrevented()&&(!k._default||k._default.apply(o.pop(),c)===!1)&&m.acceptData(d)&&g&&d[p]&&!m.isWindow(d)){l=d[g],l&&(d[g]=null),m.event.triggered=p;try{d[p]()}catch(r){}m.event.triggered=void 0,l&&(d[g]=l)}return b.result}},dispatch:function(a){a=m.event.fix(a);var b,c,e,f,g,h=[],i=d.call(arguments),j=(m._data(this,"events")||{})[a.type]||[],k=m.event.special[a.type]||{};if(i[0]=a,a.delegateTarget=this,!k.preDispatch||k.preDispatch.call(this,a)!==!1){h=m.event.handlers.call(this,a,j),b=0;while((f=h[b++])&&!a.isPropagationStopped()){a.currentTarget=f.elem,g=0;while((e=f.handlers[g++])&&!a.isImmediatePropagationStopped())(!a.namespace_re||a.namespace_re.test(e.namespace))&&(a.handleObj=e,a.data=e.data,c=((m.event.special[e.origType]||{}).handle||e.handler).apply(f.elem,i),void 0!==c&&(a.result=c)===!1&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation()))}return k.postDispatch&&k.postDispatch.call(this,a),a.result}},handlers:function(a,b){var c,d,e,f,g=[],h=b.delegateCount,i=a.target;if(h&&i.nodeType&&(!a.button||"click"!==a.type))for(;i!=this;i=i.parentNode||this)if(1===i.nodeType&&(i.disabled!==!0||"click"!==a.type)){for(e=[],f=0;h>f;f++)d=b[f],c=d.selector+" ",void 0===e[c]&&(e[c]=d.needsContext?m(c,this).index(i)>=0:m.find(c,this,null,[i]).length),e[c]&&e.push(d);e.length&&g.push({elem:i,handlers:e})}return h<b.length&&g.push({elem:this,handlers:b.slice(h)}),g},fix:function(a){if(a[m.expando])return a;var b,c,d,e=a.type,f=a,g=this.fixHooks[e];g||(this.fixHooks[e]=g=Z.test(e)?this.mouseHooks:Y.test(e)?this.keyHooks:{}),d=g.props?this.props.concat(g.props):this.props,a=new m.Event(f),b=d.length;while(b--)c=d[b],a[c]=f[c];return a.target||(a.target=f.srcElement||y),3===a.target.nodeType&&(a.target=a.target.parentNode),a.metaKey=!!a.metaKey,g.filter?g.filter(a,f):a},props:"altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" "),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" "),filter:function(a,b){return null==a.which&&(a.which=null!=b.charCode?b.charCode:b.keyCode),a}},mouseHooks:{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX screenY toElement".split(" "),filter:function(a,b){var c,d,e,f=b.button,g=b.fromElement;return null==a.pageX&&null!=b.clientX&&(d=a.target.ownerDocument||y,e=d.documentElement,c=d.body,a.pageX=b.clientX+(e&&e.scrollLeft||c&&c.scrollLeft||0)-(e&&e.clientLeft||c&&c.clientLeft||0),a.pageY=b.clientY+(e&&e.scrollTop||c&&c.scrollTop||0)-(e&&e.clientTop||c&&c.clientTop||0)),!a.relatedTarget&&g&&(a.relatedTarget=g===a.target?b.toElement:g),a.which||void 0===f||(a.which=1&f?1:2&f?3:4&f?2:0),a}},special:{load:{noBubble:!0},focus:{trigger:function(){if(this!==ca()&&this.focus)try{return this.focus(),!1}catch(a){}},delegateType:"focusin"},blur:{trigger:function(){return this===ca()&&this.blur?(this.blur(),!1):void 0},delegateType:"focusout"},click:{trigger:function(){return m.nodeName(this,"input")&&"checkbox"===this.type&&this.click?(this.click(),!1):void 0},_default:function(a){return m.nodeName(a.target,"a")}},beforeunload:{postDispatch:function(a){void 0!==a.result&&a.originalEvent&&(a.originalEvent.returnValue=a.result)}}},simulate:function(a,b,c,d){var e=m.extend(new m.Event,c,{type:a,isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?m.event.trigger(e,null,b):m.event.dispatch.call(b,e),e.isDefaultPrevented()&&c.preventDefault()}},m.removeEvent=y.removeEventListener?function(a,b,c){a.removeEventListener&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){var d="on"+b;a.detachEvent&&(typeof a[d]===K&&(a[d]=null),a.detachEvent(d,c))},m.Event=function(a,b){return this instanceof m.Event?(a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.defaultPrevented||void 0===a.defaultPrevented&&a.returnValue===!1?aa:ba):this.type=a,b&&m.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.timeStamp||m.now(),void(this[m.expando]=!0)):new m.Event(a,b)},m.Event.prototype={isDefaultPrevented:ba,isPropagationStopped:ba,isImmediatePropagationStopped:ba,preventDefault:function(){var a=this.originalEvent;this.isDefaultPrevented=aa,a&&(a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1)},stopPropagation:function(){var a=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=aa,a&&(a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubble=!0)},stopImmediatePropagation:function(){var a=this.originalEvent;this.isImmediatePropagationStopped=aa,a&&a.stopImmediatePropagation&&a.stopImmediatePropagation(),this.stopPropagation()}},m.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout",pointerenter:"pointerover",pointerleave:"pointerout"},function(a,b){m.event.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var c,d=this,e=a.relatedTarget,f=a.handleObj;return(!e||e!==d&&!m.contains(d,e))&&(a.type=f.origType,c=f.handler.apply(this,arguments),a.type=b),c}}}),k.submitBubbles||(m.event.special.submit={setup:function(){return m.nodeName(this,"form")?!1:void m.event.add(this,"click._submit keypress._submit",function(a){var b=a.target,c=m.nodeName(b,"input")||m.nodeName(b,"button")?b.form:void 0;c&&!m._data(c,"submitBubbles")&&(m.event.add(c,"submit._submit",function(a){a._submit_bubble=!0}),m._data(c,"submitBubbles",!0))})},postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(delete a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&m.event.simulate("submit",this.parentNode,a,!0))},teardown:function(){return m.nodeName(this,"form")?!1:void m.event.remove(this,"._submit")}}),k.changeBubbles||(m.event.special.change={setup:function(){return X.test(this.nodeName)?(("checkbox"===this.type||"radio"===this.type)&&(m.event.add(this,"propertychange._change",function(a){"checked"===a.originalEvent.propertyName&&(this._just_changed=!0)}),m.event.add(this,"click._change",function(a){this._just_changed&&!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1),m.event.simulate("change",this,a,!0)})),!1):void m.event.add(this,"beforeactivate._change",function(a){var b=a.target;X.test(b.nodeName)&&!m._data(b,"changeBubbles")&&(m.event.add(b,"change._change",function(a){!this.parentNode||a.isSimulated||a.isTrigger||m.event.simulate("change",this.parentNode,a,!0)}),m._data(b,"changeBubbles",!0))})},handle:function(a){var b=a.target;return this!==b||a.isSimulated||a.isTrigger||"radio"!==b.type&&"checkbox"!==b.type?a.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0},teardown:function(){return m.event.remove(this,"._change"),!X.test(this.nodeName)}}),k.focusinBubbles||m.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(a,b){var c=function(a){m.event.simulate(b,a.target,m.event.fix(a),!0)};m.event.special[b]={setup:function(){var d=this.ownerDocument||this,e=m._data(d,b);e||d.addEventListener(a,c,!0),m._data(d,b,(e||0)+1)},teardown:function(){var d=this.ownerDocument||this,e=m._data(d,b)-1;e?m._data(d,b,e):(d.removeEventListener(a,c,!0),m._removeData(d,b))}}}),m.fn.extend({on:function(a,b,c,d,e){var f,g;if("object"==typeof a){"string"!=typeof b&&(c=c||b,b=void 0);for(f in a)this.on(f,b,c,a[f],e);return this}if(null==c&&null==d?(d=b,c=b=void 0):null==d&&("string"==typeof b?(d=c,c=void 0):(d=c,c=b,b=void 0)),d===!1)d=ba;else if(!d)return this;return 1===e&&(g=d,d=function(a){return m().off(a),g.apply(this,arguments)},d.guid=g.guid||(g.guid=m.guid++)),this.each(function(){m.event.add(this,a,d,c,b)})},one:function(a,b,c,d){return this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,b,c){var d,e;if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj)return d=a.handleObj,m(a.delegateTarget).off(d.namespace?d.origType+"."+d.namespace:d.origType,d.selector,d.handler),this;if("object"==typeof a){for(e in a)this.off(e,b,a[e]);return this}return(b===!1||"function"==typeof b)&&(c=b,b=void 0),c===!1&&(c=ba),this.each(function(){m.event.remove(this,a,c,b)})},trigger:function(a,b){return this.each(function(){m.event.trigger(a,b,this)})},triggerHandler:function(a,b){var c=this[0];return c?m.event.trigger(a,b,c,!0):void 0}});function da(a){var b=ea.split("|"),c=a.createDocumentFragment();if(c.createElement)while(b.length)c.createElement(b.pop());return c}var ea="abbr|article|aside|audio|bdi|canvas|data|datalist|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video",fa=/ jQuery\d+="(?:null|\d+)"/g,ga=new RegExp("<(?:"+ea+")[\\s/>]","i"),ha=/^\s+/,ia=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/gi,ja=/<([\w:]+)/,ka=/<tbody/i,la=/<|&#?\w+;/,ma=/<(?:script|style|link)/i,na=/checked\s*(?:[^=]|=\s*.checked.)/i,oa=/^$|\/(?:java|ecma)script/i,pa=/^true\/(.*)/,qa=/^\s*<!(?:\[CDATA\[|--)|(?:\]\]|--)>\s*$/g,ra={option:[1,"<select multiple='multiple'>","</select>"],legend:[1,"<fieldset>","</fieldset>"],area:[1,"<map>","</map>"],param:[1,"<object>","</object>"],thead:[1,"<table>","</table>"],tr:[2,"<table><tbody>","</tbody></table>"],col:[2,"<table><tbody></tbody><colgroup>","</colgroup></table>"],td:[3,"<table><tbody><tr>","</tr></tbody></table>"],_default:k.htmlSerialize?[0,"",""]:[1,"X<div>","</div>"]},sa=da(y),ta=sa.appendChild(y.createElement("div"));ra.optgroup=ra.option,ra.tbody=ra.tfoot=ra.colgroup=ra.caption=ra.thead,ra.th=ra.td;function ua(a,b){var c,d,e=0,f=typeof a.getElementsByTagName!==K?a.getElementsByTagName(b||"*"):typeof a.querySelectorAll!==K?a.querySelectorAll(b||"*"):void 0;if(!f)for(f=[],c=a.childNodes||a;null!=(d=c[e]);e++)!b||m.nodeName(d,b)?f.push(d):m.merge(f,ua(d,b));return void 0===b||b&&m.nodeName(a,b)?m.merge([a],f):f}function va(a){W.test(a.type)&&(a.defaultChecked=a.checked)}function wa(a,b){return m.nodeName(a,"table")&&m.nodeName(11!==b.nodeType?b:b.firstChild,"tr")?a.getElementsByTagName("tbody")[0]||a.appendChild(a.ownerDocument.createElement("tbody")):a}function xa(a){return a.type=(null!==m.find.attr(a,"type"))+"/"+a.type,a}function ya(a){var b=pa.exec(a.type);return b?a.type=b[1]:a.removeAttribute("type"),a}function za(a,b){for(var c,d=0;null!=(c=a[d]);d++)m._data(c,"globalEval",!b||m._data(b[d],"globalEval"))}function Aa(a,b){if(1===b.nodeType&&m.hasData(a)){var c,d,e,f=m._data(a),g=m._data(b,f),h=f.events;if(h){delete g.handle,g.events={};for(c in h)for(d=0,e=h[c].length;e>d;d++)m.event.add(b,c,h[c][d])}g.data&&(g.data=m.extend({},g.data))}}function Ba(a,b){var c,d,e;if(1===b.nodeType){if(c=b.nodeName.toLowerCase(),!k.noCloneEvent&&b[m.expando]){e=m._data(b);for(d in e.events)m.removeEvent(b,d,e.handle);b.removeAttribute(m.expando)}"script"===c&&b.text!==a.text?(xa(b).text=a.text,ya(b)):"object"===c?(b.parentNode&&(b.outerHTML=a.outerHTML),k.html5Clone&&a.innerHTML&&!m.trim(b.innerHTML)&&(b.innerHTML=a.innerHTML)):"input"===c&&W.test(a.type)?(b.defaultChecked=b.checked=a.checked,b.value!==a.value&&(b.value=a.value)):"option"===c?b.defaultSelected=b.selected=a.defaultSelected:("input"===c||"textarea"===c)&&(b.defaultValue=a.defaultValue)}}m.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,f,g,h,i=m.contains(a.ownerDocument,a);if(k.html5Clone||m.isXMLDoc(a)||!ga.test("<"+a.nodeName+">")?f=a.cloneNode(!0):(ta.innerHTML=a.outerHTML,ta.removeChild(f=ta.firstChild)),!(k.noCloneEvent&&k.noCloneChecked||1!==a.nodeType&&11!==a.nodeType||m.isXMLDoc(a)))for(d=ua(f),h=ua(a),g=0;null!=(e=h[g]);++g)d[g]&&Ba(e,d[g]);if(b)if(c)for(h=h||ua(a),d=d||ua(f),g=0;null!=(e=h[g]);g++)Aa(e,d[g]);else Aa(a,f);return d=ua(f,"script"),d.length>0&&za(d,!i&&ua(a,"script")),d=h=e=null,f},buildFragment:function(a,b,c,d){for(var e,f,g,h,i,j,l,n=a.length,o=da(b),p=[],q=0;n>q;q++)if(f=a[q],f||0===f)if("object"===m.type(f))m.merge(p,f.nodeType?[f]:f);else if(la.test(f)){h=h||o.appendChild(b.createElement("div")),i=(ja.exec(f)||["",""])[1].toLowerCase(),l=ra[i]||ra._default,h.innerHTML=l[1]+f.replace(ia,"<$1></$2>")+l[2],e=l[0];while(e--)h=h.lastChild;if(!k.leadingWhitespace&&ha.test(f)&&p.push(b.createTextNode(ha.exec(f)[0])),!k.tbody){f="table"!==i||ka.test(f)?"<table>"!==l[1]||ka.test(f)?0:h:h.firstChild,e=f&&f.childNodes.length;while(e--)m.nodeName(j=f.childNodes[e],"tbody")&&!j.childNodes.length&&f.removeChild(j)}m.merge(p,h.childNodes),h.textContent="";while(h.firstChild)h.removeChild(h.firstChild);h=o.lastChild}else p.push(b.createTextNode(f));h&&o.removeChild(h),k.appendChecked||m.grep(ua(p,"input"),va),q=0;while(f=p[q++])if((!d||-1===m.inArray(f,d))&&(g=m.contains(f.ownerDocument,f),h=ua(o.appendChild(f),"script"),g&&za(h),c)){e=0;while(f=h[e++])oa.test(f.type||"")&&c.push(f)}return h=null,o},cleanData:function(a,b){for(var d,e,f,g,h=0,i=m.expando,j=m.cache,l=k.deleteExpando,n=m.event.special;null!=(d=a[h]);h++)if((b||m.acceptData(d))&&(f=d[i],g=f&&j[f])){if(g.events)for(e in g.events)n[e]?m.event.remove(d,e):m.removeEvent(d,e,g.handle);j[f]&&(delete j[f],l?delete d[i]:typeof d.removeAttribute!==K?d.removeAttribute(i):d[i]=null,c.push(f))}}}),m.fn.extend({text:function(a){return V(this,function(a){return void 0===a?m.text(this):this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||y).createTextNode(a))},null,a,arguments.length)},append:function(){return this.domManip(arguments,function(a){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){var b=wa(this,a);b.appendChild(a)}})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,function(a){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){var b=wa(this,a);b.insertBefore(a,b.firstChild)}})},before:function(){return this.domManip(arguments,function(a){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(a,this)})},after:function(){return this.domManip(arguments,function(a){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)})},remove:function(a,b){for(var c,d=a?m.filter(a,this):this,e=0;null!=(c=d[e]);e++)b||1!==c.nodeType||m.cleanData(ua(c)),c.parentNode&&(b&&m.contains(c.ownerDocument,c)&&za(ua(c,"script")),c.parentNode.removeChild(c));return this},empty:function(){for(var a,b=0;null!=(a=this[b]);b++){1===a.nodeType&&m.cleanData(ua(a,!1));while(a.firstChild)a.removeChild(a.firstChild);a.options&&m.nodeName(a,"select")&&(a.options.length=0)}return this},clone:function(a,b){return a=null==a?!1:a,b=null==b?a:b,this.map(function(){return m.clone(this,a,b)})},html:function(a){return V(this,function(a){var b=this[0]||{},c=0,d=this.length;if(void 0===a)return 1===b.nodeType?b.innerHTML.replace(fa,""):void 0;if(!("string"!=typeof a||ma.test(a)||!k.htmlSerialize&&ga.test(a)||!k.leadingWhitespace&&ha.test(a)||ra[(ja.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()])){a=a.replace(ia,"<$1></$2>");try{for(;d>c;c++)b=this[c]||{},1===b.nodeType&&(m.cleanData(ua(b,!1)),b.innerHTML=a);b=0}catch(e){}}b&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(){var a=arguments[0];return this.domManip(arguments,function(b){a=this.parentNode,m.cleanData(ua(this)),a&&a.replaceChild(b,this)}),a&&(a.length||a.nodeType)?this:this.remove()},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,b){a=e.apply([],a);var c,d,f,g,h,i,j=0,l=this.length,n=this,o=l-1,p=a[0],q=m.isFunction(p);if(q||l>1&&"string"==typeof p&&!k.checkClone&&na.test(p))return this.each(function(c){var d=n.eq(c);q&&(a[0]=p.call(this,c,d.html())),d.domManip(a,b)});if(l&&(i=m.buildFragment(a,this[0].ownerDocument,!1,this),c=i.firstChild,1===i.childNodes.length&&(i=c),c)){for(g=m.map(ua(i,"script"),xa),f=g.length;l>j;j++)d=i,j!==o&&(d=m.clone(d,!0,!0),f&&m.merge(g,ua(d,"script"))),b.call(this[j],d,j);if(f)for(h=g[g.length-1].ownerDocument,m.map(g,ya),j=0;f>j;j++)d=g[j],oa.test(d.type||"")&&!m._data(d,"globalEval")&&m.contains(h,d)&&(d.src?m._evalUrl&&m._evalUrl(d.src):m.globalEval((d.text||d.textContent||d.innerHTML||"").replace(qa,"")));i=c=null}return this}}),m.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){m.fn[a]=function(a){for(var c,d=0,e=[],g=m(a),h=g.length-1;h>=d;d++)c=d===h?this:this.clone(!0),m(g[d])[b](c),f.apply(e,c.get());return this.pushStack(e)}});var Ca,Da={};function Ea(b,c){var d,e=m(c.createElement(b)).appendTo(c.body),f=a.getDefaultComputedStyle&&(d=a.getDefaultComputedStyle(e[0]))?d.display:m.css(e[0],"display");return e.detach(),f}function Fa(a){var b=y,c=Da[a];return c||(c=Ea(a,b),"none"!==c&&c||(Ca=(Ca||m("<iframe frameborder='0' width='0' height='0'/>")).appendTo(b.documentElement),b=(Ca[0].contentWindow||Ca[0].contentDocument).document,b.write(),b.close(),c=Ea(a,b),Ca.detach()),Da[a]=c),c}!function(){var a;k.shrinkWrapBlocks=function(){if(null!=a)return a;a=!1;var b,c,d;return c=y.getElementsByTagName("body")[0],c&&c.style?(b=y.createElement("div"),d=y.createElement("div"),d.style.cssText="position:absolute;border:0;width:0;height:0;top:0;left:-9999px",c.appendChild(d).appendChild(b),typeof b.style.zoom!==K&&(b.style.cssText="-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;display:block;margin:0;border:0;padding:1px;width:1px;zoom:1",b.appendChild(y.createElement("div")).style.width="5px",a=3!==b.offsetWidth),c.removeChild(d),a):void 0}}();var Ga=/^margin/,Ha=new RegExp("^("+S+")(?!px)[a-z%]+$","i"),Ia,Ja,Ka=/^(top|right|bottom|left)$/;a.getComputedStyle?(Ia=function(b){return b.ownerDocument.defaultView.opener?b.ownerDocument.defaultView.getComputedStyle(b,null):a.getComputedStyle(b,null)},Ja=function(a,b,c){var d,e,f,g,h=a.style;return c=c||Ia(a),g=c?c.getPropertyValue(b)||c[b]:void 0,c&&(""!==g||m.contains(a.ownerDocument,a)||(g=m.style(a,b)),Ha.test(g)&&Ga.test(b)&&(d=h.width,e=h.minWidth,f=h.maxWidth,h.minWidth=h.maxWidth=h.width=g,g=c.width,h.width=d,h.minWidth=e,h.maxWidth=f)),void 0===g?g:g+""}):y.documentElement.currentStyle&&(Ia=function(a){return a.currentStyle},Ja=function(a,b,c){var d,e,f,g,h=a.style;return c=c||Ia(a),g=c?c[b]:void 0,null==g&&h&&h[b]&&(g=h[b]),Ha.test(g)&&!Ka.test(b)&&(d=h.left,e=a.runtimeStyle,f=e&&e.left,f&&(e.left=a.currentStyle.left),h.left="fontSize"===b?"1em":g,g=h.pixelLeft+"px",h.left=d,f&&(e.left=f)),void 0===g?g:g+""||"auto"});function La(a,b){return{get:function(){var c=a();if(null!=c)return c?void delete this.get:(this.get=b).apply(this,arguments)}}}!function(){var b,c,d,e,f,g,h;if(b=y.createElement("div"),b.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",d=b.getElementsByTagName("a")[0],c=d&&d.style){c.cssText="float:left;opacity:.5",k.opacity="0.5"===c.opacity,k.cssFloat=!!c.cssFloat,b.style.backgroundClip="content-box",b.cloneNode(!0).style.backgroundClip="",k.clearCloneStyle="content-box"===b.style.backgroundClip,k.boxSizing=""===c.boxSizing||""===c.MozBoxSizing||""===c.WebkitBoxSizing,m.extend(k,{reliableHiddenOffsets:function(){return null==g&&i(),g},boxSizingReliable:function(){return null==f&&i(),f},pixelPosition:function(){return null==e&&i(),e},reliableMarginRight:function(){return null==h&&i(),h}});function i(){var b,c,d,i;c=y.getElementsByTagName("body")[0],c&&c.style&&(b=y.createElement("div"),d=y.createElement("div"),d.style.cssText="position:absolute;border:0;width:0;height:0;top:0;left:-9999px",c.appendChild(d).appendChild(b),b.style.cssText="-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;display:block;margin-top:1%;top:1%;border:1px;padding:1px;width:4px;position:absolute",e=f=!1,h=!0,a.getComputedStyle&&(e="1%"!==(a.getComputedStyle(b,null)||{}).top,f="4px"===(a.getComputedStyle(b,null)||{width:"4px"}).width,i=b.appendChild(y.createElement("div")),i.style.cssText=b.style.cssText="-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;display:block;margin:0;border:0;padding:0",i.style.marginRight=i.style.width="0",b.style.width="1px",h=!parseFloat((a.getComputedStyle(i,null)||{}).marginRight),b.removeChild(i)),b.innerHTML="<table><tr><td></td><td>t</td></tr></table>",i=b.getElementsByTagName("td"),i[0].style.cssText="margin:0;border:0;padding:0;display:none",g=0===i[0].offsetHeight,g&&(i[0].style.display="",i[1].style.display="none",g=0===i[0].offsetHeight),c.removeChild(d))}}}(),m.swap=function(a,b,c,d){var e,f,g={};for(f in b)g[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.apply(a,d||[]);for(f in b)a.style[f]=g[f];return e};var Ma=/alpha\([^)]*\)/i,Na=/opacity\s*=\s*([^)]*)/,Oa=/^(none|table(?!-c[ea]).+)/,Pa=new RegExp("^("+S+")(.*)$","i"),Qa=new RegExp("^([+-])=("+S+")","i"),Ra={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},Sa={letterSpacing:"0",fontWeight:"400"},Ta=["Webkit","O","Moz","ms"];function Ua(a,b){if(b in a)return b;var c=b.charAt(0).toUpperCase()+b.slice(1),d=b,e=Ta.length;while(e--)if(b=Ta[e]+c,b in a)return b;return d}function Va(a,b){for(var c,d,e,f=[],g=0,h=a.length;h>g;g++)d=a[g],d.style&&(f[g]=m._data(d,"olddisplay"),c=d.style.display,b?(f[g]||"none"!==c||(d.style.display=""),""===d.style.display&&U(d)&&(f[g]=m._data(d,"olddisplay",Fa(d.nodeName)))):(e=U(d),(c&&"none"!==c||!e)&&m._data(d,"olddisplay",e?c:m.css(d,"display"))));for(g=0;h>g;g++)d=a[g],d.style&&(b&&"none"!==d.style.display&&""!==d.style.display||(d.style.display=b?f[g]||"":"none"));return a}function Wa(a,b,c){var d=Pa.exec(b);return d?Math.max(0,d[1]-(c||0))+(d[2]||"px"):b}function Xa(a,b,c,d,e){for(var f=c===(d?"border":"content")?4:"width"===b?1:0,g=0;4>f;f+=2)"margin"===c&&(g+=m.css(a,c+T[f],!0,e)),d?("content"===c&&(g-=m.css(a,"padding"+T[f],!0,e)),"margin"!==c&&(g-=m.css(a,"border"+T[f]+"Width",!0,e))):(g+=m.css(a,"padding"+T[f],!0,e),"padding"!==c&&(g+=m.css(a,"border"+T[f]+"Width",!0,e)));return g}function Ya(a,b,c){var d=!0,e="width"===b?a.offsetWidth:a.offsetHeight,f=Ia(a),g=k.boxSizing&&"border-box"===m.css(a,"boxSizing",!1,f);if(0>=e||null==e){if(e=Ja(a,b,f),(0>e||null==e)&&(e=a.style[b]),Ha.test(e))return e;d=g&&(k.boxSizingReliable()||e===a.style[b]),e=parseFloat(e)||0}return e+Xa(a,b,c||(g?"border":"content"),d,f)+"px"}m.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=Ja(a,"opacity");return""===c?"1":c}}}},cssNumber:{columnCount:!0,fillOpacity:!0,flexGrow:!0,flexShrink:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,order:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":k.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,b,c,d){if(a&&3!==a.nodeType&&8!==a.nodeType&&a.style){var e,f,g,h=m.camelCase(b),i=a.style;if(b=m.cssProps[h]||(m.cssProps[h]=Ua(i,h)),g=m.cssHooks[b]||m.cssHooks[h],void 0===c)return g&&"get"in g&&void 0!==(e=g.get(a,!1,d))?e:i[b];if(f=typeof c,"string"===f&&(e=Qa.exec(c))&&(c=(e[1]+1)*e[2]+parseFloat(m.css(a,b)),f="number"),null!=c&&c===c&&("number"!==f||m.cssNumber[h]||(c+="px"),k.clearCloneStyle||""!==c||0!==b.indexOf("background")||(i[b]="inherit"),!(g&&"set"in g&&void 0===(c=g.set(a,c,d)))))try{i[b]=c}catch(j){}}},css:function(a,b,c,d){var e,f,g,h=m.camelCase(b);return b=m.cssProps[h]||(m.cssProps[h]=Ua(a.style,h)),g=m.cssHooks[b]||m.cssHooks[h],g&&"get"in g&&(f=g.get(a,!0,c)),void 0===f&&(f=Ja(a,b,d)),"normal"===f&&b in Sa&&(f=Sa[b]),""===c||c?(e=parseFloat(f),c===!0||m.isNumeric(e)?e||0:f):f}}),m.each(["height","width"],function(a,b){m.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){return c?Oa.test(m.css(a,"display"))&&0===a.offsetWidth?m.swap(a,Ra,function(){return Ya(a,b,d)}):Ya(a,b,d):void 0},set:function(a,c,d){var e=d&&Ia(a);return Wa(a,c,d?Xa(a,b,d,k.boxSizing&&"border-box"===m.css(a,"boxSizing",!1,e),e):0)}}}),k.opacity||(m.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return Na.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?.01*parseFloat(RegExp.$1)+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=m.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+100*b+")":"",f=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1,(b>=1||""===b)&&""===m.trim(f.replace(Ma,""))&&c.removeAttribute&&(c.removeAttribute("filter"),""===b||d&&!d.filter)||(c.filter=Ma.test(f)?f.replace(Ma,e):f+" "+e)}}),m.cssHooks.marginRight=La(k.reliableMarginRight,function(a,b){return b?m.swap(a,{display:"inline-block"},Ja,[a,"marginRight"]):void 0}),m.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){m.cssHooks[a+b]={expand:function(c){for(var d=0,e={},f="string"==typeof c?c.split(" "):[c];4>d;d++)e[a+T[d]+b]=f[d]||f[d-2]||f[0];return e}},Ga.test(a)||(m.cssHooks[a+b].set=Wa)}),m.fn.extend({css:function(a,b){return V(this,function(a,b,c){var d,e,f={},g=0;if(m.isArray(b)){for(d=Ia(a),e=b.length;e>g;g++)f[b[g]]=m.css(a,b[g],!1,d);return f}return void 0!==c?m.style(a,b,c):m.css(a,b)},a,b,arguments.length>1)},show:function(){return Va(this,!0)},hide:function(){return Va(this)},toggle:function(a){return"boolean"==typeof a?a?this.show():this.hide():this.each(function(){U(this)?m(this).show():m(this).hide()})}});function Za(a,b,c,d,e){

</script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css">html{font-family:sans-serif;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%}body{margin:0}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,menu,nav,section,summary{display:block}audio,canvas,progress,video{display:inline-block;vertical-align:baseline}audio:not([controls]){display:none;height:0}[hidden],template{display:none}a{background-color:transparent}a:active,a:hover{outline:0}abbr[title]{border-bottom:1px dotted}b,strong{font-weight:700}dfn{font-style:italic}h1{margin:.67em 0;font-size:2em}mark{color:#000;background:#ff0}small{font-size:80%}sub,sup{position:relative;font-size:75%;line-height:0;vertical-align:baseline}sup{top:-.5em}sub{bottom:-.25em}img{border:0}svg:not(:root){overflow:hidden}figure{margin:1em 40px}hr{height:0;-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}pre{overflow:auto}code,kbd,pre,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em}button,input,optgroup,select,textarea{margin:0;font:inherit;color:inherit}button{overflow:visible}button,select{text-transform:none}button,html input[type=button],input[type=reset],input[type=submit]{-webkit-appearance:button;cursor:pointer}button[disabled],html input[disabled]{cursor:default}button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner{padding:0;border:0}input{line-height:normal}input[type=checkbox],input[type=radio]{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;padding:0}input[type=number]::-webkit-inner-spin-button,input[type=number]::-webkit-outer-spin-button{height:auto}input[type=search]{-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;-webkit-appearance:textfield}input[type=search]::-webkit-search-cancel-button,input[type=search]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none}fieldset{padding:.35em .625em .75em;margin:0 2px;border:1px solid silver}legend{padding:0;border:0}textarea{overflow:auto}optgroup{font-weight:700}table{border-spacing:0;border-collapse:collapse}td,th{padding:0}@media print{*,:after,:before{color:#000!important;text-shadow:none!important;background:0 0!important;-webkit-box-shadow:none!important;box-shadow:none!important}a,a:visited{text-decoration:underline}a[href]:after{content:" (" attr(href) ")"}abbr[title]:after{content:" (" attr(title) ")"}a[href^="javascript:"]:after,a[href^="#"]:after{content:""}blockquote,pre{border:1px solid #999;page-break-inside:avoid}thead{display:table-header-group}img,tr{page-break-inside:avoid}img{max-width:100%!important}h2,h3,p{orphans:3;widows:3}h2,h3{page-break-after:avoid}.navbar{display:none}.btn>.caret,.dropup>.btn>.caret{border-top-color:#000!important}.label{border:1px solid #000}.table{border-collapse:collapse!important}.table td,.table th{background-color:#fff!important}.table-bordered td,.table-bordered th{border:1px solid #ddd!important}}@font-face{font-family:'Glyphicons Halflings';src:url(data:application/vnd.ms-fontobject;base64,n04AAEFNAAACAAIABAAAAAAABQAAAAAAAAABAJABAAAEAExQAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAJxJ/LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwAgAEgAYQBsAGYAbABpAG4AZwBzAAAADgBSAGUAZwB1AGwAYQByAAAAeABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMQAuADAAMAA5ADsAUABTACAAMAAwADEALgAwADAAOQA7AGgAbwB0AGMAbwBuAHYAIAAxAC4AMAAuADcAMAA7AG0AYQBrAGUAbwB0AGYALgBsAGkAYgAyAC4ANQAuADUAOAAzADIAOQAAADgARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwAgAEgAYQBsAGYAbABpAG4AZwBzACAAUgBlAGcAdQBsAGEAcgAAAAAAQlNHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAKncAE0TAE0ZAEbuFM3pjM/SEdmjKHUbyow8ATBE40IvWA3vTu8LiABDQ+pexwUMcm1SMnNryctQSiI1K5ZnbOlXKmnVV5YvRe6RnNMFNCOs1KNVpn6yZhCJkRtVRNzEufeIq7HgSrcx4S8h/v4vnrrKc6oCNxmSk2uKlZQHBii6iKFoH0746ThvkO1kJHlxjrkxs+LWORaDQBEtiYJIR5IB9Bi1UyL4Rmr0BNigNkMzlKQmnofBHviqVzUxwdMb3NdCn69hy+pRYVKGVS/1tnsqv4LL7wCCPZZAZPT4aCShHjHJVNuXbmMrY5LeQaGnvAkXlVrJgKRAUdFjrWEah9XebPeQMj7KS7DIBAFt8ycgC5PLGUOHSE3ErGZCiViNLL5ZARfywnCoZaKQCu6NuFX42AEeKtKUGnr/Cm2Cy8tpFhBPMW5Fxi4Qm4TkDWh4IWFDClhU2hRWosUWqcKLlgyXB+lSHaWaHiWlBAR8SeSgSPCQxdVQgzUixWKSTrIQEbU94viDctkvX+VSjJuUmV8L4CXShI11esnp0pjWNZIyxKHS4wVQ2ime1P4RnhvGw0aDN1OLAXGERsB7buFpFGGBAre4QEQR0HOIO5oYH305G+KspT/FupEGGafCCwxSe6ZUa+073rXHnNdVXE6eWvibUS27XtRzkH838mYLMBmYysZTM0EM3A1fbpCBYFccN1B/EnCYu/TgCGmr7bMh8GfYL+BfcLvB0gRagC09w9elfldaIy/hNCBLRgBgtCC7jAF63wLSMAfbfAlEggYU0bUA7ACCJmTDpEmJtI78w4/BO7dN7JR7J7ZvbYaUbaILSQsRBiF3HGk5fEg6p9unwLvn98r+vnsV+372uf1xBLq4qU/45fTuqaAP+pssmCCCTF0mhEow8ZXZOS8D7Q85JsxZ+Azok7B7O/f6J8AzYBySZQB/QHYUSA+EeQhEWiS6AIQzgcsDiER4MjgMBAWDV4AgQ3g1eBgIdweCQmCjJEMkJ+PKRWyFHHmg1Wi/6xzUgA0LREoKJChwnQa9B+5RQZRB3IlBlkAnxyQNaANwHMowzlYSMCBgnbpzvqpl0iTJNCQidDI9ZrSYNIRBhHtUa5YHMHxyGEik9hDE0AKj72AbTCaxtHPUaKZdAZSnQTyjGqGLsmBStCejApUhg4uBMU6mATujEl+KdDPbI6Ag4vLr+hjY6lbjBeoLKnZl0UZgRX8gTySOeynZVz1wOq7e1hFGYIq+MhrGxDLak0PrwYzSXtcuyhXEhwOYofiW+EcI/jw8P6IY6ed+etAbuqKp5QIapT77LnAe505lMuqL79a0ut4rWexzFttsOsLDy7zvtQzcq3U1qabe7tB0wHWVXji+zDbo8x8HyIRUbXnwUcklFv51fvTymiV+MXLSmGH9d9+aXpD5X6lao41anWGig7IwIdnoBY2ht/pO9mClLo4NdXHAsefqWUKlXJkbqPOFhMoR4aiA1BXqhRNbB2Xwi+7u/jpAoOpKJ0UX24EsrzMfHXViakCNcKjBxuQX8BO0ZqjJ3xXzf+61t2VXOSgJ8xu65QKgtN6FibPmPYsXbJRHHqbgATcSZxBqGiDiU4NNNsYBsKD0MIP/OfKnlk/Lkaid/O2NbKeuQrwOB2Gq3YHyr6ALgzym5wIBnsdC1ZkoBFZSQXChZvlesPqvK2c5oHHT3Q65jYpNxnQcGF0EHbvYqoFw60WNlXIHQF2HQB7zD6lWjZ9rVqUKBXUT6hrkZOle0RFYII0V5ZYGl1JAP0Ud1fZZMvSomBzJ710j4Me8mjQDwEre5Uv2wQfk1ifDwb5ksuJQQ3xt423lbuQjvoIQByQrNDh1JxGFkOdlJvu/gFtuW0wR4cgd+ZKesSV7QkNE2kw6AV4hoIuC02LGmTomyf8PiO6CZzOTLTPQ+HW06H+tx+bQ8LmDYg1pTFrp2oJXgkZTyeRJZM0C8aE2LpFrNVDuhARsN543/FV6klQ6Tv1OoZGXLv0igKrl/CmJxRmX7JJbJ998VSIPQRyDBICzl4JJlYHbdql30NvYcOuZ7a10uWRrgoieOdgIm4rlq6vNOQBuqESLbXG5lzdJGHw2m0sDYmODXbYGTfSTGRKpssTO95fothJCjUGQgEL4yKoGAF/0SrpUDNn8CBgBcSDQByAeNkCXp4S4Ro2Xh4OeaGRgR66PVOsU8bc6TR5/xTcn4IVMLOkXSWiXxkZQCbvKfmoAvQaKjO3EDKwkwqHChCDEM5loQRPd5ACBki1TjF772oaQhQbQ5C0lcWXPFOzrfsDGUXGrpxasbG4iab6eByaQkQfm0VFlP0ZsDkvvqCL6QXMUwCjdMx1ZOyKhTJ7a1GWAdOUcJ8RSejxNVyGs31OKMyRyBVoZFjqIkmKlLQ5eHMeEL4MkUf23cQ/1SgRCJ1dk4UdBT7OoyuNgLs0oCd8RnrEIb6QdMxT2QjD4zMrJkfgx5aDMcA4orsTtKCqWb/Veyceqa5OGSmB28YwH4rFbkQaLoUN8OQQYnD3w2eXpI4ScQfbCUZiJ4yMOIKLyyTc7BQ4uXUw6Ee6/xM+4Y67ngNBknxIPwuppgIhFcwJyr6EIj+LzNj/mfR2vhhRlx0BILZoAYruF0caWQ7YxO66UmeguDREAFHYuC7HJviRgVO6ruJH59h/C/PkgSle8xNzZJULLWq9JMDTE2fjGE146a1Us6PZDGYle6ldWRqn/pdpgHKNGrGIdkRK+KPETT9nKT6kLyDI8xd9A1FgWmXWRAIHwZ37WyZHOVyCadJEmMVz0MadMjDrPho+EIochkVC2xgGiwwsQ6DMv2P7UXqT4x7CdcYGId2BJQQa85EQKmCmwcRejQ9Bm4oATENFPkxPXILHpMPUyWTI5rjNOsIlmEeMbcOCEqInpXACYQ9DDxmFo9vcmsDblcMtg4tqBerNngkIKaFJmrQAPnq1dEzsMXcwjcHdfdCibcAxxA+q/j9m3LM/O7WJka4tSidVCjsvo2lQ/2ewyoYyXwAYyr2PlRoR5MpgVmSUIrM3PQxXPbgjBOaDQFIyFMJvx3Pc5RSYj12ySVF9fwFPQu2e2KWVoL9q3Ayv3IzpGHUdvdPdrNUdicjsTQ2ISy7QU3DrEytIjvbzJnAkmANXjAFERA0MUoPF3/5KFmW14bBNOhwircYgMqoDpUMcDtCmBE82QM2YtdjVLB4kBuKho/bcwQdeboqfQartuU3CsCf+cXkgYAqp/0Ee3RorAZt0AvvOCSI4JICIlGlsV0bsSid/NIEALAAzb6HAgyWHBps6xAOwkJIGcB82CxRQq4sJf3FzA70A+TRqcqjEMETCoez3mkPcpnoALs0ugJY8kQwrC+JE5ik3w9rzrvDRjAQnqgEVvdGrNwlanR0SOKWzxOJOvLJhcd8Cl4AshACUkv9czdMkJCVQSQhp6kp7StAlpVRpK0t0SW6LHeBJnE2QchB5Ccu8kxRghZXGIgZIiSj7gEKMJDClcnX6hgoqJMwiQDigIXg3ioFLCgDgjPtYHYpsF5EiA4kcnN18MZtOrY866dEQAb0FB34OGKHGZQjwW/WDHA60cYFaI/PjpzquUqdaYGcIq+mLez3WLFFCtNBN2QJcrlcoELgiPku5R5dSlJFaCEqEZle1AQzAKC+1SotMcBNyQUFuRHRF6OlimSBgjZeTBCwLyc6A+P/oFRchXTz5ADknYJHxzrJ5pGuIKRQISU6WyKTBBjD8WozmVYWIsto1AS5rxzKlvJu4E/vwOiKxRtCWsDM+eTHUrmwrCK5BIfMzGkD+0Fk5LzBs0jMYXktNDblB06LMNJ09U8pzSLmo14MS0OMjcdrZ31pyQqxJJpRImlSvfYAK8inkYU52QY2FPEVsjoWewpwhRp5yAuNpkqhdb7ku9Seefl2D0B8SMTFD90xi4CSOwwZy9IKkpMtI3FmFUg3/kFutpQGNc3pCR7gvC4sgwbupDu3DyEN+W6YGLNM21jpB49irxy9BSlHrVDlnihGKHwPrbVFtc+h1rVQKZduxIyojccZIIcOCmhEnC7UkY68WXKQgLi2JCDQkQWJRQuk60hZp0D3rtCTINSeY9Ej2kIKYfGxwOs4j9qMM7fYZiipzgcf7TamnehqdhsiMiCawXnz4xAbyCkLAx5EGbo3Ax1u3dUIKnTxIaxwQTHehPl3V491H0+bC5zgpGz7Io+mjdhKlPJ01EeMpM7UsRJMi1nGjmJg35i6bQBAAxjO/ENJubU2mg3ONySEoWklCwdABETcs7ck3jgiuU9pcKKpbgn+3YlzV1FzIkB6pmEDOSSyDfPPlQskznctFji0kpgZjW5RZe6x9kYT4KJcXg0bNiCyif+pZACCyRMmYsfiKmN9tSO65F0R2OO6ytlEhY5Sj6uRKfFxw0ijJaAx/k3QgnAFSq27/2i4GEBA+UvTJKK/9eISNvG46Em5RZfjTYLdeD8kdXHyrwId/DQZUaMCY4gGbke2C8vfjgV/Y9kkRQOJIn/xM9INZSpiBnqX0Q9GlQPpPKAyO5y+W5NMPSRdBCUlmuxl40ZfMCnf2Cp044uI9WLFtCi4YVxKjuRCOBWIb4XbIsGdbo4qtMQnNOQz4XDSui7W/N6l54qOynCqD3DpWQ+mpD7C40D8BZEWGJX3tlAaZBMj1yjvDYKwCJBa201u6nBKE5UE+7QSEhCwrXfbRZylAaAkplhBWX50dumrElePyNMRYUrC99UmcSSNgImhFhDI4BXjMtiqkgizUGCrZ8iwFxU6fQ8GEHCFdLewwxYWxgScAYMdMLmcZR6b7rZl95eQVDGVoUKcRMM1ixXQtXNkBETZkVVPg8LoSrdetHzkuM7DjZRHP02tCxA1fmkXKF3VzfN1pc1cv/8lbTIkkYpqKM9VOhp65ktYk+Q46myFWBapDfyWUCnsnI00QTBQmuFjMZTcd0V2NQ768Fhpby04k2IzNR1wKabuGJqYWwSly6ocMFGTeeI+ejsWDYgEvr66QgqdcIbFYDNgsm0x9UHY6SCd5+7tpsLpKdvhahIDyYmEJQCqMqtCF6UlrE5GXRmbu+vtm3BFSxI6ND6UxIE7GsGMgWqghXxSnaRJuGFveTcK5ZVSPJyjUxe1dKgI6kNF7EZhIZs8y8FVqwEfbM0Xk2ltORVDKZZM40SD3qQoQe0orJEKwPfZwm3YPqwixhUMOndis6MhbmfvLBKjC8sKKIZKbJk8L11oNkCQzCgvjhyyEiQSuJcgCQSG4Mocfgc0Hkwcjal1UNgP0CBPikYqBIk9tONv4kLtBswH07vUCjEaHiFGlLf8MgXKzSgjp2HolRRccAOh0ILHz9qlGgIFkwAnzHJRjWFhlA7ROwINyB5HFj59PRZHFor6voq7l23EPNRwdWhgawqbivLSjRA4htEYUFkjESu67icTg5S0aW1sOkCiIysfJ9UnIWevOOLGpepcBxy1wEhd2WI3AZg7sr9WBmHWyasxMcvY/iOmsLtHSWNUWEGk9hScMPShasUA1AcHOtRZlqMeQ0OzYS9vQvYUjOLrzP07BUAFikcJNMi7gIxEw4pL1G54TcmmmoAQ5s7TGWErJZ2Io4yQ0ljRYhL8H5e62oDtLF8aDpnIvZ5R3GWJyAugdiiJW9hQAVTsnCBHhwu7rkBlBX6r3b7ejEY0k5GGeyKv66v+6dg7mcJTrWHbtMywbedYqCQ0FPwoytmSWsL8WTtChZCKKzEF7vP6De4x2BJkkniMgSdWhbeBSLtJZR9CTHetK1xb34AYIJ37OegYIoPVbXgJ/qDQK+bfCtxQRVKQu77WzOoM6SGL7MaZwCGJVk46aImai9fmam+WpHG+0BtQPWUgZ7RIAlPq6lkECUhZQ2gqWkMYKcYMYaIc4gYCDFHYa2d1nzp3+J1eCBay8IYZ0wQRKGAqvCuZ/UgbQPyllosq+XtfKIZOzmeJqRazpmmoP/76YfkjzV2NlXTDSBYB04SVlNQsFTbGPk1t/I4Jktu0XSgifO2ozFOiwd/0SssJDn0dn4xqk4GDTTKX73/wQyBLdqgJ+Wx6AQaba3BA9CKEzjtQYIfAsiYamapq80LAamYjinlKXUkxdpIDk0puXUEYzSalfRibAeDAKpNiqQ0FTwoxuGYzRnisyTotdVTclis1LHRQCy/qqL8oUaQzWRxilq5Mi0IJGtMY02cGLD69vGjkj3p6pGePKI8bkBv5evq8SjjyU04vJR2cQXQwSJyoinDsUJHCQ50jrFTT7yRdbdYQMB3MYCb6uBzJ9ewhXYPAIZSXfeEQBZZ3GPN3Nbhh/wkvAJLXnQMdi5NYYZ5GHE400GS5rXkOZSQsdZgIbzRnF9ueLnsfQ47wHAsirITnTlkCcuWWIUhJSbpM3wWhXNHvt2xUsKKMpdBSbJnBMcihkoDqAd1Zml/R4yrzow1Q2A5G+kzo/RhRxQS2lCSDRV8LlYLBOOoo1bF4jwJAwKMK1tWLHlu9i0j4Ig8qVm6wE1DxXwAwQwsaBWUg2pOOol2dHxyt6npwJEdLDDVYyRc2D0HbcbLUJQj8gPevQBUBOUHXPrsAPBERICpnYESeu2OHotpXQxRGlCCtLdIsu23MhZVEoJg8Qumj/UMMc34IBqTKLDTp76WzL/dMjCxK7MjhiGjeYAC/kj/jY/Rde7hpSM1xChrog6yZ7OWTuD56xBJnGFE+pT2ElSyCnJcwVzCjkqeNLfMEJqKW0G7OFIp0G+9mh50I9o8k1tpCY0xYqFNIALgIfc2me4n1bmJnRZ89oepgLPT0NTMLNZsvSCZAc3TXaNB07vail36/dBySis4m9/DR8izaLJW6bWCkVgm5T+ius3ZXq4xI+GnbveLbdRwF2mNtsrE0JjYc1AXknCOrLSu7Te/r4dPYMCl5qtiHNTn+TPbh1jCBHH+dMJNhwNgs3nT+OhQoQ0vYif56BMG6WowAcHR3DjQolxLzyVekHj00PBAaW7IIAF1EF+uRIWyXjQMAs2chdpaKPNaB+kSezYt0+CA04sOg5vx8Fr7Ofa9sUv87h7SLAUFSzbetCCZ9pmyLt6l6/TzoA1/ZBG9bIUVHLAbi/kdBFgYGyGwRQGBpkqCEg2ah9UD6EedEcEL3j4y0BQQCiExEnocA3SZboh+epgd3YsOkHskZwPuQ5OoyA0fTA5AXrHcUOQF+zkJHIA7PwCDk1gGVmGUZSSoPhNf+Tklauz98QofOlCIQ/tCD4dosHYPqtPCXB3agggQQIqQJsSkB+qn0rkQ1toJjON/OtCIB9RYv3PqRA4C4U68ZMlZn6BdgEvi2ziU+TQ6NIw3ej+AtDwMGEZk7e2IjxUWKdAxyaw9OCwSmeADTPPleyk6UhGDNXQb++W6Uk4q6F7/rg6WVTo82IoCxSIsFDrav4EPHphD3u4hR53WKVvYZUwNCCeM4PMBWzK+EfIthZOkuAwPo5C5jgoZgn6dUdvx5rIDmd58cXXdKNfw3l+wM2UjgrDJeQHhbD7HW2QDoZMCujgIUkk5Fg8VCsdyjOtnGRx8wgKRPZN5dR0zPUyfGZFVihbFRniXZFOZGKPnEQzU3AnD1KfR6weHW2XS6KbPJxUkOTZsAB9vTVp3Le1F8q5l+DMcLiIq78jxAImD2pGFw0VHfRatScGlK6SMu8leTmhUSMy8Uhdd6xBiH3Gdman4tjQGLboJfqz6fL2WKHTmrfsKZRYX6BTDjDldKMosaSTLdQS7oDisJNqAUhw1PfTlnacCO8vl8706Km1FROgLDmudzxg+EWTiArtHgLsRrAXYWdB0NmToNCJdKm0KWycZQqb+Mw76Qy29iQ5up/X7oyw8QZ75kP5F6iJAJz6KCmqxz8fEa/xnsMYcIO/vEkGRuMckhr4rIeLrKaXnmIzlNLxbFspOphkcnJdnz/Chp/Vlpj2P7jJQmQRwGnltkTV5dbF9fE3/fxoSqTROgq9wFUlbuYzYcasE0ouzBo+dDCDzxKAfhbAZYxQiHrLzV2iVexnDX/QnT1fsT/xuhu1ui5qIytgbGmRoQkeQooO8eJNNZsf0iALur8QxZFH0nCMnjerYQqG1pIfjyVZWxhVRznmmfLG00BcBWJE6hzQWRyFknuJnXuk8A5FRDCulwrWASSNoBtR+CtGdkPwYN2o7DOw/VGlCZPusRBFXODQdUM5zeHDIVuAJBLqbO/f9Qua+pDqEPk230Sob9lEZ8BHiCorjVghuI0lI4JDgHGRDD/prQ84B1pVGkIpVUAHCG+iz3Bn3qm2AVrYcYWhock4jso5+J7HfHVj4WMIQdGctq3psBCVVzupQOEioBGA2Bk+UILT7+VoX5mdxxA5fS42gISQVi/HTzrgMxu0fY6hE1ocUwwbsbWcezrY2n6S8/6cxXkOH4prpmPuFoikTzY7T85C4T2XYlbxLglSv2uLCgFv8Quk/wdesUdWPeHYIH0R729JIisN9Apdd4eB10aqwXrPt+Su9mA8k8n1sjMwnfsfF2j3jMUzXepSHmZ/BfqXvzgUNQQWOXO8YEuFBh4QTYCkOAPxywpYu1VxiDyJmKVcmJPGWk/gc3Pov02StyYDahwmzw3E1gYC9wkupyWfDqDSUMpCTH5e5N8B//lHiMuIkTNw4USHrJU67bjXGqNav6PBuQSoqTxc8avHoGmvqNtXzIaoyMIQIiiUHIM64cXieouplhNYln7qgc4wBVAYR104kO+CvKqsg4yIUlFNThVUAKZxZt1XA34h3TCUUiXVkZ0w8Hh2R0Z5L0b4LZvPd/p1gi/07h8qfwHrByuSxglc9cI4QIg2oqvC/qm0i7tjPLTgDhoWTAKDO2ONW5oe+/eKB9vZB8K6C25yCZ9RFVMnb6NRdRjyVK57CHHSkJBfnM2/j4ODUwRkqrtBBCrDsDpt8jhZdXoy/1BCqw3sSGhgGGy0a5Jw6BP/TExoCmNFYjZl248A0osgPyGEmRA+fAsqPVaNAfytu0vuQJ7rk3J4kTDTR2AlCHJ5cls26opZM4w3jMULh2YXKpcqGBtuleAlOZnaZGbD6DHzMd6i2oFeJ8z9XYmalg1Szd/ocZDc1C7Y6vcALJz2lYnTXiWEr2wawtoR4g3jvWUU2Ngjd1cewtFzEvM1NiHZPeLlIXFbBPawxNgMwwAlyNSuGF3zizVeOoC9bag1qRAQKQE/EZBWC2J8mnXAN2aTBboZ7HewnObE8CwROudZHmUM5oZ/Ugd/JZQK8lvAm43uDRAbyW8gZ+ZGq0EVerVGUKUSm/Idn8AQHdR4m7bue88WBwft9mSCeMOt1ncBwziOmJYI2ZR7ewNMPiCugmSsE4EyQ+QATJG6qORMGd4snEzc6B4shPIo4G1T7PgSm8PY5eUkPdF8JZ0VBtadbHXoJgnEhZQaODPj2gpODKJY5Yp4DOsLBFxWbvXN755KWylJm+oOd4zEL9Hpubuy2gyyfxh8oEfFutnYWdfB8PdESLWYvSqbElP9qo3u6KTmkhoacDauMNNjj0oy40DFV7Ql0aZj77xfGl7TJNHnIwgqOkenruYYNo6h724+zUQ7+vkCpZB+pGA562hYQiDxHVWOq0oDQl/QsoiY+cuI7iWq/ZIBtHcXJ7kks+h2fCNUPA82BzjnqktNts+RLdk1VSu+tqEn7QZCCsvEqk6FkfiOYkrsw092J8jsfIuEKypNjLxrKA9kiA19mxBD2suxQKCzwXGws7kEJvlhUiV9tArLIdZW0IORcxEzdzKmjtFhsjKy/44XYXdI5noQoRcvjZ1RMPACRqYg2V1+OwOepcOknRLLFdYgTkT5UApt/JhLM3jeFYprZV+Zow2g8fP+U68hkKFWJj2yBbKqsrp25xkZX1DAjUw52IMYWaOhab8Kp05VrdNftqwRrymWF4OQSjbdfzmRZirK8FMJELEgER2PHjEAN9pGfLhCUiTJFbd5LBkOBMaxLr/A1SY9dXFz4RjzoU9ExfJCmx/I9FKEGT3n2cmzl2X42L3Jh+AbQq6sA+Ss1kitoa4TAYgKHaoybHUDJ51oETdeI/9ThSmjWGkyLi5QAGWhL0BG1UsTyRGRJOldKBrYJeB8ljLJHfATWTEQBXBDnQexOHTB+Un44zExFE4vLytcu5NwpWrUxO/0ZICUGM7hGABXym0V6ZvDST0E370St9MIWQOTWngeoQHUTdCJUP04spMBMS8LSker9cReVQkULFDIZDFPrhTzBl6sed9wcZQTbL+BDqMyaN3RJPh/anbx+Iv+qgQdAa3M9Z5JmvYlh4qop+Ho1F1W5gbOE9YKLgAnWytXElU4G8GtW47lhgFE6gaSs+gs37sFvi0PPVvA5dnCBgILTwoKd/+DoL9F6inlM7H4rOTzD79KJgKlZO/Zgt22UsKhrAaXU5ZcLrAglTVKJEmNJvORGN1vqrcfSMizfpsgbIe9zno+gBoKVXgIL/VI8dB1O5o/R3Suez/gD7M781ShjKpIIORM/nxG+jjhhgPwsn2IoXsPGPqYHXA63zJ07M2GPEykQwJBYLK808qYxuIew4frk52nhCsnCYmXiR6CuapvE1IwRB4/QftDbEn+AucIr1oxrLabRj9q4ae0+fXkHnteAJwXRbVkR0mctVSwEbqhJiMSZUp9DNbEDMmjX22m3ABpkrPQQTP3S1sib5pD2VRKRd+eNAjLYyT0hGrdjWJZy24OYXRoWQAIhGBZRxuBFMjjZQhpgrWo8SiFYbojcHO8V5DyscJpLTHyx9Fimassyo5U6WNtquUMYgccaHY5amgR3PQzq3ToNM5ABnoB9kuxsebqmYZm0R9qxJbFXCQ1UPyFIbxoUraTJFDpCk0Wk9GaYJKz/6oHwEP0Q14lMtlddQsOAU9zlYdMVHiT7RQP3XCmWYDcHCGbVRHGnHuwzScA0BaSBOGkz3lM8CArjrBsyEoV6Ys4qgDK3ykQQPZ3hCRGNXQTNNXbEb6tDiTDLKOyMzRhCFT+mAUmiYbV3YQVqFVp9dorv+TsLeCykS2b5yyu8AV7IS9cxcL8z4Kfwp+xJyYLv1OsxQCZwTB4a8BZ/5EdxTBJthApqyfd9u3ifr/WILTqq5VqgwMT9SOxbSGWLQJUUWCVi4k9tho9nEsbUh7U6NUsLmkYFXOhZ0kmamaJLRNJzSj/qn4Mso6zb6iLLBXoaZ6AqeWCjHQm2lztnejYYM2eubnpBdKVLORZhudH3JF1waBJKA9+W8EhMj3Kzf0L4vi4k6RoHh3Z5YgmSZmk6ns4fjScjAoL8GoOECgqgYEBYUGFVO4FUv4/YtowhEmTs0vrvlD/CrisnoBNDAcUi/teY7OctFlmARQzjOItrrlKuPO6E2Ox93L4O/4DcgV/dZ7qR3VBwVQxP1GCieA4RIpweYJ5FoYrHxqRBdJjnqbsikA2Ictbb8vE1GYIo9dacK0REgDX4smy6GAkxlH1yCGGsk+tgiDhNKuKu3yNrMdxafmKTF632F8Vx4BNK57GvlFisrkjN9WDAtjsWA0ENT2e2nETUb/n7qwhvGnrHuf5bX6Vh/n3xffU3PeHdR+FA92i6ufT3AlyAREoNDh6chiMWTvjKjHDeRhOa9YkOQRq1vQXEMppAQVwHCuIcV2g5rBn6GmZZpTR7vnSD6ZmhdSl176gqKTXu5E+YbfL0adwNtHP7dT7t7b46DVZIkzaRJOM+S6KcrzYVg+T3wSRFRQashjfU18NutrKa/7PXbtuJvpIjbgPeqd+pjmRw6YKpnANFSQcpzTZgpSNJ6J7uiagAbir/8tNXJ/OsOnRh6iuIexxrmkIneAgz8QoLmiaJ8sLQrELVK2yn3wOHp57BAZJhDZjTBzyoRAuuZ4eoxHruY1pSb7qq79cIeAdOwin4GdgMeIMHeG+FZWYaiUQQyC5b50zKjYw97dFjAeY2I4Bnl105Iku1y0lMA1ZHolLx19uZnRdILcXKlZGQx/GdEqSsMRU1BIrFqRcV1qQOOHyxOLXEGcbRtAEsuAC2V4K3p5mFJ22IDWaEkk9ttf5Izb2LkD1MnrSwztXmmD/Qi/EmVEFBfiKGmftsPwVaIoZanlKndMZsIBOskFYpDOq3QUs9aSbAAtL5Dbokus2G4/asthNMK5UQKCOhU97oaOYNGsTah+jfCKsZnTRn5TbhFX8ghg8CBYt/BjeYYYUrtUZ5jVij/op7V5SsbA4mYTOwZ46hqdpbB6Qvq3AS2HHNkC15pTDIcDNGsMPXaBidXYPHc6PJAkRh29Vx8KcgX46LoUQBhRM+3SW6Opll/wgxxsPgKJKzr5QCmwkUxNbeg6Wj34SUnEzOemSuvS2OetRCO8Tyy+QbSKVJcqkia+GvDefFwMOmgnD7h81TUtMn+mRpyJJ349HhAnoWFTejhpYTL9G8N2nVg1qkXBeoS9Nw2fB27t7trm7d/QK7Cr4uoCeOQ7/8JfKT77KiDzLImESHw/0wf73QeHu74hxv7uihi4fTX+XEwAyQG3264dwv17aJ5N335Vt9sdrAXhPOAv8JFvzqyYXwfx8WYJaef1gMl98JRFyl5Mv5Uo/oVH5ww5OzLFsiTPDns7fS6EURSSWd/92BxMYQ8sBaH+j+wthQPdVgDGpTfi+JQIWMD8xKqULliRH01rTeyF8x8q/GBEEEBrAJMPf25UQwi0b8tmqRXY7kIvNkzrkvRWLnxoGYEJsz8u4oOyMp8cHyaybb1HdMCaLApUE+/7xLIZGP6H9xuSEXp1zLIdjk5nBaMuV/yTDRRP8Y2ww5RO6d2D94o+6ucWIqUAvgHIHXhZsmDhjVLczmZ3ca0Cb3PpKwt2UtHVQ0BgFJsqqTsnzZPlKahRUkEu4qmkJt+kqdae76ViWe3STan69yaF9+fESD2lcQshLHWVu4ovItXxO69bqC5p1nZLvI8NdQB9s9UNaJGlQ5mG947ipdDA0eTIw/A1zEdjWquIsQXXGIVEH0thC5M+W9pZe7IhAVnPJkYCCXN5a32HjN6nsvokEqRS44tGIs7s2LVTvcrHAF+RVmI8L4HUYk4x+67AxSMJKqCg8zrGOgvK9kNMdDrNiUtSWuHFpC8/p5qIQrEo/H+1l/0cAwQ2nKmpWxKcMIuHY44Y6DlkpO48tRuUGBWT0FyHwSKO72Ud+tJUfdaZ4CWNijzZtlRa8+CkmO/EwHYfPZFU/hzjFWH7vnzHRMo+aF9u8qHSAiEkA2HjoNQPEwHsDKOt6hOoK3Ce/+/9boMWDa44I6FrQhdgS7OnNaSzwxWKZMcyHi6LN4WC6sSj0qm2PSOGBTvDs/GWJS6SwEN/ULwpb4LQo9fYjUfSXRwZkynUazlSpvX9e+G2zor8l+YaMxSEomDdLHGcD6YVQPegTaA74H8+V4WvJkFUrjMLGLlvSZQWvi8/QA7yzQ8GPno//5SJHRP/OqKObPCo81s/+6WgLqykYpGAgQZhVDEBPXWgU/WzFZjKUhSFInufPRiMAUULC6T11yL45ZrRoB4DzOyJShKXaAJIBS9wzLYIoCEcJKQW8GVCx4fihqJ6mshBUXSw3wWVj3grrHQlGNGhIDNNzsxQ3M+GWn6ASobIWC+LbYOC6UpahVO13Zs2zOzZC8z7FmA05JhUGyBsF4tsG0drcggIFzgg/kpf3+CnAXKiMgIE8Jk/Mhpkc8DUJEUzDSnWlQFme3d0sHZDrg7LavtsEX3cHwjCYA17pMTfx8Ajw9hHscN67hyo+RJQ4458RmPywXykkVcW688oVUrQhahpPRvTWPnuI0B+SkQu7dCyvLRyFYlC1LG1gRCIvn3rwQeINzZQC2KXq31FaR9UmVV2QeGVqBHjmE+VMd3b1fhCynD0pQNhCG6/WCDbKPyE7NRQzL3BzQAJ0g09aUzcQA6mUp9iZFK6Sbp/YbHjo++7/Wj8S4YNa+ZdqAw1hDrKWFXv9+zaXpf8ZTDSbiqsxnwN/CzK5tPkOr4tRh2kY3Bn9JtalbIOI4b3F7F1vPQMfoDcdxMS8CW9m/NCW/HILTUVWQIPiD0j1A6bo8vsv6P1hCESl2abrSJWDrq5sSzUpwoxaCU9FtJyYH4QFMxDBpkkBR6kn0LMPO+5EJ7Z6bCiRoPedRZ/P0SSdii7ZnPAtVwwHUidcdyspwncz5uq6vvm4IEDbJVLUFCn/LvIHfooUBTkFO130FC7CmmcrKdgDJcid9mvVzsDSibOoXtIf9k6ABle3PmIxejodc4aob0QKS432srrCMndbfD454q52V01G4q913mC5HOsTzWF4h2No1av1VbcUgWAqyoZl+11PoFYnNv2HwAODeNRkHj+8SF1fcvVBu6MrehHAZK1Gm69ICcTKizykHgGFx7QdowTVAsYEF2tVc0Z6wLryz2FI1sc5By2znJAAmINndoJiB4sfPdPrTC8RnkW7KRCwxC6YvXg5ahMlQuMpoCSXjOlBy0Kij+bsCYPbGp8BdCBiLmLSAkEQRaieWo1SYvZIKJGj9Ur/eWHjiB7SOVdqMAVmpBvfRiebsFjger7DC+8kRFGtNrTrnnGD2GAJb8rQCWkUPYHhwXsjNBSkE6lGWUj5QNhK0DMNM2l+kXRZ0KLZaGsFSIdQz/HXDxf3/TE30+DgBKWGWdxElyLccJfEpjsnszECNoDGZpdwdRgCixeg9L4EPhH+RptvRMVRaahu4cySjS3P5wxAUCPkmn+rhyASpmiTaiDeggaIxYBmtLZDDhiWIJaBgzfCsAGUF1Q1SFZYyXDt9skCaxJsxK2Ms65dmdp5WAZyxik/zbrTQk5KmgxCg/f45L0jywebOWUYFJQAJia7XzCV0x89rpp/f3AVWhSPyTanqmik2SkD8A3Ml4NhIGLAjBXtPShwKYfi2eXtrDuKLk4QlSyTw1ftXgwqA2jUuopDl+5tfUWZNwBpEPXghzbBggYCw/dhy0ntds2yeHCDKkF/YxQjNIL/F/37jLPHCKBO9ibwYCmuxImIo0ijV2Wbg3kSN2psoe8IsABv3RNFaF9uMyCtCYtqcD+qNOhwMlfARQUdJ2tUX+MNJqOwIciWalZsmEjt07tfa8ma4cji9sqz+Q9hWfmMoKEbIHPOQORbhQRHIsrTYlnVTNvcq1imqmmPDdVDkJgRcTgB8Sb6epCQVmFZe+jGDiNJQLWnfx+drTKYjm0G8yH0ZAGMWzEJhUEQ4Maimgf/bkvo8PLVBsZl152y5S8+HRDfZIMCbYZ1WDp4yrdchOJw8k6R+/2pHmydK4NIK2PHdFPHtoLmHxRDwLFb7eB+M4zNZcB9NrAgjVyzLM7xyYSY13ykWfIEEd2n5/iYp3ZdrCf7fL+en+sIJu2W7E30MrAgZBD1rAAbZHPgeAMtKCg3NpSpYQUDWJu9bT3V7tOKv+NRiJc8JAKqqgCA/PNRBR7ChpiEulyQApMK1AyqcWnpSOmYh6yLiWkGJ2mklCSPIqN7UypWj3dGi5MvsHQ87MrB4VFgypJaFriaHivwcHIpmyi5LhNqtem4q0n8awM19Qk8BOS0EsqGscuuydYsIGsbT5GHnERUiMpKJl4ON7qjB4fEqlGN/hCky89232UQCiaeWpDYCJINXjT6xl4Gc7DxRCtgV0i1ma4RgWLsNtnEBRQFqZggCLiuyEydmFd7WlogpkCw5G1x4ft2psm3KAREwVwr1Gzl6RT7FDAqpVal34ewVm3VH4qn5mjGj+bYL1NgfLNeXDwtmYSpwzbruDKpTjOdgiIHDVQSb5/zBgSMbHLkxWWgghIh9QTFSDILixVwg0Eg1puooBiHAt7DzwJ7m8i8/i+jHvKf0QDnnHVkVTIqMvIQImOrzCJwhSR7qYB5gSwL6aWL9hERHCZc4G2+JrpgHNB8eCCmcIWIQ6rSdyPCyftXkDlErUkHafHRlkOIjxGbAktz75bnh50dU7YHk+Mz7wwstg6RFZb+TZuSOx1qqP5C66c0mptQmzIC2dlpte7vZrauAMm/7RfBYkGtXWGiaWTtwvAQiq2oD4YixPLXE2khB2FRaNRDTk+9sZ6K74Ia9VntCpN4BhJGJMT4Z5c5FhSepRCRWmBXqx+whVZC4me4saDs2iNqXMuCl6iAZflH8fscC1sTsy4PHeC+XYuqMBMUun5YezKbRKmEPwuK+CLzijPEQgfhahQswBBLfg/GBgBiI4QwAqzJkkyYAWtjzSg2ILgMAgqxYfwERRo3zruBL9WOryUArSD8sQOcD7fvIODJxKFS615KFPsb68USBEPPj1orNzFY2xoTtNBVTyzBhPbhFH0PI5AtlJBl2aSgNPYzxYLw7XTDBDinmVoENwiGzmngrMo8OmnRP0Z0i0Zrln9DDFcnmOoBZjABaQIbPOJYZGqX+RCMlDDbElcjaROLDoualmUIQ88Kekk3iM4OQrADcxi3rJguS4MOIBIgKgXrjd1WkbCdqxJk/4efRIFsavZA7KvvJQqp3Iid5Z0NFc5aiMRzGN3vrpBzaMy4JYde3wr96PjN90AYOIbyp6T4zj8LoE66OGcX1Ef4Z3KoWLAUF4BTg7ug/AbkG5UNQXAMkQezujSHeir2uTThgd3gpyzDrbnEdDRH2W7U6PeRvBX1ZFMP5RM+Zu6UUZZD8hDPHldVWntTCNk7To8IeOW9yn2wx0gmurwqC60AOde4r3ETi5pVMSDK8wxhoGAoEX9NLWHIR33VbrbMveii2jAJlrxwytTHbWNu8Y4N8vCCyZjAX/pcsfwXbLze2+D+u33OGBoJyAAL3jn3RuEcdp5If8O+a4NKWvxOTyDltG0IWoHhwVGe7dKkCWFT++tm+haBCikRUUMrMhYKZJKYoVuv/bsJzO8DwfVIInQq3g3BYypiz8baogH3r3GwqCwFtZnz4xMjAVOYnyOi5HWbFA8n0qz1OjSpHWFzpQOpvkNETZBGpxN8ybhtqV/DMUxd9uFZmBfKXMCn/SqkWJyKPnT6lq+4zBZni6fYRByJn6OK+OgPBGRAJluwGSk4wxjOOzyce/PKODwRlsgrVkdcsEiYrqYdXo0Er2GXi2GQZd0tNJT6c9pK1EEJG1zgDJBoTVuCXGAU8BKTvCO/cEQ1Wjk3Zzuy90JX4m3O5IlxVFhYkSUwuQB2up7jhvkm+bddRQu5F9s0XftGEJ9JSuSk+ZachCbdU45fEqbugzTIUokwoAKvpUQF/CvLbWW5BNQFqFkJg2f30E/48StNe5QwBg8zz3YAJ82FZoXBxXSv4QDooDo79NixyglO9AembuBcx5Re3CwOKTHebOPhkmFC7wNaWtoBhFuV4AkEuJ0J+1pT0tLkvFVZaNzfhs/Kd3+A9YsImlO4XK4vpCo/elHQi/9gkFg07xxnuXLt21unCIpDV+bbRxb7FC6nWYTsMFF8+1LUg4JFjVt3vqbuhHmDKbgQ4e+RGizRiO8ky05LQGMdL2IKLSNar0kNG7lHJMaXr5mLdG3nykgj6vB/KVijd1ARWkFEf3yiUw1v/WaQivVUpIDdSNrrKbjO5NPnxz6qTTGgYg03HgPhDrCFyYZTi3XQw3HXCva39mpLNFtz8AiEhxAJHpWX13gCTAwgm9YTvMeiqetdNQv6IU0hH0G+ZManTqDLPjyrOse7WiiwOJCG+J0pZYULhN8NILulmYYvmVcV2MjAfA39sGKqGdjpiPo86fecg65UPyXDIAOyOkCx5NQsLeD4gGVjTVDwOHWkbbBW0GeNjDkcSOn2Nq4cEssP54t9D749A7M1AIOBl0Fi0sSO5v3P7LCBrM6ZwFY6kp2FX6AcbGUdybnfChHPyu6WlRZ2Fwv9YM0RMI7kISRgR8HpQSJJOyTfXj/6gQKuihPtiUtlCQVPohUgzfezTg8o1b3n9pNZeco1QucaoXe40Fa5JYhqdTspFmxGtW9h5ezLFZs3j/N46f+S2rjYNC2JySXrnSAFhvAkz9a5L3pza8eYKHNoPrvBRESpxYPJdKVUxBE39nJ1chrAFpy4MMkf0qKgYALctGg1DQI1kIymyeS2AJNT4X240d3IFQb/0jQbaHJ2YRK8A+ls6WMhWmpCXYG5jqapGs5/eOJErxi2/2KWVHiPellTgh/fNl/2KYPKb7DUcAg+mCOPQFCiU9Mq/WLcU1xxC8aLePFZZlE+PCLzf7ey46INWRw2kcXySR9FDgByXzfxiNKwDFbUSMMhALPFSedyjEVM5442GZ4hTrsAEvZxIieSHGSgkwFh/nFNdrrFD4tBH4Il7fW6ur4J8Xaz7RW9jgtuPEXQsYk7gcMs2neu3zJwTyUerHKSh1iTBkj2YJh1SSOZL5pLuQbFFAvyO4k1Hxg2h99MTC6cTUkbONQIAnEfGsGkNFWRbuRyyaEZInM5pij73EA9rPIUfU4XoqQpHT9THZkW+oKFLvpyvTBMM69tN1Ydwv1LIEhHsC+ueVG+w+kyCPsvV3erRikcscHjZCkccx6VrBkBRusTDDd8847GA7p2Ucy0y0HdSRN6YIBciYa4vuXcAZbQAuSEmzw+H/AuOx+aH+tBL88H57D0MsqyiZxhOEQkF/8DR1d2hSPMj/sNOa5rxcUnBgH8ictv2J+cb4BA4v3MCShdZ2vtK30vAwkobnEWh7rsSyhmos3WC93Gn9C4nnAd/PjMMtQfyDNZsOPd6XcAsnBE/mRHtHEyJMzJfZFLE9OvQa0i9kUmToJ0ZxknTgdl/XPV8xoh0K7wNHHsnBdvFH3sv52lU7UFteseLG/VanIvcwycVA7+BE1Ulyb20BvwUWZcMTKhaCcmY3ROpvonVMV4N7yBXTL7IDtHzQ4CCcqF66LjF3xUqgErKzolLyCG6Kb7irP/MVTCCwGRxfrPGpMMGvPLgJ881PHMNMIO09T5ig7AzZTX/5PLlwnJLDAPfuHynSGhV4tPqR3gJ4kg4c06c/F1AcjGytKm2Yb5jwMotF7vro4YDLWlnMIpmPg36NgAZsGA0W1spfLSue4xxat0Gdwd0lqDBOgIaMANykwwDKejt5YaNtJYIkrSgu0KjIg0pznY0SCd1qlC6R19g97UrWDoYJGlrvCE05J/5wkjpkre727p5PTRX5FGrSBIfJqhJE/IS876PaHFkx9pGTH3oaY3jJRvLX9Iy3Edoar7cFvJqyUlOhAEiOSAyYgVEGkzHdug+oRHIEOXAExMiTSKU9A6nmRC8mp8iYhwWdP2U/5EkFAdPrZw03YA3gSyNUtMZeh7dDCu8pF5x0VORCTgKp07ehy7NZqKTpIC4UJJ89lnboyAfy5OyXzXtuDRbtAFjZRSyGFTpFrXwkpjSLIQIG3N0Vj4BtzK3wdlkBJrO18MNsgseR4BysJilI0wI6ZahLhBFA0XBmV8d4LUzEcNVb0xbLjLTETYN8OEVqNxkt10W614dd1FlFFVTIgB7/BQQp1sWlNolpIu4ekxUTBV7NmxOFKEBmmN+nA7pvF78/RII5ZHA09OAiE/66MF6HQ+qVEJCHxwymukkNvzqHEh52dULPbVasfQMgTDyBZzx4007YiKdBuUauQOt27Gmy8ISclPmEUCIcuLbkb1mzQSqIa3iE0PJh7UMYQbkpe+hXjTJKdldyt2mVPwywoODGJtBV1lJTgMsuSQBlDMwhEKIfrvsxGQjHPCEfNfMAY2oxvyKcKPUbQySkKG6tj9AQyEW3Q5rpaDJ5Sns9ScLKeizPRbvWYAw4bXkrZdmB7CQopCH8NAmqbuciZChHN8lVGaDbCnmddnqO1PQ4ieMYfcSiBE5zzMz+JV/4eyzrzTEShvqSGzgWimkNxLvUj86iAwcZuIkqdB0VaIB7wncLRmzHkiUQpPBIXbDDLHBlq7vp9xwuC9AiNkIptAYlG7Biyuk8ILdynuUM1cHWJgeB+K3wBP/ineogxkvBNNQ4AkW0hvpBOQGFfeptF2YTR75MexYDUy7Q/9uocGsx41O4IZhViw/2FvAEuGO5g2kyXBUijAggWM08bRhXg5ijgMwDJy40QeY/cQpUDZiIzmvskQpO5G1zyGZA8WByjIQU4jRoFJt56behxtHUUE/om7Rj2psYXGmq3llVOCgGYKNMo4pzwntITtapDqjvQtqpjaJwjHmDzSVGLxMt12gEXAdLi/caHSM3FPRGRf7dB7YC+cD2ho6oL2zGDCkjlf/DFoQVl8GS/56wur3rdV6ggtzZW60MRB3g+U1W8o8cvqIpMkctiGVMzXUFI7FacFLrgtdz4mTEr4aRAaQ2AFQaNeG7GX0yOJgMRYFziXdJf24kg/gBQIZMG/YcPEllRTVNoDYR6oSJ8wQNLuihfw81UpiKPm714bZX1KYjcXJdfclCUOOpvTxr9AAJevTY4HK/G7F3mUc3GOAKqh60zM0v34v+ELyhJZqhkaMA8UMMOU90f8RKEJFj7EqepBVwsRiLbwMo1J2zrE2UYJnsgIAscDmjPjnzI8a719Wxp757wqmSJBjXowhc46QN4RwKIxqEE6E5218OeK7RfcpGjWG1jD7qND+/GTk6M56Ig4yMsU6LUW1EWE+fIYycVV1thldSlbP6ltdC01y3KUfkobkt2q01YYMmxpKRvh1Z48uNKzP/IoRIZ/F6buOymSnW8gICitpJjKWBscSb9JJKaWkvEkqinAJ2kowKoqkqZftRqfRQlLtKoqvTRDi2vg/RrPD/d3a09J8JhGZlEkOM6znTsoMCsuvTmywxTCDhw5dd0GJOHCMPbsj3QLkTE3MInsZsimDQ3HkvthT7U9VA4s6G07sID0FW4SHJmRGwCl+Mu4xf0ezqeXD2PtPDnwMPo86sbwDV+9PWcgFcARUVYm3hrFQrHcgMElFGbSM2A1zUYA3baWfheJp2AINmTJLuoyYD/OwA4a6V0ChBN97E8YtDBerUECv0u0TlxR5yhJCXvJxgyM73Bb6pyq0jTFJDZ4p1Am1SA6sh8nADd1hAcGBMfq4d/UfwnmBqe0Jun1n1LzrgKuZMAnxA3NtCN7Klf4BH+14B7ibBmgt0TGUafVzI4uKlpF7v8NmgNjg90D6QE3tbx8AjSAC+OA1YJvclyPKgT27QpIEgVYpbPYGBsnyCNrGz9XUsCHkW1QAHgL2STZk12QGqmvAB0NFteERkvBIH7INDsNW9KKaAYyDMdBEMzJiWaJHZALqDxQDWRntumSDPcplyFiI1oDpT8wbwe01AHhW6+vAUUBoGhY3CT2tgwehdPqU/4Q7ZLYvhRl/ogOvR9O2+wkkPKW5vCTjD2fHRYXONCoIl4Jh1bZY0ZE1O94mMGn/dFSWBWzQ/VYk+Gezi46RgiDv3EshoTmMSlioUK6MQEN8qeyK6FRninyX8ZPeUWjjbMJChn0n/yJvrq5bh5UcCAcBYSafTFg7p0jDgrXo2QWLb3WpSOET/Hh4oSadBTvyDo10IufLzxiMLAnbZ1vcUmj3w7BQuIXjEZXifwukVxrGa9j+DXfpi12m1RbzYLg9J2wFergEwOxFyD0/JstNK06ZN2XdZSGWxcJODpQHOq4iKqjqkJUmPu1VczL5xTGUfCgLEYyNBCCbMBFT/cUP6pE/mujnHsSDeWxMbhrNilS5MyYR0nJyzanWXBeVcEQrRIhQeJA6Xt4f2eQESNeLwmC10WJVHqwx8SSyrtAAjpGjidcj1E2FYN0LObUcFQhafUKTiGmHWRHGsFCB+HEXgrzJEB5bp0QiF8ZHh11nFX8AboTD0PS4O1LqF8XBks2MpjsQnwKHF6HgaKCVLJtcr0XjqFMRGfKv8tmmykhLRzu+vqQ02+KpJBjaLt9ye1Ab+BbEBhy4EVdIJDrL2naV0o4wU8YZ2Lq04FG1mWCKC+UwkXOoAjneU/xHplMQo2cXUlrVNqJYczgYlaOEczVCs/OCgkyvLmTmdaBJc1iBLuKwmr6qtRnhowngsDxhzKFAi02tf8bmET8BO27ovJKF1plJwm3b0JpMh38+xsrXXg7U74QUM8ZCIMOpXujHntKdaRtsgyEZl5MClMVMMMZkZLNxH9+b8fH6+b8Lev30A9TuEVj9CqAdmwAAHBPbfOBFEATAPZ2CS0OH1Pj/0Q7PFUcC8hDrxESWdfgFRm+7vvWbkEppHB4T/1ApWnlTIqQwjcPl0VgS1yHSmD0OdsCVST8CQVwuiew1Y+g3QGFjNMzwRB2DSsAk26cmA8lp2wIU4p93AUBiUHFGOxOajAqD7Gm6NezNDjYzwLOaSXRBYcWipTSONHjUDXCY4mMI8XoVCR/Rrs/JLKXgEx+qkmeDlFOD1/yTQNDClRuiUyKYCllfMiQiyFkmuTz2vLsBNyRW+xz+5FElFxWB28VjYIGZ0Yd+5wIjkcoMaggxswbT0pCmckRAErbRlIlcOGdBo4djTNO8FAgQ+lT6vPS60BwTRSUAM3ddkEAZiwtEyArrkiDRnS7LJ+2hwbzd2YDQagSgACpsovmjil5wfPuXq3GuH0CyE7FK3M4FgRaFoIkaodORrPx1+JpI9psyNYIFuJogZa0/1AhOWdlHQxdAgbwacsHqPZo8u/ngAH2GmaTdhYnBfSDbBfh8CHq6Bx5bttP2+RdM+MAaYaZ0Y/ADkbNCZuAyAVQa2OcXOeICmDn9Q/eFkDeFQg5MgHEDXq/tVjj+jtd26nhaaolWxs1ixSUgOBwrDhRIGOLyOVk2/Bc0UxvseQCO2pQ2i+Krfhu/WeBovNb5dJxQtJRUDv2mCwYVpNl2efQM9xQHnK0JwLYt/U0Wf+phiA4uw8G91slC832pmOTCAoZXohg1fewCZqLBhkOUBofBWpMPsqg7XEXgPfAlDo2U5WXjtFdS87PIqClCK5nW6adCeXPkUiTGx0emOIDQqw1yFYGHEVx20xKjJVYe0O8iLmnQr3FA9nSIQilUKtJ4ZAdcTm7+ExseJauyqo30hs+1qSW211A1SFAOUgDlCGq7eTIcMAeyZkV1SQJ4j/e1Smbq4HcjqgFbLAGLyKxlMDMgZavK5NAYH19Olz3la/QCTiVelFnU6O/GCvykqS/wZJDhKN9gBtSOp/1SP5VRgJcoVj+kmf2wBgv4gjrgARBWiURYx8xENV3bEVUAAWWD3dYDKAIWk5opaCFCMR5ZjJExiCAw7gYiSZ2rkyTce4eNMY3lfGn+8p6+vBckGlKEXnA6Eota69OxDO9oOsJoy28BXOR0UoXNRaJD5ceKdlWMJlOFzDdZNpc05tkMGQtqeNF2lttZqNco1VtwXgRstLSQ6tSPChgqtGV5h2DcDReIQadaNRR6AsAYKL5gSFsCJMgfsaZ7DpKh8mg8Wz8V7H+gDnLuMxaWEIUPevIbClgap4dqmVWSrPgVYCzAoZHIa5z2Ocx1D/GvDOEqMOKLrMefWIbSWHZ6jbgA8qVBhYNHpx0P+jAgN5TB3haSifDcApp6yymEi6Ij/GsEpDYUgcHATJUYDUAmC1SCkJ4cuZXSAP2DEpQsGUjQmKJfJOvlC2x/pChkOyLW7KEoMYc5FDC4v2FGqSoRWiLsbPCiyg1U5yiHZVm1XLkHMMZL11/yxyw0UnGig3MFdZklN5FI/qiT65T+jOXOdO7XbgWurOAZR6Cv9uu1cm5LjkXX4xi6mWn5r5NjBS0gTliHhMZI2WNqSiSphEtiCAwnafS11JhseDGHYQ5+bqWiAYiAv6Jsf79/VUs4cIl+n6+WOjcgB/2l5TreoAV2717JzZbQIR0W1cl/dEqCy5kJ3ZSIHuU0vBoHooEpiHeQWVkkkOqRX27eD1FWw4BfO9CJDdKoSogQi3hAAwsPRFrN5RbX7bqLdBJ9JYMohWrgJKHSjVl1sy2xAG0E3sNyO0oCbSGOxCNBRRXTXenYKuwAoDLfnDcQaCwehUOIDiHAu5m5hMpKeKM4sIo3vxACakIxKoH2YWF2QM84e6F5C5hJU4g8uxuFOlAYnqtwxmHyNEawLW/PhoawJDrGAP0JYWHgAVUByo/bGdiv2T2EMg8gsS14/rAdzlOYazFE7w4OzxeKiWdm3nSOnQRRKXSlVo8HEAbBfyJMKqoq+SCcTSx5NDtbFwNlh8VhjGGDu7JG5/TAGAvniQSSUog0pNzTim8Owc6QTuSKSTXlQqwV3eiEnklS3LeSXYPXGK2VgeZBqNcHG6tZHvA3vTINhV0ELuQdp3t1y9+ogD8Kk/W7QoRN1UWPqM4+xdygkFDPLoTaumKReKiLWoPHOfY54m3qPx4c+4pgY3MRKKbljG8w4wvz8pxk3AqKsy4GMAkAtmRjRMsCxbb4Q2Ds0Ia9ci8cMT6DmsJG00XaHCIS+o3F8YVVeikw13w+OEDaCYYhC0ZE54kA4jpjruBr5STWeqQG6M74HHL6TZ3lXrd99ZX++7LhNatQaZosuxEf5yRA15S9gPeHskBIq3Gcw81AGb9/O53DYi/5CsQ51EmEh8Rkg4vOciClpy4d04eYsfr6fyQkBmtD+P8sNh6e+XYHJXT/lkXxT4KXU5F2sGxYyzfniMMQkb9OjDN2C8tRRgTyL7GwozH14PrEUZc6oz05Emne3Ts5EG7WolDmU8OB1LDG3VrpQxp+pT0KYV5dGtknU64JhabdqcVQbGZiAxQAnvN1u70y1AnmvOSPgLI6uB4AuDGhmAu3ATkJSw7OtS/2ToPjqkaq62/7WFG8advGlRRqxB9diP07JrXowKR9tpRa+jGJ91zxNTT1h8I2PcSfoUPtd7NejVoH03EUcqSBuFZPkMZhegHyo2ZAITovmm3zAIdGFWxoNNORiMRShgwdYwFzkPw5PA4a5MIIQpmq+nsp3YMuXt/GkXxLx/P6+ZJS0lFyz4MunC3eWSGE8xlCQrKvhKUPXr0hjpAN9ZK4PfEDrPMfMbGNWcHDzjA7ngMxTPnT7GMHar+gMQQ3NwHCv4zH4BIMYvzsdiERi6gebRmerTsVwZJTRsL8dkZgxgRxmpbgRcud+YlCIRpPwHShlUSwuipZnx9QCsEWziVazdDeKSYU5CF7UVPAhLer3CgJOQXl/zh575R5rsrmRnKAzq4POFdgbYBuEviM4+LVC15ssLNFghbTtHWerS1hDt5s4qkLUha/qpZXhWh1C6lTQAqCNQnaDjS7UGFBC6wTu8yFnKJnExCnAs3Ok9yj5KpfZESQ4lTy5pTGTnkAUpxI+yjEldJfSo4y0QhG4i4IwkRFGcjWY8+EzgYYJUK7BXQksLxAww/YYWBMhJILB9e8ePEJ4OP7z+4/wOQDl64iOYDp26DaONPxpKtBxq/aTzRGarm3VkPYTLJKx6Z/Mw2YbBGseJhPMwhhNswrIkyvV2BYzrvZbxLpKwcWJhYmFtVZ+lPEq91FzVp1HlQY1bZVLqeNR9SAUn6n0E28k/UuGkNpP1DBI5ch/EehZfjUQ9aE41NhETExoPT2gGQz0IhWJbEOvTQ4wgcXCHHFBhewYUiFHuhRSAUVmEHeCRQHQkXGFwkAgyzREJCVN7TRnTon36Zw3tPhx4EALwNdwDv+J41YSP4B2CQqz0EFgARZ4ESgBHQgROwAVn9GTI+HYexTUevLUeta4/DqKrbMVS+Yqb8hUwYCrlgKtmAq1YCrFgKrd4qpXiqZcKn1oqdWipjYKpWwVPVYqW6xUpVipKqFR3QKjagVEtAqHpxUMTitsnFaJOKx2cVhswq35RVpyiq9lFVNIKnOQVMkgqtYxVNxiqQjFS7GKlSIVIsQqPIhUWwioigFQ++KkN8VHr49HDw9Ebo9EDo9DTo9Crg9BDg9/Wx7gWx7YWwlobYrOGxWPNisAaAHEyALpkAVDIAeWAArsABVXACYuAD5cAF6wAKFQAQqgAbVAAsoAAlQAUaYAfkwAvogBWQACOgAD9AAHSAAKT4GUdMiOvFngBTwCn2AZ7Dv6B6k/90B8+yRnkV144AIBoAMTQATGgAjNAA4YABgwABZgB/mQCwyAVlwCguASlwCEuAQFwB4uAMlwBYuAJlQAUVAAhUD2KgdpUDaJgaRMDFJgX5MC1JgWJEAokQCWRAHxEAWkQBMRADpEAMkQAYROAEecC484DRpwBDTnwNOdw05tjTmiNOYwtswhYFwLA7BYG4LA2BYGOLAwRYFuLAsxYFQJAohIEyJAMwkAwiQC0JAJgkAeiQBkJAFokAPCQA0JABwcD4Dgc4cDdDgaYcDIDgYgUC6CgWgUClCgUYUAVBQBOFAEYMALgwAgDA9QYAdIn8AZzeBB2L5EcWrenUT1KXienEsuJJ7x5U8XlTjc1NVzUyXFTGb1LlpUtWlTDIjqwE4LsagowoCi2gJLKAkpoBgJQNpAIhNqaEoneI6kiiqQ6Go/n6j0cS+a2gEU8gIHJ+BwfgZX4GL+Bd/gW34FZ+BS/gUH4FN6BTegTvoEv6BJegRnYEF2A79gOvYDl2BdEjCkqkGtwXp0LNToIskOTXzh/F062yJ7AAAAEDAWAAABWhJ+KPEIJgBFxMVP7w2QJBGHASQnOBKXKFIdUK4igKA9IEaYJg);src:url(data:application/vnd.ms-fontobject;base64,n04AAEFNAAACAAIABAAAAAAABQAAAAAAAAABAJABAAAEAExQAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAJxJ/LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwAgAEgAYQBsAGYAbABpAG4AZwBzAAAADgBSAGUAZwB1AGwAYQByAAAAeABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMQAuADAAMAA5ADsAUABTACAAMAAwADEALgAwADAAOQA7AGgAbwB0AGMAbwBuAHYAIAAxAC4AMAAuADcAMAA7AG0AYQBrAGUAbwB0AGYALgBsAGkAYgAyAC4ANQAuADUAOAAzADIAOQAAADgARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwAgAEgAYQBsAGYAbABpAG4AZwBzACAAUgBlAGcAdQBsAGEAcgAAAAAAQlNHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAKncAE0TAE0ZAEbuFM3pjM/SEdmjKHUbyow8ATBE40IvWA3vTu8LiABDQ+pexwUMcm1SMnNryctQSiI1K5ZnbOlXKmnVV5YvRe6RnNMFNCOs1KNVpn6yZhCJkRtVRNzEufeIq7HgSrcx4S8h/v4vnrrKc6oCNxmSk2uKlZQHBii6iKFoH0746ThvkO1kJHlxjrkxs+LWORaDQBEtiYJIR5IB9Bi1UyL4Rmr0BNigNkMzlKQmnofBHviqVzUxwdMb3NdCn69hy+pRYVKGVS/1tnsqv4LL7wCCPZZAZPT4aCShHjHJVNuXbmMrY5LeQaGnvAkXlVrJgKRAUdFjrWEah9XebPeQMj7KS7DIBAFt8ycgC5PLGUOHSE3ErGZCiViNLL5ZARfywnCoZaKQCu6NuFX42AEeKtKUGnr/Cm2Cy8tpFhBPMW5Fxi4Qm4TkDWh4IWFDClhU2hRWosUWqcKLlgyXB+lSHaWaHiWlBAR8SeSgSPCQxdVQgzUixWKSTrIQEbU94viDctkvX+VSjJuUmV8L4CXShI11esnp0pjWNZIyxKHS4wVQ2ime1P4RnhvGw0aDN1OLAXGERsB7buFpFGGBAre4QEQR0HOIO5oYH305G+KspT/FupEGGafCCwxSe6ZUa+073rXHnNdVXE6eWvibUS27XtRzkH838mYLMBmYysZTM0EM3A1fbpCBYFccN1B/EnCYu/TgCGmr7bMh8GfYL+BfcLvB0gRagC09w9elfldaIy/hNCBLRgBgtCC7jAF63wLSMAfbfAlEggYU0bUA7ACCJmTDpEmJtI78w4/BO7dN7JR7J7ZvbYaUbaILSQsRBiF3HGk5fEg6p9unwLvn98r+vnsV+372uf1xBLq4qU/45fTuqaAP+pssmCCCTF0mhEow8ZXZOS8D7Q85JsxZ+Azok7B7O/f6J8AzYBySZQB/QHYUSA+EeQhEWiS6AIQzgcsDiER4MjgMBAWDV4AgQ3g1eBgIdweCQmCjJEMkJ+PKRWyFHHmg1Wi/6xzUgA0LREoKJChwnQa9B+5RQZRB3IlBlkAnxyQNaANwHMowzlYSMCBgnbpzvqpl0iTJNCQidDI9ZrSYNIRBhHtUa5YHMHxyGEik9hDE0AKj72AbTCaxtHPUaKZdAZSnQTyjGqGLsmBStCejApUhg4uBMU6mATujEl+KdDPbI6Ag4vLr+hjY6lbjBeoLKnZl0UZgRX8gTySOeynZVz1wOq7e1hFGYIq+MhrGxDLak0PrwYzSXtcuyhXEhwOYofiW+EcI/jw8P6IY6ed+etAbuqKp5QIapT77LnAe505lMuqL79a0ut4rWexzFttsOsLDy7zvtQzcq3U1qabe7tB0wHWVXji+zDbo8x8HyIRUbXnwUcklFv51fvTymiV+MXLSmGH9d9+aXpD5X6lao41anWGig7IwIdnoBY2ht/pO9mClLo4NdXHAsefqWUKlXJkbqPOFhMoR4aiA1BXqhRNbB2Xwi+7u/jpAoOpKJ0UX24EsrzMfHXViakCNcKjBxuQX8BO0ZqjJ3xXzf+61t2VXOSgJ8xu65QKgtN6FibPmPYsXbJRHHqbgATcSZxBqGiDiU4NNNsYBsKD0MIP/OfKnlk/Lkaid/O2NbKeuQrwOB2Gq3YHyr6ALgzym5wIBnsdC1ZkoBFZSQXChZvlesPqvK2c5oHHT3Q65jYpNxnQcGF0EHbvYqoFw60WNlXIHQF2HQB7zD6lWjZ9rVqUKBXUT6hrkZOle0RFYII0V5ZYGl1JAP0Ud1fZZMvSomBzJ710j4Me8mjQDwEre5Uv2wQfk1ifDwb5ksuJQQ3xt423lbuQjvoIQByQrNDh1JxGFkOdlJvu/gFtuW0wR4cgd+ZKesSV7QkNE2kw6AV4hoIuC02LGmTomyf8PiO6CZzOTLTPQ+HW06H+tx+bQ8LmDYg1pTFrp2oJXgkZTyeRJZM0C8aE2LpFrNVDuhARsN543/FV6klQ6Tv1OoZGXLv0igKrl/CmJxRmX7JJbJ998VSIPQRyDBICzl4JJlYHbdql30NvYcOuZ7a10uWRrgoieOdgIm4rlq6vNOQBuqESLbXG5lzdJGHw2m0sDYmODXbYGTfSTGRKpssTO95fothJCjUGQgEL4yKoGAF/0SrpUDNn8CBgBcSDQByAeNkCXp4S4Ro2Xh4OeaGRgR66PVOsU8bc6TR5/xTcn4IVMLOkXSWiXxkZQCbvKfmoAvQaKjO3EDKwkwqHChCDEM5loQRPd5ACBki1TjF772oaQhQbQ5C0lcWXPFOzrfsDGUXGrpxasbG4iab6eByaQkQfm0VFlP0ZsDkvvqCL6QXMUwCjdMx1ZOyKhTJ7a1GWAdOUcJ8RSejxNVyGs31OKMyRyBVoZFjqIkmKlLQ5eHMeEL4MkUf23cQ/1SgRCJ1dk4UdBT7OoyuNgLs0oCd8RnrEIb6QdMxT2QjD4zMrJkfgx5aDMcA4orsTtKCqWb/Veyceqa5OGSmB28YwH4rFbkQaLoUN8OQQYnD3w2eXpI4ScQfbCUZiJ4yMOIKLyyTc7BQ4uXUw6Ee6/xM+4Y67ngNBknxIPwuppgIhFcwJyr6EIj+LzNj/mfR2vhhRlx0BILZoAYruF0caWQ7YxO66UmeguDREAFHYuC7HJviRgVO6ruJH59h/C/PkgSle8xNzZJULLWq9JMDTE2fjGE146a1Us6PZDGYle6ldWRqn/pdpgHKNGrGIdkRK+KPETT9nKT6kLyDI8xd9A1FgWmXWRAIHwZ37WyZHOVyCadJEmMVz0MadMjDrPho+EIochkVC2xgGiwwsQ6DMv2P7UXqT4x7CdcYGId2BJQQa85EQKmCmwcRejQ9Bm4oATENFPkxPXILHpMPUyWTI5rjNOsIlmEeMbcOCEqInpXACYQ9DDxmFo9vcmsDblcMtg4tqBerNngkIKaFJmrQAPnq1dEzsMXcwjcHdfdCibcAxxA+q/j9m3LM/O7WJka4tSidVCjsvo2lQ/2ewyoYyXwAYyr2PlRoR5MpgVmSUIrM3PQxXPbgjBOaDQFIyFMJvx3Pc5RSYj12ySVF9fwFPQu2e2KWVoL9q3Ayv3IzpGHUdvdPdrNUdicjsTQ2ISy7QU3DrEytIjvbzJnAkmANXjAFERA0MUoPF3/5KFmW14bBNOhwircYgMqoDpUMcDtCmBE82QM2YtdjVLB4kBuKho/bcwQdeboqfQartuU3CsCf+cXkgYAqp/0Ee3RorAZt0AvvOCSI4JICIlGlsV0bsSid/NIEALAAzb6HAgyWHBps6xAOwkJIGcB82CxRQq4sJf3FzA70A+TRqcqjEMETCoez3mkPcpnoALs0ugJY8kQwrC+JE5ik3w9rzrvDRjAQnqgEVvdGrNwlanR0SOKWzxOJOvLJhcd8Cl4AshACUkv9czdMkJCVQSQhp6kp7StAlpVRpK0t0SW6LHeBJnE2QchB5Ccu8kxRghZXGIgZIiSj7gEKMJDClcnX6hgoqJMwiQDigIXg3ioFLCgDgjPtYHYpsF5EiA4kcnN18MZtOrY866dEQAb0FB34OGKHGZQjwW/WDHA60cYFaI/PjpzquUqdaYGcIq+mLez3WLFFCtNBN2QJcrlcoELgiPku5R5dSlJFaCEqEZle1AQzAKC+1SotMcBNyQUFuRHRF6OlimSBgjZeTBCwLyc6A+P/oFRchXTz5ADknYJHxzrJ5pGuIKRQISU6WyKTBBjD8WozmVYWIsto1AS5rxzKlvJu4E/vwOiKxRtCWsDM+eTHUrmwrCK5BIfMzGkD+0Fk5LzBs0jMYXktNDblB06LMNJ09U8pzSLmo14MS0OMjcdrZ31pyQqxJJpRImlSvfYAK8inkYU52QY2FPEVsjoWewpwhRp5yAuNpkqhdb7ku9Seefl2D0B8SMTFD90xi4CSOwwZy9IKkpMtI3FmFUg3/kFutpQGNc3pCR7gvC4sgwbupDu3DyEN+W6YGLNM21jpB49irxy9BSlHrVDlnihGKHwPrbVFtc+h1rVQKZduxIyojccZIIcOCmhEnC7UkY68WXKQgLi2JCDQkQWJRQuk60hZp0D3rtCTINSeY9Ej2kIKYfGxwOs4j9qMM7fYZiipzgcf7TamnehqdhsiMiCawXnz4xAbyCkLAx5EGbo3Ax1u3dUIKnTxIaxwQTHehPl3V491H0+bC5zgpGz7Io+mjdhKlPJ01EeMpM7UsRJMi1nGjmJg35i6bQBAAxjO/ENJubU2mg3ONySEoWklCwdABETcs7ck3jgiuU9pcKKpbgn+3YlzV1FzIkB6pmEDOSSyDfPPlQskznctFji0kpgZjW5RZe6x9kYT4KJcXg0bNiCyif+pZACCyRMmYsfiKmN9tSO65F0R2OO6ytlEhY5Sj6uRKfFxw0ijJaAx/k3QgnAFSq27/2i4GEBA+UvTJKK/9eISNvG46Em5RZfjTYLdeD8kdXHyrwId/DQZUaMCY4gGbke2C8vfjgV/Y9kkRQOJIn/xM9INZSpiBnqX0Q9GlQPpPKAyO5y+W5NMPSRdBCUlmuxl40ZfMCnf2Cp044uI9WLFtCi4YVxKjuRCOBWIb4XbIsGdbo4qtMQnNOQz4XDSui7W/N6l54qOynCqD3DpWQ+mpD7C40D8BZEWGJX3tlAaZBMj1yjvDYKwCJBa201u6nBKE5UE+7QSEhCwrXfbRZylAaAkplhBWX50dumrElePyNMRYUrC99UmcSSNgImhFhDI4BXjMtiqkgizUGCrZ8iwFxU6fQ8GEHCFdLewwxYWxgScAYMdMLmcZR6b7rZl95eQVDGVoUKcRMM1ixXQtXNkBETZkVVPg8LoSrdetHzkuM7DjZRHP02tCxA1fmkXKF3VzfN1pc1cv/8lbTIkkYpqKM9VOhp65ktYk+Q46myFWBapDfyWUCnsnI00QTBQmuFjMZTcd0V2NQ768Fhpby04k2IzNR1wKabuGJqYWwSly6ocMFGTeeI+ejsWDYgEvr66QgqdcIbFYDNgsm0x9UHY6SCd5+7tpsLpKdvhahIDyYmEJQCqMqtCF6UlrE5GXRmbu+vtm3BFSxI6ND6UxIE7GsGMgWqghXxSnaRJuGFveTcK5ZVSPJyjUxe1dKgI6kNF7EZhIZs8y8FVqwEfbM0Xk2ltORVDKZZM40SD3qQoQe0orJEKwPfZwm3YPqwixhUMOndis6MhbmfvLBKjC8sKKIZKbJk8L11oNkCQzCgvjhyyEiQSuJcgCQSG4Mocfgc0Hkwcjal1UNgP0CBPikYqBIk9tONv4kLtBswH07vUCjEaHiFGlLf8MgXKzSgjp2HolRRccAOh0ILHz9qlGgIFkwAnzHJRjWFhlA7ROwINyB5HFj59PRZHFor6voq7l23EPNRwdWhgawqbivLSjRA4htEYUFkjESu67icTg5S0aW1sOkCiIysfJ9UnIWevOOLGpepcBxy1wEhd2WI3AZg7sr9WBmHWyasxMcvY/iOmsLtHSWNUWEGk9hScMPShasUA1AcHOtRZlqMeQ0OzYS9vQvYUjOLrzP07BUAFikcJNMi7gIxEw4pL1G54TcmmmoAQ5s7TGWErJZ2Io4yQ0ljRYhL8H5e62oDtLF8aDpnIvZ5R3GWJyAugdiiJW9hQAVTsnCBHhwu7rkBlBX6r3b7ejEY0k5GGeyKv66v+6dg7mcJTrWHbtMywbedYqCQ0FPwoytmSWsL8WTtChZCKKzEF7vP6De4x2BJkkniMgSdWhbeBSLtJZR9CTHetK1xb34AYIJ37OegYIoPVbXgJ/qDQK+bfCtxQRVKQu77WzOoM6SGL7MaZwCGJVk46aImai9fmam+WpHG+0BtQPWUgZ7RIAlPq6lkECUhZQ2gqWkMYKcYMYaIc4gYCDFHYa2d1nzp3+J1eCBay8IYZ0wQRKGAqvCuZ/UgbQPyllosq+XtfKIZOzmeJqRazpmmoP/76YfkjzV2NlXTDSBYB04SVlNQsFTbGPk1t/I4Jktu0XSgifO2ozFOiwd/0SssJDn0dn4xqk4GDTTKX73/wQyBLdqgJ+Wx6AQaba3BA9CKEzjtQYIfAsiYamapq80LAamYjinlKXUkxdpIDk0puXUEYzSalfRibAeDAKpNiqQ0FTwoxuGYzRnisyTotdVTclis1LHRQCy/qqL8oUaQzWRxilq5Mi0IJGtMY02cGLD69vGjkj3p6pGePKI8bkBv5evq8SjjyU04vJR2cQXQwSJyoinDsUJHCQ50jrFTT7yRdbdYQMB3MYCb6uBzJ9ewhXYPAIZSXfeEQBZZ3GPN3Nbhh/wkvAJLXnQMdi5NYYZ5GHE400GS5rXkOZSQsdZgIbzRnF9ueLnsfQ47wHAsirITnTlkCcuWWIUhJSbpM3wWhXNHvt2xUsKKMpdBSbJnBMcihkoDqAd1Zml/R4yrzow1Q2A5G+kzo/RhRxQS2lCSDRV8LlYLBOOoo1bF4jwJAwKMK1tWLHlu9i0j4Ig8qVm6wE1DxXwAwQwsaBWUg2pOOol2dHxyt6npwJEdLDDVYyRc2D0HbcbLUJQj8gPevQBUBOUHXPrsAPBERICpnYESeu2OHotpXQxRGlCCtLdIsu23MhZVEoJg8Qumj/UMMc34IBqTKLDTp76WzL/dMjCxK7MjhiGjeYAC/kj/jY/Rde7hpSM1xChrog6yZ7OWTuD56xBJnGFE+pT2ElSyCnJcwVzCjkqeNLfMEJqKW0G7OFIp0G+9mh50I9o8k1tpCY0xYqFNIALgIfc2me4n1bmJnRZ89oepgLPT0NTMLNZsvSCZAc3TXaNB07vail36/dBySis4m9/DR8izaLJW6bWCkVgm5T+ius3ZXq4xI+GnbveLbdRwF2mNtsrE0JjYc1AXknCOrLSu7Te/r4dPYMCl5qtiHNTn+TPbh1jCBHH+dMJNhwNgs3nT+OhQoQ0vYif56BMG6WowAcHR3DjQolxLzyVekHj00PBAaW7IIAF1EF+uRIWyXjQMAs2chdpaKPNaB+kSezYt0+CA04sOg5vx8Fr7Ofa9sUv87h7SLAUFSzbetCCZ9pmyLt6l6/TzoA1/ZBG9bIUVHLAbi/kdBFgYGyGwRQGBpkqCEg2ah9UD6EedEcEL3j4y0BQQCiExEnocA3SZboh+epgd3YsOkHskZwPuQ5OoyA0fTA5AXrHcUOQF+zkJHIA7PwCDk1gGVmGUZSSoPhNf+Tklauz98QofOlCIQ/tCD4dosHYPqtPCXB3agggQQIqQJsSkB+qn0rkQ1toJjON/OtCIB9RYv3PqRA4C4U68ZMlZn6BdgEvi2ziU+TQ6NIw3ej+AtDwMGEZk7e2IjxUWKdAxyaw9OCwSmeADTPPleyk6UhGDNXQb++W6Uk4q6F7/rg6WVTo82IoCxSIsFDrav4EPHphD3u4hR53WKVvYZUwNCCeM4PMBWzK+EfIthZOkuAwPo5C5jgoZgn6dUdvx5rIDmd58cXXdKNfw3l+wM2UjgrDJeQHhbD7HW2QDoZMCujgIUkk5Fg8VCsdyjOtnGRx8wgKRPZN5dR0zPUyfGZFVihbFRniXZFOZGKPnEQzU3AnD1KfR6weHW2XS6KbPJxUkOTZsAB9vTVp3Le1F8q5l+DMcLiIq78jxAImD2pGFw0VHfRatScGlK6SMu8leTmhUSMy8Uhdd6xBiH3Gdman4tjQGLboJfqz6fL2WKHTmrfsKZRYX6BTDjDldKMosaSTLdQS7oDisJNqAUhw1PfTlnacCO8vl8706Km1FROgLDmudzxg+EWTiArtHgLsRrAXYWdB0NmToNCJdKm0KWycZQqb+Mw76Qy29iQ5up/X7oyw8QZ75kP5F6iJAJz6KCmqxz8fEa/xnsMYcIO/vEkGRuMckhr4rIeLrKaXnmIzlNLxbFspOphkcnJdnz/Chp/Vlpj2P7jJQmQRwGnltkTV5dbF9fE3/fxoSqTROgq9wFUlbuYzYcasE0ouzBo+dDCDzxKAfhbAZYxQiHrLzV2iVexnDX/QnT1fsT/xuhu1ui5qIytgbGmRoQkeQooO8eJNNZsf0iALur8QxZFH0nCMnjerYQqG1pIfjyVZWxhVRznmmfLG00BcBWJE6hzQWRyFknuJnXuk8A5FRDCulwrWASSNoBtR+CtGdkPwYN2o7DOw/VGlCZPusRBFXODQdUM5zeHDIVuAJBLqbO/f9Qua+pDqEPk230Sob9lEZ8BHiCorjVghuI0lI4JDgHGRDD/prQ84B1pVGkIpVUAHCG+iz3Bn3qm2AVrYcYWhock4jso5+J7HfHVj4WMIQdGctq3psBCVVzupQOEioBGA2Bk+UILT7+VoX5mdxxA5fS42gISQVi/HTzrgMxu0fY6hE1ocUwwbsbWcezrY2n6S8/6cxXkOH4prpmPuFoikTzY7T85C4T2XYlbxLglSv2uLCgFv8Quk/wdesUdWPeHYIH0R729JIisN9Apdd4eB10aqwXrPt+Su9mA8k8n1sjMwnfsfF2j3jMUzXepSHmZ/BfqXvzgUNQQWOXO8YEuFBh4QTYCkOAPxywpYu1VxiDyJmKVcmJPGWk/gc3Pov02StyYDahwmzw3E1gYC9wkupyWfDqDSUMpCTH5e5N8B//lHiMuIkTNw4USHrJU67bjXGqNav6PBuQSoqTxc8avHoGmvqNtXzIaoyMIQIiiUHIM64cXieouplhNYln7qgc4wBVAYR104kO+CvKqsg4yIUlFNThVUAKZxZt1XA34h3TCUUiXVkZ0w8Hh2R0Z5L0b4LZvPd/p1gi/07h8qfwHrByuSxglc9cI4QIg2oqvC/qm0i7tjPLTgDhoWTAKDO2ONW5oe+/eKB9vZB8K6C25yCZ9RFVMnb6NRdRjyVK57CHHSkJBfnM2/j4ODUwRkqrtBBCrDsDpt8jhZdXoy/1BCqw3sSGhgGGy0a5Jw6BP/TExoCmNFYjZl248A0osgPyGEmRA+fAsqPVaNAfytu0vuQJ7rk3J4kTDTR2AlCHJ5cls26opZM4w3jMULh2YXKpcqGBtuleAlOZnaZGbD6DHzMd6i2oFeJ8z9XYmalg1Szd/ocZDc1C7Y6vcALJz2lYnTXiWEr2wawtoR4g3jvWUU2Ngjd1cewtFzEvM1NiHZPeLlIXFbBPawxNgMwwAlyNSuGF3zizVeOoC9bag1qRAQKQE/EZBWC2J8mnXAN2aTBboZ7HewnObE8CwROudZHmUM5oZ/Ugd/JZQK8lvAm43uDRAbyW8gZ+ZGq0EVerVGUKUSm/Idn8AQHdR4m7bue88WBwft9mSCeMOt1ncBwziOmJYI2ZR7ewNMPiCugmSsE4EyQ+QATJG6qORMGd4snEzc6B4shPIo4G1T7PgSm8PY5eUkPdF8JZ0VBtadbHXoJgnEhZQaODPj2gpODKJY5Yp4DOsLBFxWbvXN755KWylJm+oOd4zEL9Hpubuy2gyyfxh8oEfFutnYWdfB8PdESLWYvSqbElP9qo3u6KTmkhoacDauMNNjj0oy40DFV7Ql0aZj77xfGl7TJNHnIwgqOkenruYYNo6h724+zUQ7+vkCpZB+pGA562hYQiDxHVWOq0oDQl/QsoiY+cuI7iWq/ZIBtHcXJ7kks+h2fCNUPA82BzjnqktNts+RLdk1VSu+tqEn7QZCCsvEqk6FkfiOYkrsw092J8jsfIuEKypNjLxrKA9kiA19mxBD2suxQKCzwXGws7kEJvlhUiV9tArLIdZW0IORcxEzdzKmjtFhsjKy/44XYXdI5noQoRcvjZ1RMPACRqYg2V1+OwOepcOknRLLFdYgTkT5UApt/JhLM3jeFYprZV+Zow2g8fP+U68hkKFWJj2yBbKqsrp25xkZX1DAjUw52IMYWaOhab8Kp05VrdNftqwRrymWF4OQSjbdfzmRZirK8FMJELEgER2PHjEAN9pGfLhCUiTJFbd5LBkOBMaxLr/A1SY9dXFz4RjzoU9ExfJCmx/I9FKEGT3n2cmzl2X42L3Jh+AbQq6sA+Ss1kitoa4TAYgKHaoybHUDJ51oETdeI/9ThSmjWGkyLi5QAGWhL0BG1UsTyRGRJOldKBrYJeB8ljLJHfATWTEQBXBDnQexOHTB+Un44zExFE4vLytcu5NwpWrUxO/0ZICUGM7hGABXym0V6ZvDST0E370St9MIWQOTWngeoQHUTdCJUP04spMBMS8LSker9cReVQkULFDIZDFPrhTzBl6sed9wcZQTbL+BDqMyaN3RJPh/anbx+Iv+qgQdAa3M9Z5JmvYlh4qop+Ho1F1W5gbOE9YKLgAnWytXElU4G8GtW47lhgFE6gaSs+gs37sFvi0PPVvA5dnCBgILTwoKd/+DoL9F6inlM7H4rOTzD79KJgKlZO/Zgt22UsKhrAaXU5ZcLrAglTVKJEmNJvORGN1vqrcfSMizfpsgbIe9zno+gBoKVXgIL/VI8dB1O5o/R3Suez/gD7M781ShjKpIIORM/nxG+jjhhgPwsn2IoXsPGPqYHXA63zJ07M2GPEykQwJBYLK808qYxuIew4frk52nhCsnCYmXiR6CuapvE1IwRB4/QftDbEn+AucIr1oxrLabRj9q4ae0+fXkHnteAJwXRbVkR0mctVSwEbqhJiMSZUp9DNbEDMmjX22m3ABpkrPQQTP3S1sib5pD2VRKRd+eNAjLYyT0hGrdjWJZy24OYXRoWQAIhGBZRxuBFMjjZQhpgrWo8SiFYbojcHO8V5DyscJpLTHyx9Fimassyo5U6WNtquUMYgccaHY5amgR3PQzq3ToNM5ABnoB9kuxsebqmYZm0R9qxJbFXCQ1UPyFIbxoUraTJFDpCk0Wk9GaYJKz/6oHwEP0Q14lMtlddQsOAU9zlYdMVHiT7RQP3XCmWYDcHCGbVRHGnHuwzScA0BaSBOGkz3lM8CArjrBsyEoV6Ys4qgDK3ykQQPZ3hCRGNXQTNNXbEb6tDiTDLKOyMzRhCFT+mAUmiYbV3YQVqFVp9dorv+TsLeCykS2b5yyu8AV7IS9cxcL8z4Kfwp+xJyYLv1OsxQCZwTB4a8BZ/5EdxTBJthApqyfd9u3ifr/WILTqq5VqgwMT9SOxbSGWLQJUUWCVi4k9tho9nEsbUh7U6NUsLmkYFXOhZ0kmamaJLRNJzSj/qn4Mso6zb6iLLBXoaZ6AqeWCjHQm2lztnejYYM2eubnpBdKVLORZhudH3JF1waBJKA9+W8EhMj3Kzf0L4vi4k6RoHh3Z5YgmSZmk6ns4fjScjAoL8GoOECgqgYEBYUGFVO4FUv4/YtowhEmTs0vrvlD/CrisnoBNDAcUi/teY7OctFlmARQzjOItrrlKuPO6E2Ox93L4O/4DcgV/dZ7qR3VBwVQxP1GCieA4RIpweYJ5FoYrHxqRBdJjnqbsikA2Ictbb8vE1GYIo9dacK0REgDX4smy6GAkxlH1yCGGsk+tgiDhNKuKu3yNrMdxafmKTF632F8Vx4BNK57GvlFisrkjN9WDAtjsWA0ENT2e2nETUb/n7qwhvGnrHuf5bX6Vh/n3xffU3PeHdR+FA92i6ufT3AlyAREoNDh6chiMWTvjKjHDeRhOa9YkOQRq1vQXEMppAQVwHCuIcV2g5rBn6GmZZpTR7vnSD6ZmhdSl176gqKTXu5E+YbfL0adwNtHP7dT7t7b46DVZIkzaRJOM+S6KcrzYVg+T3wSRFRQashjfU18NutrKa/7PXbtuJvpIjbgPeqd+pjmRw6YKpnANFSQcpzTZgpSNJ6J7uiagAbir/8tNXJ/OsOnRh6iuIexxrmkIneAgz8QoLmiaJ8sLQrELVK2yn3wOHp57BAZJhDZjTBzyoRAuuZ4eoxHruY1pSb7qq79cIeAdOwin4GdgMeIMHeG+FZWYaiUQQyC5b50zKjYw97dFjAeY2I4Bnl105Iku1y0lMA1ZHolLx19uZnRdILcXKlZGQx/GdEqSsMRU1BIrFqRcV1qQOOHyxOLXEGcbRtAEsuAC2V4K3p5mFJ22IDWaEkk9ttf5Izb2LkD1MnrSwztXmmD/Qi/EmVEFBfiKGmftsPwVaIoZanlKndMZsIBOskFYpDOq3QUs9aSbAAtL5Dbokus2G4/asthNMK5UQKCOhU97oaOYNGsTah+jfCKsZnTRn5TbhFX8ghg8CBYt/BjeYYYUrtUZ5jVij/op7V5SsbA4mYTOwZ46hqdpbB6Qvq3AS2HHNkC15pTDIcDNGsMPXaBidXYPHc6PJAkRh29Vx8KcgX46LoUQBhRM+3SW6Opll/wgxxsPgKJKzr5QCmwkUxNbeg6Wj34SUnEzOemSuvS2OetRCO8Tyy+QbSKVJcqkia+GvDefFwMOmgnD7h81TUtMn+mRpyJJ349HhAnoWFTejhpYTL9G8N2nVg1qkXBeoS9Nw2fB27t7trm7d/QK7Cr4uoCeOQ7/8JfKT77KiDzLImESHw/0wf73QeHu74hxv7uihi4fTX+XEwAyQG3264dwv17aJ5N335Vt9sdrAXhPOAv8JFvzqyYXwfx8WYJaef1gMl98JRFyl5Mv5Uo/oVH5ww5OzLFsiTPDns7fS6EURSSWd/92BxMYQ8sBaH+j+wthQPdVgDGpTfi+JQIWMD8xKqULliRH01rTeyF8x8q/GBEEEBrAJMPf25UQwi0b8tmqRXY7kIvNkzrkvRWLnxoGYEJsz8u4oOyMp8cHyaybb1HdMCaLApUE+/7xLIZGP6H9xuSEXp1zLIdjk5nBaMuV/yTDRRP8Y2ww5RO6d2D94o+6ucWIqUAvgHIHXhZsmDhjVLczmZ3ca0Cb3PpKwt2UtHVQ0BgFJsqqTsnzZPlKahRUkEu4qmkJt+kqdae76ViWe3STan69yaF9+fESD2lcQshLHWVu4ovItXxO69bqC5p1nZLvI8NdQB9s9UNaJGlQ5mG947ipdDA0eTIw/A1zEdjWquIsQXXGIVEH0thC5M+W9pZe7IhAVnPJkYCCXN5a32HjN6nsvokEqRS44tGIs7s2LVTvcrHAF+RVmI8L4HUYk4x+67AxSMJKqCg8zrGOgvK9kNMdDrNiUtSWuHFpC8/p5qIQrEo/H+1l/0cAwQ2nKmpWxKcMIuHY44Y6DlkpO48tRuUGBWT0FyHwSKO72Ud+tJUfdaZ4CWNijzZtlRa8+CkmO/EwHYfPZFU/hzjFWH7vnzHRMo+aF9u8qHSAiEkA2HjoNQPEwHsDKOt6hOoK3Ce/+/9boMWDa44I6FrQhdgS7OnNaSzwxWKZMcyHi6LN4WC6sSj0qm2PSOGBTvDs/GWJS6SwEN/ULwpb4LQo9fYjUfSXRwZkynUazlSpvX9e+G2zor8l+YaMxSEomDdLHGcD6YVQPegTaA74H8+V4WvJkFUrjMLGLlvSZQWvi8/QA7yzQ8GPno//5SJHRP/OqKObPCo81s/+6WgLqykYpGAgQZhVDEBPXWgU/WzFZjKUhSFInufPRiMAUULC6T11yL45ZrRoB4DzOyJShKXaAJIBS9wzLYIoCEcJKQW8GVCx4fihqJ6mshBUXSw3wWVj3grrHQlGNGhIDNNzsxQ3M+GWn6ASobIWC+LbYOC6UpahVO13Zs2zOzZC8z7FmA05JhUGyBsF4tsG0drcggIFzgg/kpf3+CnAXKiMgIE8Jk/Mhpkc8DUJEUzDSnWlQFme3d0sHZDrg7LavtsEX3cHwjCYA17pMTfx8Ajw9hHscN67hyo+RJQ4458RmPywXykkVcW688oVUrQhahpPRvTWPnuI0B+SkQu7dCyvLRyFYlC1LG1gRCIvn3rwQeINzZQC2KXq31FaR9UmVV2QeGVqBHjmE+VMd3b1fhCynD0pQNhCG6/WCDbKPyE7NRQzL3BzQAJ0g09aUzcQA6mUp9iZFK6Sbp/YbHjo++7/Wj8S4YNa+ZdqAw1hDrKWFXv9+zaXpf8ZTDSbiqsxnwN/CzK5tPkOr4tRh2kY3Bn9JtalbIOI4b3F7F1vPQMfoDcdxMS8CW9m/NCW/HILTUVWQIPiD0j1A6bo8vsv6P1hCESl2abrSJWDrq5sSzUpwoxaCU9FtJyYH4QFMxDBpkkBR6kn0LMPO+5EJ7Z6bCiRoPedRZ/P0SSdii7ZnPAtVwwHUidcdyspwncz5uq6vvm4IEDbJVLUFCn/LvIHfooUBTkFO130FC7CmmcrKdgDJcid9mvVzsDSibOoXtIf9k6ABle3PmIxejodc4aob0QKS432srrCMndbfD454q52V01G4q913mC5HOsTzWF4h2No1av1VbcUgWAqyoZl+11PoFYnNv2HwAODeNRkHj+8SF1fcvVBu6MrehHAZK1Gm69ICcTKizykHgGFx7QdowTVAsYEF2tVc0Z6wLryz2FI1sc5By2znJAAmINndoJiB4sfPdPrTC8RnkW7KRCwxC6YvXg5ahMlQuMpoCSXjOlBy0Kij+bsCYPbGp8BdCBiLmLSAkEQRaieWo1SYvZIKJGj9Ur/eWHjiB7SOVdqMAVmpBvfRiebsFjger7DC+8kRFGtNrTrnnGD2GAJb8rQCWkUPYHhwXsjNBSkE6lGWUj5QNhK0DMNM2l+kXRZ0KLZaGsFSIdQz/HXDxf3/TE30+DgBKWGWdxElyLccJfEpjsnszECNoDGZpdwdRgCixeg9L4EPhH+RptvRMVRaahu4cySjS3P5wxAUCPkmn+rhyASpmiTaiDeggaIxYBmtLZDDhiWIJaBgzfCsAGUF1Q1SFZYyXDt9skCaxJsxK2Ms65dmdp5WAZyxik/zbrTQk5KmgxCg/f45L0jywebOWUYFJQAJia7XzCV0x89rpp/f3AVWhSPyTanqmik2SkD8A3Ml4NhIGLAjBXtPShwKYfi2eXtrDuKLk4QlSyTw1ftXgwqA2jUuopDl+5tfUWZNwBpEPXghzbBggYCw/dhy0ntds2yeHCDKkF/YxQjNIL/F/37jLPHCKBO9ibwYCmuxImIo0ijV2Wbg3kSN2psoe8IsABv3RNFaF9uMyCtCYtqcD+qNOhwMlfARQUdJ2tUX+MNJqOwIciWalZsmEjt07tfa8ma4cji9sqz+Q9hWfmMoKEbIHPOQORbhQRHIsrTYlnVTNvcq1imqmmPDdVDkJgRcTgB8Sb6epCQVmFZe+jGDiNJQLWnfx+drTKYjm0G8yH0ZAGMWzEJhUEQ4Maimgf/bkvo8PLVBsZl152y5S8+HRDfZIMCbYZ1WDp4yrdchOJw8k6R+/2pHmydK4NIK2PHdFPHtoLmHxRDwLFb7eB+M4zNZcB9NrAgjVyzLM7xyYSY13ykWfIEEd2n5/iYp3ZdrCf7fL+en+sIJu2W7E30MrAgZBD1rAAbZHPgeAMtKCg3NpSpYQUDWJu9bT3V7tOKv+NRiJc8JAKqqgCA/PNRBR7ChpiEulyQApMK1AyqcWnpSOmYh6yLiWkGJ2mklCSPIqN7UypWj3dGi5MvsHQ87MrB4VFgypJaFriaHivwcHIpmyi5LhNqtem4q0n8awM19Qk8BOS0EsqGscuuydYsIGsbT5GHnERUiMpKJl4ON7qjB4fEqlGN/hCky89232UQCiaeWpDYCJINXjT6xl4Gc7DxRCtgV0i1ma4RgWLsNtnEBRQFqZggCLiuyEydmFd7WlogpkCw5G1x4ft2psm3KAREwVwr1Gzl6RT7FDAqpVal34ewVm3VH4qn5mjGj+bYL1NgfLNeXDwtmYSpwzbruDKpTjOdgiIHDVQSb5/zBgSMbHLkxWWgghIh9QTFSDILixVwg0Eg1puooBiHAt7DzwJ7m8i8/i+jHvKf0QDnnHVkVTIqMvIQImOrzCJwhSR7qYB5gSwL6aWL9hERHCZc4G2+JrpgHNB8eCCmcIWIQ6rSdyPCyftXkDlErUkHafHRlkOIjxGbAktz75bnh50dU7YHk+Mz7wwstg6RFZb+TZuSOx1qqP5C66c0mptQmzIC2dlpte7vZrauAMm/7RfBYkGtXWGiaWTtwvAQiq2oD4YixPLXE2khB2FRaNRDTk+9sZ6K74Ia9VntCpN4BhJGJMT4Z5c5FhSepRCRWmBXqx+whVZC4me4saDs2iNqXMuCl6iAZflH8fscC1sTsy4PHeC+XYuqMBMUun5YezKbRKmEPwuK+CLzijPEQgfhahQswBBLfg/GBgBiI4QwAqzJkkyYAWtjzSg2ILgMAgqxYfwERRo3zruBL9WOryUArSD8sQOcD7fvIODJxKFS615KFPsb68USBEPPj1orNzFY2xoTtNBVTyzBhPbhFH0PI5AtlJBl2aSgNPYzxYLw7XTDBDinmVoENwiGzmngrMo8OmnRP0Z0i0Zrln9DDFcnmOoBZjABaQIbPOJYZGqX+RCMlDDbElcjaROLDoualmUIQ88Kekk3iM4OQrADcxi3rJguS4MOIBIgKgXrjd1WkbCdqxJk/4efRIFsavZA7KvvJQqp3Iid5Z0NFc5aiMRzGN3vrpBzaMy4JYde3wr96PjN90AYOIbyp6T4zj8LoE66OGcX1Ef4Z3KoWLAUF4BTg7ug/AbkG5UNQXAMkQezujSHeir2uTThgd3gpyzDrbnEdDRH2W7U6PeRvBX1ZFMP5RM+Zu6UUZZD8hDPHldVWntTCNk7To8IeOW9yn2wx0gmurwqC60AOde4r3ETi5pVMSDK8wxhoGAoEX9NLWHIR33VbrbMveii2jAJlrxwytTHbWNu8Y4N8vCCyZjAX/pcsfwXbLze2+D+u33OGBoJyAAL3jn3RuEcdp5If8O+a4NKWvxOTyDltG0IWoHhwVGe7dKkCWFT++tm+haBCikRUUMrMhYKZJKYoVuv/bsJzO8DwfVIInQq3g3BYypiz8baogH3r3GwqCwFtZnz4xMjAVOYnyOi5HWbFA8n0qz1OjSpHWFzpQOpvkNETZBGpxN8ybhtqV/DMUxd9uFZmBfKXMCn/SqkWJyKPnT6lq+4zBZni6fYRByJn6OK+OgPBGRAJluwGSk4wxjOOzyce/PKODwRlsgrVkdcsEiYrqYdXo0Er2GXi2GQZd0tNJT6c9pK1EEJG1zgDJBoTVuCXGAU8BKTvCO/cEQ1Wjk3Zzuy90JX4m3O5IlxVFhYkSUwuQB2up7jhvkm+bddRQu5F9s0XftGEJ9JSuSk+ZachCbdU45fEqbugzTIUokwoAKvpUQF/CvLbWW5BNQFqFkJg2f30E/48StNe5QwBg8zz3YAJ82FZoXBxXSv4QDooDo79NixyglO9AembuBcx5Re3CwOKTHebOPhkmFC7wNaWtoBhFuV4AkEuJ0J+1pT0tLkvFVZaNzfhs/Kd3+A9YsImlO4XK4vpCo/elHQi/9gkFg07xxnuXLt21unCIpDV+bbRxb7FC6nWYTsMFF8+1LUg4JFjVt3vqbuhHmDKbgQ4e+RGizRiO8ky05LQGMdL2IKLSNar0kNG7lHJMaXr5mLdG3nykgj6vB/KVijd1ARWkFEf3yiUw1v/WaQivVUpIDdSNrrKbjO5NPnxz6qTTGgYg03HgPhDrCFyYZTi3XQw3HXCva39mpLNFtz8AiEhxAJHpWX13gCTAwgm9YTvMeiqetdNQv6IU0hH0G+ZManTqDLPjyrOse7WiiwOJCG+J0pZYULhN8NILulmYYvmVcV2MjAfA39sGKqGdjpiPo86fecg65UPyXDIAOyOkCx5NQsLeD4gGVjTVDwOHWkbbBW0GeNjDkcSOn2Nq4cEssP54t9D749A7M1AIOBl0Fi0sSO5v3P7LCBrM6ZwFY6kp2FX6AcbGUdybnfChHPyu6WlRZ2Fwv9YM0RMI7kISRgR8HpQSJJOyTfXj/6gQKuihPtiUtlCQVPohUgzfezTg8o1b3n9pNZeco1QucaoXe40Fa5JYhqdTspFmxGtW9h5ezLFZs3j/N46f+S2rjYNC2JySXrnSAFhvAkz9a5L3pza8eYKHNoPrvBRESpxYPJdKVUxBE39nJ1chrAFpy4MMkf0qKgYALctGg1DQI1kIymyeS2AJNT4X240d3IFQb/0jQbaHJ2YRK8A+ls6WMhWmpCXYG5jqapGs5/eOJErxi2/2KWVHiPellTgh/fNl/2KYPKb7DUcAg+mCOPQFCiU9Mq/WLcU1xxC8aLePFZZlE+PCLzf7ey46INWRw2kcXySR9FDgByXzfxiNKwDFbUSMMhALPFSedyjEVM5442GZ4hTrsAEvZxIieSHGSgkwFh/nFNdrrFD4tBH4Il7fW6ur4J8Xaz7RW9jgtuPEXQsYk7gcMs2neu3zJwTyUerHKSh1iTBkj2YJh1SSOZL5pLuQbFFAvyO4k1Hxg2h99MTC6cTUkbONQIAnEfGsGkNFWRbuRyyaEZInM5pij73EA9rPIUfU4XoqQpHT9THZkW+oKFLvpyvTBMM69tN1Ydwv1LIEhHsC+ueVG+w+kyCPsvV3erRikcscHjZCkccx6VrBkBRusTDDd8847GA7p2Ucy0y0HdSRN6YIBciYa4vuXcAZbQAuSEmzw+H/AuOx+aH+tBL88H57D0MsqyiZxhOEQkF/8DR1d2hSPMj/sNOa5rxcUnBgH8ictv2J+cb4BA4v3MCShdZ2vtK30vAwkobnEWh7rsSyhmos3WC93Gn9C4nnAd/PjMMtQfyDNZsOPd6XcAsnBE/mRHtHEyJMzJfZFLE9OvQa0i9kUmToJ0ZxknTgdl/XPV8xoh0K7wNHHsnBdvFH3sv52lU7UFteseLG/VanIvcwycVA7+BE1Ulyb20BvwUWZcMTKhaCcmY3ROpvonVMV4N7yBXTL7IDtHzQ4CCcqF66LjF3xUqgErKzolLyCG6Kb7irP/MVTCCwGRxfrPGpMMGvPLgJ881PHMNMIO09T5ig7AzZTX/5PLlwnJLDAPfuHynSGhV4tPqR3gJ4kg4c06c/F1AcjGytKm2Yb5jwMotF7vro4YDLWlnMIpmPg36NgAZsGA0W1spfLSue4xxat0Gdwd0lqDBOgIaMANykwwDKejt5YaNtJYIkrSgu0KjIg0pznY0SCd1qlC6R19g97UrWDoYJGlrvCE05J/5wkjpkre727p5PTRX5FGrSBIfJqhJE/IS876PaHFkx9pGTH3oaY3jJRvLX9Iy3Edoar7cFvJqyUlOhAEiOSAyYgVEGkzHdug+oRHIEOXAExMiTSKU9A6nmRC8mp8iYhwWdP2U/5EkFAdPrZw03YA3gSyNUtMZeh7dDCu8pF5x0VORCTgKp07ehy7NZqKTpIC4UJJ89lnboyAfy5OyXzXtuDRbtAFjZRSyGFTpFrXwkpjSLIQIG3N0Vj4BtzK3wdlkBJrO18MNsgseR4BysJilI0wI6ZahLhBFA0XBmV8d4LUzEcNVb0xbLjLTETYN8OEVqNxkt10W614dd1FlFFVTIgB7/BQQp1sWlNolpIu4ekxUTBV7NmxOFKEBmmN+nA7pvF78/RII5ZHA09OAiE/66MF6HQ+qVEJCHxwymukkNvzqHEh52dULPbVasfQMgTDyBZzx4007YiKdBuUauQOt27Gmy8ISclPmEUCIcuLbkb1mzQSqIa3iE0PJh7UMYQbkpe+hXjTJKdldyt2mVPwywoODGJtBV1lJTgMsuSQBlDMwhEKIfrvsxGQjHPCEfNfMAY2oxvyKcKPUbQySkKG6tj9AQyEW3Q5rpaDJ5Sns9ScLKeizPRbvWYAw4bXkrZdmB7CQopCH8NAmqbuciZChHN8lVGaDbCnmddnqO1PQ4ieMYfcSiBE5zzMz+JV/4eyzrzTEShvqSGzgWimkNxLvUj86iAwcZuIkqdB0VaIB7wncLRmzHkiUQpPBIXbDDLHBlq7vp9xwuC9AiNkIptAYlG7Biyuk8ILdynuUM1cHWJgeB+K3wBP/ineogxkvBNNQ4AkW0hvpBOQGFfeptF2YTR75MexYDUy7Q/9uocGsx41O4IZhViw/2FvAEuGO5g2kyXBUijAggWM08bRhXg5ijgMwDJy40QeY/cQpUDZiIzmvskQpO5G1zyGZA8WByjIQU4jRoFJt56behxtHUUE/om7Rj2psYXGmq3llVOCgGYKNMo4pzwntITtapDqjvQtqpjaJwjHmDzSVGLxMt12gEXAdLi/caHSM3FPRGRf7dB7YC+cD2ho6oL2zGDCkjlf/DFoQVl8GS/56wur3rdV6ggtzZW60MRB3g+U1W8o8cvqIpMkctiGVMzXUFI7FacFLrgtdz4mTEr4aRAaQ2AFQaNeG7GX0yOJgMRYFziXdJf24kg/gBQIZMG/YcPEllRTVNoDYR6oSJ8wQNLuihfw81UpiKPm714bZX1KYjcXJdfclCUOOpvTxr9AAJevTY4HK/G7F3mUc3GOAKqh60zM0v34v+ELyhJZqhkaMA8UMMOU90f8RKEJFj7EqepBVwsRiLbwMo1J2zrE2UYJnsgIAscDmjPjnzI8a719Wxp757wqmSJBjXowhc46QN4RwKIxqEE6E5218OeK7RfcpGjWG1jD7qND+/GTk6M56Ig4yMsU6LUW1EWE+fIYycVV1thldSlbP6ltdC01y3KUfkobkt2q01YYMmxpKRvh1Z48uNKzP/IoRIZ/F6buOymSnW8gICitpJjKWBscSb9JJKaWkvEkqinAJ2kowKoqkqZftRqfRQlLtKoqvTRDi2vg/RrPD/d3a09J8JhGZlEkOM6znTsoMCsuvTmywxTCDhw5dd0GJOHCMPbsj3QLkTE3MInsZsimDQ3HkvthT7U9VA4s6G07sID0FW4SHJmRGwCl+Mu4xf0ezqeXD2PtPDnwMPo86sbwDV+9PWcgFcARUVYm3hrFQrHcgMElFGbSM2A1zUYA3baWfheJp2AINmTJLuoyYD/OwA4a6V0ChBN97E8YtDBerUECv0u0TlxR5yhJCXvJxgyM73Bb6pyq0jTFJDZ4p1Am1SA6sh8nADd1hAcGBMfq4d/UfwnmBqe0Jun1n1LzrgKuZMAnxA3NtCN7Klf4BH+14B7ibBmgt0TGUafVzI4uKlpF7v8NmgNjg90D6QE3tbx8AjSAC+OA1YJvclyPKgT27QpIEgVYpbPYGBsnyCNrGz9XUsCHkW1QAHgL2STZk12QGqmvAB0NFteERkvBIH7INDsNW9KKaAYyDMdBEMzJiWaJHZALqDxQDWRntumSDPcplyFiI1oDpT8wbwe01AHhW6+vAUUBoGhY3CT2tgwehdPqU/4Q7ZLYvhRl/ogOvR9O2+wkkPKW5vCTjD2fHRYXONCoIl4Jh1bZY0ZE1O94mMGn/dFSWBWzQ/VYk+Gezi46RgiDv3EshoTmMSlioUK6MQEN8qeyK6FRninyX8ZPeUWjjbMJChn0n/yJvrq5bh5UcCAcBYSafTFg7p0jDgrXo2QWLb3WpSOET/Hh4oSadBTvyDo10IufLzxiMLAnbZ1vcUmj3w7BQuIXjEZXifwukVxrGa9j+DXfpi12m1RbzYLg9J2wFergEwOxFyD0/JstNK06ZN2XdZSGWxcJODpQHOq4iKqjqkJUmPu1VczL5xTGUfCgLEYyNBCCbMBFT/cUP6pE/mujnHsSDeWxMbhrNilS5MyYR0nJyzanWXBeVcEQrRIhQeJA6Xt4f2eQESNeLwmC10WJVHqwx8SSyrtAAjpGjidcj1E2FYN0LObUcFQhafUKTiGmHWRHGsFCB+HEXgrzJEB5bp0QiF8ZHh11nFX8AboTD0PS4O1LqF8XBks2MpjsQnwKHF6HgaKCVLJtcr0XjqFMRGfKv8tmmykhLRzu+vqQ02+KpJBjaLt9ye1Ab+BbEBhy4EVdIJDrL2naV0o4wU8YZ2Lq04FG1mWCKC+UwkXOoAjneU/xHplMQo2cXUlrVNqJYczgYlaOEczVCs/OCgkyvLmTmdaBJc1iBLuKwmr6qtRnhowngsDxhzKFAi02tf8bmET8BO27ovJKF1plJwm3b0JpMh38+xsrXXg7U74QUM8ZCIMOpXujHntKdaRtsgyEZl5MClMVMMMZkZLNxH9+b8fH6+b8Lev30A9TuEVj9CqAdmwAAHBPbfOBFEATAPZ2CS0OH1Pj/0Q7PFUcC8hDrxESWdfgFRm+7vvWbkEppHB4T/1ApWnlTIqQwjcPl0VgS1yHSmD0OdsCVST8CQVwuiew1Y+g3QGFjNMzwRB2DSsAk26cmA8lp2wIU4p93AUBiUHFGOxOajAqD7Gm6NezNDjYzwLOaSXRBYcWipTSONHjUDXCY4mMI8XoVCR/Rrs/JLKXgEx+qkmeDlFOD1/yTQNDClRuiUyKYCllfMiQiyFkmuTz2vLsBNyRW+xz+5FElFxWB28VjYIGZ0Yd+5wIjkcoMaggxswbT0pCmckRAErbRlIlcOGdBo4djTNO8FAgQ+lT6vPS60BwTRSUAM3ddkEAZiwtEyArrkiDRnS7LJ+2hwbzd2YDQagSgACpsovmjil5wfPuXq3GuH0CyE7FK3M4FgRaFoIkaodORrPx1+JpI9psyNYIFuJogZa0/1AhOWdlHQxdAgbwacsHqPZo8u/ngAH2GmaTdhYnBfSDbBfh8CHq6Bx5bttP2+RdM+MAaYaZ0Y/ADkbNCZuAyAVQa2OcXOeICmDn9Q/eFkDeFQg5MgHEDXq/tVjj+jtd26nhaaolWxs1ixSUgOBwrDhRIGOLyOVk2/Bc0UxvseQCO2pQ2i+Krfhu/WeBovNb5dJxQtJRUDv2mCwYVpNl2efQM9xQHnK0JwLYt/U0Wf+phiA4uw8G91slC832pmOTCAoZXohg1fewCZqLBhkOUBofBWpMPsqg7XEXgPfAlDo2U5WXjtFdS87PIqClCK5nW6adCeXPkUiTGx0emOIDQqw1yFYGHEVx20xKjJVYe0O8iLmnQr3FA9nSIQilUKtJ4ZAdcTm7+ExseJauyqo30hs+1qSW211A1SFAOUgDlCGq7eTIcMAeyZkV1SQJ4j/e1Smbq4HcjqgFbLAGLyKxlMDMgZavK5NAYH19Olz3la/QCTiVelFnU6O/GCvykqS/wZJDhKN9gBtSOp/1SP5VRgJcoVj+kmf2wBgv4gjrgARBWiURYx8xENV3bEVUAAWWD3dYDKAIWk5opaCFCMR5ZjJExiCAw7gYiSZ2rkyTce4eNMY3lfGn+8p6+vBckGlKEXnA6Eota69OxDO9oOsJoy28BXOR0UoXNRaJD5ceKdlWMJlOFzDdZNpc05tkMGQtqeNF2lttZqNco1VtwXgRstLSQ6tSPChgqtGV5h2DcDReIQadaNRR6AsAYKL5gSFsCJMgfsaZ7DpKh8mg8Wz8V7H+gDnLuMxaWEIUPevIbClgap4dqmVWSrPgVYCzAoZHIa5z2Ocx1D/GvDOEqMOKLrMefWIbSWHZ6jbgA8qVBhYNHpx0P+jAgN5TB3haSifDcApp6yymEi6Ij/GsEpDYUgcHATJUYDUAmC1SCkJ4cuZXSAP2DEpQsGUjQmKJfJOvlC2x/pChkOyLW7KEoMYc5FDC4v2FGqSoRWiLsbPCiyg1U5yiHZVm1XLkHMMZL11/yxyw0UnGig3MFdZklN5FI/qiT65T+jOXOdO7XbgWurOAZR6Cv9uu1cm5LjkXX4xi6mWn5r5NjBS0gTliHhMZI2WNqSiSphEtiCAwnafS11JhseDGHYQ5+bqWiAYiAv6Jsf79/VUs4cIl+n6+WOjcgB/2l5TreoAV2717JzZbQIR0W1cl/dEqCy5kJ3ZSIHuU0vBoHooEpiHeQWVkkkOqRX27eD1FWw4BfO9CJDdKoSogQi3hAAwsPRFrN5RbX7bqLdBJ9JYMohWrgJKHSjVl1sy2xAG0E3sNyO0oCbSGOxCNBRRXTXenYKuwAoDLfnDcQaCwehUOIDiHAu5m5hMpKeKM4sIo3vxACakIxKoH2YWF2QM84e6F5C5hJU4g8uxuFOlAYnqtwxmHyNEawLW/PhoawJDrGAP0JYWHgAVUByo/bGdiv2T2EMg8gsS14/rAdzlOYazFE7w4OzxeKiWdm3nSOnQRRKXSlVo8HEAbBfyJMKqoq+SCcTSx5NDtbFwNlh8VhjGGDu7JG5/TAGAvniQSSUog0pNzTim8Owc6QTuSKSTXlQqwV3eiEnklS3LeSXYPXGK2VgeZBqNcHG6tZHvA3vTINhV0ELuQdp3t1y9+ogD8Kk/W7QoRN1UWPqM4+xdygkFDPLoTaumKReKiLWoPHOfY54m3qPx4c+4pgY3MRKKbljG8w4wvz8pxk3AqKsy4GMAkAtmRjRMsCxbb4Q2Ds0Ia9ci8cMT6DmsJG00XaHCIS+o3F8YVVeikw13w+OEDaCYYhC0ZE54kA4jpjruBr5STWeqQG6M74HHL6TZ3lXrd99ZX++7LhNatQaZosuxEf5yRA15S9gPeHskBIq3Gcw81AGb9/O53DYi/5CsQ51EmEh8Rkg4vOciClpy4d04eYsfr6fyQkBmtD+P8sNh6e+XYHJXT/lkXxT4KXU5F2sGxYyzfniMMQkb9OjDN2C8tRRgTyL7GwozH14PrEUZc6oz05Emne3Ts5EG7WolDmU8OB1LDG3VrpQxp+pT0KYV5dGtknU64JhabdqcVQbGZiAxQAnvN1u70y1AnmvOSPgLI6uB4AuDGhmAu3ATkJSw7OtS/2ToPjqkaq62/7WFG8advGlRRqxB9diP07JrXowKR9tpRa+jGJ91zxNTT1h8I2PcSfoUPtd7NejVoH03EUcqSBuFZPkMZhegHyo2ZAITovmm3zAIdGFWxoNNORiMRShgwdYwFzkPw5PA4a5MIIQpmq+nsp3YMuXt/GkXxLx/P6+ZJS0lFyz4MunC3eWSGE8xlCQrKvhKUPXr0hjpAN9ZK4PfEDrPMfMbGNWcHDzjA7ngMxTPnT7GMHar+gMQQ3NwHCv4zH4BIMYvzsdiERi6gebRmerTsVwZJTRsL8dkZgxgRxmpbgRcud+YlCIRpPwHShlUSwuipZnx9QCsEWziVazdDeKSYU5CF7UVPAhLer3CgJOQXl/zh575R5rsrmRnKAzq4POFdgbYBuEviM4+LVC15ssLNFghbTtHWerS1hDt5s4qkLUha/qpZXhWh1C6lTQAqCNQnaDjS7UGFBC6wTu8yFnKJnExCnAs3Ok9yj5KpfZESQ4lTy5pTGTnkAUpxI+yjEldJfSo4y0QhG4i4IwkRFGcjWY8+EzgYYJUK7BXQksLxAww/YYWBMhJILB9e8ePEJ4OP7z+4/wOQDl64iOYDp26DaONPxpKtBxq/aTzRGarm3VkPYTLJKx6Z/Mw2YbBGseJhPMwhhNswrIkyvV2BYzrvZbxLpKwcWJhYmFtVZ+lPEq91FzVp1HlQY1bZVLqeNR9SAUn6n0E28k/UuGkNpP1DBI5ch/EehZfjUQ9aE41NhETExoPT2gGQz0IhWJbEOvTQ4wgcXCHHFBhewYUiFHuhRSAUVmEHeCRQHQkXGFwkAgyzREJCVN7TRnTon36Zw3tPhx4EALwNdwDv+J41YSP4B2CQqz0EFgARZ4ESgBHQgROwAVn9GTI+HYexTUevLUeta4/DqKrbMVS+Yqb8hUwYCrlgKtmAq1YCrFgKrd4qpXiqZcKn1oqdWipjYKpWwVPVYqW6xUpVipKqFR3QKjagVEtAqHpxUMTitsnFaJOKx2cVhswq35RVpyiq9lFVNIKnOQVMkgqtYxVNxiqQjFS7GKlSIVIsQqPIhUWwioigFQ++KkN8VHr49HDw9Ebo9EDo9DTo9Crg9BDg9/Wx7gWx7YWwlobYrOGxWPNisAaAHEyALpkAVDIAeWAArsABVXACYuAD5cAF6wAKFQAQqgAbVAAsoAAlQAUaYAfkwAvogBWQACOgAD9AAHSAAKT4GUdMiOvFngBTwCn2AZ7Dv6B6k/90B8+yRnkV144AIBoAMTQATGgAjNAA4YABgwABZgB/mQCwyAVlwCguASlwCEuAQFwB4uAMlwBYuAJlQAUVAAhUD2KgdpUDaJgaRMDFJgX5MC1JgWJEAokQCWRAHxEAWkQBMRADpEAMkQAYROAEecC484DRpwBDTnwNOdw05tjTmiNOYwtswhYFwLA7BYG4LA2BYGOLAwRYFuLAsxYFQJAohIEyJAMwkAwiQC0JAJgkAeiQBkJAFokAPCQA0JABwcD4Dgc4cDdDgaYcDIDgYgUC6CgWgUClCgUYUAVBQBOFAEYMALgwAgDA9QYAdIn8AZzeBB2L5EcWrenUT1KXienEsuJJ7x5U8XlTjc1NVzUyXFTGb1LlpUtWlTDIjqwE4LsagowoCi2gJLKAkpoBgJQNpAIhNqaEoneI6kiiqQ6Go/n6j0cS+a2gEU8gIHJ+BwfgZX4GL+Bd/gW34FZ+BS/gUH4FN6BTegTvoEv6BJegRnYEF2A79gOvYDl2BdEjCkqkGtwXp0LNToIskOTXzh/F062yJ7AAAAEDAWAAABWhJ+KPEIJgBFxMVP7w2QJBGHASQnOBKXKFIdUK4igKA9IEaYJg) format('embedded-opentype'),url(data:application/font-woff;base64,d09GRgABAAAAAFuAAA8AAAAAsVwAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGRlRNAAABWAAAABwAAAAcbSqX3EdERUYAAAF0AAAAHwAAACABRAAET1MvMgAAAZQAAABFAAAAYGe5a4ljbWFwAAAB3AAAAsAAAAZy2q3jgWN2dCAAAAScAAAABAAAAAQAKAL4Z2FzcAAABKAAAAAIAAAACP//AANnbHlmAAAEqAAATRcAAJSkfV3Cb2hlYWQAAFHAAAAANAAAADYFTS/YaGhlYQAAUfQAAAAcAAAAJApEBBFobXR4AABSEAAAAU8AAAN00scgYGxvY2EAAFNgAAACJwAAAjBv+5XObWF4cAAAVYgAAAAgAAAAIAFqANhuYW1lAABVqAAAAZ4AAAOisyygm3Bvc3QAAFdIAAAELQAACtG6o+U1d2ViZgAAW3gAAAAGAAAABsMYVFAAAAABAAAAAMw9os8AAAAA0HaBdQAAAADQdnOXeNpjYGRgYOADYgkGEGBiYGRgZBQDkixgHgMABUgASgB42mNgZulmnMDAysDCzMN0gYGBIQpCMy5hMGLaAeQDpRCACYkd6h3ux+DAoPD/P/OB/wJAdSIM1UBhRiQlCgyMADGWCwwAAAB42u2UP2hTQRzHf5ekaVPExv6JjW3fvTQ0sa3QLA5xylBLgyBx0gzSWEUaXbIoBBQyCQGHLqXUqYNdtIIgIg5FHJxEtwqtpbnfaV1E1KFaSvX5vVwGEbW6OPngk8/vvXfv7pt3v4SImojIDw6BViKxRgIVBaZwVdSv+xvXA+Iuzqcog2cOkkvDNE8Lbqs74k64i+5Sf3u8Z2AnIRLbyVCyTflVSEXVoEqrrMqrgiqqsqqqWQ5xlAc5zWOc5TwXucxVnuE5HdQhHdFRHdNJndZZndeFLc/zsKJLQ/WV6BcrCdWkwspVKZVROaw0qUqqoqZZcJhdTnGGxznHBS5xhad5VhNWCuturBTXKZ3RObuS98pb9c57k6ql9rp2v1as5deb1r6s9q1GV2IrHSt73T631424YXzjgPwqt+Rn+VG+lRvyirwsS/KCPCfPytPypDwhj8mjctRZd9acF86y89x55jxxHjkPnXstXfbt/pNjj/nwXW+cHa6/SYvZ7yEwbDYazDcIgoUGzY3h2HtqgUcs1AFPWKgTXrRQF7xkoQhRf7uF9hPFeyzUTTSwY6EoUUJY6AC8bSGMS4Ys1Au3WaiPSGGsMtkdGH2rzJgYHAaYjxIwQqtB1CnYkEZ9BM6ALOpROAfyqI/DBQudgidBETXuqRIooz4DV0AV9UV4GsyivkTEyMMmw1UYGdhkuAYjA5sMGMvIwCbDDRgZeAz1TXgcmDy3YeRhk+cOjCxsMjyAkYFNhscwMrDJ8BQ2886gXoaRhedQvyTSkDZ7uA6HLLQBI5vGntAbGHugTc53cMxC7+E4SKL+ACOzNpk3YWTWJid+iRo5NXIKM3fBItAPW55FdJLY3FeHBDr90606JCIU9Jk+Ms3/Y/8L8jUq3y79bJ/0/+ROoP4v9v/4/mj+i7HBXUd0/elU6IHfHt8Aj9EPGAAoAvgAAAAB//8AAnjaxb0JfBvVtTA+dxaN1hltI1m2ZVuSJVneLVlSHCdy9oTEWchqtrBEJRAgCYEsQNhC2EsbWmpI2dqkQBoSYgKlpaQthVL0yusrpW77aEubfq/ly+ujvJampSTW5Dvnzmi1E+jr//3+Xmbu3Llz77nnbuece865DMu0MAy5jGtiOEZkOp8lTNeUwyLP/DH+rEH41ZTDHAtB5lkOowWMPiwayNiUwwTjE46AI5xwhFrINPXYn/7ENY0dbWHfZAiTZbL8ID/InAd5xz2NpIH4STpDGonHIJNE3OP1KG4ISaSNeBuITAyRLgIxoiEUhFAnmUpEiXSRSGqAQEw0kuyFUIb0k2gnGSApyBFi0il2SI5YLGb5MdFjXCey4mNHzQ7WwLGEdZiPPgYR64we8THZHAt+wnT84D/x8YTpGPgheKH4CMEDVF9xBOIeP3EbQgGH29BGgpGkIxCMTCW9qUTA0Zsir+QUP1mt+P2KusevwIO6Bx/Iaj8/OD5O0VNrZW2EsqZBWbO1skRiEKE0DdlKKaSVO5VAuRpqk8VQJAqY7ydxaK44YJvrO2EWjOoDBoFYzQbDNkON+UbiKoRkywMWWf1j4bEY2iIY1AeMgvmEz/kVo9v4FSc/aMZMrFbjl4zWLL0+Y5FlyzNlEVYDudJohg8gPUP7kcB/mn+G6cd+5PV4Q72dXCgocWJADBgUuDTwiXiGSyZo14HOEQ2lE6k0XDIEusexDzZOMXwt1Dutz+tqmxTvlskNWXXUQIbhaurum9GrePqm9Yaeabjkiqf+bUvzDOvb2Y1E+EX2DnemcTP/zLcuu7xjQXdAtjR0Lo5n4/Hs/GtntMlysHt+29NXbH6se//WbFcyu+r28H0MwzI30DYeYTLMXIA2EG8QlHpAsyS0EfEToR0a3utIxFPJ3kiIHCCrZ66b0e2xEmL1dM9YN/MwS5p01N5jMX/BLKt/1R83l0LyC29M6+iYxo/UNg/EF7c2WyyW5tYl8WnhWg2/hyySbD5UhnDyS7OcU0dnrFw+DfGdI7v4QfYIIzOMq9hFtY55gmvC7jZ2FK7sEdrn6IXBuucYhjsGdQ8z0yEbWkkczjjsE5hNAIZrPx2zOLZDmKNXcXtg7EMqidAEEWg+SJCBBNwxvxJfc/bZa+KKf+xoKZybnq5vaqpPTye7CiF+ZFjxZ8/7Qij0hfOG/cowPA1rT1l4ymWnrKmxxqfErTVrpgwPlz1kC+Oy8NMDz6c+IO38K/x0xkPnLW8Kx6qGAoQdL+TD9V9rb+/ctn//trxz8dUrZrD/zk/ferF0cNt1BzctmX2FZPXt/jnFCQNz4Ah/iKllGiCMs1w5Lkg0kiEwj6VTXCDKsX9rMpnvIj9pcDecXAIXMnqn2dTUbN6w0XQ9ue6FV/nnXCH7S3lPWGltVcLsH75ub3ab7A8M28caNrIeOr3o5Q0yFsYL80xaa0EY/UEczV7icUMY5pnelAkmUAXmHYjvFWFGxuqlSaow3OM+/iYY7/l/hVELF4EjRqNR/bvRbOY+DUGzGR/Oh3EqmE/ugIQQguGt/eMYz/+L0cimjeZfQDI3phXMbMQsqH+CjwVz/hf4idHovgVmB8gLvjbicDcC/NypP536E/9N/puMibExdohBmNwyiaZdJGoigos7GpF222xrfnZhML/7Z+ylaqP63Hr+m7bdUkQ6/2cXqdfmvwixY+s2ksXFeXcE+iX0Z+Iow76DBNgjJ7TOdUK18iPsPflfQD+DPsZG2Aj9VmKMMJ4fYRrhIaxhTDR0Elh2vA6h/AE6xUb29mj3sjmL72petXjejPy+oel60M99tFduCI59N3221xe7apOvxs6aHs7vab1IqY2tv7q2xsHeHGml/cV06u/8S/xTjJ+JYc0bWEX0ukW6YmIbGkJRMdjJ9mYIH5QIdJF4hvRGyK7cC7ctImQRcUET99fGXOoft35GYLMQu+g2smnkgZUrH8AL/9Si217IssJ916nv14ZrJrvdxLkQvrvtBcjgPC0NXOicO8Qf4mcxPqh3hgUw3DDfdvLJXngg7N3dN2zbPJSaed3OfZnMU7dvmznp3C3bruO+Nmue0LFsy7S+6265+fCKFYdvvuW6vmlblnUI8xCXp37CrOZv4B9gauDBlYp7adcUXB5DNCwYImlXOJJKkAdvExXxVvKEYnCo+3eIskP9qrrfIYs71CccBjfXRC52udTHHdaP1A1ui/VvH1otbrLrpNXBsGX5B89QghDyimlvNB2KfkxZ5C9/em3+d1+d//IfFp2+2Oxn/s+9n/79p39S3s8idN6g0yZObwJOgKUpNB3GyU0Ls0PbRzIRq4lcarLKOJBkLRzJQD4j2090XrbA7DW8K3jNF5hlGS5e4V2D17zgss4T20egOJte5iD0bReM9yjTxnQxCRj3c5kFzGJmGbNKmwGw39IJDJcXJZGMkaAB4jyJAKw0jt5IAuIE+A+U3cVAZZrq9zhDyBrU8oosuxcGNTzCKJfla7JjNVmuSb/+tuzN2H+X4vlB+PpdfMXXmuVsNiub1T34SFbjYw5itEvVi0K0Nt9pNJUMI7SLGRhf2xipfCYf8z5OdlGKayOucFeVPeS/dbo3lBrbSMmwUiQN5/ed7g0Ds1s17IuZC5kNzM3MZ6EWCa0DtekdJfAxz+R/OX28sND7yRMTBcf++s8mQCQWHya4qBv/ufeMoWyslPA9DtMxUknxkH/yfTnm2CMYzs+Cq3r7PxY/MXomrvTEsRpfEGHa+WN8E1AHjElb7d06ddA7oK/+5Mdsv9EtPms0jv0Z5kf1FqPxWdFtfFr0kHfgDX0Y+5PRSG7RUj0tQr7rmfX8DH4G5W28kKeJLtmQsQkuwMP1pk16EV4sl7vrMJATfyUWo/GwEco4rh4XFQgaiUX9qxZHrMQqKnz/c2d8b9TysYrAuXpP/Rf/Gr8b1qwwc5a+euLa6S6sneNXToG2XrEJi4R5SGs8Sq2S3d97bsfCRaTdaLwKClRHt37mkudvXbjwVrLhuYeGhh56bvfQkHpk2CwvwClqgWwuBfndC3c8dwmstj81KkagcUgbfPY8Zje0W/82VPWJHmSq6pP8hPWpotc/EexDOK3qU+wngPhOCiO9MJRm8TJefjelrzoKnG2Bn+1NCUmPE4gHFmBN9jrTigRIpsACrc9Gstg58ULkp9467+Gf/eFnD5/31lNrt2967dhrm7bzI+VT5m+fzKhvf2MzpICEm79Bopkn07lt1762adNr127LwVqQLdJ5+lpQDcvHPQtVY5knhYrK6q8/JsiP6EuhGZdFdaNszjvpqvc+PI0CdjN0AXsFOC3ZfALDJwr4q2Xq+GF+GNbsxUg5NLLIEXi8otcDQcUts0D8eQ1iVDRAMBTsYiNdRIxE09EIBJO9A2xqgERTaW86BUFn0OD2xFO97FAgFhF6OoQ7prYt4XwSeUgQHiJyDbeke9IdQntciLQ1FlJMaYcUNvZBg+FB1ubjlnRNvl3o6IEU2w7fdNPhm/hh+FLysUu6++DLHkOkrSHYEjH0tEPe7WdD3uyDgvAgK/m4szFFR7ch0toUgBTdWHr7EpaWru6+6dmbbnqWEbV2EtxAsXiZAPTtGPSbHsotI2leoM8TePEqgSQprs7AGFf8kuOkPdZPXGb55POAW1d/jLST9v5YflasP6v/CO7+GNAPC2BMZWmsOjp2NNbfHwMCJD+LPVL+D/OYlWEEI/9jpPddOFkB5d1GSuKZYggmCCd7JUxD7EXAzxyirYnNDLdDZoFdx14kivkvGc3579Jm36reTTvDgBnaO6vzyQ6chQmlsMoIkIQ2+bBDWBud1Va4pcCn8CPqxlh/fgtG8IPaPH8C5wk6/nZDv69jurV5QhtwE0x2iqOsj9Mx8B9/0EaUdiPfOYYDCi/q9jhWRuupMDEU0+CtX0sDFxv07T/K5niBPqN9+tQjgEc31NGCXFeMcCEuQBIc/BK4CO78u7EPYvl3yaEfK3vcb6qP1R2tI7vUjVDDUdKubsSrNjYKY1qBEa2P50SJoaXiksIoLiCwnxS6EBuBde87botNfdEWwYvF/R0/u5yCqhGeEOR2ynSeyXjt6ka7neyye8kryBSWE52y+RBgogrXPZ8E1yIHoHIFUM+AbJhE7lbMtt8ApL+xmZW7PwbjAO0fAVoXQOuiSP/ksIVdFZ0aulsamKUzwPZ/NYDMJRBPCxsBqLzqHyneXF6Ej9HlIFo7+pg+jUb3unRmGpstGkm6etOuDBGA5wCMefp1gTHcdZlvPBXlOslvYTp1cd8UjYLVd/J5awNrIOKLnIt9MD9qdrKrWCvA6ALm3QV9VrsPm60Q7+RHJHP+2hqfugo/MvI2H/mqr4b9tFnKSRY1Y5Ek80Nm/WIhr1ikKnxGz9TWXrokf9xwujfvcOTtNTWnxd0F37Y2W79tteBqZ4G5qLCuomw+nSr28QESCRVLTyYKILGJOPfcnaIFOsewhRdvv+rWa/Wih0vlbX6Zb75T5C0qNKVFvH1QL/vazSWgC2s6oWXXIuUxQelKiJbowuJDQViatLmLijg9CQBMg8WiPgiw3LEeYRmm5f+XdnvkDnxLLjMLxtvX74C3OlwPQqx4xwIdpPx38LrlDphiyWUWHWKAzzxurS/xTo+P5wGFak62ap1PVFFN4v/y+xuR39WnIO7lsWfwgVsK17wxrs9K8ltIKuhkw7f/6dhK6gQokFKhWX3urrjk/rnI0pgfpGMeuQIUaEM7+GF5q2iMkCaMQwxxOzcvU0eXbsnS9XknXvP7Gtw5dwPXlFu2ecvSHEZgNDsU6x/GdXBYXyOQjzZReSedeEPY6nEv9gJR4oBQJtFO6Kd0fwC6BO4LNHDeBujB6dSNcUQC9zIv2LnAzGk99bUDrdFY+9yGFQtEo0GQPNv6vS2drj4+1jHbv3aJSMUWP+QTZrmbNTjU8wyG/iXNNpskybLcJ3CiTF5Ir+JYzmJwE0mSVhlxbtbmvweB3ulB6Til5UuUZydpgiFVeobhU0WaBqpJ198d+/XeNRTZ9/1OPfG7+2hwzd5W3D+hmyjsRcUg/+Cavb++Vh2ls3L7zT/etOnHNxeerv313vzLVqPai4nJv+K1FC6040/4udw7sAb3laSg0XCkAAs0npBO6VJabS4Elk/U+D4gTXW+j0wnrMlqNamq4tMIYB87tE10i0FR3LZNhJsb7/R561btmes8YBCRkhYNByRtKd55mqTas9FYhJnbRGHuOh3M4QTdgQSqmgRxuzGdSvZGcbMxNQGk5C3ebLjoXIOFM4l+WKHmLTJwRv9E8GWJ6dYvf/FmEyEGr+gyrr1p5zrgkz0Cw2j94Hv8Jdx7dIVegBSNtgsqGsRQEYiIBoXwD0LNvQ5d7s5Z00QzwNhqZA0b+tMG1tQq5nd84uq8R0zPvX35G8uRaze4jcOHzz0w1+Q2BIRvf6J6Kgatnrbiem+CFvAxfkrndzD9MFPP1GWTUHclpASUkCNAQkpCCcCgDSUDAhDZ+CuEkgn8J7i9nMA7pA4lISappxILKfAeSAbIcSDuN2bJcfZILqeO5rLs0MnngSHYRdrHjmaz7JEsEPw51ZqDJDmUIOZIe34WaQeegNsJn1qz8AIpT3yCjyEih/xELkuJ0lEMYTLVCiWpo5oYMleMH6USyYJcD+uOe+kWKpn1Qns34iyYDjkSLvgnZXcgVQNeqINXr48m3iS7cjm8tedyY0f1QvTnHHdsrKby/+SSbPY8/NH6vpl/Esq3Ae4ZU1HC44KFiI9o7CEgab/RqHbj7s5KAg06s39ZP/zxI/mVuF/TbTSy+3Fb8If9/cv7+wt91yy8RfP1QXtW5RzQn7qIiZyuFM5QfJ5E9uVnqT85TanFx0lkP3ukBAMprvsRyi/C8NAJL1xbIIirSvnSj4O5netb4JxmNANHPssHAcHMHsFRgEug816gDBeMbdfiuRcghqYcm0+Xxx/5IAEtN3fqFF3LzAXqwoT0PN0OVTNqxo8sxMkd5Ig6k79Zk7VxxX6gMLOZFQgvpW2RrMW1D0BDihaXQ9wVRoBxPLfpknmkeMtoB/qM9cRc9IqmMD2XUmdZ7GSRKPUZvChf8BoykriM2MnKYbOHX8R7cLdNCxSFFVQqoYswnlWtlFS2mNkhswVpZiQW1J/UKFfipHGlUkM6UKBhMz1istELIHJLMSctu3ugzfaVSOjKvUgc/THK4Sdg2Wscz69leKIkkrwuuWiOe9yGYKQXRumkC3qbRcMwrvhjNXgdZk3RxAUEhuSPvn3nnd++U/3vlVOmrJzCD8JLxV1OHRjrZifbcFDOuRNTGqdgQm1tSNJ2OcQ04YiEXuxtII1ECSQRoQGYioEsgCfchB4ghAtw7FfJre4WZ9hkVi9MtjuWqtdNDlpMrfEG9fOT6q21okg+e4As38MfGquNt7oUws6Ysarj1/efE+yst86YUVNvDdts3Pv5c8m/aP0C+f8/Qb+IMnGq09BgwN01oIOAnAdagI8mBSrqk1gxTDUBOtk2ousEtBH2z4Ir2d3f6k8PXXVlt2qN9RODxRuoJT/v27wm09jRYVc/e++iyx2tyzJb/n3J0htXP87eSsQaf2Ly0s6Zmxela88REy1cf4273mI3iXNJ7KxrZibOm9xm6rl4fqy/t27smU8tOfdW2ucBzg2UfmOIVyLIl3kpYlwphDISTXJXsctmiDtN7fNV6zelgxwnWxsVr83Aj/S5ki1jL/a0GC6+2L6Um+aoddlNFuj+bJ8mH/iaLh8I0/U51NspIEfq0dohwyFXKgm4NggwQ4rRhCOUFtxxo8XnitT4cnGfT93IS8FaT85XE3H5LMY4zIEPL1hw443wz+1UmhTJyJGxZzw+wsKkKZgUiVtKOKMEb2AKHTv61FNc01PQFwKnvsZ/9pPA4RKTASWahmh+8MxwzHxKy74IRn5LGRjsPUUwTu64UYNY38caqd7HKucZ/tHnODtENw/2UfHRMaq1UUPDJQ0OKkWCeet5fYOhII1VRz8+/Elg5j4Gxur3J8o2PJ4rg+2d08T/fwEzSVbyZ9XPro95T477lRKqUSRXQnauHNsISAl27oWi6Fv9z48JMv8r/aMMj8onCP/DuDZOuN+GPPr/+p7bx+7JlbYdppcNhzKU/1Px5aiaGDn/s1iGMaBcleKUo/v9rcxkZj7DBEKOfrayytXNLYiUdBY+pleQXdnscKlQcpzuWluxsieeyuXIK6SdxozitWyGOV3vOHHjguyCQ6fpIYy2JwvrQEF/Qa9Pdf/QqOSqCiE/EE1/XIVKTc2tzWbHnimrEd+Vyz311Ml3P0GVTj7PD5aDnsvCvH36alEaPMePcMegXs7x8igTu4B9v7G9vTHvhCu/kzIdx+BxC0ay9zRSvoS0F2lIxI+X7klU63I40gLQ3w5ep5na+SFnba3z5D64zv+QtM4n4ffG3tq4aNHGRfxgrXPMim+5487abL7xhdseIRn1KDl+7aINixdv0OD+JSPwKf5+xoP6aiTeQIDVlIhMcL1H5R9PYXvprs3fv2bO7MOplCmweuiq2JRZ1zz+9a/v2PH1Hfz9236w+ZrPXvWfAxlj4NLLHpq3c/PQ3uvmvbrjG7fe+o2y/cLdtE6VUlXi0ASb1VLUBVSUWSU4HdvAraTyS8xzM8NxvxFkXV6pUVRiJwcgC5zEeht4rwcp7ki0k41G0qlQhG1Vzlq8alEmnFi58caB5Q9vn988MLhqyVlHvLEWjtQFeupdiocF/tkkOGPW2ibWaBTkeZ/dvPWazXfOnnvL6jkRXpi85sFzZt+55ZptW3bl1cCCHZPD06MhySha7UFzjcjbp8fOecFCirzAG/yVjBX6OFIaadSjQq1nNhyIe8tVbaaSdHlXIWKacMeuZA1uxS95zILhyrxAdsXTL6m7kNQlx2P9uZf2qhufePFFbpI6/OU0WcP99RrCsrwseVot5mtytpf6Y0gm9sdeyKnPQ7onyK4nXlR/rg7H95M1upzu89DH6pgUcikoiihJ6NJKmRxV1x+MJiOA3YwhDRQrWU0u/0rvq0VYXnyCwsLeTJYBq3dAtJDavuzyoVpzZ99Z0+a0uoiFH/xcqgDR7rUFeOrUn6Cywb8ZeNMbhLV5ugP9l0zv9UN5b5mFkjzxUcpPJCn3V402pRxtJd2GrnLdhtVk9ZSZh9W91fCSH5B7ofxPiWL+j3D/uwhBRdyAyozeZwvQzs79soi+BKSnafLviZCcfrpBpLyimfLfTyJtbyruIQKD01tUwJyKEo/ybaxkSNFUMdMkhQoJyRBQFhnUkDQSXhTM+3NmY0EDM7ffLIjqWEGt8lCO6mLia3PukFnghosJD5p5SIho/VDkzQfLE+IrYoJXkD19pdP7OwG/voIUtagiWiZ4PAFTHHlTVhRZ7dYmPar+NJ+8JhmR6DFK5DV1foHoLNO/pHrvZfmWZ15RQlwvoVDKhCWNK3CCch9lfFBuAqUgpFSShmNaPj+i5++WZfKeViJfW5HnUakVL4UCNVkA4+ETfIqx4B5xSaP2L1yn0zn2ltPn4+OqZGmwwEVCaCSqG53ldtL1oLGAhdMLd09MpCCF6tD6ZnAZBY9hDaYsP0jzZ0j5ZjKsF4i1UmLuhbJMCnYJPt5VwFNvmZawXjEvLJqIH8STonZjq7BZ8gKgR20C9MDFqJAX1H64QW2NEup6qgzLP8cvppL/NNTOBTCJABOHeWoXzLhw4Wuy7gaBtjKr9kgKq8ZlRYBS32Lpxc8vIhpNDTfyNXWybMJbn2RyQ5EmWc2QF9wmSZ0KYCE+cPuYO6b15Uotj2Kd4MItLS7gtFbkTdrFND6pvEZqv5Yv7jXAus7Pg7avo7KDot50NX3CPkP+Kps8J9/3mGQIteY/LGPC+L7872SPR2br5fy8MtKBMHedGuM28/MZmPJMrGgi3Gb1S+Si1/L/zrZwO9XH1ce/z7ZQ1WSoY/+pMb5FT4ua0Wm+Jf/298nFmChEQ+Ti71est4mq9VYI6RsymoRJKYidElT2FGnDTZvqtfhGAFTbeqEw68GqtfmbVa/1IFO1/jdWr/8BDRRtQh9XNjubEm4aWVpVonpTGR7PVGc+KJNoBIWF7kYi4gUV3r1U6723i6TxUl3n3/tM27aZfKb7THiHW9VzFSwHJ05VfK6Ar7kaB0XgPPE0BSkSFKsBUpaLihEWoA9wBt8qirh2VSOkZwXEwyrxZ5jyt2rJmSo9gX7cg6jsEUGJU9z9xJPOEM3uQQxKgkh35DNATnVyrmJ3mbCNyIB/yox4wH1bg2DwN7q9kov4pFqny8oSm3RQbGgJ1QQTs6ZMLilOVYJ9v6Wha3HcJ9jddsXp9YhGUXLXt/qMDnvLpPNTXfNa60z5/yjXQOMq+lNmwh5egpYrdfZQZV9rI47xlRkuyTjpzsmCBSWNkAXVoK8sgYWqQJWbo1RLo6QH0YW6pxqfCnRgkd+RiFjUQUQ7poIaYoakgXxwFd9BuuI38H1xBxXSFb/pBDIKQFn7YB3dB36l7sG1FLaKiBdp1KxLvfswap/30lnVESgNnvjbUoT6w9N+Xoio0qcYOIM+heg940YimsucQVvli9NEcft2UZwGQwLuilj1fFr1i3NP94X+PE7Hpvtj6lBJfJ4R6NvWiaL6MgzWHxiN66DExa+dAdAbMYX6HVF8A+7rjEZIXAVbDe7PVI9rmN69JOLV1DOSvRPxWNPZBZf/Nf+Ny65BhYxxxV+77XJ2wfQ389/IQPgajXbwMsuAz/0IaQcXJavKbRqR2IqyZruXjVC2+hdee/5vdnYOedpmVtR3NGXldxSzDSIiBVpkGb9by89UpEPKrSLZmyFDzMab/wXl2CNe7s/qCtTvWgG5kpBmCBlSzDS/r8N4uwBwohRW63JTS1y32f0TQsPfXVGEHQrV8/NCfiOUVirYcBbIeA2+iF68rQIo3B/S628vYESr79ehzS7Q9LEL9UXmik9XVHb1yBO3Ngvt5935+k1efkV51mzzrM0LL3/20avnwMeKuWyOUZg2TasSqZ+KcZQiOn1Iu2Vh497ALUVZiCKt/gh6IvTIj1ZLRjWAkpHKOKovNwp00eqPROiAbiNEKieXwMLcXhVJ1/uzmLP4tfxaHR59cBdJVG1kTAgl9ze9QKUEQ946Hkb+okJ5JRDyf54Axur1D+WS49cLr0tTPEu7UmXrxcSr3XNvumv4yXzInXKH4F7Tc7p17Zt+t/qW2+93k063X7VW6lALxTY7i1nBXMxcxmzQbabxz+tJo+wijYaIGMNS8AoSMgAPt84DdHOoMPfjXhF+kuH1tZvuFQrRCN07xGcXRX9MYxYchDe5BcHj+Z4i+42WyPc8Xofi7bbZJN5nJLJ5qr6IqRtzqNlM17SpFsnkEyTWoABEjz4JXOQvzWYuwdnV5LNGOwTM5v9r4RpQ8ZXsYodks3o31JBlzbYtNotisnm22MxiwGFXam5oN1n0TA/hRvshvTSDwHff4nNzRo9Dum6PaJbMXzDz+x+Fkj4L4bFNBb1asqsgH7Dyh4DvbkPtf5yMDKzEwyoaESMSNS9P9gJVA3/RTlwoMwZvxECFWxIPNw9gi01nOHjP32esZTtmXHnxvZd8ZtakqQ7ekajbXetpNa6ocTVxJtY+uSe69OLz77zh5bDR3xjZMzUz6fxrz1nqrZGcHQHfPVefN+fiK86LeXj+Sc5lPKy+k/vCUI/DaLFYCWHr6nbXuILTIsb5imNKY/rCm28fSMxPhkN1XbNMNZGuqwOBhtTSxWuTk6bw0ZaG86b1hKddePOKuBvmiguYBn4T/yOqOyGRBt7bKUI1GjioBC8aUKwF7Q319UgcmtFGIzCJGBqwQij0ynDsfdFGc3TS3BlNfJ25xmzniMkpXXTPvCaD3ZaZvyzjmZdudBostmhb0ORZNN2sJBeed1HXkrUsywueQH+L0eCPxmsa5ZpgRJSDZ11yDv+jmbd86vxZfc1WcZJ3UkMq1BOOOVtvu/+pB+en186d3GTwWAw2jheaJs09/+LNfZft37DALyrNj1wABMuUKbODyTVnT/KYbJ3Tpq8IrNh92dkxOj5P/YpZx4/ycyiVcDYdn4JbEoKdQi9054iBKsygLW46FRGxAb0NPNCm8BSNCPjoKcj6EAus4SuP3rB+cV99/eTF6294dA8+TK6v74MHVpYNRt/I30e8QGTOOdfGWzzxcy+87a7bLjw37rHw1nPzp0KyyRSeZO+QQhInt3dYgvycjrPOv+T8s1rptaP84VeywdWX2T4ysr0/7TLIs6+x9zib56ye1dM9e/XsZmePY3NDs9zlnNVt4+WgHJbbz3Livg4P9WWgviOMm4kCRT6I8vw0NbUUEnFvOuFKoxQW1gTsvFirsF5pb7qTUCx4i7VmtToveaDxvK9uOaedVvPRpVOnNz0Q6bry7uiSdQ8t7Vy4JQKVS+XPplV2ts4bvCwZu+KzgITtxepaPRzWdpv74muvv6RO0SorX6cu/dqKn/XWnrtp/Zragz13DUCl5myiFW2Ycvb0PtsXnU+tx8pvLFbUspLX68mdegwmOif/NPDONajTGoUh6tU56HBJCTBASVvNUB5VIiKpc9kd7kludodSFz7xQbiOmMk5dOYk56gzL6uaf7N8a6MQOHm0ae6snZpFDfuT3/jdYzjzwkXXIVHoXNuCfQslQZqBZjTsoHMqrkE4jaYdgkGz2ATOgB3cPkSukD01DnV3ttb1wx+6arPqbkcNAHoFPzKUUQ+qL0k97pjbZv1I/egC9zTFbrrlFpNdmea+gIgfWW3wqkcis8ky5FAcRd1If5nNZrl2FFpungc8wpoCl1BpQV/ScS+zjlASyUTVv/AJ46gkJI4bHX4lTnloctxPZE1ckS3+jG2fKIjkQFyzuo8jvYQG1OrGvJPSTu/nSp9PHNTl4z5hK/8gtXVKF6gEKiglgcKiRlCESsQCV5QIlKWKpr34lt/wkSx/JCmP5/cBKQfl/5gd+rOS/+p91/+YCg5CXK2W4M9fu+/6xxX+vnelVuldIDCG0VQTpU9Dw4pRfei+6zWx0MLie0gPbyrkmRU7OwT16JGeyXLHqOLqAfVN1GPlBzWtFNzj0TRTCjogtP1NjIvu5habN5Aoa1k66wGpqriVetJgiGdwDZtKhnN0y4n9sXYnsqGmZfDSR15+5NLBlhoDaedEm7sxmpqRija6ZEEg2EAnTiAC8IrmFbGz1q08P9PSkjl/5bqzYqT9hMmptEXDgTqP3Wiye+sD4Wir4jCeoHbbp5hRfpB7BakUIppIlPCD30dR1GtslDz8OsqbXmejFC/v8wu5X2myq7SJ8Avzv9DFUJySf5uNvq4+Ti7W9D/OZrLChdwxmPNiBRqVjnpK/aGxRCDspVYKAW9AN1JANoo8wP4BJUlGqdgw6m1qPQ2QW3+OfU5/ieLS/NuKpDU3uf8bcAXyBal5jMR2NEAbPAZt0K3hvxHBEDlUxfIGcD+N2gNSNx36nfqlAYow0puatNpRz0e4W2oahKzQHsjf2c16ad/3t2KTtPobnX6D8C8pd0MDP+Kx7wnXqGGlLQcvikMErm6TmfsuxJXbSAxqNjOogJLQBLiKEHAE+JGTS3JoEhTrz8/CB+5YlupJ58aOat8Kv4JvregxwcU5Cp8GFAFm1FyOfto6GS2m1NGTS6CPNKkbsTdCBlnN9onMho55BX8IJZtEQ35lk+htwN5A0V3RCPoD/yXAcv6pAtbZczRUA64JmcUf4q7Q89ZHLeJVZ5D1Ps/t+0iCT3AHVtZC7JDCXfR7OSb/Xja5H3zQbZL1B+ULX1BMTEk3AseSpmnKEK4T9ekMIidUCRQFfcbj7z8gNLvzF7mbhQN8h6ZbRset+nQWdS/ZX3k7WpS8P9sfo0iGS64wV516pOhjI6TZ2dApgI5+LhxywYoWxKUrykKJsIoDsR4mSrCTg0egMPnLW/3Q5Nn8BZEuzqEI7HK3n0+zFmuO3TtWQ5WJoG9YqCD6Gc32SxnbnVPfsxvrFXK2dILl7bLthDp6glhcsfp4bYvbSmj/mQ94uBTw0E73x2jbNRCvC6VL6GCFDwU7eWQDcC5FY5s0slieRDwtAbRsbLXbaXAuu14e2OJw1dc6jQ3ZdY8v7rv2/BWZLqvFWVvvcmwZkK9f5jS4muO9yR5res4kfkRxhV03L1RfPOiPtYi8pd7jNEsOpyTwxpaY/yCZu/Amd5Or9uS3DYaeqVOhH7gZN/8I/wi1fEuLXvyNivibjuKvN+1Nc01HF/3h+ef/sOhox8MPd5SFucPjorQwXT+ytA8EmA5mamHNFDVhBI5pjZbQpugBNkO8MvRub8KVDKST1Wag7D3xlin1ZF7LFP/79nbvCXFOY+PUjrT7/otsPXXZ4exdPzuhZuL5LUXVAn7k7PbhG89uz3b41X01gbjP1xwlu5rrvvf9+pbs6E/Vu7Nk642/PYRaAiUBdrmO6CDTBLPQFA1ur0uXoBR1INDMkypKpoTqnSMx5GiEdTEaSHLs0Alvu/19/5QW9Rv1U1ridT22i+53pzumbs+XFFXYC++CGsTj5JUT/GCgRt3n78i2n71FHG4/u6X++9+raya7os3ZbDmgWfXun44e+u2NZKuGZ0HiF8M4TlMPR+EU6rPKRJ8wOU2RFUFLex3egEsz3YqEAq0cqhAAW19dBZIlVzR61tuIdTnpXH7l+uXrbjPUyep+8cl6aXKWhPHpDcXl9KiTWDNr4mBQc8Tq+NzK/OKSbsfl79o9G20R+brBXYvUg0rLHhtrc4TN81TTOWSZ0gL1ZVlOYH2ery/7XVUjFMbzYpg7UswcqJPQwBd0LKLabJ8IaCr2otcjSkIrGwootKECaUd4XH1+SdazRrfddkBU98t1htvWrbjqSqjaCguxrffM/5zDCpBALUycmajhd+R6ww4SWafuZ5eU+tPid4lgd3gt+b/Y9rQoZNmiXYPXyRHbRs8zX/f4WIFjWZJtUdSD55AP3xtXH+ZipC0EqdBGDA4CoYEU6gRLGPU11QhkLTBiEYPiqOeQgwTCl9aok1Qr5pFf71qEeNxjy/8F0GoqYPv75Yh9j3x4DuJ+uEzHRpAq2lMqb+qfTdiq6kGtzfOWsv0c7lSeMXDHBDe1MT+LUgx0Pg/p87u2UicdIvqQi8DkxhcUwUXCedMpb4NQjwY3npTmgsURJavLwCRyEcN2HfWsDVGfv/u9ZUWUx+PYFueUKwaNvbtu+Xps3eVWbN1GcgVrdMnWJ7WmJz9SD66EBidag0NF1Ukep0t5A7sFCWdhzvYwHv6L/BehXuHqfaBwBEU7hfVLcXvS4VQv+T/vaSIl7cbeMc7ekv9i8S3e1L5xxpvMGcu1EYPbKyCiijjGXcDKckm43PqU2qNWlXusZMiqF82cuVzolUHN9NNR0HZPxFPV9V0wLtvq+k4DqOwVWDlzuQLVdqFiP08cRX7aRlBVfR8cb55bWe5LExnlcsDp1vAP8Q9BucPMk1Ulh4GnN0SAdxcNHv3q9ohx1Ati4S/tkWjIDe3hQdkUGrGRaFBiUdiTSkI41UkMuuQHP+EaSQYlPQTFWJF03BNPpTu5KFAdkWgDukzsZKMG0Q1TAQQglScOaP/dsZ8+fP75D/9Uu5Gs3FY/2SxPld0DHOciXI9gqjcEidXjE+3BLosy0OcX3T7O5g65ROGyzQ2BZs7WbZVnO5ydLe32hMwTQ4wnnKXW6XW5LAa7oaXOIHoUl0FgLQLH2by8wSTWeAx2Y5PDazK3BqZbeJZwXGPaYhX87ZNszoDdaRxotXO1nNlpdvAPFWHDm8PqEE0sZxDEqGzxisFNnuCWetPcGrObN0p23tTZwMuRVodSV8+LTrOV3eRvzjQZiSjaLYS1WEJe0kNsJlZu9LFun7++wW4gRDRbaxw2nrOGm+xOj9cmtbp9ZqeTM1m8UXfQQCSTVSQox6pvtjot/FpHvIUjJovFEoYvHYV9C5Y/xN9OfcalvII37UEhTbTg/AQIaPb4Vz6j5u8/aViycMod/fkDcpu8QZbZoeBi/vbzP3XPsZvOubMtaPHkD9jt6+U2O7vqU/9C9SMvgrXpQNG/E0oJxun+CiElUa0IKQSUwERxOntKSV7ekcuh9VBZBBo3VUcB58ofKBHCwLyf9qFosz9Ibf8dGqwaBMjRig4SGOZ2UkWI7UiO9OfUPdxOYFApUZyfpY7mgEc5rtNGGk2H1lPhAk1Hp/VAMqQEHEUfEYkkUQq1JMdzsX7kklRrTrUi1wMcDjmu1YYfATj7Y+pGpPEBXuoQIj8rR9mgCl4C9yqmF7xnVWxGVniNqtpVmXBvQ6iwni5YQ8a1jYrXtc2J13HvgkvqWxuva1sbr+P2S5ceKGyBwDv2DbrToe1u6BkAJV7xnVLUaq0sJB8pFqcUIPi3yuwxi4JuLr+P30f3OkPQ72aO0xYo3/EsmO3QO5qEF8S0qQH0UsKXv0brnl9+8M7jF174+DsfvPOl1au/RL5/9DsbNnwHL2pHR1NTRxMZhJtHktOOxLxErPF6YlLvpC9YP73x+4ofw+3xVdrHcDE0dQQCmCRgvt9b35xINDf1CDcRSfJ+pYl+Sf8YcurfmXP5F/kj6J82jNsrkWiEuhVlgFfyNkB3S5MUzLhoNiwSCYcxQ7Ui4J0Xh7fmqRbaPa1tzujxkBRlsEHy0/OM4pYLPb7g9O6BQJN6l9zQ0OGyCaZz0vMTbHOzXfQ7a2tsterTcqxeInODoemdktw+1SbVhKwtW9ffe8VKadK0OVuC3bWzyKm5LeddsWTeorWyY9IMtUFutdu5g+Rn533qkocdvLs2HmhU75br/MmWtD8zA3OP2t1ea636jEzqYxJZGAwFiDEd61oTsrRuW3/3pYNi3bS+Rd+GjOfVpAPNd6y64Gsz1GaZleWIPoYL/v9mTeQBENVEguiF1aC4YeXxFETw6QyPfn0m9g8IrMFAvKM1EI11DARnbqibHk/Iojy5rSdgCyZi06y8sS024PeuO4MfwQ5Y9yKRZCqyYaF30vzeHlmUprR21tR0t0yz8KZY66zWuGvxVQB/36kP+K38t2Hu6NQ9SFJfw0AdpqPEK2qTMpf2VCqJwqPoJezTL824b8akoL+x03nhh+oNo5e77psxg9Q5LzebIKD+fsY34f2MtB9fk9v5b8PT6tYrgv4kRPwd0q9z3gdJSJ0653KjCYPwCaR5aUY63eW48O/kdo33yxX9wCiMv2QTrk8eGSI6Ag6moG9t2P/F7GRNlDjl0gw7pJ5aOXXqyqn8SENnXBmbSwUYLyqJjv3UmY1nKr4t80no0faXsaIEiF/BRaIBnItSce4OUif7W6Vm9T9H1X9Vj71BEm+RdmIJQST/ZfVdudUvh9S/qqNvqT98g9SQ3lHibZY0mRVHooyDN/FHmTgzjdozKw28NwQ0hwN6BCoPKaEk3YtKwNhwRLXuk076CGoZNXDQcRwZvreTZY9EZi+d0s4+ztv8iei04JQl6ZbDD2eHV7X4uHuFVfPrOmcs6m6Kr7hssr+1VZFcEZ/PdJkn1hOs8SXS/NFFgqt94PIZzZ3tdaL6Q5vo6piSzdy737pwsX1VyxUrF15iJ4uNkq+rbyg1Z+O8VsNC1UmcvORPRfxtPrfRwL2p/oA1eZp6Z/aGffoewaXcA/xBlKlQLfhQL/oPgBGP3qsA7IQS8qDVNswHKRSheDUvA3Q7MZoRcJMxlEygujn1QdyzfPfq3dEp/bXh5e5YXW2Ngfvza0ZF6UgFL/E0fTq4LBlvTE2qb/KuuzYSXVnjTfM1osvqMHVbm9950quIZlbqaL6YP7jk3kUtA0GnX2nvq53f3WoSsvEdDRnULgo2fN7lNZJgI8/VWi33c3bBZnGY05+dm+3qc7fNmj4YGKLj2nfqFP+g7jdDlxEV5XsJQZP6hYrS1l0VQr4c69Xueixp90gnZPmE5OF22j+SYEWHlZ0K/Hgsh/Ztsbh6h2DNRlvv6jJh9XaJaHCZDiUDKNTMkvb8vsqCyf3ZNdSmO0fa0Y4baJTtpbKzuVzeeSI7fCKr2Z0WypapnXJ4gnoWy3PoUIlIQ1TXdqhQJIXp9Wx5fYdpeWh2TY5D+YVyKd0jw3iumwi/BC3cEy4o83QlZnW79MrCgCjbhWXBlRZVVZZv4rIKpXC01HFlHdHLoeWVl6UVc/J5uGm6CViW5mulYMk+HqNYr0AyUPivLg2oMs2MPqtuhHyRyiwvNJej1Br+fcLyoAyu8D9B7bgmzUqfFobF5nKnK4+t8MPJkI/xHUNWk117jugWF+xazTAALQn6+UE9lhoI5ApGA/iuJOsrlNP28SVVuBVajXmircLel46w2bJS1Q0Ft0KDuikDFL/3pYrid1Q4FvofwRIo4R9h2ftSwc6jHAMqLcCql8YPHtlzGoByNXYN6v8hXnRaOhUvx0sVLCexwupGDR4NOYC7PePa5keIPACnuAdD7dEadRuTIiS6Lb7uskb381My5yjzF8lGCjBRqdwrWJCagfB3yCy7XT1i92hbcZ5Ci1FJkgYMDf6n+jspIsHFjJrTOdzSMuOa9DbDcj/nH9N9bIoGVgzHPWIQuFuYtaMRaq8eCKI0gEF6lPOZjBz3EEvaaxwSUT9U/8JbJZPJJLBLolH1La/RbF9AbC8JJjv/mMnssKjLRBJyqj9QXxNko0Ux/X79epfiXkm6fmKwF/en1HLc6LxloXWKvGa5rVCVL83VuiPcDEX/K5pTXOxHfx6HHB0t2FI0qI2rCZFTrvPWU67zVuS/kTsLnc7IKhFg30e4FOkqNSfH5PtkmUy6Cpiv/36k2sbqCeCFNa+URpoY0sZoYmCgCr3qgZz6s8I0gP1bYiR+D79H56NOz0EVWCTy2/fffvSCCx59W7uRV9995eqrX8GLesOXNm360iZ+T/El3uZqL+FyzSZ8XxpTiI/G0nkT4zznFZ0t4ipMz5v4q9ssqbdKUZt6u82knPCrt6PZwsnn0XySVnyPR1ZXAn72yx48bWJsu7apnI3Hy8bygUK5Js32qcytapqgmn95uexccj205vGgJ+euOeG2SORmKZr/qKzcx9SFctMJdwMUFZDJITs7dnOp1EKZCxg304Cevyfya+vlKqv6aXK1qIj3imL+L6hL+yvUlFfE0VKZ7E8gBY3M/8VoJCFgizH1W6VyC76nH6b7jiibYVxUmVIEspry/LgZIlCeP11Z4zs/AwvVwtGFEut5S1JY4lfyT0N/evOLo+rUEgjcqc9IkGpQbv3iW7Co5b+KgjvpzYdH85PLcc4X21ouwEGl/S4qnUAvoSlXUUhR1eKr2VWFTB+GMl6FsiQsVD1R3urlAAIoSn7JQkmiVVCHSpCwDH/qPepXQ0Db77CJOAImohB+RPWr31ev5g/kE+zTa4lbvZo8xdWPffQu9yJTPCNB66s+zXoJt/0L6hSoCuBIoK8fnBGG87OoRckJpLqyWe4YbpGi50g0+3I3UD85Oa0fzubfoXxPLbW3FDWzigmyJeM0tQkax7PqTy80+UxfUHPlBZIRVNQ+v0xRm8REKPoLmNr0+Uo48v9GFbXPKylqQ2IKm00QddgyWGMROCTxdLB9nCY8P7j2DjlsV/+mfr0C0r/NkeXbbpPlOTBBwT0mVz1zx9S/wJecBF9Wgv3p032iP2v4VSgfgW2G+HUEdEXU6iq4CtpLJfIN9XQG8dwa1VoO8XC2SrPDDyCOQptXgbcPvlAgBfxBoGwftQKeKFrNTASPt3pGGqDt/QRasn2kri+H6L80MJRsmVYJrAKyDItpJUy3/15WYIJqcJ9Q5N/LFJ4c3dc1URpWl9hW6mu50MUIelg4ucTPf15zs5DFo1c0VSp1tKB9jkwIyuM45kb+IP8gHed+6jO3v0KbIknzLy636E8KPTdCuUpB0wLo9JKnAO6pv0vS31EtBha/fJemkgLVVnd8KCk4qBTpQ5m7FbifBKrPJcq0pZAFVG/XbOFz+Tcq2MLrcmV28Nmi/OHskh82bau0k8eWCaPijQPWQ5lUvslwVCfHkXBMIehqUgtDNLeauH1huvZTbYmw+luPjyWoNGEuxRLR7LK5fSyXFUyK7PURQv2v8D3XOt2NJ6liBbmPGOsakw1kbeOs+31Wm5qpH+iJWSzqdPr2O7zc2TmtnrzCig6bBd/vgQmzOlz0STWIlmZEQfupogOZFHUZ7EkUnMn0RrpIMqAgHRJAOjIJ3yGw1I/MAp9q9S3Q/clADNm1wEeO+xbwg5OIYHZLY3ehG5lJk2xhco+6JWybpEVz2wrR6hZyD0QXZbeDVB+onmlimpkWprdAs4WEZDSQppsDlcdCBJJESIYFuAtUnC4GIF2C3Uu2Kv7L1bdz6FxtqxpG4TqQOqOUNAJ2HLvPWA2GgDy4O4vaDrtyl6P+1fAll+SyFcQ28GHqh7fvvf37udylf0fNwhzgz87Y+cf5x9GnF6ygHu18sAbipWeF0YPBgp2GaKeQduxxdEr3SgbH1kvH7tvqSLhedomOvZyts2dw8acu3dY/f+ucuMtCuP/e4zC4XnH3OLZ8ZuxTWxy8dJfU5dhDeKPSlJy5pn/+7u3XrJhmr9C5CuleGflGQocKnlAUaRKp0BAHV0ZwUt9VCqk6zYOgRIuMfePJzdmBdpPJ7/6B23+f+sp9NMDZevovvfYHG5dGPISQq1DojqNckchVrCcCYz/Q0hI0m3NKDRfkgsrnamo+p0CAq1FyvC3a3Nak/s5VX282x9Ufy3E39VAx6o7LpCvO2wK+ch9jNqpJCutcIOooKnYWtDK8gTRVYygRQfwgzKM5+jP2jOZdx3r32Py7rQUPOzAnoRs95NvRAR0qLGU11Taqu1bUYSzMcWjMEir067JQQHfIrLBHsrgv00/Wavd8HRLMEEYFSW3HCSNQehnrHztKqHcDyo4VfZ6gPKCR+gufwA8GegxUEo4A+gd0BASHiH6jYMLIsUdQJTs/C641KN4oCHWolCMLlMfIdtWKScjx7SM5LD9HnfmhrGI0S139UWfUnxgOXdJFW+AMcGjKr6eHAttHF5sUoeArYKDcxMSYcKA/xUDhPiEOEAPafSIUFArN0r24ynI91EPARDXvIDYyvqZaWeroBOUABQA/E+DXC7PWafDLQY2oiwpUEyj4RQtVlUp1GrM7In2p2A7VuiOW6otMiGOo5Mrp05ejVuTy6dNX/k/7mybZQ0nUmfrbx3U4KueDnlHm5wdh8FFeKnoaKKh/TK18StOPhwG9Xo5mqXAxvw/79YQwwDR+nAKQQ4izVXioB84qcppWB7IqjU45z4CE17OvF1Dw+oTFqxtz8dxwtogBnF9MjIl/in+K8s3hM9laIn0TiCbTAXL0T798bPXqx36p3chrv0O+GC9Xaj48Ecv8U8UEeBvUEsDlTepiU5OvlpeNGvpnKF0RvUooWhIjnx6GeBapXCQYTw9DNg6/OC3gZjp76oNTj9Kz6Jqobxb9NDqc08vcKReOpcsQV2K8InXFaXW3aI6Ofr1k48rp7CX7rx+v1UKPsfvzQU0Kc83i2VdILmd2/yX55zT9luN2+Cu4nKfwPcK/CvDVU+pHh8+LaldIf1fA5h3ndT6Fln9/W/9Ce1vndfvJtnPVO2xhm3qbafHVCN1X363UXHq9xuVD8OSD29Z8pZ5cZrern9cAdGW/uib/ud+VK0L9a42r6C90kL8KzxwLQw9NkIQJL0ASU8M+VG0KsUdgdvpgP/6NqqP0/gHZFUfGEijZLHpiIgvV5/Bltrj8Qd7XQd5p4P+7tJo30NMO6VGBwahSPMYiaaBYoLY6uEnciyhhh1Z/vvacG/rjpsvnpzs0B1Id6fmX8119l88XnOxe/uGrzzHcdu7UtY3+2vmXN5zUyj3ZcPl8p1sZSs6/nGXtwrV7Ka0XZdz83fwjjINpZWYw85lL8BRK4nGyIir2RiOsEyipuEcIakpGjWgBjLiHWOgj0Yi34gW1kKPxHt2Na5q+lwg1RdRSpFDNzosb44YJXnAfoEOpZW//6u1lhYA6leevezbI26zNHO811M2dc5HFxpk4i1jPC0s21/BWW5DnPQbn2X1WK43/aM2n18DfSoybbNHijFpamzXI31eRibGUOxSu/lT96YZlq1Yt20DaSBuG6knw2eusHs5EPBfNmVvHKdaQzcDfz9ZsXmLDWGXy2U5OsYSsIn8CS12jQIyD12KKqZrLPy7mSPdICmd6WGHG8NDZkkHuE4h9TU8FpmUO/VjC/EinToFyoNDz2p9XD6g78WgQdPG7Z3R0T/Z5dTM9lsL8Ktek7szl2L+gQwGgwkZHc2g5Su7NvVqwGy2Ua4KSXUwt1X4PaM5paaEu6jQ5zVFyNabxvUksVt2T/4VeamYPlLtffdQsk+2sUTY/zDXl/05W53/Bz9UK3p7LjapZ2ZxOm+UlZXrL3HHGqO8+wVroDaCTTnTxitMxmiAAYQzVJQH+nj3oIHnPaN6Zq6sNSLjBl8tKgVr2mj/9CWi9dnKca8rBQBsd5R1tzVlgrl5pbnPw6kZclCr2CHxMnHohLz+3KRQokzALyeIKFU1TNCiayJdoHvDYe7K6mZLm8S3uJ9dojuaJ62/qN/tjQxnSnhnKPw+LNrLi8ZKyJ3x1YhiI1aNAtP6NzCGzYv3DmaGh/LvQZnt0evgIhTFV0kE/PYxAnOHhCQUZdCWY5JWJwMzlAGl1mpNbDU7yyGnhRMILsYhH3VRAijrPcBU8/Cj1Y9NY6cnGVW0CjTLaz7E3epvaT/LtTV72Rs+0WVVmd0dz/MGTI5F0OsIviaqDlbbO5X6xT3PeXbXHRtf/z+fdka+eKPr8KF7IF4vBsT9MFPuPJMBTBMq9hQxXelQ+bewnf18ap4Ib+mSMrtDU5zqlD8QANa5MBGh/OwOvSDfcV2d66mfEWsbGWmIz6nsyZDWQSmqmxDneYyvjHPmRXHZxeueyRGLZzvRioKnGto9nIPkibAJA16adcOZRQr1iAP3bUyBR7T4RgAWTKxhkCYFwshq+7iV9r0whk50cmRcTg4fy5x4OmmNkHndIA2+YuMbmE9dwGYB4KFTsvnDE6Ah47r/fE3AYI+oXADpkdlENcZ8OZEEf8FFGZNxMs6ZLpG3SUFLL7Q2kcFU/A/Jsw+vWDa/7emewLaoeibaF1B9qUNnuqWK3+UfXYVL1v/omD15xxeDkPnXTOKSVcCbDGtOu0YQNpGAP7U1HU58UrqGu8xIbHtkQ3LVhb7Dx46ET3Ffcm1q0YcOizNmf3bC3VjWfAcpSv3MyTlgJ23FHQgmgvk+gk8pL0mcCDOn08MDAQlf+/SlTZ1z12fnqntOhbOTL9/ZdevbAPN+yby1f/uUtC/ixm8ZBo59LTXEW060hGrTDplNprWd58fwB/b/E27BdS/s7U+rGVCeQ46nzaw9QccnmZerGZZs3Yw9aVHt+Kh6HN4ti6lxIhT/wahnZtWwzlY9QHQ2c79C+dxzvVDKy8GqKWQERO9YAKbpsDUTLdWV5dE8PVPjvj9pqw7ah/PFVtkit7aj6G5xY9mfJrCz1j1e0BcnPol4UjtrCdbahIVtd2HaURujnFJR8CuOuUUfhrGhgKKgjCYNSvCc1WKlEp8wHUaAYynFNyzZn+2MnYv36dbMDBTonl/T/ma5IKAyEGz+4eRnVtaX6tss2o34u8mWorFtuFgm4A6qK/yp/gLEBVat5WnPDdKA574ubuFJ/IUfZ/Y2Nt6mN+ZNNTSTaeI56gKwkXerTe9DDHUw8/H35FY3nNN7GGuBKWhrV9ep+0k1WjNWVaHkW1yA+QHWNu8rtBw2a5YXuE40rs7/GA+j09V3hA98yRnFPOGr8ltGlsFdD/7tRce3LH6Trcneuiy7K7J3khKu+3qUaXPWaX7T6/Kfj9BX2eZq2XAcZT79u1ClJzUtHUqfqSMWBcZS43Ena0cUGLgpkKxB1QM+0Fxz10wgg6r5rltnFpH05pepUq3Y2HfYqeKRntmUFNz+XmcOs1H31U6cC6RTVLfCg7RNBF1UF2/wBgu0fFQtPEU1sSg3VcNsR7dWq3af87tUFn1l3ltXpaJxpNvtcZkH2WmMst3JqRpxUH+WC0E1qOGtP66s1MYv+VLu8/XFXvV/ZbunYYBeVN64ls0ur6NzpV9xzlmQwB5qC4Tq70WC0tk8dWJXeHvkD0h9zJOM0vD86/1NJMaIAolctvlByferCsqOKDKceOfUu1PsmoFCamV5mCrMUOCi6V6FJosMF22AcrKJgQDVhfYh6tepp/lYgvnCEAbJQ1L0rOpajEmRcasMiPfxhgGoVo4rwreQpV6fUJHH2e8fa1s2c13Apl1b89a58ozdoap2sjgLN9uISl7P1DrulyeIkt0zr6JjWocoPOZsaXPb6jtqBblsgsaRre2xHi4nELm0MhG1+x1SXwLpFi53b+aHRYo/IrbZtuWAKu5cSEXfybnnmUCaXGTpQr0xK2O2WWY76f+nAjNVf7nCZHU5XqIkTnpt6VtvsFlPXg1031g/VRdpkkyVpD7jnmax88QwDvg/66NnMRdRXTcGTmQc3cuINwN5IQqi0yzb+YFVHuVqI5s4ADfg5oE4ybDLd28mFSFmYvRoomsWXEdLU2Wl3GJy93ZNb/d5gqmNaqJZSO1l6PVRy0nZIj/45EetjLguh1rLqR+SK0hO6NrsqcNX8zoUdjQYDJ7tb4os6+i+Y0qpY2AWlnLRDWdGFTfGY1gV0zNAtJ7pdo24se0D88AwLY/gZmE9iuP4V5v7CSR/RThaHLh+UeBkXwU6BC7lGOevK65udTv+tS/PfW7qj3ljTcj3b9OkbV85t8xsMj7Ddj7DGpthZKwKPvso/c/1K9aLE12fMWLV1y1D9ua8lyJdWXr/bG+noCFutf/mLILe39ITUV4igr3876fpX5g2zeB52sWnIL4fXHlgeUzOx5QfIvJQyrKQE9wHUqVq+PEaOrz0wVvNbJZVSfsuMzxN4l9PkedFzw9V5Dj+nzpgoT4ZxCxJfC5RWLc74YVHxKlExCYt0JAOMatREhHBSCAtSfod6x6Ls8HCWECLwXZ9nd5Dz1T24JUdWs6fU3++fcnT49Qe+kBs+wdsMZgPXMp3U5S958snPP/EE7bvkOPCuTUDTUQ/UzirLhML9yPahoe1D5Fj5jWsaoveyP00PehdUAHk/seDVWsvDWXXXsyn/4wfpXc2V3/Qxli3jl/5hj/83avSCfpTNxOEKLmTjxOEKuxgNlsQn0xgct724mhynupNW1Ph6o3RYS3/+2TJrzLlkFz+ip3qCHKf6eqW02QJLjBYuuj4sobhCWqa/YHGEHpcnumuWSOhxeaL7sOakNR6vvmo+YcfFA8UFXEPZf9UjyudIOyNwx/i90DdsujS/FX2UAwvWSVK4NxaMhAGw3oowp/uc8CTi7D2rBgZWwb/60faR7SPsEbjkXy4G0XaqhXPwe2cePjxjxuHD6ssQuR1fq6PF0E+o2t1nePTn8TUmxz/A3crMoCc7egESuoTHYc7mYdg6etORoOhR7BBGD+qJopELrl4S6cJNRtEAsLP/OdvnJq0Wo0GolY2Et9VFB2Kf+4bZvVyxfOMz3WdFfSIryj6DwWghre7aQbdiDrkTL3A3vNDuDpk93HqXwam+bWmUJZfNn5ozKV5Pmmq8PF/jVY+2Tlk2M2RzSXKjmbQ4RZcQavEYrN/9rlXwtIQqzxQNMzPPfHYLvuPoO9TbT8bpGw5CQPGd+SyX/Cyf0Vxjd2R9NmsunnXYa8xGHzn+sSfM5J0y0DZEXWWxkXjcR75KBLNLHi7XvX2G8VOrf4Ykg0AMdBESIpo7MgAfyakA6rkqpI6UjNs0px7cMV+D5BF49Tez1VGnYmq0WIijp985m4Sn2gJR9b07riPPFo97OYbUZbxJCpot7H/lpZBicglCPN7WOfJkcHqc3ElWqvvz/1E6bIQrG+tz6WkM1SM9FBTR7FSs8KyBBytSmNEoquJNFN5EQyTiCrnKDx1h58yxCepPHU5nxGoxEQeeOZi2m80DxNxncVhr6BmEfUarxejw+WSiHhWk19bSY7aKR5MsteblJpfTLtjimBouXsm3d3djjYM+wEW0El9dM/ueVRWIsXwe43R7SgbVZqrnqoJ1X/kuF7pcgf8duv4q6vayV5U9zMV91GxO59UUjW8rHV6u799WzKMT7umRCXbYUKM+foaCcwgaoqZUtmodV3p+X7akb4dnU9B9La38RPFUG2SCC90tVA4XwEFhyOpZZrUCsgWYHsczLFBBVGNtstoN1bw0Z+O4fYIbvZVt4EUcJEKOhHeincWqONw+q6w5Go+WGOSR7LhKV+KBqbBPpfUvOf9QqkpDyVhBeyyZQGMsdA5FBUqvFMtUyGq9vjnsAJU4UcrxldP1CCaofyDkSAifoP5QwWx+SyUGxp75BzGAvtG7uQ38LehlyEQMeh0TeE6Bm7tYdXqdkt0uOb3kfYlNwmOdDyacOq/qlFo1v+PTmTi3E/glC9W11b34A22zmLzvb231Q0L2Bgg60OTW4YdstO+YOJnO38TtpH7zy9ymokWyA79qlVSn38HtpFlImFnhu3b4boNWXklOXV0Iwo7lQ1hrZyPFcwtjwFP7iEKSHSSJw509kh8kj6pr+H1jR7km9vcvqN9657vffefkv+fKxge1X+7RdjYUPIESN7gTvRkB/RMYtEkaVkdHApmdBPpnKmz0n1xSWFOyVIuLrinZwpoCRe6kyiVZoHX088F+UX4+WKS4iBTP0IWxGtZgOdMaV4KTayqHQF/VihBwTbgDXTCmKoOBJeNhwJMzEVjtjIFLuU38fPR7hqNG1JS7g/qRCuy3vmQ3W9Vu8qbVbP+SzazGRJH83MzP90Ck2m31mMjP8TiLn5uwD2Ugr2PFvPQjB5BnSJvQxGQZZEB+LopqzGzDbMmbkAPkZVJjeO5FzOSBKCgJze2ZS4Gemc9twrwY6u9H61iUQTcRvtdT9RW3tRxAWwFs2tcuJRnI6xjmBdWjbgFNRHMHiF1uHYBfUR/ut5Ug2jXAaT96+9RH/FToRwIzGbKmVJ1AZQnoabSB1yyIg7ByAridHApPMjyw0OiV6RjSbCuzwLAvFizBliWJua1tsuAgvNPbmljYbpt8lkWam7b3XZiOiKJskMOtmfScnsbPW208knwjuXrXK4Q1iKIgNyYXXDVT9C2Ye/78GQ5BEEXfFdde2RwauOysdJNL5AzCy84ard/nGAVN8alecnFdgu5Gbd5DJTL+hHZK0vApVy3OfU8XTSJg1TlssivsPYUlIqvn66PzrVTymCc4wgF6SDNR0pDf+9Gp+VnsUH5WtpHYsuhOaey8zdwLN47V8MTbm78g687+P3cx6tcAeNpjYGRgYGBk8s0/zBIfz2/zlUGeZQNQhOFCWfF0GP0/8P8c1jusIkAuBwMTSBQAYwQM6HjaY2BkYGAV+d8KJgP/XWG9wwAUQQGLAYqPBl942n1TvUoDQRCe1VM8kWARjNrZGIurBAsRBIuA2vkAFsJiKTYW4guIjT5ARMgTxCLoA1hcb5OgDyGHrY7f7M65e8fpLF++2W/nZ2eTmGfaIJi5I0qGDlZZcD51QzTTJirZPAI9JIwVA+wT8L5nOdMaV0AuMJ+icRHq8of6LSD18fzq8ds7xjpwBnQiSI9V5QVl6NwPvgM15NXn/AtWZyj3W0HjEXitOc/dIdbetPdFTZ+P6t+X7xU0/k6GJtOe1/B3arN0/pmz1J4UZc+D6ExwjD7vioeGd5HvhvU+R+DZcGZ6YBPNfAi0G97iBPwFXqph2cW8+D7kjMfwtinHb6kLb6Wygk3cZytSEoptGrlScdHtLPeri1JKueACMZfU1ViJG1Sq5E43dIt7SZZFl1zuRhb/GOs44xFVDbrJzB5tYs35OmaXTrEmkv0DajnMWQB42mNgYNCCwk0MLxheMPrhgUuY2JiUmOqY2pjWMD1hdmPOY+5hPsLCwWLEksSyiOUOawzrLrYiti/sCuxJ7Kc45DiSOPZxmnG2cG7jvMelweXDNYXrEbcBdxf3KR4OngheLd443g18fHwZfFv4NfiX8T8TEBIIEZggsEpQS7BMcJsQl5CFUI3QAWEp4RLhCyJaIldEbURXiJ4RYxEzE0sQ2yD2TzxIfJkEk4SeRJbENIkNEg8k/klqSGZITpE8InlL8p2UmVSG1A6pb9Jx0ltkjGSmyDySlZF1kc2RnSK7R/aZnJ5cmdwB+ST5SwpuCvsUjRTLFHcoOShNU9qhzKespGyhXKV8SPmBCpOKgUqcyjSVR6omqgmqe9RE1OrUnqkHqO9R/6FholGgsUZzgeYZLTUtL60WbS7tKh0OnQydXTpvdGV0O3S/6Gnopekt0ruhz6fvpl+nv0n/h4GdQYvBJUMhwwTDdYYvjFSM4oxmGd0zVjK2M84w3mYiYZJgssLkkqmO6TzTF2Z2ZjVmd8ylzP3MJ5lfsRCwcLJoszhhyWXpZdlhecZKxirHapbVPesF1ndsJGwCbBbZ/LA1sn1jZ2XXY3fFXsM+z36V/S8HD4cGh2OOTI51ThJOK5zeOUs4OzmXOS9wPuUi4JLgss7lm2uU6zY3NrcSty1u39zN3Mvct7l/8xDzMPLw88jyaPM44ynkaeEZ59niucqLyUvPKwgAn3OqOQAAAQAAARcApwARAAAAAAACAAAAAQABAAAAQAAuAAAAAHjarZK9TgJBEMf/d6CRaAyRhMLqCgsbL4ciglTGRPEjSiSKlnLycXJ86CEniU/hM9jYWPgIFkYfwd6nsDD+d1mBIIUx3mZnfzs3MzszuwDCeIYG8UUwQxmAFgxxPeeuyxrmcaNYxzTuFAewi0fFQSTxqXgM11pC8TgS2oPiCUS1d8Uh8ofiSczpYcVT5LjiCPlY8Qui+ncOr7D02y6/BTCrP/m+b5bdTrPi2I26Z9qNGtbRQBMdXMJBGRW0YOCecxEWYoiTCvxrYBunqHPdoX2bLOyrMKlZg8thDETw5K7Itci1TXlGy0124QRZZLDFU/exhxztMozlosTpMH6ZPge0L+OKGnFKjJ4WRwppHPL0PP3SI2P9jLQwFOu3GRhDfkeyDo//G7IHgzllZQxLdquvrdCyBVvat3seJlYo06gxapUxhU2JWnFygR03sSxnEkvcpf5Y5eibGq315TDp7fKWm8zbUVl71Aqq/ZtNnlkWmLnQtno9ycvXYbA6W2pF3aKfCayyC0Ja7Fr/PW70/HO4YM0OKxFvzf0C1MyPjwAAeNpt1VWUU2cYRuHsgxenQt1d8/3JOUnqAyR1d/cCLQVKO22pu7tQd3d3d3d3d3cXmGzumrWy3pWLs/NdPDMpZaWu1783l1Lpf14MnfzO6FbqVupfGkD30iR60JNe9KYP09CXfvRnAAMZxGCGMG3pW6ZjemZgKDMyEzMzC7MyG7MzB3MyF3MzD/MyH/OzAAuyEAuzCIuyGIuzBGWCRIUqOQU16jRYkqVYmmVYluVYng6GMZwRNGmxAiuyEiuzCquyGquzBmuyFmuzDuuyHuuzARuyERuzCZuyGZuzBVuyFVuzDduyHdszklGMZgd2ZAw7MZZxjGdnJrALu9LJbuzOHkxkT/Zib/ZhX/Zjfw7gQA7iYA7hUA7jcI7gSI7iaI7hWI7jeE7gRE7iZE5hEqdyGqdzBmdyFmdzDudyHudzARdyERdzCZdyGZdzBVdyFVdzDddyHddzAzdyEzdzC7dyG7dzB3dyF3dzD/dyH/fzAA/yEA/zCI/yGI/zBE/yFE/zDM/yHM/zAi/yEi/zCq/yGq/zBm/yFm/zDu/yHu/zAR/yER/zCZ/yGZ/zBV/yFV/zDd/yHd/zAz/yEz/zC7/yG7/zB3/yF3/zD/9mpYwsy7pl3bMeWc+sV9Y765NNk/XN+mX9swHZwGxQNjgb0nPkmInjR0V7Uq/OsaPL5Y7ylE3l8tQNN7kVt+rmbuHW3LrbcDvam1rtzVvdm50TxrU/DBvRtZUY1rV5a3jXFn550Wo/XDNWK3dFmh7X9LimxzU9qulRTY9qelTTo5rlKLt2wk7YiaprL+yFvbAX9pK9ZC/ZS/aSvWQv2Uv2kr1kr2KvYq9ir2KvYq9ir2KvYq9ir2Kvaq9qr2qvaq9qr2qvaq9qr2qvai+3l9vL7eX2cnu5vdxebi+3l9sr7BV2CjuFncJOYaewU9gp7NTs1LyrZq9mr2avZq9mr2avZq9mr26vbq9ur26vbq9ur26vbq9ur26vYa9hr2GvYa9hr2GvYa/R7oXuQ/eh+2j/UU7e3C3cqc/V3fYdof/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D92H7kP3ofvQfeg+dB+6D92H7kP3ofvQfRT29B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6D/2H/kP/of/Qf+g/9B/6j6nuG3Ya7U5q/0hN3nCTW3Grbu4Wrs/rP+k/6T/pP+k/6T/pP+k+6T7pPek86TzpPOk86TzpOuk66TrpOuk66TrpOlWmPu/36zrpOuk66TrpOuk66TrpOvl/Pek76TvpO+k76TvpO+k76TvpO+k76TvpO7V9t+qtVs/OaOURU6bo6PgPt6rZbwAAAAABVFDDFwAA) format('woff'),url(data:application/x-font-truetype;base64,AAEAAAAPAIAAAwBwRkZUTW0ql9wAAAD8AAAAHEdERUYBRAAEAAABGAAAACBPUy8yZ7lriQAAATgAAABgY21hcNqt44EAAAGYAAAGcmN2dCAAKAL4AAAIDAAAAARnYXNw//8AAwAACBAAAAAIZ2x5Zn1dwm8AAAgYAACUpGhlYWQFTS/YAACcvAAAADZoaGVhCkQEEQAAnPQAAAAkaG10eNLHIGAAAJ0YAAADdGxvY2Fv+5XOAACgjAAAAjBtYXhwAWoA2AAAorwAAAAgbmFtZbMsoJsAAKLcAAADonBvc3S6o+U1AACmgAAACtF3ZWJmwxhUUAAAsVQAAAAGAAAAAQAAAADMPaLPAAAAANB2gXUAAAAA0HZzlwABAAAADgAAABgAAAAAAAIAAQABARYAAQAEAAAAAgAAAAMEiwGQAAUABAMMAtAAAABaAwwC0AAAAaQAMgK4AAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAFVLV04AQAAg//8DwP8QAAAFFAB7AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAABAAAABQAAAAMAAAAsAAAACgAAAdwAAQAAAAAEaAADAAEAAAAsAAMACgAAAdwABAGwAAAAaABAAAUAKAAgACsAoAClIAogLyBfIKwgvSISIxsl/CYBJvonCScP4APgCeAZ4CngOeBJ4FngYOBp4HngieCX4QnhGeEp4TnhRuFJ4VnhaeF54YnhleGZ4gbiCeIW4hniIeIn4jniSeJZ4mD4////AAAAIAAqAKAApSAAIC8gXyCsIL0iEiMbJfwmASb6JwknD+AB4AXgEOAg4DDgQOBQ4GDgYuBw4IDgkOEB4RDhIOEw4UDhSOFQ4WDhcOGA4ZDhl+IA4gniEOIY4iHiI+Iw4kDiUOJg+P/////j/9r/Zv9i4Ajf5N+132nfWd4F3P3aHdoZ2SHZE9kOIB0gHCAWIBAgCiAEH/4f+B/3H/Ef6x/lH3wfdh9wH2ofZB9jH10fVx9RH0sfRR9EHt4e3B7WHtUezh7NHsUevx65HrMIFQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAACjAAAAAAAAAA1AAAAIAAAACAAAAADAAAAKgAAACsAAAAEAAAAoAAAAKAAAAAGAAAApQAAAKUAAAAHAAAgAAAAIAoAAAAIAAAgLwAAIC8AAAATAAAgXwAAIF8AAAAUAAAgrAAAIKwAAAAVAAAgvQAAIL0AAAAWAAAiEgAAIhIAAAAXAAAjGwAAIxsAAAAYAAAl/AAAJfwAAAAZAAAmAQAAJgEAAAAaAAAm+gAAJvoAAAAbAAAnCQAAJwkAAAAcAAAnDwAAJw8AAAAdAADgAQAA4AMAAAAeAADgBQAA4AkAAAAhAADgEAAA4BkAAAAmAADgIAAA4CkAAAAwAADgMAAA4DkAAAA6AADgQAAA4EkAAABEAADgUAAA4FkAAABOAADgYAAA4GAAAABYAADgYgAA4GkAAABZAADgcAAA4HkAAABhAADggAAA4IkAAABrAADgkAAA4JcAAAB1AADhAQAA4QkAAAB9AADhEAAA4RkAAACGAADhIAAA4SkAAACQAADhMAAA4TkAAACaAADhQAAA4UYAAACkAADhSAAA4UkAAACrAADhUAAA4VkAAACtAADhYAAA4WkAAAC3AADhcAAA4XkAAADBAADhgAAA4YkAAADLAADhkAAA4ZUAAADVAADhlwAA4ZkAAADbAADiAAAA4gYAAADeAADiCQAA4gkAAADlAADiEAAA4hYAAADmAADiGAAA4hkAAADtAADiIQAA4iEAAADvAADiIwAA4icAAADwAADiMAAA4jkAAAD1AADiQAAA4kkAAAD/AADiUAAA4lkAAAEJAADiYAAA4mAAAAETAAD4/wAA+P8AAAEUAAH1EQAB9REAAAEVAAH2qgAB9qoAAAEWAAYCCgAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAL4AAAAAf//AAIAAgAoAAABaAMgAAMABwAusQEALzyyBwQA7TKxBgXcPLIDAgDtMgCxAwAvPLIFBADtMrIHBgH8PLIBAgDtMjMRIRElMxEjKAFA/ujw8AMg/OAoAtAAAQBkAGQETARMAFsAAAEyFh8BHgEdATc+AR8BFgYPATMyFhcWFRQGDwEOASsBFx4BDwEGJi8BFRQGBwYjIiYvAS4BPQEHDgEvASY2PwEjIiYnJjU0Nj8BPgE7AScuAT8BNhYfATU0Njc2AlgPJgsLCg+eBxYIagcCB57gChECBgMCAQIRCuCeBwIHaggWB54PCikiDyYLCwoPngcWCGoHAgee4AoRAgYDAgECEQrgngcCB2oIFgeeDwopBEwDAgECEQrgngcCB2oIFgeeDwopIg8mCwsKD54HFghqBwIHnuAKEQIGAwIBAhEK4J4HAgdqCBYHng8KKSIPJgsLCg+eBxYIagcCB57gChECBgAAAAABAAAAAARMBEwAIwAAATMyFhURITIWHQEUBiMhERQGKwEiJjURISImPQE0NjMhETQ2AcLIFR0BXhUdHRX+oh0VyBUd/qIVHR0VAV4dBEwdFf6iHRXIFR3+ohUdHRUBXh0VyBUdAV4VHQAAAAABAHAAAARABEwARQAAATMyFgcBBgchMhYPAQ4BKwEVITIWDwEOASsBFRQGKwEiJj0BISImPwE+ATsBNSEiJj8BPgE7ASYnASY2OwEyHwEWMj8BNgM5+goFCP6UBgUBDAoGBngGGAp9ARMKBgZ4BhgKfQ8LlAsP/u0KBgZ4BhgKff7tCgYGeAYYCnYFBv6UCAUK+hkSpAgUCKQSBEwKCP6UBgwMCKAIDGQMCKAIDK4LDw8LrgwIoAgMZAwIoAgMDAYBbAgKEqQICKQSAAABAGQABQSMBK4AOwAAATIXFhcjNC4DIyIOAwchByEGFSEHIR4EMzI+AzUzBgcGIyInLgEnIzczNjcjNzM+ATc2AujycDwGtSM0QDkXEys4MjAPAXtk/tQGAZZk/tQJMDlCNBUWOUA0I64eYmunznYkQgzZZHABBdpkhhQ+H3UErr1oaS1LMCEPCx4uTzJkMjJkSnRCKw8PIjBKK6trdZ4wqndkLzVkV4UljQAAAgB7AAAETASwAD4ARwAAASEyHgUVHAEVFA4FKwEHITIWDwEOASsBFRQGKwEiJj0BISImPwE+ATsBNSEiJj8BPgE7ARE0NhcRMzI2NTQmIwGsAV5DakIwFgwBAQwWMEJqQ7ICASAKBgZ4BhgKigsKlQoP/vUKBgZ4BhgKdf71CgYGeAYYCnUPtstALS1ABLAaJD8yTyokCwsLJCpQMkAlGmQMCKAIDK8LDg8KrwwIoAgMZAwIoAgMAdsKD8j+1EJWVEAAAAEAyAGQBEwCvAAPAAATITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2+gMgFR0dFfzgFR0dArwdFcgVHR0VyBUdAAAAAgDIAAAD6ASwACUAQQAAARUUBisBFRQGBx4BHQEzMhYdASE1NDY7ATU0NjcuAT0BIyImPQEXFRQWFx4BFAYHDgEdASE1NCYnLgE0Njc+AT0BA+gdFTJjUVFjMhUd/OAdFTJjUVFjMhUdyEE3HCAgHDdBAZBBNxwgIBw3QQSwlhUdZFuVIyOVW5YdFZaWFR2WW5UjI5VbZB0VlshkPGMYDDI8MgwYYzyWljxjGAwyPDIMGGM8ZAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAB//IBLATCBEEAFgAAATIWFzYzMhYVFAYjISImNTQ2NyY1NDYB9261LCwueKqqeP0ST3FVQgLYBEF3YQ6teHmtclBFaw4MGZnXAAAAAgAAAGQEsASvABoAHgAAAB4BDwEBMzIWHQEhNTQ2OwEBJyY+ARYfATc2AyEnAwL2IAkKiAHTHhQe+1AeFB4B1IcKCSAkCm9wCXoBebbDBLMTIxC7/RYlFSoqFSUC6rcQJBQJEJSWEPwecAIWAAAAAAQAAABkBLAETAALABcAIwA3AAATITIWBwEGIicBJjYXARYUBwEGJjURNDYJATYWFREUBicBJjQHARYGIyEiJjcBNjIfARYyPwE2MhkEfgoFCP3MCBQI/cwIBQMBCAgI/vgICgoDjAEICAoKCP74CFwBbAgFCvuCCgUIAWwIFAikCBQIpAgUBEwKCP3JCAgCNwgK2v74CBQI/vgIBQoCJgoF/vABCAgFCv3aCgUIAQgIFID+lAgKCggBbAgIpAgIpAgAAAAD//D/8AS6BLoACQANABAAAAAyHwEWFA8BJzcTAScJAQUTA+AmDpkNDWPWXyL9mdYCZv4f/rNuBLoNmQ4mDlzWYP50/ZrWAmb8anABTwAAAAEAAAAABLAEsAAPAAABETMyFh0BITU0NjsBEQEhArz6FR384B0V+v4MBLACiv3aHRUyMhUdAiYCJgAAAAEADgAIBEwEnAAfAAABJTYWFREUBgcGLgE2NzYXEQURFAYHBi4BNjc2FxE0NgFwAoUnMFNGT4gkV09IQv2oWEFPiCRXT0hCHQP5ow8eIvzBN1EXGSltchkYEAIJm/2iKmAVGilucRoYEQJ/JioAAAACAAn/+AS7BKcAHQApAAAAMh4CFQcXFAcBFgYPAQYiJwEGIycHIi4CND4BBCIOARQeATI+ATQmAZDItoNOAQFOARMXARY7GikT/u13jgUCZLaDTk6DAXKwlFZWlLCUVlYEp06DtmQCBY15/u4aJRg6FBQBEk0BAU6Dtsi2g1tWlLCUVlaUsJQAAQBkAFgErwREABkAAAE+Ah4CFRQOAwcuBDU0PgIeAQKJMHt4dVg2Q3mEqD4+p4V4Qzhadnh5A7VESAUtU3ZAOXmAf7JVVbJ/gHk5QHZTLQVIAAAAAf/TAF4EewSUABgAAAETNjIXEyEyFgcFExYGJyUFBiY3EyUmNjMBl4MHFQeBAaUVBhH+qoIHDxH+qf6qEQ8Hgv6lEQYUAyABYRMT/p8RDPn+bxQLDPb3DAsUAZD7DBEAAv/TAF4EewSUABgAIgAAARM2MhcTITIWBwUTFgYnJQUGJjcTJSY2MwUjFwc3Fyc3IycBl4MHFQeBAaUVBhH+qoIHDxH+qf6qEQ8Hgv6lEQYUAfPwxUrBw0rA6k4DIAFhExP+nxEM+f5vFAsM9vcMCxQBkPsMEWSO4ouM5YzTAAABAAAAAASwBLAAJgAAATIWHQEUBiMVFBYXBR4BHQEUBiMhIiY9ATQ2NyU+AT0BIiY9ATQ2Alh8sD4mDAkBZgkMDwr7ggoPDAkBZgkMJj6wBLCwfPouaEsKFwbmBRcKXQoPDwpdChcF5gYXCktoLvp8sAAAAA0AAAAABLAETAAPABMAIwAnACsALwAzADcARwBLAE8AUwBXAAATITIWFREUBiMhIiY1ETQ2FxUzNSkBIgYVERQWMyEyNjURNCYzFTM1BRUzNSEVMzUFFTM1IRUzNQchIgYVERQWMyEyNjURNCYFFTM1IRUzNQUVMzUhFTM1GQR+Cg8PCvuCCg8PVWQCo/3aCg8PCgImCg8Pc2T8GGQDIGT8GGQDIGTh/doKDw8KAiYKDw/872QDIGT8GGQDIGQETA8K++YKDw8KBBoKD2RkZA8K/qIKDw8KAV4KD2RkyGRkZGTIZGRkZGQPCv6iCg8PCgFeCg9kZGRkZMhkZGRkAAAEAAAAAARMBEwADwAfAC8APwAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NikBMhYVERQGIyEiJjURNDYBITIWFREUBiMhIiY1ETQ2KQEyFhURFAYjISImNRE0NjIBkBUdHRX+cBUdHQJtAZAVHR0V/nAVHR39vQGQFR0dFf5wFR0dAm0BkBUdHRX+cBUdHQRMHRX+cBUdHRUBkBUdHRX+cBUdHRUBkBUd/agdFf5wFR0dFQGQFR0dFf5wFR0dFQGQFR0AAAkAAAAABEwETAAPAB8ALwA/AE8AXwBvAH8AjwAAEzMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYhMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2ATMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYhMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2ATMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYhMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2MsgVHR0VyBUdHQGlyBUdHRXIFR0dAaXIFR0dFcgVHR389cgVHR0VyBUdHQGlyBUdHRXIFR0dAaXIFR0dFcgVHR389cgVHR0VyBUdHQGlyBUdHRXIFR0dAaXIFR0dFcgVHR0ETB0VyBUdHRXIFR0dFcgVHR0VyBUdHRXIFR0dFcgVHf5wHRXIFR0dFcgVHR0VyBUdHRXIFR0dFcgVHR0VyBUd/nAdFcgVHR0VyBUdHRXIFR0dFcgVHR0VyBUdHRXIFR0ABgAAAAAEsARMAA8AHwAvAD8ATwBfAAATMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2KQEyFh0BFAYjISImPQE0NgEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYpATIWHQEUBiMhIiY9ATQ2ATMyFh0BFAYrASImPQE0NikBMhYdARQGIyEiJj0BNDYyyBUdHRXIFR0dAaUCvBUdHRX9RBUdHf6FyBUdHRXIFR0dAaUCvBUdHRX9RBUdHf6FyBUdHRXIFR0dAaUCvBUdHRX9RBUdHQRMHRXIFR0dFcgVHR0VyBUdHRXIFR3+cB0VyBUdHRXIFR0dFcgVHR0VyBUd/nAdFcgVHR0VyBUdHRXIFR0dFcgVHQAAAAABACYALAToBCAAFwAACQE2Mh8BFhQHAQYiJwEmND8BNjIfARYyAdECOwgUB7EICPzxBxUH/oAICLEHFAirBxYB3QI7CAixBxQI/PAICAGACBQHsQgIqwcAAQBuAG4EQgRCACMAAAEXFhQHCQEWFA8BBiInCQEGIi8BJjQ3CQEmND8BNjIXCQE2MgOIsggI/vUBCwgIsggVB/70/vQHFQiyCAgBC/71CAiyCBUHAQwBDAcVBDuzCBUH/vT+9AcVCLIICAEL/vUICLIIFQcBDAEMBxUIsggI/vUBDAcAAwAX/+sExQSZABkAJQBJAAAAMh4CFRQHARYUDwEGIicBBiMiLgI0PgEEIg4BFB4BMj4BNCYFMzIWHQEzMhYdARQGKwEVFAYrASImPQEjIiY9ATQ2OwE1NDYBmcSzgk1OASwICG0HFQj+1HeOYrSBTU2BAW+zmFhYmLOZWFj+vJYKD0sKDw8KSw8KlgoPSwoPDwpLDwSZTYKzYo15/tUIFQhsCAgBK01NgbTEs4JNWJmzmFhYmLOZIw8KSw8KlgoPSwoPDwpLDwqWCg9LCg8AAAMAF//rBMUEmQAZACUANQAAADIeAhUUBwEWFA8BBiInAQYjIi4CND4BBCIOARQeATI+ATQmBSEyFh0BFAYjISImPQE0NgGZxLOCTU4BLAgIbQcVCP7Ud45itIFNTYEBb7OYWFiYs5lYWP5YAV4KDw8K/qIKDw8EmU2Cs2KNef7VCBUIbAgIAStNTYG0xLOCTViZs5hYWJizmYcPCpYKDw8KlgoPAAAAAAIAFwAXBJkEsAAPAC0AAAEzMhYVERQGKwEiJjURNDYFNRYSFRQOAiIuAjU0EjcVDgEVFB4BMj4BNTQmAiZkFR0dFWQVHR0BD6fSW5vW6tabW9KnZ3xyxejFcnwEsB0V/nAVHR0VAZAVHeGmPv7ZuHXWm1tbm9Z1uAEnPqY3yHh0xXJyxXR4yAAEAGQAAASwBLAADwAfAC8APwAAATMyFhURFAYrASImNRE0NgEzMhYVERQGKwEiJjURNDYBMzIWFREUBisBIiY1ETQ2BTMyFh0BFAYrASImPQE0NgQBlgoPDwqWCg8P/t6WCg8PCpYKDw/+3pYKDw8KlgoPD/7elgoPDwqWCg8PBLAPCvuCCg8PCgR+Cg/+cA8K/RIKDw8KAu4KD/7UDwr+PgoPDwoBwgoPyA8K+goPDwr6Cg8AAAAAAgAaABsElgSWAEcATwAAATIfAhYfATcWFwcXFh8CFhUUDwIGDwEXBgcnBwYPAgYjIi8CJi8BByYnNycmLwImNTQ/AjY/ASc2Nxc3Nj8CNhIiBhQWMjY0AlghKSYFMS0Fhj0rUAMZDgGYBQWYAQ8YA1AwOIYFLDIFJisfISkmBTEtBYY8LFADGQ0ClwYGlwINGQNQLzqFBS0xBSYreLJ+frJ+BJYFmAEOGQJQMDmGBSwxBiYrHiIoJgYxLAWGPSxRAxkOApcFBZcCDhkDUTA5hgUtMAYmKiAhKCYGMC0Fhj0sUAIZDgGYBf6ZfrF+frEABwBkAAAEsAUUABMAFwAhACUAKQAtADEAAAEhMhYdASEyFh0BITU0NjMhNTQ2FxUhNQERFAYjISImNREXETMRMxEzETMRMxEzETMRAfQBLCk7ARMKD/u0DwoBEzspASwBLDsp/UQpO2RkZGRkZGRkBRQ7KWQPCktLCg9kKTtkZGT+1PzgKTs7KQMgZP1EArz9RAK8/UQCvP1EArwAAQAMAAAFCATRAB8AABMBNjIXARYGKwERFAYrASImNREhERQGKwEiJjURIyImEgJsCBUHAmAIBQqvDwr6Cg/+1A8K+goPrwoFAmoCYAcH/aAICv3BCg8PCgF3/okKDw8KAj8KAAIAZAAAA+gEsAARABcAAAERFBYzIREUBiMhIiY1ETQ2MwEjIiY9AQJYOykBLB0V/OAVHR0VA1L6FR0EsP5wKTv9dhUdHRUETBUd/nAdFfoAAwAXABcEmQSZAA8AGwAwAAAAMh4CFA4CIi4CND4BBCIOARQeATI+ATQmBTMyFhURMzIWHQEUBisBIiY1ETQ2AePq1ptbW5vW6tabW1ubAb/oxXJyxejFcnL+fDIKD68KDw8K+goPDwSZW5vW6tabW1ub1urWmztyxejFcnLF6MUNDwr+7Q8KMgoPDwoBXgoPAAAAAAL/nAAABRQEsAALAA8AACkBAyMDIQEzAzMDMwEDMwMFFP3mKfIp/eYBr9EVohTQ/p4b4BsBkP5wBLD+1AEs/nD+1AEsAAAAAAIAZAAABLAEsAAVAC8AAAEzMhYVETMyFgcBBiInASY2OwERNDYBMzIWFREUBiMhIiY1ETQ2OwEyFh0BITU0NgImyBUdvxQLDf65DSYN/rkNCxS/HQJUMgoPDwr75goPDwoyCg8DhA8EsB0V/j4XEP5wEBABkBAXAcIVHfzgDwr+ogoPDwoBXgoPDwqvrwoPAAMAFwAXBJkEmQAPABsAMQAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JgUzMhYVETMyFgcDBiInAyY2OwERNDYB4+rWm1tbm9bq1ptbW5sBv+jFcnLF6MVycv58lgoPiRUKDd8NJg3fDQoViQ8EmVub1urWm1tbm9bq1ps7csXoxXJyxejFDQ8K/u0XEP7tEBABExAXARMKDwAAAAMAFwAXBJkEmQAPABsAMQAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JiUTFgYrAREUBisBIiY1ESMiJjcTNjIB4+rWm1tbm9bq1ptbW5sBv+jFcnLF6MVycv7n3w0KFYkPCpYKD4kVCg3fDSYEmVub1urWm1tbm9bq1ps7csXoxXJyxejFAf7tEBf+7QoPDwoBExcQARMQAAAAAAIAAAAABLAEsAAZADkAABMhMhYXExYVERQGBwYjISImJyY1EzQ3Ez4BBSEiBgcDBhY7ATIWHwEeATsBMjY/AT4BOwEyNicDLgHhAu4KEwO6BwgFDBn7tAweAgYBB7kDEwKX/dQKEgJXAgwKlgoTAiYCEwr6ChMCJgITCpYKDAJXAhIEsA4K/XQYGf5XDB4CBggEDRkBqRkYAowKDsgOC/4+Cw4OCpgKDg4KmAoODgsBwgsOAAMAFwAXBJkEmQAPABsAJwAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JgUXFhQPAQYmNRE0NgHj6tabW1ub1urWm1tbmwG/6MVycsXoxXJy/ov9ERH9EBgYBJlbm9bq1ptbW5vW6tabO3LF6MVycsXoxV2+DCQMvgwLFQGQFQsAAQAXABcEmQSwACgAAAE3NhYVERQGIyEiJj8BJiMiDgEUHgEyPgE1MxQOAiIuAjQ+AjMyA7OHBwsPCv6WCwQHhW2BdMVycsXoxXKWW5vW6tabW1ub1nXABCSHBwQL/pYKDwsHhUxyxejFcnLFdHXWm1tbm9bq1ptbAAAAAAIAFwABBJkEsAAaADUAAAE3NhYVERQGIyEiJj8BJiMiDgEVIzQ+AjMyEzMUDgIjIicHBiY1ETQ2MyEyFg8BFjMyPgEDs4cHCw8L/pcLBAeGboF0xXKWW5vWdcDrllub1nXAnIYHCw8LAWgKBQiFboJ0xXIEJIcHBAv+lwsPCweGS3LFdHXWm1v9v3XWm1t2hggFCgFoCw8LB4VMcsUAAAAKAGQAAASwBLAADwAfAC8APwBPAF8AbwB/AI8AnwAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NgUhIgYVERQWMyEyNjURNCYFMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2MyEyFh0BFAYjISImPQE0NgczMhYdARQGKwEiJj0BNDYzITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2BzMyFh0BFAYrASImPQE0NjMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYHMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2MyEyFh0BFAYjISImPQE0Nn0EGgoPDwr75goPDwPA/K4KDw8KA1IKDw/9CDIKDw8KMgoPD9IBwgoPDwr+PgoPD74yCg8PCjIKDw/SAcIKDw8K/j4KDw++MgoPDwoyCg8P0gHCCg8PCv4+Cg8PvjIKDw8KMgoPD9IBwgoPDwr+PgoPDwSwDwr7ggoPDwoEfgoPyA8K/K4KDw8KA1IKD2QPCjIKDw8KMgoPDwoyCg8PCjIKD8gPCjIKDw8KMgoPDwoyCg8PCjIKD8gPCjIKDw8KMgoPDwoyCg8PCjIKD8gPCjIKDw8KMgoPDwoyCg8PCjIKDwAAAAACAAAAAARMBLAAGQAjAAABNTQmIyEiBh0BIyIGFREUFjMhMjY1ETQmIyE1NDY7ATIWHQEDhHVT/tRSdmQpOzspA4QpOzsp/ageFMgUHgMgyFN1dlLIOyn9qCk7OykCWCk7lhUdHRWWAAIAZAAABEwETAAJADcAABMzMhYVESMRNDYFMhcWFREUBw4DIyIuAScuAiMiBwYjIicmNRE+ATc2HgMXHgIzMjc2fTIKD2QPA8AEBRADIUNAMRwaPyonKSxHHlVLBwgGBQ4WeDsXKC4TOQQpLUUdZ1AHBEwPCvvNBDMKDzACBhH+WwYGO1AkDQ0ODg8PDzkFAwcPAbY3VwMCAwsGFAEODg5XCAAAAwAAAAAEsASXACEAMQBBAAAAMh4CFREUBisBIiY1ETQuASAOARURFAYrASImNRE0PgEDMzIWFREUBisBIiY1ETQ2ITMyFhURFAYrASImNRE0NgHk6N6jYw8KMgoPjeT++uSNDwoyCg9joyqgCAwMCKAIDAwCYKAIDAwIoAgMDASXY6PedP7UCg8PCgEsf9FyctF//tQKDw8KASx03qP9wAwI/jQIDAwIAcwIDAwI/jQIDAwIAcwIDAAAAAACAAAA0wRHA90AFQA5AAABJTYWFREUBiclJisBIiY1ETQ2OwEyBTc2Mh8BFhQPARcWFA8BBiIvAQcGIi8BJjQ/AScmND8BNjIXAUEBAgkMDAn+/hUZ+goPDwr6GQJYeAcUByIHB3h4BwciBxQHeHgHFAciBwd3dwcHIgcUBwMurAYHCv0SCgcGrA4PCgFeCg+EeAcHIgcUB3h4BxQHIgcHd3cHByIHFAd4eAcUByIICAAAAAACAAAA0wNyA90AFQAvAAABJTYWFREUBiclJisBIiY1ETQ2OwEyJTMWFxYVFAcGDwEiLwEuATc2NTQnJjY/ATYBQQECCQwMCf7+FRn6Cg8PCvoZAdIECgZgWgYLAwkHHQcDBkhOBgMIHQcDLqwGBwr9EgoHBqwODwoBXgoPZAEJgaGafwkBAQYXBxMIZ36EaggUBxYFAAAAAAMAAADEBGID7AAbADEASwAAATMWFxYVFAYHBgcjIi8BLgE3NjU0JicmNj8BNgUlNhYVERQGJyUmKwEiJjURNDY7ATIlMxYXFhUUBwYPASIvAS4BNzY1NCcmNj8BNgPHAwsGh0RABwoDCQcqCAIGbzs3BgIJKgf9ggECCQwMCf7+FRn6Cg8PCvoZAdIECgZgWgYLAwkHHQcDBkhOBgMIHQcD7AEJs9lpy1QJAQYiBhQIlrJarEcJFAYhBb6sBgcK/RIKBwasDg8KAV4KD2QBCYGhmn8JAQEGFwcTCGd+hGoIFQYWBQAAAAANAAAAAASwBLAACQAVABkAHQAhACUALQA7AD8AQwBHAEsATwAAATMVIxUhFSMRIQEjFTMVIREjESM1IQURIREhESERBSM1MwUjNTMBMxEhETM1MwEzFSMVIzUjNTM1IzUhBREhEQcjNTMFIzUzASM1MwUhNSEB9GRk/nBkAfQCvMjI/tTIZAJY+7QBLAGQASz84GRkArxkZP1EyP4MyGQB9MhkyGRkyAEs/UQBLGRkZAOEZGT+DGRkAfT+1AEsA4RkZGQCWP4MZMgBLAEsyGT+1AEs/tQBLMhkZGT+DP4MAfRk/tRkZGRkyGTI/tQBLMhkZGT+1GRkZAAAAAAJAAAAAASwBLAAAwAHAAsADwATABcAGwAfACMAADcjETMTIxEzASMRMxMjETMBIxEzASE1IRcjNTMXIzUzBSM1M2RkZMhkZAGQyMjIZGQBLMjI/OD+1AEsyGRkyGRkASzIyMgD6PwYA+j8GAPo/BgD6PwYA+j7UGRkW1tbW1sAAAIAAAAKBKYEsAANABUAAAkBFhQHAQYiJwETNDYzBCYiBhQWMjYB9AKqCAj+MAgUCP1WAQ8KAUM7Uzs7UzsEsP1WCBQI/jAICAKqAdsKD807O1Q7OwAAAAADAAAACgXSBLAADQAZACEAAAkBFhQHAQYiJwETNDYzIQEWFAcBBiIvAQkBBCYiBhQWMjYB9AKqCAj+MAgUCP1WAQ8KAwYCqggI/jAIFAg4Aaj9RP7TO1M7O1M7BLD9VggUCP4wCAgCqgHbCg/9VggUCP4wCAg4AaoCvM07O1Q7OwAAAAABAGQAAASwBLAAJgAAASEyFREUDwEGJjURNCYjISIPAQYWMyEyFhURFAYjISImNRE0PwE2ASwDOUsSQAgKDwr9RBkSQAgFCgK8Cg8PCvyuCg8SixIEsEv8fBkSQAgFCgO2Cg8SQAgKDwr8SgoPDwoDzxkSixIAAAABAMj//wRMBLAACgAAEyEyFhURCQERNDb6AyAVHf4+/j4dBLAdFfuCAbz+QwR/FR0AAAAAAwAAAAAEsASwABUARQBVAAABISIGBwMGHwEeATMhMjY/ATYnAy4BASMiBg8BDgEjISImLwEuASsBIgYVERQWOwEyNj0BNDYzITIWHQEUFjsBMjY1ETQmASEiBg8BBhYzITI2LwEuAQM2/kQLEAFOBw45BhcKAcIKFwY+DgdTARABVpYKFgROBBYK/doKFgROBBYKlgoPDwqWCg8PCgLuCg8PCpYKDw/+sf4MChMCJgILCgJYCgsCJgITBLAPCv7TGBVsCQwMCWwVGAEtCg/+cA0JnAkNDQmcCQ0PCv12Cg8PCpYKDw8KlgoPDwoCigoP/agOCpgKDg4KmAoOAAAAAAQAAABkBLAETAAdACEAKQAxAAABMzIeAh8BMzIWFREUBiMhIiY1ETQ2OwE+BAEVMzUEIgYUFjI2NCQyFhQGIiY0AfTIOF00JAcGlik7Oyn8GCk7OymWAgknM10ByGT+z76Hh76H/u9WPDxWPARMKTs7FRQ7Kf2oKTs7KQJYKTsIG0U1K/7UZGRGh76Hh74IPFY8PFYAAAAAAgA1AAAEsASvACAAIwAACQEWFx4BHwEVITUyNi8BIQYHBh4CMxUhNTY3PgE/AQEDIQMCqQGBFCgSJQkK/l81LBFS/nk6IgsJKjIe/pM4HAwaBwcBj6wBVKIEr/waMioTFQECQkJXLd6RWSIuHAxCQhgcDCUNDQPu/VoByQAAAAADAGQAAAPwBLAAJwAyADsAAAEeBhUUDgMjITU+ATURNC4EJzUFMh4CFRQOAgclMzI2NTQuAisBETMyNjU0JisBAvEFEzUwOyodN1htbDD+DCk7AQYLFyEaAdc5dWM+Hy0tEP6Pi05pESpTPnbYUFJ9Xp8CgQEHGB0zOlIuQ3VONxpZBzMoAzsYFBwLEAkHRwEpSXNDM1s6KwkxYUopOzQb/K5lUFqBAAABAMgAAANvBLAAGQAAARcOAQcDBhYXFSE1NjcTNjQuBCcmJzUDbQJTQgeECSxK/gy6Dq0DAw8MHxUXDQYEsDkTNSj8uTEoBmFhEFIDQBEaExAJCwYHAwI5AAAAAAL/tQAABRQEsAAlAC8AAAEjNC4FKwERFBYfARUhNTI+AzURIyIOBRUjESEFIxEzByczESM3BRQyCAsZEyYYGcgyGRn+cAQOIhoWyBkYJhMZCwgyA+j7m0tLfX1LS30DhBUgFQ4IAwH8rhYZAQJkZAEFCRUOA1IBAwgOFSAVASzI/OCnpwMgpwACACH/tQSPBLAAJQAvAAABIzQuBSsBERQWHwEVITUyPgM1ESMiDgUVIxEhEwc1IRUnNxUhNQRMMggLGRMmGBnIMhkZ/nAEDiIaFsgZGCYTGQsIMgPoQ6f84KenAyADhBUgFQ4IAwH9dhYZAQJkZAEFCRUOAooBAwgOFSAVASz7gn1LS319S0sABAAAAAAEsARMAA8AHwAvAD8AABMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYTITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2EyEyFh0BFAYjISImPQE0NhMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYyAlgVHR0V/agVHR0VA+gVHR0V/BgVHR0VAyAVHR0V/OAVHR0VBEwVHR0V+7QVHR0ETB0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR0ABAAAAAAEsARMAA8AHwAvAD8AABMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYDITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2EyEyFh0BFAYjISImPQE0NgMhMhYdARQGIyEiJj0BNDb6ArwVHR0V/UQVHR2zBEwVHR0V+7QVHR3dArwVHR0V/UQVHR2zBEwVHR0V+7QVHR0ETB0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR0ABAAAAAAEsARMAA8AHwAvAD8AAAE1NDYzITIWHQEUBiMhIiYBNTQ2MyEyFh0BFAYjISImEzU0NjMhMhYdARQGIyEiJgE1NDYzITIWHQEUBiMhIiYB9B0VAlgVHR0V/agVHf5wHRUD6BUdHRX8GBUdyB0VAyAVHR0V/OAVHf7UHRUETBUdHRX7tBUdA7ZkFR0dFWQVHR3+6WQVHR0VZBUdHf7pZBUdHRVkFR0d/ulkFR0dFWQVHR0AAAQAAAAABLAETAAPAB8ALwA/AAATITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2EyEyFh0BFAYjISImPQE0NhMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYTITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2MgRMFR0dFfu0FR0dFQRMFR0dFfu0FR0dFQRMFR0dFfu0FR0dFQRMFR0dFfu0FR0dBEwdFWQVHR0VZBUd/tQdFWQVHR0VZBUd/tQdFWQVHR0VZBUd/tQdFWQVHR0VZBUdAAgAAAAABLAETAAPAB8ALwA/AE8AXwBvAH8AABMzMhYdARQGKwEiJj0BNDYpATIWHQEUBiMhIiY9ATQ2ATMyFh0BFAYrASImPQE0NikBMhYdARQGIyEiJj0BNDYBMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2KQEyFh0BFAYjISImPQE0NgEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYpATIWHQEUBiMhIiY9ATQ2MmQVHR0VZBUdHQFBAyAVHR0V/OAVHR3+6WQVHR0VZBUdHQFBAyAVHR0V/OAVHR3+6WQVHR0VZBUdHQFBAyAVHR0V/OAVHR3+6WQVHR0VZBUdHQFBAyAVHR0V/OAVHR0ETB0VZBUdHRVkFR0dFWQVHR0VZBUd/tQdFWQVHR0VZBUdHRVkFR0dFWQVHf7UHRVkFR0dFWQVHR0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR0dFWQVHR0VZBUdAAAG/5wAAASwBEwAAwATACMAKgA6AEoAACEjETsCMhYdARQGKwEiJj0BNDYTITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2BQc1IzUzNQUhMhYdARQGIyEiJj0BNDYTITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2AZBkZJZkFR0dFWQVHR0VAfQVHR0V/gwVHR3++qfIyAHCASwVHR0V/tQVHR0VAlgVHR0V/agVHR0ETB0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR36fUtkS68dFWQVHR0VZBUd/tQdFWQVHR0VZBUdAAAABgAAAAAFFARMAA8AEwAjACoAOgBKAAATMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2ASMRMwEhMhYdARQGIyEiJj0BNDYFMxUjFSc3BSEyFh0BFAYjISImPQE0NhMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYyZBUdHRVkFR0dA2dkZPyuAfQVHR0V/gwVHR0EL8jIp6f75gEsFR0dFf7UFR0dFQJYFR0dFf2oFR0dBEwdFWQVHR0VZBUd+7QETP7UHRVkFR0dFWQVHchkS319rx0VZBUdHRVkFR3+1B0VZBUdHRVkFR0AAAAAAgAAAMgEsAPoAA8AEgAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NgkCSwLuHywsH/0SHywsBIT+1AEsA+gsH/12HywsHwKKHyz9RAEsASwAAwAAAAAEsARMAA8AFwAfAAATITIWFREUBiMhIiY1ETQ2FxE3BScBExEEMhYUBiImNCwEWBIaGhL7qBIaGkr3ASpKASXs/NJwTk5wTgRMGhL8DBIaGhID9BIaZP0ftoOcAT7+4AH0dE5vT09vAAAAAAIA2wAFBDYEkQAWAB4AAAEyHgEVFAcOAQ8BLgQnJjU0PgIWIgYUFjI2NAKIdcZzRkWyNjYJIV5YbSk8RHOft7eCgreCBJF4ynVzj23pPz4IIWZomEiEdVijeUjDgriBgbgAAAACABcAFwSZBJkADwAXAAAAMh4CFA4CIi4CND4BAREiDgEUHgEB4+rWm1tbm9bq1ptbW5sBS3TFcnLFBJlbm9bq1ptbW5vW6tab/G8DVnLF6MVyAAACAHUAAwPfBQ8AGgA1AAABHgYVFA4DBy4DNTQ+BQMOAhceBBcWNj8BNiYnLgInJjc2IyYCKhVJT1dOPiUzVnB9P1SbfEokP0xXUEm8FykoAwEbITEcExUWAgYCCQkFEikMGiACCAgFD0iPdXdzdYdFR4BeRiYEBTpjl1lFh3ZzeHaQ/f4hS4I6JUEnIw4IBwwQIgoYBwQQQSlZtgsBAAAAAwAAAAAEywRsAAwAKgAvAAABNz4CHgEXHgEPAiUhMhcHISIGFREUFjMhMjY9ATcRFAYjISImNRE0NgkBBzcBA+hsAgYUFR0OFgoFBmz9BQGQMje7/pApOzspAfQpO8i7o/5wpbm5Azj+lqE3AWMD9XMBAgIEDw4WKgsKc8gNuzsp/gwpOzsptsj+tKW5uaUBkKW5/tf+ljKqAWMAAgAAAAAEkwRMABsANgAAASEGByMiBhURFBYzITI2NTcVFAYjISImNRE0NgUBFhQHAQYmJzUmDgMHPgY3NT4BAV4BaaQ0wyk7OykB9Ck7yLml/nClubkCfwFTCAj+rAcLARo5ZFRYGgouOUlARioTAQsETJI2Oyn+DCk7OymZZ6W5uaUBkKW5G/7TBxUH/s4GBAnLAQINFjAhO2JBNB0UBwHSCgUAAAAAAgAAAAAEnQRMAB0ANQAAASEyFwchIgYVERQWMyEyNj0BNxUUBiMhIiY1ETQ2CQE2Mh8BFhQHAQYiLwEmND8BNjIfARYyAV4BXjxDsv6jKTs7KQH0KTvIuaX+cKW5uQHKAYsHFQdlBwf97QcVB/gHB2UHFQdvCBQETBexOyn+DCk7OylFyNulubmlAZCluf4zAYsHB2UHFQf97AcH+AcVB2UHB28HAAAAAQAKAAoEpgSmADsAAAkBNjIXARYGKwEVMzU0NhcBFhQHAQYmPQEjFTMyFgcBBiInASY2OwE1IxUUBicBJjQ3ATYWHQEzNSMiJgE+AQgIFAgBBAcFCqrICggBCAgI/vgICsiqCgUH/vwIFAj++AgFCq/ICgj++AgIAQgICsivCgUDlgEICAj++AgKyK0KBAf+/AcVB/73BwQKrcgKCP74CAgBCAgKyK0KBAcBCQcVBwEEBwQKrcgKAAEAyAAAA4QETAAZAAATMzIWFREBNhYVERQGJwERFAYrASImNRE0NvpkFR0B0A8VFQ/+MB0VZBUdHQRMHRX+SgHFDggV/BgVCA4Bxf5KFR0dFQPoFR0AAAABAAAAAASwBEwAIwAAEzMyFhURATYWFREBNhYVERQGJwERFAYnAREUBisBIiY1ETQ2MmQVHQHQDxUB0A8VFQ/+MBUP/jAdFWQVHR0ETB0V/koBxQ4IFf5KAcUOCBX8GBUIDgHF/koVCA4Bxf5KFR0dFQPoFR0AAAABAJ0AGQSwBDMAFQAAAREUBicBERQGJwEmNDcBNhYVEQE2FgSwFQ/+MBUP/hQPDwHsDxUB0A8VBBr8GBUIDgHF/koVCA4B4A4qDgHgDggV/koBxQ4IAAAAAQDIABYEMwQ2AAsAABMBFhQHAQYmNRE0NvMDLhIS/NISGRkEMv4OCx4L/g4LDhUD6BUOAAIAyABkA4QD6AAPAB8AABMzMhYVERQGKwEiJjURNDYhMzIWFREUBisBIiY1ETQ2+sgVHR0VyBUdHQGlyBUdHRXIFR0dA+gdFfzgFR0dFQMgFR0dFfzgFR0dFQMgFR0AAAEAyABkBEwD6AAPAAABERQGIyEiJjURNDYzITIWBEwdFfzgFR0dFQMgFR0DtvzgFR0dFQMgFR0dAAAAAAEAAAAZBBMEMwAVAAABETQ2FwEWFAcBBiY1EQEGJjURNDYXAfQVDwHsDw/+FA8V/jAPFRUPAmQBthUIDv4gDioO/iAOCBUBtv47DggVA+gVCA4AAAH//gACBLMETwAjAAABNzIWFRMUBiMHIiY1AwEGJjUDAQYmNQM0NhcBAzQ2FwEDNDYEGGQUHgUdFWQVHQL+MQ4VAv4yDxUFFQ8B0gIVDwHSAh0ETgEdFfwYFR0BHRUBtf46DwkVAbX+OQ4JFAPoFQkP/j4BthQJDv49AbYVHQAAAQEsAAAD6ARMABkAAAEzMhYVERQGKwEiJjURAQYmNRE0NhcBETQ2A1JkFR0dFWQVHf4wDxUVDwHQHQRMHRX8GBUdHRUBtv47DggVA+gVCA7+OwG2FR0AAAIAZADIBLAESAALABsAAAkBFgYjISImNwE2MgEhMhYdARQGIyEiJj0BNDYCrgH1DwkW++4WCQ8B9Q8q/fcD6BUdHRX8GBUdHQQ5/eQPFhYPAhwP/UgdFWQVHR0VZBUdAAEAiP/8A3UESgAFAAAJAgcJAQN1/qABYMX92AIoA4T+n/6fxgIoAiYAAAAAAQE7//wEKARKAAUAAAkBJwkBNwQo/dnGAWH+n8YCI/3ZxgFhAWHGAAIAFwAXBJkEmQAPADMAAAAyHgIUDgIiLgI0PgEFIyIGHQEjIgYdARQWOwEVFBY7ATI2PQEzMjY9ATQmKwE1NCYB4+rWm1tbm9bq1ptbW5sBfWQVHZYVHR0Vlh0VZBUdlhUdHRWWHQSZW5vW6tabW1ub1urWm7odFZYdFWQVHZYVHR0Vlh0VZBUdlhUdAAAAAAIAFwAXBJkEmQAPAB8AAAAyHgIUDgIiLgI0PgEBISIGHQEUFjMhMjY9ATQmAePq1ptbW5vW6tabW1ubAkX+DBUdHRUB9BUdHQSZW5vW6tabW1ub1urWm/5+HRVkFR0dFWQVHQACABcAFwSZBJkADwAzAAAAMh4CFA4CIi4CND4BBCIPAScmIg8BBhQfAQcGFB8BFjI/ARcWMj8BNjQvATc2NC8BAePq1ptbW5vW6tabW1ubAeUZCXh4CRkJjQkJeHgJCY0JGQl4eAkZCY0JCXh4CQmNBJlbm9bq1ptbW5vW6tabrQl4eAkJjQkZCXh4CRkJjQkJeHgJCY0JGQl4eAkZCY0AAgAXABcEmQSZAA8AJAAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQEnJiIPAQYUHwEWMjcBNjQvASYiBwHj6tabW1ub1urWm1tbmwEVVAcVCIsHB/IHFQcBdwcHiwcVBwSZW5vW6tabW1ub1urWm/4xVQcHiwgUCPEICAF3BxUIiwcHAAAAAAMAFwAXBJkEmQAPADsASwAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQUiDgMVFDsBFjc+ATMyFhUUBgciDgUHBhY7ATI+AzU0LgMTIyIGHQEUFjsBMjY9ATQmAePq1ptbW5vW6tabW1ubAT8dPEIyIRSDHgUGHR8UFw4TARkOGhITDAIBDQ6tBx4oIxgiM0Q8OpYKDw8KlgoPDwSZW5vW6tabW1ub1urWm5ELHi9PMhkFEBQQFRIXFgcIBw4UHCoZCBEQKDhcNi9IKhsJ/eMPCpYKDw8KlgoPAAADABcAFwSZBJkADwAfAD4AAAAyHgIUDgIiLgI0PgEFIyIGHQEUFjsBMjY9ATQmAyMiBh0BFBY7ARUjIgYdARQWMyEyNj0BNCYrARE0JgHj6tabW1ub1urWm1tbmwGWlgoPDwqWCg8PCvoKDw8KS0sKDw8KAV4KDw8KSw8EmVub1urWm1tbm9bq1ptWDwqWCg8PCpYKD/7UDwoyCg/IDwoyCg8PCjIKDwETCg8AAgAAAAAEsASwAC8AXwAAATMyFh0BHgEXMzIWHQEUBisBDgEHFRQGKwEiJj0BLgEnIyImPQE0NjsBPgE3NTQ2ExUUBisBIiY9AQ4BBzMyFh0BFAYrAR4BFzU0NjsBMhYdAT4BNyMiJj0BNDY7AS4BAg2WCg9nlxvCCg8PCsIbl2cPCpYKD2eXG8IKDw8KwhuXZw+5DwqWCg9EZheoCg8PCqgXZkQPCpYKD0RmF6gKDw8KqBdmBLAPCsIbl2cPCpYKD2eXG8IKDw8KwhuXZw8KlgoPZ5cbwgoP/s2oCg8PCqgXZkQPCpYKD0RmF6gKDw8KqBdmRA8KlgoPRGYAAwAXABcEmQSZAA8AGwA/AAAAMh4CFA4CIi4CND4BBCIOARQeATI+ATQmBxcWFA8BFxYUDwEGIi8BBwYiLwEmND8BJyY0PwE2Mh8BNzYyAePq1ptbW5vW6tabW1ubAb/oxXJyxejFcnKaQAcHfHwHB0AHFQd8fAcVB0AHB3x8BwdABxUHfHwHFQSZW5vW6tabW1ub1urWmztyxejFcnLF6MVaQAcVB3x8BxUHQAcHfHwHB0AHFQd8fAcVB0AHB3x8BwAAAAMAFwAXBJkEmQAPABsAMAAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JgcXFhQHAQYiLwEmND8BNjIfATc2MgHj6tabW1ub1urWm1tbmwG/6MVycsXoxXJyg2oHB/7ACBQIyggIagcVB0/FBxUEmVub1urWm1tbm9bq1ps7csXoxXJyxejFfWoHFQf+vwcHywcVB2oICE/FBwAAAAMAFwAXBJkEmQAPABgAIQAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQUiDgEVFBcBJhcBFjMyPgE1NAHj6tabW1ub1urWm1tbmwFLdMVyQQJLafX9uGhzdMVyBJlbm9bq1ptbW5vW6tabO3LFdHhpAktB0P24PnLFdHMAAAAAAQAXAFMEsAP5ABUAABMBNhYVESEyFh0BFAYjIREUBicBJjQnAgoQFwImFR0dFf3aFxD99hACRgGrDQoV/t0dFcgVHf7dFQoNAasNJgAAAAABAAAAUwSZA/kAFQAACQEWFAcBBiY1ESEiJj0BNDYzIRE0NgJ/AgoQEP32EBf92hUdHRUCJhcD8f5VDSYN/lUNChUBIx0VyBUdASMVCgAAAAEAtwAABF0EmQAVAAAJARYGIyERFAYrASImNREhIiY3ATYyAqoBqw0KFf7dHRXIFR3+3RUKDQGrDSYEif32EBf92hUdHRUCJhcQAgoQAAAAAQC3ABcEXQSwABUAAAEzMhYVESEyFgcBBiInASY2MyERNDYCJsgVHQEjFQoN/lUNJg3+VQ0KFQEjHQSwHRX92hcQ/fYQEAIKEBcCJhUdAAABAAAAtwSZBF0AFwAACQEWFAcBBiY1EQ4DBz4ENxE0NgJ/AgoQEP32EBdesKWBJAUsW4fHfhcEVf5VDSYN/lUNChUBIwIkRHVNabGdcUYHAQYVCgACAAAAAASwBLAAFQArAAABITIWFREUBi8BBwYiLwEmND8BJyY2ASEiJjURNDYfATc2Mh8BFhQPARcWBgNSASwVHRUOXvkIFAhqBwf5Xg4I/iH+1BUdFQ5e+QgUCGoHB/leDggEsB0V/tQVCA5e+QcHaggUCPleDhX7UB0VASwVCA5e+QcHaggUCPleDhUAAAACAEkASQRnBGcAFQArAAABFxYUDwEXFgYjISImNRE0Nh8BNzYyASEyFhURFAYvAQcGIi8BJjQ/AScmNgP2agcH+V4OCBX+1BUdFQ5e+QgU/QwBLBUdFQ5e+QgUCGoHB/leDggEYGoIFAj5Xg4VHRUBLBUIDl75B/3xHRX+1BUIDl75BwdqCBQI+V4OFQAAAAADABcAFwSZBJkADwAfAC8AAAAyHgIUDgIiLgI0PgEFIyIGFxMeATsBMjY3EzYmAyMiBh0BFBY7ATI2PQE0JgHj6tabW1ub1urWm1tbmwGz0BQYBDoEIxQ2FCMEOgQYMZYKDw8KlgoPDwSZW5vW6tabW1ub1urWm7odFP7SFB0dFAEuFB3+DA8KlgoPDwqWCg8AAAAABQAAAAAEsASwAEkAVQBhAGgAbwAAATIWHwEWHwEWFxY3Nj8BNjc2MzIWHwEWHwIeATsBMhYdARQGKwEiBh0BIREjESE1NCYrASImPQE0NjsBMjY1ND8BNjc+BAUHBhY7ATI2LwEuAQUnJgYPAQYWOwEyNhMhIiY1ESkBERQGIyERAQQJFAUFFhbEFQ8dCAsmxBYXERUXMA0NDgQZCAEPCj0KDw8KMgoP/nDI/nAPCjIKDw8KPQsOCRkFDgIGFRYfAp2mBwQK2woKAzMDEP41sQgQAzMDCgrnCwMe/okKDwGQAlgPCv6JBLAEAgIKDXYNCxUJDRZ2DQoHIREQFRh7LAkLDwoyCg8PCq8BLP7UrwoPDwoyCg8GBQQwgBkUAwgWEQ55ogcKDgqVCgSqnQcECo8KDgr8cg8KAXf+iQoPAZAAAAAAAgAAAAwErwSmACsASQAAATYWFQYCDgQuAScmByYOAQ8BBiY1NDc+ATc+AScuAT4BNz4GFyYGBw4BDwEOBAcOARY2Nz4CNz4DNz4BBI0IGgItQmxhi2KORDg9EQQRMxuZGhYqCFUYEyADCQIQOjEnUmFch3vAJQgdHyaiPT44XHRZUhcYDhItIRmKcVtGYWtbKRYEBKYDEwiy/t3IlVgxEQgLCwwBAQIbG5kYEyJAJghKFRE8Hzdff4U/M0o1JSMbL0QJGCYvcSEhHjZST2c1ODwEJygeW0AxJUBff1UyFAABAF0AHgRyBM8ATwAAAQ4BHgQXLgc+ATceAwYHDgQHBicmNzY3PgQuAScWDgMmJy4BJyY+BDcGHgM3PgEuAicmPgMCjScfCic4R0IgBBsKGAoQAwEJEg5gikggBhANPkpTPhZINx8SBgsNJysiCRZOQQoVNU1bYC9QZwICBAUWITsoCAYdJzIYHw8YIiYHDyJJYlkEz0OAZVxEOSQMBzgXOB42IzElKRIqg5Gnl0o3Z0c6IAYWCwYNAwQFIDhHXGF1OWiqb0sdBxUknF0XNTQ8PEUiNWNROBYJDS5AQVUhVZloUSkAAAAAA//cAGoE1ARGABsAPwBRAAAAMh4FFA4FIi4FND4EBSYGFxYVFAYiJjU0NzYmBwYHDgEXHgQyPgM3NiYnJgUHDgEXFhcWNj8BNiYnJicuAQIGpJ17bk85HBw6T257naKde25POhwcOU9uewIPDwYIGbD4sBcIBw5GWg0ECxYyWl+DiINfWjIWCwQMWv3/Iw8JCSU4EC0OIw4DDywtCyIERi1JXGJcSSpJXGJcSS0tSVxiXEkqSVxiXEncDwYTOT58sLB8OzcTBg9FcxAxEiRGXkQxMEVeRSQSMRF1HiQPLxJEMA0EDyIPJQ8sSRIEAAAABP/cAAAE1ASwABQAJwA7AEwAACEjNy4ENTQ+BTMyFzczEzceARUUDgMHNz4BNzYmJyYlBgcOARceBBc3LgE1NDc2JhcHDgEXFhcWNj8CJyYnLgECUJQfW6l2WSwcOU9ue51SPUEglCYvbIknUGqYUi5NdiYLBAw2/VFGWg0ECxIqSExoNSlrjxcIB3wjDwkJJTgQLQ4MFgMsLQsieBRhdHpiGxVJXGJcSS0Pef5StVXWNBpacm5jGq0xiD8SMRFGckVzEDESHjxRQTkNmhKnbjs3EwZwJA8vEkQwDQQPC1YELEkSBAAAAAP/ngAABRIEqwALABgAKAAAJwE2FhcBFgYjISImJSE1NDY7ATIWHQEhAQczMhYPAQ4BKwEiJi8BJjZaAoIUOBQCghUbJfryJRsBCgFZDwqWCg8BWf5DaNAUGAQ6BCMUNhQjBDoEGGQEKh8FIfvgIEdEhEsKDw8KSwLT3x0U/BQdHRT8FB0AAAABAGQAFQSwBLAAKAAAADIWFREBHgEdARQGJyURFh0BFAYvAQcGJj0BNDcRBQYmPQE0NjcBETQCTHxYAWsPFhgR/plkGhPNzRMaZP6ZERgWDwFrBLBYPv6t/rsOMRQpFA0M+f75XRRAFRAJgIAJEBVAFF0BB/kMDRQpFDEOAUUBUz4AAAARAAAAAARMBLAAHQAnACsALwAzADcAOwA/AEMARwBLAE8AUwBXAFsAXwBjAAABMzIWHQEzMhYdASE1NDY7ATU0NjsBMhYdASE1NDYBERQGIyEiJjURFxUzNTMVMzUzFTM1MxUzNTMVMzUFFTM1MxUzNTMVMzUzFTM1MxUzNQUVMzUzFTM1MxUzNTMVMzUzFTM1A1JkFR0yFR37tB0VMh0VZBUdAfQdAQ8dFfwYFR1kZGRkZGRkZGRk/HxkZGRkZGRkZGT8fGRkZGRkZGRkZASwHRUyHRWWlhUdMhUdHRUyMhUd/nD9EhUdHRUC7shkZGRkZGRkZGRkyGRkZGRkZGRkZGTIZGRkZGRkZGRkZAAAAAMAAAAZBXcElwAZACUANwAAARcWFA8BBiY9ASMBISImPQE0NjsBATM1NDYBBycjIiY9ATQ2MyEBFxYUDwEGJj0BIyc3FzM1NDYEb/kPD/kOFZ/9qP7dFR0dFdECWPEV/amNetEVHR0VASMDGvkPD/kOFfG1jXqfFQSN5g4qDuYOCBWW/agdFWQVHQJYlhUI/piNeh0VZBUd/k3mDioO5g4IFZa1jXqWFQgAAAABAAAAAASwBEwAEgAAEyEyFhURFAYjIQERIyImNRE0NmQD6Ck7Oyn9rP7QZCk7OwRMOyn9qCk7/tQBLDspAlgpOwAAAAMAZAAABEwEsAAJABMAPwAAEzMyFh0BITU0NiEzMhYdASE1NDYBERQOBSIuBTURIRUUFRwBHgYyPgYmNTQ9AZbIFR3+1B0C0cgVHf7UHQEPBhgoTGacwJxmTCgYBgEsAwcNFB8nNkI2Jx8TDwUFAQSwHRX6+hUdHRX6+hUd/nD+1ClJalZcPigoPlxWakkpASz6CRIVKyclIRsWEAgJEBccISUnKhURCPoAAAAB//8A1ARMA8IABQAAAQcJAScBBEzG/p/+n8UCJwGbxwFh/p/HAicAAQAAAO4ETQPcAAUAAAkCNwkBBE392v3ZxgFhAWEDFf3ZAifH/p8BYQAAAAAC/1EAZAVfA+gAFAApAAABITIWFREzMhYPAQYiLwEmNjsBESElFxYGKwERIRchIiY1ESMiJj8BNjIBlALqFR2WFQgO5g4qDuYOCBWW/oP+HOYOCBWWAYHX/RIVHZYVCA7mDioD6B0V/dkVDvkPD/kOFQGRuPkOFf5wyB0VAiYVDvkPAAABAAYAAASeBLAAMAAAEzMyFh8BITIWBwMOASMhFyEyFhQGKwEVFAYiJj0BIRUUBiImPQEjIiYvAQMjIiY0NjheERwEJgOAGB4FZAUsIf2HMAIXFR0dFTIdKh3+1B0qHR8SHQYFyTYUHh4EsBYQoiUY/iUVK8gdKh0yFR0dFTIyFR0dFTIUCQoDwR0qHQAAAAACAAAAAASwBEwACwAPAAABFSE1MzQ2MyEyFhUFIREhBLD7UMg7KQEsKTv9RASw+1AD6GRkKTs7Kcj84AACAAAAAAXcBEwADAAQAAATAxEzNDYzITIWFSEVBQEhAcjIyDspASwqOgH0ASz+1PtQASwDIP5wAlgpOzspyGT9RAK8AAEBRQAAA2sErwAbAAABFxYGKwERMzIWDwEGIi8BJjY7AREjIiY/ATYyAnvmDggVlpYVCA7mDioO5g4IFZaWFQgO5g4qBKD5DhX9pxUO+Q8P+Q4VAlkVDvkPAAAAAQABAUQErwNrABsAAAEXFhQPAQYmPQEhFRQGLwEmND8BNhYdASE1NDYDqPkODvkPFf2oFQ/5Dg75DxUCWBUDYOUPKQ/lDwkUl5cUCQ/lDykP5Q8JFZWVFQkAAAAEAAAAAASwBLAACQAZAB0AIQAAAQMuASMhIgYHAwUhIgYdARQWMyEyNj0BNCYFNTMVMzUzFQSRrAUkFP1gFCQFrAQt/BgpOzspA+gpOzv+q2RkZAGQAtwXLSgV/R1kOylkKTs7KWQpO8hkZGRkAAAAA/+cAGQEsARMAAsAIwAxAAAAMhYVERQGIiY1ETQDJSMTFgYjIisBIiYnAj0BNDU0PgE7ASUBFSIuAz0BND4CNwRpKh0dKh1k/V0mLwMRFQUCVBQdBDcCCwzIAqP8GAQOIhoWFR0dCwRMHRX8rhUdHRUDUhX8mcj+7BAIHBUBUQ76AgQQDw36/tT6AQsTKRwyGigUDAEAAAACAEoAAARmBLAALAA1AAABMzIWDwEeARcTFzMyFhQGBw4EIyIuBC8BLgE0NjsBNxM+ATcnJjYDFjMyNw4BIiYCKV4UEgYSU3oPP3YRExwaEggeZGqfTzl0XFU+LwwLEhocExF2Pw96UxIGEyQyNDUxDDdGOASwFRMlE39N/rmtHSkoBwQLHBYSCg4REg4FBAgoKR2tAUdNfhQgExr7vgYGMT09AAEAFAAUBJwEnAAXAAABNwcXBxcHFycHJwcnBzcnNyc3Jxc3FzcDIOBO6rS06k7gLZubLeBO6rS06k7gLZubA7JO4C2bmy3gTuq0tOpO4C2bmy3gTuq0tAADAAAAZASwBLAAIQAtAD0AAAEzMhYdAQchMhYdARQHAw4BKwEiJi8BIyImNRE0PwI+ARcPAREzFzMTNSE3NQEzMhYVERQGKwEiJjURNDYCijIoPBwBSCg8He4QLBf6B0YfHz0tNxSRYA0xG2SWZIjW+v4+Mv12ZBUdHRVkFR0dBLBRLJZ9USxkLR3+qBghMhkZJCcBkCQbxMYcKGTU1f6JZAF3feGv/tQdFf4MFR0dFQH0FR0AAAAAAwAAAAAEsARMACAAMAA8AAABMzIWFxMWHQEUBiMhFh0BFAYrASImLwImNRE0NjsBNgUzMhYVERQGKwEiJjURNDYhByMRHwEzNSchNQMCWPoXLBDuHTwo/rgcPCgyGzENYJEUNy09fP3pZBUdHRVkFR0dAl+IZJZkMjIBwvoETCEY/qgdLWQsUXYHlixRKBzGxBskAZAnJGRkHRX+DBUdHRUB9BUdZP6J1dSv4X0BdwADAAAAZAUOBE8AGwA3AEcAAAElNh8BHgEPASEyFhQGKwEDDgEjISImNRE0NjcXERchEz4BOwEyNiYjISoDLgQnJj8BJwUzMhYVERQGKwEiJjURNDYBZAFrHxZuDQEMVAEuVGxuVGqDBhsP/qoHphwOOmQBJYMGGw/LFRMSFv44AgoCCQMHAwUDAQwRklb9T2QVHR0VZBUdHQNp5hAWcA0mD3lMkE7+rRUoog0CDRElCkj+CVkBUxUoMjIBAgIDBQIZFrdT5B0V/gwVHR0VAfQVHQAAAAP/nABkBLAETwAdADYARgAAAQUeBBURFAYjISImJwMjIiY0NjMhJyY2PwE2BxcWBw4FKgIjIRUzMhYXEyE3ESUFMzIWFREUBisBIiY1ETQ2AdsBbgIIFBANrAf+qg8bBoNqVW1sVAEuVQsBDW4WSpIRDAIDBQMHAwkDCgH+Jd0PHAaCASZq/qoCUGQVHR0VZBUdHQRP5gEFEBEXC/3zDaIoFQFTTpBMeQ8mDXAWrrcWGQIFAwICAWQoFf6tWQH37OQdFf4MFR0dFQH0FR0AAAADAGEAAARMBQ4AGwA3AEcAAAAyFh0BBR4BFREUBiMhIiYvAQMmPwE+AR8BETQXNTQmBhURHAMOBAcGLwEHEyE3ESUuAQMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYB3pBOAVMVKKIN/fMRJQoJ5hAWcA0mD3nGMjIBAgIDBQIZFrdT7AH3Wf6tFSiWAfQVHR0V/gwVHR0FDm5UaoMGGw/+qgemHA4OAWsfFm4NAQxUAS5U1ssVExIW/jgCCgIJAwcDBQMBDBGSVv6tZAElgwYb/QsdFWQVHR0VZBUdAAP//QAGA+gFFAAPAC0ASQAAASEyNj0BNCYjISIGHQEUFgEVFAYiJjURBwYmLwEmNxM+BDMhMhYVERQGBwEDFzc2Fx4FHAIVERQWNj0BNDY3JREnAV4B9BUdHRX+DBUdHQEPTpBMeQ8mDXAWEOYBBRARFwsCDQ2iKBX9iexTtxYZAgUDAgIBMjIoFQFTWQRMHRVkFR0dFWQVHfzmalRubFQBLlQMAQ1uFh8BawIIEw8Mpgf+qg8bBgHP/q1WkhEMAQMFAwcDCQIKAv44FhITFcsPGwaDASVkAAIAFgAWBJoEmgAPACUAAAAyHgIUDgIiLgI0PgEBJSYGHQEhIgYdARQWMyEVFBY3JTY0AeLs1ptbW5vW7NabW1ubAob+7RAX/u0KDw8KARMXEAETEASaW5vW7NabW1ub1uzWm/453w0KFYkPCpYKD4kVCg3fDSYAAAIAFgAWBJoEmgAPACUAAAAyHgIUDgIiLgI0PgENAQYUFwUWNj0BITI2PQE0JiMhNTQmAeLs1ptbW5vW7NabW1ubASX+7RAQARMQFwETCg8PCv7tFwSaW5vW7NabW1ub1uzWm+jfDSYN3w0KFYkPCpYKD4kVCgAAAAIAFgAWBJoEmgAPACUAAAAyHgIUDgIiLgI0PgEBAyYiBwMGFjsBERQWOwEyNjURMzI2AeLs1ptbW5vW7NabW1ubAkvfDSYN3w0KFYkPCpYKD4kVCgSaW5vW7NabW1ub1uzWm/5AARMQEP7tEBf+7QoPDwoBExcAAAIAFgAWBJoEmgAPACUAAAAyHgIUDgIiLgI0PgEFIyIGFREjIgYXExYyNxM2JisBETQmAeLs1ptbW5vW7NabW1ubAZeWCg+JFQoN3w0mDd8NChWJDwSaW5vW7NabW1ub1uzWm7sPCv7tFxD+7RAQARMQFwETCg8AAAMAGAAYBJgEmAAPAJYApgAAADIeAhQOAiIuAjQ+ASUOAwcGJgcOAQcGFgcOAQcGFgcUFgcyHgEXHgIXHgI3Fg4BFx4CFxQGFBcWNz4CNy4BJy4BJyIOAgcGJyY2NS4BJzYuAQYHBicmNzY3HgIXHgMfAT4CJyY+ATc+AzcmNzIWMjY3LgMnND4CJiceAT8BNi4CJwYHFB4BFS4CJz4BNxYyPgEB5OjVm1xcm9Xo1ZtcXJsBZA8rHDoKDz0PFD8DAxMBAzEFCRwGIgEMFhkHECIvCxU/OR0HFBkDDRQjEwcFaHUeISQDDTAMD0UREi4oLBAzDwQBBikEAQMLGhIXExMLBhAGKBsGBxYVEwYFAgsFAwMNFwQGCQcYFgYQCCARFwkKKiFBCwQCAQMDHzcLDAUdLDgNEiEQEgg/KhADGgMKEgoRBJhcm9Xo1ZtcXJvV6NWbEQwRBwkCAwYFBycPCxcHInIWInYcCUcYChQECA4QBAkuHgQPJioRFRscBAcSCgwCch0kPiAIAQcHEAsBAgsLIxcBMQENCQIPHxkCFBkdHB4QBgEBBwoMGBENBAMMJSAQEhYXDQ4qFBkKEhIDCQsXJxQiBgEOCQwHAQ0DBAUcJAwSCwRnETIoAwEJCwsLJQcKDBEAAAAAAQAAAAIErwSFABYAAAE2FwUXNxYGBw4BJwEGIi8BJjQ3ASY2AvSkjv79kfsGUE08hjv9rA8rD28PDwJYIk8EhVxliuh+WYcrIgsW/awQEG4PKxACV2XJAAYAAABgBLAErAAPABMAIwAnADcAOwAAEyEyFh0BFAYjISImPQE0NgUjFTMFITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2BSEVIQUhMhYdARQGIyEiJj0BNDYFIRUhZAPoKTs7KfwYKTs7BBHIyPwYA+gpOzsp/BgpOzsEEf4MAfT8GAPoKTs7KfwYKTs7BBH+1AEsBKw7KWQpOzspZCk7ZGTIOylkKTs7KWQpO2RkyDspZCk7OylkKTtkZAAAAAIAZAAABEwEsAALABEAABMhMhYUBiMhIiY0NgERBxEBIZYDhBUdHRX8fBUdHQI7yP6iA4QEsB0qHR0qHf1E/tTIAfQB9AAAAAMAAABkBLAEsAAXABsAJQAAATMyFh0BITIWFREhNSMVIRE0NjMhNTQ2FxUzNQEVFAYjISImPQEB9MgpOwEsKTv+DMj+DDspASw7KcgB9Dsp/BgpOwSwOylkOyn+cGRkAZApO2QpO2RkZP1EyCk7OynIAAAABAAAAAAEsASwABUAKwBBAFcAABMhMhYPARcWFA8BBiIvAQcGJjURNDYpATIWFREUBi8BBwYiLwEmND8BJyY2ARcWFA8BFxYGIyEiJjURNDYfATc2MgU3NhYVERQGIyEiJj8BJyY0PwE2MhcyASwVCA5exwcHaggUCMdeDhUdAzUBLBUdFQ5exwgUCGoHB8deDgj+L2oHB8deDggV/tQVHRUOXscIFALLXg4VHRX+1BUIDl7HBwdqCBQIBLAVDl7HCBQIagcHx14OCBUBLBUdHRX+1BUIDl7HBwdqCBQIx14OFf0maggUCMdeDhUdFQEsFQgOXscHzl4OCBX+1BUdFQ5exwgUCGoHBwAAAAYAAAAABKgEqAAPABsAIwA7AEMASwAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JiQyFhQGIiY0JDIWFAYjIicHFhUUBiImNTQ2PwImNTQEMhYUBiImNCQyFhQGIiY0Advy3Z9fX5/d8t2gXl6gAcbgv29vv+C/b2/+LS0gIC0gAUwtICAWDg83ETNIMykfegEJ/octICAtIAIdLSAgLSAEqF+f3fLdoF5eoN3y3Z9Xb7/gv29vv+C/BiAtISEtICAtIQqRFxwkMzMkIDEFfgEODhekIC0gIC0gIC0gIC0AAf/YAFoEuQS8AFsAACUBNjc2JicmIyIOAwcABw4EFx4BMzI3ATYnLgEjIgcGBwEOASY0NwA3PgEzMhceARcWBgcOBgcGIyImJyY2NwE2NzYzMhceARcWBgcBDgEnLgECIgHVWwgHdl8WGSJBMD8hIP6IDx4eLRMNBQlZN0ozAiQkEAcdEhoYDRr+qw8pHA4BRyIjQS4ODyw9DQ4YIwwod26La1YOOEBGdiIwGkQB/0coW2tQSE5nDxE4Qv4eDyoQEAOtAdZbZWKbEQQUGjIhH/6JDxsdNSg3HT5CMwIkJCcQFBcMGv6uDwEcKQ4BTSIjIQEINykvYyMLKnhuiWZMBxtAOU6+RAH/SBg3ISSGV121Qv4kDwIPDyYAAAACAGQAWASvBEQAGQBEAAABPgIeAhUUDgMHLgQ1ND4CHgEFIg4DIi4DIyIGFRQeAhcWFx4EMj4DNzY3PgQ1NCYCiTB7eHVYNkN5hKg+PqeFeEM4WnZ4eQEjIT8yLSohJyktPyJDbxtBMjMPBw86KzEhDSIzKUAMBAgrKT8dF2oDtURIBS1TdkA5eYB/slVVsn+AeTlAdlMtBUgtJjY1JiY1NiZvTRc4SjQxDwcOPCouGBgwKEALBAkpKkQqMhNPbQACADn/8gR3BL4AFwAuAAAAMh8BFhUUBg8BJi8BNycBFwcvASY0NwEDNxYfARYUBwEGIi8BJjQ/ARYfAQcXAQKru0KNQjgiHR8uEl/3/nvUaRONQkIBGxJpCgmNQkL+5UK6Qo1CQjcdLhJf9wGFBL5CjUJeKmsiHTUuEl/4/nvUahKNQrpCARv+RmkICY1CukL+5UJCjUK7Qjc3LxFf+AGFAAAAAAMAyAAAA+gEsAARABUAHQAAADIeAhURFAYjISImNRE0PgEHESERACIGFBYyNjQCBqqaZDo7Kf2oKTs8Zj4CWP7/Vj09Vj0EsB4uMhX8Ryk7OykDuRUzLar9RAK8/RY9Vj09VgABAAAAAASwBLAAFgAACQEWFAYiLwEBEScBBRMBJyEBJyY0NjIDhgEbDx0qDiT+6dT+zP7oywEz0gEsAQsjDx0qBKH+5g8qHQ8j/vX+1NL+zcsBGAE01AEXJA4qHQAAAAADAScAEQQJBOAAMgBAAEsAAAEVHgQXIy4DJxEXHgQVFAYHFSM1JicuASczHgEXEScuBDU0PgI3NRkBDgMVFB4DFxYXET4ENC4CArwmRVI8LAKfBA0dMydAIjxQNyiym2SWVygZA4sFV0obLkJOMCAyVWg6HSoqFQ4TJhkZCWgWKTEiGBkzNwTgTgUTLD9pQiQuLBsH/s0NBxMtPGQ+i6oMTU8QVyhrVk1iEAFPCA4ZLzlYNkZwSCoGTf4SARIEDh02Jh0rGRQIBgPQ/soCCRYgNEM0JRkAAAABAGQAZgOUBK0ASgAAATIeARUjNC4CIyIGBwYVFB4BFxYXMxUjFgYHBgc+ATM2FjMyNxcOAyMiLgEHDgEPASc+BTc+AScjNTMmJy4CPgE3NgIxVJlemSc8OxolVBQpGxoYBgPxxQgVFS02ImIWIIwiUzUyHzY4HCAXanQmJ1YYFzcEGAcTDBEJMAwk3aYXFQcKAg4tJGEErVCLTig/IhIdFSw5GkowKgkFZDKCHj4yCg8BIh6TExcIASIfBAMaDAuRAxAFDQsRCjePR2QvORQrREFMIVgAAAACABn//wSXBLAADwAfAAABMzIWDwEGIi8BJjY7AREzBRcWBisBESMRIyImPwE2MgGQlhUIDuYOKg7mDggVlsgCF+YOCBWWyJYVCA7mDioBLBYO+g8P+g4WA4QQ+Q4V/HwDhBUO+Q8AAAQAGf//A+gEsAAHABcAGwAlAAABIzUjFSMRIQEzMhYPAQYiLwEmNjsBETMFFTM1EwczFSE1NyM1IQPoZGRkASz9qJYVCA7mDioO5g4IFZbIAZFkY8jI/tTIyAEsArxkZAH0/HwWDvoPD/oOFgOEZMjI/RL6ZJb6ZAAAAAAEABn//wPoBLAADwAZACEAJQAAATMyFg8BBiIvASY2OwERMwUHMxUhNTcjNSERIzUjFSMRIQcVMzUBkJYVCA7mDioO5g4IFZbIAljIyP7UyMgBLGRkZAEsx2QBLBYO+g8P+g4WA4SW+mSW+mT7UGRkAfRkyMgAAAAEABn//wRMBLAADwAVABsAHwAAATMyFg8BBiIvASY2OwERMwEjESM1MxMjNSMRIQcVMzUBkJYVCA7mDioO5g4IFZbIAlhkZMhkZMgBLMdkASwWDvoPD/oOFgOE/gwBkGT7UGQBkGTIyAAAAAAEABn//wRMBLAADwAVABkAHwAAATMyFg8BBiIvASY2OwERMwEjNSMRIQcVMzUDIxEjNTMBkJYVCA7mDioO5g4IFZbIArxkyAEsx2QBZGTIASwWDvoPD/oOFgOE/gxkAZBkyMj7tAGQZAAAAAAFABn//wSwBLAADwATABcAGwAfAAABMzIWDwEGIi8BJjY7AREzBSM1MxMhNSETITUhEyE1IQGQlhUIDuYOKg7mDggVlsgB9MjIZP7UASxk/nABkGT+DAH0ASwWDvoPD/oOFgOEyMj+DMj+DMj+DMgABQAZ//8EsASwAA8AEwAXABsAHwAAATMyFg8BBiIvASY2OwERMwUhNSEDITUhAyE1IQMjNTMBkJYVCA7mDioO5g4IFZbIAyD+DAH0ZP5wAZBk/tQBLGTIyAEsFg76Dw/6DhYDhMjI/gzI/gzI/gzIAAIAAAAABEwETAAPAB8AAAEhMhYVERQGIyEiJjURNDYFISIGFREUFjMhMjY1ETQmAV4BkKK8u6P+cKW5uQJn/gwpOzspAfQpOzsETLuj/nClubmlAZClucg7Kf4MKTs7KQH0KTsAAAAAAwAAAAAETARMAA8AHwArAAABITIWFREUBiMhIiY1ETQ2BSEiBhURFBYzITI2NRE0JgUXFhQPAQYmNRE0NgFeAZClubml/nCju7wCZP4MKTs7KQH0KTs7/m/9ERH9EBgYBEy5pf5wpbm5pQGQo7vIOyn+DCk7OykB9Ck7gr4MJAy+DAsVAZAVCwAAAAADAAAAAARMBEwADwAfACsAAAEhMhYVERQGIyEiJjURNDYFISIGFREUFjMhMjY1ETQmBSEyFg8BBiIvASY2AV4BkKO7uaX+cKW5uQJn/gwpOzspAfQpOzv+FQGQFQsMvgwkDL4MCwRMvKL+cKW5uaUBkKO7yDsp/gwpOzspAfQpO8gYEP0REf0QGAAAAAMAAAAABEwETAAPAB8AKwAAASEyFhURFAYjISImNRE0NgUhIgYVERQWMyEyNjURNCYFFxYGIyEiJj8BNjIBXgGQpbm5pf5wo7u5Amf+DCk7OykB9Ck7O/77vgwLFf5wFQsMvgwkBEy5pf5wo7u8ogGQpbnIOyn+DCk7OykB9Ck7z/0QGBgQ/REAAAAAAgAAAAAFFARMAB8ANQAAASEyFhURFAYjISImPQE0NjMhMjY1ETQmIyEiJj0BNDYHARYUBwEGJj0BIyImPQE0NjsBNTQ2AiYBkKW5uaX+cBUdHRUBwik7Oyn+PhUdHb8BRBAQ/rwQFvoVHR0V+hYETLml/nCluR0VZBUdOykB9Ck7HRVkFR3p/uQOJg7+5A4KFZYdFcgVHZYVCgAAAQDZAAID1wSeACMAAAEXFgcGAgclMhYHIggBBwYrAScmNz4BPwEhIicmNzYANjc2MwMZCQgDA5gCASwYEQ4B/vf+8wQMDgkJCQUCUCcn/tIXCAoQSwENuwUJEASeCQoRC/5TBwEjEv7K/sUFDwgLFQnlbm4TFRRWAS/TBhAAAAACAAAAAAT+BEwAHwA1AAABITIWHQEUBiMhIgYVERQWMyEyFh0BFAYjISImNRE0NgUBFhQHAQYmPQEjIiY9ATQ2OwE1NDYBXgGQFR0dFf4+KTs7KQHCFR0dFf5wpbm5AvEBRBAQ/rwQFvoVHR0V+hYETB0VZBUdOyn+DCk7HRVkFR25pQGQpbnp/uQOJg7+5A4KFZYdFcgVHZYVCgACAAAAAASwBLAAFQAxAAABITIWFREUBi8BAQYiLwEmNDcBJyY2ASMiBhURFBYzITI2PQE3ERQGIyEiJjURNDYzIQLuAZAVHRUObf7IDykPjQ8PAThtDgj+75wpOzspAfQpO8i7o/5wpbm5pQEsBLAdFf5wFQgObf7IDw+NDykPAThtDhX+1Dsp/gwpOzsplMj+1qW5uaUBkKW5AAADAA4ADgSiBKIADwAbACMAAAAyHgIUDgIiLgI0PgEEIg4BFB4BMj4BNCYEMhYUBiImNAHh7tmdXV2d2e7ZnV1dnQHD5sJxccLmwnFx/nugcnKgcgSiXZ3Z7tmdXV2d2e7ZnUdxwubCcXHC5sJzcqBycqAAAAMAAAAABEwEsAAVAB8AIwAAATMyFhURMzIWBwEGIicBJjY7ARE0NgEhMhYdASE1NDYFFTM1AcLIFR31FAoO/oEOJw3+hQ0JFfod/oUD6BUd+7QdA2dkBLAdFf6iFg/+Vg8PAaoPFgFeFR38fB0V+voVHWQyMgAAAAMAAAAABEwErAAVAB8AIwAACQEWBisBFRQGKwEiJj0BIyImNwE+AQEhMhYdASE1NDYFFTM1AkcBeg4KFfQiFsgUGPoUCw4Bfw4n/fkD6BUd+7QdA2dkBJ7+TQ8g+hQeHRX6IQ8BrxAC/H8dFfr6FR1kMjIAAwAAAAAETARLABQAHgAiAAAJATYyHwEWFAcBBiInASY0PwE2MhcDITIWHQEhNTQ2BRUzNQGMAXEHFQeLBwf98wcVB/7cBweLCBUH1APoFR37tB0DZ2QC0wFxBweLCBUH/fMICAEjCBQIiwcH/dIdFfr6FR1kMjIABAAAAAAETASbAAkAGQAjACcAABM3NjIfAQcnJjQFNzYWFQMOASMFIiY/ASc3ASEyFh0BITU0NgUVMzWHjg4qDk3UTQ4CFtIOFQIBHRX9qxUIDtCa1P49A+gVHfu0HQNnZAP/jg4OTdRMDyqa0g4IFf2pFB4BFQ7Qm9T9Oh0V+voVHWQyMgAAAAQAAAAABEwEsAAPABkAIwAnAAABBR4BFRMUBi8BByc3JyY2EwcGIi8BJjQ/AQEhMhYdASE1NDYFFTM1AV4CVxQeARUO0JvUm9IOCMNMDyoOjg4OTf76A+gVHfu0HQNnZASwAgEdFf2rFQgO0JrUmtIOFf1QTQ4Ojg4qDk3+WB0V+voVHWQyMgACAAT/7ASwBK8ABQAIAAAlCQERIQkBFQEEsP4d/sb+cQSs/TMCq2cBFP5xAacDHPz55gO5AAAAAAIAAABkBEwEsAAVABkAAAERFAYrAREhESMiJjURNDY7AREhETMHIzUzBEwdFZb9RJYVHR0V+gH0ZMhkZAPo/K4VHQGQ/nAdFQPoFB7+1AEsyMgAAAMAAABFBN0EsAAWABoALwAAAQcBJyYiDwEhESMiJjURNDY7AREhETMHIzUzARcWFAcBBiIvASY0PwE2Mh8BATYyBEwC/tVfCRkJlf7IlhUdHRX6AfRkyGRkAbBqBwf+XAgUCMoICGoHFQdPASkHFQPolf7VXwkJk/5wHRUD6BQe/tQBLMjI/c5qBxUH/lsHB8sHFQdqCAhPASkHAAMAAAANBQcEsAAWABoAPgAAAREHJy4BBwEhESMiJjURNDY7AREhETMHIzUzARcWFA8BFxYUDwEGIi8BBwYiLwEmND8BJyY0PwE2Mh8BNzYyBExnhg8lEP72/reWFR0dFfoB9GTIZGQB9kYPD4ODDw9GDykPg4MPKQ9GDw+Dgw8PRg8pD4ODDykD6P7zZ4YPAw7+9v5wHRUD6BQe/tQBLMjI/YxGDykPg4MPKQ9GDw+Dgw8PRg8pD4ODDykPRg8Pg4MPAAADAAAAFQSXBLAAFQAZAC8AAAERISIGHQEhESMiJjURNDY7AREhETMHIzUzEzMyFh0BMzIWDwEGIi8BJjY7ATU0NgRM/qIVHf4MlhUdHRX6AfRkyGRklmQVHZYVCA7mDioO5g4IFZYdA+j+1B0Vlv5wHRUD6BQe/tQBLMjI/agdFfoVDuYODuYOFfoVHQAAAAADAAAAAASXBLAAFQAZAC8AAAERJyYiBwEhESMiJjURNDY7AREhETMHIzUzExcWBisBFRQGKwEiJj0BIyImPwE2MgRMpQ4qDv75/m6WFR0dFfoB9GTIZGTr5g4IFZYdFWQVHZYVCA7mDioD6P5wpQ8P/vf+cB0VA+gUHv7UASzIyP2F5Q8V+hQeHhT6FQ/lDwADAAAAyASwBEwACQATABcAABMhMhYdASE1NDYBERQGIyEiJjURExUhNTIETBUd+1AdBJMdFfu0FR1kAZAETB0VlpYVHf7U/doVHR0VAib+1MjIAAAGAAMAfQStBJcADwAZAB0ALQAxADsAAAEXFhQPAQYmPQEhNSE1NDYBIyImPQE0NjsBFyM1MwE3NhYdASEVIRUUBi8BJjQFIzU7AjIWHQEUBisBA6f4Dg74DhX+cAGQFf0vMhUdHRUyyGRk/oL3DhUBkP5wFQ73DwOBZGRkMxQdHRQzBI3mDioO5g4IFZbIlhUI/oUdFWQVHcjI/cvmDggVlsiWFQgO5g4qecgdFWQVHQAAAAACAGQAAASwBLAAFgBRAAABJTYWFREUBisBIiY1ES4ENRE0NiUyFh8BERQOAg8BERQGKwEiJjURLgQ1ETQ+AzMyFh8BETMRPAE+AjMyFh8BETMRND4DA14BFBklHRXIFR0EDiIaFiX+4RYZAgEVHR0LCh0VyBUdBA4iGhYBBwoTDRQZAgNkBQkVDxcZAQFkAQUJFQQxdBIUH/uuFR0dFQGNAQgbHzUeAWcfRJEZDA3+Phw/MSkLC/5BFR0dFQG/BA8uLkAcAcICBxENCxkMDf6iAV4CBxENCxkMDf6iAV4CBxENCwABAGQAAASwBEwAMwAAARUiDgMVERQWHwEVITUyNjURIREUFjMVITUyPgM1ETQmLwE1IRUiBhURIRE0JiM1BLAEDiIaFjIZGf5wSxn+DBlL/nAEDiIaFjIZGQGQSxkB9BlLBEw4AQUKFA78iBYZAQI4OA0lAYr+diUNODgBBQoUDgN4FhkBAjg4DSX+dgGKJQ04AAAABgAAAAAETARMAAwAHAAgACQAKAA0AAABITIWHQEjBTUnITchBSEyFhURFAYjISImNRE0NhcVITUBBTUlBRUhNQUVFAYjIQchJyE3MwKjAXcVHWn+2cj+cGQBd/4lASwpOzsp/tQpOzspASwCvP5wAZD8GAEsArwdFf6JZP6JZAGQyGkD6B0VlmJiyGTIOyn+DCk7OykB9Ck7ZMjI/veFo4XGyMhm+BUdZGTIAAEAEAAQBJ8EnwAmAAATNzYWHwEWBg8BHgEXNz4BHwEeAQ8BBiIuBicuBTcRohEuDosOBhF3ZvyNdxEzE8ATBxGjAw0uMUxPZWZ4O0p3RjITCwED76IRBhPCFDERdo78ZXYRBA6IDi8RogEECBUgNUNjO0qZfHNVQBAAAAACAAAAAASwBEwAIwBBAAAAMh4EHwEVFAYvAS4BPQEmIAcVFAYPAQYmPQE+BRIyHgIfARUBHgEdARQGIyEiJj0BNDY3ATU0PgIB/LimdWQ/LAkJHRTKFB2N/sKNHRTKFB0DDTE7ZnTKcFImFgEBAW0OFR0V+7QVHRUOAW0CFiYETBUhKCgiCgrIFRgDIgMiFZIYGJIVIgMiAxgVyAQNJyQrIP7kExwcCgoy/tEPMhTUFR0dFdQUMg8BLzIEDSEZAAADAAAAAASwBLAADQAdACcAAAEHIScRMxUzNTMVMzUzASEyFhQGKwEXITcjIiY0NgMhMhYdASE1NDYETMj9qMjIyMjIyPyuArwVHR0VDIn8SokMFR0dswRMFR37UB0CvMjIAfTIyMjI/OAdKh1kZB0qHf7UHRUyMhUdAAAAAwBkAAAEsARMAAkAEwAdAAABIyIGFREhETQmASMiBhURIRE0JgEhETQ2OwEyFhUCvGQpOwEsOwFnZCk7ASw7/Rv+1DspZCk7BEw7KfwYA+gpO/7UOyn9RAK8KTv84AGQKTs7KQAAAAAF/5wAAASwBEwADwATAB8AJQApAAATITIWFREUBiMhIiY1ETQ2FxEhEQUjFTMRITUzNSMRIQURByMRMwcRMxHIArx8sLB8/UR8sLAYA4T+DMjI/tTIyAEsAZBkyMhkZARMsHz+DHywsHwB9HywyP1EArzIZP7UZGQBLGT+1GQB9GT+1AEsAAAABf+cAAAEsARMAA8AEwAfACUAKQAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NhcRIREBIzUjFSMRMxUzNTMFEQcjETMHETMRyAK8fLCwfP1EfLCwGAOE/gxkZGRkZGQBkGTIyGRkBEywfP4MfLCwfAH0fLDI/UQCvP2oyMgB9MjIZP7UZAH0ZP7UASwABP+cAAAEsARMAA8AEwAbACMAABMhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESERBSMRMxUhESEFIxEzFSERIcgCvHywsHz9RHywsBgDhP4MyMj+1AEsAZDIyP7UASwETLB8/gx8sLB8AfR8sMj9RAK8yP7UZAH0ZP7UZAH0AAAABP+cAAAEsARMAA8AEwAWABkAABMhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESERAS0BDQERyAK8fLCwfP1EfLCwGAOE/gz+1AEsAZD+1ARMsHz+DHywsHwB9HywyP1EArz+DJaWlpYBLAAAAAX/nAAABLAETAAPABMAFwAgACkAABMhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESERAyERIQcjIgYVFBY7AQERMzI2NTQmI8gCvHywsHz9RHywsBgDhGT9RAK8ZIImOTYpgv4Mgik2OSYETLB8/gx8sLB8AfR8sMj9RAK8/agB9GRWQUFUASz+1FRBQVYAAAAF/5wAAASwBEwADwATAB8AJQApAAATITIWFREUBiMhIiY1ETQ2FxEhEQUjFTMRITUzNSMRIQEjESM1MwMjNTPIArx8sLB8/UR8sLAYA4T+DMjI/tTIyAEsAZBkZMjIZGQETLB8/gx8sLB8AfR8sMj9RAK8yGT+1GRkASz+DAGQZP4MZAAG/5wAAASwBEwADwATABkAHwAjACcAABMhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESERBTMRIREzASMRIzUzBRUzNQEjNTPIArx8sLB8/UR8sLAYA4T9RMj+1GQCWGRkyP2oZAEsZGQETLB8/gx8sLB8AfR8sMj9RAK8yP5wAfT+DAGQZMjIyP7UZAAF/5wAAASwBEwADwATABwAIgAmAAATITIWFREUBiMhIiY1ETQ2FxEhEQEHIzU3NSM1IQEjESM1MwMjNTPIArx8sLB8/UR8sLAYA4T+DMdkx8gBLAGQZGTIx2RkBEywfP4MfLCwfAH0fLDI/UQCvP5wyDLIlmT+DAGQZP4MZAAAAAMACQAJBKcEpwAPABsAJQAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JgchFSEVISc1NyEB4PDbnl5entvw255eXp4BxeTCcXHC5MJxcWz+1AEs/tRkZAEsBKdentvw255eXp7b8NueTHHC5MJxccLkwtDIZGTIZAAAAAAEAAkACQSnBKcADwAbACcAKwAAADIeAhQOAiIuAjQ+AQQiDgEUHgEyPgE0JgcVBxcVIycjFSMRIQcVMzUB4PDbnl5entvw255eXp4BxeTCcXHC5MJxcWwyZGRklmQBLMjIBKdentvw255eXp7b8NueTHHC5MJxccLkwtBkMmQyZGQBkGRkZAAAAv/y/50EwgRBACAANgAAATIWFzYzMhYUBisBNTQmIyEiBh0BIyImNTQ2NyY1ND4BEzMyFhURMzIWDwEGIi8BJjY7ARE0NgH3brUsLC54qqp4gB0V/tQVHd5QcFZBAmKqepYKD4kVCg3fDSYN3w0KFYkPBEF3YQ6t8a36FR0dFfpzT0VrDhMSZKpi/bMPCv7tFxD0EBD0EBcBEwoPAAAAAAL/8v+cBMMEQQAcADMAAAEyFhc2MzIWFxQGBwEmIgcBIyImNTQ2NyY1ND4BExcWBisBERQGKwEiJjURIyImNzY3NjIB9m62LCsueaoBeFr+hg0lDf6DCU9xVkECYqnm3w0KFYkPCpYKD4kVCg3HGBMZBEF3YQ+teGOkHAFoEBD+k3NPRWsOExNkqWP9kuQQF/7tCg8PCgETFxDMGBMAAAABAGQAAARMBG0AGAAAJTUhATMBMwkBMwEzASEVIyIGHQEhNTQmIwK8AZD+8qr+8qr+1P7Uqv7yqv7yAZAyFR0BkB0VZGQBLAEsAU3+s/7U/tRkHRUyMhUdAAAAAAEAeQAABDcEmwAvAAABMhYXHgEVFAYHFhUUBiMiJxUyFh0BITU0NjM1BiMiJjU0Ny4BNTQ2MzIXNCY1NDYCWF6TGll7OzIJaUo3LRUd/tQdFS03SmkELzlpSgUSAqMEm3FZBoNaPWcfHRpKaR77HRUyMhUd+x5pShIUFVg1SmkCAhAFdKMAAAAGACcAFASJBJwAEQAqAEIASgBiAHsAAAEWEgIHDgEiJicmAhI3PgEyFgUiBw4BBwYWHwEWMzI3Njc2Nz4BLwEmJyYXIgcOAQcGFh8BFjMyNz4BNz4BLwEmJyYWJiIGFBYyNjciBw4BBw4BHwEWFxYzMjc+ATc2Ji8BJhciBwYHBgcOAR8BFhcWMzI3PgE3NiYvASYD8m9PT29T2dzZU29PT29T2dzZ/j0EBHmxIgQNDCQDBBcGG0dGYAsNAwkDCwccBAVQdRgEDA0iBAQWBhJROQwMAwkDCwf5Y4xjY4xjVhYGElE6CwwDCQMLBwgEBVB1GAQNDCIEjRcGG0dGYAsNAwkDCwcIBAR5sSIEDQwkAwPyb/7V/tVvU1dXU28BKwErb1NXVxwBIrF5DBYDCQEWYEZHGwMVDCMNBgSRAhh1UA0WAwkBFTpREgMVCyMMBwT6Y2OMY2MVFTpREQQVCyMMBwQCGHVQDRYDCQEkFmBGRxsDFQwjDQYEASKxeQwWAwkBAAAABQBkAAAD6ASwAAwADwAWABwAIgAAASERIzUhFSERNDYzIQEjNQMzByczNTMDISImNREFFRQGKwECvAEstP6s/oQPCgI/ASzIZKLU1KJktP51Cg8DhA8KwwMg/oTIyALzCg/+1Mj84NTUyP4MDwoBi8jDCg8AAAAABQBkAAAD6ASwAAkADAATABoAIQAAASERCQERNDYzIQEjNRMjFSM1IzcDISImPQEpARUUBisBNQK8ASz+ov3aDwoCPwEsyD6iZKLUqv6dCg8BfAIIDwqbAyD9+AFe/doERwoP/tTI/HzIyNT+ZA8KNzcKD1AAAAAAAwAAAAAEsAP0AAgAGQAfAAABIxUzFyERIzcFMzIeAhUhFSEDETM0PgIBMwMhASEEiqJkZP7UotT9EsgbGiEOASz9qMhkDiEaAnPw8PzgASwB9AMgyGQBLNTUBBErJGT+ogHCJCsRBP5w/nAB9AAAAAMAAAAABEwETAAZADIAOQAAATMyFh0BMzIWHQEUBiMhIiY9ATQ2OwE1NDYFNTIWFREUBiMhIic3ARE0NjMVFBYzITI2AQc1IzUzNQKKZBUdMhUdHRX+1BUdHRUyHQFzKTs7Kf2oARP2/ro7KVg+ASw+WP201MjIBEwdFTIdFWQVHR0VZBUdMhUd+pY7KfzgKTsE9gFGAUQpO5Y+WFj95tSiZKIAAwBkAAAEvARMABkANgA9AAABMzIWHQEzMhYdARQGIyEiJj0BNDY7ATU0NgU1MhYVESMRMxQOAiMhIiY1ETQ2MxUUFjMhMjYBBzUjNTM1AcJkFR0yFR0dFf7UFR0dFTIdAXMpO8jIDiEaG/2oKTs7KVg+ASw+WAGc1MjIBEwdFTIdFWQVHR0VZBUdMhUd+pY7Kf4M/tQkKxEEOykDICk7lj5YWP3m1KJkogAAAAP/ogAABRYE1AALABsAHwAACQEWBiMhIiY3ATYyEyMiBhcTHgE7ATI2NxM2JgMVMzUCkgJ9FyAs+wQsIBcCfRZARNAUGAQ6BCMUNhQjBDoEGODIBK37sCY3NyYEUCf+TB0U/tIUHR0UAS4UHf4MZGQAAAAACQAAAAAETARMAA8AHwAvAD8ATwBfAG8AfwCPAAABMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2EzMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYBMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2ITMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYBMzIWHQEUBisBIiY9ATQ2ITMyFh0BFAYrASImPQE0NiEzMhYdARQGKwEiJj0BNDYBqfoKDw8K+goPDwr6Cg8PCvoKDw8BmvoKDw8K+goPD/zq+goPDwr6Cg8PAZr6Cg8PCvoKDw8BmvoKDw8K+goPD/zq+goPDwr6Cg8PAZr6Cg8PCvoKDw8BmvoKDw8K+goPDwRMDwqWCg8PCpYKD/7UDwqWCg8PCpYKDw8KlgoPDwqWCg/+1A8KlgoPDwqWCg8PCpYKDw8KlgoPDwqWCg8PCpYKD/7UDwqWCg8PCpYKDw8KlgoPDwqWCg8PCpYKDw8KlgoPAAAAAwAAAAAEsAUUABkAKQAzAAABMxUjFSEyFg8BBgchJi8BJjYzITUjNTM1MwEhMhYUBisBFyE3IyImNDYDITIWHQEhNTQ2ArxkZAFePjEcQiko/PwoKUIcMT4BXmRkyP4+ArwVHR0VDIn8SooNFR0dswRMFR37UB0EsMhkTzeEUzMzU4Q3T2TIZPx8HSodZGQdKh3+1B0VMjIVHQAABAAAAAAEsAUUAAUAGQArADUAAAAyFhUjNAchFhUUByEyFg8BIScmNjMhJjU0AyEyFhQGKwEVBSElNSMiJjQ2AyEyFh0BITU0NgIwUDnCPAE6EgMBSCkHIq/9WrIiCikBSAOvArwVHR0VlgET/EoBE5YVHR2zBEwVHftQHQUUOykpjSUmCBEhFpGRFiERCCb+lR0qHcjIyMgdKh39qB0VMjIVHQAEAAAAAASwBJ0ABwAUACQALgAAADIWFAYiJjQTMzIWFRQXITY1NDYzASEyFhQGKwEXITcjIiY0NgMhMhYdASE1NDYCDZZqapZqty4iKyf+vCcrI/7NArwVHR0VDYr8SokMFR0dswRMFR37UB0EnWqWamqW/us5Okxra0w6Of5yHSodZGQdKh3+1B0VMjIVHQAEAAAAAASwBRQADwAcACwANgAAATIeARUUBiImNTQ3FzcnNhMzMhYVFBchNjU0NjMBITIWFAYrARchNyMiJjQ2AyEyFh0BITU0NgJYL1szb5xvIpBvoyIfLiIrJ/68Jysj/s0CvBUdHRUNivxKiQwVHR2zBEwVHftQHQUUa4s2Tm9vTj5Rj2+jGv4KOTpMa2tMOjn+ch0qHWRkHSod/tQdFTIyFR0AAAADAAAAAASwBRIAEgAiACwAAAEFFSEUHgMXIS4BNTQ+AjcBITIWFAYrARchNyMiJjQ2AyEyFh0BITU0NgJYASz+1CU/P00T/e48PUJtj0r+ogK8FR0dFQ2K/EqJDBUdHbMETBUd+1AdBLChizlmUT9IGVO9VFShdksE/H4dKh1kZB0qHf7UHRUyMhUdAAIAyAAAA+gFFAAPACkAAAAyFh0BHgEdASE1NDY3NTQDITIWFyMVMxUjFTMVIxUzFAYjISImNRE0NgIvUjsuNv5wNi5kAZA2XBqsyMjIyMh1U/5wU3V1BRQ7KU4aXDYyMjZcGk4p/kc2LmRkZGRkU3V1UwGQU3UAAAMAZP//BEwETAAPAC8AMwAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NgMhMhYdARQGIyEXFhQGIi8BIQcGIiY0PwEhIiY9ATQ2BQchJ5YDhBUdHRX8fBUdHQQDtgoPDwr+5eANGiUNWP30Vw0mGg3g/t8KDw8BqmQBRGQETB0V/gwVHR0VAfQVHf1EDwoyCg/gDSUbDVhYDRslDeAPCjIKD2RkZAAAAAAEAAAAAASwBEwAGQAjAC0ANwAAEyEyFh0BIzQmKwEiBhUjNCYrASIGFSM1NDYDITIWFREhETQ2ExUUBisBIiY9ASEVFAYrASImPQHIAyBTdWQ7KfopO2Q7KfopO2R1EQPoKTv7UDvxHRVkFR0D6B0VZBUdBEx1U8gpOzspKTs7KchTdf4MOyn+1AEsKTv+DDIVHR0VMjIVHR0VMgADAAEAAASpBKwADQARABsAAAkBFhQPASEBJjQ3ATYyCQMDITIWHQEhNTQ2AeACqh8fg/4f/fsgIAEnH1n+rAFWAS/+q6IDIBUd/HwdBI39VR9ZH4MCBh9ZHwEoH/5u/qoBMAFV/BsdFTIyFR0AAAAAAgCPAAAEIQSwABcALwAAAQMuASMhIgYHAwYWMyEVFBYyNj0BMzI2AyE1NDY7ATU0NjsBETMRMzIWHQEzMhYVBCG9CCcV/nAVJwi9CBMVAnEdKh19FROo/a0dFTIdFTDILxUdMhUdAocB+hMcHBP+BhMclhUdHRWWHP2MMhUdMhUdASz+1B0VMh0VAAAEAAAAAASwBLAADQAQAB8AIgAAASERFAYjIREBNTQ2MyEBIzUBIREUBiMhIiY1ETQ2MyEBIzUDhAEsDwr+if7UDwoBdwEsyP2oASwPCv12Cg8PCgF3ASzIAyD9wQoPAk8BLFQKD/7UyP4M/cEKDw8KA7YKD/7UyAAC/5wAZAUUBEcARgBWAAABMzIeAhcWFxY2NzYnJjc+ARYXFgcOASsBDgEPAQ4BKwEiJj8BBisBIicHDgErASImPwEmLwEuAT0BNDY7ATY3JyY2OwE2BSMiBh0BFBY7ATI2PQE0JgHkw0uOakkMEhEfQwoKGRMKBQ8XDCkCA1Y9Pgc4HCcDIhVkFRgDDDEqwxgpCwMiFWQVGAMaVCyfExwdFXwLLW8QBxXLdAFF+goPDwr6Cg8PBEdBa4pJDgYKISAiJRsQCAYIDCw9P1c3fCbqFB0dFEYOCEAUHR0UnUplNQcmFTIVHVdPXw4TZV8PCjIKDw8KMgoPAAb/nP/mBRQEfgAJACQANAA8AFIAYgAAASU2Fh8BFgYPASUzMhYfASEyFh0BFAYHBQYmJyYjISImPQE0NhcjIgYdARQ7ATI2NTQmJyYEIgYUFjI2NAE3PgEeARceAT8BFxYGDwEGJi8BJjYlBwYfAR4BPwE2Jy4BJy4BAoEBpxMuDiAOAxCL/CtqQ0geZgM3FR0cE/0fFyIJKjr+1D5YWLlQExIqhhALIAsSAYBALS1ALf4PmBIgHhMQHC0aPzANITNQL3wpgigJASlmHyElDR0RPRMFAhQHCxADhPcICxAmDyoNeMgiNtQdFTIVJgeEBBQPQ1g+yD5YrBwVODMQEAtEERzJLUAtLUD+24ITChESEyMgAwWzPUkrRSgJL5cvfRxYGyYrDwkLNRAhFEgJDAQAAAAAAwBkAAAEOQSwAFEAYABvAAABMzIWHQEeARcWDgIPATIeBRUUDgUjFRQGKwEiJj0BIxUUBisBIiY9ASMiJj0BNDY7AREjIiY9ATQ2OwE1NDY7ATIWHQEzNTQ2AxUhMj4CNTc0LgMjARUhMj4CNTc0LgMjAnGWCg9PaAEBIC4uEBEGEjQwOiodFyI2LUAjGg8KlgoPZA8KlgoPrwoPDwpLSwoPDwqvDwqWCg9kD9cBBxwpEwsBAQsTKRz++QFrHCkTCwEBCxMpHASwDwptIW1KLk0tHwYGAw8UKDJOLTtdPCoVCwJLCg8PCktLCg8PCksPCpYKDwJYDwqWCg9LCg8PCktLCg/+1MgVHR0LCgQOIhoW/nDIFR0dCwoEDiIaFgAAAwAEAAIEsASuABcAKQAsAAATITIWFREUBg8BDgEjISImJy4CNRE0NgQiDgQPARchNy4FAyMT1AMMVnokEhIdgVL9xFKCHAgYKHoCIIx9VkcrHQYGnAIwnAIIIClJVSGdwwSuelb+YDO3QkJXd3ZYHFrFMwGgVnqZFyYtLSUMDPPzBQ8sKDEj/sIBBQACAMgAAAOEBRQADwAZAAABMzIWFREUBiMhIiY1ETQ2ARUUBisBIiY9AQHblmesVCn+PilUrAFINhWWFTYFFKxn/gwpVFQpAfRnrPwY4RU2NhXhAAACAMgAAAOEBRQADwAZAAABMxQWMxEUBiMhIiY1ETQ2ARUUBisBIiY9AQHbYLOWVCn+PilUrAFINhWWFTYFFJaz/kIpVFQpAfRnrPwY4RU2NhXhAAACAAAAFAUOBBoAFAAaAAAJASUHFRcVJwc1NzU0Jj4CPwEnCQEFJTUFJQUO/YL+hk5klpZkAQEBBQQvkwKCAVz+ov6iAV4BXgL//uWqPOCWx5SVyJb6BA0GCgYDKEEBG/1ipqaTpaUAAAMAZAH0BLADIAAHAA8AFwAAEjIWFAYiJjQkMhYUBiImNCQyFhQGIiY0vHxYWHxYAeh8WFh8WAHofFhYfFgDIFh8WFh8WFh8WFh8WFh8WFh8AAAAAAMBkAAAArwETAAHAA8AFwAAADIWFAYiJjQSMhYUBiImNBIyFhQGIiY0Aeh8WFh8WFh8WFh8WFh8WFh8WARMWHxYWHz+yFh8WFh8/shYfFhYfAAAAAMAZABkBEwETAAPAB8ALwAAEyEyFh0BFAYjISImPQE0NhMhMhYdARQGIyEiJj0BNDYTITIWHQEUBiMhIiY9ATQ2fQO2Cg8PCvxKCg8PCgO2Cg8PCvxKCg8PCgO2Cg8PCvxKCg8PBEwPCpYKDw8KlgoP/nAPCpYKDw8KlgoP/nAPCpYKDw8KlgoPAAAABAAAAAAEsASwAA8AHwAvADMAAAEhMhYVERQGIyEiJjURNDYFISIGFREUFjMhMjY1ETQmBSEyFhURFAYjISImNRE0NhcVITUBXgH0ory7o/4Mpbm5Asv9qCk7OykCWCk7O/2xAfQVHR0V/gwVHR1HAZAEsLuj/gylubmlAfSlucg7Kf2oKTs7KQJYKTtkHRX+1BUdHRUBLBUdZMjIAAAAAAEAZABkBLAETAA7AAATITIWFAYrARUzMhYUBisBFTMyFhQGKwEVMzIWFAYjISImNDY7ATUjIiY0NjsBNSMiJjQ2OwE1IyImNDaWA+gVHR0VMjIVHR0VMjIVHR0VMjIVHR0V/BgVHR0VMjIVHR0VMjIVHR0VMjIVHR0ETB0qHcgdKh3IHSodyB0qHR0qHcgdKh3IHSodyB0qHQAAAAYBLAAFA+gEowAHAA0AEwAZAB8AKgAAAR4BBgcuATYBMhYVIiYlFAYjNDYBMhYVIiYlFAYjNDYDFRQGIiY9ARYzMgKKVz8/V1c/P/75fLB8sAK8sHyw/cB8sHywArywfLCwHSodKAMRBKNDsrJCQrKy/sCwfLB8fLB8sP7UsHywfHywfLD+05AVHR0VjgQAAAH/tQDIBJQDgQBCAAABNzYXAR4BBw4BKwEyFRQOBCsBIhE0NyYiBxYVECsBIi4DNTQzIyImJyY2NwE2HwEeAQ4BLwEHIScHBi4BNgLpRRkUASoLCAYFGg8IAQQNGyc/KZK4ChRUFQu4jjBJJxkHAgcPGQYGCAsBKhQaTBQVCiMUM7YDe7YsFCMKFgNuEwYS/tkLHw8OEw0dNkY4MhwBIBgXBAQYF/7gKjxTQyMNEw4PHwoBKBIHEwUjKBYGDMHBDAUWKCMAAAAAAgAAAAAEsASwACUAQwAAASM0LgUrAREUFh8BFSE1Mj4DNREjIg4FFSMRIQEjNC4DKwERFBYXMxUjNTI1ESMiDgMVIzUhBLAyCAsZEyYYGcgyGRn+cAQOIhoWyBkYJhMZCwgyA+j9RBkIChgQEWQZDQzIMmQREBgKCBkB9AOEFSAVDggDAfyuFhkBAmRkAQUJFQ4DUgEDCA4VIBUBLP0SDxMKBQH+VwsNATIyGQGpAQUKEw+WAAAAAAMAAAAABEwErgAdACAAMAAAATUiJy4BLwEBIwEGBw4BDwEVITUiJj8BIRcWBiMVARsBARUUBiMhIiY9ATQ2MyEyFgPoGR4OFgUE/t9F/tQSFQkfCwsBETE7EkUBJT0NISf+7IZ5AbEdFfwYFR0dFQPoFR0BLDIgDiIKCwLr/Q4jFQkTBQUyMisusKYiQTIBhwFW/qr942QVHR0VZBUdHQADAAAAAASwBLAADwBHAEoAABMhMhYVERQGIyEiJjURNDYFIyIHAQYHBgcGHQEUFjMhMjY9ATQmIyInJj8BIRcWBwYjIgYdARQWMyEyNj0BNCYnIicmJyMBJhMjEzIETBUdHRX7tBUdHQJGRg0F/tUREhImDAsJAREIDAwINxAKCj8BCjkLEQwYCAwMCAE5CAwLCBEZGQ8B/uAFDsVnBLAdFfu0FR0dFQRMFR1SDP0PIBMSEAUNMggMDAgyCAwXDhmjmR8YEQwIMggMDAgyBwwBGRskAuwM/gUBCAAABAAAAAAEsASwAAMAEwAjACcAAAEhNSEFITIWFREUBiMhIiY1ETQ2KQEyFhURFAYjISImNRE0NhcRIREEsPtQBLD7ggGQFR0dFf5wFR0dAm0BkBUdHRX+cBUdHUcBLARMZMgdFfx8FR0dFQOEFR0dFf5wFR0dFQGQFR1k/tQBLAAEAAAAAASwBLAADwAfACMAJwAAEyEyFhURFAYjISImNRE0NgEhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESEREyE1ITIBkBUdHRX+cBUdHQJtAZAVHR0V/nAVHR1HASzI+1AEsASwHRX8fBUdHRUDhBUd/gwdFf5wFR0dFQGQFR1k/tQBLP2oZAAAAAACAAAAZASwA+gAJwArAAATITIWFREzNTQ2MyEyFh0BMxUjFRQGIyEiJj0BIxEUBiMhIiY1ETQ2AREhETIBkBUdZB0VAZAVHWRkHRX+cBUdZB0V/nAVHR0CnwEsA+gdFf6ilhUdHRWWZJYVHR0Vlv6iFR0dFQMgFR3+1P7UASwAAAQAAAAABLAEsAADABMAFwAnAAAzIxEzFyEyFhURFAYjISImNRE0NhcRIREBITIWFREUBiMhIiY1ETQ2ZGRklgGQFR0dFf5wFR0dRwEs/qIDhBUdHRX8fBUdHQSwZB0V/nAVHR0VAZAVHWT+1AEs/gwdFf5wFR0dFQGQFR0AAAAAAgBkAAAETASwACcAKwAAATMyFhURFAYrARUhMhYVERQGIyEiJjURNDYzITUjIiY1ETQ2OwE1MwcRIRECWJYVHR0VlgHCFR0dFfx8FR0dFQFelhUdHRWWZMgBLARMHRX+cBUdZB0V/nAVHR0VAZAVHWQdFQGQFR1kyP7UASwAAAAEAAAAAASwBLAAAwATABcAJwAAISMRMwUhMhYVERQGIyEiJjURNDYXESERASEyFhURFAYjISImNRE0NgSwZGT9dgGQFR0dFf5wFR0dRwEs/K4DhBUdHRX8fBUdHQSwZB0V/nAVHR0VAZAVHWT+1AEs/gwdFf5wFR0dFQGQFR0AAAEBLAAwA28EgAAPAAAJAQYjIiY1ETQ2MzIXARYUA2H+EhcSDhAQDhIXAe4OAjX+EhcbGQPoGRsX/hIOKgAAAAABAUEAMgOEBH4ACwAACQE2FhURFAYnASY0AU8B7h0qKh3+Eg4CewHuHREp/BgpER0B7g4qAAAAAAEAMgFBBH4DhAALAAATITIWBwEGIicBJjZkA+gpER3+Eg4qDv4SHREDhCod/hIODgHuHSoAAAAAAQAyASwEfgNvAAsAAAkBFgYjISImNwE2MgJ7Ae4dESn8GCkRHQHuDioDYf4SHSoqHQHuDgAAAAACAAgAAASwBCgABgAKAAABFQE1LQE1ASE1IQK8/UwBnf5jBKj84AMgAuW2/r3dwcHd+9jIAAAAAAIAAABkBLAEsAALADEAAAEjFTMVIREzNSM1IQEzND4FOwERFAYPARUhNSIuAzURMzIeBRUzESEEsMjI/tTIyAEs+1AyCAsZEyYYGWQyGRkBkAQOIhoWZBkYJhMZCwgy/OADhGRkASxkZP4MFSAVDggDAf3aFhkBAmRkAQUJFQ4CJgEDCA4VIBUBLAAAAgAAAAAETAPoACUAMQAAASM0LgUrAREUFh8BFSE1Mj4DNREjIg4FFSMRIQEjFTMVIREzNSM1IQMgMggLGRMmGBlkMhkZ/nAEDiIaFmQZGCYTGQsIMgMgASzIyP7UyMgBLAK8FSAVDggDAf3aFhkCAWRkAQUJFQ4CJgEDCA4VIBUBLPzgZGQBLGRkAAABAMgAZgNyBEoAEgAAATMyFgcJARYGKwEiJwEmNDcBNgK9oBAKDP4wAdAMChCgDQr+KQcHAdcKBEoWDP4w/jAMFgkB1wgUCAHXCQAAAQE+AGYD6ARKABIAAAEzMhcBFhQHAQYrASImNwkBJjYBU6ANCgHXBwf+KQoNoBAKDAHQ/jAMCgRKCf4pCBQI/ikJFgwB0AHQDBYAAAEAZgDIBEoDcgASAAAAFh0BFAcBBiInASY9ATQ2FwkBBDQWCf4pCBQI/ikJFgwB0AHQA3cKEKANCv4pBwcB1woNoBAKDP4wAdAAAAABAGYBPgRKA+gAEgAACQEWHQEUBicJAQYmPQE0NwE2MgJqAdcJFgz+MP4wDBYJAdcIFAPh/ikKDaAQCgwB0P4wDAoQoA0KAdcHAAAAAgDZ//kEPQSwAAUAOgAAARQGIzQ2BTMyFh8BNjc+Ah4EBgcOBgcGIiYjIgYiJy4DLwEuAT4EHgEXJyY2A+iwfLD+VmQVJgdPBQsiKFAzRyorDwURAQQSFyozTSwNOkkLDkc3EDlfNyYHBw8GDyUqPjdGMR+TDA0EsHywfLDIHBPCAQIGBwcFDx81S21DBxlLR1xKQhEFBQcHGWt0bCQjP2hJNyATBwMGBcASGAAAAAACAMgAFQOEBLAAFgAaAAATITIWFREUBisBEQcGJjURIyImNRE0NhcVITX6AlgVHR0Vlv8TGpYVHR2rASwEsB0V/nAVHf4MsgkQFQKKHRUBkBUdZGRkAAAAAgDIABkETASwAA4AEgAAEyEyFhURBRElIREjETQ2ARU3NfoC7ic9/UQCWP1EZB8BDWQEsFEs/Ft1A7Z9/BgEARc0/V1kFGQAAQAAAAECTW/DBF9fDzz1AB8EsAAAAADQdnOXAAAAANB2c5f/Uf+cBdwFFAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAAFFP+FAAAFFP9R/tQF3AABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAowG4ACgAAAAAAZAAAASwAAAEsABkBLAAAASwAAAEsABwAooAAAUUAAACigAABRQAAAGxAAABRQAAANgAAADYAAAAogAAAQQAAABIAAABBAAAAUUAAASwAGQEsAB7BLAAyASwAMgB9AAABLD/8gSwAAAEsAAABLD/8ASwAAAEsAAOBLAACQSwAGQEsP/TBLD/0wSwAAAEsAAABLAAAASwAAAEsAAABLAAJgSwAG4EsAAXBLAAFwSwABcEsABkBLAAGgSwAGQEsAAMBLAAZASwABcEsP+cBLAAZASwABcEsAAXBLAAAASwABcEsAAXBLAAFwSwAGQEsAAABLAAZASwAAAEsAAABLAAAASwAAAEsAAABLAAAASwAAAEsAAABLAAZASwAMgEsAAABLAAAASwADUEsABkBLAAyASw/7UEsAAhBLAAAASwAAAEsAAABLAAAASwAAAEsP+cBLAAAASwAAAEsAAABLAA2wSwABcEsAB1BLAAAASwAAAEsAAABLAACgSwAMgEsAAABLAAnQSwAMgEsADIBLAAyASwAAAEsP/+BLABLASwAGQEsACIBLABOwSwABcEsAAXBLAAFwSwABcEsAAXBLAAFwSwAAAEsAAXBLAAFwSwABcEsAAXBLAAAASwALcEsAC3BLAAAASwAAAEsABJBLAAFwSwAAAEsAAABLAAXQSw/9wEsP/cBLD/nwSwAGQEsAAABLAAAASwAAAEsABkBLD//wSwAAAEsP9RBLAABgSwAAAEsAAABLABRQSwAAEEsAAABLD/nASwAEoEsAAUBLAAAASwAAAEsAAABLD/nASwAGEEsP/9BLAAFgSwABYEsAAWBLAAFgSwABgEsAAABMQAAASwAGQAAAAAAAD/2ABkADkAyAAAAScAZAAZABkAGQAZABkAGQAZAAAAAAAAAAAAAADZAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAZABkAAAAEAAAAAAAZP+c/5z/nP+c/5z/nP+c/5wACQAJ//L/8gBkAHkAJwBkAGQAAAAAAGT/ogAAAAAAAAAAAAAAAADIAGQAAAABAI8AAP+c/5wAZAAEAMgAyAAAAGQBkABkAAAAZAEs/7UAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAAABLAFBADIAMgAIAAAAAADIAT4AZgBmANkAyADIAAAAKgAqACoAKgCyAOgA6AFOAU4BTgFOAU4BTgFOAU4BTgFOAU4BTgFOAU4BpAIGAiICfgKGAqwC5ANGA24DjAPEBAgEMgRiBKIE3AVcBboGcgb0ByAHYgfKCB4IYgi+CTYJhAm2Cd4KKApMCpQK4gswC4oLygwIDFgNKg1eDbAODg5oDrQPKA+mD+YQEhBUEJAQqhEqEXYRthIKEjgSfBLAExoTdBPQFCoU1BU8FagVzBYEFjYWYBawFv4XUhemGAIYLhhqGJYYsBjgGP4ZKBloGZQZxBnaGe4aNhpoGrga9hteG7QcMhyUHOIdHB1EHWwdlB28HeYeLh52HsAfYh/SIEYgviEyIXYhuCJAIpYiuCMOIyIjOCN6I8Ij4CQCJDAkXiSWJOIlNCVgJbwmFCZ+JuYnUCe8J/goNChwKKwpoCnMKiYqSiqEKworeiwILGgsuizsLRwtiC30LiguZi6iLtgvDi9GL34vsi/4MD4whDDSMRIxYDGuMegyJDJeMpoy3jMiMz4zaDO2NBg0YDSoNNI1LDWeNeg2PjZ8Ntw3GjdON5I31DgQOEI4hjjIOQo5SjmIOcw6HDpsOpo63jugO9w8GDxQPKI8+D0yPew+Oj6MPtQ/KD9uP6o/+kBIQIBAxkECQX5CGEKoQu5DGENCQ3ZDoEPKRBBEYESuRPZFWkW2RgZGdEa0RvZHNkd2R7ZH9kgWSDJITkhqSIZIzEkSSThJXkmESapKAkouSlIAAQAAARcApwARAAAAAAACAAAAAQABAAAAQAAuAAAAAAAAABAAxgABAAAAAAATABIAAAADAAEECQAAAGoAEgADAAEECQABACgAfAADAAEECQACAA4ApAADAAEECQADAEwAsgADAAEECQAEADgA/gADAAEECQAFAHgBNgADAAEECQAGADYBrgADAAEECQAIABYB5AADAAEECQAJABYB+gADAAEECQALACQCEAADAAEECQAMACQCNAADAAEECQATACQCWAADAAEECQDIABYCfAADAAEECQDJADACkgADAAEECdkDABoCwnd3dy5nbHlwaGljb25zLmNvbQBDAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAgAKkAIAAyADAAMQA0ACAAYgB5ACAASgBhAG4AIABLAG8AdgBhAHIAaQBrAC4AIABBAGwAbAAgAHIAaQBnAGgAdABzACAAcgBlAHMAZQByAHYAZQBkAC4ARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwAgAEgAYQBsAGYAbABpAG4AZwBzAFIAZQBnAHUAbABhAHIAMQAuADAAMAA5ADsAVQBLAFcATgA7AEcATABZAFAASABJAEMATwBOAFMASABhAGwAZgBsAGkAbgBnAHMALQBSAGUAZwB1AGwAYQByAEcATABZAFAASABJAEMATwBOAFMAIABIAGEAbABmAGwAaQBuAGcAcwAgAFIAZQBnAHUAbABhAHIAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwADAAOQA7AFAAUwAgADAAMAAxAC4AMAAwADkAOwBoAG8AdABjAG8AbgB2ACAAMQAuADAALgA3ADAAOwBtAGEAawBlAG8AdABmAC4AbABpAGIAMgAuADUALgA1ADgAMwAyADkARwBMAFkAUABIAEkAQwBPAE4AUwBIAGEAbABmAGwAaQBuAGcAcwAtAFIAZQBnAHUAbABhAHIASgBhAG4AIABLAG8AdgBhAHIAaQBrAEoAYQBuACAASwBvAHYAYQByAGkAawB3AHcAdwAuAGcAbAB5AHAAaABpAGMAbwBuAHMALgBjAG8AbQB3AHcAdwAuAGcAbAB5AHAAaABpAGMAbwBuAHMALgBjAG8AbQB3AHcAdwAuAGcAbAB5AHAAaABpAGMAbwBuAHMALgBjAG8AbQBXAGUAYgBmAG8AbgB0ACAAMQAuADAAVwBlAGQAIABPAGMAdAAgADIAOQAgADAANgA6ADMANgA6ADAANwAgADIAMAAxADQARgBvAG4AdAAgAFMAcQB1AGkAcgByAGUAbAAAAAIAAAAAAAD/tQAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFwAAAQIBAwADAA0ADgEEAJYBBQEGAQcBCAEJAQoBCwEMAQ0BDgEPARABEQESARMA7wEUARUBFgEXARgBGQEaARsBHAEdAR4BHwEgASEBIgEjASQBJQEmAScBKAEpASoBKwEsAS0BLgEvATABMQEyATMBNAE1ATYBNwE4ATkBOgE7ATwBPQE+AT8BQAFBAUIBQwFEAUUBRgFHAUgBSQFKAUsBTAFNAU4BTwFQAVEBUgFTAVQBVQFWAVcBWAFZAVoBWwFcAV0BXgFfAWABYQFiAWMBZAFlAWYBZwFoAWkBagFrAWwBbQFuAW8BcAFxAXIBcwF0AXUBdgF3AXgBeQF6AXsBfAF9AX4BfwGAAYEBggGDAYQBhQGGAYcBiAGJAYoBiwGMAY0BjgGPAZABkQGSAZMBlAGVAZYBlwGYAZkBmgGbAZwBnQGeAZ8BoAGhAaIBowGkAaUBpgGnAagBqQGqAasBrAGtAa4BrwGwAbEBsgGzAbQBtQG2AbcBuAG5AboBuwG8Ab0BvgG/AcABwQHCAcMBxAHFAcYBxwHIAckBygHLAcwBzQHOAc8B0AHRAdIB0wHUAdUB1gHXAdgB2QHaAdsB3AHdAd4B3wHgAeEB4gHjAeQB5QHmAecB6AHpAeoB6wHsAe0B7gHvAfAB8QHyAfMB9AH1AfYB9wH4AfkB+gH7AfwB/QH+Af8CAAIBAgICAwIEAgUCBgIHAggCCQIKAgsCDAINAg4CDwIQAhECEgZnbHlwaDEGZ2x5cGgyB3VuaTAwQTAHdW5pMjAwMAd1bmkyMDAxB3VuaTIwMDIHdW5pMjAwMwd1bmkyMDA0B3VuaTIwMDUHdW5pMjAwNgd1bmkyMDA3B3VuaTIwMDgHdW5pMjAwOQd1bmkyMDBBB3VuaTIwMkYHdW5pMjA1RgRFdXJvB3VuaTIwQkQHdW5pMjMxQgd1bmkyNUZDB3VuaTI2MDEHdW5pMjZGQQd1bmkyNzA5B3VuaTI3MEYHdW5pRTAwMQd1bmlFMDAyB3VuaUUwMDMHdW5pRTAwNQd1bmlFMDA2B3VuaUUwMDcHdW5pRTAwOAd1bmlFMDA5B3VuaUUwMTAHdW5pRTAxMQd1bmlFMDEyB3VuaUUwMTMHdW5pRTAxNAd1bmlFMDE1B3VuaUUwMTYHdW5pRTAxNwd1bmlFMDE4B3VuaUUwMTkHdW5pRTAyMAd1bmlFMDIxB3VuaUUwMjIHdW5pRTAyMwd1bmlFMDI0B3VuaUUwMjUHdW5pRTAyNgd1bmlFMDI3B3VuaUUwMjgHdW5pRTAyOQd1bmlFMDMwB3VuaUUwMzEHdW5pRTAzMgd1bmlFMDMzB3VuaUUwMzQHdW5pRTAzNQd1bmlFMDM2B3VuaUUwMzcHdW5pRTAzOAd1bmlFMDM5B3VuaUUwNDAHdW5pRTA0MQd1bmlFMDQyB3VuaUUwNDMHdW5pRTA0NAd1bmlFMDQ1B3VuaUUwNDYHdW5pRTA0Nwd1bmlFMDQ4B3VuaUUwNDkHdW5pRTA1MAd1bmlFMDUxB3VuaUUwNTIHdW5pRTA1Mwd1bmlFMDU0B3VuaUUwNTUHdW5pRTA1Ngd1bmlFMDU3B3VuaUUwNTgHdW5pRTA1OQd1bmlFMDYwB3VuaUUwNjIHdW5pRTA2Mwd1bmlFMDY0B3VuaUUwNjUHdW5pRTA2Ngd1bmlFMDY3B3VuaUUwNjgHdW5pRTA2OQd1bmlFMDcwB3VuaUUwNzEHdW5pRTA3Mgd1bmlFMDczB3VuaUUwNzQHdW5pRTA3NQd1bmlFMDc2B3VuaUUwNzcHdW5pRTA3OAd1bmlFMDc5B3VuaUUwODAHdW5pRTA4MQd1bmlFMDgyB3VuaUUwODMHdW5pRTA4NAd1bmlFMDg1B3VuaUUwODYHdW5pRTA4Nwd1bmlFMDg4B3VuaUUwODkHdW5pRTA5MAd1bmlFMDkxB3VuaUUwOTIHdW5pRTA5Mwd1bmlFMDk0B3VuaUUwOTUHdW5pRTA5Ngd1bmlFMDk3B3VuaUUxMDEHdW5pRTEwMgd1bmlFMTAzB3VuaUUxMDQHdW5pRTEwNQd1bmlFMTA2B3VuaUUxMDcHdW5pRTEwOAd1bmlFMTA5B3VuaUUxMTAHdW5pRTExMQd1bmlFMTEyB3VuaUUxMTMHdW5pRTExNAd1bmlFMTE1B3VuaUUxMTYHdW5pRTExNwd1bmlFMTE4B3VuaUUxMTkHdW5pRTEyMAd1bmlFMTIxB3VuaUUxMjIHdW5pRTEyMwd1bmlFMTI0B3VuaUUxMjUHdW5pRTEyNgd1bmlFMTI3B3VuaUUxMjgHdW5pRTEyOQd1bmlFMTMwB3VuaUUxMzEHdW5pRTEzMgd1bmlFMTMzB3VuaUUxMzQHdW5pRTEzNQd1bmlFMTM2B3VuaUUxMzcHdW5pRTEzOAd1bmlFMTM5B3VuaUUxNDAHdW5pRTE0MQd1bmlFMTQyB3VuaUUxNDMHdW5pRTE0NAd1bmlFMTQ1B3VuaUUxNDYHdW5pRTE0OAd1bmlFMTQ5B3VuaUUxNTAHdW5pRTE1MQd1bmlFMTUyB3VuaUUxNTMHdW5pRTE1NAd1bmlFMTU1B3VuaUUxNTYHdW5pRTE1Nwd1bmlFMTU4B3VuaUUxNTkHdW5pRTE2MAd1bmlFMTYxB3VuaUUxNjIHdW5pRTE2Mwd1bmlFMTY0B3VuaUUxNjUHdW5pRTE2Ngd1bmlFMTY3B3VuaUUxNjgHdW5pRTE2OQd1bmlFMTcwB3VuaUUxNzEHdW5pRTE3Mgd1bmlFMTczB3VuaUUxNzQHdW5pRTE3NQd1bmlFMTc2B3VuaUUxNzcHdW5pRTE3OAd1bmlFMTc5B3VuaUUxODAHdW5pRTE4MQd1bmlFMTgyB3VuaUUxODMHdW5pRTE4NAd1bmlFMTg1B3VuaUUxODYHdW5pRTE4Nwd1bmlFMTg4B3VuaUUxODkHdW5pRTE5MAd1bmlFMTkxB3VuaUUxOTIHdW5pRTE5Mwd1bmlFMTk0B3VuaUUxOTUHdW5pRTE5Nwd1bmlFMTk4B3VuaUUxOTkHdW5pRTIwMAd1bmlFMjAxB3VuaUUyMDIHdW5pRTIwMwd1bmlFMjA0B3VuaUUyMDUHdW5pRTIwNgd1bmlFMjA5B3VuaUUyMTAHdW5pRTIxMQd1bmlFMjEyB3VuaUUyMTMHdW5pRTIxNAd1bmlFMjE1B3VuaUUyMTYHdW5pRTIxOAd1bmlFMjE5B3VuaUUyMjEHdW5pRTIyMwd1bmlFMjI0B3VuaUUyMjUHdW5pRTIyNgd1bmlFMjI3B3VuaUUyMzAHdW5pRTIzMQd1bmlFMjMyB3VuaUUyMzMHdW5pRTIzNAd1bmlFMjM1B3VuaUUyMzYHdW5pRTIzNwd1bmlFMjM4B3VuaUUyMzkHdW5pRTI0MAd1bmlFMjQxB3VuaUUyNDIHdW5pRTI0Mwd1bmlFMjQ0B3VuaUUyNDUHdW5pRTI0Ngd1bmlFMjQ3B3VuaUUyNDgHdW5pRTI0OQd1bmlFMjUwB3VuaUUyNTEHdW5pRTI1Mgd1bmlFMjUzB3VuaUUyNTQHdW5pRTI1NQd1bmlFMjU2B3VuaUUyNTcHdW5pRTI1OAd1bmlFMjU5B3VuaUUyNjAHdW5pRjhGRgZ1MUY1MTEGdTFGNkFBAAAAAAFUUMMXAAA=) format('truetype'),url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBzdGFuZGFsb25lPSJubyI/Pgo8IURPQ1RZUEUgc3ZnIFBVQkxJQyAiLS8vVzNDLy9EVEQgU1ZHIDEuMS8vRU4iICJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9HcmFwaGljcy9TVkcvMS4xL0RURC9zdmcxMS5kdGQiID4KPHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPgo8bWV0YWRhdGE+PC9tZXRhZGF0YT4KPGRlZnM+Cjxmb250IGlkPSJnbHlwaGljb25zX2hhbGZsaW5nc3JlZ3VsYXIiIGhvcml6LWFkdi14PSIxMjAwIiA+Cjxmb250LWZhY2UgdW5pdHMtcGVyLWVtPSIxMjAwIiBhc2NlbnQ9Ijk2MCIgZGVzY2VudD0iLTI0MCIgLz4KPG1pc3NpbmctZ2x5cGggaG9yaXotYWR2LXg9IjUwMCIgLz4KPGdseXBoIGhvcml6LWFkdi14PSIwIiAvPgo8Z2x5cGggaG9yaXotYWR2LXg9IjQwMCIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSIqIiBkPSJNNjAwIDExMDBxMTUgMCAzNCAtMS41dDMwIC0zLjVsMTEgLTFxMTAgLTIgMTcuNSAtMTAuNXQ3LjUgLTE4LjV2LTIyNGwxNTggMTU4cTcgNyAxOCA4dDE5IC02bDEwNiAtMTA2cTcgLTggNiAtMTl0LTggLTE4bC0xNTggLTE1OGgyMjRxMTAgMCAxOC41IC03LjV0MTAuNSAtMTcuNXE2IC00MSA2IC03NXEwIC0xNSAtMS41IC0zNHQtMy41IC0zMGwtMSAtMTFxLTIgLTEwIC0xMC41IC0xNy41dC0xOC41IC03LjVoLTIyNGwxNTggLTE1OCBxNyAtNyA4IC0xOHQtNiAtMTlsLTEwNiAtMTA2cS04IC03IC0xOSAtNnQtMTggOGwtMTU4IDE1OHYtMjI0cTAgLTEwIC03LjUgLTE4LjV0LTE3LjUgLTEwLjVxLTQxIC02IC03NSAtNnEtMTUgMCAtMzQgMS41dC0zMCAzLjVsLTExIDFxLTEwIDIgLTE3LjUgMTAuNXQtNy41IDE4LjV2MjI0bC0xNTggLTE1OHEtNyAtNyAtMTggLTh0LTE5IDZsLTEwNiAxMDZxLTcgOCAtNiAxOXQ4IDE4bDE1OCAxNThoLTIyNHEtMTAgMCAtMTguNSA3LjUgdC0xMC41IDE3LjVxLTYgNDEgLTYgNzVxMCAxNSAxLjUgMzR0My41IDMwbDEgMTFxMiAxMCAxMC41IDE3LjV0MTguNSA3LjVoMjI0bC0xNTggMTU4cS03IDcgLTggMTh0NiAxOWwxMDYgMTA2cTggNyAxOSA2dDE4IC04bDE1OCAtMTU4djIyNHEwIDEwIDcuNSAxOC41dDE3LjUgMTAuNXE0MSA2IDc1IDZ6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iKyIgZD0iTTQ1MCAxMTAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMzUwaDM1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0zNTB2LTM1MHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMjAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYzNTBoLTM1MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNSBoMzUwdjM1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4YTA7IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4YTU7IiBkPSJNODI1IDExMDBoMjUwcTEwIDAgMTIuNSAtNXQtNS41IC0xM2wtMzY0IC0zNjRxLTYgLTYgLTExIC0xOGgyNjhxMTAgMCAxMyAtNnQtMyAtMTRsLTEyMCAtMTYwcS02IC04IC0xOCAtMTR0LTIyIC02aC0xMjV2LTEwMGgyNzVxMTAgMCAxMyAtNnQtMyAtMTRsLTEyMCAtMTYwcS02IC04IC0xOCAtMTR0LTIyIC02aC0xMjV2LTE3NHEwIC0xMSAtNy41IC0xOC41dC0xOC41IC03LjVoLTE0OHEtMTEgMCAtMTguNSA3LjV0LTcuNSAxOC41djE3NCBoLTI3NXEtMTAgMCAtMTMgNnQzIDE0bDEyMCAxNjBxNiA4IDE4IDE0dDIyIDZoMTI1djEwMGgtMjc1cS0xMCAwIC0xMyA2dDMgMTRsMTIwIDE2MHE2IDggMTggMTR0MjIgNmgxMThxLTUgMTIgLTExIDE4bC0zNjQgMzY0cS04IDggLTUuNSAxM3QxMi41IDVoMjUwcTI1IDAgNDMgLTE4bDE2NCAtMTY0cTggLTggMTggLTh0MTggOGwxNjQgMTY0cTE4IDE4IDQzIDE4eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDIwMDA7IiBob3Jpei1hZHYteD0iNjUwIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjAwMTsiIGhvcml6LWFkdi14PSIxMzAwIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjAwMjsiIGhvcml6LWFkdi14PSI2NTAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMDAzOyIgaG9yaXotYWR2LXg9IjEzMDAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMDA0OyIgaG9yaXotYWR2LXg9IjQzMyIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDIwMDU7IiBob3Jpei1hZHYteD0iMzI1IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjAwNjsiIGhvcml6LWFkdi14PSIyMTYiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMDA3OyIgaG9yaXotYWR2LXg9IjIxNiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDIwMDg7IiBob3Jpei1hZHYteD0iMTYyIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjAwOTsiIGhvcml6LWFkdi14PSIyNjAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMDBhOyIgaG9yaXotYWR2LXg9IjcyIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjAyZjsiIGhvcml6LWFkdi14PSIyNjAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMDVmOyIgaG9yaXotYWR2LXg9IjMyNSIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDIwYWM7IiBkPSJNNzQ0IDExOThxMjQyIDAgMzU0IC0xODlxNjAgLTEwNCA2NiAtMjA5aC0xODFxMCA0NSAtMTcuNSA4Mi41dC00My41IDYxLjV0LTU4IDQwLjV0LTYwLjUgMjR0LTUxLjUgNy41cS0xOSAwIC00MC41IC01LjV0LTQ5LjUgLTIwLjV0LTUzIC0zOHQtNDkgLTYyLjV0LTM5IC04OS41aDM3OWwtMTAwIC0xMDBoLTMwMHEtNiAtNTAgLTYgLTEwMGg0MDZsLTEwMCAtMTAwaC0zMDBxOSAtNzQgMzMgLTEzMnQ1Mi41IC05MXQ2MS41IC01NC41dDU5IC0yOSB0NDcgLTcuNXEyMiAwIDUwLjUgNy41dDYwLjUgMjQuNXQ1OCA0MXQ0My41IDYxdDE3LjUgODBoMTc0cS0zMCAtMTcxIC0xMjggLTI3OHEtMTA3IC0xMTcgLTI3NCAtMTE3cS0yMDYgMCAtMzI0IDE1OHEtMzYgNDggLTY5IDEzM3QtNDUgMjA0aC0yMTdsMTAwIDEwMGgxMTJxMSA0NyA2IDEwMGgtMjE4bDEwMCAxMDBoMTM0cTIwIDg3IDUxIDE1My41dDYyIDEwMy41cTExNyAxNDEgMjk3IDE0MXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyMGJkOyIgZD0iTTQyOCAxMjAwaDM1MHE2NyAwIDEyMCAtMTN0ODYgLTMxdDU3IC00OS41dDM1IC01Ni41dDE3IC02NC41dDYuNSAtNjAuNXQwLjUgLTU3di0xNi41di0xNi41cTAgLTM2IC0wLjUgLTU3dC02LjUgLTYxdC0xNyAtNjV0LTM1IC01N3QtNTcgLTUwLjV0LTg2IC0zMS41dC0xMjAgLTEzaC0xNzhsLTIgLTEwMGgyODhxMTAgMCAxMyAtNnQtMyAtMTRsLTEyMCAtMTYwcS02IC04IC0xOCAtMTR0LTIyIC02aC0xMzh2LTE3NXEwIC0xMSAtNS41IC0xOCB0LTE1LjUgLTdoLTE0OXEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE3NWgtMjY3cS0xMCAwIC0xMyA2dDMgMTRsMTIwIDE2MHE2IDggMTggMTR0MjIgNmgxMTd2MTAwaC0yNjdxLTEwIDAgLTEzIDZ0MyAxNGwxMjAgMTYwcTYgOCAxOCAxNHQyMiA2aDExN3Y0NzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNNjAwIDEwMDB2LTMwMGgyMDNxNjQgMCA4Ni41IDMzdDIyLjUgMTE5cTAgODQgLTIyLjUgMTE2dC04Ni41IDMyaC0yMDN6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjIxMjsiIGQ9Ik0yNTAgNzAwaDgwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC04MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjMxYjsiIGQ9Ik0xMDAwIDEyMDB2LTE1MHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTB2LTEwMHEwIC05MSAtNDkuNSAtMTY1LjV0LTEzMC41IC0xMDkuNXE4MSAtMzUgMTMwLjUgLTEwOS41dDQ5LjUgLTE2NS41di0xNTBoNTBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTE1MGgtODAwdjE1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoNTB2MTUwcTAgOTEgNDkuNSAxNjUuNXQxMzAuNSAxMDkuNXEtODEgMzUgLTEzMC41IDEwOS41IHQtNDkuNSAxNjUuNXYxMDBoLTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxNTBoODAwek00MDAgMTAwMHYtMTAwcTAgLTYwIDMyLjUgLTEwOS41dDg3LjUgLTczLjVxMjggLTEyIDQ0IC0zN3QxNiAtNTV0LTE2IC01NXQtNDQgLTM3cS01NSAtMjQgLTg3LjUgLTczLjV0LTMyLjUgLTEwOS41di0xNTBoNDAwdjE1MHEwIDYwIC0zMi41IDEwOS41dC04Ny41IDczLjVxLTI4IDEyIC00NCAzN3QtMTYgNTV0MTYgNTV0NDQgMzcgcTU1IDI0IDg3LjUgNzMuNXQzMi41IDEwOS41djEwMGgtNDAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDI1ZmM7IiBob3Jpei1hZHYteD0iNTAwIiBkPSJNMCAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDI2MDE7IiBkPSJNNTAzIDEwODlxMTEwIDAgMjAwLjUgLTU5LjV0MTM0LjUgLTE1Ni41cTQ0IDE0IDkwIDE0cTEyMCAwIDIwNSAtODYuNXQ4NSAtMjA2LjVxMCAtMTIxIC04NSAtMjA3LjV0LTIwNSAtODYuNWgtNzUwcS03OSAwIC0xMzUuNSA1N3QtNTYuNSAxMzdxMCA2OSA0Mi41IDEyMi41dDEwOC41IDY3LjVxLTIgMTIgLTIgMzdxMCAxNTMgMTA4IDI2MC41dDI2MCAxMDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyNmZhOyIgZD0iTTc3NCAxMTkzLjVxMTYgLTkuNSAyMC41IC0yN3QtNS41IC0zMy41bC0xMzYgLTE4N2w0NjcgLTc0NmgzMHEyMCAwIDM1IC0xOC41dDE1IC0zOS41di00MmgtMTIwMHY0MnEwIDIxIDE1IDM5LjV0MzUgMTguNWgzMGw0NjggNzQ2bC0xMzUgMTgzcS0xMCAxNiAtNS41IDM0dDIwLjUgMjh0MzQgNS41dDI4IC0yMC41bDExMSAtMTQ4bDExMiAxNTBxOSAxNiAyNyAyMC41dDM0IC01ek02MDAgMjAwaDM3N2wtMTgyIDExMmwtMTk1IDUzNHYtNjQ2eiAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3gyNzA5OyIgZD0iTTI1IDExMDBoMTE1MHExMCAwIDEyLjUgLTV0LTUuNSAtMTNsLTU2NCAtNTY3cS04IC04IC0xOCAtOHQtMTggOGwtNTY0IDU2N3EtOCA4IC01LjUgMTN0MTIuNSA1ek0xOCA4ODJsMjY0IC0yNjRxOCAtOCA4IC0xOHQtOCAtMThsLTI2NCAtMjY0cS04IC04IC0xMyAtNS41dC01IDEyLjV2NTUwcTAgMTAgNSAxMi41dDEzIC01LjV6TTkxOCA2MThsMjY0IDI2NHE4IDggMTMgNS41dDUgLTEyLjV2LTU1MHEwIC0xMCAtNSAtMTIuNXQtMTMgNS41IGwtMjY0IDI2NHEtOCA4IC04IDE4dDggMTh6TTgxOCA0ODJsMzY0IC0zNjRxOCAtOCA1LjUgLTEzdC0xMi41IC01aC0xMTUwcS0xMCAwIC0xMi41IDV0NS41IDEzbDM2NCAzNjRxOCA4IDE4IDh0MTggLThsMTY0IC0xNjRxOCAtOCAxOCAtOHQxOCA4bDE2NCAxNjRxOCA4IDE4IDh0MTggLTh6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4MjcwZjsiIGQ9Ik0xMDExIDEyMTBxMTkgMCAzMyAtMTNsMTUzIC0xNTNxMTMgLTE0IDEzIC0zM3QtMTMgLTMzbC05OSAtOTJsLTIxNCAyMTRsOTUgOTZxMTMgMTQgMzIgMTR6TTEwMTMgODAwbC02MTUgLTYxNGwtMjE0IDIxNGw2MTQgNjE0ek0zMTcgOTZsLTMzMyAtMTEybDExMCAzMzV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAwMTsiIGQ9Ik03MDAgNjUwdi01NTBoMjUwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGgtODAwdjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWgyNTB2NTUwbC01MDAgNTUwaDEyMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAwMjsiIGQ9Ik0zNjggMTAxN2w2NDUgMTYzcTM5IDE1IDYzIDB0MjQgLTQ5di04MzFxMCAtNTUgLTQxLjUgLTk1LjV0LTExMS41IC02My41cS03OSAtMjUgLTE0NyAtNC41dC04NiA3NXQyNS41IDExMS41dDEyMi41IDgycTcyIDI0IDEzOCA4djUyMWwtNjAwIC0xNTV2LTYwNnEwIC00MiAtNDQgLTkwdC0xMDkgLTY5cS03OSAtMjYgLTE0NyAtNS41dC04NiA3NS41dDI1LjUgMTExLjV0MTIyLjUgODIuNXE3MiAyNCAxMzggN3Y2MzlxMCAzOCAxNC41IDU5IHQ1My41IDM0eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMDM7IiBkPSJNNTAwIDExOTFxMTAwIDAgMTkxIC0zOXQxNTYuNSAtMTA0LjV0MTA0LjUgLTE1Ni41dDM5IC0xOTFsLTEgLTJsMSAtNXEwIC0xNDEgLTc4IC0yNjJsMjc1IC0yNzRxMjMgLTI2IDIyLjUgLTQ0LjV0LTIyLjUgLTQyLjVsLTU5IC01OHEtMjYgLTIwIC00Ni41IC0yMHQtMzkuNSAyMGwtMjc1IDI3NHEtMTE5IC03NyAtMjYxIC03N2wtNSAxbC0yIC0xcS0xMDAgMCAtMTkxIDM5dC0xNTYuNSAxMDQuNXQtMTA0LjUgMTU2LjV0LTM5IDE5MSB0MzkgMTkxdDEwNC41IDE1Ni41dDE1Ni41IDEwNC41dDE5MSAzOXpNNTAwIDEwMjJxLTg4IDAgLTE2MiAtNDN0LTExNyAtMTE3dC00MyAtMTYydDQzIC0xNjJ0MTE3IC0xMTd0MTYyIC00M3QxNjIgNDN0MTE3IDExN3Q0MyAxNjJ0LTQzIDE2MnQtMTE3IDExN3QtMTYyIDQzeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMDU7IiBkPSJNNjQ5IDk0OXE0OCA2OCAxMDkuNSAxMDR0MTIxLjUgMzguNXQxMTguNSAtMjB0MTAyLjUgLTY0dDcxIC0xMDAuNXQyNyAtMTIzcTAgLTU3IC0zMy41IC0xMTcuNXQtOTQgLTEyNC41dC0xMjYuNSAtMTI3LjV0LTE1MCAtMTUyLjV0LTE0NiAtMTc0cS02MiA4NSAtMTQ1LjUgMTc0dC0xNTAgMTUyLjV0LTEyNi41IDEyNy41dC05My41IDEyNC41dC0zMy41IDExNy41cTAgNjQgMjggMTIzdDczIDEwMC41dDEwNCA2NHQxMTkgMjAgdDEyMC41IC0zOC41dDEwNC41IC0xMDR6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAwNjsiIGQ9Ik00MDcgODAwbDEzMSAzNTNxNyAxOSAxNy41IDE5dDE3LjUgLTE5bDEyOSAtMzUzaDQyMXEyMSAwIDI0IC04LjV0LTE0IC0yMC41bC0zNDIgLTI0OWwxMzAgLTQwMXE3IC0yMCAtMC41IC0yNS41dC0yNC41IDYuNWwtMzQzIDI0NmwtMzQyIC0yNDdxLTE3IC0xMiAtMjQuNSAtNi41dC0wLjUgMjUuNWwxMzAgNDAwbC0zNDcgMjUxcS0xNyAxMiAtMTQgMjAuNXQyMyA4LjVoNDI5eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMDc7IiBkPSJNNDA3IDgwMGwxMzEgMzUzcTcgMTkgMTcuNSAxOXQxNy41IC0xOWwxMjkgLTM1M2g0MjFxMjEgMCAyNCAtOC41dC0xNCAtMjAuNWwtMzQyIC0yNDlsMTMwIC00MDFxNyAtMjAgLTAuNSAtMjUuNXQtMjQuNSA2LjVsLTM0MyAyNDZsLTM0MiAtMjQ3cS0xNyAtMTIgLTI0LjUgLTYuNXQtMC41IDI1LjVsMTMwIDQwMGwtMzQ3IDI1MXEtMTcgMTIgLTE0IDIwLjV0MjMgOC41aDQyOXpNNDc3IDcwMGgtMjQwbDE5NyAtMTQybC03NCAtMjI2IGwxOTMgMTM5bDE5NSAtMTQwbC03NCAyMjlsMTkyIDE0MGgtMjM0bC03OCAyMTF6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAwODsiIGQ9Ik02MDAgMTIwMHExMjQgMCAyMTIgLTg4dDg4IC0yMTJ2LTI1MHEwIC00NiAtMzEgLTk4dC02OSAtNTJ2LTc1cTAgLTEwIDYgLTIxLjV0MTUgLTE3LjVsMzU4IC0yMzBxOSAtNSAxNSAtMTYuNXQ2IC0yMS41di05M3EwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTExNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY5M3EwIDEwIDYgMjEuNXQxNSAxNi41bDM1OCAyMzBxOSA2IDE1IDE3LjV0NiAyMS41djc1cS0zOCAwIC02OSA1MiB0LTMxIDk4djI1MHEwIDEyNCA4OCAyMTJ0MjEyIDg4eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMDk7IiBkPSJNMjUgMTEwMGgxMTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTA1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTExNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxMDUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTEwMCAxMDAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek04NzUgMTAwMGgtNTUwcS0xMCAwIC0xNy41IC03LjV0LTcuNSAtMTcuNXYtMzUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoNTUwIHExMCAwIDE3LjUgNy41dDcuNSAxNy41djM1MHEwIDEwIC03LjUgMTcuNXQtMTcuNSA3LjV6TTEwMDAgMTAwMHYtMTAwaDEwMHYxMDBoLTEwMHpNMTAwIDgwMHYtMTAwaDEwMHYxMDBoLTEwMHpNMTAwMCA4MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTEwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTEwMDAgNjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek04NzUgNTAwaC01NTBxLTEwIDAgLTE3LjUgLTcuNXQtNy41IC0xNy41di0zNTBxMCAtMTAgNy41IC0xNy41IHQxNy41IC03LjVoNTUwcTEwIDAgMTcuNSA3LjV0Ny41IDE3LjV2MzUwcTAgMTAgLTcuNSAxNy41dC0xNy41IDcuNXpNMTAwIDQwMHYtMTAwaDEwMHYxMDBoLTEwMHpNMTAwMCA0MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTEwMCAyMDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTEwMDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMTA7IiBkPSJNNTAgMTEwMGg0MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNDAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek02NTAgMTEwMGg0MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNDAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDAgcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgNTAwaDQwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djQwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTY1MCA1MDBoNDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di00MDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTQwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djQwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAxMTsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQ1MCAxMTAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek04NTAgMTEwMGgyMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTIwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMjAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYyMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA3MDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQ1MCA3MDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNODUwIDcwMGgyMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTIwMCBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgMzAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQ1MCAzMDBoMjAwIHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTg1MCAzMDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41IHQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAxMjsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQ1MCAxMTAwaDcwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC03MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA3MDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNDUwIDcwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTIwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNzAwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgMzAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQ1MCAzMDBoNzAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yMDAgcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC03MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAxMzsiIGQ9Ik00NjUgNDc3bDU3MSA1NzFxOCA4IDE4IDh0MTcgLThsMTc3IC0xNzdxOCAtNyA4IC0xN3QtOCAtMThsLTc4MyAtNzg0cS03IC04IC0xNy41IC04dC0xNy41IDhsLTM4NCAzODRxLTggOCAtOCAxOHQ4IDE3bDE3NyAxNzdxNyA4IDE3IDh0MTggLThsMTcxIC0xNzFxNyAtNyAxOCAtN3QxOCA3eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMTQ7IiBkPSJNOTA0IDEwODNsMTc4IC0xNzlxOCAtOCA4IC0xOC41dC04IC0xNy41bC0yNjcgLTI2OGwyNjcgLTI2OHE4IC03IDggLTE3LjV0LTggLTE4LjVsLTE3OCAtMTc4cS04IC04IC0xOC41IC04dC0xNy41IDhsLTI2OCAyNjdsLTI2OCAtMjY3cS03IC04IC0xNy41IC04dC0xOC41IDhsLTE3OCAxNzhxLTggOCAtOCAxOC41dDggMTcuNWwyNjcgMjY4bC0yNjcgMjY4cS04IDcgLTggMTcuNXQ4IDE4LjVsMTc4IDE3OHE4IDggMTguNSA4dDE3LjUgLTggbDI2OCAtMjY3bDI2OCAyNjhxNyA3IDE3LjUgN3QxOC41IC03eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMTU7IiBkPSJNNTA3IDExNzdxOTggMCAxODcuNSAtMzguNXQxNTQuNSAtMTAzLjV0MTAzLjUgLTE1NC41dDM4LjUgLTE4Ny41cTAgLTE0MSAtNzggLTI2MmwzMDAgLTI5OXE4IC04IDggLTE4LjV0LTggLTE4LjVsLTEwOSAtMTA4cS03IC04IC0xNy41IC04dC0xOC41IDhsLTMwMCAyOTlxLTExOSAtNzcgLTI2MSAtNzdxLTk4IDAgLTE4OCAzOC41dC0xNTQuNSAxMDN0LTEwMyAxNTQuNXQtMzguNSAxODh0MzguNSAxODcuNXQxMDMgMTU0LjUgdDE1NC41IDEwMy41dDE4OCAzOC41ek01MDYuNSAxMDIzcS04OS41IDAgLTE2NS41IC00NHQtMTIwIC0xMjAuNXQtNDQgLTE2NnQ0NCAtMTY1LjV0MTIwIC0xMjB0MTY1LjUgLTQ0dDE2NiA0NHQxMjAuNSAxMjB0NDQgMTY1LjV0LTQ0IDE2NnQtMTIwLjUgMTIwLjV0LTE2NiA0NHpNNDI1IDkwMGgxNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di03NWg3NXExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41IHQtMTcuNSAtNy41aC03NXYtNzVxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0xNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY3NWgtNzVxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWg3NXY3NXEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMTY7IiBkPSJNNTA3IDExNzdxOTggMCAxODcuNSAtMzguNXQxNTQuNSAtMTAzLjV0MTAzLjUgLTE1NC41dDM4LjUgLTE4Ny41cTAgLTE0MSAtNzggLTI2MmwzMDAgLTI5OXE4IC04IDggLTE4LjV0LTggLTE4LjVsLTEwOSAtMTA4cS03IC04IC0xNy41IC04dC0xOC41IDhsLTMwMCAyOTlxLTExOSAtNzcgLTI2MSAtNzdxLTk4IDAgLTE4OCAzOC41dC0xNTQuNSAxMDN0LTEwMyAxNTQuNXQtMzguNSAxODh0MzguNSAxODcuNXQxMDMgMTU0LjUgdDE1NC41IDEwMy41dDE4OCAzOC41ek01MDYuNSAxMDIzcS04OS41IDAgLTE2NS41IC00NHQtMTIwIC0xMjAuNXQtNDQgLTE2NnQ0NCAtMTY1LjV0MTIwIC0xMjB0MTY1LjUgLTQ0dDE2NiA0NHQxMjAuNSAxMjB0NDQgMTY1LjV0LTQ0IDE2NnQtMTIwLjUgMTIwLjV0LTE2NiA0NHpNMzI1IDgwMGgzNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0zNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41IHQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAxNzsiIGQ9Ik01NTAgMTIwMGgxMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek04MDAgOTc1djE2NnExNjcgLTYyIDI3MiAtMjA5LjV0MTA1IC0zMzEuNXEwIC0xMTcgLTQ1LjUgLTIyNHQtMTIzIC0xODQuNXQtMTg0LjUgLTEyM3QtMjI0IC00NS41dC0yMjQgNDUuNSB0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHEwIDE4NCAxMDUgMzMxLjV0MjcyIDIwOS41di0xNjZxLTEwMyAtNTUgLTE2NSAtMTU1dC02MiAtMjIwcTAgLTExNiA1NyAtMjE0LjV0MTU1LjUgLTE1NS41dDIxNC41IC01N3QyMTQuNSA1N3QxNTUuNSAxNTUuNXQ1NyAyMTQuNXEwIDEyMCAtNjIgMjIwdC0xNjUgMTU1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMTg7IiBkPSJNMTAyNSAxMjAwaDE1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTExNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0xNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxMTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTcyNSA4MDBoMTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNzUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2NzUwIHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek00MjUgNTAwaDE1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTQ1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djQ1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek0xMjUgMzAwaDE1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTI1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41IHYyNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDE5OyIgZD0iTTYwMCAxMTc0cTMzIDAgNzQgLTVsMzggLTE1Mmw1IC0xcTQ5IC0xNCA5NCAtMzlsNSAtMmwxMzQgODBxNjEgLTQ4IDEwNCAtMTA1bC04MCAtMTM0bDMgLTVxMjUgLTQ0IDM5IC05M2wxIC02bDE1MiAtMzhxNSAtNDMgNSAtNzNxMCAtMzQgLTUgLTc0bC0xNTIgLTM4bC0xIC02cS0xNSAtNDkgLTM5IC05M2wtMyAtNWw4MCAtMTM0cS00OCAtNjEgLTEwNCAtMTA1bC0xMzQgODFsLTUgLTNxLTQ0IC0yNSAtOTQgLTM5bC01IC0ybC0zOCAtMTUxIHEtNDMgLTUgLTc0IC01cS0zMyAwIC03NCA1bC0zOCAxNTFsLTUgMnEtNDkgMTQgLTk0IDM5bC01IDNsLTEzNCAtODFxLTYwIDQ4IC0xMDQgMTA1bDgwIDEzNGwtMyA1cS0yNSA0NSAtMzggOTNsLTIgNmwtMTUxIDM4cS02IDQyIC02IDc0cTAgMzMgNiA3M2wxNTEgMzhsMiA2cTEzIDQ4IDM4IDkzbDMgNWwtODAgMTM0cTQ3IDYxIDEwNSAxMDVsMTMzIC04MGw1IDJxNDUgMjUgOTQgMzlsNSAxbDM4IDE1MnE0MyA1IDc0IDV6TTYwMCA4MTUgcS04OSAwIC0xNTIgLTYzdC02MyAtMTUxLjV0NjMgLTE1MS41dDE1MiAtNjN0MTUyIDYzdDYzIDE1MS41dC02MyAxNTEuNXQtMTUyIDYzeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMjA7IiBkPSJNNTAwIDEzMDBoMzAwcTQxIDAgNzAuNSAtMjkuNXQyOS41IC03MC41di0xMDBoMjc1cTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNzVoLTExMDB2NzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgyNzV2MTAwcTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNXpNNTAwIDEyMDB2LTEwMGgzMDB2MTAwaC0zMDB6TTExMDAgOTAwdi04MDBxMCAtNDEgLTI5LjUgLTcwLjV0LTcwLjUgLTI5LjVoLTcwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAyOS41dC0yOS41IDcwLjUgdjgwMGg5MDB6TTMwMCA4MDB2LTcwMGgxMDB2NzAwaC0xMDB6TTUwMCA4MDB2LTcwMGgxMDB2NzAwaC0xMDB6TTcwMCA4MDB2LTcwMGgxMDB2NzAwaC0xMDB6TTkwMCA4MDB2LTcwMGgxMDB2NzAwaC0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAyMTsiIGQ9Ik0xOCA2MThsNjIwIDYwOHE4IDcgMTguNSA3dDE3LjUgLTdsNjA4IC02MDhxOCAtOCA1LjUgLTEzdC0xMi41IC01aC0xNzV2LTU3NXEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djM3NWgtMzAwdi0zNzVxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1NzVoLTE3NXEtMTAgMCAtMTIuNSA1dDUuNSAxM3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDIyOyIgZD0iTTYwMCAxMjAwdi00MDBxMCAtNDEgMjkuNSAtNzAuNXQ3MC41IC0yOS41aDMwMHYtNjUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC04MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djExMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDQ1MHpNMTAwMCA4MDBoLTI1MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MjUweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMjM7IiBkPSJNNjAwIDExNzdxMTE3IDAgMjI0IC00NS41dDE4NC41IC0xMjN0MTIzIC0xODQuNXQ0NS41IC0yMjR0LTQ1LjUgLTIyNHQtMTIzIC0xODQuNXQtMTg0LjUgLTEyM3QtMjI0IC00NS41dC0yMjQgNDUuNXQtMTg0LjUgMTIzdC0xMjMgMTg0LjV0LTQ1LjUgMjI0dDQ1LjUgMjI0dDEyMyAxODQuNXQxODQuNSAxMjN0MjI0IDQ1LjV6TTYwMCAxMDI3cS0xMTYgMCAtMjE0LjUgLTU3dC0xNTUuNSAtMTU1LjV0LTU3IC0yMTQuNXQ1NyAtMjE0LjUgdDE1NS41IC0xNTUuNXQyMTQuNSAtNTd0MjE0LjUgNTd0MTU1LjUgMTU1LjV0NTcgMjE0LjV0LTU3IDIxNC41dC0xNTUuNSAxNTUuNXQtMjE0LjUgNTd6TTUyNSA5MDBoNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0yNzVoMTc1cTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYzNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDI0OyIgZD0iTTEzMDAgMGgtNTM4bC00MSA0MDBoLTI0MmwtNDEgLTQwMGgtNTM4bDQzMSAxMjAwaDIwOWwtMjEgLTMwMGgxNjJsLTIwIDMwMGgyMDh6TTUxNSA4MDBsLTI3IC0zMDBoMjI0bC0yNyAzMDBoLTE3MHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDI1OyIgZD0iTTU1MCAxMjAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDUwaDE5MXEyMCAwIDI1LjUgLTExLjV0LTcuNSAtMjcuNWwtMzI3IC00MDBxLTEzIC0xNiAtMzIgLTE2dC0zMiAxNmwtMzI3IDQwMHEtMTMgMTYgLTcuNSAyNy41dDI1LjUgMTEuNWgxOTF2NDUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMTEyNSA0MDBoNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0zNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41IGgtMTA1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djM1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41aDUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTc1aDkwMHYxNzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDI2OyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02MDAgMTAyN3EtMTE2IDAgLTIxNC41IC01N3QtMTU1LjUgLTE1NS41dC01NyAtMjE0LjV0NTcgLTIxNC41IHQxNTUuNSAtMTU1LjV0MjE0LjUgLTU3dDIxNC41IDU3dDE1NS41IDE1NS41dDU3IDIxNC41dC01NyAyMTQuNXQtMTU1LjUgMTU1LjV0LTIxNC41IDU3ek01MjUgOTAwaDE1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTI3NWgxMzdxMjEgMCAyNiAtMTEuNXQtOCAtMjcuNWwtMjIzIC0yNzVxLTEzIC0xNiAtMzIgLTE2dC0zMiAxNmwtMjIzIDI3NXEtMTMgMTYgLTggMjcuNXQyNiAxMS41aDEzN3YyNzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXogIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAyNzsiIGQ9Ik02MDAgMTE3N3ExMTcgMCAyMjQgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNHQtNDUuNSAtMjI0dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjQgLTQ1LjV0LTIyNCA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjR0NDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXpNNjAwIDEwMjdxLTExNiAwIC0yMTQuNSAtNTd0LTE1NS41IC0xNTUuNXQtNTcgLTIxNC41dDU3IC0yMTQuNSB0MTU1LjUgLTE1NS41dDIxNC41IC01N3QyMTQuNSA1N3QxNTUuNSAxNTUuNXQ1NyAyMTQuNXQtNTcgMjE0LjV0LTE1NS41IDE1NS41dC0yMTQuNSA1N3pNNjMyIDkxNGwyMjMgLTI3NXExMyAtMTYgOCAtMjcuNXQtMjYgLTExLjVoLTEzN3YtMjc1cTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2Mjc1aC0xMzdxLTIxIDAgLTI2IDExLjV0OCAyNy41bDIyMyAyNzVxMTMgMTYgMzIgMTYgdDMyIC0xNnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDI4OyIgZD0iTTIyNSAxMjAwaDc1MHExMCAwIDE5LjUgLTd0MTIuNSAtMTdsMTg2IC02NTJxNyAtMjQgNyAtNDl2LTQyNXEwIC0xMiAtNCAtMjd0LTkgLTE3cS0xMiAtNiAtMzcgLTZoLTExMDBxLTEyIDAgLTI3IDR0LTE3IDhxLTYgMTMgLTYgMzhsMSA0MjVxMCAyNSA3IDQ5bDE4NSA2NTJxMyAxMCAxMi41IDE3dDE5LjUgN3pNODc4IDEwMDBoLTU1NnEtMTAgMCAtMTkgLTd0LTExIC0xOGwtODcgLTQ1MHEtMiAtMTEgNCAtMTh0MTYgLTdoMTUwIHExMCAwIDE5LjUgLTd0MTEuNSAtMTdsMzggLTE1MnEyIC0xMCAxMS41IC0xN3QxOS41IC03aDI1MHExMCAwIDE5LjUgN3QxMS41IDE3bDM4IDE1MnEyIDEwIDExLjUgMTd0MTkuNSA3aDE1MHExMCAwIDE2IDd0NCAxOGwtODcgNDUwcS0yIDExIC0xMSAxOHQtMTkgN3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDI5OyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02MDAgMTAyN3EtMTE2IDAgLTIxNC41IC01N3QtMTU1LjUgLTE1NS41dC01NyAtMjE0LjV0NTcgLTIxNC41IHQxNTUuNSAtMTU1LjV0MjE0LjUgLTU3dDIxNC41IDU3dDE1NS41IDE1NS41dDU3IDIxNC41dC01NyAyMTQuNXQtMTU1LjUgMTU1LjV0LTIxNC41IDU3ek01NDAgODIwbDI1MyAtMTkwcTE3IC0xMiAxNyAtMzB0LTE3IC0zMGwtMjUzIC0xOTBxLTE2IC0xMiAtMjggLTYuNXQtMTIgMjYuNXY0MDBxMCAyMSAxMiAyNi41dDI4IC02LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAzMDsiIGQ9Ik05NDcgMTA2MGwxMzUgMTM1cTcgNyAxMi41IDV0NS41IC0xM3YtMzYycTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMzYycS0xMSAwIC0xMyA1LjV0NSAxMi41bDEzMyAxMzNxLTEwOSA3NiAtMjM4IDc2cS0xMTYgMCAtMjE0LjUgLTU3dC0xNTUuNSAtMTU1LjV0LTU3IC0yMTQuNXQ1NyAtMjE0LjV0MTU1LjUgLTE1NS41dDIxNC41IC01N3QyMTQuNSA1N3QxNTUuNSAxNTUuNXQ1NyAyMTQuNWgxNTBxMCAtMTE3IC00NS41IC0yMjQgdC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjQgLTQ1LjV0LTIyNCA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjR0NDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXExOTIgMCAzNDcgLTExN3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDMxOyIgZD0iTTk0NyAxMDYwbDEzNSAxMzVxNyA3IDEyLjUgNXQ1LjUgLTEzdi0zNjFxMCAtMTEgLTcuNSAtMTguNXQtMTguNSAtNy41aC0zNjFxLTExIDAgLTEzIDUuNXQ1IDEyLjVsMTM0IDEzNHEtMTEwIDc1IC0yMzkgNzVxLTExNiAwIC0yMTQuNSAtNTd0LTE1NS41IC0xNTUuNXQtNTcgLTIxNC41aC0xNTBxMCAxMTcgNDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXExOTIgMCAzNDcgLTExN3pNMTAyNyA2MDBoMTUwIHEwIC0xMTcgLTQ1LjUgLTIyNHQtMTIzIC0xODQuNXQtMTg0LjUgLTEyM3QtMjI0IC00NS41cS0xOTIgMCAtMzQ4IDExOGwtMTM0IC0xMzRxLTcgLTggLTEyLjUgLTUuNXQtNS41IDEyLjV2MzYwcTAgMTEgNy41IDE4LjV0MTguNSA3LjVoMzYwcTEwIDAgMTIuNSAtNS41dC01LjUgLTEyLjVsLTEzMyAtMTMzcTExMCAtNzYgMjQwIC03NnExMTYgMCAyMTQuNSA1N3QxNTUuNSAxNTUuNXQ1NyAyMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDMyOyIgZD0iTTEyNSAxMjAwaDEwNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xMTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMTA1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djExNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNMTA3NSAxMDAwaC04NTBxLTEwIDAgLTE3LjUgLTcuNXQtNy41IC0xNy41di04NTBxMCAtMTAgNy41IC0xNy41dDE3LjUgLTcuNWg4NTBxMTAgMCAxNy41IDcuNXQ3LjUgMTcuNXY4NTAgcTAgMTAgLTcuNSAxNy41dC0xNy41IDcuNXpNMzI1IDkwMGg1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek01MjUgOTAwaDQ1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtNDUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2NTAgcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTMyNSA3MDBoNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di01MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2NTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNNTI1IDcwMGg0NTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di01MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTQ1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djUwIHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek0zMjUgNTAwaDUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC01MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTUyNSA1MDBoNDUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC00NTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1MCBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNMzI1IDMwMGg1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek01MjUgMzAwaDQ1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtNDUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2NTAgcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAzMzsiIGQ9Ik05MDAgODAwdjIwMHEwIDgzIC01OC41IDE0MS41dC0xNDEuNSA1OC41aC0zMDBxLTgyIDAgLTE0MSAtNTl0LTU5IC0xNDF2LTIwMGgtMTAwcS00MSAwIC03MC41IC0yOS41dC0yOS41IC03MC41di02MDBxMCAtNDEgMjkuNSAtNzAuNXQ3MC41IC0yOS41aDkwMHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNXQyOS41IDcwLjV2NjAwcTAgNDEgLTI5LjUgNzAuNXQtNzAuNSAyOS41aC0xMDB6TTQwMCA4MDB2MTUwcTAgMjEgMTUgMzUuNXQzNSAxNC41aDIwMCBxMjAgMCAzNSAtMTQuNXQxNSAtMzUuNXYtMTUwaC0zMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAzNDsiIGQ9Ik0xMjUgMTEwMGg1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTEwNzVoLTEwMHYxMDc1cTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTEwNzUgMTA1MnE0IDAgOSAtMnExNiAtNiAxNiAtMjN2LTQyMXEwIC02IC0zIC0xMnEtMzMgLTU5IC02Ni41IC05OXQtNjUuNSAtNTh0LTU2LjUgLTI0LjV0LTUyLjUgLTYuNXEtMjYgMCAtNTcuNSA2LjV0LTUyLjUgMTMuNXQtNjAgMjFxLTQxIDE1IC02MyAyMi41dC01Ny41IDE1dC02NS41IDcuNSBxLTg1IDAgLTE2MCAtNTdxLTcgLTUgLTE1IC01cS02IDAgLTExIDNxLTE0IDcgLTE0IDIydjQzOHEyMiA1NSA4MiA5OC41dDExOSA0Ni41cTIzIDIgNDMgMC41dDQzIC03dDMyLjUgLTguNXQzOCAtMTN0MzIuNSAtMTFxNDEgLTE0IDYzLjUgLTIxdDU3IC0xNHQ2My41IC03cTEwMyAwIDE4MyA4N3E3IDggMTggOHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDM1OyIgZD0iTTYwMCAxMTc1cTExNiAwIDIyNyAtNDkuNXQxOTIuNSAtMTMxdDEzMSAtMTkyLjV0NDkuNSAtMjI3di0zMDBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC01MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djMwMHEwIDEyNyAtNzAuNSAyMzEuNXQtMTg0LjUgMTYxLjV0LTI0NSA1N3QtMjQ1IC01N3QtMTg0LjUgLTE2MS41dC03MC41IC0yMzEuNXYtMzAwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtNTAgcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MzAwcTAgMTE2IDQ5LjUgMjI3dDEzMSAxOTIuNXQxOTIuNSAxMzF0MjI3IDQ5LjV6TTIyMCA1MDBoMTYwcTggMCAxNCAtNnQ2IC0xNHYtNDYwcTAgLTggLTYgLTE0dC0xNCAtNmgtMTYwcS04IDAgLTE0IDZ0LTYgMTR2NDYwcTAgOCA2IDE0dDE0IDZ6TTgyMCA1MDBoMTYwcTggMCAxNCAtNnQ2IC0xNHYtNDYwcTAgLTggLTYgLTE0dC0xNCAtNmgtMTYwcS04IDAgLTE0IDZ0LTYgMTR2NDYwIHEwIDggNiAxNHQxNCA2eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMzY7IiBkPSJNMzIxIDgxNGwyNTggMTcycTkgNiAxNSAyLjV0NiAtMTMuNXYtNzUwcTAgLTEwIC02IC0xMy41dC0xNSAyLjVsLTI1OCAxNzJxLTIxIDE0IC00NiAxNGgtMjUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MzUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoMjUwcTI1IDAgNDYgMTR6TTkwMCA2NjhsMTIwIDEyMHE3IDcgMTcgN3QxNyAtN2wzNCAtMzRxNyAtNyA3IC0xN3QtNyAtMTdsLTEyMCAtMTIwbDEyMCAtMTIwcTcgLTcgNyAtMTcgdC03IC0xN2wtMzQgLTM0cS03IC03IC0xNyAtN3QtMTcgN2wtMTIwIDExOWwtMTIwIC0xMTlxLTcgLTcgLTE3IC03dC0xNyA3bC0zNCAzNHEtNyA3IC03IDE3dDcgMTdsMTE5IDEyMGwtMTE5IDEyMHEtNyA3IC03IDE3dDcgMTdsMzQgMzRxNyA4IDE3IDh0MTcgLTh6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTAzNzsiIGQ9Ik0zMjEgODE0bDI1OCAxNzJxOSA2IDE1IDIuNXQ2IC0xMy41di03NTBxMCAtMTAgLTYgLTEzLjV0LTE1IDIuNWwtMjU4IDE3MnEtMjEgMTQgLTQ2IDE0aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYzNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgyNTBxMjUgMCA0NiAxNHpNNzY2IDkwMGg0cTEwIC0xIDE2IC0xMHE5NiAtMTI5IDk2IC0yOTBxMCAtMTU0IC05MCAtMjgxcS02IC05IC0xNyAtMTBsLTMgLTFxLTkgMCAtMTYgNiBsLTI5IDIzcS03IDcgLTguNSAxNi41dDQuNSAxNy41cTcyIDEwMyA3MiAyMjlxMCAxMzIgLTc4IDIzOHEtNiA4IC00LjUgMTh0OS41IDE3bDI5IDIycTcgNSAxNSA1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwMzg7IiBkPSJNOTY3IDEwMDRoM3ExMSAtMSAxNyAtMTBxMTM1IC0xNzkgMTM1IC0zOTZxMCAtMTA1IC0zNCAtMjA2LjV0LTk4IC0xODUuNXEtNyAtOSAtMTcgLTEwaC0zcS05IDAgLTE2IDZsLTQyIDM0cS04IDYgLTkgMTZ0NSAxOHExMTEgMTUwIDExMSAzMjhxMCA5MCAtMjkuNSAxNzZ0LTg0LjUgMTU3cS02IDkgLTUgMTl0MTAgMTZsNDIgMzNxNyA1IDE1IDV6TTMyMSA4MTRsMjU4IDE3MnE5IDYgMTUgMi41dDYgLTEzLjV2LTc1MHEwIC0xMCAtNiAtMTMuNSB0LTE1IDIuNWwtMjU4IDE3MnEtMjEgMTQgLTQ2IDE0aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYzNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgyNTBxMjUgMCA0NiAxNHpNNzY2IDkwMGg0cTEwIC0xIDE2IC0xMHE5NiAtMTI5IDk2IC0yOTBxMCAtMTU0IC05MCAtMjgxcS02IC05IC0xNyAtMTBsLTMgLTFxLTkgMCAtMTYgNmwtMjkgMjNxLTcgNyAtOC41IDE2LjV0NC41IDE3LjVxNzIgMTAzIDcyIDIyOXEwIDEzMiAtNzggMjM4IHEtNiA4IC00LjUgMTguNXQ5LjUgMTYuNWwyOSAyMnE3IDUgMTUgNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDM5OyIgZD0iTTUwMCA5MDBoMTAwdi0xMDBoLTEwMHYtMTAwaC00MDB2LTEwMGgtMTAwdjYwMGg1MDB2LTMwMHpNMTIwMCA3MDBoLTIwMHYtMTAwaDIwMHYtMjAwaC0zMDB2MzAwaC0yMDB2MzAwaC0xMDB2MjAwaDYwMHYtNTAwek0xMDAgMTEwMHYtMzAwaDMwMHYzMDBoLTMwMHpNODAwIDExMDB2LTMwMGgzMDB2MzAwaC0zMDB6TTMwMCA5MDBoLTEwMHYxMDBoMTAwdi0xMDB6TTEwMDAgOTAwaC0xMDB2MTAwaDEwMHYtMTAwek0zMDAgNTAwaDIwMHYtNTAwIGgtNTAwdjUwMGgyMDB2MTAwaDEwMHYtMTAwek04MDAgMzAwaDIwMHYtMTAwaC0xMDB2LTEwMGgtMjAwdjEwMGgtMTAwdjEwMGgxMDB2MjAwaC0yMDB2MTAwaDMwMHYtMzAwek0xMDAgNDAwdi0zMDBoMzAwdjMwMGgtMzAwek0zMDAgMjAwaC0xMDB2MTAwaDEwMHYtMTAwek0xMjAwIDIwMGgtMTAwdjEwMGgxMDB2LTEwMHpNNzAwIDBoLTEwMHYxMDBoMTAwdi0xMDB6TTEyMDAgMGgtMzAwdjEwMGgzMDB2LTEwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQwOyIgZD0iTTEwMCAyMDBoLTEwMHYxMDAwaDEwMHYtMTAwMHpNMzAwIDIwMGgtMTAwdjEwMDBoMTAwdi0xMDAwek03MDAgMjAwaC0yMDB2MTAwMGgyMDB2LTEwMDB6TTkwMCAyMDBoLTEwMHYxMDAwaDEwMHYtMTAwMHpNMTIwMCAyMDBoLTIwMHYxMDAwaDIwMHYtMTAwMHpNNDAwIDBoLTMwMHYxMDBoMzAwdi0xMDB6TTYwMCAwaC0xMDB2OTFoMTAwdi05MXpNODAwIDBoLTEwMHY5MWgxMDB2LTkxek0xMTAwIDBoLTIwMHY5MWgyMDB2LTkxeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNDE7IiBkPSJNNTAwIDEyMDBsNjgyIC02ODJxOCAtOCA4IC0xOHQtOCAtMThsLTQ2NCAtNDY0cS04IC04IC0xOCAtOHQtMTggOGwtNjgyIDY4MmwxIDQ3NXEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41aDQ3NHpNMzE5LjUgMTAyNC41cS0yOS41IDI5LjUgLTcxIDI5LjV0LTcxIC0yOS41dC0yOS41IC03MS41dDI5LjUgLTcxLjV0NzEgLTI5LjV0NzEgMjkuNXQyOS41IDcxLjV0LTI5LjUgNzEuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQyOyIgZD0iTTUwMCAxMjAwbDY4MiAtNjgycTggLTggOCAtMTh0LTggLTE4bC00NjQgLTQ2NHEtOCAtOCAtMTggLTh0LTE4IDhsLTY4MiA2ODJsMSA0NzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWg0NzR6TTgwMCAxMjAwbDY4MiAtNjgycTggLTggOCAtMTh0LTggLTE4bC00NjQgLTQ2NHEtOCAtOCAtMTggLTh0LTE4IDhsLTU2IDU2bDQyNCA0MjZsLTcwMCA3MDBoMTUwek0zMTkuNSAxMDI0LjVxLTI5LjUgMjkuNSAtNzEgMjkuNXQtNzEgLTI5LjUgdC0yOS41IC03MS41dDI5LjUgLTcxLjV0NzEgLTI5LjV0NzEgMjkuNXQyOS41IDcxLjV0LTI5LjUgNzEuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQzOyIgZD0iTTMwMCAxMjAwaDgyNXE3NSAwIDc1IC03NXYtOTAwcTAgLTI1IC0xOCAtNDNsLTY0IC02NHEtOCAtOCAtMTMgLTUuNXQtNSAxMi41djk1MHEwIDEwIC03LjUgMTcuNXQtMTcuNSA3LjVoLTcwMHEtMjUgMCAtNDMgLTE4bC02NCAtNjRxLTggLTggLTUuNSAtMTN0MTIuNSAtNWg3MDBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di05NTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC04NTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY5NzUgcTAgMjUgMTggNDNsMTM5IDEzOXExOCAxOCA0MyAxOHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQ0OyIgZD0iTTI1MCAxMjAwaDgwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTE1MGwtNDUwIDQ0NGwtNDUwIC00NDV2MTE1MXEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA0NTsiIGQ9Ik04MjIgMTIwMGgtNDQ0cS0xMSAwIC0xOSAtNy41dC05IC0xNy41bC03OCAtMzAxcS03IC0yNCA3IC00NWw1NyAtMTA4cTYgLTkgMTcuNSAtMTV0MjEuNSAtNmg0NTBxMTAgMCAyMS41IDZ0MTcuNSAxNWw2MiAxMDhxMTQgMjEgNyA0NWwtODMgMzAxcS0xIDEwIC05IDE3LjV0LTE5IDcuNXpNMTE3NSA4MDBoLTE1MHEtMTAgMCAtMjEgLTYuNXQtMTUgLTE1LjVsLTc4IC0xNTZxLTQgLTkgLTE1IC0xNS41dC0yMSAtNi41aC01NTAgcS0xMCAwIC0yMSA2LjV0LTE1IDE1LjVsLTc4IDE1NnEtNCA5IC0xNSAxNS41dC0yMSA2LjVoLTE1MHEtMTAgMCAtMTcuNSAtNy41dC03LjUgLTE3LjV2LTY1MHEwIC0xMCA3LjUgLTE3LjV0MTcuNSAtNy41aDE1MHExMCAwIDE3LjUgNy41dDcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41aDc1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCA3LjUgLTE3LjV0MTcuNSAtNy41aDE1MHExMCAwIDE3LjUgNy41IHQ3LjUgMTcuNXY2NTBxMCAxMCAtNy41IDE3LjV0LTE3LjUgNy41ek04NTAgMjAwaC01MDBxLTEwIDAgLTE5LjUgLTd0LTExLjUgLTE3bC0zOCAtMTUycS0yIC0xMCAzLjUgLTE3dDE1LjUgLTdoNjAwcTEwIDAgMTUuNSA3dDMuNSAxN2wtMzggMTUycS0yIDEwIC0xMS41IDE3dC0xOS41IDd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA0NjsiIGQ9Ik01MDAgMTEwMGgyMDBxNTYgMCAxMDIuNSAtMjAuNXQ3Mi41IC01MHQ0NCAtNTl0MjUgLTUwLjVsNiAtMjBoMTUwcTQxIDAgNzAuNSAtMjkuNXQyOS41IC03MC41di02MDBxMCAtNDEgLTI5LjUgLTcwLjV0LTcwLjUgLTI5LjVoLTEwMDBxLTQxIDAgLTcwLjUgMjkuNXQtMjkuNSA3MC41djYwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjVoMTUwcTIgOCA2LjUgMjEuNXQyNCA0OHQ0NSA2MXQ3MiA0OHQxMDIuNSAyMS41ek05MDAgODAwdi0xMDAgaDEwMHYxMDBoLTEwMHpNNjAwIDczMHEtOTUgMCAtMTYyLjUgLTY3LjV0LTY3LjUgLTE2Mi41dDY3LjUgLTE2Mi41dDE2Mi41IC02Ny41dDE2Mi41IDY3LjV0NjcuNSAxNjIuNXQtNjcuNSAxNjIuNXQtMTYyLjUgNjcuNXpNNjAwIDYwM3E0MyAwIDczIC0zMHQzMCAtNzN0LTMwIC03M3QtNzMgLTMwdC03MyAzMHQtMzAgNzN0MzAgNzN0NzMgMzB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA0NzsiIGQ9Ik02ODEgMTE5OWwzODUgLTk5OHEyMCAtNTAgNjAgLTkycTE4IC0xOSAzNi41IC0yOS41dDI3LjUgLTExLjVsMTAgLTJ2LTY2aC00MTd2NjZxNTMgMCA3NSA0My41dDUgODguNWwtODIgMjIyaC0zOTFxLTU4IC0xNDUgLTkyIC0yMzRxLTExIC0zNCAtNi41IC01N3QyNS41IC0zN3Q0NiAtMjB0NTUgLTZ2LTY2aC0zNjV2NjZxNTYgMjQgODQgNTJxMTIgMTIgMjUgMzAuNXQyMCAzMS41bDcgMTNsMzk5IDEwMDZoOTN6TTQxNiA1MjFoMzQwIGwtMTYyIDQ1N3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQ4OyIgZD0iTTc1MyA2NDFxNSAtMSAxNC41IC00LjV0MzYgLTE1LjV0NTAuNSAtMjYuNXQ1My41IC00MHQ1MC41IC01NC41dDM1LjUgLTcwdDE0LjUgLTg3cTAgLTY3IC0yNy41IC0xMjUuNXQtNzEuNSAtOTcuNXQtOTguNSAtNjYuNXQtMTA4LjUgLTQwLjV0LTEwMiAtMTNoLTUwMHY4OXE0MSA3IDcwLjUgMzIuNXQyOS41IDY1LjV2ODI3cTAgMjQgLTAuNSAzNHQtMy41IDI0dC04LjUgMTkuNXQtMTcgMTMuNXQtMjggMTIuNXQtNDIuNSAxMS41djcxIGw0NzEgLTFxNTcgMCAxMTUuNSAtMjAuNXQxMDggLTU3dDgwLjUgLTk0dDMxIC0xMjQuNXEwIC01MSAtMTUuNSAtOTYuNXQtMzggLTc0LjV0LTQ1IC01MC41dC0zOC41IC0zMC41ek00MDAgNzAwaDEzOXE3OCAwIDEzMC41IDQ4LjV0NTIuNSAxMjIuNXEwIDQxIC04LjUgNzAuNXQtMjkuNSA1NS41dC02Mi41IDM5LjV0LTEwMy41IDEzLjVoLTExOHYtMzUwek00MDAgMjAwaDIxNnE4MCAwIDEyMSA1MC41dDQxIDEzMC41cTAgOTAgLTYyLjUgMTU0LjUgdC0xNTYuNSA2NC41aC0xNTl2LTQwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDQ5OyIgZD0iTTg3NyAxMjAwbDIgLTU3cS04MyAtMTkgLTExNiAtNDUuNXQtNDAgLTY2LjVsLTEzMiAtODM5cS05IC00OSAxMyAtNjl0OTYgLTI2di05N2gtNTAwdjk3cTE4NiAxNiAyMDAgOThsMTczIDgzMnEzIDE3IDMgMzB0LTEuNSAyMi41dC05IDE3LjV0LTEzLjUgMTIuNXQtMjEuNSAxMHQtMjYgOC41dC0zMy41IDEwcS0xMyAzIC0xOSA1djU3aDQyNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDUwOyIgZD0iTTEzMDAgOTAwaC01MHEwIDIxIC00IDM3dC05LjUgMjYuNXQtMTggMTcuNXQtMjIgMTF0LTI4LjUgNS41dC0zMSAydC0zNyAwLjVoLTIwMHYtODUwcTAgLTIyIDI1IC0zNC41dDUwIC0xMy41bDI1IC0ydi0xMDBoLTQwMHYxMDBxNCAwIDExIDAuNXQyNCAzdDMwIDd0MjQgMTV0MTEgMjQuNXY4NTBoLTIwMHEtMjUgMCAtMzcgLTAuNXQtMzEgLTJ0LTI4LjUgLTUuNXQtMjIgLTExdC0xOCAtMTcuNXQtOS41IC0yNi41dC00IC0zN2gtNTB2MzAwIGgxMDAwdi0zMDB6TTE3NSAxMDAwaC03NXYtODAwaDc1bC0xMjUgLTE2N2wtMTI1IDE2N2g3NXY4MDBoLTc1bDEyNSAxNjd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1MTsiIGQ9Ik0xMTAwIDkwMGgtNTBxMCAyMSAtNCAzN3QtOS41IDI2LjV0LTE4IDE3LjV0LTIyIDExdC0yOC41IDUuNXQtMzEgMnQtMzcgMC41aC0yMDB2LTY1MHEwIC0yMiAyNSAtMzQuNXQ1MCAtMTMuNWwyNSAtMnYtMTAwaC00MDB2MTAwcTQgMCAxMSAwLjV0MjQgM3QzMCA3dDI0IDE1dDExIDI0LjV2NjUwaC0yMDBxLTI1IDAgLTM3IC0wLjV0LTMxIC0ydC0yOC41IC01LjV0LTIyIC0xMXQtMTggLTE3LjV0LTkuNSAtMjYuNXQtNCAtMzdoLTUwdjMwMCBoMTAwMHYtMzAwek0xMTY3IDUwbC0xNjcgLTEyNXY3NWgtODAwdi03NWwtMTY3IDEyNWwxNjcgMTI1di03NWg4MDB2NzV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1MjsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDYwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC02MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDgwMGgxMDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA1MDBoODAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTgwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgMjAwaDExMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTEwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1MzsiIGQ9Ik0yNTAgMTEwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNzAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA4MDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAgcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMjUwIDUwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNzAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCAyMDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDU0OyIgZD0iTTUwMCA5NTB2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWg2MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNjAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXpNMTAwIDY1MHYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDEwMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41ek0zMDAgMzUwdjEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoODAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTgwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV6TTAgNTB2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDAgcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDU1OyIgZD0iTTUwIDExMDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA4MDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAgcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgNTAwaDExMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgMjAwaDExMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTEwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1NjsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTM1MCAxMTAwaDgwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC04MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCA4MDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMzUwIDgwMGg4MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtODAwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgNTAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTM1MCA1MDBoODAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDAgcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC04MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDIwMGgxMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0zNTAgMjAwaDgwMCBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtODAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNTc7IiBkPSJNNDAwIDBoLTEwMHYxMTAwaDEwMHYtMTEwMHpNNTUwIDExMDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTUwIDgwMGg1MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTAwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMjY3IDU1MGwtMTY3IC0xMjV2NzVoLTIwMHYxMDBoMjAwdjc1ek01NTAgNTAwaDMwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0zMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTU1MCAyMDBoNjAwIHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC02MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1ODsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTkwMCAwaC0xMDB2MTEwMGgxMDB2LTExMDB6TTUwIDgwMGg1MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTAwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMTEwMCA2MDBoMjAwdi0xMDBoLTIwMHYtNzVsLTE2NyAxMjVsMTY3IDEyNXYtNzV6TTUwIDUwMGgzMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMzAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCAyMDBoNjAwIHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC02MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA1OTsiIGQ9Ik03NSAxMDAwaDc1MHEzMSAwIDUzIC0yMnQyMiAtNTN2LTY1MHEwIC0zMSAtMjIgLTUzdC01MyAtMjJoLTc1MHEtMzEgMCAtNTMgMjJ0LTIyIDUzdjY1MHEwIDMxIDIyIDUzdDUzIDIyek0xMjAwIDMwMGwtMzAwIDMwMGwzMDAgMzAwdi02MDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA2MDsiIGQ9Ik00NCAxMTAwaDExMTJxMTggMCAzMSAtMTN0MTMgLTMxdi0xMDEycTAgLTE4IC0xMyAtMzF0LTMxIC0xM2gtMTExMnEtMTggMCAtMzEgMTN0LTEzIDMxdjEwMTJxMCAxOCAxMyAzMXQzMSAxM3pNMTAwIDEwMDB2LTczN2wyNDcgMTgybDI5OCAtMTMxbC03NCAxNTZsMjkzIDMxOGwyMzYgLTI4OHY1MDBoLTEwMDB6TTM0MiA4ODRxNTYgMCA5NSAtMzl0MzkgLTk0LjV0LTM5IC05NXQtOTUgLTM5LjV0LTk1IDM5LjV0LTM5IDk1dDM5IDk0LjUgdDk1IDM5eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNjI7IiBkPSJNNjQ4IDExNjlxMTE3IDAgMjE2IC02MHQxNTYuNSAtMTYxdDU3LjUgLTIxOHEwIC0xMTUgLTcwIC0yNThxLTY5IC0xMDkgLTE1OCAtMjI1LjV0LTE0MyAtMTc5LjVsLTU0IC02MnEtOSA4IC0yNS41IDI0LjV0LTYzLjUgNjcuNXQtOTEgMTAzdC05OC41IDEyOHQtOTUuNSAxNDhxLTYwIDEzMiAtNjAgMjQ5cTAgODggMzQgMTY5LjV0OTEuNSAxNDJ0MTM3IDk2LjV0MTY2LjUgMzZ6TTY1Mi41IDk3NHEtOTEuNSAwIC0xNTYuNSAtNjUgdC02NSAtMTU3dDY1IC0xNTYuNXQxNTYuNSAtNjQuNXQxNTYuNSA2NC41dDY1IDE1Ni41dC02NSAxNTd0LTE1Ni41IDY1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNjM7IiBkPSJNNjAwIDExNzdxMTE3IDAgMjI0IC00NS41dDE4NC41IC0xMjN0MTIzIC0xODQuNXQ0NS41IC0yMjR0LTQ1LjUgLTIyNHQtMTIzIC0xODQuNXQtMTg0LjUgLTEyM3QtMjI0IC00NS41dC0yMjQgNDUuNXQtMTg0LjUgMTIzdC0xMjMgMTg0LjV0LTQ1LjUgMjI0dDQ1LjUgMjI0dDEyMyAxODQuNXQxODQuNSAxMjN0MjI0IDQ1LjV6TTYwMCAxNzN2ODU0cS0xMTYgMCAtMjE0LjUgLTU3dC0xNTUuNSAtMTU1LjV0LTU3IC0yMTQuNXQ1NyAtMjE0LjUgdDE1NS41IC0xNTUuNXQyMTQuNSAtNTd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA2NDsiIGQ9Ik01NTQgMTI5NXEyMSAtNzIgNTcuNSAtMTQzLjV0NzYgLTEzMHQ4MyAtMTE4dDgyLjUgLTExN3Q3MCAtMTE2dDQ5LjUgLTEyNnQxOC41IC0xMzYuNXEwIC03MSAtMjUuNSAtMTM1dC02OC41IC0xMTF0LTk5IC04MnQtMTE4LjUgLTU0dC0xMjUuNSAtMjNxLTg0IDUgLTE2MS41IDM0dC0xMzkuNSA3OC41dC05OSAxMjV0LTM3IDE2NC41cTAgNjkgMTggMTM2LjV0NDkuNSAxMjYuNXQ2OS41IDExNi41dDgxLjUgMTE3LjV0ODMuNSAxMTkgdDc2LjUgMTMxdDU4LjUgMTQzek0zNDQgNzEwcS0yMyAtMzMgLTQzLjUgLTcwLjV0LTQwLjUgLTEwMi41dC0xNyAtMTIzcTEgLTM3IDE0LjUgLTY5LjV0MzAgLTUydDQxIC0zN3QzOC41IC0yNC41dDMzIC0xNXEyMSAtNyAzMiAtMXQxMyAyMmw2IDM0cTIgMTAgLTIuNSAyMnQtMTMuNSAxOXEtNSA0IC0xNCAxMnQtMjkuNSA0MC41dC0zMi41IDczLjVxLTI2IDg5IDYgMjcxcTIgMTEgLTYgMTFxLTggMSAtMTUgLTEweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNjU7IiBkPSJNMTAwMCAxMDEzbDEwOCAxMTVxMiAxIDUgMnQxMyAydDIwLjUgLTF0MjUgLTkuNXQyOC41IC0yMS41cTIyIC0yMiAyNyAtNDN0MCAtMzJsLTYgLTEwbC0xMDggLTExNXpNMzUwIDExMDBoNDAwcTUwIDAgMTA1IC0xM2wtMTg3IC0xODdoLTM2OHEtNDEgMCAtNzAuNSAtMjkuNXQtMjkuNSAtNzAuNXYtNTAwcTAgLTQxIDI5LjUgLTcwLjV0NzAuNSAtMjkuNWg1MDBxNDEgMCA3MC41IDI5LjV0MjkuNSA3MC41djE4MmwyMDAgMjAwdi0zMzIgcTAgLTE2NSAtOTMuNSAtMjU3LjV0LTI1Ni41IC05Mi41aC00MDBxLTE2NSAwIC0yNTcuNSA5Mi41dC05Mi41IDI1Ny41djQwMHEwIDE2NSA5Mi41IDI1Ny41dDI1Ny41IDkyLjV6TTEwMDkgODAzbC0zNjIgLTM2MmwtMTYxIC01MGw1NSAxNzBsMzU1IDM1NXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDY2OyIgZD0iTTM1MCAxMTAwaDM2MXEtMTY0IC0xNDYgLTIxNiAtMjAwaC0xOTVxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoNTAwcTQxIDAgNzAuNSAyOS41dDI5LjUgNzAuNWwyMDAgMTUzdi0xMDNxMCAtMTY1IC05Mi41IC0yNTcuNXQtMjU3LjUgLTkyLjVoLTQwMHEtMTY1IDAgLTI1Ny41IDkyLjV0LTkyLjUgMjU3LjV2NDAwcTAgMTY1IDkyLjUgMjU3LjV0MjU3LjUgOTIuNXogTTgyNCAxMDczbDMzOSAtMzAxcTggLTcgOCAtMTcuNXQtOCAtMTcuNWwtMzQwIC0zMDZxLTcgLTYgLTEyLjUgLTR0LTYuNSAxMXYyMDNxLTI2IDEgLTU0LjUgMHQtNzguNSAtNy41dC05MiAtMTcuNXQtODYgLTM1dC03MCAtNTdxMTAgNTkgMzMgMTA4dDUxLjUgODEuNXQ2NSA1OC41dDY4LjUgNDAuNXQ2NyAyNC41dDU2IDEzLjV0NDAgNC41djIxMHExIDEwIDYuNSAxMi41dDEzLjUgLTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDY3OyIgZD0iTTM1MCAxMTAwaDM1MHE2MCAwIDEyNyAtMjNsLTE3OCAtMTc3aC0zNDlxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoNTAwcTQxIDAgNzAuNSAyOS41dDI5LjUgNzAuNXY2OWwyMDAgMjAwdi0yMTlxMCAtMTY1IC05Mi41IC0yNTcuNXQtMjU3LjUgLTkyLjVoLTQwMHEtMTY1IDAgLTI1Ny41IDkyLjV0LTkyLjUgMjU3LjV2NDAwcTAgMTY1IDkyLjUgMjU3LjV0MjU3LjUgOTIuNXogTTY0MyA2MzlsMzk1IDM5NXE3IDcgMTcuNSA3dDE3LjUgLTdsMTAxIC0xMDFxNyAtNyA3IC0xNy41dC03IC0xNy41bC01MzEgLTUzMnEtNyAtNyAtMTcuNSAtN3QtMTcuNSA3bC0yNDggMjQ4cS03IDcgLTcgMTcuNXQ3IDE3LjVsMTAxIDEwMXE3IDcgMTcuNSA3dDE3LjUgLTdsMTExIC0xMTFxOCAtNyAxOCAtN3QxOCA3eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNjg7IiBkPSJNMzE4IDkxOGwyNjQgMjY0cTggOCAxOCA4dDE4IC04bDI2MCAtMjY0cTcgLTggNC41IC0xM3QtMTIuNSAtNWgtMTcwdi0yMDBoMjAwdjE3M3EwIDEwIDUgMTJ0MTMgLTVsMjY0IC0yNjBxOCAtNyA4IC0xNy41dC04IC0xNy41bC0yNjQgLTI2NXEtOCAtNyAtMTMgLTV0LTUgMTJ2MTczaC0yMDB2LTIwMGgxNzBxMTAgMCAxMi41IC01dC00LjUgLTEzbC0yNjAgLTI2NHEtOCAtOCAtMTggLTh0LTE4IDhsLTI2NCAyNjRxLTggOCAtNS41IDEzIHQxMi41IDVoMTc1djIwMGgtMjAwdi0xNzNxMCAtMTAgLTUgLTEydC0xMyA1bC0yNjQgMjY1cS04IDcgLTggMTcuNXQ4IDE3LjVsMjY0IDI2MHE4IDcgMTMgNXQ1IC0xMnYtMTczaDIwMHYyMDBoLTE3NXEtMTAgMCAtMTIuNSA1dDUuNSAxM3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDY5OyIgZD0iTTI1MCAxMTAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDM4bDQ2NCA0NTNxMTUgMTQgMjUuNSAxMHQxMC41IC0yNXYtMTAwMHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI1LjUgMTBsLTQ2NCA0NTN2LTQzOHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDcwOyIgZD0iTTUwIDExMDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di00MzhsNDY0IDQ1M3ExNSAxNCAyNS41IDEwdDEwLjUgLTI1di00MzhsNDY0IDQ1M3ExNSAxNCAyNS41IDEwdDEwLjUgLTI1di0xMDAwcTAgLTIxIC0xMC41IC0yNXQtMjUuNSAxMGwtNDY0IDQ1M3YtNDM4cTAgLTIxIC0xMC41IC0yNXQtMjUuNSAxMGwtNDY0IDQ1M3YtNDM4cTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNSB0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDcxOyIgZD0iTTEyMDAgMTA1MHYtMTAwMHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI1LjUgMTBsLTQ2NCA0NTN2LTQzOHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI1LjUgMTBsLTQ5MiA0ODBxLTE1IDE0IC0xNSAzNXQxNSAzNWw0OTIgNDgwcTE1IDE0IDI1LjUgMTB0MTAuNSAtMjV2LTQzOGw0NjQgNDUzcTE1IDE0IDI1LjUgMTB0MTAuNSAtMjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA3MjsiIGQ9Ik0yNDMgMTA3NGw4MTQgLTQ5OHExOCAtMTEgMTggLTI2dC0xOCAtMjZsLTgxNCAtNDk4cS0xOCAtMTEgLTMwLjUgLTR0LTEyLjUgMjh2MTAwMHEwIDIxIDEyLjUgMjh0MzAuNSAtNHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDczOyIgZD0iTTI1MCAxMDAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtODAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djgwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTY1MCAxMDAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtODAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djgwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNzQ7IiBkPSJNMTEwMCA5NTB2LTgwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtODAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY4MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDgwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDc1OyIgZD0iTTUwMCA2MTJ2NDM4cTAgMjEgMTAuNSAyNXQyNS41IC0xMGw0OTIgLTQ4MHExNSAtMTQgMTUgLTM1dC0xNSAtMzVsLTQ5MiAtNDgwcS0xNSAtMTQgLTI1LjUgLTEwdC0xMC41IDI1djQzOGwtNDY0IC00NTNxLTE1IC0xNCAtMjUuNSAtMTB0LTEwLjUgMjV2MTAwMHEwIDIxIDEwLjUgMjV0MjUuNSAtMTB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA3NjsiIGQ9Ik0xMDQ4IDExMDJsMTAwIDFxMjAgMCAzNSAtMTQuNXQxNSAtMzUuNWw1IC0xMDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41bC0xMDAgLTFxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41bC0yIDQzN2wtNDYzIC00NTRxLTE0IC0xNSAtMjQuNSAtMTAuNXQtMTAuNSAyNS41bC0yIDQzN2wtNDYyIC00NTVxLTE1IC0xNCAtMjUuNSAtOS41dC0xMC41IDI0LjVsLTUgMTAwMHEwIDIxIDEwLjUgMjUuNXQyNS41IC0xMC41bDQ2NiAtNDUwIGwtMiA0MzhxMCAyMCAxMC41IDI0LjV0MjUuNSAtOS41bDQ2NiAtNDUxbC0yIDQzOHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA3NzsiIGQ9Ik04NTAgMTEwMGgxMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NDM4bC00NjQgLTQ1M3EtMTUgLTE0IC0yNS41IC0xMHQtMTAuNSAyNXYxMDAwcTAgMjEgMTAuNSAyNXQyNS41IC0xMGw0NjQgLTQ1M3Y0MzhxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwNzg7IiBkPSJNNjg2IDEwODFsNTAxIC01NDBxMTUgLTE1IDEwLjUgLTI2dC0yNi41IC0xMWgtMTA0MnEtMjIgMCAtMjYuNSAxMXQxMC41IDI2bDUwMSA1NDBxMTUgMTUgMzYgMTV0MzYgLTE1ek0xNTAgNDAwaDEwMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDc5OyIgZD0iTTg4NSA5MDBsLTM1MiAtMzUzbDM1MiAtMzUzbC0xOTcgLTE5OGwtNTUyIDU1Mmw1NTIgNTUweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwODA7IiBkPSJNMTA2NCA1NDdsLTU1MSAtNTUxbC0xOTggMTk4bDM1MyAzNTNsLTM1MyAzNTNsMTk4IDE5OHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDgxOyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02NTAgOTAwaC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgLTE0LjV0LTE0LjUgLTM1LjV2LTE1MGgtMTUwIHEtMjEgMCAtMzUuNSAtMTQuNXQtMTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIDE0LjUgLTM1LjV0MzUuNSAtMTQuNWgxNTB2LTE1MHEwIC0yMSAxNC41IC0zNS41dDM1LjUgLTE0LjVoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAxNC41dDE0LjUgMzUuNXYxNTBoMTUwcTIxIDAgMzUuNSAxNC41dDE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAtMTQuNSAzNS41dC0zNS41IDE0LjVoLTE1MHYxNTBxMCAyMSAtMTQuNSAzNS41dC0zNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA4MjsiIGQ9Ik02MDAgMTE3N3ExMTcgMCAyMjQgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNHQtNDUuNSAtMjI0dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjQgLTQ1LjV0LTIyNCA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjR0NDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXpNODUwIDcwMGgtNTAwcS0yMSAwIC0zNS41IC0xNC41dC0xNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgMTQuNSAtMzUuNSB0MzUuNSAtMTQuNWg1MDBxMjEgMCAzNS41IDE0LjV0MTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIC0xNC41IDM1LjV0LTM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDgzOyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek03NDEuNSA5MTNxLTEyLjUgMCAtMjEuNSAtOWwtMTIwIC0xMjBsLTEyMCAxMjBxLTkgOSAtMjEuNSA5IHQtMjEuNSAtOWwtMTQxIC0xNDFxLTkgLTkgLTkgLTIxLjV0OSAtMjEuNWwxMjAgLTEyMGwtMTIwIC0xMjBxLTkgLTkgLTkgLTIxLjV0OSAtMjEuNWwxNDEgLTE0MXE5IC05IDIxLjUgLTl0MjEuNSA5bDEyMCAxMjBsMTIwIC0xMjBxOSAtOSAyMS41IC05dDIxLjUgOWwxNDEgMTQxcTkgOSA5IDIxLjV0LTkgMjEuNWwtMTIwIDEyMGwxMjAgMTIwcTkgOSA5IDIxLjV0LTkgMjEuNWwtMTQxIDE0MXEtOSA5IC0yMS41IDl6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA4NDsiIGQ9Ik02MDAgMTE3N3ExMTcgMCAyMjQgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNHQtNDUuNSAtMjI0dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjQgLTQ1LjV0LTIyNCA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjR0NDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXpNNTQ2IDYyM2wtODQgODVxLTcgNyAtMTcuNSA3dC0xOC41IC03bC0xMzkgLTEzOXEtNyAtOCAtNyAtMTh0NyAtMTggbDI0MiAtMjQxcTcgLTggMTcuNSAtOHQxNy41IDhsMzc1IDM3NXE3IDcgNyAxNy41dC03IDE4LjVsLTEzOSAxMzlxLTcgNyAtMTcuNSA3dC0xNy41IC03eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwODU7IiBkPSJNNjAwIDExNzdxMTE3IDAgMjI0IC00NS41dDE4NC41IC0xMjN0MTIzIC0xODQuNXQ0NS41IC0yMjR0LTQ1LjUgLTIyNHQtMTIzIC0xODQuNXQtMTg0LjUgLTEyM3QtMjI0IC00NS41dC0yMjQgNDUuNXQtMTg0LjUgMTIzdC0xMjMgMTg0LjV0LTQ1LjUgMjI0dDQ1LjUgMjI0dDEyMyAxODQuNXQxODQuNSAxMjN0MjI0IDQ1LjV6TTU4OCA5NDFxLTI5IDAgLTU5IC01LjV0LTYzIC0yMC41dC01OCAtMzguNXQtNDEuNSAtNjN0LTE2LjUgLTg5LjUgcTAgLTI1IDIwIC0yNWgxMzFxMzAgLTUgMzUgMTFxNiAyMCAyMC41IDI4dDQ1LjUgOHEyMCAwIDMxLjUgLTEwLjV0MTEuNSAtMjguNXEwIC0yMyAtNyAtMzR0LTI2IC0xOHEtMSAwIC0xMy41IC00dC0xOS41IC03LjV0LTIwIC0xMC41dC0yMiAtMTd0LTE4LjUgLTI0dC0xNS41IC0zNXQtOCAtNDZxLTEgLTggNS41IC0xNi41dDIwLjUgLTguNWgxNzNxNyAwIDIyIDh0MzUgMjh0MzcuNSA0OHQyOS41IDc0dDEyIDEwMHEwIDQ3IC0xNyA4MyB0LTQyLjUgNTd0LTU5LjUgMzQuNXQtNjQgMTh0LTU5IDQuNXpNNjc1IDQwMGgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IC03LjV0LTcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoMTUwcTEwIDAgMTcuNSA3LjV0Ny41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgLTcuNSAxNy41dC0xNy41IDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDg2OyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02NzUgMTAwMGgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IC03LjV0LTcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNSB0MTcuNSAtNy41aDE1MHExMCAwIDE3LjUgNy41dDcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIC03LjUgMTcuNXQtMTcuNSA3LjV6TTY3NSA3MDBoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSAtNy41dC03LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoNzV2LTIwMGgtNzVxLTEwIDAgLTE3LjUgLTcuNXQtNy41IC0xNy41di01MHEwIC0xMCA3LjUgLTE3LjV0MTcuNSAtNy41aDM1MHExMCAwIDE3LjUgNy41dDcuNSAxNy41djUwcTAgMTAgLTcuNSAxNy41IHQtMTcuNSA3LjVoLTc1djI3NXEwIDEwIC03LjUgMTcuNXQtMTcuNSA3LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA4NzsiIGQ9Ik01MjUgMTIwMGgxNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xOTRxMTAzIC0yNyAxNzguNSAtMTAyLjV0MTAyLjUgLTE3OC41aDE5NHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE5NHEtMjcgLTEwMyAtMTAyLjUgLTE3OC41dC0xNzguNSAtMTAyLjV2LTE5NHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE5NCBxLTEwMyAyNyAtMTc4LjUgMTAyLjV0LTEwMi41IDE3OC41aC0xOTRxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgxOTRxMjcgMTAzIDEwMi41IDE3OC41dDE3OC41IDEwMi41djE5NHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek03MDAgODkzdi0xNjhxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0xNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNjhxLTY4IC0yMyAtMTE5IC03NCB0LTc0IC0xMTloMTY4cTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMTY4cTIzIC02OCA3NCAtMTE5dDExOSAtNzR2MTY4cTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoMTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTY4cTY4IDIzIDExOSA3NHQ3NCAxMTloLTE2OHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41aDE2OCBxLTIzIDY4IC03NCAxMTl0LTExOSA3NHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDg4OyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02MDAgMTAyN3EtMTE2IDAgLTIxNC41IC01N3QtMTU1LjUgLTE1NS41dC01NyAtMjE0LjV0NTcgLTIxNC41IHQxNTUuNSAtMTU1LjV0MjE0LjUgLTU3dDIxNC41IDU3dDE1NS41IDE1NS41dDU3IDIxNC41dC01NyAyMTQuNXQtMTU1LjUgMTU1LjV0LTIxNC41IDU3ek03NTkgODIzbDY0IC02NHE3IC03IDcgLTE3LjV0LTcgLTE3LjVsLTEyNCAtMTI0bDEyNCAtMTI0cTcgLTcgNyAtMTcuNXQtNyAtMTcuNWwtNjQgLTY0cS03IC03IC0xNy41IC03dC0xNy41IDdsLTEyNCAxMjRsLTEyNCAtMTI0cS03IC03IC0xNy41IC03dC0xNy41IDdsLTY0IDY0IHEtNyA3IC03IDE3LjV0NyAxNy41bDEyNCAxMjRsLTEyNCAxMjRxLTcgNyAtNyAxNy41dDcgMTcuNWw2NCA2NHE3IDcgMTcuNSA3dDE3LjUgLTdsMTI0IC0xMjRsMTI0IDEyNHE3IDcgMTcuNSA3dDE3LjUgLTd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA4OTsiIGQ9Ik02MDAgMTE3N3ExMTcgMCAyMjQgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNHQtNDUuNSAtMjI0dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjQgLTQ1LjV0LTIyNCA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjR0NDUuNSAyMjR0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjQgNDUuNXpNNjAwIDEwMjdxLTExNiAwIC0yMTQuNSAtNTd0LTE1NS41IC0xNTUuNXQtNTcgLTIxNC41dDU3IC0yMTQuNSB0MTU1LjUgLTE1NS41dDIxNC41IC01N3QyMTQuNSA1N3QxNTUuNSAxNTUuNXQ1NyAyMTQuNXQtNTcgMjE0LjV0LTE1NS41IDE1NS41dC0yMTQuNSA1N3pNNzgyIDc4OGwxMDYgLTEwNnE3IC03IDcgLTE3LjV0LTcgLTE3LjVsLTMyMCAtMzIxcS04IC03IC0xOCAtN3QtMTggN2wtMjAyIDIwM3EtOCA3IC04IDE3LjV0OCAxNy41bDEwNiAxMDZxNyA4IDE3LjUgOHQxNy41IC04bDc5IC03OWwxOTcgMTk3cTcgNyAxNy41IDd0MTcuNSAtN3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDkwOyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek02MDAgMTAyN3EtMTE2IDAgLTIxNC41IC01N3QtMTU1LjUgLTE1NS41dC01NyAtMjE0LjVxMCAtMTIwIDY1IC0yMjUgbDU4NyA1ODdxLTEwNSA2NSAtMjI1IDY1ek05NjUgODE5bC01ODQgLTU4NHExMDQgLTYyIDIxOSAtNjJxMTE2IDAgMjE0LjUgNTd0MTU1LjUgMTU1LjV0NTcgMjE0LjVxMCAxMTUgLTYyIDIxOXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDkxOyIgZD0iTTM5IDU4Mmw1MjIgNDI3cTE2IDEzIDI3LjUgOHQxMS41IC0yNnYtMjkxaDU1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC01NTB2LTI5MXEwIC0yMSAtMTEuNSAtMjZ0LTI3LjUgOGwtNTIyIDQyN3EtMTYgMTMgLTE2IDMydDE2IDMyeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUwOTI7IiBkPSJNNjM5IDEwMDlsNTIyIC00MjdxMTYgLTEzIDE2IC0zMnQtMTYgLTMybC01MjIgLTQyN3EtMTYgLTEzIC0yNy41IC04dC0xMS41IDI2djI5MWgtNTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYyMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDU1MHYyOTFxMCAyMSAxMS41IDI2dDI3LjUgLTh6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA5MzsiIGQ9Ik02ODIgMTE2MWw0MjcgLTUyMnExMyAtMTYgOCAtMjcuNXQtMjYgLTExLjVoLTI5MXYtNTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0yMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djU1MGgtMjkxcS0yMSAwIC0yNiAxMS41dDggMjcuNWw0MjcgNTIycTEzIDE2IDMyIDE2dDMyIC0xNnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDk0OyIgZD0iTTU1MCAxMjAwaDIwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTUwaDI5MXEyMSAwIDI2IC0xMS41dC04IC0yNy41bC00MjcgLTUyMnEtMTMgLTE2IC0zMiAtMTZ0LTMyIDE2bC00MjcgNTIycS0xMyAxNiAtOCAyNy41dDI2IDExLjVoMjkxdjU1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTA5NTsiIGQ9Ik02MzkgMTEwOWw1MjIgLTQyN3ExNiAtMTMgMTYgLTMydC0xNiAtMzJsLTUyMiAtNDI3cS0xNiAtMTMgLTI3LjUgLTh0LTExLjUgMjZ2MjkxcS05NCAtMiAtMTgyIC0yMHQtMTcwLjUgLTUydC0xNDcgLTkyLjV0LTEwMC41IC0xMzUuNXE1IDEwNSAyNyAxOTMuNXQ2Ny41IDE2N3QxMTMgMTM1dDE2NyA5MS41dDIyNS41IDQydjI2MnEwIDIxIDExLjUgMjZ0MjcuNSAtOHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDk2OyIgZD0iTTg1MCAxMjAwaDMwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMzAwcTAgLTIxIC0xMC41IC0yNXQtMjQuNSAxMGwtOTQgOTRsLTI0OSAtMjQ5cS04IC03IC0xOCAtN3QtMTggN2wtMTA2IDEwNnEtNyA4IC03IDE4dDcgMThsMjQ5IDI0OWwtOTQgOTRxLTE0IDE0IC0xMCAyNC41dDI1IDEwLjV6TTM1MCAwaC0zMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djMwMHEwIDIxIDEwLjUgMjV0MjQuNSAtMTBsOTQgLTk0bDI0OSAyNDkgcTggNyAxOCA3dDE4IC03bDEwNiAtMTA2cTcgLTggNyAtMTh0LTcgLTE4bC0yNDkgLTI0OWw5NCAtOTRxMTQgLTE0IDEwIC0yNC41dC0yNSAtMTAuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMDk3OyIgZD0iTTEwMTQgMTEyMGwxMDYgLTEwNnE3IC04IDcgLTE4dC03IC0xOGwtMjQ5IC0yNDlsOTQgLTk0cTE0IC0xNCAxMCAtMjQuNXQtMjUgLTEwLjVoLTMwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MzAwcTAgMjEgMTAuNSAyNXQyNC41IC0xMGw5NCAtOTRsMjQ5IDI0OXE4IDcgMTggN3QxOCAtN3pNMjUwIDYwMGgzMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTMwMHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI0LjUgMTBsLTk0IDk0IGwtMjQ5IC0yNDlxLTggLTcgLTE4IC03dC0xOCA3bC0xMDYgMTA2cS03IDggLTcgMTh0NyAxOGwyNDkgMjQ5bC05NCA5NHEtMTQgMTQgLTEwIDI0LjV0MjUgMTAuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTAxOyIgZD0iTTYwMCAxMTc3cTExNyAwIDIyNCAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI0dC00NS41IC0yMjR0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNCAtNDUuNXQtMjI0IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNHQ0NS41IDIyNHQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNCA0NS41ek03MDQgOTAwaC0yMDhxLTIwIDAgLTMyIC0xNC41dC04IC0zNC41bDU4IC0zMDJxNCAtMjAgMjEuNSAtMzQuNSB0MzcuNSAtMTQuNWg1NHEyMCAwIDM3LjUgMTQuNXQyMS41IDM0LjVsNTggMzAycTQgMjAgLTggMzQuNXQtMzIgMTQuNXpNNjc1IDQwMGgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IC03LjV0LTcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoMTUwcTEwIDAgMTcuNSA3LjV0Ny41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgLTcuNSAxNy41dC0xNy41IDcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTAyOyIgZD0iTTI2MCAxMjAwcTkgMCAxOSAtMnQxNSAtNGw1IC0ycTIyIC0xMCA0NCAtMjNsMTk2IC0xMThxMjEgLTEzIDM2IC0yNHEyOSAtMjEgMzcgLTEycTExIDEzIDQ5IDM1bDE5NiAxMThxMjIgMTMgNDUgMjNxMTcgNyAzOCA3cTIzIDAgNDcgLTE2LjV0MzcgLTMzLjVsMTMgLTE2cTE0IC0yMSAxOCAtNDVsMjUgLTEyM2w4IC00NHExIC05IDguNSAtMTQuNXQxNy41IC01LjVoNjFxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di01MCBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC01MHEtMTAgMCAtMTcuNSAtNy41dC03LjUgLTE3LjV2LTE3NWgtNDAwdjMwMGgtMjAwdi0zMDBoLTQwMHYxNzVxMCAxMCAtNy41IDE3LjV0LTE3LjUgNy41aC01MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoNjFxMTEgMCAxOCAzdDcgOHEwIDQgOSA1MmwyNSAxMjhxNSAyNSAxOSA0NXEyIDMgNSA3dDEzLjUgMTV0MjEuNSAxOS41dDI2LjUgMTUuNSB0MjkuNSA3ek05MTUgMTA3OWwtMTY2IC0xNjJxLTcgLTcgLTUgLTEydDEyIC01aDIxOXExMCAwIDE1IDd0MiAxN2wtNTEgMTQ5cS0zIDEwIC0xMSAxMnQtMTUgLTZ6TTQ2MyA5MTdsLTE3NyAxNTdxLTggNyAtMTYgNXQtMTEgLTEybC01MSAtMTQzcS0zIC0xMCAyIC0xN3QxNSAtN2gyMzFxMTEgMCAxMi41IDV0LTUuNSAxMnpNNTAwIDBoLTM3NXEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djM3NWg0MDB2LTQwMHpNMTEwMCA0MDB2LTM3NSBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0zNzV2NDAwaDQwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTAzOyIgZD0iTTExNjUgMTE5MHE4IDMgMjEgLTYuNXQxMyAtMTcuNXEtMiAtMTc4IC0yNC41IC0zMjMuNXQtNTUuNSAtMjQ1LjV0LTg3IC0xNzQuNXQtMTAyLjUgLTExOC41dC0xMTggLTY4LjV0LTExOC41IC0zM3QtMTIwIC00LjV0LTEwNSA5LjV0LTkwIDE2LjVxLTYxIDEyIC03OCAxMXEtNCAxIC0xMi41IDB0LTM0IC0xNC41dC01Mi41IC00MC41bC0xNTMgLTE1M3EtMjYgLTI0IC0zNyAtMTQuNXQtMTEgNDMuNXEwIDY0IDQyIDEwMnE4IDggNTAuNSA0NSB0NjYuNSA1OHExOSAxNyAzNSA0N3QxMyA2MXEtOSA1NSAtMTAgMTAyLjV0NyAxMTF0MzcgMTMwdDc4IDEyOS41cTM5IDUxIDgwIDg4dDg5LjUgNjMuNXQ5NC41IDQ1dDExMy41IDM2dDEyOSAzMXQxNTcuNSAzN3QxODIgNDcuNXpNMTExNiAxMDk4cS04IDkgLTIyLjUgLTN0LTQ1LjUgLTUwcS0zOCAtNDcgLTExOSAtMTAzLjV0LTE0MiAtODkuNWwtNjIgLTMzcS01NiAtMzAgLTEwMiAtNTd0LTEwNCAtNjh0LTEwMi41IC04MC41dC04NS41IC05MSB0LTY0IC0xMDQuNXEtMjQgLTU2IC0zMSAtODZ0MiAtMzJ0MzEuNSAxNy41dDU1LjUgNTkuNXEyNSAzMCA5NCA3NS41dDEyNS41IDc3LjV0MTQ3LjUgODFxNzAgMzcgMTE4LjUgNjl0MTAyIDc5LjV0OTkgMTExdDg2LjUgMTQ4LjVxMjIgNTAgMjQgNjB0LTYgMTl6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEwNDsiIGQ9Ik02NTMgMTIzMXEtMzkgLTY3IC01NC41IC0xMzF0LTEwLjUgLTExNC41dDI0LjUgLTk2LjV0NDcuNSAtODB0NjMuNSAtNjIuNXQ2OC41IC00Ni41dDY1IC0zMHEtNCA3IC0xNy41IDM1dC0xOC41IDM5LjV0LTE3IDM5LjV0LTE3IDQzdC0xMyA0MnQtOS41IDQ0LjV0LTIgNDJ0NCA0M3QxMy41IDM5dDIzIDM4LjVxOTYgLTQyIDE2NSAtMTA3LjV0MTA1IC0xMzh0NTIgLTE1NnQxMyAtMTU5dC0xOSAtMTQ5LjVxLTEzIC01NSAtNDQgLTEwNi41IHQtNjggLTg3dC03OC41IC02NC41dC03Mi41IC00NXQtNTMgLTIycS03MiAtMjIgLTEyNyAtMTFxLTMxIDYgLTEzIDE5cTYgMyAxNyA3cTEzIDUgMzIuNSAyMXQ0MSA0NHQzOC41IDYzLjV0MjEuNSA4MS41dC02LjUgOTQuNXQtNTAgMTA3dC0xMDQgMTE1LjVxMTAgLTEwNCAtMC41IC0xODl0LTM3IC0xNDAuNXQtNjUgLTkzdC04NCAtNTJ0LTkzLjUgLTExdC05NSAyNC41cS04MCAzNiAtMTMxLjUgMTE0dC01My41IDE3MXEtMiAyMyAwIDQ5LjUgdDQuNSA1Mi41dDEzLjUgNTZ0MjcuNSA2MHQ0NiA2NC41dDY5LjUgNjguNXEtOCAtNTMgLTUgLTEwMi41dDE3LjUgLTkwdDM0IC02OC41dDQ0LjUgLTM5dDQ5IC0ycTMxIDEzIDM4LjUgMzZ0LTQuNSA1NXQtMjkgNjQuNXQtMzYgNzV0LTI2IDc1LjVxLTE1IDg1IDIgMTYxLjV0NTMuNSAxMjguNXQ4NS41IDkyLjV0OTMuNSA2MXQ4MS41IDI1LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEwNTsiIGQ9Ik02MDAgMTA5NHE4MiAwIDE2MC41IC0yMi41dDE0MCAtNTl0MTE2LjUgLTgyLjV0OTQuNSAtOTV0NjggLTk1dDQyLjUgLTgyLjV0MTQgLTU3LjV0LTE0IC01Ny41dC00MyAtODIuNXQtNjguNSAtOTV0LTk0LjUgLTk1dC0xMTYuNSAtODIuNXQtMTQwIC01OXQtMTU5LjUgLTIyLjV0LTE1OS41IDIyLjV0LTE0MCA1OXQtMTE2LjUgODIuNXQtOTQuNSA5NXQtNjguNSA5NXQtNDMgODIuNXQtMTQgNTcuNXQxNCA1Ny41dDQyLjUgODIuNXQ2OCA5NSB0OTQuNSA5NXQxMTYuNSA4Mi41dDE0MCA1OXQxNjAuNSAyMi41ek04ODggODI5cS0xNSAxNSAtMTggMTJ0NSAtMjJxMjUgLTU3IDI1IC0xMTlxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4dC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnEwIDU5IDIzIDExNHE4IDE5IDQuNSAyMnQtMTcuNSAtMTJxLTcwIC02OSAtMTYwIC0xODRxLTEzIC0xNiAtMTUgLTQwLjV0OSAtNDIuNXEyMiAtMzYgNDcgLTcxdDcwIC04MnQ5Mi41IC04MXQxMTMgLTU4LjV0MTMzLjUgLTI0LjUgdDEzMy41IDI0dDExMyA1OC41dDkyLjUgODEuNXQ3MCA4MS41dDQ3IDcwLjVxMTEgMTggOSA0Mi41dC0xNCA0MS41cS05MCAxMTcgLTE2MyAxODl6TTQ0OCA3MjdsLTM1IC0zNnEtMTUgLTE1IC0xOS41IC0zOC41dDQuNSAtNDEuNXEzNyAtNjggOTMgLTExNnExNiAtMTMgMzguNSAtMTF0MzYuNSAxN2wzNSAzNHExNCAxNSAxMi41IDMzLjV0LTE2LjUgMzMuNXEtNDQgNDQgLTg5IDExN3EtMTEgMTggLTI4IDIwdC0zMiAtMTJ6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEwNjsiIGQ9Ik01OTIgMGgtMTQ4bDMxIDEyMHEtOTEgMjAgLTE3NS41IDY4LjV0LTE0My41IDEwNi41dC0xMDMuNSAxMTl0LTY2LjUgMTEwdC0yMiA3NnEwIDIxIDE0IDU3LjV0NDIuNSA4Mi41dDY4IDk1dDk0LjUgOTV0MTE2LjUgODIuNXQxNDAgNTl0MTYwLjUgMjIuNXE2MSAwIDEyNiAtMTVsMzIgMTIxaDE0OHpNOTQ0IDc3MGw0NyAxODFxMTA4IC04NSAxNzYuNSAtMTkydDY4LjUgLTE1OXEwIC0yNiAtMTkuNSAtNzF0LTU5LjUgLTEwMnQtOTMgLTExMiB0LTEyOSAtMTA0LjV0LTE1OCAtNzUuNWw0NiAxNzNxNzcgNDkgMTM2IDExN3Q5NyAxMzFxMTEgMTggOSA0Mi41dC0xNCA0MS41cS01NCA3MCAtMTA3IDEzMHpNMzEwIDgyNHEtNzAgLTY5IC0xNjAgLTE4NHEtMTMgLTE2IC0xNSAtNDAuNXQ5IC00Mi41cTE4IC0zMCAzOSAtNjB0NTcgLTcwLjV0NzQgLTczdDkwIC02MXQxMDUgLTQxLjVsNDEgMTU0cS0xMDcgMTggLTE3OC41IDEwMS41dC03MS41IDE5My41cTAgNTkgMjMgMTE0cTggMTkgNC41IDIyIHQtMTcuNSAtMTJ6TTQ0OCA3MjdsLTM1IC0zNnEtMTUgLTE1IC0xOS41IC0zOC41dDQuNSAtNDEuNXEzNyAtNjggOTMgLTExNnExNiAtMTMgMzguNSAtMTF0MzYuNSAxN2wxMiAxMWwyMiA4NmwtMyA0cS00NCA0NCAtODkgMTE3cS0xMSAxOCAtMjggMjB0LTMyIC0xMnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTA3OyIgZD0iTS05MCAxMDBsNjQyIDEwNjZxMjAgMzEgNDggMjguNXQ0OCAtMzUuNWw2NDIgLTEwNTZxMjEgLTMyIDcuNSAtNjcuNXQtNTAuNSAtMzUuNWgtMTI5NHEtMzcgMCAtNTAuNSAzNHQ3LjUgNjZ6TTE1NSAyMDBoMzQ1djc1cTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoMTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtNzVoMzQ1bC00NDUgNzIzek00OTYgNzAwaDIwOHEyMCAwIDMyIC0xNC41dDggLTM0LjVsLTU4IC0yNTIgcS00IC0yMCAtMjEuNSAtMzQuNXQtMzcuNSAtMTQuNWgtNTRxLTIwIDAgLTM3LjUgMTQuNXQtMjEuNSAzNC41bC01OCAyNTJxLTQgMjAgOCAzNC41dDMyIDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEwODsiIGQ9Ik02NTAgMTIwMHE2MiAwIDEwNiAtNDR0NDQgLTEwNnYtMzM5bDM2MyAtMzI1cTE1IC0xNCAyNiAtMzguNXQxMSAtNDQuNXYtNDFxMCAtMjAgLTEyIC0yNi41dC0yOSA1LjVsLTM1OSAyNDl2LTI2M3ExMDAgLTkzIDEwMCAtMTEzdi02NHEwIC0yMSAtMTMgLTI5dC0zMiAxbC0yMDUgMTI4bC0yMDUgLTEyOHEtMTkgLTkgLTMyIC0xdC0xMyAyOXY2NHEwIDIwIDEwMCAxMTN2MjYzbC0zNTkgLTI0OXEtMTcgLTEyIC0yOSAtNS41dC0xMiAyNi41djQxIHEwIDIwIDExIDQ0LjV0MjYgMzguNWwzNjMgMzI1djMzOXEwIDYyIDQ0IDEwNnQxMDYgNDR6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEwOTsiIGQ9Ik04NTAgMTIwMGgxMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTUwaDUwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xNTBoLTExMDB2MTUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWg1MHY1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGg1MDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0xMTAwIDgwMHYtNzUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41IHQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NzUwaDExMDB6TTEwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTMwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTUwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTcwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTkwMCA2MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTEwMCA0MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTMwMCA0MDB2LTEwMGgxMDB2MTAwaC0xMDB6TTUwMCA0MDAgdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek03MDAgNDAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek05MDAgNDAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek0xMDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek0zMDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek01MDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek03MDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAwek05MDAgMjAwdi0xMDBoMTAwdjEwMGgtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTA7IiBkPSJNMTEzNSAxMTY1bDI0OSAtMjMwcTE1IC0xNCAxNSAtMzV0LTE1IC0zNWwtMjQ5IC0yMzBxLTE0IC0xNCAtMjQuNSAtMTB0LTEwLjUgMjV2MTUwaC0xNTlsLTYwMCAtNjAwaC0yOTFxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoMjA5bDYwMCA2MDBoMjQxdjE1MHEwIDIxIDEwLjUgMjV0MjQuNSAtMTB6TTUyMiA4MTlsLTE0MSAtMTQxbC0xMjIgMTIyaC0yMDlxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNSB0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDI5MXpNMTEzNSA1NjVsMjQ5IC0yMzBxMTUgLTE0IDE1IC0zNXQtMTUgLTM1bC0yNDkgLTIzMHEtMTQgLTE0IC0yNC41IC0xMHQtMTAuNSAyNXYxNTBoLTI0MWwtMTgxIDE4MWwxNDEgMTQxbDEyMiAtMTIyaDE1OXYxNTBxMCAyMSAxMC41IDI1dDI0LjUgLTEweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTE7IiBkPSJNMTAwIDExMDBoMTAwMHE0MSAwIDcwLjUgLTI5LjV0MjkuNSAtNzAuNXYtNjAwcTAgLTQxIC0yOS41IC03MC41dC03MC41IC0yOS41aC01OTZsLTMwNCAtMzAwdjMwMGgtMTAwcS00MSAwIC03MC41IDI5LjV0LTI5LjUgNzAuNXY2MDBxMCA0MSAyOS41IDcwLjV0NzAuNSAyOS41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTI7IiBkPSJNMTUwIDEyMDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yNTBoLTMwMHYyNTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek04NTAgMTIwMGgyMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTI1MGgtMzAwdjI1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTExMDAgODAwdi0zMDBxMCAtNDEgLTMgLTc3LjV0LTE1IC04OS41dC0zMiAtOTZ0LTU4IC04OXQtODkgLTc3dC0xMjkgLTUxdC0xNzQgLTIwdC0xNzQgMjAgdC0xMjkgNTF0LTg5IDc3dC01OCA4OXQtMzIgOTZ0LTE1IDg5LjV0LTMgNzcuNXYzMDBoMzAwdi0yNTB2LTI3di00Mi41dDEuNSAtNDF0NSAtMzh0MTAgLTM1dDE2LjUgLTMwdDI1LjUgLTI0LjV0MzUgLTE5dDQ2LjUgLTEydDYwIC00dDYwIDQuNXQ0Ni41IDEyLjV0MzUgMTkuNXQyNSAyNS41dDE3IDMwLjV0MTAgMzV0NSAzOHQyIDQwLjV0LTAuNSA0MnYyNXYyNTBoMzAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTM7IiBkPSJNMTEwMCA0MTFsLTE5OCAtMTk5bC0zNTMgMzUzbC0zNTMgLTM1M2wtMTk3IDE5OWw1NTEgNTUxeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTQ7IiBkPSJNMTEwMSA3ODlsLTU1MCAtNTUxbC01NTEgNTUxbDE5OCAxOTlsMzUzIC0zNTNsMzUzIDM1M3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTE1OyIgZD0iTTQwNCAxMDAwaDc0NnEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTUxaDE1MHEyMSAwIDI1IC0xMC41dC0xMCAtMjQuNWwtMjMwIC0yNDlxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI0OXEtMTQgMTQgLTEwIDI0LjV0MjUgMTAuNWgxNTB2NDAxaC0zODF6TTEzNSA5ODRsMjMwIC0yNDlxMTQgLTE0IDEwIC0yNC41dC0yNSAtMTAuNWgtMTUwdi00MDBoMzg1bDIxNSAtMjAwaC03NTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNSB0LTE0LjUgMzUuNXY1NTBoLTE1MHEtMjEgMCAtMjUgMTAuNXQxMCAyNC41bDIzMCAyNDlxMTQgMTUgMzUgMTV0MzUgLTE1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTY7IiBkPSJNNTYgMTIwMGg5NHExNyAwIDMxIC0xMXQxOCAtMjdsMzggLTE2Mmg4OTZxMjQgMCAzOSAtMTguNXQxMCAtNDIuNWwtMTAwIC00NzVxLTUgLTIxIC0yNyAtNDIuNXQtNTUgLTIxLjVoLTYzM2w0OCAtMjAwaDUzNXEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTB2LTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41dC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY1MGgtMzAwdi01MCBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjV0LTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djUwaC0zMXEtMTggMCAtMzIuNSAxMHQtMjAuNSAxOWwtNSAxMGwtMjAxIDk2MWgtNTRxLTIwIDAgLTM1IDE0LjV0LTE1IDM1LjV0MTUgMzUuNXQzNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTc7IiBkPSJNMTIwMCAxMDAwdi0xMDBoLTEyMDB2MTAwaDIwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjVoMzAwcTQxIDAgNzAuNSAtMjkuNXQyOS41IC03MC41aDUwMHpNMCA4MDBoMTIwMHYtODAwaC0xMjAwdjgwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTE4OyIgZD0iTTIwMCA4MDBsLTIwMCAtNDAwdjYwMGgyMDBxMCA0MSAyOS41IDcwLjV0NzAuNSAyOS41aDMwMHE0MiAwIDcxIC0yOS41dDI5IC03MC41aDUwMHYtMjAwaC0xMDAwek0xNTAwIDcwMGwtMzAwIC03MDBoLTEyMDBsMzAwIDcwMGgxMjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMTk7IiBkPSJNNjM1IDExODRsMjMwIC0yNDlxMTQgLTE0IDEwIC0yNC41dC0yNSAtMTAuNWgtMTUwdi02MDFoMTUwcTIxIDAgMjUgLTEwLjV0LTEwIC0yNC41bC0yMzAgLTI0OXEtMTQgLTE1IC0zNSAtMTV0LTM1IDE1bC0yMzAgMjQ5cS0xNCAxNCAtMTAgMjQuNXQyNSAxMC41aDE1MHY2MDFoLTE1MHEtMjEgMCAtMjUgMTAuNXQxMCAyNC41bDIzMCAyNDlxMTQgMTUgMzUgMTV0MzUgLTE1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMjA7IiBkPSJNOTM2IDg2NGwyNDkgLTIyOXExNCAtMTUgMTQgLTM1LjV0LTE0IC0zNS41bC0yNDkgLTIyOXEtMTUgLTE1IC0yNS41IC0xMC41dC0xMC41IDI0LjV2MTUxaC02MDB2LTE1MXEwIC0yMCAtMTAuNSAtMjQuNXQtMjUuNSAxMC41bC0yNDkgMjI5cS0xNCAxNSAtMTQgMzUuNXQxNCAzNS41bDI0OSAyMjlxMTUgMTUgMjUuNSAxMC41dDEwLjUgLTI1LjV2LTE0OWg2MDB2MTQ5cTAgMjEgMTAuNSAyNS41dDI1LjUgLTEwLjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEyMTsiIGQ9Ik0xMTY5IDQwMGwtMTcyIDczMnEtNSAyMyAtMjMgNDUuNXQtMzggMjIuNWgtNjcycS0yMCAwIC0zOCAtMjB0LTIzIC00MWwtMTcyIC03MzloMTEzOHpNMTEwMCAzMDBoLTEwMDBxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTEwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoMTAwMHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNXQyOS41IDcwLjV2MTAwcTAgNDEgLTI5LjUgNzAuNXQtNzAuNSAyOS41ek04MDAgMTAwdjEwMGgxMDB2LTEwMGgtMTAwIHpNMTAwMCAxMDB2MTAwaDEwMHYtMTAwaC0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEyMjsiIGQ9Ik0xMTUwIDExMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTg1MHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNXQtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2ODUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNMTAwMCAyMDBsLTY3NSAyMDBoLTM4bDQ3IC0yNzZxMyAtMTYgLTUuNSAtMjB0LTI5LjUgLTRoLTdoLTg0cS0yMCAwIC0zNC41IDE0dC0xOC41IDM1cS01NSAzMzcgLTU1IDM1MXYyNTB2NnEwIDE2IDEgMjMuNXQ2LjUgMTQgdDE3LjUgNi41aDIwMGw2NzUgMjUwdi04NTB6TTAgNzUwdi0yNTBxLTQgMCAtMTEgMC41dC0yNCA2dC0zMCAxNXQtMjQgMzB0LTExIDQ4LjV2NTBxMCAyNiAxMC41IDQ2dDI1IDMwdDI5IDE2dDI1LjUgN3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTIzOyIgZD0iTTU1MyAxMjAwaDk0cTIwIDAgMjkgLTEwLjV0MyAtMjkuNWwtMTggLTM3cTgzIC0xOSAxNDQgLTgyLjV0NzYgLTE0MC41bDYzIC0zMjdsMTE4IC0xNzNoMTdxMTkgMCAzMyAtMTQuNXQxNCAtMzV0LTEzIC00MC41dC0zMSAtMjdxLTggLTQgLTIzIC05LjV0LTY1IC0xOS41dC0xMDMgLTI1dC0xMzIuNSAtMjB0LTE1OC41IC05cS01NyAwIC0xMTUgNXQtMTA0IDEydC04OC41IDE1LjV0LTczLjUgMTcuNXQtNTQuNSAxNnQtMzUuNSAxMmwtMTEgNCBxLTE4IDggLTMxIDI4dC0xMyA0MC41dDE0IDM1dDMzIDE0LjVoMTdsMTE4IDE3M2w2MyAzMjdxMTUgNzcgNzYgMTQwdDE0NCA4M2wtMTggMzJxLTYgMTkgMy41IDMydDI4LjUgMTN6TTQ5OCAxMTBxNTAgLTYgMTAyIC02cTUzIDAgMTAyIDZxLTEyIC00OSAtMzkuNSAtNzkuNXQtNjIuNSAtMzAuNXQtNjMgMzAuNXQtMzkgNzkuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTI0OyIgZD0iTTgwMCA5NDZsMjI0IDc4bC03OCAtMjI0bDIzNCAtNDVsLTE4MCAtMTU1bDE4MCAtMTU1bC0yMzQgLTQ1bDc4IC0yMjRsLTIyNCA3OGwtNDUgLTIzNGwtMTU1IDE4MGwtMTU1IC0xODBsLTQ1IDIzNGwtMjI0IC03OGw3OCAyMjRsLTIzNCA0NWwxODAgMTU1bC0xODAgMTU1bDIzNCA0NWwtNzggMjI0bDIyNCAtNzhsNDUgMjM0bDE1NSAtMTgwbDE1NSAxODB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEyNTsiIGQ9Ik02NTAgMTIwMGg1MHE0MCAwIDcwIC00MC41dDMwIC04NC41di0xNTBsLTI4IC0xMjVoMzI4cTQwIDAgNzAgLTQwLjV0MzAgLTg0LjV2LTEwMHEwIC00NSAtMjkgLTc0bC0yMzggLTM0NHEtMTYgLTI0IC0zOCAtNDAuNXQtNDUgLTE2LjVoLTI1MHEtNyAwIC00MiAyNXQtNjYgNTBsLTMxIDI1aC02MXEtNDUgMCAtNzIuNSAxOHQtMjcuNSA1N3Y0MDBxMCAzNiAyMCA2M2wxNDUgMTk2bDk2IDE5OHExMyAyOCAzNy41IDQ4dDUxLjUgMjB6IE02NTAgMTEwMGwtMTAwIC0yMTJsLTE1MCAtMjEzdi0zNzVoMTAwbDEzNiAtMTAwaDIxNGwyNTAgMzc1djEyNWgtNDUwbDUwIDIyNXYxNzVoLTUwek01MCA4MDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTI2OyIgZD0iTTYwMCAxMTAwaDI1MHEyMyAwIDQ1IC0xNi41dDM4IC00MC41bDIzOCAtMzQ0cTI5IC0yOSAyOSAtNzR2LTEwMHEwIC00NCAtMzAgLTg0LjV0LTcwIC00MC41aC0zMjhxMjggLTExOCAyOCAtMTI1di0xNTBxMCAtNDQgLTMwIC04NC41dC03MCAtNDAuNWgtNTBxLTI3IDAgLTUxLjUgMjB0LTM3LjUgNDhsLTk2IDE5OGwtMTQ1IDE5NnEtMjAgMjcgLTIwIDYzdjQwMHEwIDM5IDI3LjUgNTd0NzIuNSAxOGg2MXExMjQgMTAwIDEzOSAxMDB6IE01MCAxMDAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djUwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTYzNiAxMDAwbC0xMzYgLTEwMGgtMTAwdi0zNzVsMTUwIC0yMTNsMTAwIC0yMTJoNTB2MTc1bC01MCAyMjVoNDUwdjEyNWwtMjUwIDM3NWgtMjE0eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMjc7IiBkPSJNMzU2IDg3M2wzNjMgMjMwcTMxIDE2IDUzIC02bDExMCAtMTEycTEzIC0xMyAxMy41IC0zMnQtMTEuNSAtMzRsLTg0IC0xMjFoMzAycTg0IDAgMTM4IC0zOHQ1NCAtMTEwdC01NSAtMTExdC0xMzkgLTM5aC0xMDZsLTEzMSAtMzM5cS02IC0yMSAtMTkuNSAtNDF0LTI4LjUgLTIwaC0zNDJxLTcgMCAtOTAgODF0LTgzIDk0djUyNXEwIDE3IDE0IDM1LjV0MjggMjguNXpNNDAwIDc5MnYtNTAzbDEwMCAtODloMjkzbDEzMSAzMzkgcTYgMjEgMTkuNSA0MXQyOC41IDIwaDIwM3EyMSAwIDMwLjUgMjV0MC41IDUwdC0zMSAyNWgtNDU2aC03aC02aC01LjV0LTYgMC41dC01IDEuNXQtNSAydC00IDIuNXQtNCA0dC0yLjUgNC41cS0xMiAyNSA1IDQ3bDE0NiAxODNsLTg2IDgzek01MCA4MDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NTAwIHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEyODsiIGQ9Ik00NzUgMTEwM2wzNjYgLTIzMHEyIC0xIDYgLTMuNXQxNCAtMTAuNXQxOCAtMTYuNXQxNC41IC0yMHQ2LjUgLTIyLjV2LTUyNXEwIC0xMyAtODYgLTk0dC05MyAtODFoLTM0MnEtMTUgMCAtMjguNSAyMHQtMTkuNSA0MWwtMTMxIDMzOWgtMTA2cS04NSAwIC0xMzkuNSAzOXQtNTQuNSAxMTF0NTQgMTEwdDEzOCAzOGgzMDJsLTg1IDEyMXEtMTEgMTUgLTEwLjUgMzR0MTMuNSAzMmwxMTAgMTEycTIyIDIyIDUzIDZ6TTM3MCA5NDVsMTQ2IC0xODMgcTE3IC0yMiA1IC00N3EtMiAtMiAtMy41IC00LjV0LTQgLTR0LTQgLTIuNXQtNSAtMnQtNSAtMS41dC02IC0wLjVoLTZoLTYuNWgtNmgtNDc1di0xMDBoMjIxcTE1IDAgMjkgLTIwdDIwIC00MWwxMzAgLTMzOWgyOTRsMTA2IDg5djUwM2wtMzQyIDIzNnpNMTA1MCA4MDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjUgdjUwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEyOTsiIGQ9Ik01NTAgMTI5NHE3MiAwIDExMSAtNTV0MzkgLTEzOXYtMTA2bDMzOSAtMTMxcTIxIC02IDQxIC0xOS41dDIwIC0yOC41di0zNDJxMCAtNyAtODEgLTkwdC05NCAtODNoLTUyNXEtMTcgMCAtMzUuNSAxNHQtMjguNSAyOGwtOSAxNGwtMjMwIDM2M3EtMTYgMzEgNiA1M2wxMTIgMTEwcTEzIDEzIDMyIDEzLjV0MzQgLTExLjVsMTIxIC04NHYzMDJxMCA4NCAzOCAxMzh0MTEwIDU0ek02MDAgOTcydjIwM3EwIDIxIC0yNSAzMC41dC01MCAwLjUgdC0yNSAtMzF2LTQ1NnYtN3YtNnYtNS41dC0wLjUgLTZ0LTEuNSAtNXQtMiAtNXQtMi41IC00dC00IC00dC00LjUgLTIuNXEtMjUgLTEyIC00NyA1bC0xODMgMTQ2bC04MyAtODZsMjM2IC0zMzloNTAzbDg5IDEwMHYyOTNsLTMzOSAxMzFxLTIxIDYgLTQxIDE5LjV0LTIwIDI4LjV6TTQ1MCAyMDBoNTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTUwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEzMDsiIGQ9Ik0zNTAgMTEwMGg1MDBxMjEgMCAzNS41IDE0LjV0MTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIC0xNC41IDM1LjV0LTM1LjUgMTQuNWgtNTAwcS0yMSAwIC0zNS41IC0xNC41dC0xNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgMTQuNSAtMzUuNXQzNS41IC0xNC41ek02MDAgMzA2di0xMDZxMCAtODQgLTM5IC0xMzl0LTExMSAtNTV0LTExMCA1NHQtMzggMTM4djMwMmwtMTIxIC04NHEtMTUgLTEyIC0zNCAtMTEuNXQtMzIgMTMuNWwtMTEyIDExMCBxLTIyIDIyIC02IDUzbDIzMCAzNjNxMSAyIDMuNSA2dDEwLjUgMTMuNXQxNi41IDE3dDIwIDEzLjV0MjIuNSA2aDUyNXExMyAwIDk0IC04M3Q4MSAtOTB2LTM0MnEwIC0xNSAtMjAgLTI4LjV0LTQxIC0xOS41ek0zMDggOTAwbC0yMzYgLTMzOWw4MyAtODZsMTgzIDE0NnEyMiAxNyA0NyA1cTIgLTEgNC41IC0yLjV0NCAtNHQyLjUgLTR0MiAtNXQxLjUgLTV0MC41IC02di01LjV2LTZ2LTd2LTQ1NnEwIC0yMiAyNSAtMzF0NTAgMC41dDI1IDMwLjUgdjIwM3EwIDE1IDIwIDI4LjV0NDEgMTkuNWwzMzkgMTMxdjI5M2wtODkgMTAwaC01MDN6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEzMTsiIGQ9Ik02MDAgMTE3OHExMTggMCAyMjUgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNXQtNDUuNSAtMjI1dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjUgLTQ1LjV0LTIyNSA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjV0NDUuNSAyMjV0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjUgNDUuNXpNOTE0IDYzMmwtMjc1IDIyM3EtMTYgMTMgLTI3LjUgOHQtMTEuNSAtMjZ2LTEzN2gtMjc1IHEtMTAgMCAtMTcuNSAtNy41dC03LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCA3LjUgLTE3LjV0MTcuNSAtNy41aDI3NXYtMTM3cTAgLTIxIDExLjUgLTI2dDI3LjUgOGwyNzUgMjIzcTE2IDEzIDE2IDMydC0xNiAzMnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTMyOyIgZD0iTTYwMCAxMTc4cTExOCAwIDIyNSAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI1dC00NS41IC0yMjV0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNSAtNDUuNXQtMjI1IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNXQ0NS41IDIyNXQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNSA0NS41ek01NjEgODU1bC0yNzUgLTIyM3EtMTYgLTEzIC0xNiAtMzJ0MTYgLTMybDI3NSAtMjIzcTE2IC0xMyAyNy41IC04IHQxMS41IDI2djEzN2gyNzVxMTAgMCAxNy41IDcuNXQ3LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCAtNy41IDE3LjV0LTE3LjUgNy41aC0yNzV2MTM3cTAgMjEgLTExLjUgMjZ0LTI3LjUgLTh6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEzMzsiIGQ9Ik02MDAgMTE3OHExMTggMCAyMjUgLTQ1LjV0MTg0LjUgLTEyM3QxMjMgLTE4NC41dDQ1LjUgLTIyNXQtNDUuNSAtMjI1dC0xMjMgLTE4NC41dC0xODQuNSAtMTIzdC0yMjUgLTQ1LjV0LTIyNSA0NS41dC0xODQuNSAxMjN0LTEyMyAxODQuNXQtNDUuNSAyMjV0NDUuNSAyMjV0MTIzIDE4NC41dDE4NC41IDEyM3QyMjUgNDUuNXpNODU1IDYzOWwtMjIzIDI3NXEtMTMgMTYgLTMyIDE2dC0zMiAtMTZsLTIyMyAtMjc1cS0xMyAtMTYgLTggLTI3LjUgdDI2IC0xMS41aDEzN3YtMjc1cTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoMTUwcTEwIDAgMTcuNSA3LjV0Ny41IDE3LjV2Mjc1aDEzN3EyMSAwIDI2IDExLjV0LTggMjcuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTM0OyIgZD0iTTYwMCAxMTc4cTExOCAwIDIyNSAtNDUuNXQxODQuNSAtMTIzdDEyMyAtMTg0LjV0NDUuNSAtMjI1dC00NS41IC0yMjV0LTEyMyAtMTg0LjV0LTE4NC41IC0xMjN0LTIyNSAtNDUuNXQtMjI1IDQ1LjV0LTE4NC41IDEyM3QtMTIzIDE4NC41dC00NS41IDIyNXQ0NS41IDIyNXQxMjMgMTg0LjV0MTg0LjUgMTIzdDIyNSA0NS41ek02NzUgOTAwaC0xNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgLTcuNXQtNy41IC0xNy41di0yNzVoLTEzN3EtMjEgMCAtMjYgLTExLjUgdDggLTI3LjVsMjIzIC0yNzVxMTMgLTE2IDMyIC0xNnQzMiAxNmwyMjMgMjc1cTEzIDE2IDggMjcuNXQtMjYgMTEuNWgtMTM3djI3NXEwIDEwIC03LjUgMTcuNXQtMTcuNSA3LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTEzNTsiIGQ9Ik02MDAgMTE3NnExMTYgMCAyMjIuNSAtNDZ0MTg0IC0xMjMuNXQxMjMuNSAtMTg0dDQ2IC0yMjIuNXQtNDYgLTIyMi41dC0xMjMuNSAtMTg0dC0xODQgLTEyMy41dC0yMjIuNSAtNDZ0LTIyMi41IDQ2dC0xODQgMTIzLjV0LTEyMy41IDE4NHQtNDYgMjIyLjV0NDYgMjIyLjV0MTIzLjUgMTg0dDE4NCAxMjMuNXQyMjIuNSA0NnpNNjI3IDExMDFxLTE1IC0xMiAtMzYuNSAtMjAuNXQtMzUuNSAtMTJ0LTQzIC04dC0zOSAtNi41IHEtMTUgLTMgLTQ1LjUgMHQtNDUuNSAtMnEtMjAgLTcgLTUxLjUgLTI2LjV0LTM0LjUgLTM0LjVxLTMgLTExIDYuNSAtMjIuNXQ4LjUgLTE4LjVxLTMgLTM0IC0yNy41IC05MXQtMjkuNSAtNzlxLTkgLTM0IDUgLTkzdDggLTg3cTAgLTkgMTcgLTQ0LjV0MTYgLTU5LjVxMTIgMCAyMyAtNXQyMy41IC0xNXQxOS41IC0xNHExNiAtOCAzMyAtMTV0NDAuNSAtMTV0MzQuNSAtMTJxMjEgLTkgNTIuNSAtMzJ0NjAgLTM4dDU3LjUgLTExIHE3IC0xNSAtMyAtMzR0LTIyLjUgLTQwdC05LjUgLTM4cTEzIC0yMSAyMyAtMzQuNXQyNy41IC0yNy41dDM2LjUgLTE4cTAgLTcgLTMuNSAtMTZ0LTMuNSAtMTR0NSAtMTdxMTA0IC0yIDIyMSAxMTJxMzAgMjkgNDYuNSA0N3QzNC41IDQ5dDIxIDYzcS0xMyA4IC0zNyA4LjV0LTM2IDcuNXEtMTUgNyAtNDkuNSAxNXQtNTEuNSAxOXEtMTggMCAtNDEgLTAuNXQtNDMgLTEuNXQtNDIgLTYuNXQtMzggLTE2LjVxLTUxIC0zNSAtNjYgLTEyIHEtNCAxIC0zLjUgMjUuNXQwLjUgMjUuNXEtNiAxMyAtMjYuNSAxNy41dC0yNC41IDYuNXExIDE1IC0wLjUgMzAuNXQtNyAyOHQtMTguNSAxMS41dC0zMSAtMjFxLTIzIC0yNSAtNDIgNHEtMTkgMjggLTggNThxNiAxNiAyMiAyMnE2IC0xIDI2IC0xLjV0MzMuNSAtNHQxOS41IC0xMy41cTcgLTEyIDE4IC0yNHQyMS41IC0yMC41dDIwIC0xNXQxNS41IC0xMC41bDUgLTNxMiAxMiA3LjUgMzAuNXQ4IDM0LjV0LTAuNSAzMnEtMyAxOCAzLjUgMjkgdDE4IDIyLjV0MTUuNSAyNC41cTYgMTQgMTAuNSAzNXQ4IDMxdDE1LjUgMjIuNXQzNCAyMi41cS02IDE4IDEwIDM2cTggMCAyNCAtMS41dDI0LjUgLTEuNXQyMCA0LjV0MjAuNSAxNS41cS0xMCAyMyAtMzEgNDIuNXQtMzcuNSAyOS41dC00OSAyN3QtNDMuNSAyM3EwIDEgMiA4dDMgMTEuNXQxLjUgMTAuNXQtMSA5LjV0LTQuNSA0LjVxMzEgLTEzIDU4LjUgLTE0LjV0MzguNSAyLjVsMTIgNXE1IDI4IC05LjUgNDZ0LTM2LjUgMjR0LTUwIDE1IHQtNDEgMjBxLTE4IC00IC0zNyAwek02MTMgOTk0cTAgLTE3IDggLTQydDE3IC00NXQ5IC0yM3EtOCAxIC0zOS41IDUuNXQtNTIuNSAxMHQtMzcgMTYuNXEzIDExIDE2IDI5LjV0MTYgMjUuNXExMCAtMTAgMTkgLTEwdDE0IDZ0MTMuNSAxNC41dDE2LjUgMTIuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTM2OyIgZD0iTTc1NiAxMTU3cTE2NCA5MiAzMDYgLTlsLTI1OSAtMTM4bDE0NSAtMjMybDI1MSAxMjZxNiAtODkgLTM0IC0xNTYuNXQtMTE3IC0xMTAuNXEtNjAgLTM0IC0xMjcgLTM5LjV0LTEyNiAxNi41bC01OTYgLTU5NnEtMTUgLTE2IC0zNi41IC0xNnQtMzYuNSAxNmwtMTExIDExMHEtMTUgMTUgLTE1IDM2LjV0MTUgMzcuNWw2MDAgNTk5cS0zNCAxMDEgNS41IDIwMS41dDEzNS41IDE1NC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMzc7IiBob3Jpei1hZHYteD0iMTIyMCIgZD0iTTEwMCAxMTk2aDEwMDBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTEwMHEwIC00MSAtMjkuNSAtNzAuNXQtNzAuNSAtMjkuNWgtMTAwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAyOS41dC0yOS41IDcwLjV2MTAwcTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNXpNMTEwMCAxMDk2aC0yMDB2LTEwMGgyMDB2MTAwek0xMDAgNzk2aDEwMDBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTEwMHEwIC00MSAtMjkuNSAtNzAuNXQtNzAuNSAtMjkuNWgtMTAwMCBxLTQxIDAgLTcwLjUgMjkuNXQtMjkuNSA3MC41djEwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjV6TTExMDAgNjk2aC01MDB2LTEwMGg1MDB2MTAwek0xMDAgMzk2aDEwMDBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTEwMHEwIC00MSAtMjkuNSAtNzAuNXQtNzAuNSAtMjkuNWgtMTAwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAyOS41dC0yOS41IDcwLjV2MTAwcTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNXpNMTEwMCAyOTZoLTMwMHYtMTAwaDMwMHYxMDB6ICIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxMzg7IiBkPSJNMTUwIDEyMDBoOTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41dC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC05MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTcwMCA1MDB2LTMwMGwtMjAwIC0yMDB2NTAwbC0zNTAgNTAwaDkwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTM5OyIgZD0iTTUwMCAxMjAwaDIwMHE0MSAwIDcwLjUgLTI5LjV0MjkuNSAtNzAuNXYtMTAwaDMwMHE0MSAwIDcwLjUgLTI5LjV0MjkuNSAtNzAuNXYtNDAwaC01MDB2MTAwaC0yMDB2LTEwMGgtNTAwdjQwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjVoMzAwdjEwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjV6TTUwMCAxMTAwdi0xMDBoMjAwdjEwMGgtMjAwek0xMjAwIDQwMHYtMjAwcTAgLTQxIC0yOS41IC03MC41dC03MC41IC0yOS41aC0xMDAwIHEtNDEgMCAtNzAuNSAyOS41dC0yOS41IDcwLjV2MjAwaDEyMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE0MDsiIGQ9Ik01MCAxMjAwaDMwMHEyMSAwIDI1IC0xMC41dC0xMCAtMjQuNWwtOTQgLTk0bDE5OSAtMTk5cTcgLTggNyAtMTh0LTcgLTE4bC0xMDYgLTEwNnEtOCAtNyAtMTggLTd0LTE4IDdsLTE5OSAxOTlsLTk0IC05NHEtMTQgLTE0IC0yNC41IC0xMHQtMTAuNSAyNXYzMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek04NTAgMTIwMGgzMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTMwMHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI0LjUgMTBsLTk0IDk0IGwtMTk5IC0xOTlxLTggLTcgLTE4IC03dC0xOCA3bC0xMDYgMTA2cS03IDggLTcgMTh0NyAxOGwxOTkgMTk5bC05NCA5NHEtMTQgMTQgLTEwIDI0LjV0MjUgMTAuNXpNMzY0IDQ3MGwxMDYgLTEwNnE3IC04IDcgLTE4dC03IC0xOGwtMTk5IC0xOTlsOTQgLTk0cTE0IC0xNCAxMCAtMjQuNXQtMjUgLTEwLjVoLTMwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MzAwcTAgMjEgMTAuNSAyNXQyNC41IC0xMGw5NCAtOTRsMTk5IDE5OSBxOCA3IDE4IDd0MTggLTd6TTEwNzEgMjcxbDk0IDk0cTE0IDE0IDI0LjUgMTB0MTAuNSAtMjV2LTMwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMzAwcS0yMSAwIC0yNSAxMC41dDEwIDI0LjVsOTQgOTRsLTE5OSAxOTlxLTcgOCAtNyAxOHQ3IDE4bDEwNiAxMDZxOCA3IDE4IDd0MTggLTd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE0MTsiIGQ9Ik01OTYgMTE5MnExMjEgMCAyMzEuNSAtNDcuNXQxOTAgLTEyN3QxMjcgLTE5MHQ0Ny41IC0yMzEuNXQtNDcuNSAtMjMxLjV0LTEyNyAtMTkwLjV0LTE5MCAtMTI3dC0yMzEuNSAtNDd0LTIzMS41IDQ3dC0xOTAuNSAxMjd0LTEyNyAxOTAuNXQtNDcgMjMxLjV0NDcgMjMxLjV0MTI3IDE5MHQxOTAuNSAxMjd0MjMxLjUgNDcuNXpNNTk2IDEwMTBxLTExMiAwIC0yMDcuNSAtNTUuNXQtMTUxIC0xNTF0LTU1LjUgLTIwNy41dDU1LjUgLTIwNy41IHQxNTEgLTE1MXQyMDcuNSAtNTUuNXQyMDcuNSA1NS41dDE1MSAxNTF0NTUuNSAyMDcuNXQtNTUuNSAyMDcuNXQtMTUxIDE1MXQtMjA3LjUgNTUuNXpNNDU0LjUgOTA1cTIyLjUgMCAzOC41IC0xNnQxNiAtMzguNXQtMTYgLTM5dC0zOC41IC0xNi41dC0zOC41IDE2LjV0LTE2IDM5dDE2IDM4LjV0MzguNSAxNnpNNzU0LjUgOTA1cTIyLjUgMCAzOC41IC0xNnQxNiAtMzguNXQtMTYgLTM5dC0zOCAtMTYuNXEtMTQgMCAtMjkgMTBsLTU1IC0xNDUgcTE3IC0yMyAxNyAtNTFxMCAtMzYgLTI1LjUgLTYxLjV0LTYxLjUgLTI1LjV0LTYxLjUgMjUuNXQtMjUuNSA2MS41cTAgMzIgMjAuNSA1Ni41dDUxLjUgMjkuNWwxMjIgMTI2bDEgMXEtOSAxNCAtOSAyOHEwIDIzIDE2IDM5dDM4LjUgMTZ6TTM0NS41IDcwOXEyMi41IDAgMzguNSAtMTZ0MTYgLTM4LjV0LTE2IC0zOC41dC0zOC41IC0xNnQtMzguNSAxNnQtMTYgMzguNXQxNiAzOC41dDM4LjUgMTZ6TTg1NC41IDcwOXEyMi41IDAgMzguNSAtMTYgdDE2IC0zOC41dC0xNiAtMzguNXQtMzguNSAtMTZ0LTM4LjUgMTZ0LTE2IDM4LjV0MTYgMzguNXQzOC41IDE2eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNDI7IiBkPSJNNTQ2IDE3M2w0NjkgNDcwcTkxIDkxIDk5IDE5MnE3IDk4IC01MiAxNzUuNXQtMTU0IDk0LjVxLTIyIDQgLTQ3IDRxLTM0IDAgLTY2LjUgLTEwdC01Ni41IC0yM3QtNTUuNSAtMzh0LTQ4IC00MS41dC00OC41IC00Ny41cS0zNzYgLTM3NSAtMzkxIC0zOTBxLTMwIC0yNyAtNDUgLTQxLjV0LTM3LjUgLTQxdC0zMiAtNDYuNXQtMTYgLTQ3LjV0LTEuNSAtNTYuNXE5IC02MiA1My41IC05NXQ5OS41IC0zM3E3NCAwIDEyNSA1MWw1NDggNTQ4IHEzNiAzNiAyMCA3NXEtNyAxNiAtMjEuNSAyNnQtMzIuNSAxMHEtMjYgMCAtNTAgLTIzcS0xMyAtMTIgLTM5IC0zOGwtMzQxIC0zMzhxLTE1IC0xNSAtMzUuNSAtMTUuNXQtMzQuNSAxMy41dC0xNCAzNC41dDE0IDM0LjVxMzI3IDMzMyAzNjEgMzY3cTM1IDM1IDY3LjUgNTEuNXQ3OC41IDE2LjVxMTQgMCAyOSAtMXE0NCAtOCA3NC41IC0zNS41dDQzLjUgLTY4LjVxMTQgLTQ3IDIgLTk2LjV0LTQ3IC04NC41cS0xMiAtMTEgLTMyIC0zMiB0LTc5LjUgLTgxdC0xMTQuNSAtMTE1dC0xMjQuNSAtMTIzLjV0LTEyMyAtMTE5LjV0LTk2LjUgLTg5dC01NyAtNDVxLTU2IC0yNyAtMTIwIC0yN3EtNzAgMCAtMTI5IDMydC05MyA4OXEtNDggNzggLTM1IDE3M3Q4MSAxNjNsNTExIDUxMXE3MSA3MiAxMTEgOTZxOTEgNTUgMTk4IDU1cTgwIDAgMTUyIC0zM3E3OCAtMzYgMTI5LjUgLTEwM3Q2Ni41IC0xNTRxMTcgLTkzIC0xMSAtMTgzLjV0LTk0IC0xNTYuNWwtNDgyIC00NzYgcS0xNSAtMTUgLTM2IC0xNnQtMzcgMTR0LTE3LjUgMzR0MTQuNSAzNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTQzOyIgZD0iTTY0OSA5NDlxNDggNjggMTA5LjUgMTA0dDEyMS41IDM4LjV0MTE4LjUgLTIwdDEwMi41IC02NHQ3MSAtMTAwLjV0MjcgLTEyM3EwIC01NyAtMzMuNSAtMTE3LjV0LTk0IC0xMjQuNXQtMTI2LjUgLTEyNy41dC0xNTAgLTE1Mi41dC0xNDYgLTE3NHEtNjIgODUgLTE0NS41IDE3NHQtMTUwIDE1Mi41dC0xMjYuNSAxMjcuNXQtOTMuNSAxMjQuNXQtMzMuNSAxMTcuNXEwIDY0IDI4IDEyM3Q3MyAxMDAuNXQxMDQgNjR0MTE5IDIwIHQxMjAuNSAtMzguNXQxMDQuNSAtMTA0ek04OTYgOTcycS0zMyAwIC02NC41IC0xOXQtNTYuNSAtNDZ0LTQ3LjUgLTUzLjV0LTQzLjUgLTQ1LjV0LTM3LjUgLTE5dC0zNiAxOXQtNDAgNDUuNXQtNDMgNTMuNXQtNTQgNDZ0LTY1LjUgMTlxLTY3IDAgLTEyMi41IC01NS41dC01NS41IC0xMzIuNXEwIC0yMyAxMy41IC01MXQ0NiAtNjV0NTcuNSAtNjN0NzYgLTc1bDIyIC0yMnExNSAtMTQgNDQgLTQ0dDUwLjUgLTUxdDQ2IC00NHQ0MSAtMzV0MjMgLTEyIHQyMy41IDEydDQyLjUgMzZ0NDYgNDR0NTIuNSA1MnQ0NCA0M3E0IDQgMTIgMTNxNDMgNDEgNjMuNSA2MnQ1MiA1NXQ0NiA1NXQyNiA0NnQxMS41IDQ0cTAgNzkgLTUzIDEzMy41dC0xMjAgNTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTQ0OyIgZD0iTTc3Ni41IDEyMTRxOTMuNSAwIDE1OS41IC02NmwxNDEgLTE0MXE2NiAtNjYgNjYgLTE2MHEwIC00MiAtMjggLTk1LjV0LTYyIC04Ny41bC0yOSAtMjlxLTMxIDUzIC03NyA5OWwtMTggMThsOTUgOTVsLTI0NyAyNDhsLTM4OSAtMzg5bDIxMiAtMjEybC0xMDUgLTEwNmwtMTkgMThsLTE0MSAxNDFxLTY2IDY2IC02NiAxNTl0NjYgMTU5bDI4MyAyODNxNjUgNjYgMTU4LjUgNjZ6TTYwMCA3MDZsMTA1IDEwNXExMCAtOCAxOSAtMTdsMTQxIC0xNDEgcTY2IC02NiA2NiAtMTU5dC02NiAtMTU5bC0yODMgLTI4M3EtNjYgLTY2IC0xNTkgLTY2dC0xNTkgNjZsLTE0MSAxNDFxLTY2IDY2IC02NiAxNTkuNXQ2NiAxNTkuNWw1NSA1NXEyOSAtNTUgNzUgLTEwMmwxOCAtMTdsLTk1IC05NWwyNDcgLTI0OGwzODkgMzg5eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNDU7IiBkPSJNNjAzIDEyMDBxODUgMCAxNjIgLTE1dDEyNyAtMzh0NzkgLTQ4dDI5IC00NnYtOTUzcTAgLTQxIC0yOS41IC03MC41dC03MC41IC0yOS41aC02MDBxLTQxIDAgLTcwLjUgMjkuNXQtMjkuNSA3MC41djk1M3EwIDIxIDMwIDQ2LjV0ODEgNDh0MTI5IDM3LjV0MTYzIDE1ek0zMDAgMTAwMHYtNzAwaDYwMHY3MDBoLTYwMHpNNjAwIDI1NHEtNDMgMCAtNzMuNSAtMzAuNXQtMzAuNSAtNzMuNXQzMC41IC03My41dDczLjUgLTMwLjV0NzMuNSAzMC41IHQzMC41IDczLjV0LTMwLjUgNzMuNXQtNzMuNSAzMC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNDY7IiBkPSJNOTAyIDExODVsMjgzIC0yODJxMTUgLTE1IDE1IC0zNnQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNXQtMzUgMTVsLTM2IDM1bC0yNzkgLTI2N3YtMzAwbC0yMTIgMjEwbC0zMDggLTMwN2wtMjgwIC0yMDNsMjAzIDI4MGwzMDcgMzA4bC0yMTAgMjEyaDMwMGwyNjcgMjc5bC0zNSAzNnEtMTUgMTQgLTE1IDM1dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV0MzUgLTE1eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNDg7IiBkPSJNNzAwIDEyNDh2LTc4cTM4IC01IDcyLjUgLTE0LjV0NzUuNSAtMzEuNXQ3MSAtNTMuNXQ1MiAtODR0MjQgLTExOC41aC0xNTlxLTQgMzYgLTEwLjUgNTl0LTIxIDQ1dC00MCAzNS41dC02NC41IDIwLjV2LTMwN2w2NCAtMTNxMzQgLTcgNjQgLTE2LjV0NzAgLTMydDY3LjUgLTUyLjV0NDcuNSAtODB0MjAgLTExMnEwIC0xMzkgLTg5IC0yMjR0LTI0NCAtOTd2LTc3aC0xMDB2NzlxLTE1MCAxNiAtMjM3IDEwM3EtNDAgNDAgLTUyLjUgOTMuNSB0LTE1LjUgMTM5LjVoMTM5cTUgLTc3IDQ4LjUgLTEyNnQxMTcuNSAtNjV2MzM1bC0yNyA4cS00NiAxNCAtNzkgMjYuNXQtNzIgMzZ0LTYzIDUydC00MCA3Mi41dC0xNiA5OHEwIDcwIDI1IDEyNnQ2Ny41IDkydDk0LjUgNTd0MTEwIDI3djc3aDEwMHpNNjAwIDc1NHYyNzRxLTI5IC00IC01MCAtMTF0LTQyIC0yMS41dC0zMS41IC00MS41dC0xMC41IC02NXEwIC0yOSA3IC01MC41dDE2LjUgLTM0dDI4LjUgLTIyLjV0MzEuNSAtMTR0MzcuNSAtMTAgcTkgLTMgMTMgLTR6TTcwMCA1NDd2LTMxMHEyMiAyIDQyLjUgNi41dDQ1IDE1LjV0NDEuNSAyN3QyOSA0MnQxMiA1OS41dC0xMi41IDU5LjV0LTM4IDQ0LjV0LTUzIDMxdC02Ni41IDI0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE0OTsiIGQ9Ik01NjEgMTE5N3E4NCAwIDE2MC41IC00MHQxMjMuNSAtMTA5LjV0NDcgLTE0Ny41aC0xNTNxMCA0MCAtMTkuNSA3MS41dC00OS41IDQ4LjV0LTU5LjUgMjZ0LTU1LjUgOXEtMzcgMCAtNzkgLTE0LjV0LTYyIC0zNS41cS00MSAtNDQgLTQxIC0xMDFxMCAtMjYgMTMuNSAtNjN0MjYuNSAtNjF0MzcgLTY2cTYgLTkgOSAtMTRoMjQxdi0xMDBoLTE5N3E4IC01MCAtMi41IC0xMTV0LTMxLjUgLTk1cS00NSAtNjIgLTk5IC0xMTIgcTM0IDEwIDgzIDE3LjV0NzEgNy41cTMyIDEgMTAyIC0xNnQxMDQgLTE3cTgzIDAgMTM2IDMwbDUwIC0xNDdxLTMxIC0xOSAtNTggLTMwLjV0LTU1IC0xNS41dC00MiAtNC41dC00NiAtMC41cS0yMyAwIC03NiAxN3QtMTExIDMyLjV0LTk2IDExLjVxLTM5IC0zIC04MiAtMTZ0LTY3IC0yNWwtMjMgLTExbC01NSAxNDVxNCAzIDE2IDExdDE1LjUgMTAuNXQxMyA5dDE1LjUgMTJ0MTQuNSAxNHQxNy41IDE4LjVxNDggNTUgNTQgMTI2LjUgdC0zMCAxNDIuNWgtMjIxdjEwMGgxNjZxLTIzIDQ3IC00NCAxMDRxLTcgMjAgLTEyIDQxLjV0LTYgNTUuNXQ2IDY2LjV0MjkuNSA3MC41dDU4LjUgNzFxOTcgODggMjYzIDg4eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTA7IiBkPSJNNDAwIDMwMGgxNTBxMjEgMCAyNSAtMTF0LTEwIC0yNWwtMjMwIC0yNTBxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI1MHEtMTQgMTQgLTEwIDI1dDI1IDExaDE1MHY5MDBoMjAwdi05MDB6TTkzNSAxMTg0bDIzMCAtMjQ5cTE0IC0xNCAxMCAtMjQuNXQtMjUgLTEwLjVoLTE1MHYtOTAwaC0yMDB2OTAwaC0xNTBxLTIxIDAgLTI1IDEwLjV0MTAgMjQuNWwyMzAgMjQ5cTE0IDE1IDM1IDE1dDM1IC0xNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTUxOyIgZD0iTTEwMDAgNzAwaC0xMDB2MTAwaC0xMDB2LTEwMGgtMTAwdjUwMGgzMDB2LTUwMHpNNDAwIDMwMGgxNTBxMjEgMCAyNSAtMTF0LTEwIC0yNWwtMjMwIC0yNTBxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI1MHEtMTQgMTQgLTEwIDI1dDI1IDExaDE1MHY5MDBoMjAwdi05MDB6TTgwMSAxMTAwdi0yMDBoMTAwdjIwMGgtMTAwek0xMDAwIDM1MGwtMjAwIC0yNTBoMjAwdi0xMDBoLTMwMHYxNTBsMjAwIDI1MGgtMjAwdjEwMGgzMDB2LTE1MHogIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE1MjsiIGQ9Ik00MDAgMzAwaDE1MHEyMSAwIDI1IC0xMXQtMTAgLTI1bC0yMzAgLTI1MHEtMTQgLTE1IC0zNSAtMTV0LTM1IDE1bC0yMzAgMjUwcS0xNCAxNCAtMTAgMjV0MjUgMTFoMTUwdjkwMGgyMDB2LTkwMHpNMTAwMCAxMDUwbC0yMDAgLTI1MGgyMDB2LTEwMGgtMzAwdjE1MGwyMDAgMjUwaC0yMDB2MTAwaDMwMHYtMTUwek0xMDAwIDBoLTEwMHYxMDBoLTEwMHYtMTAwaC0xMDB2NTAwaDMwMHYtNTAwek04MDEgNDAwdi0yMDBoMTAwdjIwMGgtMTAweiAiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTUzOyIgZD0iTTQwMCAzMDBoMTUwcTIxIDAgMjUgLTExdC0xMCAtMjVsLTIzMCAtMjUwcS0xNCAtMTUgLTM1IC0xNXQtMzUgMTVsLTIzMCAyNTBxLTE0IDE0IC0xMCAyNXQyNSAxMWgxNTB2OTAwaDIwMHYtOTAwek0xMDAwIDcwMGgtMTAwdjQwMGgtMTAwdjEwMGgyMDB2LTUwMHpNMTEwMCAwaC0xMDB2MTAwaC0yMDB2NDAwaDMwMHYtNTAwek05MDEgNDAwdi0yMDBoMTAwdjIwMGgtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTQ7IiBkPSJNNDAwIDMwMGgxNTBxMjEgMCAyNSAtMTF0LTEwIC0yNWwtMjMwIC0yNTBxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI1MHEtMTQgMTQgLTEwIDI1dDI1IDExaDE1MHY5MDBoMjAwdi05MDB6TTExMDAgNzAwaC0xMDB2MTAwaC0yMDB2NDAwaDMwMHYtNTAwek05MDEgMTEwMHYtMjAwaDEwMHYyMDBoLTEwMHpNMTAwMCAwaC0xMDB2NDAwaC0xMDB2MTAwaDIwMHYtNTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTU7IiBkPSJNNDAwIDMwMGgxNTBxMjEgMCAyNSAtMTF0LTEwIC0yNWwtMjMwIC0yNTBxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI1MHEtMTQgMTQgLTEwIDI1dDI1IDExaDE1MHY5MDBoMjAwdi05MDB6TTkwMCAxMDAwaC0yMDB2MjAwaDIwMHYtMjAwek0xMDAwIDcwMGgtMzAwdjIwMGgzMDB2LTIwMHpNMTEwMCA0MDBoLTQwMHYyMDBoNDAwdi0yMDB6TTEyMDAgMTAwaC01MDB2MjAwaDUwMHYtMjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTY7IiBkPSJNNDAwIDMwMGgxNTBxMjEgMCAyNSAtMTF0LTEwIC0yNWwtMjMwIC0yNTBxLTE0IC0xNSAtMzUgLTE1dC0zNSAxNWwtMjMwIDI1MHEtMTQgMTQgLTEwIDI1dDI1IDExaDE1MHY5MDBoMjAwdi05MDB6TTEyMDAgMTAwMGgtNTAwdjIwMGg1MDB2LTIwMHpNMTEwMCA3MDBoLTQwMHYyMDBoNDAwdi0yMDB6TTEwMDAgNDAwaC0zMDB2MjAwaDMwMHYtMjAwek05MDAgMTAwaC0yMDB2MjAwaDIwMHYtMjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTc7IiBkPSJNMzUwIDExMDBoNDAwcTE2MiAwIDI1NiAtOTMuNXQ5NCAtMjU2LjV2LTQwMHEwIC0xNjUgLTkzLjUgLTI1Ny41dC0yNTYuNSAtOTIuNWgtNDAwcS0xNjUgMCAtMjU3LjUgOTIuNXQtOTIuNSAyNTcuNXY0MDBxMCAxNjUgOTIuNSAyNTcuNXQyNTcuNSA5Mi41ek04MDAgOTAwaC01MDBxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoNTAwcTQxIDAgNzAuNSAyOS41dDI5LjUgNzAuNSB2NTAwcTAgNDEgLTI5LjUgNzAuNXQtNzAuNSAyOS41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNTg7IiBkPSJNMzUwIDExMDBoNDAwcTE2NSAwIDI1Ny41IC05Mi41dDkyLjUgLTI1Ny41di00MDBxMCAtMTY1IC05Mi41IC0yNTcuNXQtMjU3LjUgLTkyLjVoLTQwMHEtMTYzIDAgLTI1Ni41IDkyLjV0LTkzLjUgMjU3LjV2NDAwcTAgMTYzIDk0IDI1Ni41dDI1NiA5My41ek04MDAgOTAwaC01MDBxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoNTAwcTQxIDAgNzAuNSAyOS41dDI5LjUgNzAuNSB2NTAwcTAgNDEgLTI5LjUgNzAuNXQtNzAuNSAyOS41ek00NDAgNzcwbDI1MyAtMTkwcTE3IC0xMiAxNyAtMzB0LTE3IC0zMGwtMjUzIC0xOTBxLTE2IC0xMiAtMjggLTYuNXQtMTIgMjYuNXY0MDBxMCAyMSAxMiAyNi41dDI4IC02LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE1OTsiIGQ9Ik0zNTAgMTEwMGg0MDBxMTYzIDAgMjU2LjUgLTk0dDkzLjUgLTI1NnYtNDAwcTAgLTE2NSAtOTIuNSAtMjU3LjV0LTI1Ny41IC05Mi41aC00MDBxLTE2NSAwIC0yNTcuNSA5Mi41dC05Mi41IDI1Ny41djQwMHEwIDE2MyA5Mi41IDI1Ni41dDI1Ny41IDkzLjV6TTgwMCA5MDBoLTUwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAtMjkuNXQtMjkuNSAtNzAuNXYtNTAwcTAgLTQxIDI5LjUgLTcwLjV0NzAuNSAtMjkuNWg1MDBxNDEgMCA3MC41IDI5LjV0MjkuNSA3MC41IHY1MDBxMCA0MSAtMjkuNSA3MC41dC03MC41IDI5LjV6TTM1MCA3MDBoNDAwcTIxIDAgMjYuNSAtMTJ0LTYuNSAtMjhsLTE5MCAtMjUzcS0xMiAtMTcgLTMwIC0xN3QtMzAgMTdsLTE5MCAyNTNxLTEyIDE2IC02LjUgMjh0MjYuNSAxMnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTYwOyIgZD0iTTM1MCAxMTAwaDQwMHExNjUgMCAyNTcuNSAtOTIuNXQ5Mi41IC0yNTcuNXYtNDAwcTAgLTE2MyAtOTIuNSAtMjU2LjV0LTI1Ny41IC05My41aC00MDBxLTE2MyAwIC0yNTYuNSA5NHQtOTMuNSAyNTZ2NDAwcTAgMTY1IDkyLjUgMjU3LjV0MjU3LjUgOTIuNXpNODAwIDkwMGgtNTAwcS00MSAwIC03MC41IC0yOS41dC0yOS41IC03MC41di01MDBxMCAtNDEgMjkuNSAtNzAuNXQ3MC41IC0yOS41aDUwMHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNXQyOS41IDcwLjUgdjUwMHEwIDQxIC0yOS41IDcwLjV0LTcwLjUgMjkuNXpNNTgwIDY5M2wxOTAgLTI1M3ExMiAtMTYgNi41IC0yOHQtMjYuNSAtMTJoLTQwMHEtMjEgMCAtMjYuNSAxMnQ2LjUgMjhsMTkwIDI1M3ExMiAxNyAzMCAxN3QzMCAtMTd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE2MTsiIGQ9Ik01NTAgMTEwMGg0MDBxMTY1IDAgMjU3LjUgLTkyLjV0OTIuNSAtMjU3LjV2LTQwMHEwIC0xNjUgLTkyLjUgLTI1Ny41dC0yNTcuNSAtOTIuNWgtNDAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDQ1MHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNXQyOS41IDcwLjV2NTAwcTAgNDEgLTI5LjUgNzAuNXQtNzAuNSAyOS41aC00NTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0zMzggODY3bDMyNCAtMjg0cTE2IC0xNCAxNiAtMzN0LTE2IC0zM2wtMzI0IC0yODRxLTE2IC0xNCAtMjcgLTl0LTExIDI2djE1MGgtMjUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYyMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDI1MHYxNTBxMCAyMSAxMSAyNnQyNyAtOXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTYyOyIgZD0iTTc5MyAxMTgybDkgLTlxOCAtMTAgNSAtMjdxLTMgLTExIC03OSAtMjI1LjV0LTc4IC0yMjEuNWwzMDAgMXEyNCAwIDMyLjUgLTE3LjV0LTUuNSAtMzUuNXEtMSAwIC0xMzMuNSAtMTU1dC0yNjcgLTMxMi41dC0xMzguNSAtMTYyLjVxLTEyIC0xNSAtMjYgLTE1aC05bC05IDhxLTkgMTEgLTQgMzJxMiA5IDQyIDEyMy41dDc5IDIyNC41bDM5IDExMGgtMzAycS0yMyAwIC0zMSAxOXEtMTAgMjEgNiA0MXE3NSA4NiAyMDkuNSAyMzcuNSB0MjI4IDI1N3Q5OC41IDExMS41cTkgMTYgMjUgMTZoOXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTYzOyIgZD0iTTM1MCAxMTAwaDQwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00NTBxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMHEwIC00MSAyOS41IC03MC41dDcwLjUgLTI5LjVoNDUwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTQwMHEtMTY1IDAgLTI1Ny41IDkyLjV0LTkyLjUgMjU3LjV2NDAwIHEwIDE2NSA5Mi41IDI1Ny41dDI1Ny41IDkyLjV6TTkzOCA4NjdsMzI0IC0yODRxMTYgLTE0IDE2IC0zM3QtMTYgLTMzbC0zMjQgLTI4NHEtMTYgLTE0IC0yNyAtOXQtMTEgMjZ2MTUwaC0yNTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djIwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoMjUwdjE1MHEwIDIxIDExIDI2dDI3IC05eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNjQ7IiBkPSJNNzUwIDEyMDBoNDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di00MDBxMCAtMjEgLTEwLjUgLTI1dC0yNC41IDEwbC0xMDkgMTA5bC0zMTIgLTMxMnEtMTUgLTE1IC0zNS41IC0xNXQtMzUuNSAxNWwtMTQxIDE0MXEtMTUgMTUgLTE1IDM1LjV0MTUgMzUuNWwzMTIgMzEybC0xMDkgMTA5cS0xNCAxNCAtMTAgMjQuNXQyNSAxMC41ek00NTYgOTAwaC0xNTZxLTQxIDAgLTcwLjUgLTI5LjV0LTI5LjUgLTcwLjV2LTUwMCBxMCAtNDEgMjkuNSAtNzAuNXQ3MC41IC0yOS41aDUwMHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNXQyOS41IDcwLjV2MTQ4bDIwMCAyMDB2LTI5OHEwIC0xNjUgLTkzLjUgLTI1Ny41dC0yNTYuNSAtOTIuNWgtNDAwcS0xNjUgMCAtMjU3LjUgOTIuNXQtOTIuNSAyNTcuNXY0MDBxMCAxNjUgOTIuNSAyNTcuNXQyNTcuNSA5Mi41aDMwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTY1OyIgZD0iTTYwMCAxMTg2cTExOSAwIDIyNy41IC00Ni41dDE4NyAtMTI1dDEyNSAtMTg3dDQ2LjUgLTIyNy41dC00Ni41IC0yMjcuNXQtMTI1IC0xODd0LTE4NyAtMTI1dC0yMjcuNSAtNDYuNXQtMjI3LjUgNDYuNXQtMTg3IDEyNXQtMTI1IDE4N3QtNDYuNSAyMjcuNXQ0Ni41IDIyNy41dDEyNSAxODd0MTg3IDEyNXQyMjcuNSA0Ni41ek02MDAgMTAyMnEtMTE1IDAgLTIxMiAtNTYuNXQtMTUzLjUgLTE1My41dC01Ni41IC0yMTJ0NTYuNSAtMjEyIHQxNTMuNSAtMTUzLjV0MjEyIC01Ni41dDIxMiA1Ni41dDE1My41IDE1My41dDU2LjUgMjEydC01Ni41IDIxMnQtMTUzLjUgMTUzLjV0LTIxMiA1Ni41ek02MDAgNzk0cTgwIDAgMTM3IC01N3Q1NyAtMTM3dC01NyAtMTM3dC0xMzcgLTU3dC0xMzcgNTd0LTU3IDEzN3Q1NyAxMzd0MTM3IDU3eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNjY7IiBkPSJNNDUwIDEyMDBoMjAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0zNTBoMjQ1cTIwIDAgMjUgLTExdC05IC0yNmwtMzgzIC00MjZxLTE0IC0xNSAtMzMuNSAtMTV0LTMyLjUgMTVsLTM3OSA0MjZxLTEzIDE1IC04LjUgMjZ0MjUuNSAxMWgyNTB2MzUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNTAgMzAwaDEwMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTI1MGgtMTEwMHYyNTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiBNOTAwIDIwMHYtNTBoMTAwdjUwaC0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE2NzsiIGQ9Ik01ODMgMTE4MmwzNzggLTQzNXExNCAtMTUgOSAtMzF0LTI2IC0xNmgtMjQ0di0yNTBxMCAtMjAgLTE3IC0zNXQtMzkgLTE1aC0yMDBxLTIwIDAgLTMyIDE0LjV0LTEyIDM1LjV2MjUwaC0yNTBxLTIwIDAgLTI1LjUgMTYuNXQ4LjUgMzEuNWwzODMgNDMxcTE0IDE2IDMzLjUgMTd0MzMuNSAtMTR6TTUwIDMwMGgxMDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0yNTBoLTExMDB2MjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXogTTkwMCAyMDB2LTUwaDEwMHY1MGgtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNjg7IiBkPSJNMzk2IDcyM2wzNjkgMzY5cTcgNyAxNy41IDd0MTcuNSAtN2wxMzkgLTEzOXE3IC04IDcgLTE4LjV0LTcgLTE3LjVsLTUyNSAtNTI1cS03IC04IC0xNy41IC04dC0xNy41IDhsLTI5MiAyOTFxLTcgOCAtNyAxOHQ3IDE4bDEzOSAxMzlxOCA3IDE4LjUgN3QxNy41IC03ek01MCAzMDBoMTAwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjUwaC0xMTAwdjI1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTkwMCAyMDB2LTUwaDEwMHY1MCBoLTEwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTY5OyIgZD0iTTEzNSAxMDIzbDE0MiAxNDJxMTQgMTQgMzUgMTR0MzUgLTE0bDc3IC03N2wtMjEyIC0yMTJsLTc3IDc2cS0xNCAxNSAtMTQgMzZ0MTQgMzV6TTY1NSA4NTVsMjEwIDIxMHExNCAxNCAyNC41IDEwdDEwLjUgLTI1bC0yIC01OTlxLTEgLTIwIC0xNS41IC0zNXQtMzUuNSAtMTVsLTU5NyAtMXEtMjEgMCAtMjUgMTAuNXQxMCAyNC41bDIwOCAyMDhsLTE1NCAxNTVsMjEyIDIxMnpNNTAgMzAwaDEwMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjUgdi0yNTBoLTExMDB2MjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNOTAwIDIwMHYtNTBoMTAwdjUwaC0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE3MDsiIGQ9Ik0zNTAgMTIwMGw1OTkgLTJxMjAgLTEgMzUgLTE1LjV0MTUgLTM1LjVsMSAtNTk3cTAgLTIxIC0xMC41IC0yNXQtMjQuNSAxMGwtMjA4IDIwOGwtMTU1IC0xNTRsLTIxMiAyMTJsMTU1IDE1NGwtMjEwIDIxMHEtMTQgMTQgLTEwIDI0LjV0MjUgMTAuNXpNNTI0IDUxMmwtNzYgLTc3cS0xNSAtMTQgLTM2IC0xNHQtMzUgMTRsLTE0MiAxNDJxLTE0IDE0IC0xNCAzNXQxNCAzNWw3NyA3N3pNNTAgMzAwaDEwMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41IHQxNC41IC0zNS41di0yNTBoLTExMDB2MjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNOTAwIDIwMHYtNTBoMTAwdjUwaC0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE3MTsiIGQ9Ik0xMjAwIDEwM2wtNDgzIDI3NmwtMzE0IC0zOTl2NDIzaC0zOTlsMTE5NiA3OTZ2LTEwOTZ6TTQ4MyA0MjR2LTIzMGw2ODMgOTUzeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNzI7IiBkPSJNMTEwMCAxMDAwdi04NTBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTE1MHY0MDBoLTcwMHYtNDAwaC0xNTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMDBxMCAyMCAxNC41IDM1dDM1LjUgMTVoMjUwdi0zMDBoNTAwdjMwMGgxMDB6TTcwMCAxMDAwaC0xMDB2MjAwaDEwMHYtMjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNzM7IiBkPSJNMTEwMCAxMDAwbC0yIC0xNDlsLTI5OSAtMjk5bC05NSA5NXEtOSA5IC0yMS41IDl0LTIxLjUgLTlsLTE0OSAtMTQ3aC0zMTJ2LTQwMGgtMTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAwcTAgMjAgMTQuNSAzNXQzNS41IDE1aDI1MHYtMzAwaDUwMHYzMDBoMTAwek03MDAgMTAwMGgtMTAwdjIwMGgxMDB2LTIwMHpNMTEzMiA2MzhsMTA2IC0xMDZxNyAtNyA3IC0xNy41dC03IC0xNy41bC00MjAgLTQyMXEtOCAtNyAtMTggLTcgdC0xOCA3bC0yMDIgMjAzcS04IDcgLTggMTcuNXQ4IDE3LjVsMTA2IDEwNnE3IDggMTcuNSA4dDE3LjUgLThsNzkgLTc5bDI5NyAyOTdxNyA3IDE3LjUgN3QxNy41IC03eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNzQ7IiBkPSJNMTEwMCAxMDAwdi0yNjlsLTEwMyAtMTAzbC0xMzQgMTM0cS0xNSAxNSAtMzMuNSAxNi41dC0zNC41IC0xMi41bC0yNjYgLTI2NmgtMzI5di00MDBoLTE1MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwMHEwIDIwIDE0LjUgMzV0MzUuNSAxNWgyNTB2LTMwMGg1MDB2MzAwaDEwMHpNNzAwIDEwMDBoLTEwMHYyMDBoMTAwdi0yMDB6TTEyMDIgNTcybDcwIC03MHExNSAtMTUgMTUgLTM1LjV0LTE1IC0zNS41bC0xMzEgLTEzMSBsMTMxIC0xMzFxMTUgLTE1IDE1IC0zNS41dC0xNSAtMzUuNWwtNzAgLTcwcS0xNSAtMTUgLTM1LjUgLTE1dC0zNS41IDE1bC0xMzEgMTMxbC0xMzEgLTEzMXEtMTUgLTE1IC0zNS41IC0xNXQtMzUuNSAxNWwtNzAgNzBxLTE1IDE1IC0xNSAzNS41dDE1IDM1LjVsMTMxIDEzMWwtMTMxIDEzMXEtMTUgMTUgLTE1IDM1LjV0MTUgMzUuNWw3MCA3MHExNSAxNSAzNS41IDE1dDM1LjUgLTE1bDEzMSAtMTMxbDEzMSAxMzFxMTUgMTUgMzUuNSAxNSB0MzUuNSAtMTV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE3NTsiIGQ9Ik0xMTAwIDEwMDB2LTMwMGgtMzUwcS0yMSAwIC0zNS41IC0xNC41dC0xNC41IC0zNS41di0xNTBoLTUwMHYtNDAwaC0xNTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMDBxMCAyMCAxNC41IDM1dDM1LjUgMTVoMjUwdi0zMDBoNTAwdjMwMGgxMDB6TTcwMCAxMDAwaC0xMDB2MjAwaDEwMHYtMjAwek04NTAgNjAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMjUwaDE1MHEyMSAwIDI1IC0xMC41dC0xMCAtMjQuNSBsLTIzMCAtMjMwcS0xNCAtMTQgLTM1IC0xNHQtMzUgMTRsLTIzMCAyMzBxLTE0IDE0IC0xMCAyNC41dDI1IDEwLjVoMTUwdjI1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE3NjsiIGQ9Ik0xMTAwIDEwMDB2LTQwMGwtMTY1IDE2NXEtMTQgMTUgLTM1IDE1dC0zNSAtMTVsLTI2MyAtMjY1aC00MDJ2LTQwMGgtMTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDAwcTAgMjAgMTQuNSAzNXQzNS41IDE1aDI1MHYtMzAwaDUwMHYzMDBoMTAwek03MDAgMTAwMGgtMTAwdjIwMGgxMDB2LTIwMHpNOTM1IDU2NWwyMzAgLTIyOXExNCAtMTUgMTAgLTI1LjV0LTI1IC0xMC41aC0xNTB2LTI1MHEwIC0yMCAtMTQuNSAtMzUgdC0zNS41IC0xNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE1dC0xNC41IDM1djI1MGgtMTUwcS0yMSAwIC0yNSAxMC41dDEwIDI1LjVsMjMwIDIyOXExNCAxNSAzNSAxNXQzNSAtMTV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE3NzsiIGQ9Ik01MCAxMTAwaDExMDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTE1MGgtMTIwMHYxNTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0xMjAwIDgwMHYtNTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY1NTBoMTIwMHpNMTAwIDUwMHYtMjAwaDQwMHYyMDBoLTQwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTc4OyIgZD0iTTkzNSAxMTY1bDI0OCAtMjMwcTE0IC0xNCAxNCAtMzV0LTE0IC0zNWwtMjQ4IC0yMzBxLTE0IC0xNCAtMjQuNSAtMTB0LTEwLjUgMjV2MTUwaC00MDB2MjAwaDQwMHYxNTBxMCAyMSAxMC41IDI1dDI0LjUgLTEwek0yMDAgODAwaC01MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWg1MHYtMjAwek00MDAgODAwaC0xMDB2MjAwaDEwMHYtMjAwek0xOCA0MzVsMjQ3IDIzMCBxMTQgMTQgMjQuNSAxMHQxMC41IC0yNXYtMTUwaDQwMHYtMjAwaC00MDB2LTE1MHEwIC0yMSAtMTAuNSAtMjV0LTI0LjUgMTBsLTI0NyAyMzBxLTE1IDE0IC0xNSAzNXQxNSAzNXpNOTAwIDMwMGgtMTAwdjIwMGgxMDB2LTIwMHpNMTAwMCA1MDBoNTFxMjAgMCAzNC41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzQuNSAtMTQuNWgtNTF2MjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxNzk7IiBkPSJNODYyIDEwNzNsMjc2IDExNnEyNSAxOCA0My41IDh0MTguNSAtNDF2LTExMDZxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2Mzk3cS00IDEgLTExIDV0LTI0IDE3LjV0LTMwIDI5dC0yNCA0MnQtMTEgNTYuNXYzNTlxMCAzMSAxOC41IDY1dDQzLjUgNTJ6TTU1MCAxMjAwcTIyIDAgMzQuNSAtMTIuNXQxNC41IC0yNC41bDEgLTEzdi00NTBxMCAtMjggLTEwLjUgLTU5LjUgdC0yNSAtNTZ0LTI5IC00NXQtMjUuNSAtMzEuNWwtMTAgLTExdi00NDdxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTIwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NDQ3cS00IDQgLTExIDExLjV0LTI0IDMwLjV0LTMwIDQ2dC0yNCA1NXQtMTEgNjB2NDUwcTAgMiAwLjUgNS41dDQgMTJ0OC41IDE1dDE0LjUgMTJ0MjIuNSA1LjVxMjAgMCAzMi41IC0xMi41dDE0LjUgLTI0LjVsMyAtMTN2LTM1MGgxMDB2MzUwdjUuNXQyLjUgMTIgdDcgMTV0MTUgMTJ0MjUuNSA1LjVxMjMgMCAzNS41IC0xMi41dDEzLjUgLTI0LjVsMSAtMTN2LTM1MGgxMDB2MzUwcTAgMiAwLjUgNS41dDMgMTJ0NyAxNXQxNSAxMnQyNC41IDUuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTgwOyIgZD0iTTEyMDAgMTEwMHYtNTZxLTQgMCAtMTEgLTAuNXQtMjQgLTN0LTMwIC03LjV0LTI0IC0xNXQtMTEgLTI0di04ODhxMCAtMjIgMjUgLTM0LjV0NTAgLTEzLjVsMjUgLTJ2LTU2aC00MDB2NTZxNzUgMCA4Ny41IDYuNXQxMi41IDQzLjV2Mzk0aC01MDB2LTM5NHEwIC0zNyAxMi41IC00My41dDg3LjUgLTYuNXYtNTZoLTQwMHY1NnE0IDAgMTEgMC41dDI0IDN0MzAgNy41dDI0IDE1dDExIDI0djg4OHEwIDIyIC0yNSAzNC41dC01MCAxMy41IGwtMjUgMnY1Nmg0MDB2LTU2cS03NSAwIC04Ny41IC02LjV0LTEyLjUgLTQzLjV2LTM5NGg1MDB2Mzk0cTAgMzcgLTEyLjUgNDMuNXQtODcuNSA2LjV2NTZoNDAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxODE7IiBkPSJNNjc1IDEwMDBoMzc1cTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xNTBoLTEwNWwtMjk1IC05OHY5OGwtMjAwIDIwMGgtNDAwbDEwMCAxMDBoMzc1ek0xMDAgOTAwaDMwMHE0MSAwIDcwLjUgLTI5LjV0MjkuNSAtNzAuNXYtNTAwcTAgLTQxIC0yOS41IC03MC41dC03MC41IC0yOS41aC0zMDBxLTQxIDAgLTcwLjUgMjkuNXQtMjkuNSA3MC41djUwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjV6TTEwMCA4MDB2LTIwMGgzMDB2MjAwIGgtMzAwek0xMTAwIDUzNWwtNDAwIC0xMzN2MTYzbDQwMCAxMzN2LTE2M3pNMTAwIDUwMHYtMjAwaDMwMHYyMDBoLTMwMHpNMTEwMCAzOTh2LTI0OHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMzc1bC0xMDAgLTEwMGgtMzc1bC0xMDAgMTAwaDQwMGwyMDAgMjAwaDEwNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTgyOyIgZD0iTTE3IDEwMDdsMTYyIDE2MnExNyAxNyA0MCAxNHQzNyAtMjJsMTM5IC0xOTRxMTQgLTIwIDExIC00NC41dC0yMCAtNDEuNWwtMTE5IC0xMThxMTAyIC0xNDIgMjI4IC0yNjh0MjY3IC0yMjdsMTE5IDExOHExNyAxNyA0Mi41IDE5dDQ0LjUgLTEybDE5MiAtMTM2cTE5IC0xNCAyMi41IC0zNy41dC0xMy41IC00MC41bC0xNjMgLTE2MnEtMyAtMSAtOS41IC0xdC0yOS41IDJ0LTQ3LjUgNnQtNjIuNSAxNC41dC03Ny41IDI2LjV0LTkwIDQyLjUgdC0xMDEuNSA2MHQtMTExIDgzdC0xMTkgMTA4LjVxLTc0IDc0IC0xMzMuNSAxNTAuNXQtOTQuNSAxMzguNXQtNjAgMTE5LjV0LTM0LjUgMTAwdC0xNSA3NC41dC00LjUgNDh6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE4MzsiIGQ9Ik02MDAgMTEwMHE5MiAwIDE3NSAtMTAuNXQxNDEuNSAtMjd0MTA4LjUgLTM2LjV0ODEuNSAtNDB0NTMuNSAtMzd0MzEgLTI3bDkgLTEwdi0yMDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTMzdC0zNC41IC05bC0yMDIgMzRxLTIwIDMgLTM0LjUgMjB0LTE0LjUgMzh2MTQ2cS0xNDEgMjQgLTMwMCAyNHQtMzAwIC0yNHYtMTQ2cTAgLTIxIC0xNC41IC0zOHQtMzQuNSAtMjBsLTIwMiAtMzRxLTIwIC0zIC0zNC41IDl0LTE0LjUgMzN2MjAwcTMgNCA5LjUgMTAuNSB0MzEgMjZ0NTQgMzcuNXQ4MC41IDM5LjV0MTA5IDM3LjV0MTQxIDI2LjV0MTc1IDEwLjV6TTYwMCA3OTVxNTYgMCA5NyAtOS41dDYwIC0yMy41dDMwIC0yOHQxMiAtMjRsMSAtMTB2LTUwbDM2NSAtMzAzcTE0IC0xNSAyNC41IC00MHQxMC41IC00NXYtMjEycTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYyMTJxMCAyMCAxMC41IDQ1dDI0LjUgNDBsMzY1IDMwM3Y1MCBxMCA0IDEgMTAuNXQxMiAyM3QzMCAyOXQ2MCAyMi41dDk3IDEweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxODQ7IiBkPSJNMTEwMCA3MDBsLTIwMCAtMjAwaC02MDBsLTIwMCAyMDB2NTAwaDIwMHYtMjAwaDIwMHYyMDBoMjAwdi0yMDBoMjAwdjIwMGgyMDB2LTUwMHpNMjUwIDQwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV0LTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEybDEzNyAtMTAwaC05NTBsMTM3IDEwMGgtMTJxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDEwMGgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNSB0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBoLTEyMDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxODU7IiBkPSJNNzAwIDExMDBoLTEwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAtMjkuNXQtMjkuNSAtNzAuNXYtMTAwMGgzMDB2MTAwMHEwIDQxIC0yOS41IDcwLjV0LTcwLjUgMjkuNXpNMTEwMCA4MDBoLTEwMHEtNDEgMCAtNzAuNSAtMjkuNXQtMjkuNSAtNzAuNXYtNzAwaDMwMHY3MDBxMCA0MSAtMjkuNSA3MC41dC03MC41IDI5LjV6TTQwMCAwaC0zMDB2NDAwcTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNWgxMDBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTQwMHogIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE4NjsiIGQ9Ik0yMDAgMTEwMGg3MDBxMTI0IDAgMjEyIC04OHQ4OCAtMjEydi01MDBxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4aC03MDBxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnY1MDBxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMTAwIDkwMHYtNzAwaDkwMHY3MDBoLTkwMHpNNTAwIDcwMGgtMjAwdi0xMDBoMjAwdi0zMDBoLTMwMHYxMDBoMjAwdjEwMGgtMjAwdjMwMGgzMDB2LTEwMHpNOTAwIDcwMHYtMzAwbC0xMDAgLTEwMGgtMjAwdjUwMGgyMDB6IE03MDAgNzAwdi0zMDBoMTAwdjMwMGgtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxODc7IiBkPSJNMjAwIDExMDBoNzAwcTEyNCAwIDIxMiAtODh0ODggLTIxMnYtNTAwcTAgLTEyNCAtODggLTIxMnQtMjEyIC04OGgtNzAwcS0xMjQgMCAtMjEyIDg4dC04OCAyMTJ2NTAwcTAgMTI0IDg4IDIxMnQyMTIgODh6TTEwMCA5MDB2LTcwMGg5MDB2NzAwaC05MDB6TTUwMCAzMDBoLTEwMHYyMDBoLTEwMHYtMjAwaC0xMDB2NTAwaDEwMHYtMjAwaDEwMHYyMDBoMTAwdi01MDB6TTkwMCA3MDB2LTMwMGwtMTAwIC0xMDBoLTIwMHY1MDBoMjAweiBNNzAwIDcwMHYtMzAwaDEwMHYzMDBoLTEwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTg4OyIgZD0iTTIwMCAxMTAwaDcwMHExMjQgMCAyMTIgLTg4dDg4IC0yMTJ2LTUwMHEwIC0xMjQgLTg4IC0yMTJ0LTIxMiAtODhoLTcwMHEtMTI0IDAgLTIxMiA4OHQtODggMjEydjUwMHEwIDEyNCA4OCAyMTJ0MjEyIDg4ek0xMDAgOTAwdi03MDBoOTAwdjcwMGgtOTAwek01MDAgNzAwaC0yMDB2LTMwMGgyMDB2LTEwMGgtMzAwdjUwMGgzMDB2LTEwMHpNOTAwIDcwMGgtMjAwdi0zMDBoMjAwdi0xMDBoLTMwMHY1MDBoMzAwdi0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE4OTsiIGQ9Ik0yMDAgMTEwMGg3MDBxMTI0IDAgMjEyIC04OHQ4OCAtMjEydi01MDBxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4aC03MDBxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnY1MDBxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMTAwIDkwMHYtNzAwaDkwMHY3MDBoLTkwMHpNNTAwIDQwMGwtMzAwIDE1MGwzMDAgMTUwdi0zMDB6TTkwMCA1NTBsLTMwMCAtMTUwdjMwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTkwOyIgZD0iTTIwMCAxMTAwaDcwMHExMjQgMCAyMTIgLTg4dDg4IC0yMTJ2LTUwMHEwIC0xMjQgLTg4IC0yMTJ0LTIxMiAtODhoLTcwMHEtMTI0IDAgLTIxMiA4OHQtODggMjEydjUwMHEwIDEyNCA4OCAyMTJ0MjEyIDg4ek0xMDAgOTAwdi03MDBoOTAwdjcwMGgtOTAwek05MDAgMzAwaC03MDB2NTAwaDcwMHYtNTAwek04MDAgNzAwaC0xMzBxLTM4IDAgLTY2LjUgLTQzdC0yOC41IC0xMDh0MjcgLTEwN3Q2OCAtNDJoMTMwdjMwMHpNMzAwIDcwMHYtMzAwIGgxMzBxNDEgMCA2OCA0MnQyNyAxMDd0LTI4LjUgMTA4dC02Ni41IDQzaC0xMzB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE5MTsiIGQ9Ik0yMDAgMTEwMGg3MDBxMTI0IDAgMjEyIC04OHQ4OCAtMjEydi01MDBxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4aC03MDBxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnY1MDBxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMTAwIDkwMHYtNzAwaDkwMHY3MDBoLTkwMHpNNTAwIDcwMGgtMjAwdi0xMDBoMjAwdi0zMDBoLTMwMHYxMDBoMjAwdjEwMGgtMjAwdjMwMGgzMDB2LTEwMHpNOTAwIDMwMGgtMTAwdjQwMGgtMTAwdjEwMGgyMDB2LTUwMHogTTcwMCAzMDBoLTEwMHYxMDBoMTAwdi0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE5MjsiIGQ9Ik0yMDAgMTEwMGg3MDBxMTI0IDAgMjEyIC04OHQ4OCAtMjEydi01MDBxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4aC03MDBxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnY1MDBxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMTAwIDkwMHYtNzAwaDkwMHY3MDBoLTkwMHpNMzAwIDcwMGgyMDB2LTQwMGgtMzAwdjUwMGgxMDB2LTEwMHpNOTAwIDMwMGgtMTAwdjQwMGgtMTAwdjEwMGgyMDB2LTUwMHpNMzAwIDYwMHYtMjAwaDEwMHYyMDBoLTEwMHogTTcwMCAzMDBoLTEwMHYxMDBoMTAwdi0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE5MzsiIGQ9Ik0yMDAgMTEwMGg3MDBxMTI0IDAgMjEyIC04OHQ4OCAtMjEydi01MDBxMCAtMTI0IC04OCAtMjEydC0yMTIgLTg4aC03MDBxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnY1MDBxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMTAwIDkwMHYtNzAwaDkwMHY3MDBoLTkwMHpNNTAwIDUwMGwtMTk5IC0yMDBoLTEwMHY1MGwxOTkgMjAwdjE1MGgtMjAwdjEwMGgzMDB2LTMwMHpNOTAwIDMwMGgtMTAwdjQwMGgtMTAwdjEwMGgyMDB2LTUwMHpNNzAxIDMwMGgtMTAwIHYxMDBoMTAwdi0xMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTE5NDsiIGQ9Ik02MDAgMTE5MXExMjAgMCAyMjkuNSAtNDd0MTg4LjUgLTEyNnQxMjYgLTE4OC41dDQ3IC0yMjkuNXQtNDcgLTIyOS41dC0xMjYgLTE4OC41dC0xODguNSAtMTI2dC0yMjkuNSAtNDd0LTIyOS41IDQ3dC0xODguNSAxMjZ0LTEyNiAxODguNXQtNDcgMjI5LjV0NDcgMjI5LjV0MTI2IDE4OC41dDE4OC41IDEyNnQyMjkuNSA0N3pNNjAwIDEwMjFxLTExNCAwIC0yMTEgLTU2LjV0LTE1My41IC0xNTMuNXQtNTYuNSAtMjExdDU2LjUgLTIxMSB0MTUzLjUgLTE1My41dDIxMSAtNTYuNXQyMTEgNTYuNXQxNTMuNSAxNTMuNXQ1Ni41IDIxMXQtNTYuNSAyMTF0LTE1My41IDE1My41dC0yMTEgNTYuNXpNODAwIDcwMGgtMzAwdi0yMDBoMzAwdi0xMDBoLTMwMGwtMTAwIDEwMHYyMDBsMTAwIDEwMGgzMDB2LTEwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTk1OyIgZD0iTTYwMCAxMTkxcTEyMCAwIDIyOS41IC00N3QxODguNSAtMTI2dDEyNiAtMTg4LjV0NDcgLTIyOS41dC00NyAtMjI5LjV0LTEyNiAtMTg4LjV0LTE4OC41IC0xMjZ0LTIyOS41IC00N3QtMjI5LjUgNDd0LTE4OC41IDEyNnQtMTI2IDE4OC41dC00NyAyMjkuNXQ0NyAyMjkuNXQxMjYgMTg4LjV0MTg4LjUgMTI2dDIyOS41IDQ3ek02MDAgMTAyMXEtMTE0IDAgLTIxMSAtNTYuNXQtMTUzLjUgLTE1My41dC01Ni41IC0yMTF0NTYuNSAtMjExIHQxNTMuNSAtMTUzLjV0MjExIC01Ni41dDIxMSA1Ni41dDE1My41IDE1My41dDU2LjUgMjExdC01Ni41IDIxMXQtMTUzLjUgMTUzLjV0LTIxMSA1Ni41ek04MDAgNzAwdi0xMDBsLTUwIC01MGwxMDAgLTEwMHYtNTBoLTEwMGwtMTAwIDEwMGgtMTUwdi0xMDBoLTEwMHY0MDBoMzAwek01MDAgNzAwdi0xMDBoMjAwdjEwMGgtMjAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxOTc7IiBkPSJNNTAzIDEwODlxMTEwIDAgMjAwLjUgLTU5LjV0MTM0LjUgLTE1Ni41cTQ0IDE0IDkwIDE0cTEyMCAwIDIwNSAtODYuNXQ4NSAtMjA3dC04NSAtMjA3dC0yMDUgLTg2LjVoLTEyOHYyNTBxMCAyMSAtMTQuNSAzNS41dC0zNS41IDE0LjVoLTMwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAtMTQuNXQtMTQuNSAtMzUuNXYtMjUwaC0yMjJxLTgwIDAgLTEzNiA1Ny41dC01NiAxMzYuNXEwIDY5IDQzIDEyMi41dDEwOCA2Ny41cS0yIDE5IC0yIDM3cTAgMTAwIDQ5IDE4NSB0MTM0IDEzNHQxODUgNDl6TTUyNSA1MDBoMTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMjc1aDEzN3EyMSAwIDI2IC0xMS41dC04IC0yNy41bC0yMjMgLTI0NHEtMTMgLTE2IC0zMiAtMTZ0LTMyIDE2bC0yMjMgMjQ0cS0xMyAxNiAtOCAyNy41dDI2IDExLjVoMTM3djI3NXEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUxOTg7IiBkPSJNNTAyIDEwODlxMTEwIDAgMjAxIC01OS41dDEzNSAtMTU2LjVxNDMgMTUgODkgMTVxMTIxIDAgMjA2IC04Ni41dDg2IC0yMDYuNXEwIC05OSAtNjAgLTE4MXQtMTUwIC0xMTBsLTM3OCAzNjBxLTEzIDE2IC0zMS41IDE2dC0zMS41IC0xNmwtMzgxIC0zNjVoLTlxLTc5IDAgLTEzNS41IDU3LjV0LTU2LjUgMTM2LjVxMCA2OSA0MyAxMjIuNXQxMDggNjcuNXEtMiAxOSAtMiAzOHEwIDEwMCA0OSAxODQuNXQxMzMuNSAxMzR0MTg0LjUgNDkuNXogTTYzMiA0NjdsMjIzIC0yMjhxMTMgLTE2IDggLTI3LjV0LTI2IC0xMS41aC0xMzd2LTI3NXEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djI3NWgtMTM3cS0yMSAwIC0yNiAxMS41dDggMjcuNXExOTkgMjA0IDIyMyAyMjhxMTkgMTkgMzEuNSAxOXQzMi41IC0xOXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMTk5OyIgZD0iTTcwMCAxMDB2MTAwaDQwMGwtMjcwIDMwMGgxNzBsLTI3MCAzMDBoMTcwbC0zMDAgMzMzbC0zMDAgLTMzM2gxNzBsLTI3MCAtMzAwaDE3MGwtMjcwIC0zMDBoNDAwdi0xMDBoLTUwcS0yMSAwIC0zNS41IC0xNC41dC0xNC41IC0zNS41di01MGg0MDB2NTBxMCAyMSAtMTQuNSAzNS41dC0zNS41IDE0LjVoLTUweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMDA7IiBkPSJNNjAwIDExNzlxOTQgMCAxNjcuNSAtNTYuNXQ5OS41IC0xNDUuNXE4OSAtNiAxNTAuNSAtNzEuNXQ2MS41IC0xNTUuNXEwIC02MSAtMjkuNSAtMTEyLjV0LTc5LjUgLTgyLjVxOSAtMjkgOSAtNTVxMCAtNzQgLTUyLjUgLTEyNi41dC0xMjYuNSAtNTIuNXEtNTUgMCAtMTAwIDMwdi0yNTFxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTUwaC0zMDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41djI1MXEtNDUgLTMwIC0xMDAgLTMwIHEtNzQgMCAtMTI2LjUgNTIuNXQtNTIuNSAxMjYuNXEwIDE4IDQgMzhxLTQ3IDIxIC03NS41IDY1dC0yOC41IDk3cTAgNzQgNTIuNSAxMjYuNXQxMjYuNSA1Mi41cTUgMCAyMyAtMnEwIDIgLTEgMTB0LTEgMTNxMCAxMTYgODEuNSAxOTcuNXQxOTcuNSA4MS41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMDE7IiBkPSJNMTAxMCAxMDEwcTExMSAtMTExIDE1MC41IC0yNjAuNXQwIC0yOTl0LTE1MC41IC0yNjAuNXEtODMgLTgzIC0xOTEuNSAtMTI2LjV0LTIxOC41IC00My41dC0yMTguNSA0My41dC0xOTEuNSAxMjYuNXEtMTExIDExMSAtMTUwLjUgMjYwLjV0MCAyOTl0MTUwLjUgMjYwLjVxODMgODMgMTkxLjUgMTI2LjV0MjE4LjUgNDMuNXQyMTguNSAtNDMuNXQxOTEuNSAtMTI2LjV6TTQ3NiAxMDY1cS00IDAgLTggLTFxLTEyMSAtMzQgLTIwOS41IC0xMjIuNSB0LTEyMi41IC0yMDkuNXEtNCAtMTIgMi41IC0yM3QxOC41IC0xNGwzNiAtOXEzIC0xIDcgLTFxMjMgMCAyOSAyMnEyNyA5NiA5OCAxNjZxNzAgNzEgMTY2IDk4cTExIDMgMTcuNSAxMy41dDMuNSAyMi41bC05IDM1cS0zIDEzIC0xNCAxOXEtNyA0IC0xNSA0ek01MTIgOTIwcS00IDAgLTkgLTJxLTgwIC0yNCAtMTM4LjUgLTgyLjV0LTgyLjUgLTEzOC41cS00IC0xMyAyIC0yNHQxOSAtMTRsMzQgLTlxNCAtMSA4IC0xcTIyIDAgMjggMjEgcTE4IDU4IDU4LjUgOTguNXQ5Ny41IDU4LjVxMTIgMyAxOCAxMy41dDMgMjEuNWwtOSAzNXEtMyAxMiAtMTQgMTlxLTcgNCAtMTUgNHpNNzE5LjUgNzE5LjVxLTQ5LjUgNDkuNSAtMTE5LjUgNDkuNXQtMTE5LjUgLTQ5LjV0LTQ5LjUgLTExOS41dDQ5LjUgLTExOS41dDExOS41IC00OS41dDExOS41IDQ5LjV0NDkuNSAxMTkuNXQtNDkuNSAxMTkuNXpNODU1IDU1MXEtMjIgMCAtMjggLTIxcS0xOCAtNTggLTU4LjUgLTk4LjV0LTk4LjUgLTU3LjUgcS0xMSAtNCAtMTcgLTE0LjV0LTMgLTIxLjVsOSAtMzVxMyAtMTIgMTQgLTE5cTcgLTQgMTUgLTRxNCAwIDkgMnE4MCAyNCAxMzguNSA4Mi41dDgyLjUgMTM4LjVxNCAxMyAtMi41IDI0dC0xOC41IDE0bC0zNCA5cS00IDEgLTggMXpNMTAwMCA1MTVxLTIzIDAgLTI5IC0yMnEtMjcgLTk2IC05OCAtMTY2cS03MCAtNzEgLTE2NiAtOThxLTExIC0zIC0xNy41IC0xMy41dC0zLjUgLTIyLjVsOSAtMzVxMyAtMTMgMTQgLTE5cTcgLTQgMTUgLTQgcTQgMCA4IDFxMTIxIDM0IDIwOS41IDEyMi41dDEyMi41IDIwOS41cTQgMTIgLTIuNSAyM3QtMTguNSAxNGwtMzYgOXEtMyAxIC03IDF6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIwMjsiIGQ9Ik03MDAgODAwaDMwMHYtMzgwaC0xODB2MjAwaC0zNDB2LTIwMGgtMzgwdjc1NXEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41aDU3NXYtNDAwek0xMDAwIDkwMGgtMjAwdjIwMHpNNzAwIDMwMGgxNjJsLTIxMiAtMjEybC0yMTIgMjEyaDE2MnYyMDBoMTAwdi0yMDB6TTUyMCAwaC0zOTVxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYzOTV6TTEwMDAgMjIwdi0xOTVxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0xOTV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIwMzsiIGQ9Ik03MDAgODAwaDMwMHYtNTIwbC0zNTAgMzUwbC01NTAgLTU1MHYxMDk1cTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoNTc1di00MDB6TTEwMDAgOTAwaC0yMDB2MjAwek04NjIgMjAwaC0xNjJ2LTIwMGgtMTAwdjIwMGgtMTYybDIxMiAyMTJ6TTQ4MCAwaC0zNTVxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1NWgzODB2LTgwek0xMDAwIDgwdi01NXEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTE1NXY4MGgxODB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIwNDsiIGQ9Ik0xMTYyIDgwMGgtMTYydi0yMDBoMTAwbDEwMCAtMTAwaC0zMDB2MzAwaC0xNjJsMjEyIDIxMnpNMjAwIDgwMGgyMDBxMjcgMCA0MCAtMnQyOS41IC0xMC41dDIzLjUgLTMwdDcgLTU3LjVoMzAwdi0xMDBoLTYwMGwtMjAwIC0zNTB2NDUwaDEwMHEwIDM2IDcgNTcuNXQyMy41IDMwdDI5LjUgMTAuNXQ0MCAyek04MDAgNDAwaDI0MGwtMjQwIC00MDBoLTgwMGwzMDAgNTAwaDUwMHYtMTAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMDU7IiBkPSJNNjUwIDExMDBoMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGg1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0zMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djEwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoNTB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0xMDAwIDg1MHYxNTBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTgwMCBxMCAtNDEgLTI5LjUgLTcwLjV0LTcwLjUgLTI5LjVoLTYwMHEtMSAwIC0yMCA0bDI0NiAyNDZsLTMyNiAzMjZ2MzI0cTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNXYtMTUwcTAgLTYyIDQ0IC0xMDZ0MTA2IC00NGgzMDBxNjIgMCAxMDYgNDR0NDQgMTA2ek00MTIgMjUwbC0yMTIgLTIxMnYxNjJoLTIwMHYxMDBoMjAwdjE2MnoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjA2OyIgZD0iTTQ1MCAxMTAwaDEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBoNTBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMzAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDUwdjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNODAwIDg1MHYxNTBxNDEgMCA3MC41IC0yOS41dDI5LjUgLTcwLjV2LTUwMCBoLTIwMHYtMzAwaDIwMHEwIC0zNiAtNyAtNTcuNXQtMjMuNSAtMzB0LTI5LjUgLTEwLjV0LTQwIC0yaC02MDBxLTQxIDAgLTcwLjUgMjkuNXQtMjkuNSA3MC41djgwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjV2LTE1MHEwIC02MiA0NCAtMTA2dDEwNiAtNDRoMzAwcTYyIDAgMTA2IDQ0dDQ0IDEwNnpNMTIxMiAyNTBsLTIxMiAtMjEydjE2MmgtMjAwdjEwMGgyMDB2MTYyeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMDk7IiBkPSJNNjU4IDExOTdsNjM3IC0xMTA0cTIzIC0zOCA3IC02NS41dC02MCAtMjcuNWgtMTI3NnEtNDQgMCAtNjAgMjcuNXQ3IDY1LjVsNjM3IDExMDRxMjIgMzkgNTQgMzl0NTQgLTM5ek03MDQgODAwaC0yMDhxLTIwIDAgLTMyIC0xNC41dC04IC0zNC41bDU4IC0zMDJxNCAtMjAgMjEuNSAtMzQuNXQzNy41IC0xNC41aDU0cTIwIDAgMzcuNSAxNC41dDIxLjUgMzQuNWw1OCAzMDJxNCAyMCAtOCAzNC41dC0zMiAxNC41ek01MDAgMzAwdi0xMDBoMjAwIHYxMDBoLTIwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjEwOyIgZD0iTTQyNSAxMTAwaDI1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek00MjUgODAwaDI1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41IHQxNy41IDcuNXpNODI1IDgwMGgyNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNMjUgNTAwaDI1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MCBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNNDI1IDUwMGgyNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNODI1IDUwMGgyNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNSB2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTI1IDIwMGgyNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXYxNTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNNDI1IDIwMGgyNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di0xNTBxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0yNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41IHQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTgyNSAyMDBoMjUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMjUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIxMTsiIGQ9Ik03MDAgMTIwMGgxMDB2LTIwMGgtMTAwdi0xMDBoMzUwcTYyIDAgODYuNSAtMzkuNXQtMy41IC05NC41bC02NiAtMTMycS00MSAtODMgLTgxIC0xMzRoLTc3MnEtNDAgNTEgLTgxIDEzNGwtNjYgMTMycS0yOCA1NSAtMy41IDk0LjV0ODYuNSAzOS41aDM1MHYxMDBoLTEwMHYyMDBoMTAwdjEwMGgyMDB2LTEwMHpNMjUwIDQwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV0LTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEybDEzNyAtMTAwIGgtOTUwbDEzOCAxMDBoLTEzcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXQxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCAxMDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBoLTEyMDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMTI7IiBkPSJNNjAwIDEzMDBxNDAgMCA2OC41IC0yOS41dDI4LjUgLTcwLjVoLTE5NHEwIDQxIDI4LjUgNzAuNXQ2OC41IDI5LjV6TTQ0MyAxMTAwaDMxNHExOCAtMzcgMTggLTc1cTAgLTggLTMgLTI1aDMyOHE0MSAwIDQ0LjUgLTE2LjV0LTMwLjUgLTM4LjVsLTE3NSAtMTQ1aC02NzhsLTE3OCAxNDVxLTM0IDIyIC0yOSAzOC41dDQ2IDE2LjVoMzI4cS0zIDE3IC0zIDI1cTAgMzggMTggNzV6TTI1MCA3MDBoNzAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNSB0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTUwdi0yMDBsMjc1IC0yMDBoLTk1MGwyNzUgMjAwdjIwMGgtMTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXQxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek01MCAxMDBoMTEwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBoLTEyMDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMTM7IiBkPSJNNjAwIDExODFxNzUgMCAxMjggLTUzdDUzIC0xMjh0LTUzIC0xMjh0LTEyOCAtNTN0LTEyOCA1M3QtNTMgMTI4dDUzIDEyOHQxMjggNTN6TTYwMiA3OThoNDZxMzQgMCA1NS41IC0yOC41dDIxLjUgLTg2LjVxMCAtNzYgMzkgLTE4M2gtMzI0cTM5IDEwNyAzOSAxODNxMCA1OCAyMS41IDg2LjV0NTYuNSAyOC41aDQ1ek0yNTAgNDAwaDcwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTMgbDEzOCAtMTAwaC05NTBsMTM3IDEwMGgtMTJxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDEwMGgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGgtMTIwMHY1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIxNDsiIGQ9Ik02MDAgMTMwMHE0NyAwIDkyLjUgLTUzLjV0NzEgLTEyM3QyNS41IC0xMjMuNXEwIC03OCAtNTUuNSAtMTMzLjV0LTEzMy41IC01NS41dC0xMzMuNSA1NS41dC01NS41IDEzMy41cTAgNjIgMzQgMTQzbDE0NCAtMTQzbDExMSAxMTFsLTE2MyAxNjNxMzQgMjYgNjMgMjZ6TTYwMiA3OThoNDZxMzQgMCA1NS41IC0yOC41dDIxLjUgLTg2LjVxMCAtNzYgMzkgLTE4M2gtMzI0cTM5IDEwNyAzOSAxODNxMCA1OCAyMS41IDg2LjV0NTYuNSAyOC41aDQ1IHpNMjUwIDQwMGg3MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV0LTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEzbDEzOCAtMTAwaC05NTBsMTM3IDEwMGgtMTJxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDEwMGgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGgtMTIwMHY1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIxNTsiIGQ9Ik02MDAgMTIwMGwzMDAgLTE2MXYtMTM5aC0zMDBxMCAtNTcgMTguNSAtMTA4dDUwIC05MS41dDYzIC03MnQ3MCAtNjcuNXQ1Ny41IC02MWgtNTMwcS02MCA4MyAtOTAuNSAxNzcuNXQtMzAuNSAxNzguNXQzMyAxNjQuNXQ4Ny41IDEzOS41dDEyNiA5Ni41dDE0NS41IDQxLjV2LTk4ek0yNTAgNDAwaDcwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTNsMTM4IC0xMDBoLTk1MGwxMzcgMTAwIGgtMTJxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTUwIDEwMGgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGgtMTIwMHY1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIxNjsiIGQ9Ik02MDAgMTMwMHE0MSAwIDcwLjUgLTI5LjV0MjkuNSAtNzAuNXYtNzhxNDYgLTI2IDczIC03MnQyNyAtMTAwdi01MGgtNDAwdjUwcTAgNTQgMjcgMTAwdDczIDcydjc4cTAgNDEgMjkuNSA3MC41dDcwLjUgMjkuNXpNNDAwIDgwMGg0MDBxNTQgMCAxMDAgLTI3dDcyIC03M2gtMTcydi0xMDBoMjAwdi0xMDBoLTIwMHYtMTAwaDIwMHYtMTAwaC0yMDB2LTEwMGgyMDBxMCAtODMgLTU4LjUgLTE0MS41dC0xNDEuNSAtNTguNWgtNDAwIHEtODMgMCAtMTQxLjUgNTguNXQtNTguNSAxNDEuNXY0MDBxMCA4MyA1OC41IDE0MS41dDE0MS41IDU4LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIxODsiIGQ9Ik0xNTAgMTEwMGg5MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTUwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtOTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY1MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0xMjUgNDAwaDk1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMjgzbDIyNCAtMjI0cTEzIC0xMyAxMyAtMzEuNXQtMTMgLTMyIHQtMzEuNSAtMTMuNXQtMzEuNSAxM2wtODggODhoLTUyNGwtODcgLTg4cS0xMyAtMTMgLTMyIC0xM3QtMzIgMTMuNXQtMTMgMzJ0MTMgMzEuNWwyMjQgMjI0aC0yODlxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41ek01NDEgMzAwbC0xMDAgLTEwMGgzMjRsLTEwMCAxMDBoLTEyNHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjE5OyIgZD0iTTIwMCAxMTAwaDgwMHE4MyAwIDE0MS41IC01OC41dDU4LjUgLTE0MS41di0yMDBoLTEwMHEwIDQxIC0yOS41IDcwLjV0LTcwLjUgMjkuNWgtMjUwcS00MSAwIC03MC41IC0yOS41dC0yOS41IC03MC41aC0xMDBxMCA0MSAtMjkuNSA3MC41dC03MC41IDI5LjVoLTI1MHEtNDEgMCAtNzAuNSAtMjkuNXQtMjkuNSAtNzAuNWgtMTAwdjIwMHEwIDgzIDU4LjUgMTQxLjV0MTQxLjUgNTguNXpNMTAwIDYwMGgxMDAwcTQxIDAgNzAuNSAtMjkuNSB0MjkuNSAtNzAuNXYtMzAwaC0xMjAwdjMwMHEwIDQxIDI5LjUgNzAuNXQ3MC41IDI5LjV6TTMwMCAxMDB2LTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djUwaDIwMHpNMTEwMCAxMDB2LTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djUwaDIwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjIxOyIgZD0iTTQ4MCAxMTY1bDY4MiAtNjgzcTMxIC0zMSAzMSAtNzUuNXQtMzEgLTc1LjVsLTEzMSAtMTMxaC00ODFsLTUxNyA1MThxLTMyIDMxIC0zMiA3NS41dDMyIDc1LjVsMjk1IDI5NnEzMSAzMSA3NS41IDMxdDc2LjUgLTMxek0xMDggNzk0bDM0MiAtMzQybDMwMyAzMDRsLTM0MSAzNDF6TTI1MCAxMDBoODAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di01MGgtOTAwdjUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjIzOyIgZD0iTTEwNTcgNjQ3bC0xODkgNTA2cS04IDE5IC0yNy41IDMzdC00MC41IDE0aC00MDBxLTIxIDAgLTQwLjUgLTE0dC0yNy41IC0zM2wtMTg5IC01MDZxLTggLTE5IDEuNSAtMzN0MzAuNSAtMTRoNjI1di0xNTBxMCAtMjEgMTQuNSAtMzUuNXQzNS41IC0xNC41dDM1LjUgMTQuNXQxNC41IDM1LjV2MTUwaDEyNXEyMSAwIDMwLjUgMTR0MS41IDMzek04OTcgMGgtNTk1djUwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWg1MHY1MCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDQ4djMwMGgyMDB2LTMwMGg0N3EyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBoNTBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTUweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMjQ7IiBkPSJNOTAwIDgwMGgzMDB2LTU3NXEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTM3NXY1OTFsLTMwMCAzMDB2ODRxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgzNzV2LTQwMHpNMTIwMCA5MDBoLTIwMHYyMDB6TTQwMCA2MDBoMzAwdi01NzVxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC02NTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY5NTBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgzNzV2LTQwMHpNNzAwIDcwMGgtMjAwdjIwMHogIiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIyNTsiIGQ9Ik00ODQgMTA5NWgxOTVxNzUgMCAxNDYgLTMyLjV0MTI0IC04NnQ4OS41IC0xMjIuNXQ0OC41IC0xNDJxMTggLTE0IDM1IC0yMHEzMSAtMTAgNjQuNSA2LjV0NDMuNSA0OC41cTEwIDM0IC0xNSA3MXEtMTkgMjcgLTkgNDNxNSA4IDEyLjUgMTF0MTkgLTF0MjMuNSAtMTZxNDEgLTQ0IDM5IC0xMDVxLTMgLTYzIC00NiAtMTA2LjV0LTEwNCAtNDMuNWgtNjJxLTcgLTU1IC0zNSAtMTE3dC01NiAtMTAwbC0zOSAtMjM0cS0zIC0yMCAtMjAgLTM0LjUgdC0zOCAtMTQuNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zMyAxNC41dC05IDM0LjVsMTIgNzBxLTQ5IC0xNCAtOTEgLTE0aC0xOTVxLTI0IDAgLTY1IDhsLTExIC02NHEtMyAtMjAgLTIwIC0zNC41dC0zOCAtMTQuNWgtMTAwcS0yMSAwIC0zMyAxNC41dC05IDM0LjVsMjYgMTU3cS04NCA3NCAtMTI4IDE3NWwtMTU5IDUzcS0xOSA3IC0zMyAyNnQtMTQgNDB2NTBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDEyNHExMSA4NyA1NiAxNjZsLTExMSA5NSBxLTE2IDE0IC0xMi41IDIzLjV0MjQuNSA5LjVoMjAzcTExNiAxMDEgMjUwIDEwMXpNNjc1IDEwMDBoLTI1MHEtMTAgMCAtMTcuNSAtNy41dC03LjUgLTE3LjV2LTUwcTAgLTEwIDcuNSAtMTcuNXQxNy41IC03LjVoMjUwcTEwIDAgMTcuNSA3LjV0Ny41IDE3LjV2NTBxMCAxMCAtNy41IDE3LjV0LTE3LjUgNy41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMjY7IiBkPSJNNjQxIDkwMGw0MjMgMjQ3cTE5IDggNDIgMi41dDM3IC0yMS41bDMyIC0zOHExNCAtMTUgMTIuNSAtMzZ0LTE3LjUgLTM0bC0xMzkgLTEyMGgtMzkwek01MCAxMTAwaDEwNnE2NyAwIDEwMyAtMTd0NjYgLTcxbDEwMiAtMjEyaDgyM3EyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNTBxMCAtMjEgLTE0IC00MHQtMzMgLTI2bC03MzcgLTEzMnEtMjMgLTQgLTQwIDZ0LTI2IDI1cS00MiA2NyAtMTAwIDY3aC0zMDBxLTYyIDAgLTEwNiA0NCB0LTQ0IDEwNnYyMDBxMCA2MiA0NCAxMDZ0MTA2IDQ0ek0xNzMgOTI4aC04MHEtMTkgMCAtMjggLTE0dC05IC0zNXYtNTZxMCAtNTEgNDIgLTUxaDEzNHExNiAwIDIxLjUgOHQ1LjUgMjRxMCAxMSAtMTYgNDV0LTI3IDUxcS0xOCAyOCAtNDMgMjh6TTU1MCA3MjdxLTMyIDAgLTU0LjUgLTIyLjV0LTIyLjUgLTU0LjV0MjIuNSAtNTQuNXQ1NC41IC0yMi41dDU0LjUgMjIuNXQyMi41IDU0LjV0LTIyLjUgNTQuNXQtNTQuNSAyMi41ek0xMzAgMzg5IGwxNTIgMTMwcTE4IDE5IDM0IDI0dDMxIC0zLjV0MjQuNSAtMTcuNXQyNS41IC0yOHEyOCAtMzUgNTAuNSAtNTF0NDguNSAtMTNsNjMgNWw0OCAtMTc5cTEzIC02MSAtMy41IC05Ny41dC02Ny41IC03OS41bC04MCAtNjlxLTQ3IC00MCAtMTA5IC0zNS41dC0xMDMgNTEuNWwtMTMwIDE1MXEtNDAgNDcgLTM1LjUgMTA5LjV0NTEuNSAxMDIuNXpNMzgwIDM3N2wtMTAyIC04OHEtMzEgLTI3IDIgLTY1bDM3IC00M3ExMyAtMTUgMjcuNSAtMTkuNSB0MzEuNSA2LjVsNjEgNTNxMTkgMTYgMTQgNDlxLTIgMjAgLTEyIDU2dC0xNyA0NXEtMTEgMTIgLTE5IDE0dC0yMyAtOHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjI3OyIgZD0iTTYyNSAxMjAwaDE1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTEwOXE3OSAtMzMgMTMxIC04Ny41dDUzIC0xMjguNXExIC00NiAtMTUgLTg0LjV0LTM5IC02MXQtNDYgLTM4dC0zOSAtMjEuNWwtMTcgLTZxNiAwIDE1IC0xLjV0MzUgLTl0NTAgLTE3LjV0NTMgLTMwdDUwIC00NXQzNS41IC02NHQxNC41IC04NHEwIC01OSAtMTEuNSAtMTA1LjV0LTI4LjUgLTc2LjV0LTQ0IC01MXQtNDkuNSAtMzEuNXQtNTQuNSAtMTZ0LTQ5LjUgLTYuNSB0LTQzLjUgLTF2LTc1cTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtMTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2NzVoLTEwMHYtNzVxMCAtMTAgLTcuNSAtMTcuNXQtMTcuNSAtNy41aC0xNTBxLTEwIDAgLTE3LjUgNy41dC03LjUgMTcuNXY3NWgtMTc1cS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjVoNzV2NjAwaC03NXEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MCBxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgxNzV2NzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNWgxNTBxMTAgMCAxNy41IC03LjV0Ny41IC0xNy41di03NWgxMDB2NzVxMCAxMCA3LjUgMTcuNXQxNy41IDcuNXpNNDAwIDkwMHYtMjAwaDI2M3EyOCAwIDQ4LjUgMTAuNXQzMCAyNXQxNSAyOXQ1LjUgMjUuNWwxIDEwcTAgNCAtMC41IDExdC02IDI0dC0xNSAzMHQtMzAgMjR0LTQ4LjUgMTFoLTI2M3pNNDAwIDUwMHYtMjAwaDM2M3EyOCAwIDQ4LjUgMTAuNSB0MzAgMjV0MTUgMjl0NS41IDI1LjVsMSAxMHEwIDQgLTAuNSAxMXQtNiAyNHQtMTUgMzB0LTMwIDI0dC00OC41IDExaC0zNjN6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIzMDsiIGQ9Ik0yMTIgMTE5OGg3ODBxODYgMCAxNDcgLTYxdDYxIC0xNDd2LTQxNnEwIC01MSAtMTggLTE0Mi41dC0zNiAtMTU3LjVsLTE4IC02NnEtMjkgLTg3IC05My41IC0xNDYuNXQtMTQ2LjUgLTU5LjVoLTU3MnEtODIgMCAtMTQ3IDU5dC05MyAxNDdxLTggMjggLTIwIDczdC0zMiAxNDMuNXQtMjAgMTQ5LjV2NDE2cTAgODYgNjEgMTQ3dDE0NyA2MXpNNjAwIDEwNDVxLTcwIDAgLTEzMi41IC0xMS41dC0xMDUuNSAtMzAuNXQtNzguNSAtNDEuNSB0LTU3IC00NXQtMzYgLTQxdC0yMC41IC0zMC41bC02IC0xMmwxNTYgLTI0M2g1NjBsMTU2IDI0M3EtMiA1IC02IDEyLjV0LTIwIDI5LjV0LTM2LjUgNDJ0LTU3IDQ0LjV0LTc5IDQydC0xMDUgMjkuNXQtMTMyLjUgMTJ6TTc2MiA3MDNoLTE1N2wxOTUgMjYxeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMzE7IiBkPSJNNDc1IDEzMDBoMTUwcTEwMyAwIDE4OSAtODZ0ODYgLTE4OXYtNTAwcTAgLTQxIC00MiAtODN0LTgzIC00MmgtNDUwcS00MSAwIC04MyA0MnQtNDIgODN2NTAwcTAgMTAzIDg2IDE4OXQxODkgODZ6TTcwMCAzMDB2LTIyNXEwIC0yMSAtMjcgLTQ4dC00OCAtMjdoLTE1MHEtMjEgMCAtNDggMjd0LTI3IDQ4djIyNWgzMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIzMjsiIGQ9Ik00NzUgMTMwMGg5NnEwIC0xNTAgODkuNSAtMjM5LjV0MjM5LjUgLTg5LjV2LTQ0NnEwIC00MSAtNDIgLTgzdC04MyAtNDJoLTQ1MHEtNDEgMCAtODMgNDJ0LTQyIDgzdjUwMHEwIDEwMyA4NiAxODl0MTg5IDg2ek03MDAgMzAwdi0yMjVxMCAtMjEgLTI3IC00OHQtNDggLTI3aC0xNTBxLTIxIDAgLTQ4IDI3dC0yNyA0OHYyMjVoMzAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMzM7IiBkPSJNMTI5NCA3NjdsLTYzOCAtMjgzbC0zNzggMTcwbC03OCAtNjB2LTIyNGwxMDAgLTE1MHYtMTk5bC0xNTAgMTQ4bC0xNTAgLTE0OXYyMDBsMTAwIDE1MHYyNTBxMCA0IC0wLjUgMTAuNXQwIDkuNXQxIDh0MyA4dDYuNSA2bDQ3IDQwbC0xNDcgNjVsNjQyIDI4M3pNMTAwMCAzODBsLTM1MCAtMTY2bC0zNTAgMTY2djE0N2wzNTAgLTE2NWwzNTAgMTY1di0xNDd6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIzNDsiIGQ9Ik0yNTAgODAwcTYyIDAgMTA2IC00NHQ0NCAtMTA2dC00NCAtMTA2dC0xMDYgLTQ0dC0xMDYgNDR0LTQ0IDEwNnQ0NCAxMDZ0MTA2IDQ0ek02NTAgODAwcTYyIDAgMTA2IC00NHQ0NCAtMTA2dC00NCAtMTA2dC0xMDYgLTQ0dC0xMDYgNDR0LTQ0IDEwNnQ0NCAxMDZ0MTA2IDQ0ek0xMDUwIDgwMHE2MiAwIDEwNiAtNDR0NDQgLTEwNnQtNDQgLTEwNnQtMTA2IC00NHQtMTA2IDQ0dC00NCAxMDZ0NDQgMTA2dDEwNiA0NHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjM1OyIgZD0iTTU1MCAxMTAwcTYyIDAgMTA2IC00NHQ0NCAtMTA2dC00NCAtMTA2dC0xMDYgLTQ0dC0xMDYgNDR0LTQ0IDEwNnQ0NCAxMDZ0MTA2IDQ0ek01NTAgNzAwcTYyIDAgMTA2IC00NHQ0NCAtMTA2dC00NCAtMTA2dC0xMDYgLTQ0dC0xMDYgNDR0LTQ0IDEwNnQ0NCAxMDZ0MTA2IDQ0ek01NTAgMzAwcTYyIDAgMTA2IC00NHQ0NCAtMTA2dC00NCAtMTA2dC0xMDYgLTQ0dC0xMDYgNDR0LTQ0IDEwNnQ0NCAxMDZ0MTA2IDQ0eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMzY7IiBkPSJNMTI1IDExMDBoOTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtOTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjV0MTcuNSA3LjV6TTEyNSA3MDBoOTUwcTEwIDAgMTcuNSAtNy41dDcuNSAtMTcuNXYtMTUwcTAgLTEwIC03LjUgLTE3LjV0LTE3LjUgLTcuNWgtOTUwcS0xMCAwIC0xNy41IDcuNXQtNy41IDE3LjV2MTUwcTAgMTAgNy41IDE3LjUgdDE3LjUgNy41ek0xMjUgMzAwaDk1MHExMCAwIDE3LjUgLTcuNXQ3LjUgLTE3LjV2LTE1MHEwIC0xMCAtNy41IC0xNy41dC0xNy41IC03LjVoLTk1MHEtMTAgMCAtMTcuNSA3LjV0LTcuNSAxNy41djE1MHEwIDEwIDcuNSAxNy41dDE3LjUgNy41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMzc7IiBkPSJNMzUwIDEyMDBoNTAwcTE2MiAwIDI1NiAtOTMuNXQ5NCAtMjU2LjV2LTUwMHEwIC0xNjUgLTkzLjUgLTI1Ny41dC0yNTYuNSAtOTIuNWgtNTAwcS0xNjUgMCAtMjU3LjUgOTIuNXQtOTIuNSAyNTcuNXY1MDBxMCAxNjUgOTIuNSAyNTcuNXQyNTcuNSA5Mi41ek05MDAgMTAwMGgtNjAwcS00MSAwIC03MC41IC0yOS41dC0yOS41IC03MC41di02MDBxMCAtNDEgMjkuNSAtNzAuNXQ3MC41IC0yOS41aDYwMHE0MSAwIDcwLjUgMjkuNSB0MjkuNSA3MC41djYwMHEwIDQxIC0yOS41IDcwLjV0LTcwLjUgMjkuNXpNMzUwIDkwMGg1MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTMwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYzMDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek00MDAgODAwdi0yMDBoNDAwdjIwMGgtNDAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyMzg7IiBkPSJNMTUwIDExMDBoMTAwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTB2LTIwMGg1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTB2LTIwMGg1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNTB2LTIwMGg1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXQtMTQuNSAtMzUuNSB0LTM1LjUgLTE0LjVoLTEwMDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoNTB2MjAwaC01MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV0MTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWg1MHYyMDBoLTUwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXQxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDUwdjIwMGgtNTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41dDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTIzOTsiIGQ9Ik02NTAgMTE4N3E4NyAtNjcgMTE4LjUgLTE1NnQwIC0xNzh0LTExOC41IC0xNTVxLTg3IDY2IC0xMTguNSAxNTV0MCAxNzh0MTE4LjUgMTU2ek0zMDAgODAwcTEyNCAwIDIxMiAtODh0ODggLTIxMnEtMTI0IDAgLTIxMiA4OHQtODggMjEyek0xMDAwIDgwMHEwIC0xMjQgLTg4IC0yMTJ0LTIxMiAtODhxMCAxMjQgODggMjEydDIxMiA4OHpNMzAwIDUwMHExMjQgMCAyMTIgLTg4dDg4IC0yMTJxLTEyNCAwIC0yMTIgODh0LTg4IDIxMnogTTEwMDAgNTAwcTAgLTEyNCAtODggLTIxMnQtMjEyIC04OHEwIDEyNCA4OCAyMTJ0MjEyIDg4ek03MDAgMTk5di0xNDRxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjV0LTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djE0MnE0MCAtNCA0MyAtNHExNyAwIDU3IDZ6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTI0MDsiIGQ9Ik03NDUgODc4bDY5IDE5cTI1IDYgNDUgLTEybDI5OCAtMjk1cTExIC0xMSAxNSAtMjYuNXQtMiAtMzAuNXEtNSAtMTQgLTE4IC0yMy41dC0yOCAtOS41aC04cTEgMCAxIC0xM3EwIC0yOSAtMiAtNTZ0LTguNSAtNjJ0LTIwIC02M3QtMzMgLTUzdC01MSAtMzl0LTcyLjUgLTE0aC0xNDZxLTE4NCAwIC0xODQgMjg4cTAgMjQgMTAgNDdxLTIwIDQgLTYyIDR0LTYzIC00cTExIC0yNCAxMSAtNDdxMCAtMjg4IC0xODQgLTI4OGgtMTQyIHEtNDggMCAtODQuNSAyMXQtNTYgNTF0LTMyIDcxLjV0LTE2IDc1dC0zLjUgNjguNXEwIDEzIDIgMTNoLTdxLTE1IDAgLTI3LjUgOS41dC0xOC41IDIzLjVxLTYgMTUgLTIgMzAuNXQxNSAyNS41bDI5OCAyOTZxMjAgMTggNDYgMTFsNzYgLTE5cTIwIC01IDMwLjUgLTIyLjV0NS41IC0zNy41dC0yMi41IC0zMXQtMzcuNSAtNWwtNTEgMTJsLTE4MiAtMTkzaDg5MWwtMTgyIDE5M2wtNDQgLTEycS0yMCAtNSAtMzcuNSA2dC0yMi41IDMxdDYgMzcuNSB0MzEgMjIuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjQxOyIgZD0iTTEyMDAgOTAwaC01MHEwIDIxIC00IDM3dC05LjUgMjYuNXQtMTggMTcuNXQtMjIgMTF0LTI4LjUgNS41dC0zMSAydC0zNyAwLjVoLTIwMHYtODUwcTAgLTIyIDI1IC0zNC41dDUwIC0xMy41bDI1IC0ydi0xMDBoLTQwMHYxMDBxNCAwIDExIDAuNXQyNCAzdDMwIDd0MjQgMTV0MTEgMjQuNXY4NTBoLTIwMHEtMjUgMCAtMzcgLTAuNXQtMzEgLTJ0LTI4LjUgLTUuNXQtMjIgLTExdC0xOCAtMTcuNXQtOS41IC0yNi41dC00IC0zN2gtNTB2MzAwIGgxMDAwdi0zMDB6TTUwMCA0NTBoLTI1cTAgMTUgLTQgMjQuNXQtOSAxNC41dC0xNyA3LjV0LTIwIDN0LTI1IDAuNWgtMTAwdi00MjVxMCAtMTEgMTIuNSAtMTcuNXQyNS41IC03LjVoMTJ2LTUwaC0yMDB2NTBxNTAgMCA1MCAyNXY0MjVoLTEwMHEtMTcgMCAtMjUgLTAuNXQtMjAgLTN0LTE3IC03LjV0LTkgLTE0LjV0LTQgLTI0LjVoLTI1djE1MGg1MDB2LTE1MHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjQyOyIgZD0iTTEwMDAgMzAwdjUwcS0yNSAwIC01NSAzMnEtMTQgMTQgLTI1IDMxdC0xNiAyN2wtNCAxMWwtMjg5IDc0N2gtNjlsLTMwMCAtNzU0cS0xOCAtMzUgLTM5IC01NnEtOSAtOSAtMjQuNSAtMTguNXQtMjYuNSAtMTQuNWwtMTEgLTV2LTUwaDI3M3Y1MHEtNDkgMCAtNzguNSAyMS41dC0xMS41IDY3LjVsNjkgMTc2aDI5M2w2MSAtMTY2cTEzIC0zNCAtMy41IC02Ni41dC01NS41IC0zMi41di01MGgzMTJ6TTQxMiA2OTFsMTM0IDM0MmwxMjEgLTM0MiBoLTI1NXpNMTEwMCAxNTB2LTEwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtMTAwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2MTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNWgxMDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyNDM7IiBkPSJNNTAgMTIwMGgxMTAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xMTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xMTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXYxMTAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNjExIDExMThoLTcwcS0xMyAwIC0xOCAtMTJsLTI5OSAtNzUzcS0xNyAtMzIgLTM1IC01MXEtMTggLTE4IC01NiAtMzRxLTEyIC01IC0xMiAtMTh2LTUwcTAgLTggNS41IC0xNHQxNC41IC02IGgyNzNxOCAwIDE0IDZ0NiAxNHY1MHEwIDggLTYgMTR0LTE0IDZxLTU1IDAgLTcxIDIzcS0xMCAxNCAwIDM5bDYzIDE2M2gyNjZsNTcgLTE1M3ExMSAtMzEgLTYgLTU1cS0xMiAtMTcgLTM2IC0xN3EtOCAwIC0xNCAtNnQtNiAtMTR2LTUwcTAgLTggNiAtMTR0MTQgLTZoMzEzcTggMCAxNCA2dDYgMTR2NTBxMCA3IC01LjUgMTN0LTEzLjUgN3EtMTcgMCAtNDIgMjVxLTI1IDI3IC00MCA2M2gtMWwtMjg4IDc0OHEtNSAxMiAtMTkgMTJ6TTYzOSA2MTEgaC0xOTdsMTAzIDI2NHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjQ0OyIgZD0iTTEyMDAgMTEwMGgtMTIwMHYxMDBoMTIwMHYtMTAwek01MCAxMDAwaDQwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtOTAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djkwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTY1MCAxMDAwaDQwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00MDAgcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek03MDAgOTAwdi0zMDBoMzAwdjMwMGgtMzAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyNDU7IiBkPSJNNTAgMTIwMGg0MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTkwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNDAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY5MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek02NTAgNzAwaDQwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djQwMCBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek03MDAgNjAwdi0zMDBoMzAwdjMwMGgtMzAwek0xMjAwIDBoLTEyMDB2MTAwaDEyMDB2LTEwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjQ2OyIgZD0iTTUwIDEwMDBoNDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0zNTBoMTAwdjE1MHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoNDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di0xNTBoMTAwdi0xMDBoLTEwMHYtMTUwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC00MDBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djE1MGgtMTAwdi0zNTBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTQwMCBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djgwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTcwMCA3MDB2LTMwMGgzMDB2MzAwaC0zMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTI0NzsiIGQ9Ik0xMDAgMGgtMTAwdjEyMDBoMTAwdi0xMjAwek0yNTAgMTEwMGg0MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtNDAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41ek0zMDAgMTAwMHYtMzAwaDMwMHYzMDBoLTMwMHpNMjUwIDUwMGg5MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMCBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTkwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NDAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjQ4OyIgZD0iTTYwMCAxMTAwaDE1MHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xNTB2LTEwMGg0NTBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMHEwIC0yMSAtMTQuNSAtMzUuNXQtMzUuNSAtMTQuNWgtOTAwcS0yMSAwIC0zNS41IDE0LjV0LTE0LjUgMzUuNXY0MDBxMCAyMSAxNC41IDM1LjV0MzUuNSAxNC41aDM1MHYxMDBoLTE1MHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41IHQtMTQuNSAzNS41djQwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjVoMTUwdjEwMGgxMDB2LTEwMHpNNDAwIDEwMDB2LTMwMGgzMDB2MzAwaC0zMDB6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTI0OTsiIGQ9Ik0xMjAwIDBoLTEwMHYxMjAwaDEwMHYtMTIwMHpNNTUwIDExMDBoNDAwcTIxIDAgMzUuNSAtMTQuNXQxNC41IC0zNS41di00MDBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTQwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NDAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXpNNjAwIDEwMDB2LTMwMGgzMDB2MzAwaC0zMDB6TTUwIDUwMGg5MDBxMjEgMCAzNS41IC0xNC41dDE0LjUgLTM1LjV2LTQwMCBxMCAtMjEgLTE0LjUgLTM1LjV0LTM1LjUgLTE0LjVoLTkwMHEtMjEgMCAtMzUuNSAxNC41dC0xNC41IDM1LjV2NDAwcTAgMjEgMTQuNSAzNS41dDM1LjUgMTQuNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjUwOyIgZD0iTTg2NSA1NjVsLTQ5NCAtNDk0cS0yMyAtMjMgLTQxIC0yM3EtMTQgMCAtMjIgMTMuNXQtOCAzOC41djEwMDBxMCAyNSA4IDM4LjV0MjIgMTMuNXExOCAwIDQxIC0yM2w0OTQgLTQ5NHExNCAtMTQgMTQgLTM1dC0xNCAtMzV6IiAvPgo8Z2x5cGggdW5pY29kZT0iJiN4ZTI1MTsiIGQ9Ik0zMzUgNjM1bDQ5NCA0OTRxMjkgMjkgNTAgMjAuNXQyMSAtNDkuNXYtMTAwMHEwIC00MSAtMjEgLTQ5LjV0LTUwIDIwLjVsLTQ5NCA0OTRxLTE0IDE0IC0xNCAzNXQxNCAzNXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjUyOyIgZD0iTTEwMCA5MDBoMTAwMHE0MSAwIDQ5LjUgLTIxdC0yMC41IC01MGwtNDk0IC00OTRxLTE0IC0xNCAtMzUgLTE0dC0zNSAxNGwtNDk0IDQ5NHEtMjkgMjkgLTIwLjUgNTB0NDkuNSAyMXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjUzOyIgZD0iTTYzNSA4NjVsNDk0IC00OTRxMjkgLTI5IDIwLjUgLTUwdC00OS41IC0yMWgtMTAwMHEtNDEgMCAtNDkuNSAyMXQyMC41IDUwbDQ5NCA0OTRxMTQgMTQgMzUgMTR0MzUgLTE0eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyNTQ7IiBkPSJNNzAwIDc0MXYtMTgybC02OTIgLTMyM3YyMjFsNDEzIDE5M2wtNDEzIDE5M3YyMjF6TTEyMDAgMGgtODAwdjIwMGg4MDB2LTIwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjU1OyIgZD0iTTEyMDAgOTAwaC0yMDB2LTEwMGgyMDB2LTEwMGgtMzAwdjMwMGgyMDB2MTAwaC0yMDB2MTAwaDMwMHYtMzAwek0wIDcwMGg1MHEwIDIxIDQgMzd0OS41IDI2LjV0MTggMTcuNXQyMiAxMXQyOC41IDUuNXQzMSAydDM3IDAuNWgxMDB2LTU1MHEwIC0yMiAtMjUgLTM0LjV0LTUwIC0xMy41bC0yNSAtMnYtMTAwaDQwMHYxMDBxLTQgMCAtMTEgMC41dC0yNCAzdC0zMCA3dC0yNCAxNXQtMTEgMjQuNXY1NTBoMTAwcTI1IDAgMzcgLTAuNXQzMSAtMiB0MjguNSAtNS41dDIyIC0xMXQxOCAtMTcuNXQ5LjUgLTI2LjV0NCAtMzdoNTB2MzAwaC04MDB2LTMwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjU2OyIgZD0iTTgwMCA3MDBoLTUwcTAgMjEgLTQgMzd0LTkuNSAyNi41dC0xOCAxNy41dC0yMiAxMXQtMjguNSA1LjV0LTMxIDJ0LTM3IDAuNWgtMTAwdi01NTBxMCAtMjIgMjUgLTM0LjV0NTAgLTE0LjVsMjUgLTF2LTEwMGgtNDAwdjEwMHE0IDAgMTEgMC41dDI0IDN0MzAgN3QyNCAxNXQxMSAyNC41djU1MGgtMTAwcS0yNSAwIC0zNyAtMC41dC0zMSAtMnQtMjguNSAtNS41dC0yMiAtMTF0LTE4IC0xNy41dC05LjUgLTI2LjV0LTQgLTM3aC01MHYzMDAgaDgwMHYtMzAwek0xMTAwIDIwMGgtMjAwdi0xMDBoMjAwdi0xMDBoLTMwMHYzMDBoMjAwdjEwMGgtMjAwdjEwMGgzMDB2LTMwMHoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjU3OyIgZD0iTTcwMSAxMDk4aDE2MHExNiAwIDIxIC0xMXQtNyAtMjNsLTQ2NCAtNDY0bDQ2NCAtNDY0cTEyIC0xMiA3IC0yM3QtMjEgLTExaC0xNjBxLTEzIDAgLTIzIDlsLTQ3MSA0NzFxLTcgOCAtNyAxOHQ3IDE4bDQ3MSA0NzFxMTAgOSAyMyA5eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGUyNTg7IiBkPSJNMzM5IDEwOThoMTYwcTEzIDAgMjMgLTlsNDcxIC00NzFxNyAtOCA3IC0xOHQtNyAtMThsLTQ3MSAtNDcxcS0xMCAtOSAtMjMgLTloLTE2MHEtMTYgMCAtMjEgMTF0NyAyM2w0NjQgNDY0bC00NjQgNDY0cS0xMiAxMiAtNyAyM3QyMSAxMXoiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjU5OyIgZD0iTTEwODcgODgycTExIC01IDExIC0yMXYtMTYwcTAgLTEzIC05IC0yM2wtNDcxIC00NzFxLTggLTcgLTE4IC03dC0xOCA3bC00NzEgNDcxcS05IDEwIC05IDIzdjE2MHEwIDE2IDExIDIxdDIzIC03bDQ2NCAtNDY0bDQ2NCA0NjRxMTIgMTIgMjMgN3oiIC8+CjxnbHlwaCB1bmljb2RlPSImI3hlMjYwOyIgZD0iTTYxOCA5OTNsNDcxIC00NzFxOSAtMTAgOSAtMjN2LTE2MHEwIC0xNiAtMTEgLTIxdC0yMyA3bC00NjQgNDY0bC00NjQgLTQ2NHEtMTIgLTEyIC0yMyAtN3QtMTEgMjF2MTYwcTAgMTMgOSAyM2w0NzEgNDcxcTggNyAxOCA3dDE4IC03eiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeGY4ZmY7IiBkPSJNMTAwMCAxMjAwcTAgLTEyNCAtODggLTIxMnQtMjEyIC04OHEwIDEyNCA4OCAyMTJ0MjEyIDg4ek00NTAgMTAwMGgxMDBxMjEgMCA0MCAtMTR0MjYgLTMzbDc5IC0xOTRxNSAxIDE2IDNxMzQgNiA1NCA5LjV0NjAgN3Q2NS41IDF0NjEgLTEwdDU2LjUgLTIzdDQyLjUgLTQydDI5IC02NHQ1IC05MnQtMTkuNSAtMTIxLjVxLTEgLTcgLTMgLTE5LjV0LTExIC01MHQtMjAuNSAtNzN0LTMyLjUgLTgxLjV0LTQ2LjUgLTgzdC02NCAtNzAgdC04Mi41IC01MHEtMTMgLTUgLTQyIC01dC02NS41IDIuNXQtNDcuNSAyLjVxLTE0IDAgLTQ5LjUgLTMuNXQtNjMgLTMuNXQtNDMuNSA3cS01NyAyNSAtMTA0LjUgNzguNXQtNzUgMTExLjV0LTQ2LjUgMTEydC0yNiA5MGwtNyAzNXEtMTUgNjMgLTE4IDExNXQ0LjUgODguNXQyNiA2NHQzOS41IDQzLjV0NTIgMjUuNXQ1OC41IDEzdDYyLjUgMnQ1OS41IC00LjV0NTUuNSAtOGwtMTQ3IDE5MnEtMTIgMTggLTUuNSAzMHQyNy41IDEyeiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDFmNTExOyIgZD0iTTI1MCAxMjAwaDYwMHEyMSAwIDM1LjUgLTE0LjV0MTQuNSAtMzUuNXYtNDAwcTAgLTIxIC0xNC41IC0zNS41dC0zNS41IC0xNC41aC0xNTB2LTUwMGwtMjU1IC0xNzhxLTE5IC05IC0zMiAtMXQtMTMgMjl2NjUwaC0xNTBxLTIxIDAgLTM1LjUgMTQuNXQtMTQuNSAzNS41djQwMHEwIDIxIDE0LjUgMzUuNXQzNS41IDE0LjV6TTQwMCAxMTAwdi0xMDBoMzAwdjEwMGgtMzAweiIgLz4KPGdseXBoIHVuaWNvZGU9IiYjeDFmNmFhOyIgZD0iTTI1MCAxMjAwaDc1MHEzOSAwIDY5LjUgLTQwLjV0MzAuNSAtODQuNXYtOTMzbC03MDAgLTExN3Y5NTBsNjAwIDEyNWgtNzAwdi0xMDAwaC0xMDB2MTAyNXEwIDIzIDE1LjUgNDl0MzQuNSAyNnpNNTAwIDUyNXYtMTAwbDEwMCAyMHYxMDB6IiAvPgo8L2ZvbnQ+CjwvZGVmcz48L3N2Zz4g) format('svg')}.glyphicon{position:relative;top:1px;display:inline-block;font-family:'Glyphicons Halflings';font-style:normal;font-weight:400;line-height:1;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.glyphicon-asterisk:before{content:"\2a"}.glyphicon-plus:before{content:"\2b"}.glyphicon-eur:before,.glyphicon-euro:before{content:"\20ac"}.glyphicon-minus:before{content:"\2212"}.glyphicon-cloud:before{content:"\2601"}.glyphicon-envelope:before{content:"\2709"}.glyphicon-pencil:before{content:"\270f"}.glyphicon-glass:before{content:"\e001"}.glyphicon-music:before{content:"\e002"}.glyphicon-search:before{content:"\e003"}.glyphicon-heart:before{content:"\e005"}.glyphicon-star:before{content:"\e006"}.glyphicon-star-empty:before{content:"\e007"}.glyphicon-user:before{content:"\e008"}.glyphicon-film:before{content:"\e009"}.glyphicon-th-large:before{content:"\e010"}.glyphicon-th:before{content:"\e011"}.glyphicon-th-list:before{content:"\e012"}.glyphicon-ok:before{content:"\e013"}.glyphicon-remove:before{content:"\e014"}.glyphicon-zoom-in:before{content:"\e015"}.glyphicon-zoom-out:before{content:"\e016"}.glyphicon-off:before{content:"\e017"}.glyphicon-signal:before{content:"\e018"}.glyphicon-cog:before{content:"\e019"}.glyphicon-trash:before{content:"\e020"}.glyphicon-home:before{content:"\e021"}.glyphicon-file:before{content:"\e022"}.glyphicon-time:before{content:"\e023"}.glyphicon-road:before{content:"\e024"}.glyphicon-download-alt:before{content:"\e025"}.glyphicon-download:before{content:"\e026"}.glyphicon-upload:before{content:"\e027"}.glyphicon-inbox:before{content:"\e028"}.glyphicon-play-circle:before{content:"\e029"}.glyphicon-repeat:before{content:"\e030"}.glyphicon-refresh:before{content:"\e031"}.glyphicon-list-alt:before{content:"\e032"}.glyphicon-lock:before{content:"\e033"}.glyphicon-flag:before{content:"\e034"}.glyphicon-headphones:before{content:"\e035"}.glyphicon-volume-off:before{content:"\e036"}.glyphicon-volume-down:before{content:"\e037"}.glyphicon-volume-up:before{content:"\e038"}.glyphicon-qrcode:before{content:"\e039"}.glyphicon-barcode:before{content:"\e040"}.glyphicon-tag:before{content:"\e041"}.glyphicon-tags:before{content:"\e042"}.glyphicon-book:before{content:"\e043"}.glyphicon-bookmark:before{content:"\e044"}.glyphicon-print:before{content:"\e045"}.glyphicon-camera:before{content:"\e046"}.glyphicon-font:before{content:"\e047"}.glyphicon-bold:before{content:"\e048"}.glyphicon-italic:before{content:"\e049"}.glyphicon-text-height:before{content:"\e050"}.glyphicon-text-width:before{content:"\e051"}.glyphicon-align-left:before{content:"\e052"}.glyphicon-align-center:before{content:"\e053"}.glyphicon-align-right:before{content:"\e054"}.glyphicon-align-justify:before{content:"\e055"}.glyphicon-list:before{content:"\e056"}.glyphicon-indent-left:before{content:"\e057"}.glyphicon-indent-right:before{content:"\e058"}.glyphicon-facetime-video:before{content:"\e059"}.glyphicon-picture:before{content:"\e060"}.glyphicon-map-marker:before{content:"\e062"}.glyphicon-adjust:before{content:"\e063"}.glyphicon-tint:before{content:"\e064"}.glyphicon-edit:before{content:"\e065"}.glyphicon-share:before{content:"\e066"}.glyphicon-check:before{content:"\e067"}.glyphicon-move:before{content:"\e068"}.glyphicon-step-backward:before{content:"\e069"}.glyphicon-fast-backward:before{content:"\e070"}.glyphicon-backward:before{content:"\e071"}.glyphicon-play:before{content:"\e072"}.glyphicon-pause:before{content:"\e073"}.glyphicon-stop:before{content:"\e074"}.glyphicon-forward:before{content:"\e075"}.glyphicon-fast-forward:before{content:"\e076"}.glyphicon-step-forward:before{content:"\e077"}.glyphicon-eject:before{content:"\e078"}.glyphicon-chevron-left:before{content:"\e079"}.glyphicon-chevron-right:before{content:"\e080"}.glyphicon-plus-sign:before{content:"\e081"}.glyphicon-minus-sign:before{content:"\e082"}.glyphicon-remove-sign:before{content:"\e083"}.glyphicon-ok-sign:before{content:"\e084"}.glyphicon-question-sign:before{content:"\e085"}.glyphicon-info-sign:before{content:"\e086"}.glyphicon-screenshot:before{content:"\e087"}.glyphicon-remove-circle:before{content:"\e088"}.glyphicon-ok-circle:before{content:"\e089"}.glyphicon-ban-circle:before{content:"\e090"}.glyphicon-arrow-left:before{content:"\e091"}.glyphicon-arrow-right:before{content:"\e092"}.glyphicon-arrow-up:before{content:"\e093"}.glyphicon-arrow-down:before{content:"\e094"}.glyphicon-share-alt:before{content:"\e095"}.glyphicon-resize-full:before{content:"\e096"}.glyphicon-resize-small:before{content:"\e097"}.glyphicon-exclamation-sign:before{content:"\e101"}.glyphicon-gift:before{content:"\e102"}.glyphicon-leaf:before{content:"\e103"}.glyphicon-fire:before{content:"\e104"}.glyphicon-eye-open:before{content:"\e105"}.glyphicon-eye-close:before{content:"\e106"}.glyphicon-warning-sign:before{content:"\e107"}.glyphicon-plane:before{content:"\e108"}.glyphicon-calendar:before{content:"\e109"}.glyphicon-random:before{content:"\e110"}.glyphicon-comment:before{content:"\e111"}.glyphicon-magnet:before{content:"\e112"}.glyphicon-chevron-up:before{content:"\e113"}.glyphicon-chevron-down:before{content:"\e114"}.glyphicon-retweet:before{content:"\e115"}.glyphicon-shopping-cart:before{content:"\e116"}.glyphicon-folder-close:before{content:"\e117"}.glyphicon-folder-open:before{content:"\e118"}.glyphicon-resize-vertical:before{content:"\e119"}.glyphicon-resize-horizontal:before{content:"\e120"}.glyphicon-hdd:before{content:"\e121"}.glyphicon-bullhorn:before{content:"\e122"}.glyphicon-bell:before{content:"\e123"}.glyphicon-certificate:before{content:"\e124"}.glyphicon-thumbs-up:before{content:"\e125"}.glyphicon-thumbs-down:before{content:"\e126"}.glyphicon-hand-right:before{content:"\e127"}.glyphicon-hand-left:before{content:"\e128"}.glyphicon-hand-up:before{content:"\e129"}.glyphicon-hand-down:before{content:"\e130"}.glyphicon-circle-arrow-right:before{content:"\e131"}.glyphicon-circle-arrow-left:before{content:"\e132"}.glyphicon-circle-arrow-up:before{content:"\e133"}.glyphicon-circle-arrow-down:before{content:"\e134"}.glyphicon-globe:before{content:"\e135"}.glyphicon-wrench:before{content:"\e136"}.glyphicon-tasks:before{content:"\e137"}.glyphicon-filter:before{content:"\e138"}.glyphicon-briefcase:before{content:"\e139"}.glyphicon-fullscreen:before{content:"\e140"}.glyphicon-dashboard:before{content:"\e141"}.glyphicon-paperclip:before{content:"\e142"}.glyphicon-heart-empty:before{content:"\e143"}.glyphicon-link:before{content:"\e144"}.glyphicon-phone:before{content:"\e145"}.glyphicon-pushpin:before{content:"\e146"}.glyphicon-usd:before{content:"\e148"}.glyphicon-gbp:before{content:"\e149"}.glyphicon-sort:before{content:"\e150"}.glyphicon-sort-by-alphabet:before{content:"\e151"}.glyphicon-sort-by-alphabet-alt:before{content:"\e152"}.glyphicon-sort-by-order:before{content:"\e153"}.glyphicon-sort-by-order-alt:before{content:"\e154"}.glyphicon-sort-by-attributes:before{content:"\e155"}.glyphicon-sort-by-attributes-alt:before{content:"\e156"}.glyphicon-unchecked:before{content:"\e157"}.glyphicon-expand:before{content:"\e158"}.glyphicon-collapse-down:before{content:"\e159"}.glyphicon-collapse-up:before{content:"\e160"}.glyphicon-log-in:before{content:"\e161"}.glyphicon-flash:before{content:"\e162"}.glyphicon-log-out:before{content:"\e163"}.glyphicon-new-window:before{content:"\e164"}.glyphicon-record:before{content:"\e165"}.glyphicon-save:before{content:"\e166"}.glyphicon-open:before{content:"\e167"}.glyphicon-saved:before{content:"\e168"}.glyphicon-import:before{content:"\e169"}.glyphicon-export:before{content:"\e170"}.glyphicon-send:before{content:"\e171"}.glyphicon-floppy-disk:before{content:"\e172"}.glyphicon-floppy-saved:before{content:"\e173"}.glyphicon-floppy-remove:before{content:"\e174"}.glyphicon-floppy-save:before{content:"\e175"}.glyphicon-floppy-open:before{content:"\e176"}.glyphicon-credit-card:before{content:"\e177"}.glyphicon-transfer:before{content:"\e178"}.glyphicon-cutlery:before{content:"\e179"}.glyphicon-header:before{content:"\e180"}.glyphicon-compressed:before{content:"\e181"}.glyphicon-earphone:before{content:"\e182"}.glyphicon-phone-alt:before{content:"\e183"}.glyphicon-tower:before{content:"\e184"}.glyphicon-stats:before{content:"\e185"}.glyphicon-sd-video:before{content:"\e186"}.glyphicon-hd-video:before{content:"\e187"}.glyphicon-subtitles:before{content:"\e188"}.glyphicon-sound-stereo:before{content:"\e189"}.glyphicon-sound-dolby:before{content:"\e190"}.glyphicon-sound-5-1:before{content:"\e191"}.glyphicon-sound-6-1:before{content:"\e192"}.glyphicon-sound-7-1:before{content:"\e193"}.glyphicon-copyright-mark:before{content:"\e194"}.glyphicon-registration-mark:before{content:"\e195"}.glyphicon-cloud-download:before{content:"\e197"}.glyphicon-cloud-upload:before{content:"\e198"}.glyphicon-tree-conifer:before{content:"\e199"}.glyphicon-tree-deciduous:before{content:"\e200"}.glyphicon-cd:before{content:"\e201"}.glyphicon-save-file:before{content:"\e202"}.glyphicon-open-file:before{content:"\e203"}.glyphicon-level-up:before{content:"\e204"}.glyphicon-copy:before{content:"\e205"}.glyphicon-paste:before{content:"\e206"}.glyphicon-alert:before{content:"\e209"}.glyphicon-equalizer:before{content:"\e210"}.glyphicon-king:before{content:"\e211"}.glyphicon-queen:before{content:"\e212"}.glyphicon-pawn:before{content:"\e213"}.glyphicon-bishop:before{content:"\e214"}.glyphicon-knight:before{content:"\e215"}.glyphicon-baby-formula:before{content:"\e216"}.glyphicon-tent:before{content:"\26fa"}.glyphicon-blackboard:before{content:"\e218"}.glyphicon-bed:before{content:"\e219"}.glyphicon-apple:before{content:"\f8ff"}.glyphicon-erase:before{content:"\e221"}.glyphicon-hourglass:before{content:"\231b"}.glyphicon-lamp:before{content:"\e223"}.glyphicon-duplicate:before{content:"\e224"}.glyphicon-piggy-bank:before{content:"\e225"}.glyphicon-scissors:before{content:"\e226"}.glyphicon-bitcoin:before{content:"\e227"}.glyphicon-btc:before{content:"\e227"}.glyphicon-xbt:before{content:"\e227"}.glyphicon-yen:before{content:"\00a5"}.glyphicon-jpy:before{content:"\00a5"}.glyphicon-ruble:before{content:"\20bd"}.glyphicon-rub:before{content:"\20bd"}.glyphicon-scale:before{content:"\e230"}.glyphicon-ice-lolly:before{content:"\e231"}.glyphicon-ice-lolly-tasted:before{content:"\e232"}.glyphicon-education:before{content:"\e233"}.glyphicon-option-horizontal:before{content:"\e234"}.glyphicon-option-vertical:before{content:"\e235"}.glyphicon-menu-hamburger:before{content:"\e236"}.glyphicon-modal-window:before{content:"\e237"}.glyphicon-oil:before{content:"\e238"}.glyphicon-grain:before{content:"\e239"}.glyphicon-sunglasses:before{content:"\e240"}.glyphicon-text-size:before{content:"\e241"}.glyphicon-text-color:before{content:"\e242"}.glyphicon-text-background:before{content:"\e243"}.glyphicon-object-align-top:before{content:"\e244"}.glyphicon-object-align-bottom:before{content:"\e245"}.glyphicon-object-align-horizontal:before{content:"\e246"}.glyphicon-object-align-left:before{content:"\e247"}.glyphicon-object-align-vertical:before{content:"\e248"}.glyphicon-object-align-right:before{content:"\e249"}.glyphicon-triangle-right:before{content:"\e250"}.glyphicon-triangle-left:before{content:"\e251"}.glyphicon-triangle-bottom:before{content:"\e252"}.glyphicon-triangle-top:before{content:"\e253"}.glyphicon-console:before{content:"\e254"}.glyphicon-superscript:before{content:"\e255"}.glyphicon-subscript:before{content:"\e256"}.glyphicon-menu-left:before{content:"\e257"}.glyphicon-menu-right:before{content:"\e258"}.glyphicon-menu-down:before{content:"\e259"}.glyphicon-menu-up:before{content:"\e260"}*{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}:after,:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}html{font-size:10px;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0)}body{font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.42857143;color:#333;background-color:#fff}button,input,select,textarea{font-family:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}a{color:#337ab7;text-decoration:none}a:focus,a:hover{color:#23527c;text-decoration:underline}a:focus{outline:thin dotted;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:-2px}figure{margin:0}img{vertical-align:middle}.carousel-inner>.item>a>img,.carousel-inner>.item>img,.img-responsive,.thumbnail a>img,.thumbnail>img{display:block;max-width:100%;height:auto}.img-rounded{border-radius:6px}.img-thumbnail{display:inline-block;max-width:100%;height:auto;padding:4px;line-height:1.42857143;background-color:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:4px;-webkit-transition:all .2s ease-in-out;-o-transition:all .2s ease-in-out;transition:all .2s ease-in-out}.img-circle{border-radius:50%}hr{margin-top:20px;margin-bottom:20px;border:0;border-top:1px solid #eee}.sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);border:0}.sr-only-focusable:active,.sr-only-focusable:focus{position:static;width:auto;height:auto;margin:0;overflow:visible;clip:auto}[role=button]{cursor:pointer}.h1,.h2,.h3,.h4,.h5,.h6,h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-family:inherit;font-weight:500;line-height:1.1;color:inherit}.h1 .small,.h1 small,.h2 .small,.h2 small,.h3 .small,.h3 small,.h4 .small,.h4 small,.h5 .small,.h5 small,.h6 .small,.h6 small,h1 .small,h1 small,h2 .small,h2 small,h3 .small,h3 small,h4 .small,h4 small,h5 .small,h5 small,h6 .small,h6 small{font-weight:400;line-height:1;color:#777}.h1,.h2,.h3,h1,h2,h3{margin-top:20px;margin-bottom:10px}.h1 .small,.h1 small,.h2 .small,.h2 small,.h3 .small,.h3 small,h1 .small,h1 small,h2 .small,h2 small,h3 .small,h3 small{font-size:65%}.h4,.h5,.h6,h4,h5,h6{margin-top:10px;margin-bottom:10px}.h4 .small,.h4 small,.h5 .small,.h5 small,.h6 .small,.h6 small,h4 .small,h4 small,h5 .small,h5 small,h6 .small,h6 small{font-size:75%}.h1,h1{font-size:36px}.h2,h2{font-size:30px}.h3,h3{font-size:24px}.h4,h4{font-size:18px}.h5,h5{font-size:14px}.h6,h6{font-size:12px}p{margin:0 0 10px}.lead{margin-bottom:20px;font-size:16px;font-weight:300;line-height:1.4}@media (min-width:768px){.lead{font-size:21px}}.small,small{font-size:85%}.mark,mark{padding:.2em;background-color:#fcf8e3}.text-left{text-align:left}.text-right{text-align:right}.text-center{text-align:center}.text-justify{text-align:justify}.text-nowrap{white-space:nowrap}.text-lowercase{text-transform:lowercase}.text-uppercase{text-transform:uppercase}.text-capitalize{text-transform:capitalize}.text-muted{color:#777}.text-primary{color:#337ab7}a.text-primary:focus,a.text-primary:hover{color:#286090}.text-success{color:#3c763d}a.text-success:focus,a.text-success:hover{color:#2b542c}.text-info{color:#31708f}a.text-info:focus,a.text-info:hover{color:#245269}.text-warning{color:#8a6d3b}a.text-warning:focus,a.text-warning:hover{color:#66512c}.text-danger{color:#a94442}a.text-danger:focus,a.text-danger:hover{color:#843534}.bg-primary{color:#fff;background-color:#337ab7}a.bg-primary:focus,a.bg-primary:hover{background-color:#286090}.bg-success{background-color:#dff0d8}a.bg-success:focus,a.bg-success:hover{background-color:#c1e2b3}.bg-info{background-color:#d9edf7}a.bg-info:focus,a.bg-info:hover{background-color:#afd9ee}.bg-warning{background-color:#fcf8e3}a.bg-warning:focus,a.bg-warning:hover{background-color:#f7ecb5}.bg-danger{background-color:#f2dede}a.bg-danger:focus,a.bg-danger:hover{background-color:#e4b9b9}.page-header{padding-bottom:9px;margin:40px 0 20px;border-bottom:1px solid #eee}ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:10px}ol ol,ol ul,ul ol,ul ul{margin-bottom:0}.list-unstyled{padding-left:0;list-style:none}.list-inline{padding-left:0;margin-left:-5px;list-style:none}.list-inline>li{display:inline-block;padding-right:5px;padding-left:5px}dl{margin-top:0;margin-bottom:20px}dd,dt{line-height:1.42857143}dt{font-weight:700}dd{margin-left:0}@media (min-width:768px){.dl-horizontal dt{float:left;width:160px;overflow:hidden;clear:left;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.dl-horizontal dd{margin-left:180px}}abbr[data-original-title],abbr[title]{cursor:help;border-bottom:1px dotted #777}.initialism{font-size:90%;text-transform:uppercase}blockquote{padding:10px 20px;margin:0 0 20px;font-size:17.5px;border-left:5px solid #eee}blockquote ol:last-child,blockquote p:last-child,blockquote ul:last-child{margin-bottom:0}blockquote .small,blockquote footer,blockquote small{display:block;font-size:80%;line-height:1.42857143;color:#777}blockquote .small:before,blockquote footer:before,blockquote small:before{content:'\2014 \00A0'}.blockquote-reverse,blockquote.pull-right{padding-right:15px;padding-left:0;text-align:right;border-right:5px solid #eee;border-left:0}.blockquote-reverse .small:before,.blockquote-reverse footer:before,.blockquote-reverse small:before,blockquote.pull-right .small:before,blockquote.pull-right footer:before,blockquote.pull-right small:before{content:''}.blockquote-reverse .small:after,.blockquote-reverse footer:after,.blockquote-reverse small:after,blockquote.pull-right .small:after,blockquote.pull-right footer:after,blockquote.pull-right small:after{content:'\00A0 \2014'}address{margin-bottom:20px;font-style:normal;line-height:1.42857143}code,kbd,pre,samp{font-family:monospace}code{padding:2px 4px;font-size:90%;color:#c7254e;background-color:#f9f2f4;border-radius:4px}kbd{padding:2px 4px;font-size:90%;color:#fff;background-color:#333;border-radius:3px;-webkit-box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25)}kbd kbd{padding:0;font-size:100%;font-weight:700;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}pre{display:block;padding:9.5px;margin:0 0 10px;font-size:13px;line-height:1.42857143;color:#333;word-break:break-all;word-wrap:break-word;background-color:#f5f5f5;border:1px solid #ccc;border-radius:4px}pre code{padding:0;font-size:inherit;color:inherit;white-space:pre-wrap;background-color:transparent;border-radius:0}.pre-scrollable{max-height:340px;overflow-y:scroll}.container{padding-right:15px;padding-left:15px;margin-right:auto;margin-left:auto}@media (min-width:768px){.container{width:750px}}@media (min-width:992px){.container{width:970px}}@media (min-width:1200px){.container{width:1170px}}.container-fluid{padding-right:15px;padding-left:15px;margin-right:auto;margin-left:auto}.row{margin-right:-15px;margin-left:-15px}.col-lg-1,.col-lg-10,.col-lg-11,.col-lg-12,.col-lg-2,.col-lg-3,.col-lg-4,.col-lg-5,.col-lg-6,.col-lg-7,.col-lg-8,.col-lg-9,.col-md-1,.col-md-10,.col-md-11,.col-md-12,.col-md-2,.col-md-3,.col-md-4,.col-md-5,.col-md-6,.col-md-7,.col-md-8,.col-md-9,.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9,.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9{position:relative;min-height:1px;padding-right:15px;padding-left:15px}.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9{float:left}.col-xs-12{width:100%}.col-xs-11{width:91.66666667%}.col-xs-10{width:83.33333333%}.col-xs-9{width:75%}.col-xs-8{width:66.66666667%}.col-xs-7{width:58.33333333%}.col-xs-6{width:50%}.col-xs-5{width:41.66666667%}.col-xs-4{width:33.33333333%}.col-xs-3{width:25%}.col-xs-2{width:16.66666667%}.col-xs-1{width:8.33333333%}.col-xs-pull-12{right:100%}.col-xs-pull-11{right:91.66666667%}.col-xs-pull-10{right:83.33333333%}.col-xs-pull-9{right:75%}.col-xs-pull-8{right:66.66666667%}.col-xs-pull-7{right:58.33333333%}.col-xs-pull-6{right:50%}.col-xs-pull-5{right:41.66666667%}.col-xs-pull-4{right:33.33333333%}.col-xs-pull-3{right:25%}.col-xs-pull-2{right:16.66666667%}.col-xs-pull-1{right:8.33333333%}.col-xs-pull-0{right:auto}.col-xs-push-12{left:100%}.col-xs-push-11{left:91.66666667%}.col-xs-push-10{left:83.33333333%}.col-xs-push-9{left:75%}.col-xs-push-8{left:66.66666667%}.col-xs-push-7{left:58.33333333%}.col-xs-push-6{left:50%}.col-xs-push-5{left:41.66666667%}.col-xs-push-4{left:33.33333333%}.col-xs-push-3{left:25%}.col-xs-push-2{left:16.66666667%}.col-xs-push-1{left:8.33333333%}.col-xs-push-0{left:auto}.col-xs-offset-12{margin-left:100%}.col-xs-offset-11{margin-left:91.66666667%}.col-xs-offset-10{margin-left:83.33333333%}.col-xs-offset-9{margin-left:75%}.col-xs-offset-8{margin-left:66.66666667%}.col-xs-offset-7{margin-left:58.33333333%}.col-xs-offset-6{margin-left:50%}.col-xs-offset-5{margin-left:41.66666667%}.col-xs-offset-4{margin-left:33.33333333%}.col-xs-offset-3{margin-left:25%}.col-xs-offset-2{margin-left:16.66666667%}.col-xs-offset-1{margin-left:8.33333333%}.col-xs-offset-0{margin-left:0}@media (min-width:768px){.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9{float:left}.col-sm-12{width:100%}.col-sm-11{width:91.66666667%}.col-sm-10{width:83.33333333%}.col-sm-9{width:75%}.col-sm-8{width:66.66666667%}.col-sm-7{width:58.33333333%}.col-sm-6{width:50%}.col-sm-5{width:41.66666667%}.col-sm-4{width:33.33333333%}.col-sm-3{width:25%}.col-sm-2{width:16.66666667%}.col-sm-1{width:8.33333333%}.col-sm-pull-12{right:100%}.col-sm-pull-11{right:91.66666667%}.col-sm-pull-10{right:83.33333333%}.col-sm-pull-9{right:75%}.col-sm-pull-8{right:66.66666667%}.col-sm-pull-7{right:58.33333333%}.col-sm-pull-6{right:50%}.col-sm-pull-5{right:41.66666667%}.col-sm-pull-4{right:33.33333333%}.col-sm-pull-3{right:25%}.col-sm-pull-2{right:16.66666667%}.col-sm-pull-1{right:8.33333333%}.col-sm-pull-0{right:auto}.col-sm-push-12{left:100%}.col-sm-push-11{left:91.66666667%}.col-sm-push-10{left:83.33333333%}.col-sm-push-9{left:75%}.col-sm-push-8{left:66.66666667%}.col-sm-push-7{left:58.33333333%}.col-sm-push-6{left:50%}.col-sm-push-5{left:41.66666667%}.col-sm-push-4{left:33.33333333%}.col-sm-push-3{left:25%}.col-sm-push-2{left:16.66666667%}.col-sm-push-1{left:8.33333333%}.col-sm-push-0{left:auto}.col-sm-offset-12{margin-left:100%}.col-sm-offset-11{margin-left:91.66666667%}.col-sm-offset-10{margin-left:83.33333333%}.col-sm-offset-9{margin-left:75%}.col-sm-offset-8{margin-left:66.66666667%}.col-sm-offset-7{margin-left:58.33333333%}.col-sm-offset-6{margin-left:50%}.col-sm-offset-5{margin-left:41.66666667%}.col-sm-offset-4{margin-left:33.33333333%}.col-sm-offset-3{margin-left:25%}.col-sm-offset-2{margin-left:16.66666667%}.col-sm-offset-1{margin-left:8.33333333%}.col-sm-offset-0{margin-left:0}}@media (min-width:992px){.col-md-1,.col-md-10,.col-md-11,.col-md-12,.col-md-2,.col-md-3,.col-md-4,.col-md-5,.col-md-6,.col-md-7,.col-md-8,.col-md-9{float:left}.col-md-12{width:100%}.col-md-11{width:91.66666667%}.col-md-10{width:83.33333333%}.col-md-9{width:75%}.col-md-8{width:66.66666667%}.col-md-7{width:58.33333333%}.col-md-6{width:50%}.col-md-5{width:41.66666667%}.col-md-4{width:33.33333333%}.col-md-3{width:25%}.col-md-2{width:16.66666667%}.col-md-1{width:8.33333333%}.col-md-pull-12{right:100%}.col-md-pull-11{right:91.66666667%}.col-md-pull-10{right:83.33333333%}.col-md-pull-9{right:75%}.col-md-pull-8{right:66.66666667%}.col-md-pull-7{right:58.33333333%}.col-md-pull-6{right:50%}.col-md-pull-5{right:41.66666667%}.col-md-pull-4{right:33.33333333%}.col-md-pull-3{right:25%}.col-md-pull-2{right:16.66666667%}.col-md-pull-1{right:8.33333333%}.col-md-pull-0{right:auto}.col-md-push-12{left:100%}.col-md-push-11{left:91.66666667%}.col-md-push-10{left:83.33333333%}.col-md-push-9{left:75%}.col-md-push-8{left:66.66666667%}.col-md-push-7{left:58.33333333%}.col-md-push-6{left:50%}.col-md-push-5{left:41.66666667%}.col-md-push-4{left:33.33333333%}.col-md-push-3{left:25%}.col-md-push-2{left:16.66666667%}.col-md-push-1{left:8.33333333%}.col-md-push-0{left:auto}.col-md-offset-12{margin-left:100%}.col-md-offset-11{margin-left:91.66666667%}.col-md-offset-10{margin-left:83.33333333%}.col-md-offset-9{margin-left:75%}.col-md-offset-8{margin-left:66.66666667%}.col-md-offset-7{margin-left:58.33333333%}.col-md-offset-6{margin-left:50%}.col-md-offset-5{margin-left:41.66666667%}.col-md-offset-4{margin-left:33.33333333%}.col-md-offset-3{margin-left:25%}.col-md-offset-2{margin-left:16.66666667%}.col-md-offset-1{margin-left:8.33333333%}.col-md-offset-0{margin-left:0}}@media (min-width:1200px){.col-lg-1,.col-lg-10,.col-lg-11,.col-lg-12,.col-lg-2,.col-lg-3,.col-lg-4,.col-lg-5,.col-lg-6,.col-lg-7,.col-lg-8,.col-lg-9{float:left}.col-lg-12{width:100%}.col-lg-11{width:91.66666667%}.col-lg-10{width:83.33333333%}.col-lg-9{width:75%}.col-lg-8{width:66.66666667%}.col-lg-7{width:58.33333333%}.col-lg-6{width:50%}.col-lg-5{width:41.66666667%}.col-lg-4{width:33.33333333%}.col-lg-3{width:25%}.col-lg-2{width:16.66666667%}.col-lg-1{width:8.33333333%}.col-lg-pull-12{right:100%}.col-lg-pull-11{right:91.66666667%}.col-lg-pull-10{right:83.33333333%}.col-lg-pull-9{right:75%}.col-lg-pull-8{right:66.66666667%}.col-lg-pull-7{right:58.33333333%}.col-lg-pull-6{right:50%}.col-lg-pull-5{right:41.66666667%}.col-lg-pull-4{right:33.33333333%}.col-lg-pull-3{right:25%}.col-lg-pull-2{right:16.66666667%}.col-lg-pull-1{right:8.33333333%}.col-lg-pull-0{right:auto}.col-lg-push-12{left:100%}.col-lg-push-11{left:91.66666667%}.col-lg-push-10{left:83.33333333%}.col-lg-push-9{left:75%}.col-lg-push-8{left:66.66666667%}.col-lg-push-7{left:58.33333333%}.col-lg-push-6{left:50%}.col-lg-push-5{left:41.66666667%}.col-lg-push-4{left:33.33333333%}.col-lg-push-3{left:25%}.col-lg-push-2{left:16.66666667%}.col-lg-push-1{left:8.33333333%}.col-lg-push-0{left:auto}.col-lg-offset-12{margin-left:100%}.col-lg-offset-11{margin-left:91.66666667%}.col-lg-offset-10{margin-left:83.33333333%}.col-lg-offset-9{margin-left:75%}.col-lg-offset-8{margin-left:66.66666667%}.col-lg-offset-7{margin-left:58.33333333%}.col-lg-offset-6{margin-left:50%}.col-lg-offset-5{margin-left:41.66666667%}.col-lg-offset-4{margin-left:33.33333333%}.col-lg-offset-3{margin-left:25%}.col-lg-offset-2{margin-left:16.66666667%}.col-lg-offset-1{margin-left:8.33333333%}.col-lg-offset-0{margin-left:0}}table{background-color:transparent}caption{padding-top:8px;padding-bottom:8px;color:#777;text-align:left}th{}.table{width:100%;max-width:100%;margin-bottom:20px}.table>tbody>tr>td,.table>tbody>tr>th,.table>tfoot>tr>td,.table>tfoot>tr>th,.table>thead>tr>td,.table>thead>tr>th{padding:8px;line-height:1.42857143;vertical-align:top;border-top:1px solid #ddd}.table>thead>tr>th{vertical-align:bottom;border-bottom:2px solid #ddd}.table>caption+thead>tr:first-child>td,.table>caption+thead>tr:first-child>th,.table>colgroup+thead>tr:first-child>td,.table>colgroup+thead>tr:first-child>th,.table>thead:first-child>tr:first-child>td,.table>thead:first-child>tr:first-child>th{border-top:0}.table>tbody+tbody{border-top:2px solid #ddd}.table .table{background-color:#fff}.table-condensed>tbody>tr>td,.table-condensed>tbody>tr>th,.table-condensed>tfoot>tr>td,.table-condensed>tfoot>tr>th,.table-condensed>thead>tr>td,.table-condensed>thead>tr>th{padding:5px}.table-bordered{border:1px solid #ddd}.table-bordered>tbody>tr>td,.table-bordered>tbody>tr>th,.table-bordered>tfoot>tr>td,.table-bordered>tfoot>tr>th,.table-bordered>thead>tr>td,.table-bordered>thead>tr>th{border:1px solid #ddd}.table-bordered>thead>tr>td,.table-bordered>thead>tr>th{border-bottom-width:2px}.table-striped>tbody>tr:nth-of-type(odd){background-color:#f9f9f9}.table-hover>tbody>tr:hover{background-color:#f5f5f5}table col[class*=col-]{position:static;display:table-column;float:none}table td[class*=col-],table th[class*=col-]{position:static;display:table-cell;float:none}.table>tbody>tr.active>td,.table>tbody>tr.active>th,.table>tbody>tr>td.active,.table>tbody>tr>th.active,.table>tfoot>tr.active>td,.table>tfoot>tr.active>th,.table>tfoot>tr>td.active,.table>tfoot>tr>th.active,.table>thead>tr.active>td,.table>thead>tr.active>th,.table>thead>tr>td.active,.table>thead>tr>th.active{background-color:#f5f5f5}.table-hover>tbody>tr.active:hover>td,.table-hover>tbody>tr.active:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.active,.table-hover>tbody>tr>td.active:hover,.table-hover>tbody>tr>th.active:hover{background-color:#e8e8e8}.table>tbody>tr.success>td,.table>tbody>tr.success>th,.table>tbody>tr>td.success,.table>tbody>tr>th.success,.table>tfoot>tr.success>td,.table>tfoot>tr.success>th,.table>tfoot>tr>td.success,.table>tfoot>tr>th.success,.table>thead>tr.success>td,.table>thead>tr.success>th,.table>thead>tr>td.success,.table>thead>tr>th.success{background-color:#dff0d8}.table-hover>tbody>tr.success:hover>td,.table-hover>tbody>tr.success:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.success,.table-hover>tbody>tr>td.success:hover,.table-hover>tbody>tr>th.success:hover{background-color:#d0e9c6}.table>tbody>tr.info>td,.table>tbody>tr.info>th,.table>tbody>tr>td.info,.table>tbody>tr>th.info,.table>tfoot>tr.info>td,.table>tfoot>tr.info>th,.table>tfoot>tr>td.info,.table>tfoot>tr>th.info,.table>thead>tr.info>td,.table>thead>tr.info>th,.table>thead>tr>td.info,.table>thead>tr>th.info{background-color:#d9edf7}.table-hover>tbody>tr.info:hover>td,.table-hover>tbody>tr.info:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.info,.table-hover>tbody>tr>td.info:hover,.table-hover>tbody>tr>th.info:hover{background-color:#c4e3f3}.table>tbody>tr.warning>td,.table>tbody>tr.warning>th,.table>tbody>tr>td.warning,.table>tbody>tr>th.warning,.table>tfoot>tr.warning>td,.table>tfoot>tr.warning>th,.table>tfoot>tr>td.warning,.table>tfoot>tr>th.warning,.table>thead>tr.warning>td,.table>thead>tr.warning>th,.table>thead>tr>td.warning,.table>thead>tr>th.warning{background-color:#fcf8e3}.table-hover>tbody>tr.warning:hover>td,.table-hover>tbody>tr.warning:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.warning,.table-hover>tbody>tr>td.warning:hover,.table-hover>tbody>tr>th.warning:hover{background-color:#faf2cc}.table>tbody>tr.danger>td,.table>tbody>tr.danger>th,.table>tbody>tr>td.danger,.table>tbody>tr>th.danger,.table>tfoot>tr.danger>td,.table>tfoot>tr.danger>th,.table>tfoot>tr>td.danger,.table>tfoot>tr>th.danger,.table>thead>tr.danger>td,.table>thead>tr.danger>th,.table>thead>tr>td.danger,.table>thead>tr>th.danger{background-color:#f2dede}.table-hover>tbody>tr.danger:hover>td,.table-hover>tbody>tr.danger:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.danger,.table-hover>tbody>tr>td.danger:hover,.table-hover>tbody>tr>th.danger:hover{background-color:#ebcccc}.table-responsive{min-height:.01%;overflow-x:auto}@media screen and (max-width:767px){.table-responsive{width:100%;margin-bottom:15px;overflow-y:hidden;-ms-overflow-style:-ms-autohiding-scrollbar;border:1px solid #ddd}.table-responsive>.table{margin-bottom:0}.table-responsive>.table>tbody>tr>td,.table-responsive>.table>tbody>tr>th,.table-responsive>.table>tfoot>tr>td,.table-responsive>.table>tfoot>tr>th,.table-responsive>.table>thead>tr>td,.table-responsive>.table>thead>tr>th{white-space:nowrap}.table-responsive>.table-bordered{border:0}.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child{border-left:0}.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child{border-right:0}.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th{border-bottom:0}}fieldset{min-width:0;padding:0;margin:0;border:0}legend{display:block;width:100%;padding:0;margin-bottom:20px;font-size:21px;line-height:inherit;color:#333;border:0;border-bottom:1px solid #e5e5e5}label{display:inline-block;max-width:100%;margin-bottom:5px;font-weight:700}input[type=search]{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}input[type=checkbox],input[type=radio]{margin:4px 0 0;margin-top:1px\9;line-height:normal}input[type=file]{display:block}input[type=range]{display:block;width:100%}select[multiple],select[size]{height:auto}input[type=file]:focus,input[type=checkbox]:focus,input[type=radio]:focus{outline:thin dotted;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:-2px}output{display:block;padding-top:7px;font-size:14px;line-height:1.42857143;color:#555}.form-control{display:block;width:100%;height:34px;padding:6px 12px;font-size:14px;line-height:1.42857143;color:#555;background-color:#fff;background-image:none;border:1px solid #ccc;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);-webkit-transition:border-color ease-in-out .15s,-webkit-box-shadow ease-in-out .15s;-o-transition:border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s;transition:border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s}.form-control:focus{border-color:#66afe9;outline:0;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 8px rgba(102,175,233,.6);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 8px rgba(102,175,233,.6)}.form-control::-moz-placeholder{color:#999;opacity:1}.form-control:-ms-input-placeholder{color:#999}.form-control::-webkit-input-placeholder{color:#999}.form-control[disabled],.form-control[readonly],fieldset[disabled] .form-control{background-color:#eee;opacity:1}.form-control[disabled],fieldset[disabled] .form-control{cursor:not-allowed}textarea.form-control{height:auto}input[type=search]{-webkit-appearance:none}@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0){input[type=date].form-control,input[type=time].form-control,input[type=datetime-local].form-control,input[type=month].form-control{line-height:34px}.input-group-sm input[type=date],.input-group-sm input[type=time],.input-group-sm input[type=datetime-local],.input-group-sm input[type=month],input[type=date].input-sm,input[type=time].input-sm,input[type=datetime-local].input-sm,input[type=month].input-sm{line-height:30px}.input-group-lg input[type=date],.input-group-lg input[type=time],.input-group-lg input[type=datetime-local],.input-group-lg input[type=month],input[type=date].input-lg,input[type=time].input-lg,input[type=datetime-local].input-lg,input[type=month].input-lg{line-height:46px}}.form-group{margin-bottom:15px}.checkbox,.radio{position:relative;display:block;margin-top:10px;margin-bottom:10px}.checkbox label,.radio label{min-height:20px;padding-left:20px;margin-bottom:0;font-weight:400;cursor:pointer}.checkbox input[type=checkbox],.checkbox-inline input[type=checkbox],.radio input[type=radio],.radio-inline input[type=radio]{position:absolute;margin-top:4px\9;margin-left:-20px}.checkbox+.checkbox,.radio+.radio{margin-top:-5px}.checkbox-inline,.radio-inline{position:relative;display:inline-block;padding-left:20px;margin-bottom:0;font-weight:400;vertical-align:middle;cursor:pointer}.checkbox-inline+.checkbox-inline,.radio-inline+.radio-inline{margin-top:0;margin-left:10px}fieldset[disabled] input[type=checkbox],fieldset[disabled] input[type=radio],input[type=checkbox].disabled,input[type=checkbox][disabled],input[type=radio].disabled,input[type=radio][disabled]{cursor:not-allowed}.checkbox-inline.disabled,.radio-inline.disabled,fieldset[disabled] .checkbox-inline,fieldset[disabled] .radio-inline{cursor:not-allowed}.checkbox.disabled label,.radio.disabled label,fieldset[disabled] .checkbox label,fieldset[disabled] .radio label{cursor:not-allowed}.form-control-static{min-height:34px;padding-top:7px;padding-bottom:7px;margin-bottom:0}.form-control-static.input-lg,.form-control-static.input-sm{padding-right:0;padding-left:0}.input-sm{height:30px;padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px}select.input-sm{height:30px;line-height:30px}select[multiple].input-sm,textarea.input-sm{height:auto}.form-group-sm .form-control{height:30px;padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px}.form-group-sm select.form-control{height:30px;line-height:30px}.form-group-sm select[multiple].form-control,.form-group-sm textarea.form-control{height:auto}.form-group-sm .form-control-static{height:30px;min-height:32px;padding:6px 10px;font-size:12px;line-height:1.5}.input-lg{height:46px;padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px}select.input-lg{height:46px;line-height:46px}select[multiple].input-lg,textarea.input-lg{height:auto}.form-group-lg .form-control{height:46px;padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px}.form-group-lg select.form-control{height:46px;line-height:46px}.form-group-lg select[multiple].form-control,.form-group-lg textarea.form-control{height:auto}.form-group-lg .form-control-static{height:46px;min-height:38px;padding:11px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333}.has-feedback{position:relative}.has-feedback .form-control{padding-right:42.5px}.form-control-feedback{position:absolute;top:0;right:0;z-index:2;display:block;width:34px;height:34px;line-height:34px;text-align:center;pointer-events:none}.form-group-lg .form-control+.form-control-feedback,.input-group-lg+.form-control-feedback,.input-lg+.form-control-feedback{width:46px;height:46px;line-height:46px}.form-group-sm .form-control+.form-control-feedback,.input-group-sm+.form-control-feedback,.input-sm+.form-control-feedback{width:30px;height:30px;line-height:30px}.has-success .checkbox,.has-success .checkbox-inline,.has-success .control-label,.has-success .help-block,.has-success .radio,.has-success .radio-inline,.has-success.checkbox label,.has-success.checkbox-inline label,.has-success.radio label,.has-success.radio-inline label{color:#3c763d}.has-success .form-control{border-color:#3c763d;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)}.has-success .form-control:focus{border-color:#2b542c;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #67b168;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #67b168}.has-success .input-group-addon{color:#3c763d;background-color:#dff0d8;border-color:#3c763d}.has-success .form-control-feedback{color:#3c763d}.has-warning .checkbox,.has-warning .checkbox-inline,.has-warning .control-label,.has-warning .help-block,.has-warning .radio,.has-warning .radio-inline,.has-warning.checkbox label,.has-warning.checkbox-inline label,.has-warning.radio label,.has-warning.radio-inline label{color:#8a6d3b}.has-warning .form-control{border-color:#8a6d3b;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)}.has-warning .form-control:focus{border-color:#66512c;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #c0a16b;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #c0a16b}.has-warning .input-group-addon{color:#8a6d3b;background-color:#fcf8e3;border-color:#8a6d3b}.has-warning .form-control-feedback{color:#8a6d3b}.has-error .checkbox,.has-error .checkbox-inline,.has-error .control-label,.has-error .help-block,.has-error .radio,.has-error .radio-inline,.has-error.checkbox label,.has-error.checkbox-inline label,.has-error.radio label,.has-error.radio-inline label{color:#a94442}.has-error .form-control{border-color:#a94442;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)}.has-error .form-control:focus{border-color:#843534;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #ce8483;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 6px #ce8483}.has-error .input-group-addon{color:#a94442;background-color:#f2dede;border-color:#a94442}.has-error .form-control-feedback{color:#a94442}.has-feedback label~.form-control-feedback{top:25px}.has-feedback label.sr-only~.form-control-feedback{top:0}.help-block{display:block;margin-top:5px;margin-bottom:10px;color:#737373}@media (min-width:768px){.form-inline .form-group{display:inline-block;margin-bottom:0;vertical-align:middle}.form-inline .form-control{display:inline-block;width:auto;vertical-align:middle}.form-inline .form-control-static{display:inline-block}.form-inline .input-group{display:inline-table;vertical-align:middle}.form-inline .input-group .form-control,.form-inline .input-group .input-group-addon,.form-inline .input-group .input-group-btn{width:auto}.form-inline .input-group>.form-control{width:100%}.form-inline .control-label{margin-bottom:0;vertical-align:middle}.form-inline .checkbox,.form-inline .radio{display:inline-block;margin-top:0;margin-bottom:0;vertical-align:middle}.form-inline .checkbox label,.form-inline .radio label{padding-left:0}.form-inline .checkbox input[type=checkbox],.form-inline .radio input[type=radio]{position:relative;margin-left:0}.form-inline .has-feedback .form-control-feedback{top:0}}.form-horizontal .checkbox,.form-horizontal .checkbox-inline,.form-horizontal .radio,.form-horizontal .radio-inline{padding-top:7px;margin-top:0;margin-bottom:0}.form-horizontal .checkbox,.form-horizontal .radio{min-height:27px}.form-horizontal .form-group{margin-right:-15px;margin-left:-15px}@media (min-width:768px){.form-horizontal .control-label{padding-top:7px;margin-bottom:0;text-align:right}}.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback{right:15px}@media (min-width:768px){.form-horizontal .form-group-lg .control-label{padding-top:14.33px;font-size:18px}}@media (min-width:768px){.form-horizontal .form-group-sm .control-label{padding-top:6px;font-size:12px}}.btn{display:inline-block;padding:6px 12px;margin-bottom:0;font-size:14px;font-weight:400;line-height:1.42857143;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align:middle;-ms-touch-action:manipulation;touch-action:manipulation;cursor:pointer;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;background-image:none;border:1px solid transparent;border-radius:4px}.btn.active.focus,.btn.active:focus,.btn.focus,.btn:active.focus,.btn:active:focus,.btn:focus{outline:thin dotted;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:-2px}.btn.focus,.btn:focus,.btn:hover{color:#333;text-decoration:none}.btn.active,.btn:active{background-image:none;outline:0;-webkit-box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125);box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125)}.btn.disabled,.btn[disabled],fieldset[disabled] .btn{cursor:not-allowed;filter:alpha(opacity=65);-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;opacity:.65}a.btn.disabled,fieldset[disabled] a.btn{pointer-events:none}.btn-default{color:#333;background-color:#fff;border-color:#ccc}.btn-default.focus,.btn-default:focus{color:#333;background-color:#e6e6e6;border-color:#8c8c8c}.btn-default:hover{color:#333;background-color:#e6e6e6;border-color:#adadad}.btn-default.active,.btn-default:active,.open>.dropdown-toggle.btn-default{color:#333;background-color:#e6e6e6;border-color:#adadad}.btn-default.active.focus,.btn-default.active:focus,.btn-default.active:hover,.btn-default:active.focus,.btn-default:active:focus,.btn-default:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-default.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-default:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-default:hover{color:#333;background-color:#d4d4d4;border-color:#8c8c8c}.btn-default.active,.btn-default:active,.open>.dropdown-toggle.btn-default{background-image:none}.btn-default.disabled,.btn-default.disabled.active,.btn-default.disabled.focus,.btn-default.disabled:active,.btn-default.disabled:focus,.btn-default.disabled:hover,.btn-default[disabled],.btn-default[disabled].active,.btn-default[disabled].focus,.btn-default[disabled]:active,.btn-default[disabled]:focus,.btn-default[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-default,fieldset[disabled] .btn-default.active,fieldset[disabled] .btn-default.focus,fieldset[disabled] .btn-default:active,fieldset[disabled] .btn-default:focus,fieldset[disabled] .btn-default:hover{background-color:#fff;border-color:#ccc}.btn-default .badge{color:#fff;background-color:#333}.btn-primary{color:#fff;background-color:#337ab7;border-color:#2e6da4}.btn-primary.focus,.btn-primary:focus{color:#fff;background-color:#286090;border-color:#122b40}.btn-primary:hover{color:#fff;background-color:#286090;border-color:#204d74}.btn-primary.active,.btn-primary:active,.open>.dropdown-toggle.btn-primary{color:#fff;background-color:#286090;border-color:#204d74}.btn-primary.active.focus,.btn-primary.active:focus,.btn-primary.active:hover,.btn-primary:active.focus,.btn-primary:active:focus,.btn-primary:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-primary.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-primary:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-primary:hover{color:#fff;background-color:#204d74;border-color:#122b40}.btn-primary.active,.btn-primary:active,.open>.dropdown-toggle.btn-primary{background-image:none}.btn-primary.disabled,.btn-primary.disabled.active,.btn-primary.disabled.focus,.btn-primary.disabled:active,.btn-primary.disabled:focus,.btn-primary.disabled:hover,.btn-primary[disabled],.btn-primary[disabled].active,.btn-primary[disabled].focus,.btn-primary[disabled]:active,.btn-primary[disabled]:focus,.btn-primary[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-primary,fieldset[disabled] .btn-primary.active,fieldset[disabled] .btn-primary.focus,fieldset[disabled] .btn-primary:active,fieldset[disabled] .btn-primary:focus,fieldset[disabled] .btn-primary:hover{background-color:#337ab7;border-color:#2e6da4}.btn-primary .badge{color:#337ab7;background-color:#fff}.btn-success{color:#fff;background-color:#5cb85c;border-color:#4cae4c}.btn-success.focus,.btn-success:focus{color:#fff;background-color:#449d44;border-color:#255625}.btn-success:hover{color:#fff;background-color:#449d44;border-color:#398439}.btn-success.active,.btn-success:active,.open>.dropdown-toggle.btn-success{color:#fff;background-color:#449d44;border-color:#398439}.btn-success.active.focus,.btn-success.active:focus,.btn-success.active:hover,.btn-success:active.focus,.btn-success:active:focus,.btn-success:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-success.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-success:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-success:hover{color:#fff;background-color:#398439;border-color:#255625}.btn-success.active,.btn-success:active,.open>.dropdown-toggle.btn-success{background-image:none}.btn-success.disabled,.btn-success.disabled.active,.btn-success.disabled.focus,.btn-success.disabled:active,.btn-success.disabled:focus,.btn-success.disabled:hover,.btn-success[disabled],.btn-success[disabled].active,.btn-success[disabled].focus,.btn-success[disabled]:active,.btn-success[disabled]:focus,.btn-success[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-success,fieldset[disabled] .btn-success.active,fieldset[disabled] .btn-success.focus,fieldset[disabled] .btn-success:active,fieldset[disabled] .btn-success:focus,fieldset[disabled] .btn-success:hover{background-color:#5cb85c;border-color:#4cae4c}.btn-success .badge{color:#5cb85c;background-color:#fff}.btn-info{color:#fff;background-color:#5bc0de;border-color:#46b8da}.btn-info.focus,.btn-info:focus{color:#fff;background-color:#31b0d5;border-color:#1b6d85}.btn-info:hover{color:#fff;background-color:#31b0d5;border-color:#269abc}.btn-info.active,.btn-info:active,.open>.dropdown-toggle.btn-info{color:#fff;background-color:#31b0d5;border-color:#269abc}.btn-info.active.focus,.btn-info.active:focus,.btn-info.active:hover,.btn-info:active.focus,.btn-info:active:focus,.btn-info:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-info.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-info:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-info:hover{color:#fff;background-color:#269abc;border-color:#1b6d85}.btn-info.active,.btn-info:active,.open>.dropdown-toggle.btn-info{background-image:none}.btn-info.disabled,.btn-info.disabled.active,.btn-info.disabled.focus,.btn-info.disabled:active,.btn-info.disabled:focus,.btn-info.disabled:hover,.btn-info[disabled],.btn-info[disabled].active,.btn-info[disabled].focus,.btn-info[disabled]:active,.btn-info[disabled]:focus,.btn-info[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-info,fieldset[disabled] .btn-info.active,fieldset[disabled] .btn-info.focus,fieldset[disabled] .btn-info:active,fieldset[disabled] .btn-info:focus,fieldset[disabled] .btn-info:hover{background-color:#5bc0de;border-color:#46b8da}.btn-info .badge{color:#5bc0de;background-color:#fff}.btn-warning{color:#fff;background-color:#f0ad4e;border-color:#eea236}.btn-warning.focus,.btn-warning:focus{color:#fff;background-color:#ec971f;border-color:#985f0d}.btn-warning:hover{color:#fff;background-color:#ec971f;border-color:#d58512}.btn-warning.active,.btn-warning:active,.open>.dropdown-toggle.btn-warning{color:#fff;background-color:#ec971f;border-color:#d58512}.btn-warning.active.focus,.btn-warning.active:focus,.btn-warning.active:hover,.btn-warning:active.focus,.btn-warning:active:focus,.btn-warning:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-warning.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-warning:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-warning:hover{color:#fff;background-color:#d58512;border-color:#985f0d}.btn-warning.active,.btn-warning:active,.open>.dropdown-toggle.btn-warning{background-image:none}.btn-warning.disabled,.btn-warning.disabled.active,.btn-warning.disabled.focus,.btn-warning.disabled:active,.btn-warning.disabled:focus,.btn-warning.disabled:hover,.btn-warning[disabled],.btn-warning[disabled].active,.btn-warning[disabled].focus,.btn-warning[disabled]:active,.btn-warning[disabled]:focus,.btn-warning[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-warning,fieldset[disabled] .btn-warning.active,fieldset[disabled] .btn-warning.focus,fieldset[disabled] .btn-warning:active,fieldset[disabled] .btn-warning:focus,fieldset[disabled] .btn-warning:hover{background-color:#f0ad4e;border-color:#eea236}.btn-warning .badge{color:#f0ad4e;background-color:#fff}.btn-danger{color:#fff;background-color:#d9534f;border-color:#d43f3a}.btn-danger.focus,.btn-danger:focus{color:#fff;background-color:#c9302c;border-color:#761c19}.btn-danger:hover{color:#fff;background-color:#c9302c;border-color:#ac2925}.btn-danger.active,.btn-danger:active,.open>.dropdown-toggle.btn-danger{color:#fff;background-color:#c9302c;border-color:#ac2925}.btn-danger.active.focus,.btn-danger.active:focus,.btn-danger.active:hover,.btn-danger:active.focus,.btn-danger:active:focus,.btn-danger:active:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-danger.focus,.open>.dropdown-toggle.btn-danger:focus,.open>.dropdown-toggle.btn-danger:hover{color:#fff;background-color:#ac2925;border-color:#761c19}.btn-danger.active,.btn-danger:active,.open>.dropdown-toggle.btn-danger{background-image:none}.btn-danger.disabled,.btn-danger.disabled.active,.btn-danger.disabled.focus,.btn-danger.disabled:active,.btn-danger.disabled:focus,.btn-danger.disabled:hover,.btn-danger[disabled],.btn-danger[disabled].active,.btn-danger[disabled].focus,.btn-danger[disabled]:active,.btn-danger[disabled]:focus,.btn-danger[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-danger,fieldset[disabled] .btn-danger.active,fieldset[disabled] .btn-danger.focus,fieldset[disabled] .btn-danger:active,fieldset[disabled] .btn-danger:focus,fieldset[disabled] .btn-danger:hover{background-color:#d9534f;border-color:#d43f3a}.btn-danger .badge{color:#d9534f;background-color:#fff}.btn-link{font-weight:400;color:#337ab7;border-radius:0}.btn-link,.btn-link.active,.btn-link:active,.btn-link[disabled],fieldset[disabled] .btn-link{background-color:transparent;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.btn-link,.btn-link:active,.btn-link:focus,.btn-link:hover{border-color:transparent}.btn-link:focus,.btn-link:hover{color:#23527c;text-decoration:underline;background-color:transparent}.btn-link[disabled]:focus,.btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-link:focus,fieldset[disabled] .btn-link:hover{color:#777;text-decoration:none}.btn-group-lg>.btn,.btn-lg{padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px}.btn-group-sm>.btn,.btn-sm{padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px}.btn-group-xs>.btn,.btn-xs{padding:1px 5px;font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px}.btn-block{display:block;width:100%}.btn-block+.btn-block{margin-top:5px}input[type=button].btn-block,input[type=reset].btn-block,input[type=submit].btn-block{width:100%}.fade{opacity:0;-webkit-transition:opacity .15s linear;-o-transition:opacity .15s linear;transition:opacity .15s linear}.fade.in{opacity:1}.collapse{display:none}.collapse.in{display:block}tr.collapse.in{display:table-row}tbody.collapse.in{display:table-row-group}.collapsing{position:relative;height:0;overflow:hidden;-webkit-transition-timing-function:ease;-o-transition-timing-function:ease;transition-timing-function:ease;-webkit-transition-duration:.35s;-o-transition-duration:.35s;transition-duration:.35s;-webkit-transition-property:height,visibility;-o-transition-property:height,visibility;transition-property:height,visibility}.caret{display:inline-block;width:0;height:0;margin-left:2px;vertical-align:middle;border-top:4px dashed;border-top:4px solid\9;border-right:4px solid transparent;border-left:4px solid transparent}.dropdown,.dropup{position:relative}.dropdown-toggle:focus{outline:0}.dropdown-menu{position:absolute;top:100%;left:0;z-index:1000;display:none;float:left;min-width:160px;padding:5px 0;margin:2px 0 0;font-size:14px;text-align:left;list-style:none;background-color:#fff;-webkit-background-clip:padding-box;background-clip:padding-box;border:1px solid #ccc;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175)}.dropdown-menu.pull-right{right:0;left:auto}.dropdown-menu .divider{height:1px;margin:9px 0;overflow:hidden;background-color:#e5e5e5}.dropdown-menu>li>a{display:block;padding:3px 20px;clear:both;font-weight:400;line-height:1.42857143;color:#333;white-space:nowrap}.dropdown-menu>li>a:focus,.dropdown-menu>li>a:hover{color:#262626;text-decoration:none;background-color:#f5f5f5}.dropdown-menu>.active>a,.dropdown-menu>.active>a:focus,.dropdown-menu>.active>a:hover{color:#fff;text-decoration:none;background-color:#337ab7;outline:0}.dropdown-menu>.disabled>a,.dropdown-menu>.disabled>a:focus,.dropdown-menu>.disabled>a:hover{color:#777}.dropdown-menu>.disabled>a:focus,.dropdown-menu>.disabled>a:hover{text-decoration:none;cursor:not-allowed;background-color:transparent;background-image:none;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false)}.open>.dropdown-menu{display:block}.open>a{outline:0}.dropdown-menu-right{right:0;left:auto}.dropdown-menu-left{right:auto;left:0}.dropdown-header{display:block;padding:3px 20px;font-size:12px;line-height:1.42857143;color:#777;white-space:nowrap}.dropdown-backdrop{position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:990}.pull-right>.dropdown-menu{right:0;left:auto}.dropup .caret,.navbar-fixed-bottom .dropdown .caret{content:"";border-top:0;border-bottom:4px dashed;border-bottom:4px solid\9}.dropup .dropdown-menu,.navbar-fixed-bottom .dropdown .dropdown-menu{top:auto;bottom:100%;margin-bottom:2px}@media (min-width:768px){.navbar-right .dropdown-menu{right:0;left:auto}.navbar-right .dropdown-menu-left{right:auto;left:0}}.btn-group,.btn-group-vertical{position:relative;display:inline-block;vertical-align:middle}.btn-group-vertical>.btn,.btn-group>.btn{position:relative;float:left}.btn-group-vertical>.btn.active,.btn-group-vertical>.btn:active,.btn-group-vertical>.btn:focus,.btn-group-vertical>.btn:hover,.btn-group>.btn.active,.btn-group>.btn:active,.btn-group>.btn:focus,.btn-group>.btn:hover{z-index:2}.btn-group .btn+.btn,.btn-group .btn+.btn-group,.btn-group .btn-group+.btn,.btn-group .btn-group+.btn-group{margin-left:-1px}.btn-toolbar{margin-left:-5px}.btn-toolbar .btn,.btn-toolbar .btn-group,.btn-toolbar .input-group{float:left}.btn-toolbar>.btn,.btn-toolbar>.btn-group,.btn-toolbar>.input-group{margin-left:5px}.btn-group>.btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle){border-radius:0}.btn-group>.btn:first-child{margin-left:0}.btn-group>.btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle){border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.btn-group>.btn:last-child:not(:first-child),.btn-group>.dropdown-toggle:not(:first-child){border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.btn-group>.btn-group{float:left}.btn-group>.btn-group:not(:first-child):not(:last-child)>.btn{border-radius:0}.btn-group>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.btn:last-child,.btn-group>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.dropdown-toggle{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.btn-group>.btn-group:last-child:not(:first-child)>.btn:first-child{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.btn-group .dropdown-toggle:active,.btn-group.open .dropdown-toggle{outline:0}.btn-group>.btn+.dropdown-toggle{padding-right:8px;padding-left:8px}.btn-group>.btn-lg+.dropdown-toggle{padding-right:12px;padding-left:12px}.btn-group.open .dropdown-toggle{-webkit-box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125);box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125)}.btn-group.open .dropdown-toggle.btn-link{-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.btn .caret{margin-left:0}.btn-lg .caret{border-width:5px 5px 0;border-bottom-width:0}.dropup .btn-lg .caret{border-width:0 5px 5px}.btn-group-vertical>.btn,.btn-group-vertical>.btn-group,.btn-group-vertical>.btn-group>.btn{display:block;float:none;width:100%;max-width:100%}.btn-group-vertical>.btn-group>.btn{float:none}.btn-group-vertical>.btn+.btn,.btn-group-vertical>.btn+.btn-group,.btn-group-vertical>.btn-group+.btn,.btn-group-vertical>.btn-group+.btn-group{margin-top:-1px;margin-left:0}.btn-group-vertical>.btn:not(:first-child):not(:last-child){border-radius:0}.btn-group-vertical>.btn:first-child:not(:last-child){border-top-right-radius:4px;border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.btn-group-vertical>.btn:last-child:not(:first-child){border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom-left-radius:4px}.btn-group-vertical>.btn-group:not(:first-child):not(:last-child)>.btn{border-radius:0}.btn-group-vertical>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.btn:last-child,.btn-group-vertical>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.dropdown-toggle{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.btn-group-vertical>.btn-group:last-child:not(:first-child)>.btn:first-child{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.btn-group-justified{display:table;width:100%;table-layout:fixed;border-collapse:separate}.btn-group-justified>.btn,.btn-group-justified>.btn-group{display:table-cell;float:none;width:1%}.btn-group-justified>.btn-group .btn{width:100%}.btn-group-justified>.btn-group .dropdown-menu{left:auto}[data-toggle=buttons]>.btn input[type=checkbox],[data-toggle=buttons]>.btn input[type=radio],[data-toggle=buttons]>.btn-group>.btn input[type=checkbox],[data-toggle=buttons]>.btn-group>.btn input[type=radio]{position:absolute;clip:rect(0,0,0,0);pointer-events:none}.input-group{position:relative;display:table;border-collapse:separate}.input-group[class*=col-]{float:none;padding-right:0;padding-left:0}.input-group .form-control{position:relative;z-index:2;float:left;width:100%;margin-bottom:0}.input-group-lg>.form-control,.input-group-lg>.input-group-addon,.input-group-lg>.input-group-btn>.btn{height:46px;padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px}select.input-group-lg>.form-control,select.input-group-lg>.input-group-addon,select.input-group-lg>.input-group-btn>.btn{height:46px;line-height:46px}select[multiple].input-group-lg>.form-control,select[multiple].input-group-lg>.input-group-addon,select[multiple].input-group-lg>.input-group-btn>.btn,textarea.input-group-lg>.form-control,textarea.input-group-lg>.input-group-addon,textarea.input-group-lg>.input-group-btn>.btn{height:auto}.input-group-sm>.form-control,.input-group-sm>.input-group-addon,.input-group-sm>.input-group-btn>.btn{height:30px;padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px}select.input-group-sm>.form-control,select.input-group-sm>.input-group-addon,select.input-group-sm>.input-group-btn>.btn{height:30px;line-height:30px}select[multiple].input-group-sm>.form-control,select[multiple].input-group-sm>.input-group-addon,select[multiple].input-group-sm>.input-group-btn>.btn,textarea.input-group-sm>.form-control,textarea.input-group-sm>.input-group-addon,textarea.input-group-sm>.input-group-btn>.btn{height:auto}.input-group .form-control,.input-group-addon,.input-group-btn{display:table-cell}.input-group .form-control:not(:first-child):not(:last-child),.input-group-addon:not(:first-child):not(:last-child),.input-group-btn:not(:first-child):not(:last-child){border-radius:0}.input-group-addon,.input-group-btn{width:1%;white-space:nowrap;vertical-align:middle}.input-group-addon{padding:6px 12px;font-size:14px;font-weight:400;line-height:1;color:#555;text-align:center;background-color:#eee;border:1px solid #ccc;border-radius:4px}.input-group-addon.input-sm{padding:5px 10px;font-size:12px;border-radius:3px}.input-group-addon.input-lg{padding:10px 16px;font-size:18px;border-radius:6px}.input-group-addon input[type=checkbox],.input-group-addon input[type=radio]{margin-top:0}.input-group .form-control:first-child,.input-group-addon:first-child,.input-group-btn:first-child>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn-group>.btn,.input-group-btn:first-child>.dropdown-toggle,.input-group-btn:last-child>.btn-group:not(:last-child)>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle){border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.input-group-addon:first-child{border-right:0}.input-group .form-control:last-child,.input-group-addon:last-child,.input-group-btn:first-child>.btn-group:not(:first-child)>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn:not(:first-child),.input-group-btn:last-child>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn-group>.btn,.input-group-btn:last-child>.dropdown-toggle{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.input-group-addon:last-child{border-left:0}.input-group-btn{position:relative;font-size:0;white-space:nowrap}.input-group-btn>.btn{position:relative}.input-group-btn>.btn+.btn{margin-left:-1px}.input-group-btn>.btn:active,.input-group-btn>.btn:focus,.input-group-btn>.btn:hover{z-index:2}.input-group-btn:first-child>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn-group{margin-right:-1px}.input-group-btn:last-child>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn-group{z-index:2;margin-left:-1px}.nav{padding-left:0;margin-bottom:0;list-style:none}.nav>li{position:relative;display:block}.nav>li>a{position:relative;display:block;padding:10px 15px}.nav>li>a:focus,.nav>li>a:hover{text-decoration:none;background-color:#eee}.nav>li.disabled>a{color:#777}.nav>li.disabled>a:focus,.nav>li.disabled>a:hover{color:#777;text-decoration:none;cursor:not-allowed;background-color:transparent}.nav .open>a,.nav .open>a:focus,.nav .open>a:hover{background-color:#eee;border-color:#337ab7}.nav .nav-divider{height:1px;margin:9px 0;overflow:hidden;background-color:#e5e5e5}.nav>li>a>img{max-width:none}.nav-tabs{border-bottom:1px solid #ddd}.nav-tabs>li{float:left;margin-bottom:-1px}.nav-tabs>li>a{margin-right:2px;line-height:1.42857143;border:1px solid transparent;border-radius:4px 4px 0 0}.nav-tabs>li>a:hover{border-color:#eee #eee #ddd}.nav-tabs>li.active>a,.nav-tabs>li.active>a:focus,.nav-tabs>li.active>a:hover{color:#555;cursor:default;background-color:#fff;border:1px solid #ddd;border-bottom-color:transparent}.nav-tabs.nav-justified{width:100%;border-bottom:0}.nav-tabs.nav-justified>li{float:none}.nav-tabs.nav-justified>li>a{margin-bottom:5px;text-align:center}.nav-tabs.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu{top:auto;left:auto}@media (min-width:768px){.nav-tabs.nav-justified>li{display:table-cell;width:1%}.nav-tabs.nav-justified>li>a{margin-bottom:0}}.nav-tabs.nav-justified>li>a{margin-right:0;border-radius:4px}.nav-tabs.nav-justified>.active>a,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover{border:1px solid #ddd}@media (min-width:768px){.nav-tabs.nav-justified>li>a{border-bottom:1px solid #ddd;border-radius:4px 4px 0 0}.nav-tabs.nav-justified>.active>a,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover{border-bottom-color:#fff}}.nav-pills>li{float:left}.nav-pills>li>a{border-radius:4px}.nav-pills>li+li{margin-left:2px}.nav-pills>li.active>a,.nav-pills>li.active>a:focus,.nav-pills>li.active>a:hover{color:#fff;background-color:#337ab7}.nav-stacked>li{float:none}.nav-stacked>li+li{margin-top:2px;margin-left:0}.nav-justified{width:100%}.nav-justified>li{float:none}.nav-justified>li>a{margin-bottom:5px;text-align:center}.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu{top:auto;left:auto}@media (min-width:768px){.nav-justified>li{display:table-cell;width:1%}.nav-justified>li>a{margin-bottom:0}}.nav-tabs-justified{border-bottom:0}.nav-tabs-justified>li>a{margin-right:0;border-radius:4px}.nav-tabs-justified>.active>a,.nav-tabs-justified>.active>a:focus,.nav-tabs-justified>.active>a:hover{border:1px solid #ddd}@media (min-width:768px){.nav-tabs-justified>li>a{border-bottom:1px solid #ddd;border-radius:4px 4px 0 0}.nav-tabs-justified>.active>a,.nav-tabs-justified>.active>a:focus,.nav-tabs-justified>.active>a:hover{border-bottom-color:#fff}}.tab-content>.tab-pane{display:none}.tab-content>.active{display:block}.nav-tabs .dropdown-menu{margin-top:-1px;border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.navbar{position:relative;min-height:50px;margin-bottom:20px;border:1px solid transparent}@media (min-width:768px){.navbar{border-radius:4px}}@media (min-width:768px){.navbar-header{float:left}}.navbar-collapse{padding-right:15px;padding-left:15px;overflow-x:visible;-webkit-overflow-scrolling:touch;border-top:1px solid transparent;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1)}.navbar-collapse.in{overflow-y:auto}@media (min-width:768px){.navbar-collapse{width:auto;border-top:0;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.navbar-collapse.collapse{display:block!important;height:auto!important;padding-bottom:0;overflow:visible!important}.navbar-collapse.in{overflow-y:visible}.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse,.navbar-fixed-top .navbar-collapse,.navbar-static-top .navbar-collapse{padding-right:0;padding-left:0}}.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse,.navbar-fixed-top .navbar-collapse{max-height:340px}@media (max-device-width:480px) and (orientation:landscape){.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse,.navbar-fixed-top .navbar-collapse{max-height:200px}}.container-fluid>.navbar-collapse,.container-fluid>.navbar-header,.container>.navbar-collapse,.container>.navbar-header{margin-right:-15px;margin-left:-15px}@media (min-width:768px){.container-fluid>.navbar-collapse,.container-fluid>.navbar-header,.container>.navbar-collapse,.container>.navbar-header{margin-right:0;margin-left:0}}.navbar-static-top{z-index:1000;border-width:0 0 1px}@media (min-width:768px){.navbar-static-top{border-radius:0}}.navbar-fixed-bottom,.navbar-fixed-top{position:fixed;right:0;left:0;z-index:1030}@media (min-width:768px){.navbar-fixed-bottom,.navbar-fixed-top{border-radius:0}}.navbar-fixed-top{top:0;border-width:0 0 1px}.navbar-fixed-bottom{bottom:0;margin-bottom:0;border-width:1px 0 0}.navbar-brand{float:left;height:50px;padding:15px 15px;font-size:18px;line-height:20px}.navbar-brand:focus,.navbar-brand:hover{text-decoration:none}.navbar-brand>img{display:block}@media (min-width:768px){.navbar>.container .navbar-brand,.navbar>.container-fluid .navbar-brand{margin-left:-15px}}.navbar-toggle{position:relative;float:right;padding:9px 10px;margin-top:8px;margin-right:15px;margin-bottom:8px;background-color:transparent;background-image:none;border:1px solid transparent;border-radius:4px}.navbar-toggle:focus{outline:0}.navbar-toggle .icon-bar{display:block;width:22px;height:2px;border-radius:1px}.navbar-toggle .icon-bar+.icon-bar{margin-top:4px}@media (min-width:768px){.navbar-toggle{display:none}}.navbar-nav{margin:7.5px -15px}.navbar-nav>li>a{padding-top:10px;padding-bottom:10px;line-height:20px}@media (max-width:767px){.navbar-nav .open .dropdown-menu{position:static;float:none;width:auto;margin-top:0;background-color:transparent;border:0;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.navbar-nav .open .dropdown-menu .dropdown-header,.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a{padding:5px 15px 5px 25px}.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a{line-height:20px}.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover{background-image:none}}@media (min-width:768px){.navbar-nav{float:left;margin:0}.navbar-nav>li{float:left}.navbar-nav>li>a{padding-top:15px;padding-bottom:15px}}.navbar-form{padding:10px 15px;margin-top:8px;margin-right:-15px;margin-bottom:8px;margin-left:-15px;border-top:1px solid transparent;border-bottom:1px solid transparent;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1),0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1),0 1px 0 rgba(255,255,255,.1)}@media (min-width:768px){.navbar-form .form-group{display:inline-block;margin-bottom:0;vertical-align:middle}.navbar-form .form-control{display:inline-block;width:auto;vertical-align:middle}.navbar-form .form-control-static{display:inline-block}.navbar-form .input-group{display:inline-table;vertical-align:middle}.navbar-form .input-group .form-control,.navbar-form .input-group .input-group-addon,.navbar-form .input-group .input-group-btn{width:auto}.navbar-form .input-group>.form-control{width:100%}.navbar-form .control-label{margin-bottom:0;vertical-align:middle}.navbar-form .checkbox,.navbar-form .radio{display:inline-block;margin-top:0;margin-bottom:0;vertical-align:middle}.navbar-form .checkbox label,.navbar-form .radio label{padding-left:0}.navbar-form .checkbox input[type=checkbox],.navbar-form .radio input[type=radio]{position:relative;margin-left:0}.navbar-form .has-feedback .form-control-feedback{top:0}}@media (max-width:767px){.navbar-form .form-group{margin-bottom:5px}.navbar-form .form-group:last-child{margin-bottom:0}}@media (min-width:768px){.navbar-form{width:auto;padding-top:0;padding-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;border:0;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}}.navbar-nav>li>.dropdown-menu{margin-top:0;border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.navbar-fixed-bottom .navbar-nav>li>.dropdown-menu{margin-bottom:0;border-top-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px;border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.navbar-btn{margin-top:8px;margin-bottom:8px}.navbar-btn.btn-sm{margin-top:10px;margin-bottom:10px}.navbar-btn.btn-xs{margin-top:14px;margin-bottom:14px}.navbar-text{margin-top:15px;margin-bottom:15px}@media (min-width:768px){.navbar-text{float:left;margin-right:15px;margin-left:15px}}@media (min-width:768px){.navbar-left{float:left!important}.navbar-right{float:right!important;margin-right:-15px}.navbar-right~.navbar-right{margin-right:0}}.navbar-default{background-color:#f8f8f8;border-color:#e7e7e7}.navbar-default .navbar-brand{color:#777}.navbar-default .navbar-brand:focus,.navbar-default .navbar-brand:hover{color:#5e5e5e;background-color:transparent}.navbar-default .navbar-text{color:#777}.navbar-default .navbar-nav>li>a{color:#777}.navbar-default .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>li>a:hover{color:#333;background-color:transparent}.navbar-default .navbar-nav>.active>a,.navbar-default .navbar-nav>.active>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.active>a:hover{color:#555;background-color:#e7e7e7}.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a,.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a:hover{color:#ccc;background-color:transparent}.navbar-default .navbar-toggle{border-color:#ddd}.navbar-default .navbar-toggle:focus,.navbar-default .navbar-toggle:hover{background-color:#ddd}.navbar-default .navbar-toggle .icon-bar{background-color:#888}.navbar-default .navbar-collapse,.navbar-default .navbar-form{border-color:#e7e7e7}.navbar-default .navbar-nav>.open>a,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:hover{color:#555;background-color:#e7e7e7}@media (max-width:767px){.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a{color:#777}.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover{color:#333;background-color:transparent}.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover{color:#555;background-color:#e7e7e7}.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover{color:#ccc;background-color:transparent}}.navbar-default .navbar-link{color:#777}.navbar-default .navbar-link:hover{color:#333}.navbar-default .btn-link{color:#777}.navbar-default .btn-link:focus,.navbar-default .btn-link:hover{color:#333}.navbar-default .btn-link[disabled]:focus,.navbar-default .btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:focus,fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:hover{color:#ccc}.navbar-inverse{background-color:#222;border-color:#080808}.navbar-inverse .navbar-brand{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .navbar-brand:focus,.navbar-inverse .navbar-brand:hover{color:#fff;background-color:transparent}.navbar-inverse .navbar-text{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .navbar-nav>li>a{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>li>a:hover{color:#fff;background-color:transparent}.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a:hover{color:#fff;background-color:#080808}.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a:hover{color:#444;background-color:transparent}.navbar-inverse .navbar-toggle{border-color:#333}.navbar-inverse .navbar-toggle:focus,.navbar-inverse .navbar-toggle:hover{background-color:#333}.navbar-inverse .navbar-toggle .icon-bar{background-color:#fff}.navbar-inverse .navbar-collapse,.navbar-inverse .navbar-form{border-color:#101010}.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:hover{color:#fff;background-color:#080808}@media (max-width:767px){.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.dropdown-header{border-color:#080808}.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu .divider{background-color:#080808}.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover{color:#fff;background-color:transparent}.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover{color:#fff;background-color:#080808}.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover{color:#444;background-color:transparent}}.navbar-inverse .navbar-link{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .navbar-link:hover{color:#fff}.navbar-inverse .btn-link{color:#9d9d9d}.navbar-inverse .btn-link:focus,.navbar-inverse .btn-link:hover{color:#fff}.navbar-inverse .btn-link[disabled]:focus,.navbar-inverse .btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:focus,fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:hover{color:#444}.breadcrumb{padding:8px 15px;margin-bottom:20px;list-style:none;background-color:#f5f5f5;border-radius:4px}.breadcrumb>li{display:inline-block}.breadcrumb>li+li:before{padding:0 5px;color:#ccc;content:"/\00a0"}.breadcrumb>.active{color:#777}.pagination{display:inline-block;padding-left:0;margin:20px 0;border-radius:4px}.pagination>li{display:inline}.pagination>li>a,.pagination>li>span{position:relative;float:left;padding:6px 12px;margin-left:-1px;line-height:1.42857143;color:#337ab7;text-decoration:none;background-color:#fff;border:1px solid #ddd}.pagination>li:first-child>a,.pagination>li:first-child>span{margin-left:0;border-top-left-radius:4px;border-bottom-left-radius:4px}.pagination>li:last-child>a,.pagination>li:last-child>span{border-top-right-radius:4px;border-bottom-right-radius:4px}.pagination>li>a:focus,.pagination>li>a:hover,.pagination>li>span:focus,.pagination>li>span:hover{z-index:3;color:#23527c;background-color:#eee;border-color:#ddd}.pagination>.active>a,.pagination>.active>a:focus,.pagination>.active>a:hover,.pagination>.active>span,.pagination>.active>span:focus,.pagination>.active>span:hover{z-index:2;color:#fff;cursor:default;background-color:#337ab7;border-color:#337ab7}.pagination>.disabled>a,.pagination>.disabled>a:focus,.pagination>.disabled>a:hover,.pagination>.disabled>span,.pagination>.disabled>span:focus,.pagination>.disabled>span:hover{color:#777;cursor:not-allowed;background-color:#fff;border-color:#ddd}.pagination-lg>li>a,.pagination-lg>li>span{padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333}.pagination-lg>li:first-child>a,.pagination-lg>li:first-child>span{border-top-left-radius:6px;border-bottom-left-radius:6px}.pagination-lg>li:last-child>a,.pagination-lg>li:last-child>span{border-top-right-radius:6px;border-bottom-right-radius:6px}.pagination-sm>li>a,.pagination-sm>li>span{padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:1.5}.pagination-sm>li:first-child>a,.pagination-sm>li:first-child>span{border-top-left-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px}.pagination-sm>li:last-child>a,.pagination-sm>li:last-child>span{border-top-right-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px}.pager{padding-left:0;margin:20px 0;text-align:center;list-style:none}.pager li{display:inline}.pager li>a,.pager li>span{display:inline-block;padding:5px 14px;background-color:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:15px}.pager li>a:focus,.pager li>a:hover{text-decoration:none;background-color:#eee}.pager .next>a,.pager .next>span{float:right}.pager .previous>a,.pager .previous>span{float:left}.pager .disabled>a,.pager .disabled>a:focus,.pager .disabled>a:hover,.pager .disabled>span{color:#777;cursor:not-allowed;background-color:#fff}.label{display:inline;padding:.2em .6em .3em;font-size:75%;font-weight:700;line-height:1;color:#fff;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align:baseline;border-radius:.25em}a.label:focus,a.label:hover{color:#fff;text-decoration:none;cursor:pointer}.label:empty{display:none}.btn .label{position:relative;top:-1px}.label-default{background-color:#777}.label-default[href]:focus,.label-default[href]:hover{background-color:#5e5e5e}.label-primary{background-color:#337ab7}.label-primary[href]:focus,.label-primary[href]:hover{background-color:#286090}.label-success{background-color:#5cb85c}.label-success[href]:focus,.label-success[href]:hover{background-color:#449d44}.label-info{background-color:#5bc0de}.label-info[href]:focus,.label-info[href]:hover{background-color:#31b0d5}.label-warning{background-color:#f0ad4e}.label-warning[href]:focus,.label-warning[href]:hover{background-color:#ec971f}.label-danger{background-color:#d9534f}.label-danger[href]:focus,.label-danger[href]:hover{background-color:#c9302c}.badge{display:inline-block;min-width:10px;padding:3px 7px;font-size:12px;font-weight:700;line-height:1;color:#fff;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align:middle;background-color:#777;border-radius:10px}.badge:empty{display:none}.btn .badge{position:relative;top:-1px}.btn-group-xs>.btn .badge,.btn-xs .badge{top:0;padding:1px 5px}a.badge:focus,a.badge:hover{color:#fff;text-decoration:none;cursor:pointer}.list-group-item.active>.badge,.nav-pills>.active>a>.badge{color:#337ab7;background-color:#fff}.list-group-item>.badge{float:right}.list-group-item>.badge+.badge{margin-right:5px}.nav-pills>li>a>.badge{margin-left:3px}.jumbotron{padding-top:30px;padding-bottom:30px;margin-bottom:30px;color:inherit;background-color:#eee}.jumbotron .h1,.jumbotron h1{color:inherit}.jumbotron p{margin-bottom:15px;font-size:21px;font-weight:200}.jumbotron>hr{border-top-color:#d5d5d5}.container .jumbotron,.container-fluid .jumbotron{border-radius:6px}.jumbotron .container{max-width:100%}@media screen and (min-width:768px){.jumbotron{padding-top:48px;padding-bottom:48px}.container .jumbotron,.container-fluid .jumbotron{padding-right:60px;padding-left:60px}.jumbotron .h1,.jumbotron h1{font-size:63px}}.thumbnail{display:block;padding:4px;margin-bottom:20px;line-height:1.42857143;background-color:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:4px;-webkit-transition:border .2s ease-in-out;-o-transition:border .2s ease-in-out;transition:border .2s ease-in-out}.thumbnail a>img,.thumbnail>img{margin-right:auto;margin-left:auto}a.thumbnail.active,a.thumbnail:focus,a.thumbnail:hover{border-color:#337ab7}.thumbnail .caption{padding:9px;color:#333}.alert{padding:15px;margin-bottom:20px;border:1px solid transparent;border-radius:4px}.alert h4{margin-top:0;color:inherit}.alert .alert-link{font-weight:700}.alert>p,.alert>ul{margin-bottom:0}.alert>p+p{margin-top:5px}.alert-dismissable,.alert-dismissible{padding-right:35px}.alert-dismissable .close,.alert-dismissible .close{position:relative;top:-2px;right:-21px;color:inherit}.alert-success{color:#3c763d;background-color:#dff0d8;border-color:#d6e9c6}.alert-success hr{border-top-color:#c9e2b3}.alert-success .alert-link{color:#2b542c}.alert-info{color:#31708f;background-color:#d9edf7;border-color:#bce8f1}.alert-info hr{border-top-color:#a6e1ec}.alert-info .alert-link{color:#245269}.alert-warning{color:#8a6d3b;background-color:#fcf8e3;border-color:#faebcc}.alert-warning hr{border-top-color:#f7e1b5}.alert-warning .alert-link{color:#66512c}.alert-danger{color:#a94442;background-color:#f2dede;border-color:#ebccd1}.alert-danger hr{border-top-color:#e4b9c0}.alert-danger .alert-link{color:#843534}@-webkit-keyframes progress-bar-stripes{from{background-position:40px 0}to{background-position:0 0}}@-o-keyframes progress-bar-stripes{from{background-position:40px 0}to{background-position:0 0}}@keyframes progress-bar-stripes{from{background-position:40px 0}to{background-position:0 0}}.progress{height:20px;margin-bottom:20px;overflow:hidden;background-color:#f5f5f5;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1)}.progress-bar{float:left;width:0;height:100%;font-size:12px;line-height:20px;color:#fff;text-align:center;background-color:#337ab7;-webkit-box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.15);box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.15);-webkit-transition:width .6s ease;-o-transition:width .6s ease;transition:width .6s ease}.progress-bar-striped,.progress-striped .progress-bar{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:-o-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);-webkit-background-size:40px 40px;background-size:40px 40px}.progress-bar.active,.progress.active .progress-bar{-webkit-animation:progress-bar-stripes 2s linear infinite;-o-animation:progress-bar-stripes 2s linear infinite;animation:progress-bar-stripes 2s linear infinite}.progress-bar-success{background-color:#5cb85c}.progress-striped .progress-bar-success{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:-o-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent)}.progress-bar-info{background-color:#5bc0de}.progress-striped .progress-bar-info{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:-o-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent)}.progress-bar-warning{background-color:#f0ad4e}.progress-striped .progress-bar-warning{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:-o-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent)}.progress-bar-danger{background-color:#d9534f}.progress-striped .progress-bar-danger{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:-o-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent);background-image:linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.15) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.15) 50%,rgba(255,255,255,.15) 75%,transparent 75%,transparent)}.media{margin-top:15px}.media:first-child{margin-top:0}.media,.media-body{overflow:hidden;zoom:1}.media-body{width:10000px}.media-object{display:block}.media-object.img-thumbnail{max-width:none}.media-right,.media>.pull-right{padding-left:10px}.media-left,.media>.pull-left{padding-right:10px}.media-body,.media-left,.media-right{display:table-cell;vertical-align:top}.media-middle{vertical-align:middle}.media-bottom{vertical-align:bottom}.media-heading{margin-top:0;margin-bottom:5px}.media-list{padding-left:0;list-style:none}.list-group{padding-left:0;margin-bottom:20px}.list-group-item{position:relative;display:block;padding:10px 15px;margin-bottom:-1px;background-color:#fff;border:1px solid #ddd}.list-group-item:first-child{border-top-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px}.list-group-item:last-child{margin-bottom:0;border-bottom-right-radius:4px;border-bottom-left-radius:4px}a.list-group-item,button.list-group-item{color:#555}a.list-group-item .list-group-item-heading,button.list-group-item .list-group-item-heading{color:#333}a.list-group-item:focus,a.list-group-item:hover,button.list-group-item:focus,button.list-group-item:hover{color:#555;text-decoration:none;background-color:#f5f5f5}button.list-group-item{width:100%;text-align:left}.list-group-item.disabled,.list-group-item.disabled:focus,.list-group-item.disabled:hover{color:#777;cursor:not-allowed;background-color:#eee}.list-group-item.disabled .list-group-item-heading,.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-heading,.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-heading{color:inherit}.list-group-item.disabled .list-group-item-text,.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-text,.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-text{color:#777}.list-group-item.active,.list-group-item.active:focus,.list-group-item.active:hover{z-index:2;color:#fff;background-color:#337ab7;border-color:#337ab7}.list-group-item.active .list-group-item-heading,.list-group-item.active .list-group-item-heading>.small,.list-group-item.active .list-group-item-heading>small,.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading,.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading>.small,.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading>small,.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading,.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading>.small,.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading>small{color:inherit}.list-group-item.active .list-group-item-text,.list-group-item.active:focus .list-group-item-text,.list-group-item.active:hover .list-group-item-text{color:#c7ddef}.list-group-item-success{color:#3c763d;background-color:#dff0d8}a.list-group-item-success,button.list-group-item-success{color:#3c763d}a.list-group-item-success .list-group-item-heading,button.list-group-item-success .list-group-item-heading{color:inherit}a.list-group-item-success:focus,a.list-group-item-success:hover,button.list-group-item-success:focus,button.list-group-item-success:hover{color:#3c763d;background-color:#d0e9c6}a.list-group-item-success.active,a.list-group-item-success.active:focus,a.list-group-item-success.active:hover,button.list-group-item-success.active,button.list-group-item-success.active:focus,button.list-group-item-success.active:hover{color:#fff;background-color:#3c763d;border-color:#3c763d}.list-group-item-info{color:#31708f;background-color:#d9edf7}a.list-group-item-info,button.list-group-item-info{color:#31708f}a.list-group-item-info .list-group-item-heading,button.list-group-item-info .list-group-item-heading{color:inherit}a.list-group-item-info:focus,a.list-group-item-info:hover,button.list-group-item-info:focus,button.list-group-item-info:hover{color:#31708f;background-color:#c4e3f3}a.list-group-item-info.active,a.list-group-item-info.active:focus,a.list-group-item-info.active:hover,button.list-group-item-info.active,button.list-group-item-info.active:focus,button.list-group-item-info.active:hover{color:#fff;background-color:#31708f;border-color:#31708f}.list-group-item-warning{color:#8a6d3b;background-color:#fcf8e3}a.list-group-item-warning,button.list-group-item-warning{color:#8a6d3b}a.list-group-item-warning .list-group-item-heading,button.list-group-item-warning .list-group-item-heading{color:inherit}a.list-group-item-warning:focus,a.list-group-item-warning:hover,button.list-group-item-warning:focus,button.list-group-item-warning:hover{color:#8a6d3b;background-color:#faf2cc}a.list-group-item-warning.active,a.list-group-item-warning.active:focus,a.list-group-item-warning.active:hover,button.list-group-item-warning.active,button.list-group-item-warning.active:focus,button.list-group-item-warning.active:hover{color:#fff;background-color:#8a6d3b;border-color:#8a6d3b}.list-group-item-danger{color:#a94442;background-color:#f2dede}a.list-group-item-danger,button.list-group-item-danger{color:#a94442}a.list-group-item-danger .list-group-item-heading,button.list-group-item-danger .list-group-item-heading{color:inherit}a.list-group-item-danger:focus,a.list-group-item-danger:hover,button.list-group-item-danger:focus,button.list-group-item-danger:hover{color:#a94442;background-color:#ebcccc}a.list-group-item-danger.active,a.list-group-item-danger.active:focus,a.list-group-item-danger.active:hover,button.list-group-item-danger.active,button.list-group-item-danger.active:focus,button.list-group-item-danger.active:hover{color:#fff;background-color:#a94442;border-color:#a94442}.list-group-item-heading{margin-top:0;margin-bottom:5px}.list-group-item-text{margin-bottom:0;line-height:1.3}.panel{margin-bottom:20px;background-color:#fff;border:1px solid transparent;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.05);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.05)}.panel-body{padding:15px}.panel-heading{padding:10px 15px;border-bottom:1px solid transparent;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px}.panel-heading>.dropdown .dropdown-toggle{color:inherit}.panel-title{margin-top:0;margin-bottom:0;font-size:16px;color:inherit}.panel-title>.small,.panel-title>.small>a,.panel-title>a,.panel-title>small,.panel-title>small>a{color:inherit}.panel-footer{padding:10px 15px;background-color:#f5f5f5;border-top:1px solid #ddd;border-bottom-right-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px}.panel>.list-group,.panel>.panel-collapse>.list-group{margin-bottom:0}.panel>.list-group .list-group-item,.panel>.panel-collapse>.list-group .list-group-item{border-width:1px 0;border-radius:0}.panel>.list-group:first-child .list-group-item:first-child,.panel>.panel-collapse>.list-group:first-child .list-group-item:first-child{border-top:0;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px}.panel>.list-group:last-child .list-group-item:last-child,.panel>.panel-collapse>.list-group:last-child .list-group-item:last-child{border-bottom:0;border-bottom-right-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px}.panel>.panel-heading+.panel-collapse>.list-group .list-group-item:first-child{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.panel-heading+.list-group .list-group-item:first-child{border-top-width:0}.list-group+.panel-footer{border-top-width:0}.panel>.panel-collapse>.table,.panel>.table,.panel>.table-responsive>.table{margin-bottom:0}.panel>.panel-collapse>.table caption,.panel>.table caption,.panel>.table-responsive>.table caption{padding-right:15px;padding-left:15px}.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child,.panel>.table:first-child{border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px}.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child{border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px}.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child{border-top-left-radius:3px}.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child{border-top-right-radius:3px}.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child,.panel>.table:last-child{border-bottom-right-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px}.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child{border-bottom-right-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px}.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child{border-bottom-left-radius:3px}.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child{border-bottom-right-radius:3px}.panel>.panel-body+.table,.panel>.panel-body+.table-responsive,.panel>.table+.panel-body,.panel>.table-responsive+.panel-body{border-top:1px solid #ddd}.panel>.table>tbody:first-child>tr:first-child td,.panel>.table>tbody:first-child>tr:first-child th{border-top:0}.panel>.table-bordered,.panel>.table-responsive>.table-bordered{border:0}.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child{border-left:0}.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child{border-right:0}.panel>.table-bordered>tbody>tr:first-child>td,.panel>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th,.panel>.table-bordered>thead>tr:first-child>td,.panel>.table-bordered>thead>tr:first-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:first-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>th{border-bottom:0}.panel>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.panel>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th{border-bottom:0}.panel>.table-responsive{margin-bottom:0;border:0}.panel-group{margin-bottom:20px}.panel-group .panel{margin-bottom:0;border-radius:4px}.panel-group .panel+.panel{margin-top:5px}.panel-group .panel-heading{border-bottom:0}.panel-group .panel-heading+.panel-collapse>.list-group,.panel-group .panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top:1px solid #ddd}.panel-group .panel-footer{border-top:0}.panel-group .panel-footer+.panel-collapse .panel-body{border-bottom:1px solid #ddd}.panel-default{border-color:#ddd}.panel-default>.panel-heading{color:#333;background-color:#f5f5f5;border-color:#ddd}.panel-default>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#ddd}.panel-default>.panel-heading .badge{color:#f5f5f5;background-color:#333}.panel-default>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#ddd}.panel-primary{border-color:#337ab7}.panel-primary>.panel-heading{color:#fff;background-color:#337ab7;border-color:#337ab7}.panel-primary>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#337ab7}.panel-primary>.panel-heading .badge{color:#337ab7;background-color:#fff}.panel-primary>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#337ab7}.panel-success{border-color:#d6e9c6}.panel-success>.panel-heading{color:#3c763d;background-color:#dff0d8;border-color:#d6e9c6}.panel-success>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#d6e9c6}.panel-success>.panel-heading .badge{color:#dff0d8;background-color:#3c763d}.panel-success>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#d6e9c6}.panel-info{border-color:#bce8f1}.panel-info>.panel-heading{color:#31708f;background-color:#d9edf7;border-color:#bce8f1}.panel-info>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#bce8f1}.panel-info>.panel-heading .badge{color:#d9edf7;background-color:#31708f}.panel-info>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#bce8f1}.panel-warning{border-color:#faebcc}.panel-warning>.panel-heading{color:#8a6d3b;background-color:#fcf8e3;border-color:#faebcc}.panel-warning>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#faebcc}.panel-warning>.panel-heading .badge{color:#fcf8e3;background-color:#8a6d3b}.panel-warning>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#faebcc}.panel-danger{border-color:#ebccd1}.panel-danger>.panel-heading{color:#a94442;background-color:#f2dede;border-color:#ebccd1}.panel-danger>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body{border-top-color:#ebccd1}.panel-danger>.panel-heading .badge{color:#f2dede;background-color:#a94442}.panel-danger>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body{border-bottom-color:#ebccd1}.embed-responsive{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden}.embed-responsive .embed-responsive-item,.embed-responsive embed,.embed-responsive iframe,.embed-responsive object,.embed-responsive video{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0}.embed-responsive-16by9{padding-bottom:56.25%}.embed-responsive-4by3{padding-bottom:75%}.well{min-height:20px;padding:19px;margin-bottom:20px;background-color:#f5f5f5;border:1px solid #e3e3e3;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.05);box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.05)}.well blockquote{border-color:#ddd;border-color:rgba(0,0,0,.15)}.well-lg{padding:24px;border-radius:6px}.well-sm{padding:9px;border-radius:3px}.close{float:right;font-size:21px;font-weight:700;line-height:1;color:#000;text-shadow:0 1px 0 #fff;filter:alpha(opacity=20);opacity:.2}.close:focus,.close:hover{color:#000;text-decoration:none;cursor:pointer;filter:alpha(opacity=50);opacity:.5}button.close{-webkit-appearance:none;padding:0;cursor:pointer;background:0 0;border:0}.modal-open{overflow:hidden}.modal{position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1050;display:none;overflow:hidden;-webkit-overflow-scrolling:touch;outline:0}.modal.fade .modal-dialog{-webkit-transition:-webkit-transform .3s ease-out;-o-transition:-o-transform .3s ease-out;transition:transform .3s ease-out;-webkit-transform:translate(0,-25%);-ms-transform:translate(0,-25%);-o-transform:translate(0,-25%);transform:translate(0,-25%)}.modal.in .modal-dialog{-webkit-transform:translate(0,0);-ms-transform:translate(0,0);-o-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}.modal-open .modal{overflow-x:hidden;overflow-y:auto}.modal-dialog{position:relative;width:auto;margin:10px}.modal-content{position:relative;background-color:#fff;-webkit-background-clip:padding-box;background-clip:padding-box;border:1px solid #999;border:1px solid rgba(0,0,0,.2);border-radius:6px;outline:0;-webkit-box-shadow:0 3px 9px rgba(0,0,0,.5);box-shadow:0 3px 9px rgba(0,0,0,.5)}.modal-backdrop{position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1040;background-color:#000}.modal-backdrop.fade{filter:alpha(opacity=0);opacity:0}.modal-backdrop.in{filter:alpha(opacity=50);opacity:.5}.modal-header{min-height:16.43px;padding:15px;border-bottom:1px solid #e5e5e5}.modal-header .close{margin-top:-2px}.modal-title{margin:0;line-height:1.42857143}.modal-body{position:relative;padding:15px}.modal-footer{padding:15px;text-align:right;border-top:1px solid #e5e5e5}.modal-footer .btn+.btn{margin-bottom:0;margin-left:5px}.modal-footer .btn-group .btn+.btn{margin-left:-1px}.modal-footer .btn-block+.btn-block{margin-left:0}.modal-scrollbar-measure{position:absolute;top:-9999px;width:50px;height:50px;overflow:scroll}@media (min-width:768px){.modal-dialog{width:600px;margin:30px auto}.modal-content{-webkit-box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,.5);box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,.5)}.modal-sm{width:300px}}@media (min-width:992px){.modal-lg{width:900px}}.tooltip{position:absolute;z-index:1070;display:block;font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1.42857143;text-align:left;text-align:start;text-decoration:none;text-shadow:none;text-transform:none;letter-spacing:normal;word-break:normal;word-spacing:normal;word-wrap:normal;white-space:normal;filter:alpha(opacity=0);opacity:0;line-break:auto}.tooltip.in{filter:alpha(opacity=90);opacity:.9}.tooltip.top{padding:5px 0;margin-top:-3px}.tooltip.right{padding:0 5px;margin-left:3px}.tooltip.bottom{padding:5px 0;margin-top:3px}.tooltip.left{padding:0 5px;margin-left:-3px}.tooltip-inner{max-width:200px;padding:3px 8px;color:#fff;text-align:center;background-color:#000;border-radius:4px}.tooltip-arrow{position:absolute;width:0;height:0;border-color:transparent;border-style:solid}.tooltip.top .tooltip-arrow{bottom:0;left:50%;margin-left:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}.tooltip.top-left .tooltip-arrow{right:5px;bottom:0;margin-bottom:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}.tooltip.top-right .tooltip-arrow{bottom:0;left:5px;margin-bottom:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}.tooltip.right .tooltip-arrow{top:50%;left:0;margin-top:-5px;border-width:5px 5px 5px 0;border-right-color:#000}.tooltip.left .tooltip-arrow{top:50%;right:0;margin-top:-5px;border-width:5px 0 5px 5px;border-left-color:#000}.tooltip.bottom .tooltip-arrow{top:0;left:50%;margin-left:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow{top:0;right:5px;margin-top:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow{top:0;left:5px;margin-top:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}.popover{position:absolute;top:0;left:0;z-index:1060;display:none;max-width:276px;padding:1px;font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1.42857143;text-align:left;text-align:start;text-decoration:none;text-shadow:none;text-transform:none;letter-spacing:normal;word-break:normal;word-spacing:normal;word-wrap:normal;white-space:normal;background-color:#fff;-webkit-background-clip:padding-box;background-clip:padding-box;border:1px solid #ccc;border:1px solid rgba(0,0,0,.2);border-radius:6px;-webkit-box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,.2);line-break:auto}.popover.top{margin-top:-10px}.popover.right{margin-left:10px}.popover.bottom{margin-top:10px}.popover.left{margin-left:-10px}.popover-title{padding:8px 14px;margin:0;font-size:14px;background-color:#f7f7f7;border-bottom:1px solid #ebebeb;border-radius:5px 5px 0 0}.popover-content{padding:9px 14px}.popover>.arrow,.popover>.arrow:after{position:absolute;display:block;width:0;height:0;border-color:transparent;border-style:solid}.popover>.arrow{border-width:11px}.popover>.arrow:after{content:"";border-width:10px}.popover.top>.arrow{bottom:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-top-color:#999;border-top-color:rgba(0,0,0,.25);border-bottom-width:0}.popover.top>.arrow:after{bottom:1px;margin-left:-10px;content:" ";border-top-color:#fff;border-bottom-width:0}.popover.right>.arrow{top:50%;left:-11px;margin-top:-11px;border-right-color:#999;border-right-color:rgba(0,0,0,.25);border-left-width:0}.popover.right>.arrow:after{bottom:-10px;left:1px;content:" ";border-right-color:#fff;border-left-width:0}.popover.bottom>.arrow{top:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-top-width:0;border-bottom-color:#999;border-bottom-color:rgba(0,0,0,.25)}.popover.bottom>.arrow:after{top:1px;margin-left:-10px;content:" ";border-top-width:0;border-bottom-color:#fff}.popover.left>.arrow{top:50%;right:-11px;margin-top:-11px;border-right-width:0;border-left-color:#999;border-left-color:rgba(0,0,0,.25)}.popover.left>.arrow:after{right:1px;bottom:-10px;content:" ";border-right-width:0;border-left-color:#fff}.carousel{position:relative}.carousel-inner{position:relative;width:100%;overflow:hidden}.carousel-inner>.item{position:relative;display:none;-webkit-transition:.6s ease-in-out left;-o-transition:.6s ease-in-out left;transition:.6s ease-in-out left}.carousel-inner>.item>a>img,.carousel-inner>.item>img{line-height:1}@media all and (transform-3d),(-webkit-transform-3d){.carousel-inner>.item{-webkit-transition:-webkit-transform .6s ease-in-out;-o-transition:-o-transform .6s ease-in-out;transition:transform .6s ease-in-out;-webkit-backface-visibility:hidden;backface-visibility:hidden;-webkit-perspective:1000px;perspective:1000px}.carousel-inner>.item.active.right,.carousel-inner>.item.next{left:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}.carousel-inner>.item.active.left,.carousel-inner>.item.prev{left:0;-webkit-transform:translate3d(-100%,0,0);transform:translate3d(-100%,0,0)}.carousel-inner>.item.active,.carousel-inner>.item.next.left,.carousel-inner>.item.prev.right{left:0;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}}.carousel-inner>.active,.carousel-inner>.next,.carousel-inner>.prev{display:block}.carousel-inner>.active{left:0}.carousel-inner>.next,.carousel-inner>.prev{position:absolute;top:0;width:100%}.carousel-inner>.next{left:100%}.carousel-inner>.prev{left:-100%}.carousel-inner>.next.left,.carousel-inner>.prev.right{left:0}.carousel-inner>.active.left{left:-100%}.carousel-inner>.active.right{left:100%}.carousel-control{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:15%;font-size:20px;color:#fff;text-align:center;text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.6);filter:alpha(opacity=50);opacity:.5}.carousel-control.left{background-image:-webkit-linear-gradient(left,rgba(0,0,0,.5) 0,rgba(0,0,0,.0001) 100%);background-image:-o-linear-gradient(left,rgba(0,0,0,.5) 0,rgba(0,0,0,.0001) 100%);background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,from(rgba(0,0,0,.5)),to(rgba(0,0,0,.0001)));background-image:linear-gradient(to right,rgba(0,0,0,.5) 0,rgba(0,0,0,.0001) 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#80000000', endColorstr='#00000000', GradientType=1);background-repeat:repeat-x}.carousel-control.right{right:0;left:auto;background-image:-webkit-linear-gradient(left,rgba(0,0,0,.0001) 0,rgba(0,0,0,.5) 100%);background-image:-o-linear-gradient(left,rgba(0,0,0,.0001) 0,rgba(0,0,0,.5) 100%);background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,from(rgba(0,0,0,.0001)),to(rgba(0,0,0,.5)));background-image:linear-gradient(to right,rgba(0,0,0,.0001) 0,rgba(0,0,0,.5) 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00000000', endColorstr='#80000000', GradientType=1);background-repeat:repeat-x}.carousel-control:focus,.carousel-control:hover{color:#fff;text-decoration:none;filter:alpha(opacity=90);outline:0;opacity:.9}.carousel-control .glyphicon-chevron-left,.carousel-control .glyphicon-chevron-right,.carousel-control .icon-next,.carousel-control .icon-prev{position:absolute;top:50%;z-index:5;display:inline-block;margin-top:-10px}.carousel-control .glyphicon-chevron-left,.carousel-control .icon-prev{left:50%;margin-left:-10px}.carousel-control .glyphicon-chevron-right,.carousel-control .icon-next{right:50%;margin-right:-10px}.carousel-control .icon-next,.carousel-control .icon-prev{width:20px;height:20px;font-family:serif;line-height:1}.carousel-control .icon-prev:before{content:'\2039'}.carousel-control .icon-next:before{content:'\203a'}.carousel-indicators{position:absolute;bottom:10px;left:50%;z-index:15;width:60%;padding-left:0;margin-left:-30%;text-align:center;list-style:none}.carousel-indicators li{display:inline-block;width:10px;height:10px;margin:1px;text-indent:-999px;cursor:pointer;background-color:#000\9;background-color:rgba(0,0,0,0);border:1px solid #fff;border-radius:10px}.carousel-indicators .active{width:12px;height:12px;margin:0;background-color:#fff}.carousel-caption{position:absolute;right:15%;bottom:20px;left:15%;z-index:10;padding-top:20px;padding-bottom:20px;color:#fff;text-align:center;text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.6)}.carousel-caption .btn{text-shadow:none}@media screen and (min-width:768px){.carousel-control .glyphicon-chevron-left,.carousel-control .glyphicon-chevron-right,.carousel-control .icon-next,.carousel-control .icon-prev{width:30px;height:30px;margin-top:-15px;font-size:30px}.carousel-control .glyphicon-chevron-left,.carousel-control .icon-prev{margin-left:-15px}.carousel-control .glyphicon-chevron-right,.carousel-control .icon-next{margin-right:-15px}.carousel-caption{right:20%;left:20%;padding-bottom:30px}.carousel-indicators{bottom:20px}}.btn-group-vertical>.btn-group:after,.btn-group-vertical>.btn-group:before,.btn-toolbar:after,.btn-toolbar:before,.clearfix:after,.clearfix:before,.container-fluid:after,.container-fluid:before,.container:after,.container:before,.dl-horizontal dd:after,.dl-horizontal dd:before,.form-horizontal .form-group:after,.form-horizontal .form-group:before,.modal-footer:after,.modal-footer:before,.nav:after,.nav:before,.navbar-collapse:after,.navbar-collapse:before,.navbar-header:after,.navbar-header:before,.navbar:after,.navbar:before,.pager:after,.pager:before,.panel-body:after,.panel-body:before,.row:after,.row:before{display:table;content:" "}.btn-group-vertical>.btn-group:after,.btn-toolbar:after,.clearfix:after,.container-fluid:after,.container:after,.dl-horizontal dd:after,.form-horizontal .form-group:after,.modal-footer:after,.nav:after,.navbar-collapse:after,.navbar-header:after,.navbar:after,.pager:after,.panel-body:after,.row:after{clear:both}.center-block{display:block;margin-right:auto;margin-left:auto}.pull-right{float:right!important}.pull-left{float:left!important}.hide{display:none!important}.show{display:block!important}.invisible{visibility:hidden}.text-hide{font:0/0 a;color:transparent;text-shadow:none;background-color:transparent;border:0}.hidden{display:none!important}.affix{position:fixed}@-ms-viewport{width:device-width}.visible-lg,.visible-md,.visible-sm,.visible-xs{display:none!important}.visible-lg-block,.visible-lg-inline,.visible-lg-inline-block,.visible-md-block,.visible-md-inline,.visible-md-inline-block,.visible-sm-block,.visible-sm-inline,.visible-sm-inline-block,.visible-xs-block,.visible-xs-inline,.visible-xs-inline-block{display:none!important}@media (max-width:767px){.visible-xs{display:block!important}table.visible-xs{display:table!important}tr.visible-xs{display:table-row!important}td.visible-xs,th.visible-xs{display:table-cell!important}}@media (max-width:767px){.visible-xs-block{display:block!important}}@media (max-width:767px){.visible-xs-inline{display:inline!important}}@media (max-width:767px){.visible-xs-inline-block{display:inline-block!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:991px){.visible-sm{display:block!important}table.visible-sm{display:table!important}tr.visible-sm{display:table-row!important}td.visible-sm,th.visible-sm{display:table-cell!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:991px){.visible-sm-block{display:block!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:991px){.visible-sm-inline{display:inline!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:991px){.visible-sm-inline-block{display:inline-block!important}}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px){.visible-md{display:block!important}table.visible-md{display:table!important}tr.visible-md{display:table-row!important}td.visible-md,th.visible-md{display:table-cell!important}}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px){.visible-md-block{display:block!important}}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px){.visible-md-inline{display:inline!important}}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px){.visible-md-inline-block{display:inline-block!important}}@media (min-width:1200px){.visible-lg{display:block!important}table.visible-lg{display:table!important}tr.visible-lg{display:table-row!important}td.visible-lg,th.visible-lg{display:table-cell!important}}@media (min-width:1200px){.visible-lg-block{display:block!important}}@media (min-width:1200px){.visible-lg-inline{display:inline!important}}@media (min-width:1200px){.visible-lg-inline-block{display:inline-block!important}}@media (max-width:767px){.hidden-xs{display:none!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:991px){.hidden-sm{display:none!important}}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px){.hidden-md{display:none!important}}@media (min-width:1200px){.hidden-lg{display:none!important}}.visible-print{display:none!important}@media print{.visible-print{display:block!important}table.visible-print{display:table!important}tr.visible-print{display:table-row!important}td.visible-print,th.visible-print{display:table-cell!important}}.visible-print-block{display:none!important}@media print{.visible-print-block{display:block!important}}.visible-print-inline{display:none!important}@media print{.visible-print-inline{display:inline!important}}.visible-print-inline-block{display:none!important}@media print{.visible-print-inline-block{display:inline-block!important}}@media print{.hidden-print{display:none!important}}
</style>
<script>/*!
 * Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
 * Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
 * Licensed under the MIT license
 */
if("undefined"==typeof jQuery)throw new Error("Bootstrap's JavaScript requires jQuery");+function(a){"use strict";var b=a.fn.jquery.split(" ")[0].split(".");if(b[0]<2&&b[1]<9||1==b[0]&&9==b[1]&&b[2]<1)throw new Error("Bootstrap's JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher")}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(){var a=document.createElement("bootstrap"),b={WebkitTransition:"webkitTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",OTransition:"oTransitionEnd otransitionend",transition:"transitionend"};for(var c in b)if(void 0!==a.style[c])return{end:b[c]};return!1}a.fn.emulateTransitionEnd=function(b){var c=!1,d=this;a(this).one("bsTransitionEnd",function(){c=!0});var e=function(){c||a(d).trigger(a.support.transition.end)};return setTimeout(e,b),this},a(function(){a.support.transition=b(),a.support.transition&&(a.event.special.bsTransitionEnd={bindType:a.support.transition.end,delegateType:a.support.transition.end,handle:function(b){return a(b.target).is(this)?b.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0}})})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var c=a(this),e=c.data("bs.alert");e||c.data("bs.alert",e=new d(this)),"string"==typeof b&&e[b].call(c)})}var c='[data-dismiss="alert"]',d=function(b){a(b).on("click",c,this.close)};d.VERSION="3.3.5",d.TRANSITION_DURATION=150,d.prototype.close=function(b){function c(){g.detach().trigger("closed.bs.alert").remove()}var e=a(this),f=e.attr("data-target");f||(f=e.attr("href"),f=f&&f.replace(/.*(?=#[^\s]*$)/,""));var g=a(f);b&&b.preventDefault(),g.length||(g=e.closest(".alert")),g.trigger(b=a.Event("close.bs.alert")),b.isDefaultPrevented()||(g.removeClass("in"),a.support.transition&&g.hasClass("fade")?g.one("bsTransitionEnd",c).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):c())};var e=a.fn.alert;a.fn.alert=b,a.fn.alert.Constructor=d,a.fn.alert.noConflict=function(){return a.fn.alert=e,this},a(document).on("click.bs.alert.data-api",c,d.prototype.close)}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.button"),f="object"==typeof b&&b;e||d.data("bs.button",e=new c(this,f)),"toggle"==b?e.toggle():b&&e.setState(b)})}var c=function(b,d){this.$element=a(b),this.options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.isLoading=!1};c.VERSION="3.3.5",c.DEFAULTS={loadingText:"loading..."},c.prototype.setState=function(b){var c="disabled",d=this.$element,e=d.is("input")?"val":"html",f=d.data();b+="Text",null==f.resetText&&d.data("resetText",d[e]()),setTimeout(a.proxy(function(){d[e](null==f[b]?this.options[b]:f[b]),"loadingText"==b?(this.isLoading=!0,d.addClass(c).attr(c,c)):this.isLoading&&(this.isLoading=!1,d.removeClass(c).removeAttr(c))},this),0)},c.prototype.toggle=function(){var a=!0,b=this.$element.closest('[data-toggle="buttons"]');if(b.length){var c=this.$element.find("input");"radio"==c.prop("type")?(c.prop("checked")&&(a=!1),b.find(".active").removeClass("active"),this.$element.addClass("active")):"checkbox"==c.prop("type")&&(c.prop("checked")!==this.$element.hasClass("active")&&(a=!1),this.$element.toggleClass("active")),c.prop("checked",this.$element.hasClass("active")),a&&c.trigger("change")}else this.$element.attr("aria-pressed",!this.$element.hasClass("active")),this.$element.toggleClass("active")};var d=a.fn.button;a.fn.button=b,a.fn.button.Constructor=c,a.fn.button.noConflict=function(){return a.fn.button=d,this},a(document).on("click.bs.button.data-api",'[data-toggle^="button"]',function(c){var d=a(c.target);d.hasClass("btn")||(d=d.closest(".btn")),b.call(d,"toggle"),a(c.target).is('input[type="radio"]')||a(c.target).is('input[type="checkbox"]')||c.preventDefault()}).on("focus.bs.button.data-api blur.bs.button.data-api",'[data-toggle^="button"]',function(b){a(b.target).closest(".btn").toggleClass("focus",/^focus(in)?$/.test(b.type))})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.carousel"),f=a.extend({},c.DEFAULTS,d.data(),"object"==typeof b&&b),g="string"==typeof b?b:f.slide;e||d.data("bs.carousel",e=new c(this,f)),"number"==typeof b?e.to(b):g?e[g]():f.interval&&e.pause().cycle()})}var c=function(b,c){this.$element=a(b),this.$indicators=this.$element.find(".carousel-indicators"),this.options=c,this.paused=null,this.sliding=null,this.interval=null,this.$active=null,this.$items=null,this.options.keyboard&&this.$element.on("keydown.bs.carousel",a.proxy(this.keydown,this)),"hover"==this.options.pause&&!("ontouchstart"in document.documentElement)&&this.$element.on("mouseenter.bs.carousel",a.proxy(this.pause,this)).on("mouseleave.bs.carousel",a.proxy(this.cycle,this))};c.VERSION="3.3.5",c.TRANSITION_DURATION=600,c.DEFAULTS={interval:5e3,pause:"hover",wrap:!0,keyboard:!0},c.prototype.keydown=function(a){if(!/input|textarea/i.test(a.target.tagName)){switch(a.which){case 37:this.prev();break;case 39:this.next();break;default:return}a.preventDefault()}},c.prototype.cycle=function(b){return b||(this.paused=!1),this.interval&&clearInterval(this.interval),this.options.interval&&!this.paused&&(this.interval=setInterval(a.proxy(this.next,this),this.options.interval)),this},c.prototype.getItemIndex=function(a){return this.$items=a.parent().children(".item"),this.$items.index(a||this.$active)},c.prototype.getItemForDirection=function(a,b){var c=this.getItemIndex(b),d="prev"==a&&0===c||"next"==a&&c==this.$items.length-1;if(d&&!this.options.wrap)return b;var e="prev"==a?-1:1,f=(c+e)%this.$items.length;return this.$items.eq(f)},c.prototype.to=function(a){var b=this,c=this.getItemIndex(this.$active=this.$element.find(".item.active"));return a>this.$items.length-1||0>a?void 0:this.sliding?this.$element.one("slid.bs.carousel",function(){b.to(a)}):c==a?this.pause().cycle():this.slide(a>c?"next":"prev",this.$items.eq(a))},c.prototype.pause=function(b){return b||(this.paused=!0),this.$element.find(".next, .prev").length&&a.support.transition&&(this.$element.trigger(a.support.transition.end),this.cycle(!0)),this.interval=clearInterval(this.interval),this},c.prototype.next=function(){return this.sliding?void 0:this.slide("next")},c.prototype.prev=function(){return this.sliding?void 0:this.slide("prev")},c.prototype.slide=function(b,d){var e=this.$element.find(".item.active"),f=d||this.getItemForDirection(b,e),g=this.interval,h="next"==b?"left":"right",i=this;if(f.hasClass("active"))return this.sliding=!1;var j=f[0],k=a.Event("slide.bs.carousel",{relatedTarget:j,direction:h});if(this.$element.trigger(k),!k.isDefaultPrevented()){if(this.sliding=!0,g&&this.pause(),this.$indicators.length){this.$indicators.find(".active").removeClass("active");var l=a(this.$indicators.children()[this.getItemIndex(f)]);l&&l.addClass("active")}var m=a.Event("slid.bs.carousel",{relatedTarget:j,direction:h});return a.support.transition&&this.$element.hasClass("slide")?(f.addClass(b),f[0].offsetWidth,e.addClass(h),f.addClass(h),e.one("bsTransitionEnd",function(){f.removeClass([b,h].join(" ")).addClass("active"),e.removeClass(["active",h].join(" ")),i.sliding=!1,setTimeout(function(){i.$element.trigger(m)},0)}).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION)):(e.removeClass("active"),f.addClass("active"),this.sliding=!1,this.$element.trigger(m)),g&&this.cycle(),this}};var d=a.fn.carousel;a.fn.carousel=b,a.fn.carousel.Constructor=c,a.fn.carousel.noConflict=function(){return a.fn.carousel=d,this};var e=function(c){var d,e=a(this),f=a(e.attr("data-target")||(d=e.attr("href"))&&d.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/,""));if(f.hasClass("carousel")){var g=a.extend({},f.data(),e.data()),h=e.attr("data-slide-to");h&&(g.interval=!1),b.call(f,g),h&&f.data("bs.carousel").to(h),c.preventDefault()}};a(document).on("click.bs.carousel.data-api","[data-slide]",e).on("click.bs.carousel.data-api","[data-slide-to]",e),a(window).on("load",function(){a('[data-ride="carousel"]').each(function(){var c=a(this);b.call(c,c.data())})})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){var c,d=b.attr("data-target")||(c=b.attr("href"))&&c.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/,"");return a(d)}function c(b){return this.each(function(){var c=a(this),e=c.data("bs.collapse"),f=a.extend({},d.DEFAULTS,c.data(),"object"==typeof b&&b);!e&&f.toggle&&/show|hide/.test(b)&&(f.toggle=!1),e||c.data("bs.collapse",e=new d(this,f)),"string"==typeof b&&e[b]()})}var d=function(b,c){this.$element=a(b),this.options=a.extend({},d.DEFAULTS,c),this.$trigger=a('[data-toggle="collapse"][href="#'+b.id+'"],[data-toggle="collapse"][data-target="#'+b.id+'"]'),this.transitioning=null,this.options.parent?this.$parent=this.getParent():this.addAriaAndCollapsedClass(this.$element,this.$trigger),this.options.toggle&&this.toggle()};d.VERSION="3.3.5",d.TRANSITION_DURATION=350,d.DEFAULTS={toggle:!0},d.prototype.dimension=function(){var a=this.$element.hasClass("width");return a?"width":"height"},d.prototype.show=function(){if(!this.transitioning&&!this.$element.hasClass("in")){var b,e=this.$parent&&this.$parent.children(".panel").children(".in, .collapsing");if(!(e&&e.length&&(b=e.data("bs.collapse"),b&&b.transitioning))){var f=a.Event("show.bs.collapse");if(this.$element.trigger(f),!f.isDefaultPrevented()){e&&e.length&&(c.call(e,"hide"),b||e.data("bs.collapse",null));var g=this.dimension();this.$element.removeClass("collapse").addClass("collapsing")[g](0).attr("aria-expanded",!0),this.$trigger.removeClass("collapsed").attr("aria-expanded",!0),this.transitioning=1;var h=function(){this.$element.removeClass("collapsing").addClass("collapse in")[g](""),this.transitioning=0,this.$element.trigger("shown.bs.collapse")};if(!a.support.transition)return h.call(this);var i=a.camelCase(["scroll",g].join("-"));this.$element.one("bsTransitionEnd",a.proxy(h,this)).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION)[g](this.$element[0][i])}}}},d.prototype.hide=function(){if(!this.transitioning&&this.$element.hasClass("in")){var b=a.Event("hide.bs.collapse");if(this.$element.trigger(b),!b.isDefaultPrevented()){var c=this.dimension();this.$element[c](this.$element[c]())[0].offsetHeight,this.$element.addClass("collapsing").removeClass("collapse in").attr("aria-expanded",!1),this.$trigger.addClass("collapsed").attr("aria-expanded",!1),this.transitioning=1;var e=function(){this.transitioning=0,this.$element.removeClass("collapsing").addClass("collapse").trigger("hidden.bs.collapse")};return a.support.transition?void this.$element[c](0).one("bsTransitionEnd",a.proxy(e,this)).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):e.call(this)}}},d.prototype.toggle=function(){this[this.$element.hasClass("in")?"hide":"show"]()},d.prototype.getParent=function(){return a(this.options.parent).find('[data-toggle="collapse"][data-parent="'+this.options.parent+'"]').each(a.proxy(function(c,d){var e=a(d);this.addAriaAndCollapsedClass(b(e),e)},this)).end()},d.prototype.addAriaAndCollapsedClass=function(a,b){var c=a.hasClass("in");a.attr("aria-expanded",c),b.toggleClass("collapsed",!c).attr("aria-expanded",c)};var e=a.fn.collapse;a.fn.collapse=c,a.fn.collapse.Constructor=d,a.fn.collapse.noConflict=function(){return a.fn.collapse=e,this},a(document).on("click.bs.collapse.data-api",'[data-toggle="collapse"]',function(d){var e=a(this);e.attr("data-target")||d.preventDefault();var f=b(e),g=f.data("bs.collapse"),h=g?"toggle":e.data();c.call(f,h)})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){var c=b.attr("data-target");c||(c=b.attr("href"),c=c&&/#[A-Za-z]/.test(c)&&c.replace(/.*(?=#[^\s]*$)/,""));var d=c&&a(c);return d&&d.length?d:b.parent()}function c(c){c&&3===c.which||(a(e).remove(),a(f).each(function(){var d=a(this),e=b(d),f={relatedTarget:this};e.hasClass("open")&&(c&&"click"==c.type&&/input|textarea/i.test(c.target.tagName)&&a.contains(e[0],c.target)||(e.trigger(c=a.Event("hide.bs.dropdown",f)),c.isDefaultPrevented()||(d.attr("aria-expanded","false"),e.removeClass("open").trigger("hidden.bs.dropdown",f))))}))}function d(b){return this.each(function(){var c=a(this),d=c.data("bs.dropdown");d||c.data("bs.dropdown",d=new g(this)),"string"==typeof b&&d[b].call(c)})}var e=".dropdown-backdrop",f='[data-toggle="dropdown"]',g=function(b){a(b).on("click.bs.dropdown",this.toggle)};g.VERSION="3.3.5",g.prototype.toggle=function(d){var e=a(this);if(!e.is(".disabled, :disabled")){var f=b(e),g=f.hasClass("open");if(c(),!g){"ontouchstart"in document.documentElement&&!f.closest(".navbar-nav").length&&a(document.createElement("div")).addClass("dropdown-backdrop").insertAfter(a(this)).on("click",c);var h={relatedTarget:this};if(f.trigger(d=a.Event("show.bs.dropdown",h)),d.isDefaultPrevented())return;e.trigger("focus").attr("aria-expanded","true"),f.toggleClass("open").trigger("shown.bs.dropdown",h)}return!1}},g.prototype.keydown=function(c){if(/(38|40|27|32)/.test(c.which)&&!/input|textarea/i.test(c.target.tagName)){var d=a(this);if(c.preventDefault(),c.stopPropagation(),!d.is(".disabled, :disabled")){var e=b(d),g=e.hasClass("open");if(!g&&27!=c.which||g&&27==c.which)return 27==c.which&&e.find(f).trigger("focus"),d.trigger("click");var h=" li:not(.disabled):visible a",i=e.find(".dropdown-menu"+h);if(i.length){var j=i.index(c.target);38==c.which&&j>0&&j--,40==c.which&&j<i.length-1&&j++,~j||(j=0),i.eq(j).trigger("focus")}}}};var h=a.fn.dropdown;a.fn.dropdown=d,a.fn.dropdown.Constructor=g,a.fn.dropdown.noConflict=function(){return a.fn.dropdown=h,this},a(document).on("click.bs.dropdown.data-api",c).on("click.bs.dropdown.data-api",".dropdown form",function(a){a.stopPropagation()}).on("click.bs.dropdown.data-api",f,g.prototype.toggle).on("keydown.bs.dropdown.data-api",f,g.prototype.keydown).on("keydown.bs.dropdown.data-api",".dropdown-menu",g.prototype.keydown)}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b,d){return this.each(function(){var e=a(this),f=e.data("bs.modal"),g=a.extend({},c.DEFAULTS,e.data(),"object"==typeof b&&b);f||e.data("bs.modal",f=new c(this,g)),"string"==typeof b?f[b](d):g.show&&f.show(d)})}var c=function(b,c){this.options=c,this.$body=a(document.body),this.$element=a(b),this.$dialog=this.$element.find(".modal-dialog"),this.$backdrop=null,this.isShown=null,this.originalBodyPad=null,this.scrollbarWidth=0,this.ignoreBackdropClick=!1,this.options.remote&&this.$element.find(".modal-content").load(this.options.remote,a.proxy(function(){this.$element.trigger("loaded.bs.modal")},this))};c.VERSION="3.3.5",c.TRANSITION_DURATION=300,c.BACKDROP_TRANSITION_DURATION=150,c.DEFAULTS={backdrop:!0,keyboard:!0,show:!0},c.prototype.toggle=function(a){return this.isShown?this.hide():this.show(a)},c.prototype.show=function(b){var d=this,e=a.Event("show.bs.modal",{relatedTarget:b});this.$element.trigger(e),this.isShown||e.isDefaultPrevented()||(this.isShown=!0,this.checkScrollbar(),this.setScrollbar(),this.$body.addClass("modal-open"),this.escape(),this.resize(),this.$element.on("click.dismiss.bs.modal",'[data-dismiss="modal"]',a.proxy(this.hide,this)),this.$dialog.on("mousedown.dismiss.bs.modal",function(){d.$element.one("mouseup.dismiss.bs.modal",function(b){a(b.target).is(d.$element)&&(d.ignoreBackdropClick=!0)})}),this.backdrop(function(){var e=a.support.transition&&d.$element.hasClass("fade");d.$element.parent().length||d.$element.appendTo(d.$body),d.$element.show().scrollTop(0),d.adjustDialog(),e&&d.$element[0].offsetWidth,d.$element.addClass("in"),d.enforceFocus();var f=a.Event("shown.bs.modal",{relatedTarget:b});e?d.$dialog.one("bsTransitionEnd",function(){d.$element.trigger("focus").trigger(f)}).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION):d.$element.trigger("focus").trigger(f)}))},c.prototype.hide=function(b){b&&b.preventDefault(),b=a.Event("hide.bs.modal"),this.$element.trigger(b),this.isShown&&!b.isDefaultPrevented()&&(this.isShown=!1,this.escape(),this.resize(),a(document).off("focusin.bs.modal"),this.$element.removeClass("in").off("click.dismiss.bs.modal").off("mouseup.dismiss.bs.modal"),this.$dialog.off("mousedown.dismiss.bs.modal"),a.support.transition&&this.$element.hasClass("fade")?this.$element.one("bsTransitionEnd",a.proxy(this.hideModal,this)).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION):this.hideModal())},c.prototype.enforceFocus=function(){a(document).off("focusin.bs.modal").on("focusin.bs.modal",a.proxy(function(a){this.$element[0]===a.target||this.$element.has(a.target).length||this.$element.trigger("focus")},this))},c.prototype.escape=function(){this.isShown&&this.options.keyboard?this.$element.on("keydown.dismiss.bs.modal",a.proxy(function(a){27==a.which&&this.hide()},this)):this.isShown||this.$element.off("keydown.dismiss.bs.modal")},c.prototype.resize=function(){this.isShown?a(window).on("resize.bs.modal",a.proxy(this.handleUpdate,this)):a(window).off("resize.bs.modal")},c.prototype.hideModal=function(){var a=this;this.$element.hide(),this.backdrop(function(){a.$body.removeClass("modal-open"),a.resetAdjustments(),a.resetScrollbar(),a.$element.trigger("hidden.bs.modal")})},c.prototype.removeBackdrop=function(){this.$backdrop&&this.$backdrop.remove(),this.$backdrop=null},c.prototype.backdrop=function(b){var d=this,e=this.$element.hasClass("fade")?"fade":"";if(this.isShown&&this.options.backdrop){var f=a.support.transition&&e;if(this.$backdrop=a(document.createElement("div")).addClass("modal-backdrop "+e).appendTo(this.$body),this.$element.on("click.dismiss.bs.modal",a.proxy(function(a){return this.ignoreBackdropClick?void(this.ignoreBackdropClick=!1):void(a.target===a.currentTarget&&("static"==this.options.backdrop?this.$element[0].focus():this.hide()))},this)),f&&this.$backdrop[0].offsetWidth,this.$backdrop.addClass("in"),!b)return;f?this.$backdrop.one("bsTransitionEnd",b).emulateTransitionEnd(c.BACKDROP_TRANSITION_DURATION):b()}else if(!this.isShown&&this.$backdrop){this.$backdrop.removeClass("in");var g=function(){d.removeBackdrop(),b&&b()};a.support.transition&&this.$element.hasClass("fade")?this.$backdrop.one("bsTransitionEnd",g).emulateTransitionEnd(c.BACKDROP_TRANSITION_DURATION):g()}else b&&b()},c.prototype.handleUpdate=function(){this.adjustDialog()},c.prototype.adjustDialog=function(){var a=this.$element[0].scrollHeight>document.documentElement.clientHeight;this.$element.css({paddingLeft:!this.bodyIsOverflowing&&a?this.scrollbarWidth:"",paddingRight:this.bodyIsOverflowing&&!a?this.scrollbarWidth:""})},c.prototype.resetAdjustments=function(){this.$element.css({paddingLeft:"",paddingRight:""})},c.prototype.checkScrollbar=function(){var a=window.innerWidth;if(!a){var b=document.documentElement.getBoundingClientRect();a=b.right-Math.abs(b.left)}this.bodyIsOverflowing=document.body.clientWidth<a,this.scrollbarWidth=this.measureScrollbar()},c.prototype.setScrollbar=function(){var a=parseInt(this.$body.css("padding-right")||0,10);this.originalBodyPad=document.body.style.paddingRight||"",this.bodyIsOverflowing&&this.$body.css("padding-right",a+this.scrollbarWidth)},c.prototype.resetScrollbar=function(){this.$body.css("padding-right",this.originalBodyPad)},c.prototype.measureScrollbar=function(){var a=document.createElement("div");a.className="modal-scrollbar-measure",this.$body.append(a);var b=a.offsetWidth-a.clientWidth;return this.$body[0].removeChild(a),b};var d=a.fn.modal;a.fn.modal=b,a.fn.modal.Constructor=c,a.fn.modal.noConflict=function(){return a.fn.modal=d,this},a(document).on("click.bs.modal.data-api",'[data-toggle="modal"]',function(c){var d=a(this),e=d.attr("href"),f=a(d.attr("data-target")||e&&e.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/,"")),g=f.data("bs.modal")?"toggle":a.extend({remote:!/#/.test(e)&&e},f.data(),d.data());d.is("a")&&c.preventDefault(),f.one("show.bs.modal",function(a){a.isDefaultPrevented()||f.one("hidden.bs.modal",function(){d.is(":visible")&&d.trigger("focus")})}),b.call(f,g,this)})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.tooltip"),f="object"==typeof b&&b;(e||!/destroy|hide/.test(b))&&(e||d.data("bs.tooltip",e=new c(this,f)),"string"==typeof b&&e[b]())})}var c=function(a,b){this.type=null,this.options=null,this.enabled=null,this.timeout=null,this.hoverState=null,this.$element=null,this.inState=null,this.init("tooltip",a,b)};c.VERSION="3.3.5",c.TRANSITION_DURATION=150,c.DEFAULTS={animation:!0,placement:"top",selector:!1,template:'<div class="tooltip" role="tooltip"><div class="tooltip-arrow"></div><div class="tooltip-inner"></div></div>',trigger:"hover focus",title:"",delay:0,html:!1,container:!1,viewport:{selector:"body",padding:0}},c.prototype.init=function(b,c,d){if(this.enabled=!0,this.type=b,this.$element=a(c),this.options=this.getOptions(d),this.$viewport=this.options.viewport&&a(a.isFunction(this.options.viewport)?this.options.viewport.call(this,this.$element):this.options.viewport.selector||this.options.viewport),this.inState={click:!1,hover:!1,focus:!1},this.$element[0]instanceof document.constructor&&!this.options.selector)throw new Error("`selector` option must be specified when initializing "+this.type+" on the window.document object!");for(var e=this.options.trigger.split(" "),f=e.length;f--;){var g=e[f];if("click"==g)this.$element.on("click."+this.type,this.options.selector,a.proxy(this.toggle,this));else if("manual"!=g){var h="hover"==g?"mouseenter":"focusin",i="hover"==g?"mouseleave":"focusout";this.$element.on(h+"."+this.type,this.options.selector,a.proxy(this.enter,this)),this.$element.on(i+"."+this.type,this.options.selector,a.proxy(this.leave,this))}}this.options.selector?this._options=a.extend({},this.options,{trigger:"manual",selector:""}):this.fixTitle()},c.prototype.getDefaults=function(){return c.DEFAULTS},c.prototype.getOptions=function(b){return b=a.extend({},this.getDefaults(),this.$element.data(),b),b.delay&&"number"==typeof b.delay&&(b.delay={show:b.delay,hide:b.delay}),b},c.prototype.getDelegateOptions=function(){var b={},c=this.getDefaults();return this._options&&a.each(this._options,function(a,d){c[a]!=d&&(b[a]=d)}),b},c.prototype.enter=function(b){var c=b instanceof this.constructor?b:a(b.currentTarget).data("bs."+this.type);return c||(c=new this.constructor(b.currentTarget,this.getDelegateOptions()),a(b.currentTarget).data("bs."+this.type,c)),b instanceof a.Event&&(c.inState["focusin"==b.type?"focus":"hover"]=!0),c.tip().hasClass("in")||"in"==c.hoverState?void(c.hoverState="in"):(clearTimeout(c.timeout),c.hoverState="in",c.options.delay&&c.options.delay.show?void(c.timeout=setTimeout(function(){"in"==c.hoverState&&c.show()},c.options.delay.show)):c.show())},c.prototype.isInStateTrue=function(){for(var a in this.inState)if(this.inState[a])return!0;return!1},c.prototype.leave=function(b){var c=b instanceof this.constructor?b:a(b.currentTarget).data("bs."+this.type);return c||(c=new this.constructor(b.currentTarget,this.getDelegateOptions()),a(b.currentTarget).data("bs."+this.type,c)),b instanceof a.Event&&(c.inState["focusout"==b.type?"focus":"hover"]=!1),c.isInStateTrue()?void 0:(clearTimeout(c.timeout),c.hoverState="out",c.options.delay&&c.options.delay.hide?void(c.timeout=setTimeout(function(){"out"==c.hoverState&&c.hide()},c.options.delay.hide)):c.hide())},c.prototype.show=function(){var b=a.Event("show.bs."+this.type);if(this.hasContent()&&this.enabled){this.$element.trigger(b);var d=a.contains(this.$element[0].ownerDocument.documentElement,this.$element[0]);if(b.isDefaultPrevented()||!d)return;var e=this,f=this.tip(),g=this.getUID(this.type);this.setContent(),f.attr("id",g),this.$element.attr("aria-describedby",g),this.options.animation&&f.addClass("fade");var h="function"==typeof this.options.placement?this.options.placement.call(this,f[0],this.$element[0]):this.options.placement,i=/\s?auto?\s?/i,j=i.test(h);j&&(h=h.replace(i,"")||"top"),f.detach().css({top:0,left:0,display:"block"}).addClass(h).data("bs."+this.type,this),this.options.container?f.appendTo(this.options.container):f.insertAfter(this.$element),this.$element.trigger("inserted.bs."+this.type);var k=this.getPosition(),l=f[0].offsetWidth,m=f[0].offsetHeight;if(j){var n=h,o=this.getPosition(this.$viewport);h="bottom"==h&&k.bottom+m>o.bottom?"top":"top"==h&&k.top-m<o.top?"bottom":"right"==h&&k.right+l>o.width?"left":"left"==h&&k.left-l<o.left?"right":h,f.removeClass(n).addClass(h)}var p=this.getCalculatedOffset(h,k,l,m);this.applyPlacement(p,h);var q=function(){var a=e.hoverState;e.$element.trigger("shown.bs."+e.type),e.hoverState=null,"out"==a&&e.leave(e)};a.support.transition&&this.$tip.hasClass("fade")?f.one("bsTransitionEnd",q).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION):q()}},c.prototype.applyPlacement=function(b,c){var d=this.tip(),e=d[0].offsetWidth,f=d[0].offsetHeight,g=parseInt(d.css("margin-top"),10),h=parseInt(d.css("margin-left"),10);isNaN(g)&&(g=0),isNaN(h)&&(h=0),b.top+=g,b.left+=h,a.offset.setOffset(d[0],a.extend({using:function(a){d.css({top:Math.round(a.top),left:Math.round(a.left)})}},b),0),d.addClass("in");var i=d[0].offsetWidth,j=d[0].offsetHeight;"top"==c&&j!=f&&(b.top=b.top+f-j);var k=this.getViewportAdjustedDelta(c,b,i,j);k.left?b.left+=k.left:b.top+=k.top;var l=/top|bottom/.test(c),m=l?2*k.left-e+i:2*k.top-f+j,n=l?"offsetWidth":"offsetHeight";d.offset(b),this.replaceArrow(m,d[0][n],l)},c.prototype.replaceArrow=function(a,b,c){this.arrow().css(c?"left":"top",50*(1-a/b)+"%").css(c?"top":"left","")},c.prototype.setContent=function(){var a=this.tip(),b=this.getTitle();a.find(".tooltip-inner")[this.options.html?"html":"text"](b),a.removeClass("fade in top bottom left right")},c.prototype.hide=function(b){function d(){"in"!=e.hoverState&&f.detach(),e.$element.removeAttr("aria-describedby").trigger("hidden.bs."+e.type),b&&b()}var e=this,f=a(this.$tip),g=a.Event("hide.bs."+this.type);return this.$element.trigger(g),g.isDefaultPrevented()?void 0:(f.removeClass("in"),a.support.transition&&f.hasClass("fade")?f.one("bsTransitionEnd",d).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION):d(),this.hoverState=null,this)},c.prototype.fixTitle=function(){var a=this.$element;(a.attr("title")||"string"!=typeof a.attr("data-original-title"))&&a.attr("data-original-title",a.attr("title")||"").attr("title","")},c.prototype.hasContent=function(){return this.getTitle()},c.prototype.getPosition=function(b){b=b||this.$element;var c=b[0],d="BODY"==c.tagName,e=c.getBoundingClientRect();null==e.width&&(e=a.extend({},e,{width:e.right-e.left,height:e.bottom-e.top}));var f=d?{top:0,left:0}:b.offset(),g={scroll:d?document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop:b.scrollTop()},h=d?{width:a(window).width(),height:a(window).height()}:null;return a.extend({},e,g,h,f)},c.prototype.getCalculatedOffset=function(a,b,c,d){return"bottom"==a?{top:b.top+b.height,left:b.left+b.width/2-c/2}:"top"==a?{top:b.top-d,left:b.left+b.width/2-c/2}:"left"==a?{top:b.top+b.height/2-d/2,left:b.left-c}:{top:b.top+b.height/2-d/2,left:b.left+b.width}},c.prototype.getViewportAdjustedDelta=function(a,b,c,d){var e={top:0,left:0};if(!this.$viewport)return e;var f=this.options.viewport&&this.options.viewport.padding||0,g=this.getPosition(this.$viewport);if(/right|left/.test(a)){var h=b.top-f-g.scroll,i=b.top+f-g.scroll+d;h<g.top?e.top=g.top-h:i>g.top+g.height&&(e.top=g.top+g.height-i)}else{var j=b.left-f,k=b.left+f+c;j<g.left?e.left=g.left-j:k>g.right&&(e.left=g.left+g.width-k)}return e},c.prototype.getTitle=function(){var a,b=this.$element,c=this.options;return a=b.attr("data-original-title")||("function"==typeof c.title?c.title.call(b[0]):c.title)},c.prototype.getUID=function(a){do a+=~~(1e6*Math.random());while(document.getElementById(a));return a},c.prototype.tip=function(){if(!this.$tip&&(this.$tip=a(this.options.template),1!=this.$tip.length))throw new Error(this.type+" `template` option must consist of exactly 1 top-level element!");return this.$tip},c.prototype.arrow=function(){return this.$arrow=this.$arrow||this.tip().find(".tooltip-arrow")},c.prototype.enable=function(){this.enabled=!0},c.prototype.disable=function(){this.enabled=!1},c.prototype.toggleEnabled=function(){this.enabled=!this.enabled},c.prototype.toggle=function(b){var c=this;b&&(c=a(b.currentTarget).data("bs."+this.type),c||(c=new this.constructor(b.currentTarget,this.getDelegateOptions()),a(b.currentTarget).data("bs."+this.type,c))),b?(c.inState.click=!c.inState.click,c.isInStateTrue()?c.enter(c):c.leave(c)):c.tip().hasClass("in")?c.leave(c):c.enter(c)},c.prototype.destroy=function(){var a=this;clearTimeout(this.timeout),this.hide(function(){a.$element.off("."+a.type).removeData("bs."+a.type),a.$tip&&a.$tip.detach(),a.$tip=null,a.$arrow=null,a.$viewport=null})};var d=a.fn.tooltip;a.fn.tooltip=b,a.fn.tooltip.Constructor=c,a.fn.tooltip.noConflict=function(){return a.fn.tooltip=d,this}}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.popover"),f="object"==typeof b&&b;(e||!/destroy|hide/.test(b))&&(e||d.data("bs.popover",e=new c(this,f)),"string"==typeof b&&e[b]())})}var c=function(a,b){this.init("popover",a,b)};if(!a.fn.tooltip)throw new Error("Popover requires tooltip.js");c.VERSION="3.3.5",c.DEFAULTS=a.extend({},a.fn.tooltip.Constructor.DEFAULTS,{placement:"right",trigger:"click",content:"",template:'<div class="popover" role="tooltip"><div class="arrow"></div><h3 class="popover-title"></h3><div class="popover-content"></div></div>'}),c.prototype=a.extend({},a.fn.tooltip.Constructor.prototype),c.prototype.constructor=c,c.prototype.getDefaults=function(){return c.DEFAULTS},c.prototype.setContent=function(){var a=this.tip(),b=this.getTitle(),c=this.getContent();a.find(".popover-title")[this.options.html?"html":"text"](b),a.find(".popover-content").children().detach().end()[this.options.html?"string"==typeof c?"html":"append":"text"](c),a.removeClass("fade top bottom left right in"),a.find(".popover-title").html()||a.find(".popover-title").hide()},c.prototype.hasContent=function(){return this.getTitle()||this.getContent()},c.prototype.getContent=function(){var a=this.$element,b=this.options;return a.attr("data-content")||("function"==typeof b.content?b.content.call(a[0]):b.content)},c.prototype.arrow=function(){return this.$arrow=this.$arrow||this.tip().find(".arrow")};var d=a.fn.popover;a.fn.popover=b,a.fn.popover.Constructor=c,a.fn.popover.noConflict=function(){return a.fn.popover=d,this}}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(c,d){this.$body=a(document.body),this.$scrollElement=a(a(c).is(document.body)?window:c),this.options=a.extend({},b.DEFAULTS,d),this.selector=(this.options.target||"")+" .nav li > a",this.offsets=[],this.targets=[],this.activeTarget=null,this.scrollHeight=0,this.$scrollElement.on("scroll.bs.scrollspy",a.proxy(this.process,this)),this.refresh(),this.process()}function c(c){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.scrollspy"),f="object"==typeof c&&c;e||d.data("bs.scrollspy",e=new b(this,f)),"string"==typeof c&&e[c]()})}b.VERSION="3.3.5",b.DEFAULTS={offset:10},b.prototype.getScrollHeight=function(){return this.$scrollElement[0].scrollHeight||Math.max(this.$body[0].scrollHeight,document.documentElement.scrollHeight)},b.prototype.refresh=function(){var b=this,c="offset",d=0;this.offsets=[],this.targets=[],this.scrollHeight=this.getScrollHeight(),a.isWindow(this.$scrollElement[0])||(c="position",d=this.$scrollElement.scrollTop()),this.$body.find(this.selector).map(function(){var b=a(this),e=b.data("target")||b.attr("href"),f=/^#./.test(e)&&a(e);return f&&f.length&&f.is(":visible")&&[[f[c]().top+d,e]]||null}).sort(function(a,b){return a[0]-b[0]}).each(function(){b.offsets.push(this[0]),b.targets.push(this[1])})},b.prototype.process=function(){var a,b=this.$scrollElement.scrollTop()+this.options.offset,c=this.getScrollHeight(),d=this.options.offset+c-this.$scrollElement.height(),e=this.offsets,f=this.targets,g=this.activeTarget;if(this.scrollHeight!=c&&this.refresh(),b>=d)return g!=(a=f[f.length-1])&&this.activate(a);if(g&&b<e[0])return this.activeTarget=null,this.clear();for(a=e.length;a--;)g!=f[a]&&b>=e[a]&&(void 0===e[a+1]||b<e[a+1])&&this.activate(f[a])},b.prototype.activate=function(b){this.activeTarget=b,this.clear();var c=this.selector+'[data-target="'+b+'"],'+this.selector+'[href="'+b+'"]',d=a(c).parents("li").addClass("active");d.parent(".dropdown-menu").length&&(d=d.closest("li.dropdown").addClass("active")),
d.trigger("activate.bs.scrollspy")},b.prototype.clear=function(){a(this.selector).parentsUntil(this.options.target,".active").removeClass("active")};var d=a.fn.scrollspy;a.fn.scrollspy=c,a.fn.scrollspy.Constructor=b,a.fn.scrollspy.noConflict=function(){return a.fn.scrollspy=d,this},a(window).on("load.bs.scrollspy.data-api",function(){a('[data-spy="scroll"]').each(function(){var b=a(this);c.call(b,b.data())})})}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.tab");e||d.data("bs.tab",e=new c(this)),"string"==typeof b&&e[b]()})}var c=function(b){this.element=a(b)};c.VERSION="3.3.5",c.TRANSITION_DURATION=150,c.prototype.show=function(){var b=this.element,c=b.closest("ul:not(.dropdown-menu)"),d=b.data("target");if(d||(d=b.attr("href"),d=d&&d.replace(/.*(?=#[^\s]*$)/,"")),!b.parent("li").hasClass("active")){var e=c.find(".active:last a"),f=a.Event("hide.bs.tab",{relatedTarget:b[0]}),g=a.Event("show.bs.tab",{relatedTarget:e[0]});if(e.trigger(f),b.trigger(g),!g.isDefaultPrevented()&&!f.isDefaultPrevented()){var h=a(d);this.activate(b.closest("li"),c),this.activate(h,h.parent(),function(){e.trigger({type:"hidden.bs.tab",relatedTarget:b[0]}),b.trigger({type:"shown.bs.tab",relatedTarget:e[0]})})}}},c.prototype.activate=function(b,d,e){function f(){g.removeClass("active").find("> .dropdown-menu > .active").removeClass("active").end().find('[data-toggle="tab"]').attr("aria-expanded",!1),b.addClass("active").find('[data-toggle="tab"]').attr("aria-expanded",!0),h?(b[0].offsetWidth,b.addClass("in")):b.removeClass("fade"),b.parent(".dropdown-menu").length&&b.closest("li.dropdown").addClass("active").end().find('[data-toggle="tab"]').attr("aria-expanded",!0),e&&e()}var g=d.find("> .active"),h=e&&a.support.transition&&(g.length&&g.hasClass("fade")||!!d.find("> .fade").length);g.length&&h?g.one("bsTransitionEnd",f).emulateTransitionEnd(c.TRANSITION_DURATION):f(),g.removeClass("in")};var d=a.fn.tab;a.fn.tab=b,a.fn.tab.Constructor=c,a.fn.tab.noConflict=function(){return a.fn.tab=d,this};var e=function(c){c.preventDefault(),b.call(a(this),"show")};a(document).on("click.bs.tab.data-api",'[data-toggle="tab"]',e).on("click.bs.tab.data-api",'[data-toggle="pill"]',e)}(jQuery),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.affix"),f="object"==typeof b&&b;e||d.data("bs.affix",e=new c(this,f)),"string"==typeof b&&e[b]()})}var c=function(b,d){this.options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.$target=a(this.options.target).on("scroll.bs.affix.data-api",a.proxy(this.checkPosition,this)).on("click.bs.affix.data-api",a.proxy(this.checkPositionWithEventLoop,this)),this.$element=a(b),this.affixed=null,this.unpin=null,this.pinnedOffset=null,this.checkPosition()};c.VERSION="3.3.5",c.RESET="affix affix-top affix-bottom",c.DEFAULTS={offset:0,target:window},c.prototype.getState=function(a,b,c,d){var e=this.$target.scrollTop(),f=this.$element.offset(),g=this.$target.height();if(null!=c&&"top"==this.affixed)return c>e?"top":!1;if("bottom"==this.affixed)return null!=c?e+this.unpin<=f.top?!1:"bottom":a-d>=e+g?!1:"bottom";var h=null==this.affixed,i=h?e:f.top,j=h?g:b;return null!=c&&c>=e?"top":null!=d&&i+j>=a-d?"bottom":!1},c.prototype.getPinnedOffset=function(){if(this.pinnedOffset)return this.pinnedOffset;this.$element.removeClass(c.RESET).addClass("affix");var a=this.$target.scrollTop(),b=this.$element.offset();return this.pinnedOffset=b.top-a},c.prototype.checkPositionWithEventLoop=function(){setTimeout(a.proxy(this.checkPosition,this),1)},c.prototype.checkPosition=function(){if(this.$element.is(":visible")){var b=this.$element.height(),d=this.options.offset,e=d.top,f=d.bottom,g=Math.max(a(document).height(),a(document.body).height());"object"!=typeof d&&(f=e=d),"function"==typeof e&&(e=d.top(this.$element)),"function"==typeof f&&(f=d.bottom(this.$element));var h=this.getState(g,b,e,f);if(this.affixed!=h){null!=this.unpin&&this.$element.css("top","");var i="affix"+(h?"-"+h:""),j=a.Event(i+".bs.affix");if(this.$element.trigger(j),j.isDefaultPrevented())return;this.affixed=h,this.unpin="bottom"==h?this.getPinnedOffset():null,this.$element.removeClass(c.RESET).addClass(i).trigger(i.replace("affix","affixed")+".bs.affix")}"bottom"==h&&this.$element.offset({top:g-b-f})}};var d=a.fn.affix;a.fn.affix=b,a.fn.affix.Constructor=c,a.fn.affix.noConflict=function(){return a.fn.affix=d,this},a(window).on("load",function(){a('[data-spy="affix"]').each(function(){var c=a(this),d=c.data();d.offset=d.offset||{},null!=d.offsetBottom&&(d.offset.bottom=d.offsetBottom),null!=d.offsetTop&&(d.offset.top=d.offsetTop),b.call(c,d)})})}(jQuery);</script>
<script>/**
* @preserve HTML5 Shiv 3.7.2 | @afarkas @jdalton @jon_neal @rem | MIT/GPL2 Licensed
*/
// Only run this code in IE 8
if (!!window.navigator.userAgent.match("MSIE 8")) {
!function(a,b){function c(a,b){var c=a.createElement("p"),d=a.getElementsByTagName("head")[0]||a.documentElement;return c.innerHTML="x<style>"+b+"</style>",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="<xyz></xyz>",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);
};
</script>
<script>/*! Respond.js v1.4.2: min/max-width media query polyfill * Copyright 2013 Scott Jehl
 * Licensed under https://github.com/scottjehl/Respond/blob/master/LICENSE-MIT
 * */

// Only run this code in IE 8
if (!!window.navigator.userAgent.match("MSIE 8")) {
!function(a){"use strict";a.matchMedia=a.matchMedia||function(a){var b,c=a.documentElement,d=c.firstElementChild||c.firstChild,e=a.createElement("body"),f=a.createElement("div");return f.id="mq-test-1",f.style.cssText="position:absolute;top:-100em",e.style.background="none",e.appendChild(f),function(a){return f.innerHTML='&shy;<style media="'+a+'"> #mq-test-1 { width: 42px; }</style>',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){u(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\([\s]*min\-width\s*:[\s]*([\s]*[0-9\.]+)(px|em)[\s]*\)/,maxw:/\([\s]*max\-width\s*:[\s]*([\s]*[0-9\.]+)(px|em)[\s]*\)/},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var g,h,i,j=a.document,k=j.documentElement,l=[],m=[],n=[],o={},p=30,q=j.getElementsByTagName("head")[0]||k,r=j.getElementsByTagName("base")[0],s=q.getElementsByTagName("link"),t=function(){var a,b=j.createElement("div"),c=j.body,d=k.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=j.createElement("body"),c.style.background="none"),k.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&k.insertBefore(c,k.firstChild),a=b.offsetWidth,f?k.removeChild(c):c.removeChild(b),k.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=i=parseFloat(a)},u=function(b){var c="clientWidth",d=k[c],e="CSS1Compat"===j.compatMode&&d||j.body[c]||d,f={},o=s[s.length-1],r=(new Date).getTime();if(b&&g&&p>r-g)return a.clearTimeout(h),h=a.setTimeout(u,p),void 0;g=r;for(var v in l)if(l.hasOwnProperty(v)){var w=l[v],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?i||t():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?i||t():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(m[w.rules]))}for(var C in n)n.hasOwnProperty(C)&&n[C]&&n[C].parentNode===q&&q.removeChild(n[C]);n.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=j.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,q.insertBefore(E,o.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(j.createTextNode(F)),n.push(E)}},v=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var g=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},h=!f&&d;b.length&&(b+="/"),h&&(f=1);for(var i=0;f>i;i++){var j,k,n,o;h?(j=d,m.push(g(a))):(j=e[i].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,m.push(RegExp.$2&&g(RegExp.$2))),n=j.split(","),o=n.length;for(var p=0;o>p;p++)k=n[p],l.push({media:k.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:m.length-1,hasquery:k.indexOf("(")>-1,minw:k.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:k.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}u()},w=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){v(c,b.href,b.media),o[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){w()},0)})}},x=function(){for(var b=0;b<s.length;b++){var c=s[b],e=c.href,f=c.media,g=c.rel&&"stylesheet"===c.rel.toLowerCase();e&&g&&!o[e]&&(c.styleSheet&&c.styleSheet.rawCssText?(v(c.styleSheet.rawCssText,e,f),o[e]=!0):(!/^([a-zA-Z:]*\/\/)/.test(e)&&!r||e.replace(RegExp.$1,"").split("/")[0]===a.location.host)&&("//"===e.substring(0,2)&&(e=a.location.protocol+e),d.push({href:e,media:f})))}w()};x(),c.update=x,c.getEmValue=t,a.addEventListener?a.addEventListener("resize",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onresize",b)}}(this);
};
</script>
<script>

/**
 * jQuery Plugin: Sticky Tabs
 *
 * @author Aidan Lister <aidan@php.net>
 * adapted by Ruben Arslan to activate parent tabs too
 * http://www.aidanlister.com/2014/03/persisting-the-tab-state-in-bootstrap/
 */
(function($) {
 "use strict";
 $.fn.rmarkdownStickyTabs = function() {
  var context = this;
  // Show the tab corresponding with the hash in the URL, or the first tab
  var showStuffFromHash = function() {
   var hash = window.location.hash;
   var selector = hash ? 'a[href="' + hash + '"]' : 'li.active > a';
   var $selector = $(selector, context);
   if($selector.data('toggle') === "tab") {
    $selector.tab('show');
    // walk up the ancestors of this element, show any hidden tabs
    $selector.parents('.section.tabset').each(function(i, elm) {
     var link = $('a[href="#' + $(elm).attr('id') + '"]');
     if(link.data('toggle') === "tab") {
      link.tab("show");
     }
    });
   }
  };


  // Set the correct tab when the page loads
  showStuffFromHash(context);

  // Set the correct tab when a user uses their back/forward button
  $(window).on('hashchange', function() {
   showStuffFromHash(context);
  });

  // Change the URL when tabs are clicked
  $('a', context).on('click', function(e) {
   history.pushState(null, null, this.href);
   showStuffFromHash(context);
  });

  return this;
 };
}(jQuery));

window.buildTabsets = function(tocID) {

 // build a tabset from a section div with the .tabset class
 function buildTabset(tabset) {

  // check for fade and pills options
  var fade = tabset.hasClass("tabset-fade");
  var pills = tabset.hasClass("tabset-pills");
  var navClass = pills ? "nav-pills" : "nav-tabs";

  // determine the heading level of the tabset and tabs
  var match = tabset.attr('class').match(/level(\d) /);
  if (match === null)
   return;
  var tabsetLevel = Number(match[1]);
  var tabLevel = tabsetLevel + 1;

  // find all subheadings immediately below
  var tabs = tabset.find("div.section.level" + tabLevel);
  if (!tabs.length)
   return;

  // create tablist and tab-content elements
  var tabList = $('<ul class="nav ' + navClass + '" role="tablist"></ul>');
  $(tabs[0]).before(tabList);
  var tabContent = $('<div class="tab-content"></div>');
  $(tabs[0]).before(tabContent);

  // build the tabset
  var activeTab = 0;
  tabs.each(function(i) {

   // get the tab div
   var tab = $(tabs[i]);

   // get the id then sanitize it for use with bootstrap tabs
   var id = tab.attr('id');

   // see if this is marked as the active tab
   if (tab.hasClass('active'))
    activeTab = i;

   // remove any table of contents entries associated with
   // this ID (since we'll be removing the heading element)
   $("div#" + tocID + " li a[href='#" + id + "']").parent().remove();

   // sanitize the id for use with bootstrap tabs
   id = id.replace(/[.\/?&!#<>]/g, '').replace(/\s/g, '_');
   tab.attr('id', id);

   // get the heading element within it, grab it's text, then remove it
   var heading = tab.find('h' + tabLevel + ':first');
   var headingText = heading.html();
   heading.remove();

   // build and append the tab list item
   var a = $('<a role="tab" data-toggle="tab">' + headingText + '</a>');
   a.attr('href', '#' + id);
   a.attr('aria-controls', id);
   var li = $('<li role="presentation"></li>');
   li.append(a);
   tabList.append(li);

   // set it's attributes
   tab.attr('role', 'tabpanel');
   tab.addClass('tab-pane');
   tab.addClass('tabbed-pane');
   if (fade)
    tab.addClass('fade');

   // move it into the tab content div
   tab.detach().appendTo(tabContent);
  });

  // set active tab
  $(tabList.children('li')[activeTab]).addClass('active');
  var active = $(tabContent.children('div.section')[activeTab]);
  active.addClass('active');
  if (fade)
   active.addClass('in');

  if (tabset.hasClass("tabset-sticky"))
   tabset.rmarkdownStickyTabs();
 }

 // convert section divs with the .tabset class to tabsets
 var tabsets = $("div.section.tabset");
 tabsets.each(function(i) {
  buildTabset($(tabsets[i]));
 });
};

</script>
<style type="text/css">.hljs-literal {
color: #990073;
}
.hljs-number {
color: #099;
}
.hljs-comment {
color: #998;
font-style: italic;
}
.hljs-keyword {
color: #900;
font-weight: bold;
}
.hljs-string {
color: #d14;
}
</style>
<script src="data:application/javascript;base64,LyohIGhpZ2hsaWdodC5qcyB2OS4xMi4wIHwgQlNEMyBMaWNlbnNlIHwgZ2l0LmlvL2hsanNsaWNlbnNlICovCiFmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgbj0ib2JqZWN0Ij09dHlwZW9mIHdpbmRvdyYmd2luZG93fHwib2JqZWN0Ij09dHlwZW9mIHNlbGYmJnNlbGY7InVuZGVmaW5lZCIhPXR5cGVvZiBleHBvcnRzP2UoZXhwb3J0cyk6biYmKG4uaGxqcz1lKHt9KSwiZnVuY3Rpb24iPT10eXBlb2YgZGVmaW5lJiZkZWZpbmUuYW1kJiZkZWZpbmUoW10sZnVuY3Rpb24oKXtyZXR1cm4gbi5obGpzfSkpfShmdW5jdGlvbihlKXtmdW5jdGlvbiBuKGUpe3JldHVybiBlLnJlcGxhY2UoLyYvZywiJmFtcDsiKS5yZXBsYWNlKC88L2csIiZsdDsiKS5yZXBsYWNlKC8+L2csIiZndDsiKX1mdW5jdGlvbiB0KGUpe3JldHVybiBlLm5vZGVOYW1lLnRvTG93ZXJDYXNlKCl9ZnVuY3Rpb24gcihlLG4pe3ZhciB0PWUmJmUuZXhlYyhuKTtyZXR1cm4gdCYmMD09PXQuaW5kZXh9ZnVuY3Rpb24gYShlKXtyZXR1cm4gay50ZXN0KGUpfWZ1bmN0aW9uIGkoZSl7dmFyIG4sdCxyLGksbz1lLmNsYXNzTmFtZSsiICI7aWYobys9ZS5wYXJlbnROb2RlP2UucGFyZW50Tm9kZS5jbGFzc05hbWU6IiIsdD1CLmV4ZWMobykpcmV0dXJuIHcodFsxXSk/dFsxXToibm8taGlnaGxpZ2h0Ijtmb3Iobz1vLnNwbGl0KC9ccysvKSxuPTAscj1vLmxlbmd0aDtyPm47bisrKWlmKGk9b1tuXSxhKGkpfHx3KGkpKXJldHVybiBpfWZ1bmN0aW9uIG8oZSl7dmFyIG4sdD17fSxyPUFycmF5LnByb3RvdHlwZS5zbGljZS5jYWxsKGFyZ3VtZW50cywxKTtmb3IobiBpbiBlKXRbbl09ZVtuXTtyZXR1cm4gci5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKGUpe2ZvcihuIGluIGUpdFtuXT1lW25dfSksdH1mdW5jdGlvbiB1KGUpe3ZhciBuPVtdO3JldHVybiBmdW5jdGlvbiByKGUsYSl7Zm9yKHZhciBpPWUuZmlyc3RDaGlsZDtpO2k9aS5uZXh0U2libGluZykzPT09aS5ub2RlVHlwZT9hKz1pLm5vZGVWYWx1ZS5sZW5ndGg6MT09PWkubm9kZVR5cGUmJihuLnB1c2goe2V2ZW50OiJzdGFydCIsb2Zmc2V0OmEsbm9kZTppfSksYT1yKGksYSksdChpKS5tYXRjaCgvYnJ8aHJ8aW1nfGlucHV0Lyl8fG4ucHVzaCh7ZXZlbnQ6InN0b3AiLG9mZnNldDphLG5vZGU6aX0pKTtyZXR1cm4gYX0oZSwwKSxufWZ1bmN0aW9uIGMoZSxyLGEpe2Z1bmN0aW9uIGkoKXtyZXR1cm4gZS5sZW5ndGgmJnIubGVuZ3RoP2VbMF0ub2Zmc2V0IT09clswXS5vZmZzZXQ/ZVswXS5vZmZzZXQ8clswXS5vZmZzZXQ/ZTpyOiJzdGFydCI9PT1yWzBdLmV2ZW50P2U6cjplLmxlbmd0aD9lOnJ9ZnVuY3Rpb24gbyhlKXtmdW5jdGlvbiByKGUpe3JldHVybiIgIitlLm5vZGVOYW1lKyc9IicrbihlLnZhbHVlKS5yZXBsYWNlKCciJywiJnF1b3Q7IikrJyInfXMrPSI8Iit0KGUpK0UubWFwLmNhbGwoZS5hdHRyaWJ1dGVzLHIpLmpvaW4oIiIpKyI+In1mdW5jdGlvbiB1KGUpe3MrPSI8LyIrdChlKSsiPiJ9ZnVuY3Rpb24gYyhlKXsoInN0YXJ0Ij09PWUuZXZlbnQ/bzp1KShlLm5vZGUpfWZvcih2YXIgbD0wLHM9IiIsZj1bXTtlLmxlbmd0aHx8ci5sZW5ndGg7KXt2YXIgZz1pKCk7aWYocys9bihhLnN1YnN0cmluZyhsLGdbMF0ub2Zmc2V0KSksbD1nWzBdLm9mZnNldCxnPT09ZSl7Zi5yZXZlcnNlKCkuZm9yRWFjaCh1KTtkbyBjKGcuc3BsaWNlKDAsMSlbMF0pLGc9aSgpO3doaWxlKGc9PT1lJiZnLmxlbmd0aCYmZ1swXS5vZmZzZXQ9PT1sKTtmLnJldmVyc2UoKS5mb3JFYWNoKG8pfWVsc2Uic3RhcnQiPT09Z1swXS5ldmVudD9mLnB1c2goZ1swXS5ub2RlKTpmLnBvcCgpLGMoZy5zcGxpY2UoMCwxKVswXSl9cmV0dXJuIHMrbihhLnN1YnN0cihsKSl9ZnVuY3Rpb24gbChlKXtyZXR1cm4gZS52JiYhZS5jYWNoZWRfdmFyaWFudHMmJihlLmNhY2hlZF92YXJpYW50cz1lLnYubWFwKGZ1bmN0aW9uKG4pe3JldHVybiBvKGUse3Y6bnVsbH0sbil9KSksZS5jYWNoZWRfdmFyaWFudHN8fGUuZVcmJltvKGUpXXx8W2VdfWZ1bmN0aW9uIHMoZSl7ZnVuY3Rpb24gbihlKXtyZXR1cm4gZSYmZS5zb3VyY2V8fGV9ZnVuY3Rpb24gdCh0LHIpe3JldHVybiBuZXcgUmVnRXhwKG4odCksIm0iKyhlLmNJPyJpIjoiIikrKHI/ImciOiIiKSl9ZnVuY3Rpb24gcihhLGkpe2lmKCFhLmNvbXBpbGVkKXtpZihhLmNvbXBpbGVkPSEwLGEuaz1hLmt8fGEuYkssYS5rKXt2YXIgbz17fSx1PWZ1bmN0aW9uKG4sdCl7ZS5jSSYmKHQ9dC50b0xvd2VyQ2FzZSgpKSx0LnNwbGl0KCIgIikuZm9yRWFjaChmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgdD1lLnNwbGl0KCJ8Iik7b1t0WzBdXT1bbix0WzFdP051bWJlcih0WzFdKToxXX0pfTsic3RyaW5nIj09dHlwZW9mIGEuaz91KCJrZXl3b3JkIixhLmspOngoYS5rKS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKGUpe3UoZSxhLmtbZV0pfSksYS5rPW99YS5sUj10KGEubHx8L1x3Ky8sITApLGkmJihhLmJLJiYoYS5iPSJcXGIoIithLmJLLnNwbGl0KCIgIikuam9pbigifCIpKyIpXFxiIiksYS5ifHwoYS5iPS9cQnxcYi8pLGEuYlI9dChhLmIpLGEuZXx8YS5lV3x8KGEuZT0vXEJ8XGIvKSxhLmUmJihhLmVSPXQoYS5lKSksYS50RT1uKGEuZSl8fCIiLGEuZVcmJmkudEUmJihhLnRFKz0oYS5lPyJ8IjoiIikraS50RSkpLGEuaSYmKGEuaVI9dChhLmkpKSxudWxsPT1hLnImJihhLnI9MSksYS5jfHwoYS5jPVtdKSxhLmM9QXJyYXkucHJvdG90eXBlLmNvbmNhdC5hcHBseShbXSxhLmMubWFwKGZ1bmN0aW9uKGUpe3JldHVybiBsKCJzZWxmIj09PWU/YTplKX0pKSxhLmMuZm9yRWFjaChmdW5jdGlvbihlKXtyKGUsYSl9KSxhLnN0YXJ0cyYmcihhLnN0YXJ0cyxpKTt2YXIgYz1hLmMubWFwKGZ1bmN0aW9uKGUpe3JldHVybiBlLmJLPyJcXC4/KCIrZS5iKyIpXFwuPyI6ZS5ifSkuY29uY2F0KFthLnRFLGEuaV0pLm1hcChuKS5maWx0ZXIoQm9vbGVhbik7YS50PWMubGVuZ3RoP3QoYy5qb2luKCJ8IiksITApOntleGVjOmZ1bmN0aW9uKCl7cmV0dXJuIG51bGx9fX19cihlKX1mdW5jdGlvbiBmKGUsdCxhLGkpe2Z1bmN0aW9uIG8oZSxuKXt2YXIgdCxhO2Zvcih0PTAsYT1uLmMubGVuZ3RoO2E+dDt0KyspaWYocihuLmNbdF0uYlIsZSkpcmV0dXJuIG4uY1t0XX1mdW5jdGlvbiB1KGUsbil7aWYocihlLmVSLG4pKXtmb3IoO2UuZW5kc1BhcmVudCYmZS5wYXJlbnQ7KWU9ZS5wYXJlbnQ7cmV0dXJuIGV9cmV0dXJuIGUuZVc/dShlLnBhcmVudCxuKTp2b2lkIDB9ZnVuY3Rpb24gYyhlLG4pe3JldHVybiFhJiZyKG4uaVIsZSl9ZnVuY3Rpb24gbChlLG4pe3ZhciB0PU4uY0k/blswXS50b0xvd2VyQ2FzZSgpOm5bMF07cmV0dXJuIGUuay5oYXNPd25Qcm9wZXJ0eSh0KSYmZS5rW3RdfWZ1bmN0aW9uIHAoZSxuLHQscil7dmFyIGE9cj8iIjpJLmNsYXNzUHJlZml4LGk9JzxzcGFuIGNsYXNzPSInK2Esbz10PyIiOkM7cmV0dXJuIGkrPWUrJyI+JyxpK24rb31mdW5jdGlvbiBoKCl7dmFyIGUsdCxyLGE7aWYoIUUuaylyZXR1cm4gbihrKTtmb3IoYT0iIix0PTAsRS5sUi5sYXN0SW5kZXg9MCxyPUUubFIuZXhlYyhrKTtyOylhKz1uKGsuc3Vic3RyaW5nKHQsci5pbmRleCkpLGU9bChFLHIpLGU/KEIrPWVbMV0sYSs9cChlWzBdLG4oclswXSkpKTphKz1uKHJbMF0pLHQ9RS5sUi5sYXN0SW5kZXgscj1FLmxSLmV4ZWMoayk7cmV0dXJuIGErbihrLnN1YnN0cih0KSl9ZnVuY3Rpb24gZCgpe3ZhciBlPSJzdHJpbmciPT10eXBlb2YgRS5zTDtpZihlJiYheVtFLnNMXSlyZXR1cm4gbihrKTt2YXIgdD1lP2YoRS5zTCxrLCEwLHhbRS5zTF0pOmcoayxFLnNMLmxlbmd0aD9FLnNMOnZvaWQgMCk7cmV0dXJuIEUucj4wJiYoQis9dC5yKSxlJiYoeFtFLnNMXT10LnRvcCkscCh0Lmxhbmd1YWdlLHQudmFsdWUsITEsITApfWZ1bmN0aW9uIGIoKXtMKz1udWxsIT1FLnNMP2QoKTpoKCksaz0iIn1mdW5jdGlvbiB2KGUpe0wrPWUuY04/cChlLmNOLCIiLCEwKToiIixFPU9iamVjdC5jcmVhdGUoZSx7cGFyZW50Ont2YWx1ZTpFfX0pfWZ1bmN0aW9uIG0oZSxuKXtpZihrKz1lLG51bGw9PW4pcmV0dXJuIGIoKSwwO3ZhciB0PW8obixFKTtpZih0KXJldHVybiB0LnNraXA/ays9bjoodC5lQiYmKGsrPW4pLGIoKSx0LnJCfHx0LmVCfHwoaz1uKSksdih0LG4pLHQuckI/MDpuLmxlbmd0aDt2YXIgcj11KEUsbik7aWYocil7dmFyIGE9RTthLnNraXA/ays9bjooYS5yRXx8YS5lRXx8KGsrPW4pLGIoKSxhLmVFJiYoaz1uKSk7ZG8gRS5jTiYmKEwrPUMpLEUuc2tpcHx8KEIrPUUuciksRT1FLnBhcmVudDt3aGlsZShFIT09ci5wYXJlbnQpO3JldHVybiByLnN0YXJ0cyYmdihyLnN0YXJ0cywiIiksYS5yRT8wOm4ubGVuZ3RofWlmKGMobixFKSl0aHJvdyBuZXcgRXJyb3IoJ0lsbGVnYWwgbGV4ZW1lICInK24rJyIgZm9yIG1vZGUgIicrKEUuY058fCI8dW5uYW1lZD4iKSsnIicpO3JldHVybiBrKz1uLG4ubGVuZ3RofHwxfXZhciBOPXcoZSk7aWYoIU4pdGhyb3cgbmV3IEVycm9yKCdVbmtub3duIGxhbmd1YWdlOiAiJytlKyciJyk7cyhOKTt2YXIgUixFPWl8fE4seD17fSxMPSIiO2ZvcihSPUU7UiE9PU47Uj1SLnBhcmVudClSLmNOJiYoTD1wKFIuY04sIiIsITApK0wpO3ZhciBrPSIiLEI9MDt0cnl7Zm9yKHZhciBNLGosTz0wOzspe2lmKEUudC5sYXN0SW5kZXg9TyxNPUUudC5leGVjKHQpLCFNKWJyZWFrO2o9bSh0LnN1YnN0cmluZyhPLE0uaW5kZXgpLE1bMF0pLE89TS5pbmRleCtqfWZvcihtKHQuc3Vic3RyKE8pKSxSPUU7Ui5wYXJlbnQ7Uj1SLnBhcmVudClSLmNOJiYoTCs9Qyk7cmV0dXJue3I6Qix2YWx1ZTpMLGxhbmd1YWdlOmUsdG9wOkV9fWNhdGNoKFQpe2lmKFQubWVzc2FnZSYmLTEhPT1ULm1lc3NhZ2UuaW5kZXhPZigiSWxsZWdhbCIpKXJldHVybntyOjAsdmFsdWU6bih0KX07dGhyb3cgVH19ZnVuY3Rpb24gZyhlLHQpe3Q9dHx8SS5sYW5ndWFnZXN8fHgoeSk7dmFyIHI9e3I6MCx2YWx1ZTpuKGUpfSxhPXI7cmV0dXJuIHQuZmlsdGVyKHcpLmZvckVhY2goZnVuY3Rpb24obil7dmFyIHQ9ZihuLGUsITEpO3QubGFuZ3VhZ2U9bix0LnI+YS5yJiYoYT10KSx0LnI+ci5yJiYoYT1yLHI9dCl9KSxhLmxhbmd1YWdlJiYoci5zZWNvbmRfYmVzdD1hKSxyfWZ1bmN0aW9uIHAoZSl7cmV0dXJuIEkudGFiUmVwbGFjZXx8SS51c2VCUj9lLnJlcGxhY2UoTSxmdW5jdGlvbihlLG4pe3JldHVybiBJLnVzZUJSJiYiXG4iPT09ZT8iPGJyPiI6SS50YWJSZXBsYWNlP24ucmVwbGFjZSgvXHQvZyxJLnRhYlJlcGxhY2UpOiIifSk6ZX1mdW5jdGlvbiBoKGUsbix0KXt2YXIgcj1uP0xbbl06dCxhPVtlLnRyaW0oKV07cmV0dXJuIGUubWF0Y2goL1xiaGxqc1xiLyl8fGEucHVzaCgiaGxqcyIpLC0xPT09ZS5pbmRleE9mKHIpJiZhLnB1c2gociksYS5qb2luKCIgIikudHJpbSgpfWZ1bmN0aW9uIGQoZSl7dmFyIG4sdCxyLG8sbCxzPWkoZSk7YShzKXx8KEkudXNlQlI/KG49ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudE5TKCJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hodG1sIiwiZGl2Iiksbi5pbm5lckhUTUw9ZS5pbm5lckhUTUwucmVwbGFjZSgvXG4vZywiIikucmVwbGFjZSgvPGJyWyBcL10qPi9nLCJcbiIpKTpuPWUsbD1uLnRleHRDb250ZW50LHI9cz9mKHMsbCwhMCk6ZyhsKSx0PXUobiksdC5sZW5ndGgmJihvPWRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnROUygiaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94aHRtbCIsImRpdiIpLG8uaW5uZXJIVE1MPXIudmFsdWUsci52YWx1ZT1jKHQsdShvKSxsKSksci52YWx1ZT1wKHIudmFsdWUpLGUuaW5uZXJIVE1MPXIudmFsdWUsZS5jbGFzc05hbWU9aChlLmNsYXNzTmFtZSxzLHIubGFuZ3VhZ2UpLGUucmVzdWx0PXtsYW5ndWFnZTpyLmxhbmd1YWdlLHJlOnIucn0sci5zZWNvbmRfYmVzdCYmKGUuc2Vjb25kX2Jlc3Q9e2xhbmd1YWdlOnIuc2Vjb25kX2Jlc3QubGFuZ3VhZ2UscmU6ci5zZWNvbmRfYmVzdC5yfSkpfWZ1bmN0aW9uIGIoZSl7ST1vKEksZSl9ZnVuY3Rpb24gdigpe2lmKCF2LmNhbGxlZCl7di5jYWxsZWQ9ITA7dmFyIGU9ZG9jdW1lbnQucXVlcnlTZWxlY3RvckFsbCgicHJlIGNvZGUiKTtFLmZvckVhY2guY2FsbChlLGQpfX1mdW5jdGlvbiBtKCl7YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcigiRE9NQ29udGVudExvYWRlZCIsdiwhMSksYWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcigibG9hZCIsdiwhMSl9ZnVuY3Rpb24gTihuLHQpe3ZhciByPXlbbl09dChlKTtyLmFsaWFzZXMmJnIuYWxpYXNlcy5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKGUpe0xbZV09bn0pfWZ1bmN0aW9uIFIoKXtyZXR1cm4geCh5KX1mdW5jdGlvbiB3KGUpe3JldHVybiBlPShlfHwiIikudG9Mb3dlckNhc2UoKSx5W2VdfHx5W0xbZV1dfXZhciBFPVtdLHg9T2JqZWN0LmtleXMseT17fSxMPXt9LGs9L14obm8tP2hpZ2hsaWdodHxwbGFpbnx0ZXh0KSQvaSxCPS9cYmxhbmcoPzp1YWdlKT8tKFtcdy1dKylcYi9pLE09LygoXig8W14+XSs+fFx0fCkrfCg/OlxuKSkpL2dtLEM9Ijwvc3Bhbj4iLEk9e2NsYXNzUHJlZml4OiJobGpzLSIsdGFiUmVwbGFjZTpudWxsLHVzZUJSOiExLGxhbmd1YWdlczp2b2lkIDB9O3JldHVybiBlLmhpZ2hsaWdodD1mLGUuaGlnaGxpZ2h0QXV0bz1nLGUuZml4TWFya3VwPXAsZS5oaWdobGlnaHRCbG9jaz1kLGUuY29uZmlndXJlPWIsZS5pbml0SGlnaGxpZ2h0aW5nPXYsZS5pbml0SGlnaGxpZ2h0aW5nT25Mb2FkPW0sZS5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlPU4sZS5saXN0TGFuZ3VhZ2VzPVIsZS5nZXRMYW5ndWFnZT13LGUuaW5oZXJpdD1vLGUuSVI9IlthLXpBLVpdXFx3KiIsZS5VSVI9IlthLXpBLVpfXVxcdyoiLGUuTlI9IlxcYlxcZCsoXFwuXFxkKyk/IixlLkNOUj0iKC0/KShcXGIwW3hYXVthLWZBLUYwLTldK3woXFxiXFxkKyhcXC5cXGQqKT98XFwuXFxkKykoW2VFXVstK10/XFxkKyk/KSIsZS5CTlI9IlxcYigwYlswMV0rKSIsZS5SU1I9IiF8IT18IT09fCV8JT18JnwmJnwmPXxcXCp8XFwqPXxcXCt8XFwrPXwsfC18LT18Lz18L3w6fDt8PDx8PDw9fDw9fDx8PT09fD09fD18Pj4+PXw+Pj18Pj18Pj4+fD4+fD58XFw/fFxcW3xcXHt8XFwofFxcXnxcXF49fFxcfHxcXHw9fFxcfFxcfHx+IixlLkJFPXtiOiJcXFxcW1xcc1xcU10iLHI6MH0sZS5BU009e2NOOiJzdHJpbmciLGI6IiciLGU6IiciLGk6IlxcbiIsYzpbZS5CRV19LGUuUVNNPXtjTjoic3RyaW5nIixiOiciJyxlOiciJyxpOiJcXG4iLGM6W2UuQkVdfSxlLlBXTT17YjovXGIoYXxhbnx0aGV8YXJlfEknbXxpc24ndHxkb24ndHxkb2Vzbid0fHdvbid0fGJ1dHxqdXN0fHNob3VsZHxwcmV0dHl8c2ltcGx5fGVub3VnaHxnb25uYXxnb2luZ3x3dGZ8c298c3VjaHx3aWxsfHlvdXx5b3VyfHRoZXl8bGlrZXxtb3JlKVxiL30sZS5DPWZ1bmN0aW9uKG4sdCxyKXt2YXIgYT1lLmluaGVyaXQoe2NOOiJjb21tZW50IixiOm4sZTp0LGM6W119LHJ8fHt9KTtyZXR1cm4gYS5jLnB1c2goZS5QV00pLGEuYy5wdXNoKHtjTjoiZG9jdGFnIixiOiIoPzpUT0RPfEZJWE1FfE5PVEV8QlVHfFhYWCk6IixyOjB9KSxhfSxlLkNMQ009ZS5DKCIvLyIsIiQiKSxlLkNCQ009ZS5DKCIvXFwqIiwiXFwqLyIpLGUuSENNPWUuQygiIyIsIiQiKSxlLk5NPXtjTjoibnVtYmVyIixiOmUuTlIscjowfSxlLkNOTT17Y046Im51bWJlciIsYjplLkNOUixyOjB9LGUuQk5NPXtjTjoibnVtYmVyIixiOmUuQk5SLHI6MH0sZS5DU1NOTT17Y046Im51bWJlciIsYjplLk5SKyIoJXxlbXxleHxjaHxyZW18dnd8dmh8dm1pbnx2bWF4fGNtfG1tfGlufHB0fHBjfHB4fGRlZ3xncmFkfHJhZHx0dXJufHN8bXN8SHp8a0h6fGRwaXxkcGNtfGRwcHgpPyIscjowfSxlLlJNPXtjTjoicmVnZXhwIixiOi9cLy8sZTovXC9bZ2ltdXldKi8saTovXG4vLGM6W2UuQkUse2I6L1xbLyxlOi9cXS8scjowLGM6W2UuQkVdfV19LGUuVE09e2NOOiJ0aXRsZSIsYjplLklSLHI6MH0sZS5VVE09e2NOOiJ0aXRsZSIsYjplLlVJUixyOjB9LGUuTUVUSE9EX0dVQVJEPXtiOiJcXC5cXHMqIitlLlVJUixyOjB9LGV9KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoInNxbCIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIHQ9ZS5DKCItLSIsIiQiKTtyZXR1cm57Y0k6ITAsaTovWzw+e30qI10vLGM6W3tiSzoiYmVnaW4gZW5kIHN0YXJ0IGNvbW1pdCByb2xsYmFjayBzYXZlcG9pbnQgbG9jayBhbHRlciBjcmVhdGUgZHJvcCByZW5hbWUgY2FsbCBkZWxldGUgZG8gaGFuZGxlciBpbnNlcnQgbG9hZCByZXBsYWNlIHNlbGVjdCB0cnVuY2F0ZSB1cGRhdGUgc2V0IHNob3cgcHJhZ21hIGdyYW50IG1lcmdlIGRlc2NyaWJlIHVzZSBleHBsYWluIGhlbHAgZGVjbGFyZSBwcmVwYXJlIGV4ZWN1dGUgZGVhbGxvY2F0ZSByZWxlYXNlIHVubG9jayBwdXJnZSByZXNldCBjaGFuZ2Ugc3RvcCBhbmFseXplIGNhY2hlIGZsdXNoIG9wdGltaXplIHJlcGFpciBraWxsIGluc3RhbGwgdW5pbnN0YWxsIGNoZWNrc3VtIHJlc3RvcmUgY2hlY2sgYmFja3VwIHJldm9rZSBjb21tZW50IixlOi87LyxlVzohMCxsOi9bXHdcLl0rLyxrOntrZXl3b3JkOiJhYm9ydCBhYnMgYWJzb2x1dGUgYWNjIGFjY2UgYWNjZXAgYWNjZXB0IGFjY2VzcyBhY2Nlc3NlZCBhY2Nlc3NpYmxlIGFjY291bnQgYWNvcyBhY3Rpb24gYWN0aXZhdGUgYWRkIGFkZHRpbWUgYWRtaW4gYWRtaW5pc3RlciBhZHZhbmNlZCBhZHZpc2UgYWVzX2RlY3J5cHQgYWVzX2VuY3J5cHQgYWZ0ZXIgYWdlbnQgYWdncmVnYXRlIGFsaSBhbGlhIGFsaWFzIGFsbG9jYXRlIGFsbG93IGFsdGVyIGFsd2F5cyBhbmFseXplIGFuY2lsbGFyeSBhbmQgYW55IGFueWRhdGEgYW55ZGF0YXNldCBhbnlzY2hlbWEgYW55dHlwZSBhcHBseSBhcmNoaXZlIGFyY2hpdmVkIGFyY2hpdmVsb2cgYXJlIGFzIGFzYyBhc2NpaSBhc2luIGFzc2VtYmx5IGFzc2VydGlvbiBhc3NvY2lhdGUgYXN5bmNocm9ub3VzIGF0IGF0YW4gYXRuMiBhdHRyIGF0dHJpIGF0dHJpYiBhdHRyaWJ1IGF0dHJpYnV0IGF0dHJpYnV0ZSBhdHRyaWJ1dGVzIGF1ZGl0IGF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYXV0aGVudGljYXRpb24gYXV0aGlkIGF1dGhvcnMgYXV0byBhdXRvYWxsb2NhdGUgYXV0b2RibGluayBhdXRvZXh0ZW5kIGF1dG9tYXRpYyBhdmFpbGFiaWxpdHkgYXZnIGJhY2t1cCBiYWRmaWxlIGJhc2ljZmlsZSBiZWZvcmUgYmVnaW4gYmVnaW5uaW5nIGJlbmNobWFyayBiZXR3ZWVuIGJmaWxlIGJmaWxlX2Jhc2UgYmlnIGJpZ2ZpbGUgYmluIGJpbmFyeV9kb3VibGUgYmluYXJ5X2Zsb2F0IGJpbmxvZyBiaXRfYW5kIGJpdF9jb3VudCBiaXRfbGVuZ3RoIGJpdF9vciBiaXRfeG9yIGJpdG1hcCBibG9iX2Jhc2UgYmxvY2sgYmxvY2tzaXplIGJvZHkgYm90aCBib3VuZCBidWZmZXJfY2FjaGUgYnVmZmVyX3Bvb2wgYnVpbGQgYnVsayBieSBieXRlIGJ5dGVvcmRlcm1hcmsgYnl0ZXMgY2FjaGUgY2FjaGluZyBjYWxsIGNhbGxpbmcgY2FuY2VsIGNhcGFjaXR5IGNhc2NhZGUgY2FzY2FkZWQgY2FzZSBjYXN0IGNhdGFsb2cgY2F0ZWdvcnkgY2VpbCBjZWlsaW5nIGNoYWluIGNoYW5nZSBjaGFuZ2VkIGNoYXJfYmFzZSBjaGFyX2xlbmd0aCBjaGFyYWN0ZXJfbGVuZ3RoIGNoYXJhY3RlcnMgY2hhcmFjdGVyc2V0IGNoYXJpbmRleCBjaGFyc2V0IGNoYXJzZXRmb3JtIGNoYXJzZXRpZCBjaGVjayBjaGVja3N1bSBjaGVja3N1bV9hZ2cgY2hpbGQgY2hvb3NlIGNociBjaHVuayBjbGFzcyBjbGVhbnVwIGNsZWFyIGNsaWVudCBjbG9iIGNsb2JfYmFzZSBjbG9uZSBjbG9zZSBjbHVzdGVyX2lkIGNsdXN0ZXJfcHJvYmFiaWxpdHkgY2x1c3Rlcl9zZXQgY2x1c3RlcmluZyBjb2FsZXNjZSBjb2VyY2liaWxpdHkgY29sIGNvbGxhdGUgY29sbGF0aW9uIGNvbGxlY3QgY29sdSBjb2x1bSBjb2x1bW4gY29sdW1uX3ZhbHVlIGNvbHVtbnMgY29sdW1uc191cGRhdGVkIGNvbW1lbnQgY29tbWl0IGNvbXBhY3QgY29tcGF0aWJpbGl0eSBjb21waWxlZCBjb21wbGV0ZSBjb21wb3NpdGVfbGltaXQgY29tcG91bmQgY29tcHJlc3MgY29tcHV0ZSBjb25jYXQgY29uY2F0X3dzIGNvbmN1cnJlbnQgY29uZmlybSBjb25uIGNvbm5lYyBjb25uZWN0IGNvbm5lY3RfYnlfaXNjeWNsZSBjb25uZWN0X2J5X2lzbGVhZiBjb25uZWN0X2J5X3Jvb3QgY29ubmVjdF90aW1lIGNvbm5lY3Rpb24gY29uc2lkZXIgY29uc2lzdGVudCBjb25zdGFudCBjb25zdHJhaW50IGNvbnN0cmFpbnRzIGNvbnN0cnVjdG9yIGNvbnRhaW5lciBjb250ZW50IGNvbnRlbnRzIGNvbnRleHQgY29udHJpYnV0b3JzIGNvbnRyb2xmaWxlIGNvbnYgY29udmVydCBjb252ZXJ0X3R6IGNvcnIgY29ycl9rIGNvcnJfcyBjb3JyZXNwb25kaW5nIGNvcnJ1cHRpb24gY29zIGNvc3QgY291bnQgY291bnRfYmlnIGNvdW50ZWQgY292YXJfcG9wIGNvdmFyX3NhbXAgY3B1X3Blcl9jYWxsIGNwdV9wZXJfc2Vzc2lvbiBjcmMzMiBjcmVhdGUgY3JlYXRpb24gY3JpdGljYWwgY3Jvc3MgY3ViZSBjdW1lX2Rpc3QgY3VyZGF0ZSBjdXJyZW50IGN1cnJlbnRfZGF0ZSBjdXJyZW50X3RpbWUgY3VycmVudF90aW1lc3RhbXAgY3VycmVudF91c2VyIGN1cnNvciBjdXJ0aW1lIGN1c3RvbWRhdHVtIGN5Y2xlIGRhdGEgZGF0YWJhc2UgZGF0YWJhc2VzIGRhdGFmaWxlIGRhdGFmaWxlcyBkYXRhbGVuZ3RoIGRhdGVfYWRkIGRhdGVfY2FjaGUgZGF0ZV9mb3JtYXQgZGF0ZV9zdWIgZGF0ZWFkZCBkYXRlZGlmZiBkYXRlZnJvbXBhcnRzIGRhdGVuYW1lIGRhdGVwYXJ0IGRhdGV0aW1lMmZyb21wYXJ0cyBkYXkgZGF5X3RvX3NlY29uZCBkYXluYW1lIGRheW9mbW9udGggZGF5b2Z3ZWVrIGRheW9meWVhciBkYXlzIGRiX3JvbGVfY2hhbmdlIGRidGltZXpvbmUgZGRsIGRlYWxsb2NhdGUgZGVjbGFyZSBkZWNvZGUgZGVjb21wb3NlIGRlY3JlbWVudCBkZWNyeXB0IGRlZHVwbGljYXRlIGRlZiBkZWZhIGRlZmF1IGRlZmF1bCBkZWZhdWx0IGRlZmF1bHRzIGRlZmVycmVkIGRlZmkgZGVmaW4gZGVmaW5lIGRlZ3JlZXMgZGVsYXllZCBkZWxlZ2F0ZSBkZWxldGUgZGVsZXRlX2FsbCBkZWxpbWl0ZWQgZGVtYW5kIGRlbnNlX3JhbmsgZGVwdGggZGVxdWV1ZSBkZXNfZGVjcnlwdCBkZXNfZW5jcnlwdCBkZXNfa2V5X2ZpbGUgZGVzYyBkZXNjciBkZXNjcmkgZGVzY3JpYiBkZXNjcmliZSBkZXNjcmlwdG9yIGRldGVybWluaXN0aWMgZGlhZ25vc3RpY3MgZGlmZmVyZW5jZSBkaW1lbnNpb24gZGlyZWN0X2xvYWQgZGlyZWN0b3J5IGRpc2FibGUgZGlzYWJsZV9hbGwgZGlzYWxsb3cgZGlzYXNzb2NpYXRlIGRpc2NhcmRmaWxlIGRpc2Nvbm5lY3QgZGlza2dyb3VwIGRpc3RpbmN0IGRpc3RpbmN0cm93IGRpc3RyaWJ1dGUgZGlzdHJpYnV0ZWQgZGl2IGRvIGRvY3VtZW50IGRvbWFpbiBkb3RuZXQgZG91YmxlIGRvd25ncmFkZSBkcm9wIGR1bXBmaWxlIGR1cGxpY2F0ZSBkdXJhdGlvbiBlYWNoIGVkaXRpb24gZWRpdGlvbmFibGUgZWRpdGlvbnMgZWxlbWVudCBlbGxpcHNpcyBlbHNlIGVsc2lmIGVsdCBlbXB0eSBlbmFibGUgZW5hYmxlX2FsbCBlbmNsb3NlZCBlbmNvZGUgZW5jb2RpbmcgZW5jcnlwdCBlbmQgZW5kLWV4ZWMgZW5kaWFuIGVuZm9yY2VkIGVuZ2luZSBlbmdpbmVzIGVucXVldWUgZW50ZXJwcmlzZSBlbnRpdHllc2NhcGluZyBlb21vbnRoIGVycm9yIGVycm9ycyBlc2NhcGVkIGV2YWxuYW1lIGV2YWx1YXRlIGV2ZW50IGV2ZW50ZGF0YSBldmVudHMgZXhjZXB0IGV4Y2VwdGlvbiBleGNlcHRpb25zIGV4Y2hhbmdlIGV4Y2x1ZGUgZXhjbHVkaW5nIGV4ZWN1IGV4ZWN1dCBleGVjdXRlIGV4ZW1wdCBleGlzdHMgZXhpdCBleHAgZXhwaXJlIGV4cGxhaW4gZXhwb3J0IGV4cG9ydF9zZXQgZXh0ZW5kZWQgZXh0ZW50IGV4dGVybmFsIGV4dGVybmFsXzEgZXh0ZXJuYWxfMiBleHRlcm5hbGx5IGV4dHJhY3QgZmFpbGVkIGZhaWxlZF9sb2dpbl9hdHRlbXB0cyBmYWlsb3ZlciBmYWlsdXJlIGZhciBmYXN0IGZlYXR1cmVfc2V0IGZlYXR1cmVfdmFsdWUgZmV0Y2ggZmllbGQgZmllbGRzIGZpbGUgZmlsZV9uYW1lX2NvbnZlcnQgZmlsZXN5c3RlbV9saWtlX2xvZ2dpbmcgZmluYWwgZmluaXNoIGZpcnN0IGZpcnN0X3ZhbHVlIGZpeGVkIGZsYXNoX2NhY2hlIGZsYXNoYmFjayBmbG9vciBmbHVzaCBmb2xsb3dpbmcgZm9sbG93cyBmb3IgZm9yYWxsIGZvcmNlIGZvcm0gZm9ybWEgZm9ybWF0IGZvdW5kIGZvdW5kX3Jvd3MgZnJlZWxpc3QgZnJlZWxpc3RzIGZyZWVwb29scyBmcmVzaCBmcm9tIGZyb21fYmFzZTY0IGZyb21fZGF5cyBmdHAgZnVsbCBmdW5jdGlvbiBnZW5lcmFsIGdlbmVyYXRlZCBnZXQgZ2V0X2Zvcm1hdCBnZXRfbG9jayBnZXRkYXRlIGdldHV0Y2RhdGUgZ2xvYmFsIGdsb2JhbF9uYW1lIGdsb2JhbGx5IGdvIGdvdG8gZ3JhbnQgZ3JhbnRzIGdyZWF0ZXN0IGdyb3VwIGdyb3VwX2NvbmNhdCBncm91cF9pZCBncm91cGluZyBncm91cGluZ19pZCBncm91cHMgZ3RpZF9zdWJ0cmFjdCBndWFyYW50ZWUgZ3VhcmQgaGFuZGxlciBoYXNoIGhhc2hrZXlzIGhhdmluZyBoZWEgaGVhZCBoZWFkaSBoZWFkaW4gaGVhZGluZyBoZWFwIGhlbHAgaGV4IGhpZXJhcmNoeSBoaWdoIGhpZ2hfcHJpb3JpdHkgaG9zdHMgaG91ciBodHRwIGlkIGlkZW50X2N1cnJlbnQgaWRlbnRfaW5jciBpZGVudF9zZWVkIGlkZW50aWZpZWQgaWRlbnRpdHkgaWRsZV90aW1lIGlmIGlmbnVsbCBpZ25vcmUgaWlmIGlsaWtlIGlsbSBpbW1lZGlhdGUgaW1wb3J0IGluIGluY2x1ZGUgaW5jbHVkaW5nIGluY3JlbWVudCBpbmRleCBpbmRleGVzIGluZGV4aW5nIGluZGV4dHlwZSBpbmRpY2F0b3IgaW5kaWNlcyBpbmV0Nl9hdG9uIGluZXQ2X250b2EgaW5ldF9hdG9uIGluZXRfbnRvYSBpbmZpbGUgaW5pdGlhbCBpbml0aWFsaXplZCBpbml0aWFsbHkgaW5pdHJhbnMgaW5tZW1vcnkgaW5uZXIgaW5ub2RiIGlucHV0IGluc2VydCBpbnN0YWxsIGluc3RhbmNlIGluc3RhbnRpYWJsZSBpbnN0ciBpbnRlcmZhY2UgaW50ZXJsZWF2ZWQgaW50ZXJzZWN0IGludG8gaW52YWxpZGF0ZSBpbnZpc2libGUgaXMgaXNfZnJlZV9sb2NrIGlzX2lwdjQgaXNfaXB2NF9jb21wYXQgaXNfbm90IGlzX25vdF9udWxsIGlzX3VzZWRfbG9jayBpc2RhdGUgaXNudWxsIGlzb2xhdGlvbiBpdGVyYXRlIGphdmEgam9pbiBqc29uIGpzb25fZXhpc3RzIGtlZXAga2VlcF9kdXBsaWNhdGVzIGtleSBrZXlzIGtpbGwgbGFuZ3VhZ2UgbGFyZ2UgbGFzdCBsYXN0X2RheSBsYXN0X2luc2VydF9pZCBsYXN0X3ZhbHVlIGxheCBsY2FzZSBsZWFkIGxlYWRpbmcgbGVhc3QgbGVhdmVzIGxlZnQgbGVuIGxlbmdodCBsZW5ndGggbGVzcyBsZXZlbCBsZXZlbHMgbGlicmFyeSBsaWtlIGxpa2UyIGxpa2U0IGxpa2VjIGxpbWl0IGxpbmVzIGxpbmsgbGlzdCBsaXN0YWdnIGxpdHRsZSBsbiBsb2FkIGxvYWRfZmlsZSBsb2IgbG9icyBsb2NhbCBsb2NhbHRpbWUgbG9jYWx0aW1lc3RhbXAgbG9jYXRlIGxvY2F0b3IgbG9jayBsb2NrZWQgbG9nIGxvZzEwIGxvZzIgbG9nZmlsZSBsb2dmaWxlcyBsb2dnaW5nIGxvZ2ljYWwgbG9naWNhbF9yZWFkc19wZXJfY2FsbCBsb2dvZmYgbG9nb24gbG9ncyBsb25nIGxvb3AgbG93IGxvd19wcmlvcml0eSBsb3dlciBscGFkIGxydHJpbSBsdHJpbSBtYWluIG1ha2Vfc2V0IG1ha2VkYXRlIG1ha2V0aW1lIG1hbmFnZWQgbWFuYWdlbWVudCBtYW51YWwgbWFwIG1hcHBpbmcgbWFzayBtYXN0ZXIgbWFzdGVyX3Bvc193YWl0IG1hdGNoIG1hdGNoZWQgbWF0ZXJpYWxpemVkIG1heCBtYXhleHRlbnRzIG1heGltaXplIG1heGluc3RhbmNlcyBtYXhsZW4gbWF4bG9nZmlsZXMgbWF4bG9naGlzdG9yeSBtYXhsb2dtZW1iZXJzIG1heHNpemUgbWF4dHJhbnMgbWQ1IG1lYXN1cmVzIG1lZGlhbiBtZWRpdW0gbWVtYmVyIG1lbWNvbXByZXNzIG1lbW9yeSBtZXJnZSBtaWNyb3NlY29uZCBtaWQgbWlncmF0aW9uIG1pbiBtaW5leHRlbnRzIG1pbmltdW0gbWluaW5nIG1pbnVzIG1pbnV0ZSBtaW52YWx1ZSBtaXNzaW5nIG1vZCBtb2RlIG1vZGVsIG1vZGlmaWNhdGlvbiBtb2RpZnkgbW9kdWxlIG1vbml0b3JpbmcgbW9udGggbW9udGhzIG1vdW50IG1vdmUgbW92ZW1lbnQgbXVsdGlzZXQgbXV0ZXggbmFtZSBuYW1lX2NvbnN0IG5hbWVzIG5hbiBuYXRpb25hbCBuYXRpdmUgbmF0dXJhbCBuYXYgbmNoYXIgbmNsb2IgbmVzdGVkIG5ldmVyIG5ldyBuZXdsaW5lIG5leHQgbmV4dHZhbCBubyBub193cml0ZV90b19iaW5sb2cgbm9hcmNoaXZlbG9nIG5vYXVkaXQgbm9iYWRmaWxlIG5vY2hlY2sgbm9jb21wcmVzcyBub2NvcHkgbm9jeWNsZSBub2RlbGF5IG5vZGlzY2FyZGZpbGUgbm9lbnRpdHllc2NhcGluZyBub2d1YXJhbnRlZSBub2tlZXAgbm9sb2dmaWxlIG5vbWFwcGluZyBub21heHZhbHVlIG5vbWluaW1pemUgbm9taW52YWx1ZSBub21vbml0b3Jpbmcgbm9uZSBub25lZGl0aW9uYWJsZSBub25zY2hlbWEgbm9vcmRlciBub3ByIG5vcHJvIG5vcHJvbSBub3Byb21wIG5vcHJvbXB0IG5vcmVseSBub3Jlc2V0bG9ncyBub3JldmVyc2Ugbm9ybWFsIG5vcm93ZGVwZW5kZW5jaWVzIG5vc2NoZW1hY2hlY2sgbm9zd2l0Y2ggbm90IG5vdGhpbmcgbm90aWNlIG5vdHJpbSBub3ZhbGlkYXRlIG5vdyBub3dhaXQgbnRoX3ZhbHVlIG51bGxpZiBudWxscyBudW0gbnVtYiBudW1iZSBudmFyY2hhciBudmFyY2hhcjIgb2JqZWN0IG9jaWNvbGwgb2NpZGF0ZSBvY2lkYXRldGltZSBvY2lkdXJhdGlvbiBvY2lpbnRlcnZhbCBvY2lsb2Jsb2NhdG9yIG9jaW51bWJlciBvY2lyZWYgb2NpcmVmY3Vyc29yIG9jaXJvd2lkIG9jaXN0cmluZyBvY2l0eXBlIG9jdCBvY3RldF9sZW5ndGggb2Ygb2ZmIG9mZmxpbmUgb2Zmc2V0IG9pZCBvaWRpbmRleCBvbGQgb24gb25saW5lIG9ubHkgb3BhcXVlIG9wZW4gb3BlcmF0aW9ucyBvcGVyYXRvciBvcHRpbWFsIG9wdGltaXplIG9wdGlvbiBvcHRpb25hbGx5IG9yIG9yYWNsZSBvcmFjbGVfZGF0ZSBvcmFkYXRhIG9yZCBvcmRhdWRpbyBvcmRkaWNvbSBvcmRkb2Mgb3JkZXIgb3JkaW1hZ2Ugb3JkaW5hbGl0eSBvcmR2aWRlbyBvcmdhbml6YXRpb24gb3JsYW55IG9ybHZhcnkgb3V0IG91dGVyIG91dGZpbGUgb3V0bGluZSBvdXRwdXQgb3ZlciBvdmVyZmxvdyBvdmVycmlkaW5nIHBhY2thZ2UgcGFkIHBhcmFsbGVsIHBhcmFsbGVsX2VuYWJsZSBwYXJhbWV0ZXJzIHBhcmVudCBwYXJzZSBwYXJ0aWFsIHBhcnRpdGlvbiBwYXJ0aXRpb25zIHBhc2NhbCBwYXNzaW5nIHBhc3N3b3JkIHBhc3N3b3JkX2dyYWNlX3RpbWUgcGFzc3dvcmRfbG9ja190aW1lIHBhc3N3b3JkX3JldXNlX21heCBwYXNzd29yZF9yZXVzZV90aW1lIHBhc3N3b3JkX3ZlcmlmeV9mdW5jdGlvbiBwYXRjaCBwYXRoIHBhdGluZGV4IHBjdGluY3JlYXNlIHBjdHRocmVzaG9sZCBwY3R1c2VkIHBjdHZlcnNpb24gcGVyY2VudCBwZXJjZW50X3JhbmsgcGVyY2VudGlsZV9jb250IHBlcmNlbnRpbGVfZGlzYyBwZXJmb3JtYW5jZSBwZXJpb2QgcGVyaW9kX2FkZCBwZXJpb2RfZGlmZiBwZXJtYW5lbnQgcGh5c2ljYWwgcGkgcGlwZSBwaXBlbGluZWQgcGl2b3QgcGx1Z2dhYmxlIHBsdWdpbiBwb2xpY3kgcG9zaXRpb24gcG9zdF90cmFuc2FjdGlvbiBwb3cgcG93ZXIgcHJhZ21hIHByZWJ1aWx0IHByZWNlZGVzIHByZWNlZGluZyBwcmVjaXNpb24gcHJlZGljdGlvbiBwcmVkaWN0aW9uX2Nvc3QgcHJlZGljdGlvbl9kZXRhaWxzIHByZWRpY3Rpb25fcHJvYmFiaWxpdHkgcHJlZGljdGlvbl9zZXQgcHJlcGFyZSBwcmVzZW50IHByZXNlcnZlIHByaW9yIHByaW9yaXR5IHByaXZhdGUgcHJpdmF0ZV9zZ2EgcHJpdmlsZWdlcyBwcm9jZWR1cmFsIHByb2NlZHVyZSBwcm9jZWR1cmVfYW5hbHl6ZSBwcm9jZXNzbGlzdCBwcm9maWxlcyBwcm9qZWN0IHByb21wdCBwcm90ZWN0aW9uIHB1YmxpYyBwdWJsaXNoaW5nc2VydmVybmFtZSBwdXJnZSBxdWFydGVyIHF1ZXJ5IHF1aWNrIHF1aWVzY2UgcXVvdGEgcXVvdGVuYW1lIHJhZGlhbnMgcmFpc2UgcmFuZCByYW5nZSByYW5rIHJhdyByZWFkIHJlYWRzIHJlYWRzaXplIHJlYnVpbGQgcmVjb3JkIHJlY29yZHMgcmVjb3ZlciByZWNvdmVyeSByZWN1cnNpdmUgcmVjeWNsZSByZWRvIHJlZHVjZWQgcmVmIHJlZmVyZW5jZSByZWZlcmVuY2VkIHJlZmVyZW5jZXMgcmVmZXJlbmNpbmcgcmVmcmVzaCByZWdleHBfbGlrZSByZWdpc3RlciByZWdyX2F2Z3ggcmVncl9hdmd5IHJlZ3JfY291bnQgcmVncl9pbnRlcmNlcHQgcmVncl9yMiByZWdyX3Nsb3BlIHJlZ3Jfc3h4IHJlZ3Jfc3h5IHJlamVjdCByZWtleSByZWxhdGlvbmFsIHJlbGF0aXZlIHJlbGF5bG9nIHJlbGVhc2UgcmVsZWFzZV9sb2NrIHJlbGllc19vbiByZWxvY2F0ZSByZWx5IHJlbSByZW1haW5kZXIgcmVuYW1lIHJlcGFpciByZXBlYXQgcmVwbGFjZSByZXBsaWNhdGUgcmVwbGljYXRpb24gcmVxdWlyZWQgcmVzZXQgcmVzZXRsb2dzIHJlc2l6ZSByZXNvdXJjZSByZXNwZWN0IHJlc3RvcmUgcmVzdHJpY3RlZCByZXN1bHQgcmVzdWx0X2NhY2hlIHJlc3VtYWJsZSByZXN1bWUgcmV0ZW50aW9uIHJldHVybiByZXR1cm5pbmcgcmV0dXJucyByZXVzZSByZXZlcnNlIHJldm9rZSByaWdodCBybGlrZSByb2xlIHJvbGVzIHJvbGxiYWNrIHJvbGxpbmcgcm9sbHVwIHJvdW5kIHJvdyByb3dfY291bnQgcm93ZGVwZW5kZW5jaWVzIHJvd2lkIHJvd251bSByb3dzIHJ0cmltIHJ1bGVzIHNhZmUgc2FsdCBzYW1wbGUgc2F2ZSBzYXZlcG9pbnQgc2IxIHNiMiBzYjQgc2NhbiBzY2hlbWEgc2NoZW1hY2hlY2sgc2NuIHNjb3BlIHNjcm9sbCBzZG9fZ2VvcmFzdGVyIHNkb190b3BvX2dlb21ldHJ5IHNlYXJjaCBzZWNfdG9fdGltZSBzZWNvbmQgc2VjdGlvbiBzZWN1cmVmaWxlIHNlY3VyaXR5IHNlZWQgc2VnbWVudCBzZWxlY3Qgc2VsZiBzZXF1ZW5jZSBzZXF1ZW50aWFsIHNlcmlhbGl6YWJsZSBzZXJ2ZXIgc2VydmVyZXJyb3Igc2Vzc2lvbiBzZXNzaW9uX3VzZXIgc2Vzc2lvbnNfcGVyX3VzZXIgc2V0IHNldHMgc2V0dGluZ3Mgc2hhIHNoYTEgc2hhMiBzaGFyZSBzaGFyZWQgc2hhcmVkX3Bvb2wgc2hvcnQgc2hvdyBzaHJpbmsgc2h1dGRvd24gc2lfYXZlcmFnZWNvbG9yIHNpX2NvbG9yaGlzdG9ncmFtIHNpX2ZlYXR1cmVsaXN0IHNpX3Bvc2l0aW9uYWxjb2xvciBzaV9zdGlsbGltYWdlIHNpX3RleHR1cmUgc2libGluZ3Mgc2lkIHNpZ24gc2luIHNpemUgc2l6ZV90IHNpemVzIHNraXAgc2xhdmUgc2xlZXAgc21hbGxkYXRldGltZWZyb21wYXJ0cyBzbWFsbGZpbGUgc25hcHNob3Qgc29tZSBzb25hbWUgc29ydCBzb3VuZGV4IHNvdXJjZSBzcGFjZSBzcGFyc2Ugc3BmaWxlIHNwbGl0IHNxbCBzcWxfYmlnX3Jlc3VsdCBzcWxfYnVmZmVyX3Jlc3VsdCBzcWxfY2FjaGUgc3FsX2NhbGNfZm91bmRfcm93cyBzcWxfc21hbGxfcmVzdWx0IHNxbF92YXJpYW50X3Byb3BlcnR5IHNxbGNvZGUgc3FsZGF0YSBzcWxlcnJvciBzcWxuYW1lIHNxbHN0YXRlIHNxcnQgc3F1YXJlIHN0YW5kYWxvbmUgc3RhbmRieSBzdGFydCBzdGFydGluZyBzdGFydHVwIHN0YXRlbWVudCBzdGF0aWMgc3RhdGlzdGljcyBzdGF0c19iaW5vbWlhbF90ZXN0IHN0YXRzX2Nyb3NzdGFiIHN0YXRzX2tzX3Rlc3Qgc3RhdHNfbW9kZSBzdGF0c19td190ZXN0IHN0YXRzX29uZV93YXlfYW5vdmEgc3RhdHNfdF90ZXN0XyBzdGF0c190X3Rlc3RfaW5kZXAgc3RhdHNfdF90ZXN0X29uZSBzdGF0c190X3Rlc3RfcGFpcmVkIHN0YXRzX3dzcl90ZXN0IHN0YXR1cyBzdGQgc3RkZGV2IHN0ZGRldl9wb3Agc3RkZGV2X3NhbXAgc3RkZXYgc3RvcCBzdG9yYWdlIHN0b3JlIHN0b3JlZCBzdHIgc3RyX3RvX2RhdGUgc3RyYWlnaHRfam9pbiBzdHJjbXAgc3RyaWN0IHN0cmluZyBzdHJ1Y3Qgc3R1ZmYgc3R5bGUgc3ViZGF0ZSBzdWJwYXJ0aXRpb24gc3VicGFydGl0aW9ucyBzdWJzdGl0dXRhYmxlIHN1YnN0ciBzdWJzdHJpbmcgc3VidGltZSBzdWJ0cmluZ19pbmRleCBzdWJ0eXBlIHN1Y2Nlc3Mgc3VtIHN1c3BlbmQgc3dpdGNoIHN3aXRjaG9mZnNldCBzd2l0Y2hvdmVyIHN5bmMgc3luY2hyb25vdXMgc3lub255bSBzeXMgc3lzX3htbGFnZyBzeXNhc20gc3lzYXV4IHN5c2RhdGUgc3lzZGF0ZXRpbWVvZmZzZXQgc3lzZGJhIHN5c29wZXIgc3lzdGVtIHN5c3RlbV91c2VyIHN5c3V0Y2RhdGV0aW1lIHRhYmxlIHRhYmxlcyB0YWJsZXNwYWNlIHRhbiB0ZG8gdGVtcGxhdGUgdGVtcG9yYXJ5IHRlcm1pbmF0ZWQgdGVydGlhcnlfd2VpZ2h0cyB0ZXN0IHRoYW4gdGhlbiB0aHJlYWQgdGhyb3VnaCB0aWVyIHRpZXMgdGltZSB0aW1lX2Zvcm1hdCB0aW1lX3pvbmUgdGltZWRpZmYgdGltZWZyb21wYXJ0cyB0aW1lb3V0IHRpbWVzdGFtcCB0aW1lc3RhbXBhZGQgdGltZXN0YW1wZGlmZiB0aW1lem9uZV9hYmJyIHRpbWV6b25lX21pbnV0ZSB0aW1lem9uZV9yZWdpb24gdG8gdG9fYmFzZTY0IHRvX2RhdGUgdG9fZGF5cyB0b19zZWNvbmRzIHRvZGF0ZXRpbWVvZmZzZXQgdHJhY2UgdHJhY2tpbmcgdHJhbnNhY3Rpb24gdHJhbnNhY3Rpb25hbCB0cmFuc2xhdGUgdHJhbnNsYXRpb24gdHJlYXQgdHJpZ2dlciB0cmlnZ2VyX25lc3RsZXZlbCB0cmlnZ2VycyB0cmltIHRydW5jYXRlIHRyeV9jYXN0IHRyeV9jb252ZXJ0IHRyeV9wYXJzZSB0eXBlIHViMSB1YjIgdWI0IHVjYXNlIHVuYXJjaGl2ZWQgdW5ib3VuZGVkIHVuY29tcHJlc3MgdW5kZXIgdW5kbyB1bmhleCB1bmljb2RlIHVuaWZvcm0gdW5pbnN0YWxsIHVuaW9uIHVuaXF1ZSB1bml4X3RpbWVzdGFtcCB1bmtub3duIHVubGltaXRlZCB1bmxvY2sgdW5waXZvdCB1bnJlY292ZXJhYmxlIHVuc2FmZSB1bnNpZ25lZCB1bnRpbCB1bnRydXN0ZWQgdW51c2FibGUgdW51c2VkIHVwZGF0ZSB1cGRhdGVkIHVwZ3JhZGUgdXBwZWQgdXBwZXIgdXBzZXJ0IHVybCB1cm93aWQgdXNhYmxlIHVzYWdlIHVzZSB1c2Vfc3RvcmVkX291dGxpbmVzIHVzZXIgdXNlcl9kYXRhIHVzZXJfcmVzb3VyY2VzIHVzZXJzIHVzaW5nIHV0Y19kYXRlIHV0Y190aW1lc3RhbXAgdXVpZCB1dWlkX3Nob3J0IHZhbGlkYXRlIHZhbGlkYXRlX3Bhc3N3b3JkX3N0cmVuZ3RoIHZhbGlkYXRpb24gdmFsaXN0IHZhbHVlIHZhbHVlcyB2YXIgdmFyX3NhbXAgdmFyY2hhcmMgdmFyaSB2YXJpYSB2YXJpYWIgdmFyaWFibCB2YXJpYWJsZSB2YXJpYWJsZXMgdmFyaWFuY2UgdmFycCB2YXJyYXcgdmFycmF3YyB2YXJyYXkgdmVyaWZ5IHZlcnNpb24gdmVyc2lvbnMgdmlldyB2aXJ0dWFsIHZpc2libGUgdm9pZCB3YWl0IHdhbGxldCB3YXJuaW5nIHdhcm5pbmdzIHdlZWsgd2Vla2RheSB3ZWVrb2Z5ZWFyIHdlbGxmb3JtZWQgd2hlbiB3aGVuZSB3aGVuZXYgd2hlbmV2ZSB3aGVuZXZlciB3aGVyZSB3aGlsZSB3aGl0ZXNwYWNlIHdpdGggd2l0aGluIHdpdGhvdXQgd29yayB3cmFwcGVkIHhkYiB4bWwgeG1sYWdnIHhtbGF0dHJpYnV0ZXMgeG1sY2FzdCB4bWxjb2xhdHR2YWwgeG1sZWxlbWVudCB4bWxleGlzdHMgeG1sZm9yZXN0IHhtbGluZGV4IHhtbG5hbWVzcGFjZXMgeG1scGkgeG1scXVlcnkgeG1scm9vdCB4bWxzY2hlbWEgeG1sc2VyaWFsaXplIHhtbHRhYmxlIHhtbHR5cGUgeG9yIHllYXIgeWVhcl90b19tb250aCB5ZWFycyB5ZWFyd2VlayIsbGl0ZXJhbDoidHJ1ZSBmYWxzZSBudWxsIixidWlsdF9pbjoiYXJyYXkgYmlnaW50IGJpbmFyeSBiaXQgYmxvYiBib29sZWFuIGNoYXIgY2hhcmFjdGVyIGRhdGUgZGVjIGRlY2ltYWwgZmxvYXQgaW50IGludDggaW50ZWdlciBpbnRlcnZhbCBudW1iZXIgbnVtZXJpYyByZWFsIHJlY29yZCBzZXJpYWwgc2VyaWFsOCBzbWFsbGludCB0ZXh0IHZhcmNoYXIgdmFyeWluZyB2b2lkIn0sYzpbe2NOOiJzdHJpbmciLGI6IiciLGU6IiciLGM6W2UuQkUse2I6IicnIn1dfSx7Y046InN0cmluZyIsYjonIicsZTonIicsYzpbZS5CRSx7YjonIiInfV19LHtjTjoic3RyaW5nIixiOiJgIixlOiJgIixjOltlLkJFXX0sZS5DTk0sZS5DQkNNLHRdfSxlLkNCQ00sdF19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJyIixmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgcj0iKFthLXpBLVpdfFxcLlthLXpBLVouXSlbYS16QS1aMC05Ll9dKiI7cmV0dXJue2M6W2UuSENNLHtiOnIsbDpyLGs6e2tleXdvcmQ6ImZ1bmN0aW9uIGlmIGluIGJyZWFrIG5leHQgcmVwZWF0IGVsc2UgZm9yIHJldHVybiBzd2l0Y2ggd2hpbGUgdHJ5IHRyeUNhdGNoIHN0b3Agd2FybmluZyByZXF1aXJlIGxpYnJhcnkgYXR0YWNoIGRldGFjaCBzb3VyY2Ugc2V0TWV0aG9kIHNldEdlbmVyaWMgc2V0R3JvdXBHZW5lcmljIHNldENsYXNzIC4uLiIsbGl0ZXJhbDoiTlVMTCBOQSBUUlVFIEZBTFNFIFQgRiBJbmYgTmFOIE5BX2ludGVnZXJffDEwIE5BX3JlYWxffDEwIE5BX2NoYXJhY3Rlcl98MTAgTkFfY29tcGxleF98MTAifSxyOjB9LHtjTjoibnVtYmVyIixiOiIwW3hYXVswLTlhLWZBLUZdK1tMaV0/XFxiIixyOjB9LHtjTjoibnVtYmVyIixiOiJcXGQrKD86W2VFXVsrXFwtXT9cXGQqKT9MXFxiIixyOjB9LHtjTjoibnVtYmVyIixiOiJcXGQrXFwuKD8hXFxkKSg/OmlcXGIpPyIscjowfSx7Y046Im51bWJlciIsYjoiXFxkKyg/OlxcLlxcZCopPyg/OltlRV1bK1xcLV0/XFxkKik/aT9cXGIiLHI6MH0se2NOOiJudW1iZXIiLGI6IlxcLlxcZCsoPzpbZUVdWytcXC1dP1xcZCopP2k/XFxiIixyOjB9LHtiOiJgIixlOiJgIixyOjB9LHtjTjoic3RyaW5nIixjOltlLkJFXSx2Olt7YjonIicsZTonIid9LHtiOiInIixlOiInIn1dfV19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJwZXJsIixmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgdD0iZ2V0cHdlbnQgZ2V0c2VydmVudCBxdW90ZW1ldGEgbXNncmN2IHNjYWxhciBraWxsIGRibWNsb3NlIHVuZGVmIGxjIG1hIHN5c3dyaXRlIHRyIHNlbmQgdW1hc2sgc3lzb3BlbiBzaG13cml0ZSB2ZWMgcXggdXRpbWUgbG9jYWwgb2N0IHNlbWN0bCBsb2NhbHRpbWUgcmVhZHBpcGUgZG8gcmV0dXJuIGZvcm1hdCByZWFkIHNwcmludGYgZGJtb3BlbiBwb3AgZ2V0cGdycCBub3QgZ2V0cHduYW0gcmV3aW5kZGlyIHFxZmlsZW5vIHF3IGVuZHByb3RvZW50IHdhaXQgc2V0aG9zdGVudCBibGVzcyBzfDAgb3BlbmRpciBjb250aW51ZSBlYWNoIHNsZWVwIGVuZGdyZW50IHNodXRkb3duIGR1bXAgY2hvbXAgY29ubmVjdCBnZXRzb2NrbmFtZSBkaWUgc29ja2V0cGFpciBjbG9zZSBmbG9jayBleGlzdHMgaW5kZXggc2htZ2V0c3ViIGZvciBlbmRwd2VudCByZWRvIGxzdGF0IG1zZ2N0bCBzZXRwZ3JwIGFicyBleGl0IHNlbGVjdCBwcmludCByZWYgZ2V0aG9zdGJ5YWRkciB1bnNoaWZ0IGZjbnRsIHN5c2NhbGwgZ290byBnZXRuZXRieWFkZHIgam9pbiBnbXRpbWUgc3ltbGluayBzZW1nZXQgc3BsaWNlIHh8MCBnZXRwZWVybmFtZSByZWN2IGxvZyBzZXRzb2Nrb3B0IGNvcyBsYXN0IHJldmVyc2UgZ2V0aG9zdGJ5bmFtZSBnZXRncm5hbSBzdHVkeSBmb3JtbGluZSBlbmRob3N0ZW50IHRpbWVzIGNob3AgbGVuZ3RoIGdldGhvc3RlbnQgZ2V0bmV0ZW50IHBhY2sgZ2V0cHJvdG9lbnQgZ2V0c2VydmJ5bmFtZSByYW5kIG1rZGlyIHBvcyBjaG1vZCB5fDAgc3Vic3RyIGVuZG5ldGVudCBwcmludGYgbmV4dCBvcGVuIG1zZ3NuZCByZWFkZGlyIHVzZSB1bmxpbmsgZ2V0c29ja29wdCBnZXRwcmlvcml0eSByaW5kZXggd2FudGFycmF5IGhleCBzeXN0ZW0gZ2V0c2VydmJ5cG9ydCBlbmRzZXJ2ZW50IGludCBjaHIgdW50aWUgcm1kaXIgcHJvdG90eXBlIHRlbGwgbGlzdGVuIGZvcmsgc2htcmVhZCB1Y2ZpcnN0IHNldHByb3RvZW50IGVsc2Ugc3lzc2VlayBsaW5rIGdldGdyZ2lkIHNobWN0bCB3YWl0cGlkIHVucGFjayBnZXRuZXRieW5hbWUgcmVzZXQgY2hkaXIgZ3JlcCBzcGxpdCByZXF1aXJlIGNhbGxlciBsY2ZpcnN0IHVudGlsIHdhcm4gd2hpbGUgdmFsdWVzIHNoaWZ0IHRlbGxkaXIgZ2V0cHd1aWQgbXkgZ2V0cHJvdG9ieW51bWJlciBkZWxldGUgYW5kIHNvcnQgdWMgZGVmaW5lZCBzcmFuZCBhY2NlcHQgcGFja2FnZSBzZWVrZGlyIGdldHByb3RvYnluYW1lIHNlbW9wIG91ciByZW5hbWUgc2VlayBpZiBxfDAgY2hyb290IHN5c3JlYWQgc2V0cHdlbnQgbm8gY3J5cHQgZ2V0YyBjaG93biBzcXJ0IHdyaXRlIHNldG5ldGVudCBzZXRwcmlvcml0eSBmb3JlYWNoIHRpZSBzaW4gbXNnZ2V0IG1hcCBzdGF0IGdldGxvZ2luIHVubGVzcyBlbHNpZiB0cnVuY2F0ZSBleGVjIGtleXMgZ2xvYiB0aWVkIGNsb3NlZGlyaW9jdGwgc29ja2V0IHJlYWRsaW5rIGV2YWwgeG9yIHJlYWRsaW5lIGJpbm1vZGUgc2V0c2VydmVudCBlb2Ygb3JkIGJpbmQgYWxhcm0gcGlwZSBhdGFuMiBnZXRncmVudCBleHAgdGltZSBwdXNoIHNldGdyZW50IGd0IGx0IG9yIG5lIG18MCBicmVhayBnaXZlbiBzYXkgc3RhdGUgd2hlbiIscj17Y046InN1YnN0IixiOiJbJEBdXFx7IixlOiJcXH0iLGs6dH0scz17YjoiLT57IixlOiJ9In0sbj17djpbe2I6L1wkXGQvfSx7YjovW1wkJUBdKFxeXHdcYnwjXHcrKDo6XHcrKSp8e1x3K318XHcrKDo6XHcqKSopL30se2I6L1tcJCVAXVteXHNcd3tdLyxyOjB9XX0saT1bZS5CRSxyLG5dLG89W24sZS5IQ00sZS5DKCJeXFw9XFx3IiwiXFw9Y3V0Iix7ZVc6ITB9KSxzLHtjTjoic3RyaW5nIixjOmksdjpbe2I6InFbcXd4cl0/XFxzKlxcKCIsZToiXFwpIixyOjV9LHtiOiJxW3F3eHJdP1xccypcXFsiLGU6IlxcXSIscjo1fSx7YjoicVtxd3hyXT9cXHMqXFx7IixlOiJcXH0iLHI6NX0se2I6InFbcXd4cl0/XFxzKlxcfCIsZToiXFx8IixyOjV9LHtiOiJxW3F3eHJdP1xccypcXDwiLGU6IlxcPiIscjo1fSx7YjoicXdcXHMrcSIsZToicSIscjo1fSx7YjoiJyIsZToiJyIsYzpbZS5CRV19LHtiOiciJyxlOiciJ30se2I6ImAiLGU6ImAiLGM6W2UuQkVdfSx7Yjoie1xcdyt9IixjOltdLHI6MH0se2I6Ii0/XFx3K1xccypcXD1cXD4iLGM6W10scjowfV19LHtjTjoibnVtYmVyIixiOiIoXFxiMFswLTdfXSspfChcXGIweFswLTlhLWZBLUZfXSspfChcXGJbMS05XVswLTlfXSooXFwuWzAtOV9dKyk/KXxbMF9dXFxiIixyOjB9LHtiOiIoXFwvXFwvfCIrZS5SU1IrInxcXGIoc3BsaXR8cmV0dXJufHByaW50fHJldmVyc2V8Z3JlcClcXGIpXFxzKiIsazoic3BsaXQgcmV0dXJuIHByaW50IHJldmVyc2UgZ3JlcCIscjowLGM6W2UuSENNLHtjTjoicmVnZXhwIixiOiIoc3x0cnx5KS8oXFxcXC58W14vXSkqLyhcXFxcLnxbXi9dKSovW2Etel0qIixyOjEwfSx7Y046InJlZ2V4cCIsYjoiKG18cXIpPy8iLGU6Ii9bYS16XSoiLGM6W2UuQkVdLHI6MH1dfSx7Y046ImZ1bmN0aW9uIixiSzoic3ViIixlOiIoXFxzKlxcKC4qP1xcKSk/Wzt7XSIsZUU6ITAscjo1LGM6W2UuVE1dfSx7YjoiLVxcd1xcYiIscjowfSx7YjoiXl9fREFUQV9fJCIsZToiXl9fRU5EX18kIixzTDoibW9qb2xpY2lvdXMiLGM6W3tiOiJeQEAuKiIsZToiJCIsY046ImNvbW1lbnQifV19XTtyZXR1cm4gci5jPW8scy5jPW8se2FsaWFzZXM6WyJwbCIsInBtIl0sbDovW1x3XC5dKy8sazp0LGM6b319KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoImluaSIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIGI9e2NOOiJzdHJpbmciLGM6W2UuQkVdLHY6W3tiOiInJyciLGU6IicnJyIscjoxMH0se2I6JyIiIicsZTonIiIiJyxyOjEwfSx7YjonIicsZTonIid9LHtiOiInIixlOiInIn1dfTtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbInRvbWwiXSxjSTohMCxpOi9cUy8sYzpbZS5DKCI7IiwiJCIpLGUuSENNLHtjTjoic2VjdGlvbiIsYjovXlxzKlxbKy8sZTovXF0rL30se2I6L15bYS16MC05XFtcXV8tXStccyo9XHMqLyxlOiIkIixyQjohMCxjOlt7Y046ImF0dHIiLGI6L1thLXowLTlcW1xdXy1dKy99LHtiOi89LyxlVzohMCxyOjAsYzpbe2NOOiJsaXRlcmFsIixiOi9cYm9ufG9mZnx0cnVlfGZhbHNlfHllc3xub1xiL30se2NOOiJ2YXJpYWJsZSIsdjpbe2I6L1wkW1x3XGQiXVtcd1xkX10qL30se2I6L1wkXHsoLio/KX0vfV19LGIse2NOOiJudW1iZXIiLGI6LyhbXCtcLV0rKT9bXGRdK19bXGRfXSsvfSxlLk5NXX1dfV19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJkaWZmIixmdW5jdGlvbihlKXtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbInBhdGNoIl0sYzpbe2NOOiJtZXRhIixyOjEwLHY6W3tiOi9eQEAgK1wtXGQrLFxkKyArXCtcZCssXGQrICtAQCQvfSx7YjovXlwqXCpcKiArXGQrLFxkKyArXCpcKlwqXCokL30se2I6L15cLVwtXC0gK1xkKyxcZCsgK1wtXC1cLVwtJC99XX0se2NOOiJjb21tZW50Iix2Olt7YjovSW5kZXg6IC8sZTovJC99LHtiOi89ezMsfS8sZTovJC99LHtiOi9eXC17M30vLGU6LyQvfSx7YjovXlwqezN9IC8sZTovJC99LHtiOi9eXCt7M30vLGU6LyQvfSx7YjovXCp7NX0vLGU6L1wqezV9JC99XX0se2NOOiJhZGRpdGlvbiIsYjoiXlxcKyIsZToiJCJ9LHtjTjoiZGVsZXRpb24iLGI6Il5cXC0iLGU6IiQifSx7Y046ImFkZGl0aW9uIixiOiJeXFwhIixlOiIkIn1dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgiZ28iLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciB0PXtrZXl3b3JkOiJicmVhayBkZWZhdWx0IGZ1bmMgaW50ZXJmYWNlIHNlbGVjdCBjYXNlIG1hcCBzdHJ1Y3QgY2hhbiBlbHNlIGdvdG8gcGFja2FnZSBzd2l0Y2ggY29uc3QgZmFsbHRocm91Z2ggaWYgcmFuZ2UgdHlwZSBjb250aW51ZSBmb3IgaW1wb3J0IHJldHVybiB2YXIgZ28gZGVmZXIgYm9vbCBieXRlIGNvbXBsZXg2NCBjb21wbGV4MTI4IGZsb2F0MzIgZmxvYXQ2NCBpbnQ4IGludDE2IGludDMyIGludDY0IHN0cmluZyB1aW50OCB1aW50MTYgdWludDMyIHVpbnQ2NCBpbnQgdWludCB1aW50cHRyIHJ1bmUiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgaW90YSBuaWwiLGJ1aWx0X2luOiJhcHBlbmQgY2FwIGNsb3NlIGNvbXBsZXggY29weSBpbWFnIGxlbiBtYWtlIG5ldyBwYW5pYyBwcmludCBwcmludGxuIHJlYWwgcmVjb3ZlciBkZWxldGUifTtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbImdvbGFuZyJdLGs6dCxpOiI8LyIsYzpbZS5DTENNLGUuQ0JDTSx7Y046InN0cmluZyIsdjpbZS5RU00se2I6IiciLGU6IlteXFxcXF0nIn0se2I6ImAiLGU6ImAifV19LHtjTjoibnVtYmVyIix2Olt7YjplLkNOUisiW2RmbHNpXSIscjoxfSxlLkNOTV19LHtiOi86PS99LHtjTjoiZnVuY3Rpb24iLGJLOiJmdW5jIixlOi9ccypcey8sZUU6ITAsYzpbZS5UTSx7Y046InBhcmFtcyIsYjovXCgvLGU6L1wpLyxrOnQsaTovWyInXS99XX1dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgiYmFzaCIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIHQ9e2NOOiJ2YXJpYWJsZSIsdjpbe2I6L1wkW1x3XGQjQF1bXHdcZF9dKi99LHtiOi9cJFx7KC4qPyl9L31dfSxzPXtjTjoic3RyaW5nIixiOi8iLyxlOi8iLyxjOltlLkJFLHQse2NOOiJ2YXJpYWJsZSIsYjovXCRcKC8sZTovXCkvLGM6W2UuQkVdfV19LGE9e2NOOiJzdHJpbmciLGI6LycvLGU6LycvfTtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbInNoIiwienNoIl0sbDovXGItP1thLXpcLl9dK1xiLyxrOntrZXl3b3JkOiJpZiB0aGVuIGVsc2UgZWxpZiBmaSBmb3Igd2hpbGUgaW4gZG8gZG9uZSBjYXNlIGVzYWMgZnVuY3Rpb24iLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UiLGJ1aWx0X2luOiJicmVhayBjZCBjb250aW51ZSBldmFsIGV4ZWMgZXhpdCBleHBvcnQgZ2V0b3B0cyBoYXNoIHB3ZCByZWFkb25seSByZXR1cm4gc2hpZnQgdGVzdCB0aW1lcyB0cmFwIHVtYXNrIHVuc2V0IGFsaWFzIGJpbmQgYnVpbHRpbiBjYWxsZXIgY29tbWFuZCBkZWNsYXJlIGVjaG8gZW5hYmxlIGhlbHAgbGV0IGxvY2FsIGxvZ291dCBtYXBmaWxlIHByaW50ZiByZWFkIHJlYWRhcnJheSBzb3VyY2UgdHlwZSB0eXBlc2V0IHVsaW1pdCB1bmFsaWFzIHNldCBzaG9wdCBhdXRvbG9hZCBiZyBiaW5ka2V5IGJ5ZSBjYXAgY2hkaXIgY2xvbmUgY29tcGFyZ3VtZW50cyBjb21wY2FsbCBjb21wY3RsIGNvbXBkZXNjcmliZSBjb21wZmlsZXMgY29tcGdyb3VwcyBjb21wcXVvdGUgY29tcHRhZ3MgY29tcHRyeSBjb21wdmFsdWVzIGRpcnMgZGlzYWJsZSBkaXNvd24gZWNob3RjIGVjaG90aSBlbXVsYXRlIGZjIGZnIGZsb2F0IGZ1bmN0aW9ucyBnZXRjYXAgZ2V0bG4gaGlzdG9yeSBpbnRlZ2VyIGpvYnMga2lsbCBsaW1pdCBsb2cgbm9nbG9iIHBvcGQgcHJpbnQgcHVzaGQgcHVzaGxuIHJlaGFzaCBzY2hlZCBzZXRjYXAgc2V0b3B0IHN0YXQgc3VzcGVuZCB0dHljdGwgdW5mdW5jdGlvbiB1bmhhc2ggdW5saW1pdCB1bnNldG9wdCB2YXJlZCB3YWl0IHdoZW5jZSB3aGVyZSB3aGljaCB6Y29tcGlsZSB6Zm9ybWF0IHpmdHAgemxlIHptb2Rsb2FkIHpwYXJzZW9wdHMgenByb2YgenB0eSB6cmVnZXhwYXJzZSB6c29ja2V0IHpzdHlsZSB6dGNwIixfOiItbmUgLWVxIC1sdCAtZ3QgLWYgLWQgLWUgLXMgLWwgLWEifSxjOlt7Y046Im1ldGEiLGI6L14jIVteXG5dK3NoXHMqJC8scjoxMH0se2NOOiJmdW5jdGlvbiIsYjovXHdbXHdcZF9dKlxzKlwoXHMqXClccypcey8sckI6ITAsYzpbZS5pbmhlcml0KGUuVE0se2I6L1x3W1x3XGRfXSovfSldLHI6MH0sZS5IQ00scyxhLHRdfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgicHl0aG9uIixmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgcj17a2V5d29yZDoiYW5kIGVsaWYgaXMgZ2xvYmFsIGFzIGluIGlmIGZyb20gcmFpc2UgZm9yIGV4Y2VwdCBmaW5hbGx5IHByaW50IGltcG9ydCBwYXNzIHJldHVybiBleGVjIGVsc2UgYnJlYWsgbm90IHdpdGggY2xhc3MgYXNzZXJ0IHlpZWxkIHRyeSB3aGlsZSBjb250aW51ZSBkZWwgb3IgZGVmIGxhbWJkYSBhc3luYyBhd2FpdCBub25sb2NhbHwxMCBOb25lIFRydWUgRmFsc2UiLGJ1aWx0X2luOiJFbGxpcHNpcyBOb3RJbXBsZW1lbnRlZCJ9LGI9e2NOOiJtZXRhIixiOi9eKD4+PnxcLlwuXC4pIC99LGM9e2NOOiJzdWJzdCIsYjovXHsvLGU6L1x9LyxrOnIsaTovIy99LGE9e2NOOiJzdHJpbmciLGM6W2UuQkVdLHY6W3tiOi8odXxiKT9yPycnJy8sZTovJycnLyxjOltiXSxyOjEwfSx7YjovKHV8Yik/cj8iIiIvLGU6LyIiIi8sYzpbYl0scjoxMH0se2I6LyhmcnxyZnxmKScnJy8sZTovJycnLyxjOltiLGNdfSx7YjovKGZyfHJmfGYpIiIiLyxlOi8iIiIvLGM6W2IsY119LHtiOi8odXxyfHVyKScvLGU6LycvLHI6MTB9LHtiOi8odXxyfHVyKSIvLGU6LyIvLHI6MTB9LHtiOi8oYnxiciknLyxlOi8nL30se2I6LyhifGJyKSIvLGU6LyIvfSx7YjovKGZyfHJmfGYpJy8sZTovJy8sYzpbY119LHtiOi8oZnJ8cmZ8ZikiLyxlOi8iLyxjOltjXX0sZS5BU00sZS5RU01dfSxzPXtjTjoibnVtYmVyIixyOjAsdjpbe2I6ZS5CTlIrIltsTGpKXT8ifSx7YjoiXFxiKDBvWzAtN10rKVtsTGpKXT8ifSx7YjplLkNOUisiW2xMakpdPyJ9XX0saT17Y046InBhcmFtcyIsYjovXCgvLGU6L1wpLyxjOlsic2VsZiIsYixzLGFdfTtyZXR1cm4gYy5jPVthLHMsYl0se2FsaWFzZXM6WyJweSIsImd5cCJdLGs6cixpOi8oPFwvfC0+fFw/KXw9Pi8sYzpbYixzLGEsZS5IQ00se3Y6W3tjTjoiZnVuY3Rpb24iLGJLOiJkZWYifSx7Y046ImNsYXNzIixiSzoiY2xhc3MifV0sZTovOi8saTovWyR7PTtcbixdLyxjOltlLlVUTSxpLHtiOi8tPi8sZVc6ITAsazoiTm9uZSJ9XX0se2NOOiJtZXRhIixiOi9eW1x0IF0qQC8sZTovJC99LHtiOi9cYihwcmludHxleGVjKVwoL31dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgianVsaWEiLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciByPXtrZXl3b3JkOiJpbiBpc2Egd2hlcmUgYmFyZW1vZHVsZSBiZWdpbiBicmVhayBjYXRjaCBjY2FsbCBjb25zdCBjb250aW51ZSBkbyBlbHNlIGVsc2VpZiBlbmQgZXhwb3J0IGZhbHNlIGZpbmFsbHkgZm9yIGZ1bmN0aW9uIGdsb2JhbCBpZiBpbXBvcnQgaW1wb3J0YWxsIGxldCBsb2NhbCBtYWNybyBtb2R1bGUgcXVvdGUgcmV0dXJuIHRydWUgdHJ5IHVzaW5nIHdoaWxlIHR5cGUgaW1tdXRhYmxlIGFic3RyYWN0IGJpdHN0eXBlIHR5cGVhbGlhcyAiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgQVJHUyBDX05VTEwgRGV2TnVsbCBFTkRJQU5fQk9NIEVOViBJIEluZiBJbmYxNiBJbmYzMiBJbmY2NCBJbnNlcnRpb25Tb3J0IEpVTElBX0hPTUUgTE9BRF9QQVRIIE1lcmdlU29ydCBOYU4gTmFOMTYgTmFOMzIgTmFONjQgUFJPR1JBTV9GSUxFIFF1aWNrU29ydCBSb3VuZERvd24gUm91bmRGcm9tWmVybyBSb3VuZE5lYXJlc3QgUm91bmROZWFyZXN0VGllc0F3YXkgUm91bmROZWFyZXN0VGllc1VwIFJvdW5kVG9aZXJvIFJvdW5kVXAgU1RERVJSIFNURElOIFNURE9VVCBWRVJTSU9OIGNhdGFsYW4gZXwwIGV1fDAgZXVsZXJnYW1tYSBnb2xkZW4gaW0gbm90aGluZyBwaSDOsyDPgCDPhiAiLGJ1aWx0X2luOiJBTlkgQWJzdHJhY3RBcnJheSBBYnN0cmFjdENoYW5uZWwgQWJzdHJhY3RGbG9hdCBBYnN0cmFjdE1hdHJpeCBBYnN0cmFjdFJORyBBYnN0cmFjdFNlcmlhbGl6ZXIgQWJzdHJhY3RTZXQgQWJzdHJhY3RTcGFyc2VBcnJheSBBYnN0cmFjdFNwYXJzZU1hdHJpeCBBYnN0cmFjdFNwYXJzZVZlY3RvciBBYnN0cmFjdFN0cmluZyBBYnN0cmFjdFVuaXRSYW5nZSBBYnN0cmFjdFZlY09yTWF0IEFic3RyYWN0VmVjdG9yIEFueSBBcmd1bWVudEVycm9yIEFycmF5IEFzc2VydGlvbkVycm9yIEFzc29jaWF0aXZlIEJhc2U2NERlY29kZVBpcGUgQmFzZTY0RW5jb2RlUGlwZSBCaWRpYWdvbmFsIEJpZ0Zsb2F0IEJpZ0ludCBCaXRBcnJheSBCaXRNYXRyaXggQml0VmVjdG9yIEJvb2wgQm91bmRzRXJyb3IgQnVmZmVyU3RyZWFtIENhY2hpbmdQb29sIENhcHR1cmVkRXhjZXB0aW9uIENhcnRlc2lhbkluZGV4IENhcnRlc2lhblJhbmdlIENjaGFyIENkb3VibGUgQ2Zsb2F0IENoYW5uZWwgQ2hhciBDaW50IENpbnRtYXhfdCBDbG9uZyBDbG9uZ2xvbmcgQ2x1c3Rlck1hbmFnZXIgQ21kIENvZGVJbmZvIENvbG9uIENvbXBsZXggQ29tcGxleDEyOCBDb21wbGV4MzIgQ29tcGxleDY0IENvbXBvc2l0ZUV4Y2VwdGlvbiBDb25kaXRpb24gQ29uakFycmF5IENvbmpNYXRyaXggQ29ualZlY3RvciBDcHRyZGlmZl90IENzaG9ydCBDc2l6ZV90IENzc2l6ZV90IENzdHJpbmcgQ3VjaGFyIEN1aW50IEN1aW50bWF4X3QgQ3Vsb25nIEN1bG9uZ2xvbmcgQ3VzaG9ydCBDd2NoYXJfdCBDd3N0cmluZyBEYXRhVHlwZSBEYXRlIERhdGVGb3JtYXQgRGF0ZVRpbWUgRGVuc2VBcnJheSBEZW5zZU1hdHJpeCBEZW5zZVZlY09yTWF0IERlbnNlVmVjdG9yIERpYWdvbmFsIERpY3QgRGltZW5zaW9uTWlzbWF0Y2ggRGltcyBEaXJlY3RJbmRleFN0cmluZyBEaXNwbGF5IERpdmlkZUVycm9yIERvbWFpbkVycm9yIEVPRkVycm9yIEVhY2hMaW5lIEVudW0gRW51bWVyYXRlIEVycm9yRXhjZXB0aW9uIEV4Y2VwdGlvbiBFeHBvbmVudGlhbEJhY2tPZmYgRXhwciBGYWN0b3JpemF0aW9uIEZpbGVNb25pdG9yIEZsb2F0MTYgRmxvYXQzMiBGbG9hdDY0IEZ1bmN0aW9uIEZ1dHVyZSBHbG9iYWxSZWYgR290b05vZGUgSFRNTCBIZXJtaXRpYW4gSU8gSU9CdWZmZXIgSU9Db250ZXh0IElPU3RyZWFtIElQQWRkciBJUHY0IElQdjYgSW5kZXhDYXJ0ZXNpYW4gSW5kZXhMaW5lYXIgSW5kZXhTdHlsZSBJbmV4YWN0RXJyb3IgSW5pdEVycm9yIEludCBJbnQxMjggSW50MTYgSW50MzIgSW50NjQgSW50OCBJbnRTZXQgSW50ZWdlciBJbnRlcnJ1cHRFeGNlcHRpb24gSW52YWxpZFN0YXRlRXhjZXB0aW9uIElycmF0aW9uYWwgS2V5RXJyb3IgTGFiZWxOb2RlIExpblNwYWNlIExpbmVOdW1iZXJOb2RlIExvYWRFcnJvciBMb3dlclRyaWFuZ3VsYXIgTUlNRSBNYXRyaXggTWVyc2VubmVUd2lzdGVyIE1ldGhvZCBNZXRob2RFcnJvciBNZXRob2RUYWJsZSBNb2R1bGUgTlR1cGxlIE5ld3Zhck5vZGUgTnVsbEV4Y2VwdGlvbiBOdWxsYWJsZSBOdW1iZXIgT2JqZWN0SWREaWN0IE9yZGluYWxSYW5nZSBPdXRPZk1lbW9yeUVycm9yIE92ZXJmbG93RXJyb3IgUGFpciBQYXJzZUVycm9yIFBhcnRpYWxRdWlja1NvcnQgUGVybXV0ZWREaW1zQXJyYXkgUGlwZSBQb2xsaW5nRmlsZVdhdGNoZXIgUHJvY2Vzc0V4aXRlZEV4Y2VwdGlvbiBQdHIgUXVvdGVOb2RlIFJhbmRvbURldmljZSBSYW5nZSBSYW5nZUluZGV4IFJhdGlvbmFsIFJhd0ZEIFJlYWRPbmx5TWVtb3J5RXJyb3IgUmVhbCBSZWVudHJhbnRMb2NrIFJlZiBSZWdleCBSZWdleE1hdGNoIFJlbW90ZUNoYW5uZWwgUmVtb3RlRXhjZXB0aW9uIFJldlN0cmluZyBSb3VuZGluZ01vZGUgUm93VmVjdG9yIFNTQVZhbHVlIFNlZ21lbnRhdGlvbkZhdWx0IFNlcmlhbGl6YXRpb25TdGF0ZSBTZXQgU2hhcmVkQXJyYXkgU2hhcmVkTWF0cml4IFNoYXJlZFZlY3RvciBTaWduZWQgU2ltcGxlVmVjdG9yIFNsb3QgU2xvdE51bWJlciBTcGFyc2VNYXRyaXhDU0MgU3BhcnNlVmVjdG9yIFN0YWNrRnJhbWUgU3RhY2tPdmVyZmxvd0Vycm9yIFN0YWNrVHJhY2UgU3RlcFJhbmdlIFN0ZXBSYW5nZUxlbiBTdHJpZGVkQXJyYXkgU3RyaWRlZE1hdHJpeCBTdHJpZGVkVmVjT3JNYXQgU3RyaWRlZFZlY3RvciBTdHJpbmcgU3ViQXJyYXkgU3ViU3RyaW5nIFN5bVRyaWRpYWdvbmFsIFN5bWJvbCBTeW1tZXRyaWMgU3lzdGVtRXJyb3IgVENQU29ja2V0IFRhc2sgVGV4dCBUZXh0RGlzcGxheSBUaW1lciBUcmlkaWFnb25hbCBUdXBsZSBUeXBlIFR5cGVFcnJvciBUeXBlTWFwRW50cnkgVHlwZU1hcExldmVsIFR5cGVOYW1lIFR5cGVWYXIgVHlwZWRTbG90IFVEUFNvY2tldCBVSW50IFVJbnQxMjggVUludDE2IFVJbnQzMiBVSW50NjQgVUludDggVW5kZWZSZWZFcnJvciBVbmRlZlZhckVycm9yIFVuaWNvZGVFcnJvciBVbmlmb3JtU2NhbGluZyBVbmlvbiBVbmlvbkFsbCBVbml0UmFuZ2UgVW5zaWduZWQgVXBwZXJUcmlhbmd1bGFyIFZhbCBWYXJhcmcgVmVjRWxlbWVudCBWZWNPck1hdCBWZWN0b3IgVmVyc2lvbk51bWJlciBWb2lkIFdlYWtLZXlEaWN0IFdlYWtSZWYgV29ya2VyQ29uZmlnIFdvcmtlclBvb2wgIn0sdD0iW0EtWmEtel9cXHUwMEExLVxcdUZGRkZdW0EtWmEtel8wLTlcXHUwMEExLVxcdUZGRkZdKiIsYT17bDp0LGs6cixpOi88XC8vfSxuPXtjTjoibnVtYmVyIixiOi8oXGIweFtcZF9dKihcLltcZF9dKik/fDB4XC5cZFtcZF9dKilwWy0rXT9cZCt8XGIwW2JveF1bYS1mQS1GMC05XVthLWZBLUYwLTlfXSp8KFxiXGRbXGRfXSooXC5bXGRfXSopP3xcLlxkW1xkX10qKShbZUVmRl1bLStdP1xkKyk/LyxyOjB9LG89e2NOOiJzdHJpbmciLGI6LycoLnxcXFt4WHVVXVthLXpBLVowLTldKyknL30saT17Y046InN1YnN0IixiOi9cJFwoLyxlOi9cKS8sazpyfSxsPXtjTjoidmFyaWFibGUiLGI6IlxcJCIrdH0sYz17Y046InN0cmluZyIsYzpbZS5CRSxpLGxdLHY6W3tiOi9cdyoiIiIvLGU6LyIiIlx3Ki8scjoxMH0se2I6L1x3KiIvLGU6LyJcdyovfV19LHM9e2NOOiJzdHJpbmciLGM6W2UuQkUsaSxsXSxiOiJgIixlOiJgIn0sZD17Y046Im1ldGEiLGI6IkAiK3R9LHU9e2NOOiJjb21tZW50Iix2Olt7YjoiIz0iLGU6Ij0jIixyOjEwfSx7YjoiIyIsZToiJCJ9XX07cmV0dXJuIGEuYz1bbixvLGMscyxkLHUsZS5IQ00se2NOOiJrZXl3b3JkIixiOiJcXGIoKChhYnN0cmFjdHxwcmltaXRpdmUpXFxzKyl0eXBlfChtdXRhYmxlXFxzKyk/c3RydWN0KVxcYiJ9LHtiOi88Oi99XSxpLmM9YS5jLGF9KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoImNvZmZlZXNjcmlwdCIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIGM9e2tleXdvcmQ6ImluIGlmIGZvciB3aGlsZSBmaW5hbGx5IG5ldyBkbyByZXR1cm4gZWxzZSBicmVhayBjYXRjaCBpbnN0YW5jZW9mIHRocm93IHRyeSB0aGlzIHN3aXRjaCBjb250aW51ZSB0eXBlb2YgZGVsZXRlIGRlYnVnZ2VyIHN1cGVyIHlpZWxkIGltcG9ydCBleHBvcnQgZnJvbSBhcyBkZWZhdWx0IGF3YWl0IHRoZW4gdW5sZXNzIHVudGlsIGxvb3Agb2YgYnkgd2hlbiBhbmQgb3IgaXMgaXNudCBub3QiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgbnVsbCB1bmRlZmluZWQgeWVzIG5vIG9uIG9mZiIsYnVpbHRfaW46Im5wbSByZXF1aXJlIGNvbnNvbGUgcHJpbnQgbW9kdWxlIGdsb2JhbCB3aW5kb3cgZG9jdW1lbnQifSxuPSJbQS1aYS16JF9dWzAtOUEtWmEteiRfXSoiLHI9e2NOOiJzdWJzdCIsYjovI1x7LyxlOi99LyxrOmN9LGk9W2UuQk5NLGUuaW5oZXJpdChlLkNOTSx7c3RhcnRzOntlOiIoXFxzKi8pPyIscjowfX0pLHtjTjoic3RyaW5nIix2Olt7YjovJycnLyxlOi8nJycvLGM6W2UuQkVdfSx7YjovJy8sZTovJy8sYzpbZS5CRV19LHtiOi8iIiIvLGU6LyIiIi8sYzpbZS5CRSxyXX0se2I6LyIvLGU6LyIvLGM6W2UuQkUscl19XX0se2NOOiJyZWdleHAiLHY6W3tiOiIvLy8iLGU6Ii8vLyIsYzpbcixlLkhDTV19LHtiOiIvL1tnaW1dKiIscjowfSx7YjovXC8oPyFbICpdKShcXFwvfC4pKj9cL1tnaW1dKig/PVxXfCQpL31dfSx7YjoiQCIrbn0se3NMOiJqYXZhc2NyaXB0IixlQjohMCxlRTohMCx2Olt7YjoiYGBgIixlOiJgYGAifSx7YjoiYCIsZToiYCJ9XX1dO3IuYz1pO3ZhciBzPWUuaW5oZXJpdChlLlRNLHtiOm59KSx0PSIoXFwoLipcXCkpP1xccypcXEJbLT1dPiIsbz17Y046InBhcmFtcyIsYjoiXFwoW15cXChdIixyQjohMCxjOlt7YjovXCgvLGU6L1wpLyxrOmMsYzpbInNlbGYiXS5jb25jYXQoaSl9XX07cmV0dXJue2FsaWFzZXM6WyJjb2ZmZWUiLCJjc29uIiwiaWNlZCJdLGs6YyxpOi9cL1wqLyxjOmkuY29uY2F0KFtlLkMoIiMjIyIsIiMjIyIpLGUuSENNLHtjTjoiZnVuY3Rpb24iLGI6Il5cXHMqIituKyJcXHMqPVxccyoiK3QsZToiWy09XT4iLHJCOiEwLGM6W3Msb119LHtiOi9bOlwoLD1dXHMqLyxyOjAsYzpbe2NOOiJmdW5jdGlvbiIsYjp0LGU6IlstPV0+IixyQjohMCxjOltvXX1dfSx7Y046ImNsYXNzIixiSzoiY2xhc3MiLGU6IiQiLGk6L1s6PSJcW1xdXS8sYzpbe2JLOiJleHRlbmRzIixlVzohMCxpOi9bOj0iXFtcXV0vLGM6W3NdfSxzXX0se2I6bisiOiIsZToiOiIsckI6ITAsckU6ITAscjowfV0pfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgiY3BwIixmdW5jdGlvbih0KXt2YXIgZT17Y046ImtleXdvcmQiLGI6IlxcYlthLXpcXGRfXSpfdFxcYiJ9LHI9e2NOOiJzdHJpbmciLHY6W3tiOicodTg/fFUpP0w/IicsZTonIicsaToiXFxuIixjOlt0LkJFXX0se2I6Jyh1OD98VSk/UiInLGU6JyInLGM6W3QuQkVdfSx7YjoiJ1xcXFw/LiIsZToiJyIsaToiLiJ9XX0scz17Y046Im51bWJlciIsdjpbe2I6IlxcYigwYlswMSddKykifSx7YjoiKC0/KVxcYihbXFxkJ10rKFxcLltcXGQnXSopP3xcXC5bXFxkJ10rKSh1fFV8bHxMfHVsfFVMfGZ8RnxifEIpIn0se2I6IigtPykoXFxiMFt4WF1bYS1mQS1GMC05J10rfChcXGJbXFxkJ10rKFxcLltcXGQnXSopP3xcXC5bXFxkJ10rKShbZUVdWy0rXT9bXFxkJ10rKT8pIn1dLHI6MH0saT17Y046Im1ldGEiLGI6LyNccypbYS16XStcYi8sZTovJC8sazp7Im1ldGEta2V5d29yZCI6ImlmIGVsc2UgZWxpZiBlbmRpZiBkZWZpbmUgdW5kZWYgd2FybmluZyBlcnJvciBsaW5lIHByYWdtYSBpZmRlZiBpZm5kZWYgaW5jbHVkZSJ9LGM6W3tiOi9cXFxuLyxyOjB9LHQuaW5oZXJpdChyLHtjTjoibWV0YS1zdHJpbmcifSkse2NOOiJtZXRhLXN0cmluZyIsYjovPFteXG4+XSo+LyxlOi8kLyxpOiJcXG4ifSx0LkNMQ00sdC5DQkNNXX0sYT10LklSKyJcXHMqXFwoIixjPXtrZXl3b3JkOiJpbnQgZmxvYXQgd2hpbGUgcHJpdmF0ZSBjaGFyIGNhdGNoIGltcG9ydCBtb2R1bGUgZXhwb3J0IHZpcnR1YWwgb3BlcmF0b3Igc2l6ZW9mIGR5bmFtaWNfY2FzdHwxMCB0eXBlZGVmIGNvbnN0X2Nhc3R8MTAgY29uc3QgZm9yIHN0YXRpY19jYXN0fDEwIHVuaW9uIG5hbWVzcGFjZSB1bnNpZ25lZCBsb25nIHZvbGF0aWxlIHN0YXRpYyBwcm90ZWN0ZWQgYm9vbCB0ZW1wbGF0ZSBtdXRhYmxlIGlmIHB1YmxpYyBmcmllbmQgZG8gZ290byBhdXRvIHZvaWQgZW51bSBlbHNlIGJyZWFrIGV4dGVybiB1c2luZyBhc20gY2FzZSB0eXBlaWQgc2hvcnQgcmVpbnRlcnByZXRfY2FzdHwxMCBkZWZhdWx0IGRvdWJsZSByZWdpc3RlciBleHBsaWNpdCBzaWduZWQgdHlwZW5hbWUgdHJ5IHRoaXMgc3dpdGNoIGNvbnRpbnVlIGlubGluZSBkZWxldGUgYWxpZ25vZiBjb25zdGV4cHIgZGVjbHR5cGUgbm9leGNlcHQgc3RhdGljX2Fzc2VydCB0aHJlYWRfbG9jYWwgcmVzdHJpY3QgX0Jvb2wgY29tcGxleCBfQ29tcGxleCBfSW1hZ2luYXJ5IGF0b21pY19ib29sIGF0b21pY19jaGFyIGF0b21pY19zY2hhciBhdG9taWNfdWNoYXIgYXRvbWljX3Nob3J0IGF0b21pY191c2hvcnQgYXRvbWljX2ludCBhdG9taWNfdWludCBhdG9taWNfbG9uZyBhdG9taWNfdWxvbmcgYXRvbWljX2xsb25nIGF0b21pY191bGxvbmcgbmV3IHRocm93IHJldHVybiBhbmQgb3Igbm90IixidWlsdF9pbjoic3RkIHN0cmluZyBjaW4gY291dCBjZXJyIGNsb2cgc3RkaW4gc3Rkb3V0IHN0ZGVyciBzdHJpbmdzdHJlYW0gaXN0cmluZ3N0cmVhbSBvc3RyaW5nc3RyZWFtIGF1dG9fcHRyIGRlcXVlIGxpc3QgcXVldWUgc3RhY2sgdmVjdG9yIG1hcCBzZXQgYml0c2V0IG11bHRpc2V0IG11bHRpbWFwIHVub3JkZXJlZF9zZXQgdW5vcmRlcmVkX21hcCB1bm9yZGVyZWRfbXVsdGlzZXQgdW5vcmRlcmVkX211bHRpbWFwIGFycmF5IHNoYXJlZF9wdHIgYWJvcnQgYWJzIGFjb3MgYXNpbiBhdGFuMiBhdGFuIGNhbGxvYyBjZWlsIGNvc2ggY29zIGV4aXQgZXhwIGZhYnMgZmxvb3IgZm1vZCBmcHJpbnRmIGZwdXRzIGZyZWUgZnJleHAgZnNjYW5mIGlzYWxudW0gaXNhbHBoYSBpc2NudHJsIGlzZGlnaXQgaXNncmFwaCBpc2xvd2VyIGlzcHJpbnQgaXNwdW5jdCBpc3NwYWNlIGlzdXBwZXIgaXN4ZGlnaXQgdG9sb3dlciB0b3VwcGVyIGxhYnMgbGRleHAgbG9nMTAgbG9nIG1hbGxvYyByZWFsbG9jIG1lbWNociBtZW1jbXAgbWVtY3B5IG1lbXNldCBtb2RmIHBvdyBwcmludGYgcHV0Y2hhciBwdXRzIHNjYW5mIHNpbmggc2luIHNucHJpbnRmIHNwcmludGYgc3FydCBzc2NhbmYgc3RyY2F0IHN0cmNociBzdHJjbXAgc3RyY3B5IHN0cmNzcG4gc3RybGVuIHN0cm5jYXQgc3RybmNtcCBzdHJuY3B5IHN0cnBicmsgc3RycmNociBzdHJzcG4gc3Ryc3RyIHRhbmggdGFuIHZmcHJpbnRmIHZwcmludGYgdnNwcmludGYgZW5kbCBpbml0aWFsaXplcl9saXN0IHVuaXF1ZV9wdHIiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgbnVsbHB0ciBOVUxMIn0sbj1bZSx0LkNMQ00sdC5DQkNNLHMscl07cmV0dXJue2FsaWFzZXM6WyJjIiwiY2MiLCJoIiwiYysrIiwiaCsrIiwiaHBwIl0sazpjLGk6IjwvIixjOm4uY29uY2F0KFtpLHtiOiJcXGIoZGVxdWV8bGlzdHxxdWV1ZXxzdGFja3x2ZWN0b3J8bWFwfHNldHxiaXRzZXR8bXVsdGlzZXR8bXVsdGltYXB8dW5vcmRlcmVkX21hcHx1bm9yZGVyZWRfc2V0fHVub3JkZXJlZF9tdWx0aXNldHx1bm9yZGVyZWRfbXVsdGltYXB8YXJyYXkpXFxzKjwiLGU6Ij4iLGs6YyxjOlsic2VsZiIsZV19LHtiOnQuSVIrIjo6IixrOmN9LHt2Olt7YjovPS8sZTovOy99LHtiOi9cKC8sZTovXCkvfSx7Yks6Im5ldyB0aHJvdyByZXR1cm4gZWxzZSIsZTovOy99XSxrOmMsYzpuLmNvbmNhdChbe2I6L1woLyxlOi9cKS8sazpjLGM6bi5jb25jYXQoWyJzZWxmIl0pLHI6MH1dKSxyOjB9LHtjTjoiZnVuY3Rpb24iLGI6IigiK3QuSVIrIltcXComXFxzXSspKyIrYSxyQjohMCxlOi9bezs9XS8sZUU6ITAsazpjLGk6L1teXHdcc1wqJl0vLGM6W3tiOmEsckI6ITAsYzpbdC5UTV0scjowfSx7Y046InBhcmFtcyIsYjovXCgvLGU6L1wpLyxrOmMscjowLGM6W3QuQ0xDTSx0LkNCQ00scixzLGVdfSx0LkNMQ00sdC5DQkNNLGldfSx7Y046ImNsYXNzIixiSzoiY2xhc3Mgc3RydWN0IixlOi9bezs6XS8sYzpbe2I6LzwvLGU6Lz4vLGM6WyJzZWxmIl19LHQuVE1dfV0pLGV4cG9ydHM6e3ByZXByb2Nlc3NvcjppLHN0cmluZ3M6cixrOmN9fX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgicnVieSIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIGI9IlthLXpBLVpfXVxcdypbIT89XT98Wy0rfl1cXEB8PDx8Pj58PX58PT09P3w8PT58Wzw+XT0/fFxcKlxcKnxbLS8rJV4mKn5gfF18XFxbXFxdPT8iLHI9e2tleXdvcmQ6ImFuZCB0aGVuIGRlZmluZWQgbW9kdWxlIGluIHJldHVybiByZWRvIGlmIEJFR0lOIHJldHJ5IGVuZCBmb3Igc2VsZiB3aGVuIG5leHQgdW50aWwgZG8gYmVnaW4gdW5sZXNzIEVORCByZXNjdWUgZWxzZSBicmVhayB1bmRlZiBub3Qgc3VwZXIgY2xhc3MgY2FzZSByZXF1aXJlIHlpZWxkIGFsaWFzIHdoaWxlIGVuc3VyZSBlbHNpZiBvciBpbmNsdWRlIGF0dHJfcmVhZGVyIGF0dHJfd3JpdGVyIGF0dHJfYWNjZXNzb3IiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgbmlsIn0sYz17Y046ImRvY3RhZyIsYjoiQFtBLVphLXpdKyJ9LGE9e2I6IiM8IixlOiI+In0scz1bZS5DKCIjIiwiJCIse2M6W2NdfSksZS5DKCJeXFw9YmVnaW4iLCJeXFw9ZW5kIix7YzpbY10scjoxMH0pLGUuQygiXl9fRU5EX18iLCJcXG4kIildLG49e2NOOiJzdWJzdCIsYjoiI1xceyIsZToifSIsazpyfSx0PXtjTjoic3RyaW5nIixjOltlLkJFLG5dLHY6W3tiOi8nLyxlOi8nL30se2I6LyIvLGU6LyIvfSx7YjovYC8sZTovYC99LHtiOiIlW3FRd1d4XT9cXCgiLGU6IlxcKSJ9LHtiOiIlW3FRd1d4XT9cXFsiLGU6IlxcXSJ9LHtiOiIlW3FRd1d4XT97IixlOiJ9In0se2I6IiVbcVF3V3hdPzwiLGU6Ij4ifSx7YjoiJVtxUXdXeF0/LyIsZToiLyJ9LHtiOiIlW3FRd1d4XT8lIixlOiIlIn0se2I6IiVbcVF3V3hdPy0iLGU6Ii0ifSx7YjoiJVtxUXdXeF0/XFx8IixlOiJcXHwifSx7YjovXEJcPyhcXFxkezEsM318XFx4W0EtRmEtZjAtOV17MSwyfXxcXHVbQS1GYS1mMC05XXs0fXxcXD9cUylcYi99LHtiOi88PCgtPylcdyskLyxlOi9eXHMqXHcrJC99XX0saT17Y046InBhcmFtcyIsYjoiXFwoIixlOiJcXCkiLGVuZHNQYXJlbnQ6ITAsazpyfSxkPVt0LGEse2NOOiJjbGFzcyIsYks6ImNsYXNzIG1vZHVsZSIsZToiJHw7IixpOi89LyxjOltlLmluaGVyaXQoZS5UTSx7YjoiW0EtWmEtel9dXFx3Kig6OlxcdyspKihcXD98XFwhKT8ifSkse2I6IjxcXHMqIixjOlt7YjoiKCIrZS5JUisiOjopPyIrZS5JUn1dfV0uY29uY2F0KHMpfSx7Y046ImZ1bmN0aW9uIixiSzoiZGVmIixlOiIkfDsiLGM6W2UuaW5oZXJpdChlLlRNLHtiOmJ9KSxpXS5jb25jYXQocyl9LHtiOmUuSVIrIjo6In0se2NOOiJzeW1ib2wiLGI6ZS5VSVIrIihcXCF8XFw/KT86IixyOjB9LHtjTjoic3ltYm9sIixiOiI6KD8hXFxzKSIsYzpbdCx7YjpifV0scjowfSx7Y046Im51bWJlciIsYjoiKFxcYjBbMC03X10rKXwoXFxiMHhbMC05YS1mQS1GX10rKXwoXFxiWzEtOV1bMC05X10qKFxcLlswLTlfXSspPyl8WzBfXVxcYiIscjowfSx7YjoiKFxcJFxcVyl8KChcXCR8XFxAXFxAPykoXFx3KykpIn0se2NOOiJwYXJhbXMiLGI6L1x8LyxlOi9cfC8sazpyfSx7YjoiKCIrZS5SU1IrInx1bmxlc3MpXFxzKiIsazoidW5sZXNzIixjOlthLHtjTjoicmVnZXhwIixjOltlLkJFLG5dLGk6L1xuLyx2Olt7YjoiLyIsZToiL1thLXpdKiJ9LHtiOiIlcnsiLGU6In1bYS16XSoifSx7YjoiJXJcXCgiLGU6IlxcKVthLXpdKiJ9LHtiOiIlciEiLGU6IiFbYS16XSoifSx7YjoiJXJcXFsiLGU6IlxcXVthLXpdKiJ9XX1dLmNvbmNhdChzKSxyOjB9XS5jb25jYXQocyk7bi5jPWQsaS5jPWQ7dmFyIGw9Ils+P10+IixvPSJbXFx3I10rXFwoXFx3K1xcKTpcXGQrOlxcZCs+Iix1PSIoXFx3Ky0pP1xcZCtcXC5cXGQrXFwuXFxkKHBcXGQrKT9bXj5dKz4iLHc9W3tiOi9eXHMqPT4vLHN0YXJ0czp7ZToiJCIsYzpkfX0se2NOOiJtZXRhIixiOiJeKCIrbCsifCIrbysifCIrdSsiKSIsc3RhcnRzOntlOiIkIixjOmR9fV07cmV0dXJue2FsaWFzZXM6WyJyYiIsImdlbXNwZWMiLCJwb2RzcGVjIiwidGhvciIsImlyYiJdLGs6cixpOi9cL1wqLyxjOnMuY29uY2F0KHcpLmNvbmNhdChkKX19KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoInlhbWwiLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciBiPSJ0cnVlIGZhbHNlIHllcyBubyBudWxsIixhPSJeWyBcXC1dKiIscj0iW2EtekEtWl9dW1xcd1xcLV0qIix0PXtjTjoiYXR0ciIsdjpbe2I6YStyKyI6In0se2I6YSsnIicrcisnIjonfSx7YjphKyInIityKyInOiJ9XX0sYz17Y046InRlbXBsYXRlLXZhcmlhYmxlIix2Olt7Yjoie3siLGU6In19In0se2I6IiV7IixlOiJ9In1dfSxsPXtjTjoic3RyaW5nIixyOjAsdjpbe2I6LycvLGU6LycvfSx7YjovIi8sZTovIi99LHtiOi9cUysvfV0sYzpbZS5CRSxjXX07cmV0dXJue2NJOiEwLGFsaWFzZXM6WyJ5bWwiLCJZQU1MIiwieWFtbCJdLGM6W3Qse2NOOiJtZXRhIixiOiJeLS0tcyokIixyOjEwfSx7Y046InN0cmluZyIsYjoiW1xcfD5dICokIixyRTohMCxjOmwuYyxlOnQudlswXS5ifSx7YjoiPCVbJT0tXT8iLGU6IlslLV0/JT4iLHNMOiJydWJ5IixlQjohMCxlRTohMCxyOjB9LHtjTjoidHlwZSIsYjoiISEiK2UuVUlSfSx7Y046Im1ldGEiLGI6IiYiK2UuVUlSKyIkIn0se2NOOiJtZXRhIixiOiJcXCoiK2UuVUlSKyIkIn0se2NOOiJidWxsZXQiLGI6Il4gKi0iLHI6MH0sZS5IQ00se2JLOmIsazp7bGl0ZXJhbDpifX0sZS5DTk0sbF19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJjc3MiLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciBjPSJbYS16QS1aLV1bYS16QS1aMC05Xy1dKiIsdD17YjovW0EtWlxfXC5cLV0rXHMqOi8sckI6ITAsZToiOyIsZVc6ITAsYzpbe2NOOiJhdHRyaWJ1dGUiLGI6L1xTLyxlOiI6IixlRTohMCxzdGFydHM6e2VXOiEwLGVFOiEwLGM6W3tiOi9bXHctXStcKC8sckI6ITAsYzpbe2NOOiJidWlsdF9pbiIsYjovW1x3LV0rL30se2I6L1woLyxlOi9cKS8sYzpbZS5BU00sZS5RU01dfV19LGUuQ1NTTk0sZS5RU00sZS5BU00sZS5DQkNNLHtjTjoibnVtYmVyIixiOiIjWzAtOUEtRmEtZl0rIn0se2NOOiJtZXRhIixiOiIhaW1wb3J0YW50In1dfX1dfTtyZXR1cm57Y0k6ITAsaTovWz1cL3wnXCRdLyxjOltlLkNCQ00se2NOOiJzZWxlY3Rvci1pZCIsYjovI1tBLVphLXowLTlfLV0rL30se2NOOiJzZWxlY3Rvci1jbGFzcyIsYjovXC5bQS1aYS16MC05Xy1dKy99LHtjTjoic2VsZWN0b3ItYXR0ciIsYjovXFsvLGU6L1xdLyxpOiIkIn0se2NOOiJzZWxlY3Rvci1wc2V1ZG8iLGI6LzooOik/W2EtekEtWjAtOVxfXC1cK1woXCkiJy5dKy99LHtiOiJAKGZvbnQtZmFjZXxwYWdlKSIsbDoiW2Etei1dKyIsazoiZm9udC1mYWNlIHBhZ2UifSx7YjoiQCIsZToiW3s7XSIsaTovOi8sYzpbe2NOOiJrZXl3b3JkIixiOi9cdysvfSx7YjovXHMvLGVXOiEwLGVFOiEwLHI6MCxjOltlLkFTTSxlLlFTTSxlLkNTU05NXX1dfSx7Y046InNlbGVjdG9yLXRhZyIsYjpjLHI6MH0se2I6InsiLGU6In0iLGk6L1xTLyxjOltlLkNCQ00sdF19XX19KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoImZvcnRyYW4iLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciB0PXtjTjoicGFyYW1zIixiOiJcXCgiLGU6IlxcKSJ9LG49e2xpdGVyYWw6Ii5GYWxzZS4gLlRydWUuIixrZXl3b3JkOiJraW5kIGRvIHdoaWxlIHByaXZhdGUgY2FsbCBpbnRyaW5zaWMgd2hlcmUgZWxzZXdoZXJlIHR5cGUgZW5kdHlwZSBlbmRtb2R1bGUgZW5kc2VsZWN0IGVuZGludGVyZmFjZSBlbmQgZW5kZG8gZW5kaWYgaWYgZm9yYWxsIGVuZGZvcmFsbCBvbmx5IGNvbnRhaW5zIGRlZmF1bHQgcmV0dXJuIHN0b3AgdGhlbiBwdWJsaWMgc3Vicm91dGluZXwxMCBmdW5jdGlvbiBwcm9ncmFtIC5hbmQuIC5vci4gLm5vdC4gLmxlLiAuZXEuIC5nZS4gLmd0LiAubHQuIGdvdG8gc2F2ZSBlbHNlIHVzZSBtb2R1bGUgc2VsZWN0IGNhc2UgYWNjZXNzIGJsYW5rIGRpcmVjdCBleGlzdCBmaWxlIGZtdCBmb3JtIGZvcm1hdHRlZCBpb3N0YXQgbmFtZSBuYW1lZCBuZXh0cmVjIG51bWJlciBvcGVuZWQgcmVjIHJlY2wgc2VxdWVudGlhbCBzdGF0dXMgdW5mb3JtYXR0ZWQgdW5pdCBjb250aW51ZSBmb3JtYXQgcGF1c2UgY3ljbGUgZXhpdCBjX251bGxfY2hhciBjX2FsZXJ0IGNfYmFja3NwYWNlIGNfZm9ybV9mZWVkIGZsdXNoIHdhaXQgZGVjaW1hbCByb3VuZCBpb21zZyBzeW5jaHJvbm91cyBub3Bhc3Mgbm9uX292ZXJyaWRhYmxlIHBhc3MgcHJvdGVjdGVkIHZvbGF0aWxlIGFic3RyYWN0IGV4dGVuZHMgaW1wb3J0IG5vbl9pbnRyaW5zaWMgdmFsdWUgZGVmZXJyZWQgZ2VuZXJpYyBmaW5hbCBlbnVtZXJhdG9yIGNsYXNzIGFzc29jaWF0ZSBiaW5kIGVudW0gY19pbnQgY19zaG9ydCBjX2xvbmcgY19sb25nX2xvbmcgY19zaWduZWRfY2hhciBjX3NpemVfdCBjX2ludDhfdCBjX2ludDE2X3QgY19pbnQzMl90IGNfaW50NjRfdCBjX2ludF9sZWFzdDhfdCBjX2ludF9sZWFzdDE2X3QgY19pbnRfbGVhc3QzMl90IGNfaW50X2xlYXN0NjRfdCBjX2ludF9mYXN0OF90IGNfaW50X2Zhc3QxNl90IGNfaW50X2Zhc3QzMl90IGNfaW50X2Zhc3Q2NF90IGNfaW50bWF4X3QgQ19pbnRwdHJfdCBjX2Zsb2F0IGNfZG91YmxlIGNfbG9uZ19kb3VibGUgY19mbG9hdF9jb21wbGV4IGNfZG91YmxlX2NvbXBsZXggY19sb25nX2RvdWJsZV9jb21wbGV4IGNfYm9vbCBjX2NoYXIgY19udWxsX3B0ciBjX251bGxfZnVucHRyIGNfbmV3X2xpbmUgY19jYXJyaWFnZV9yZXR1cm4gY19ob3Jpem9udGFsX3RhYiBjX3ZlcnRpY2FsX3RhYiBpc29fY19iaW5kaW5nIGNfbG9jIGNfZnVubG9jIGNfYXNzb2NpYXRlZCAgY19mX3BvaW50ZXIgY19wdHIgY19mdW5wdHIgaXNvX2ZvcnRyYW5fZW52IGNoYXJhY3Rlcl9zdG9yYWdlX3NpemUgZXJyb3JfdW5pdCBmaWxlX3N0b3JhZ2Vfc2l6ZSBpbnB1dF91bml0IGlvc3RhdF9lbmQgaW9zdGF0X2VvciBudW1lcmljX3N0b3JhZ2Vfc2l6ZSBvdXRwdXRfdW5pdCBjX2ZfcHJvY3BvaW50ZXIgaWVlZV9hcml0aG1ldGljIGllZWVfc3VwcG9ydF91bmRlcmZsb3dfY29udHJvbCBpZWVlX2dldF91bmRlcmZsb3dfbW9kZSBpZWVlX3NldF91bmRlcmZsb3dfbW9kZSBuZXd1bml0IGNvbnRpZ3VvdXMgcmVjdXJzaXZlIHBhZCBwb3NpdGlvbiBhY3Rpb24gZGVsaW0gcmVhZHdyaXRlIGVvciBhZHZhbmNlIG5tbCBpbnRlcmZhY2UgcHJvY2VkdXJlIG5hbWVsaXN0IGluY2x1ZGUgc2VxdWVuY2UgZWxlbWVudGFsIHB1cmUgaW50ZWdlciByZWFsIGNoYXJhY3RlciBjb21wbGV4IGxvZ2ljYWwgZGltZW5zaW9uIGFsbG9jYXRhYmxlfDEwIHBhcmFtZXRlciBleHRlcm5hbCBpbXBsaWNpdHwxMCBub25lIGRvdWJsZSBwcmVjaXNpb24gYXNzaWduIGludGVudCBvcHRpb25hbCBwb2ludGVyIHRhcmdldCBpbiBvdXQgY29tbW9uIGVxdWl2YWxlbmNlIGRhdGEiLGJ1aWx0X2luOiJhbG9nIGFsb2cxMCBhbWF4MCBhbWF4MSBhbWluMCBhbWluMSBhbW9kIGNhYnMgY2NvcyBjZXhwIGNsb2cgY3NpbiBjc3FydCBkYWJzIGRhY29zIGRhc2luIGRhdGFuIGRhdGFuMiBkY29zIGRjb3NoIGRkaW0gZGV4cCBkaW50IGRsb2cgZGxvZzEwIGRtYXgxIGRtaW4xIGRtb2QgZG5pbnQgZHNpZ24gZHNpbiBkc2luaCBkc3FydCBkdGFuIGR0YW5oIGZsb2F0IGlhYnMgaWRpbSBpZGludCBpZG5pbnQgaWZpeCBpc2lnbiBtYXgwIG1heDEgbWluMCBtaW4xIHNuZ2wgYWxnYW1hIGNkYWJzIGNkY29zIGNkZXhwIGNkbG9nIGNkc2luIGNkc3FydCBjcWFicyBjcWNvcyBjcWV4cCBjcWxvZyBjcXNpbiBjcXNxcnQgZGNtcGx4IGRjb25qZyBkZXJmIGRlcmZjIGRmbG9hdCBkZ2FtbWEgZGltYWcgZGxnYW1hIGlxaW50IHFhYnMgcWFjb3MgcWFzaW4gcWF0YW4gcWF0YW4yIHFjbXBseCBxY29uamcgcWNvcyBxY29zaCBxZGltIHFlcmYgcWVyZmMgcWV4cCBxZ2FtbWEgcWltYWcgcWxnYW1hIHFsb2cgcWxvZzEwIHFtYXgxIHFtaW4xIHFtb2QgcW5pbnQgcXNpZ24gcXNpbiBxc2luaCBxc3FydCBxdGFuIHF0YW5oIGFicyBhY29zIGFpbWFnIGFpbnQgYW5pbnQgYXNpbiBhdGFuIGF0YW4yIGNoYXIgY21wbHggY29uamcgY29zIGNvc2ggZXhwIGljaGFyIGluZGV4IGludCBsb2cgbG9nMTAgbWF4IG1pbiBuaW50IHNpZ24gc2luIHNpbmggc3FydCB0YW4gdGFuaCBwcmludCB3cml0ZSBkaW0gbGdlIGxndCBsbGUgbGx0IG1vZCBudWxsaWZ5IGFsbG9jYXRlIGRlYWxsb2NhdGUgYWRqdXN0bCBhZGp1c3RyIGFsbCBhbGxvY2F0ZWQgYW55IGFzc29jaWF0ZWQgYml0X3NpemUgYnRlc3QgY2VpbGluZyBjb3VudCBjc2hpZnQgZGF0ZV9hbmRfdGltZSBkaWdpdHMgZG90X3Byb2R1Y3QgZW9zaGlmdCBlcHNpbG9uIGV4cG9uZW50IGZsb29yIGZyYWN0aW9uIGh1Z2UgaWFuZCBpYmNsciBpYml0cyBpYnNldCBpZW9yIGlvciBpc2hmdCBpc2hmdGMgbGJvdW5kIGxlbl90cmltIG1hdG11bCBtYXhleHBvbmVudCBtYXhsb2MgbWF4dmFsIG1lcmdlIG1pbmV4cG9uZW50IG1pbmxvYyBtaW52YWwgbW9kdWxvIG12Yml0cyBuZWFyZXN0IHBhY2sgcHJlc2VudCBwcm9kdWN0IHJhZGl4IHJhbmRvbV9udW1iZXIgcmFuZG9tX3NlZWQgcmFuZ2UgcmVwZWF0IHJlc2hhcGUgcnJzcGFjaW5nIHNjYWxlIHNjYW4gc2VsZWN0ZWRfaW50X2tpbmQgc2VsZWN0ZWRfcmVhbF9raW5kIHNldF9leHBvbmVudCBzaGFwZSBzaXplIHNwYWNpbmcgc3ByZWFkIHN1bSBzeXN0ZW1fY2xvY2sgdGlueSB0cmFuc3Bvc2UgdHJpbSB1Ym91bmQgdW5wYWNrIHZlcmlmeSBhY2hhciBpYWNoYXIgdHJhbnNmZXIgZGJsZSBlbnRyeSBkcHJvZCBjcHVfdGltZSBjb21tYW5kX2FyZ3VtZW50X2NvdW50IGdldF9jb21tYW5kIGdldF9jb21tYW5kX2FyZ3VtZW50IGdldF9lbnZpcm9ubWVudF92YXJpYWJsZSBpc19pb3N0YXRfZW5kIGllZWVfYXJpdGhtZXRpYyBpZWVlX3N1cHBvcnRfdW5kZXJmbG93X2NvbnRyb2wgaWVlZV9nZXRfdW5kZXJmbG93X21vZGUgaWVlZV9zZXRfdW5kZXJmbG93X21vZGUgaXNfaW9zdGF0X2VvciBtb3ZlX2FsbG9jIG5ld19saW5lIHNlbGVjdGVkX2NoYXJfa2luZCBzYW1lX3R5cGVfYXMgZXh0ZW5kc190eXBlX29mYWNvc2ggYXNpbmggYXRhbmggYmVzc2VsX2owIGJlc3NlbF9qMSBiZXNzZWxfam4gYmVzc2VsX3kwIGJlc3NlbF95MSBiZXNzZWxfeW4gZXJmIGVyZmMgZXJmY19zY2FsZWQgZ2FtbWEgbG9nX2dhbW1hIGh5cG90IG5vcm0yIGF0b21pY19kZWZpbmUgYXRvbWljX3JlZiBleGVjdXRlX2NvbW1hbmRfbGluZSBsZWFkeiB0cmFpbHogc3RvcmFnZV9zaXplIG1lcmdlX2JpdHMgYmdlIGJndCBibGUgYmx0IGRzaGlmdGwgZHNoaWZ0ciBmaW5kbG9jIGlhbGwgaWFueSBpcGFyaXR5IGltYWdlX2luZGV4IGxjb2JvdW5kIHVjb2JvdW5kIG1hc2tsIG1hc2tyIG51bV9pbWFnZXMgcGFyaXR5IHBvcGNudCBwb3BwYXIgc2hpZnRhIHNoaWZ0bCBzaGlmdHIgdGhpc19pbWFnZSJ9O3JldHVybntjSTohMCxhbGlhc2VzOlsiZjkwIiwiZjk1Il0sazpuLGk6L1wvXCovLGM6W2UuaW5oZXJpdChlLkFTTSx7Y046InN0cmluZyIscjowfSksZS5pbmhlcml0KGUuUVNNLHtjTjoic3RyaW5nIixyOjB9KSx7Y046ImZ1bmN0aW9uIixiSzoic3Vicm91dGluZSBmdW5jdGlvbiBwcm9ncmFtIixpOiJbJHs9XFxuXSIsYzpbZS5VVE0sdF19LGUuQygiISIsIiQiLHtyOjB9KSx7Y046Im51bWJlciIsYjoiKD89XFxifFxcK3xcXC18XFwuKSg/PVxcLlxcZHxcXGQpKD86XFxkKyk/KD86XFwuP1xcZCopKD86W2RlXVsrLV0/XFxkKyk/XFxiXFwuPyIscjowfV19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJhd2siLGZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciByPXtjTjoidmFyaWFibGUiLHY6W3tiOi9cJFtcd1xkI0BdW1x3XGRfXSovfSx7YjovXCRceyguKj8pfS99XX0sYj0iQkVHSU4gRU5EIGlmIGVsc2Ugd2hpbGUgZG8gZm9yIGluIGJyZWFrIGNvbnRpbnVlIGRlbGV0ZSBuZXh0IG5leHRmaWxlIGZ1bmN0aW9uIGZ1bmMgZXhpdHwxMCIsbj17Y046InN0cmluZyIsYzpbZS5CRV0sdjpbe2I6Lyh1fGIpP3I/JycnLyxlOi8nJycvLHI6MTB9LHtiOi8odXxiKT9yPyIiIi8sZTovIiIiLyxyOjEwfSx7YjovKHV8cnx1ciknLyxlOi8nLyxyOjEwfSx7YjovKHV8cnx1cikiLyxlOi8iLyxyOjEwfSx7YjovKGJ8YnIpJy8sZTovJy99LHtiOi8oYnxicikiLyxlOi8iL30sZS5BU00sZS5RU01dfTtyZXR1cm57azp7a2V5d29yZDpifSxjOltyLG4sZS5STSxlLkhDTSxlLk5NXX19KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoIm1ha2VmaWxlIixmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgaT17Y046InZhcmlhYmxlIix2Olt7YjoiXFwkXFwoIitlLlVJUisiXFwpIixjOltlLkJFXX0se2I6L1wkW0AlPD9cXlwrXCpdL31dfSxyPXtjTjoic3RyaW5nIixiOi8iLyxlOi8iLyxjOltlLkJFLGldfSxhPXtjTjoidmFyaWFibGUiLGI6L1wkXChbXHctXStccy8sZTovXCkvLGs6e2J1aWx0X2luOiJzdWJzdCBwYXRzdWJzdCBzdHJpcCBmaW5kc3RyaW5nIGZpbHRlciBmaWx0ZXItb3V0IHNvcnQgd29yZCB3b3JkbGlzdCBmaXJzdHdvcmQgbGFzdHdvcmQgZGlyIG5vdGRpciBzdWZmaXggYmFzZW5hbWUgYWRkc3VmZml4IGFkZHByZWZpeCBqb2luIHdpbGRjYXJkIHJlYWxwYXRoIGFic3BhdGggZXJyb3Igd2FybmluZyBzaGVsbCBvcmlnaW4gZmxhdm9yIGZvcmVhY2ggaWYgb3IgYW5kIGNhbGwgZXZhbCBmaWxlIHZhbHVlIn0sYzpbaV19LG49e2I6Il4iK2UuVUlSKyJcXHMqWzorP10/PSIsaToiXFxuIixyQjohMCxjOlt7YjoiXiIrZS5VSVIsZToiWzorP10/PSIsZUU6ITB9XX0sdD17Y046Im1ldGEiLGI6L15cLlBIT05ZOi8sZTovJC8sazp7Im1ldGEta2V5d29yZCI6Ii5QSE9OWSJ9LGw6L1tcLlx3XSsvfSxsPXtjTjoic2VjdGlvbiIsYjovXlteXHNdKzovLGU6LyQvLGM6W2ldfTtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbIm1rIiwibWFrIl0sazoiZGVmaW5lIGVuZGVmIHVuZGVmaW5lIGlmZGVmIGlmbmRlZiBpZmVxIGlmbmVxIGVsc2UgZW5kaWYgaW5jbHVkZSAtaW5jbHVkZSBzaW5jbHVkZSBvdmVycmlkZSBleHBvcnQgdW5leHBvcnQgcHJpdmF0ZSB2cGF0aCIsbDovW1x3LV0rLyxjOltlLkhDTSxpLHIsYSxuLHQsbF19fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJqYXZhIixmdW5jdGlvbihlKXt2YXIgYT0iW8OALcq4YS16QS1aXyRdW8OALcq4YS16QS1aXyQwLTldKiIsdD1hKyIoPCIrYSsiKFxccyosXFxzKiIrYSsiKSo+KT8iLHI9ImZhbHNlIHN5bmNocm9uaXplZCBpbnQgYWJzdHJhY3QgZmxvYXQgcHJpdmF0ZSBjaGFyIGJvb2xlYW4gc3RhdGljIG51bGwgaWYgY29uc3QgZm9yIHRydWUgd2hpbGUgbG9uZyBzdHJpY3RmcCBmaW5hbGx5IHByb3RlY3RlZCBpbXBvcnQgbmF0aXZlIGZpbmFsIHZvaWQgZW51bSBlbHNlIGJyZWFrIHRyYW5zaWVudCBjYXRjaCBpbnN0YW5jZW9mIGJ5dGUgc3VwZXIgdm9sYXRpbGUgY2FzZSBhc3NlcnQgc2hvcnQgcGFja2FnZSBkZWZhdWx0IGRvdWJsZSBwdWJsaWMgdHJ5IHRoaXMgc3dpdGNoIGNvbnRpbnVlIHRocm93cyBwcm90ZWN0ZWQgcHVibGljIHByaXZhdGUgbW9kdWxlIHJlcXVpcmVzIGV4cG9ydHMgZG8iLHM9IlxcYigwW2JCXShbMDFdK1swMV9dK1swMV0rfFswMV0rKXwwW3hYXShbYS1mQS1GMC05XStbYS1mQS1GMC05X10rW2EtZkEtRjAtOV0rfFthLWZBLUYwLTldKyl8KChbXFxkXStbXFxkX10rW1xcZF0rfFtcXGRdKykoXFwuKFtcXGRdK1tcXGRfXStbXFxkXSt8W1xcZF0rKSk/fFxcLihbXFxkXStbXFxkX10rW1xcZF0rfFtcXGRdKykpKFtlRV1bLStdP1xcZCspPylbbExmRl0/IixjPXtjTjoibnVtYmVyIixiOnMscjowfTtyZXR1cm57YWxpYXNlczpbImpzcCJdLGs6cixpOi88XC98Iy8sYzpbZS5DKCIvXFwqXFwqIiwiXFwqLyIse3I6MCxjOlt7YjovXHcrQC8scjowfSx7Y046ImRvY3RhZyIsYjoiQFtBLVphLXpdKyJ9XX0pLGUuQ0xDTSxlLkNCQ00sZS5BU00sZS5RU00se2NOOiJjbGFzcyIsYks6ImNsYXNzIGludGVyZmFjZSIsZTovW3s7PV0vLGVFOiEwLGs6ImNsYXNzIGludGVyZmFjZSIsaTovWzoiXFtcXV0vLGM6W3tiSzoiZXh0ZW5kcyBpbXBsZW1lbnRzIn0sZS5VVE1dfSx7Yks6Im5ldyB0aHJvdyByZXR1cm4gZWxzZSIscjowfSx7Y046ImZ1bmN0aW9uIixiOiIoIit0KyJcXHMrKSsiK2UuVUlSKyJcXHMqXFwoIixyQjohMCxlOi9bezs9XS8sZUU6ITAsazpyLGM6W3tiOmUuVUlSKyJcXHMqXFwoIixyQjohMCxyOjAsYzpbZS5VVE1dfSx7Y046InBhcmFtcyIsYjovXCgvLGU6L1wpLyxrOnIscjowLGM6W2UuQVNNLGUuUVNNLGUuQ05NLGUuQ0JDTV19LGUuQ0xDTSxlLkNCQ01dfSxjLHtjTjoibWV0YSIsYjoiQFtBLVphLXpdKyJ9XX19KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoInN0YW4iLGZ1bmN0aW9uKGUpe3JldHVybntjOltlLkhDTSxlLkNMQ00sZS5DQkNNLHtiOmUuVUlSLGw6ZS5VSVIsazp7bmFtZToiZm9yIGluIHdoaWxlIHJlcGVhdCB1bnRpbCBpZiB0aGVuIGVsc2UiLHN5bWJvbDoiYmVybm91bGxpIGJlcm5vdWxsaV9sb2dpdCBiaW5vbWlhbCBiaW5vbWlhbF9sb2dpdCBiZXRhX2Jpbm9taWFsIGh5cGVyZ2VvbWV0cmljIGNhdGVnb3JpY2FsIGNhdGVnb3JpY2FsX2xvZ2l0IG9yZGVyZWRfbG9naXN0aWMgbmVnX2Jpbm9taWFsIG5lZ19iaW5vbWlhbF8yIG5lZ19iaW5vbWlhbF8yX2xvZyBwb2lzc29uIHBvaXNzb25fbG9nIG11bHRpbm9taWFsIG5vcm1hbCBleHBfbW9kX25vcm1hbCBza2V3X25vcm1hbCBzdHVkZW50X3QgY2F1Y2h5IGRvdWJsZV9leHBvbmVudGlhbCBsb2dpc3RpYyBndW1iZWwgbG9nbm9ybWFsIGNoaV9zcXVhcmUgaW52X2NoaV9zcXVhcmUgc2NhbGVkX2ludl9jaGlfc3F1YXJlIGV4cG9uZW50aWFsIGludl9nYW1tYSB3ZWlidWxsIGZyZWNoZXQgcmF5bGVpZ2ggd2llbmVyIHBhcmV0byBwYXJldG9fdHlwZV8yIHZvbl9taXNlcyB1bmlmb3JtIG11bHRpX25vcm1hbCBtdWx0aV9ub3JtYWxfcHJlYyBtdWx0aV9ub3JtYWxfY2hvbGVza3kgbXVsdGlfZ3AgbXVsdGlfZ3BfY2hvbGVza3kgbXVsdGlfc3R1ZGVudF90IGdhdXNzaWFuX2RsbV9vYnMgZGlyaWNobGV0IGxral9jb3JyIGxral9jb3JyX2Nob2xlc2t5IHdpc2hhcnQgaW52X3dpc2hhcnQiLCJzZWxlY3Rvci10YWciOiJpbnQgcmVhbCB2ZWN0b3Igc2ltcGxleCB1bml0X3ZlY3RvciBvcmRlcmVkIHBvc2l0aXZlX29yZGVyZWQgcm93X3ZlY3RvciBtYXRyaXggY2hvbGVza3lfZmFjdG9yX2NvcnIgY2hvbGVza3lfZmFjdG9yX2NvdiBjb3JyX21hdHJpeCBjb3ZfbWF0cml4Iix0aXRsZToiZnVuY3Rpb25zIG1vZGVsIGRhdGEgcGFyYW1ldGVycyBxdWFudGl0aWVzIHRyYW5zZm9ybWVkIGdlbmVyYXRlZCIsbGl0ZXJhbDoidHJ1ZSBmYWxzZSJ9LHI6MH0se2NOOiJudW1iZXIiLGI6IjBbeFhdWzAtOWEtZkEtRl0rW0xpXT9cXGIiLHI6MH0se2NOOiJudW1iZXIiLGI6IjBbeFhdWzAtOWEtZkEtRl0rW0xpXT9cXGIiLHI6MH0se2NOOiJudW1iZXIiLGI6IlxcZCsoPzpbZUVdWytcXC1dP1xcZCopP0xcXGIiLHI6MH0se2NOOiJudW1iZXIiLGI6IlxcZCtcXC4oPyFcXGQpKD86aVxcYik/IixyOjB9LHtjTjoibnVtYmVyIixiOiJcXGQrKD86XFwuXFxkKik/KD86W2VFXVsrXFwtXT9cXGQqKT9pP1xcYiIscjowfSx7Y046Im51bWJlciIsYjoiXFwuXFxkKyg/OltlRV1bK1xcLV0/XFxkKik/aT9cXGIiLHI6MH1dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgiamF2YXNjcmlwdCIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIHI9IltBLVphLXokX11bMC05QS1aYS16JF9dKiIsdD17a2V5d29yZDoiaW4gb2YgaWYgZm9yIHdoaWxlIGZpbmFsbHkgdmFyIG5ldyBmdW5jdGlvbiBkbyByZXR1cm4gdm9pZCBlbHNlIGJyZWFrIGNhdGNoIGluc3RhbmNlb2Ygd2l0aCB0aHJvdyBjYXNlIGRlZmF1bHQgdHJ5IHRoaXMgc3dpdGNoIGNvbnRpbnVlIHR5cGVvZiBkZWxldGUgbGV0IHlpZWxkIGNvbnN0IGV4cG9ydCBzdXBlciBkZWJ1Z2dlciBhcyBhc3luYyBhd2FpdCBzdGF0aWMgaW1wb3J0IGZyb20gYXMiLGxpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgbnVsbCB1bmRlZmluZWQgTmFOIEluZmluaXR5IixidWlsdF9pbjoiZXZhbCBpc0Zpbml0ZSBpc05hTiBwYXJzZUZsb2F0IHBhcnNlSW50IGRlY29kZVVSSSBkZWNvZGVVUklDb21wb25lbnQgZW5jb2RlVVJJIGVuY29kZVVSSUNvbXBvbmVudCBlc2NhcGUgdW5lc2NhcGUgT2JqZWN0IEZ1bmN0aW9uIEJvb2xlYW4gRXJyb3IgRXZhbEVycm9yIEludGVybmFsRXJyb3IgUmFuZ2VFcnJvciBSZWZlcmVuY2VFcnJvciBTdG9wSXRlcmF0aW9uIFN5bnRheEVycm9yIFR5cGVFcnJvciBVUklFcnJvciBOdW1iZXIgTWF0aCBEYXRlIFN0cmluZyBSZWdFeHAgQXJyYXkgRmxvYXQzMkFycmF5IEZsb2F0NjRBcnJheSBJbnQxNkFycmF5IEludDMyQXJyYXkgSW50OEFycmF5IFVpbnQxNkFycmF5IFVpbnQzMkFycmF5IFVpbnQ4QXJyYXkgVWludDhDbGFtcGVkQXJyYXkgQXJyYXlCdWZmZXIgRGF0YVZpZXcgSlNPTiBJbnRsIGFyZ3VtZW50cyByZXF1aXJlIG1vZHVsZSBjb25zb2xlIHdpbmRvdyBkb2N1bWVudCBTeW1ib2wgU2V0IE1hcCBXZWFrU2V0IFdlYWtNYXAgUHJveHkgUmVmbGVjdCBQcm9taXNlIn0sYT17Y046Im51bWJlciIsdjpbe2I6IlxcYigwW2JCXVswMV0rKSJ9LHtiOiJcXGIoMFtvT11bMC03XSspIn0se2I6ZS5DTlJ9XSxyOjB9LG49e2NOOiJzdWJzdCIsYjoiXFwkXFx7IixlOiJcXH0iLGs6dCxjOltdfSxjPXtjTjoic3RyaW5nIixiOiJgIixlOiJgIixjOltlLkJFLG5dfTtuLmM9W2UuQVNNLGUuUVNNLGMsYSxlLlJNXTt2YXIgcz1uLmMuY29uY2F0KFtlLkNCQ00sZS5DTENNXSk7cmV0dXJue2FsaWFzZXM6WyJqcyIsImpzeCJdLGs6dCxjOlt7Y046Im1ldGEiLHI6MTAsYjovXlxzKlsnIl11c2UgKHN0cmljdHxhc20pWyciXS99LHtjTjoibWV0YSIsYjovXiMhLyxlOi8kL30sZS5BU00sZS5RU00sYyxlLkNMQ00sZS5DQkNNLGEse2I6L1t7LF1ccyovLHI6MCxjOlt7YjpyKyJcXHMqOiIsckI6ITAscjowLGM6W3tjTjoiYXR0ciIsYjpyLHI6MH1dfV19LHtiOiIoIitlLlJTUisifFxcYihjYXNlfHJldHVybnx0aHJvdylcXGIpXFxzKiIsazoicmV0dXJuIHRocm93IGNhc2UiLGM6W2UuQ0xDTSxlLkNCQ00sZS5STSx7Y046ImZ1bmN0aW9uIixiOiIoXFwoLio/XFwpfCIrcisiKVxccyo9PiIsckI6ITAsZToiXFxzKj0+IixjOlt7Y046InBhcmFtcyIsdjpbe2I6cn0se2I6L1woXHMqXCkvfSx7YjovXCgvLGU6L1wpLyxlQjohMCxlRTohMCxrOnQsYzpzfV19XX0se2I6LzwvLGU6LyhcL1x3K3xcdytcLyk+LyxzTDoieG1sIixjOlt7YjovPFx3K1xzKlwvPi8sc2tpcDohMH0se2I6LzxcdysvLGU6LyhcL1x3K3xcdytcLyk+Lyxza2lwOiEwLGM6W3tiOi88XHcrXHMqXC8+Lyxza2lwOiEwfSwic2VsZiJdfV19XSxyOjB9LHtjTjoiZnVuY3Rpb24iLGJLOiJmdW5jdGlvbiIsZTovXHsvLGVFOiEwLGM6W2UuaW5oZXJpdChlLlRNLHtiOnJ9KSx7Y046InBhcmFtcyIsYjovXCgvLGU6L1wpLyxlQjohMCxlRTohMCxjOnN9XSxpOi9cW3wlL30se2I6L1wkWyguXS99LGUuTUVUSE9EX0dVQVJELHtjTjoiY2xhc3MiLGJLOiJjbGFzcyIsZTovW3s7PV0vLGVFOiEwLGk6L1s6IlxbXF1dLyxjOlt7Yks6ImV4dGVuZHMifSxlLlVUTV19LHtiSzoiY29uc3RydWN0b3IiLGU6L1x7LyxlRTohMH1dLGk6LyMoPyEhKS99fSk7aGxqcy5yZWdpc3Rlckxhbmd1YWdlKCJ0ZXgiLGZ1bmN0aW9uKGMpe3ZhciBlPXtjTjoidGFnIixiOi9cXC8scjowLGM6W3tjTjoibmFtZSIsdjpbe2I6L1thLXpBLVrQsC3Rj9CQLdGPXStbKl0/L30se2I6L1teYS16QS1a0LAt0Y/QkC3RjzAtOV0vfV0sc3RhcnRzOntlVzohMCxyOjAsYzpbe2NOOiJzdHJpbmciLHY6W3tiOi9cWy8sZTovXF0vfSx7YjovXHsvLGU6L1x9L31dfSx7YjovXHMqPVxzKi8sZVc6ITAscjowLGM6W3tjTjoibnVtYmVyIixiOi8tP1xkKlwuP1xkKyhwdHxwY3xtbXxjbXxpbnxkZHxjY3xleHxlbSk/L31dfV19fV19O3JldHVybntjOltlLHtjTjoiZm9ybXVsYSIsYzpbZV0scjowLHY6W3tiOi9cJFwkLyxlOi9cJFwkL30se2I6L1wkLyxlOi9cJC99XX0sYy5DKCIlIiwiJCIse3I6MH0pXX19KTtobGpzLnJlZ2lzdGVyTGFuZ3VhZ2UoInhtbCIsZnVuY3Rpb24ocyl7dmFyIGU9IltBLVphLXowLTlcXC5fOi1dKyIsdD17ZVc6ITAsaTovPC8scjowLGM6W3tjTjoiYXR0ciIsYjplLHI6MH0se2I6Lz1ccyovLHI6MCxjOlt7Y046InN0cmluZyIsZW5kc1BhcmVudDohMCx2Olt7YjovIi8sZTovIi99LHtiOi8nLyxlOi8nL30se2I6L1teXHMiJz08PmBdKy99XX1dfV19O3JldHVybnthbGlhc2VzOlsiaHRtbCIsInhodG1sIiwicnNzIiwiYXRvbSIsInhqYiIsInhzZCIsInhzbCIsInBsaXN0Il0sY0k6ITAsYzpbe2NOOiJtZXRhIixiOiI8IURPQ1RZUEUiLGU6Ij4iLHI6MTAsYzpbe2I6IlxcWyIsZToiXFxdIn1dfSxzLkMoIjwhLS0iLCItLT4iLHtyOjEwfSkse2I6IjxcXCFcXFtDREFUQVxcWyIsZToiXFxdXFxdPiIscjoxMH0se2I6LzxcPyhwaHApPy8sZTovXD8+LyxzTDoicGhwIixjOlt7YjoiL1xcKiIsZToiXFwqLyIsc2tpcDohMH1dfSx7Y046InRhZyIsYjoiPHN0eWxlKD89XFxzfD58JCkiLGU6Ij4iLGs6e25hbWU6InN0eWxlIn0sYzpbdF0sc3RhcnRzOntlOiI8L3N0eWxlPiIsckU6ITAsc0w6WyJjc3MiLCJ4bWwiXX19LHtjTjoidGFnIixiOiI8c2NyaXB0KD89XFxzfD58JCkiLGU6Ij4iLGs6e25hbWU6InNjcmlwdCJ9LGM6W3RdLHN0YXJ0czp7ZToiPC9zY3JpcHQ+IixyRTohMCxzTDpbImFjdGlvbnNjcmlwdCIsImphdmFzY3JpcHQiLCJoYW5kbGViYXJzIiwieG1sIl19fSx7Y046Im1ldGEiLHY6W3tiOi88XD94bWwvLGU6L1w/Pi8scjoxMH0se2I6LzxcP1x3Ky8sZTovXD8+L31dfSx7Y046InRhZyIsYjoiPC8/IixlOiIvPz4iLGM6W3tjTjoibmFtZSIsYjovW15cLz48XHNdKy8scjowfSx0XX1dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgibWFya2Rvd24iLGZ1bmN0aW9uKGUpe3JldHVybnthbGlhc2VzOlsibWQiLCJta2Rvd24iLCJta2QiXSxjOlt7Y046InNlY3Rpb24iLHY6W3tiOiJeI3sxLDZ9IixlOiIkIn0se2I6Il4uKz9cXG5bPS1dezIsfSQifV19LHtiOiI8IixlOiI+IixzTDoieG1sIixyOjB9LHtjTjoiYnVsbGV0IixiOiJeKFsqKy1dfChcXGQrXFwuKSlcXHMrIn0se2NOOiJzdHJvbmciLGI6IlsqX117Mn0uKz9bKl9dezJ9In0se2NOOiJlbXBoYXNpcyIsdjpbe2I6IlxcKi4rP1xcKiJ9LHtiOiJfLis/XyIscjowfV19LHtjTjoicXVvdGUiLGI6Il4+XFxzKyIsZToiJCJ9LHtjTjoiY29kZSIsdjpbe2I6Il5gYGB3KnMqJCIsZToiXmBgYHMqJCJ9LHtiOiJgLis/YCJ9LHtiOiJeKCB7NH18CSkiLGU6IiQiLHI6MH1dfSx7YjoiXlstXFwqXXszLH0iLGU6IiQifSx7YjoiXFxbLis/XFxdW1xcKFxcW10uKj9bXFwpXFxdXSIsckI6ITAsYzpbe2NOOiJzdHJpbmciLGI6IlxcWyIsZToiXFxdIixlQjohMCxyRTohMCxyOjB9LHtjTjoibGluayIsYjoiXFxdXFwoIixlOiJcXCkiLGVCOiEwLGVFOiEwfSx7Y046InN5bWJvbCIsYjoiXFxdXFxbIixlOiJcXF0iLGVCOiEwLGVFOiEwfV0scjoxMH0se2I6L15cW1teXG5dK1xdOi8sckI6ITAsYzpbe2NOOiJzeW1ib2wiLGI6L1xbLyxlOi9cXS8sZUI6ITAsZUU6ITB9LHtjTjoibGluayIsYjovOlxzKi8sZTovJC8sZUI6ITB9XX1dfX0pO2hsanMucmVnaXN0ZXJMYW5ndWFnZSgianNvbiIsZnVuY3Rpb24oZSl7dmFyIGk9e2xpdGVyYWw6InRydWUgZmFsc2UgbnVsbCJ9LG49W2UuUVNNLGUuQ05NXSxyPXtlOiIsIixlVzohMCxlRTohMCxjOm4sazppfSx0PXtiOiJ7IixlOiJ9IixjOlt7Y046ImF0dHIiLGI6LyIvLGU6LyIvLGM6W2UuQkVdLGk6IlxcbiJ9LGUuaW5oZXJpdChyLHtiOi86L30pXSxpOiJcXFMifSxjPXtiOiJcXFsiLGU6IlxcXSIsYzpbZS5pbmhlcml0KHIpXSxpOiJcXFMifTtyZXR1cm4gbi5zcGxpY2Uobi5sZW5ndGgsMCx0LGMpLHtjOm4sazppLGk6IlxcUyJ9fSk7"></script>

<style type="text/css">code{white-space: pre;}</style>
<style type="text/css">
 pre:not([class]) {
  background-color: white;
 }
</style>
<script type="text/javascript">
if (window.hljs) {
 hljs.configure({languages: []});
 hljs.initHighlightingOnLoad();
 if (document.readyState && document.readyState === "complete") {
  window.setTimeout(function() { hljs.initHighlighting(); }, 0);
 }
}
</script><style type="text/css">
h1 {
 font-size: 34px;
}
h1.title {
 font-size: 38px;
}
h2 {
 font-size: 30px;
}
h3 {
 font-size: 24px;
}
h4 {
 font-size: 18px;
}
h5 {
 font-size: 16px;
}
h6 {
 font-size: 12px;
}
.table th:not([align]) {
 text-align: left;
}
</style>
<style type="text/css">
.main-container {
 max-width: 940px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
}
code {
 color: inherit;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.04);
}
img {
 max-width:100%;
}
.tabbed-pane {
 padding-top: 12px;
}
.html-widget {
 margin-bottom: 20px;
}
button.code-folding-btn:focus {
 outline: none;
}
summary {
 display: list-item;
}
</style><!-- tabsets -->

<style type="text/css">
.tabset-dropdown > .nav-tabs {
 display: inline-table;
 max-height: 500px;
 min-height: 44px;
 overflow-y: auto;
 background: white;
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 4px;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs > li.active:before {
 content: "";
 font-family: 'Glyphicons Halflings';
 display: inline-block;
 padding: 10px;
 border-right: 1px solid #ddd;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs.nav-tabs-open > li.active:before {
 content: "";
 border: none;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs.nav-tabs-open:before {
 content: "";
 font-family: 'Glyphicons Halflings';
 display: inline-block;
 padding: 10px;
 border-right: 1px solid #ddd;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs > li.active {
 display: block;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs > li > a,
.tabset-dropdown > .nav-tabs > li > a:focus,
.tabset-dropdown > .nav-tabs > li > a:hover {
 border: none;
 display: inline-block;
 border-radius: 4px;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs.nav-tabs-open > li {
 display: block;
 float: none;
}

.tabset-dropdown > .nav-tabs > li {
 display: none;
}
</style>

<!-- code folding -->
</head>

<body>


<div class="container-fluid main-container">
<div class="fluid-row" id="header"><h1 class="title toc-ignore">Anàlisi dels nivells de contaminació a Barcelona</h1>

</div>


<div id="introduccio" class="section level1">
<h1>Introducció</h1>
<p>Aquest anàlisi ha estat realitzat per a poder participar al <a href="https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/data-viz-kobe-home">World Dataviz Challenge 2019</a>. Amb la recent preocupació envers temes medioambientals, i tenint en compte la recomanació explícita de la competició per a considerar aquest tema, l’elecció era prou clara. <a href="https://www.r-project.org/">R</a>, un dels llenguatges de programació més estesos en l’anàlisi de dades (i el meu preferit), ha estat l’escollit per a desenvolupar aquest anàlisi.</p>
<p>L’anàlisi segueix els següents passos:</p>
<ol style="list-style-type: decimal">
<li>Ingesta: Ingestió de dades sobre contaminació.</li>
<li>Preprocessament: Processar les dades fins que estiguin estructurades per a l’anàlisi.</li>
<li>Exploració: Extreure patrons i evolucions de la contaminació utilitzant gràfiques.</li>
<li>Modelització: Entrenar i aplicar un model per tal de predir futurs nivells de contaminació.</li>
<li>Aplicació: Desenvolupar una aplicació que mostra l’evolució del nivell de contaminació per estació.</li>
</ol>
<p>El codi font per a l’anàlisi, documentació i aplicació es pot trobar a <a href="https://git.sr.ht/~thrill_seeker/dataviz-challenge-2019">sourcehut</a>. L’aplicació es pot trobar al <a href="x">portal de shiny</a>.</p>
</div>
<div id="ingesta" class="section level1">
<h1>Ingesta</h1>
<p>En primer lloc, és necessari carregar les dades. Aquestes han estat extretes dels següents enllaços:</p>
<ul>
<li><a href="https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-detall-bcn">Qualitat de l’aire</a></li>
<li><a href="https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-estacions-bcn">Estacions de mesura de contaminació</a></li>
<li><a href="https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/contaminants-estacions-mesura-qualitat-aire">Contaminants</a></li>
</ul>
<p>Tot i que existeix la possibilitat d’utilitzar una API directament per a aconseguir les dades, en aquest cas he preferit descarregar directament els fitxers en format .csv.</p>
<p>Els següents paquets es carreguen pel desenvolupament.</p>
<pre class="r"><code>library(data.table)
library(dplyr)
library(forecast)
library(ggplot2)
library(leaflet)
library(Metrics)
library(scales)
library(shiny)
library(shinydashboard)
library(shinyWidgets)</code></pre>
<p>De la mateixa manera que s’especifica a la URL que conté les dades sobre qualitat de l’aire, l’estructura dels datasets va canviar a partir de l’Abril del 2019. He decidit definir dues parts diferents d’ingesta:</p>
<ol style="list-style-type: decimal">
<li>La <em>vella</em> que llegeix les dades a partir de juny de 2018 (primer arxiu disponible) fins a març de 2019 (l’últim arxiu amb la mateixa estructura).</li>
<li>La <em>nova</em> que llegeix les dades a partir d’abril de 2019 fins a setembre del 2019 (l’últim arxiu pel moment).</li>
</ol>
<p>Es defineixen també algunes variables auxiliars.</p>
<pre class="r"><code># Define variables
input_path &lt;- '../data/input'
output_path &lt;- '../data/output'
filename &lt;- '*_qualitat_aire_bcn.csv'
limit_dates &lt;- list(min=as.Date('2018-06-01'), max=as.Date('2019-09-30'))

# Get files, but take into account that from April '19 the structure is different
files_to_read &lt;- list.files(path=input_path, pattern=filename, ignore.case=TRUE)
filter &lt;- as.numeric(gsub(pattern='[^0-9]', replacement='', x=files_to_read))
old_files &lt;- files_to_read[!(filter &gt;= 201904)]
new_files &lt;- files_to_read[(filter &gt;= 201904)]</code></pre>
<p>Ara és possible carregar les dades i inspeccionar ambdues estructures. Per la gran majoria de processament de dades, acostumo a utilitzar <a href="https://rdatatable.gitlab.io/data.table/">el paquet data.table</a>, el qual apareixerà a partir d’ara.</p>
<pre class="r"><code># Read files
old_quality_dt &lt;-data.table()
for (f in old_files) {
  file_dt &lt;- file.path(input_path, f) %&gt;% fread()
  old_quality_dt &lt;- rbind(old_quality_dt, file_dt)
}

new_quality_dt &lt;- data.table()
for (f in new_files) {
  file_dt &lt;- file.path(input_path, f) %&gt;% fread()
  new_quality_dt &lt;- rbind(new_quality_dt, file_dt)
}

str(old_quality_dt)</code></pre>
<pre><code>## Classes 'data.table' and 'data.frame':  53191 obs. of 18 variables:
## $ nom_cabina  : chr &quot;Barcelona - Sants&quot; &quot;Barcelona - Eixample&quot; &quot;Barcelona - Gràcia&quot; &quot;Barcelona - Ciutadella&quot; ...
## $ qualitat_aire: chr &quot;--&quot; &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; ...
## $ codi_dtes  : chr &quot;ID&quot; &quot;IH&quot; &quot;IJ&quot; &quot;IL&quot; ...
## $ zqa     : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ codi_eoi   : int 8019042 8019043 8019044 8019050 8019054 8019057 8019004 8019042 8019043 8019044 ...
## $ longitud   : num 2.13 2.15 2.15 2.19 2.15 ...
## $ latitud   : num 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 ...
## $ hora_o3   : chr NA &quot;8h&quot; &quot;8h&quot; &quot;8h&quot; ...
## $ qualitat_o3 : chr NA &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; ...
## $ valor_o3   : chr NA &quot;37 µg/m³&quot; &quot;51 µg/m³&quot; &quot;27 µg/m³&quot; ...
## $ hora_no2   : chr &quot;7h&quot; &quot;8h&quot; &quot;8h&quot; &quot;8h&quot; ...
## $ qualitat_no2 : chr &quot;--&quot; &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; ...
## $ valor_no2  : chr &quot;--&quot; &quot;62 µg/m³&quot; &quot;44 µg/m³&quot; &quot;40 µg/m³&quot; ...
## $ hora_pm10  : chr NA &quot;9h&quot; &quot;9h&quot; NA ...
## $ qualitat_pm10: chr NA &quot;Bona&quot; &quot;Bona&quot; NA ...
## $ valor_pm10  : chr NA &quot;26 µg/m³&quot; &quot;23 µg/m³&quot; NA ...
## $ generat   : chr &quot;11/06/2018 9:00&quot; &quot;11/06/2018 9:00&quot; &quot;11/06/2018 9:00&quot; &quot;11/06/2018 9:00&quot; ...
## $ dateTime   : int 1528700703 1528700703 1528700703 1528700703 1528700703 1528700703 1528700703 1528704305 1528704305 1528704305 ...
## - attr(*, &quot;.internal.selfref&quot;)=&lt;externalptr&gt;</code></pre>
<pre class="r"><code>str(new_quality_dt)</code></pre>
<pre><code>## Classes 'data.table' and 'data.frame':  6780 obs. of 57 variables:
## $ CODI_PROVINCIA : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
## $ PROVINCIA    : chr &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; ...
## $ CODI_MUNICIPI  : int 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ MUNICIPI    : chr &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; &quot;Barcelona&quot; ...
## $ ESTACIO     : int 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ CODI_CONTAMINANT: int 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
## $ ANY       : int 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 ...
## $ MES       : int 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ DIA       : int 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
## $ H01       : num 1 1 1 2 1 22 3 2 2 10 ...
## $ V01       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H02       : num 1 1 1 1 1 9 2 6 4 6 ...
## $ V02       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H03       : num 3 1 2 8 1 1 2 3 1 4 ...
## $ V03       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H04       : num 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 ...
## $ V04       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H05       : num 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ...
## $ V05       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H06       : num 2 1 1 8 1 1 4 2 1 1 ...
## $ V06       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H07       : num 13 2 1 21 1 1 19 9 2 3 ...
## $ V07       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H08       : num 58 4 3 53 5 4 57 32 13 11 ...
## $ V08       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H09       : num 131 6 9 83 3 1 77 58 19 12 ...
## $ V09       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H10       : num 148 6 16 81 6 2 87 57 17 10 ...
## $ V10       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H11       : num 31 5 13 72 7 3 56 6 12 11 ...
## $ V11       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H12       : num 18 7 10 31 5 2 13 6 13 8 ...
## $ V12       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H13       : num 15 7 6 17 4 3 20 4 17 6 ...
## $ V13       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H14       : num 9 8 10 6 5 2 9 4 22 5 ...
## $ V14       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H15       : num NA 6 8 4 3 3 5 4 20 4 ...
## $ V15       : chr &quot;N&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H16       : num NA 3 5 5 3 2 5 3 7 7 ...
## $ V16       : chr &quot;N&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H17       : num 8 6 4 5 5 1 5 3 5 5 ...
## $ V17       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H18       : num 7 3 4 5 4 2 6 2 7 3 ...
## $ V18       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H19       : num 7 3 3 3 4 2 12 3 5 2 ...
## $ V19       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H20       : num 8 3 2 3 6 2 7 6 13 4 ...
## $ V20       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H21       : num 3 2 2 2 2 2 5 8 2 1 ...
## $ V21       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H22       : num 1 2 1 2 2 2 5 3 3 1 ...
## $ V22       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H23       : num 1 2 2 1 1 2 2 3 7 2 ...
## $ V23       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## $ H24       : num 1 2 2 2 3 7 2 3 20 1 ...
## $ V24       : chr &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; &quot;V&quot; ...
## - attr(*, &quot;.internal.selfref&quot;)=&lt;externalptr&gt;</code></pre>
</div>
<div id="preprocessament" class="section level1">
<h1>Preprocessament</h1>
<p>Sent el format completament diferent, i considerant que vull disposar de totes les combinacions d’estacions, contaminants i temps, l’enfoc és el següent:</p>
<ol style="list-style-type: decimal">
<li>Crear el dataset amb totes les combinacions desitjades, i separar-lo en dues parts (<em>vella</em> i <em>nova</em>).</li>
<li>Processar ambdós datasets separadament fins que es considerin estructurats, <a href="https://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html">tal com explica un gran gurú de R</a>.</li>
<li>Concatenar ambdós datasets per a crear el definitiu.</li>
</ol>
<p>Així, es pot donar el primer pas.</p>
<pre class="r"><code>stations_dt &lt;- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Estacions.csv') %&gt;% fread()
stations_dt &lt;- unique(stations_dt[, Codi_Contaminant:=NULL]) 
pollutants_dt &lt;- file.path(input_path, 'Qualitat_Aire_Contaminants.csv') %&gt;% fread()
pollutants_dt &lt;- pollutants_dt[Desc_Contaminant %in% c('O3', 'NO2', 'PM10')]
units &lt;- unique(pollutants_dt[, .(units=Unitats)])

date &lt;- seq(limit_dates$min, limit_dates$max, 'days')
time &lt;- 0:23
datetimes_dt &lt;- CJ(date, time)

quality_dt &lt;- merge(stations_dt[, key:=1], datetimes_dt[, key:=1], by='key', allow.cartesian=TRUE)
quality_dt &lt;- merge(quality_dt[, key:=1], pollutants_dt[, key:=1], by='key', allow.cartesian=TRUE)
quality_dt[, key:=NULL]
names(quality_dt) &lt;- names(quality_dt) %&gt;% tolower()
quality_dt_old &lt;- quality_dt[date &lt; '2019-01-04']
quality_dt_new &lt;- quality_dt[date &gt;= '2019-01-04']</code></pre>
<p>Després, les dades <em>velles</em> són processades.</p>
<pre class="r"><code># In order, get day, convert hours to integer, and filter by pollutant
old_quality_dt[, date:=as.Date(gsub(pattern=' .*', replacement='', generat), format='%d/%m/%Y')]
old_quality_dt[, hora_o3:=as.integer(gsub(pattern='h', replacement='', hora_o3))]
old_quality_dt[, hora_no2:=as.integer(gsub(pattern='h', replacement='', hora_no2))]
old_quality_dt[, hora_pm10:=as.integer(gsub(pattern='h', replacement='', hora_pm10))]
old_quality_dt[, valor_o3:=as.numeric(gsub(pattern=' .*', replacement='', valor_o3))]
old_quality_dt[, valor_no2:=as.numeric(gsub(pattern=' .*', replacement='', valor_no2))]
old_quality_dt[, valor_pm10:=as.numeric(gsub(pattern=' .*', replacement='', valor_pm10))]

old_qual_o3_dt &lt;- copy(old_quality_dt)
o3_code &lt;- as.integer(pollutants_dt[Desc_Contaminant=='O3', .(Codi_Contaminant)])
old_qual_o3_dt &lt;- old_qual_o3_dt[, .(codi_dtes, date, time=hora_o3, value=valor_o3, pollutant=o3_code)]
old_qual_o3_dt &lt;- na.omit(old_qual_o3_dt)

old_qual_no2_dt &lt;- copy(old_quality_dt)
no2_code &lt;- as.integer(pollutants_dt[Desc_Contaminant=='NO2', .(Codi_Contaminant)])
old_qual_no2_dt &lt;- old_qual_no2_dt[, .(codi_dtes, date, time=hora_no2, value=valor_no2, pollutant=no2_code)]
old_qual_no2_dt &lt;- na.omit(old_qual_no2_dt)

old_qual_pm10_dt &lt;- copy(old_quality_dt)
pm10_code &lt;- as.integer(pollutants_dt[Desc_Contaminant=='PM10', .(Codi_Contaminant)])
old_qual_pm10_dt &lt;- old_qual_pm10_dt[, .(codi_dtes, date, time=hora_pm10, value=valor_pm10, pollutant=pm10_code)]
old_qual_pm10_dt &lt;- na.omit(old_qual_pm10_dt)

old_quality_dt &lt;- rbind(old_qual_o3_dt, old_qual_no2_dt, old_qual_pm10_dt)</code></pre>
<p>Les dades <em>noves</em> són processades també.</p>
<pre class="r"><code># In order get date, from wide (hour) to values
names(new_quality_dt) &lt;- names(new_quality_dt) %&gt;% tolower()
new_quality_dt[, date:=as.Date(paste(as.character(any), as.character(mes), as.character(dia), sep='/'))]
value_cols &lt;- names(new_quality_dt) %&gt;% grep(pattern='^h[0-9][0-9]', value=TRUE)
new_quality_dt &lt;- melt(new_quality_dt, id.vars=c('estacio', 'codi_contaminant', 'date'), measure.vars=value_cols, variable.name='time')
new_quality_dt[, time:=as.integer(gsub(pattern='h', replacement='', x=time)) -1]</code></pre>
<p>Finalment, les dades poden ser concatenades.</p>
<pre class="r"><code># Join datasets
quality_dt_old &lt;- merge(x=quality_dt_old, y=old_quality_dt, by.x=c('codi_dtes', 'date', 'time', 'codi_contaminant'),
        by.y=c('codi_dtes', 'date', 'time', 'pollutant'), all.x=TRUE) 
quality_dt_new &lt;- merge(x=quality_dt_new, y=new_quality_dt, by.x=c('estacio', 'date', 'time', 'codi_contaminant'),
        by.y=c('estacio', 'date', 'time', 'codi_contaminant'), all.x=TRUE) 
quality_dt &lt;- rbind(quality_dt_old, quality_dt_new)
setorder(quality_dt, estacio, codi_contaminant, date, time)
quality_dt[, datetime:=as.POSIXct(paste(date, time), format='%Y-%m-%d %H')]
quality_dt[, yearmonth:=format(date, '%Y%m')]</code></pre>
</div>
<div id="exploracio" class="section level1">
<h1>Exploració</h1>
<p>És mes fàcil entendre dades si aquestes estan agregades. En primer lloc es pot crear una gràfica que mostra valors mitjans per mes i contaminant, independentment de la estació on s’hagi fet la mesura.</p>
<pre class="r"><code>monthly_dt &lt;- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, yearmonth)]
m &lt;- ggplot(data=monthly_dt) + aes(x=yearmonth, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + 
  geom_line() + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) + 
  labs(x='Any-Mes', y=paste0('Valor (', units, ')'), colour='Contaminant')
plot(m)</code></pre>
<p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABUAAAAPACAIAAAB7BESOAAAACXBIWXMAAB2HAAAdhwGP5fFlAAAgAElEQVR4nOzdZ3wU5drH8Wu2ZTebbHoIARIgIKiIIlVsiKhEPHZRrMdeEARERRTBgh2pimI7Ynk49nMsgGA5KkpTbKjUkIRQElI2dbNtnheDESECCZudnc3v+8LPnWUz80+c7Mw1cxdFVVUBAAAAAACRzaR3AAAAAAAAcGAU8AAAAAAAGAAFPAAAAAAABkABDwAAAACAAVDAAwAAAABgABTwAAAAAAAYAAU8AAAAAAAGQAEPAAAAAIABUMADAAAAAGAAFPAAAAAAABgABTwAAAAAAAZAAQ8AAAAAgAFQwAMAAAAAYAAU8AAAAAAAGIBF7wCRpbS0VFXV8OzL5XLZbDYRKS8vDwQC4dlpqCQnJ5tMpmAwWFZWpneWpjGbzUlJSSLi9XorKyv1jtM0drs9Li5ORGpqaurq6vSO0zRxcXF2u11E3G63z+fTO07TJCUlmc1mEdm1a5feWZpGUZSUlBQR8fl8brdb7zhNY7PZXC6XiNTV1dXU1Ogdp2mcTqfD4RCRyspKr9erd5ymSUhIsFqtIlJWVhYMBvWO0zSpqakiEggEysvL9c7SNBaLJTExUUQ8Hk91dbXecZrG4XA4nU4Rqa6u9ng8esdpmii4HlNVtbS0VO8sTaPX9Zj2EQEYGk/gAQAAAAAwgIh+An/55Zfv/57cU0891aVLF61dXFy8YMGCNWvWVFZWJiUl9enTZ8SIEQkJCWFJCgAAAABAyzL2E3itj5+I5OXljR49eunSpaWlpU6ns7i4+OOPPx49enRxcbG+CQEAAAAACImIfgL/wgsvNPr6mjVrHnnkkUGDBmVnZ2uvzJ49u7a2tk+fPqNHj05MTCwpKXn00Uc3bNgwb968e++9N4yRAQAAAABoERH9BN7emPr6+meffbZdu3a33HKL9rb169dv3LgxJSVlwoQJ2gQwaWlpkydPttlsq1evNtysHgAAAAAA7CuiC/hGzZo1q6amZsKECdqM1iKydOlSERk4cKA2iajG5XL17t07GAx+/vnn+gQFAAAAACB0DFbAL126dNWqVRdddFFD53kRKSoqEpGjjz56rzf37NlTRLZu3RrOhAAAAAAAtISIHgO/F4/H8+qrr6akpJx77rl7vq4tRb7vhPNad/pGV4ItLi5euHDhvq+fffbZez7Gb1HastIiYrfbDbfQrqIo2n+1hY4NxGTafdPKbDYbLrzFsvsPtmH6RgNpCB8TE9PQNgrtgBcRwx0zDclNJpPhwjd8SFosFsOFbzjIbTZbww9iFA2fk3a7XVVVfcM0j6FPT0Y84BvOSlarteFjxyii4HpMDHh6MvT1GKAvI11Gv/POO+Xl5WPGjImJidnzdW2Ue3x8/F7vd7lc8kd5v5eioqLZs2fv+/q5557rdDpDlvjgGPdjS1GU8P+6QsVsNhs3vM1mC9udppBrGPxiRMY9Zgx9wFutViPetNIY+oCPjY3VO0IzmUwm4x7wFovFcHc5G8TExOx1kWYgXI/pIpynJ4PekQT2Ypgu9GVlZe+9915WVtYpp5zS6Bv2veOr/ZX6/f4WDwcAAAAAQAszzC3ehQsXer3e3NzcfQv1lJSUoqKiqqqqtm3b7vl6VVWViCQnJ++7taysrIkTJ+77eiAQqK6uDl3q/bHb7dot9traWsN12XI6nYqiqKpaU1Ojd5amMZlM2jMlv9/v8Xj0jtM0VqtVe7Lh9Xq9Xq/ecZomJiZGe4haV1cXCAT0jtM0sbGxWme/sH0+hErDY5lAIFBXV6d3nKaxWCza42sjHvAN3WQ8Ho/h7iM7HA6tU3FNTY3hHljFxcWJSDAYrK2t1TtL0zR0JPb5fPX19XrHaZqG01N9fb3P59M7TtNwPaYLva7HtI8IwNCMUcD7/f5FixbZbLZBgwbt+6/JyclFRUWVlZV7va69kpqauu+3pKSknH/++fu+XlpaGrYPkYYu0PX19UasZ7QThuFqYLPZrJ0wgsGg4cKLiHaF5PP5DBfeYrFoBbzX6zXc5V1Dv0rD/dobCngjHvA2m00r4AOBgOHCN4yqNeLdh5iYGC1/fX294eoZ7erciKenhqHvRjzgFUUx7ukpCq7HxICnJ72uxyjgEQWM0YX+66+/drvdxx9/fKODZDIzM0Vk7dq1e73+66+/ishej+UBAAAAADAiYxTwS5YsEZETTzyx0X8dMmSIiCxbtmzPBwVer3fVqlUmk2nw4MHhCQkAAAAAQMsxQAFfW1v766+/KopyxBFHNPqGbt265eTk7NixY+7cuQ0T1z3++OO1tbX9+vVLT08Pb14AAAAAAELPAGPg16xZEwgEcnJy9rOezahRo+6+++7FixcvW7asQ4cOeXl5Ho8nOTn5+uuvD2dUAAAAAABaiAGewH/33Xci0qNHj/28p3PnzjNnzhw8eLDVat2wYUN8fPywYcNmzpyZlpYWrpgAAAAAALQgAzyBHz169OjRow/4toyMjDFjxoQhDwAAAAAA4WeAJ/AAAAAAAIACHgAAAAAAA6CABwAAAADAACjgAQAAAAAwAAp4AAAAAAAMgAIeAAAAAAADoIAHAAAAAMAAKOABAAAAADAACngAAAAAAAyAAh4AAAAAAAOggAcAAAAAwAAo4AEAAAAAMAAKeAAAAAAADIACHgAAAAAAA6CABwAAAADAACjgAQAAAAAwAAp4AAAQPVRR19cW6J0CAIAWQQEPAACixD0bn+3w5TnHrLyqMlCjdxYAAEKPAh4AAESJrZ7iovoSb9C3tPI7vbMAABB6FPAAACBKnJN+ktZY6F6ubxIAAFoCBTwAAIgSQ1MGxJrtIrLEvcqr+vWOAwBAiFHAAwCAKBFrtp+a3EdEaoKer6t/0jsOAAAhRgEPAACixzlpf/Sir6AXPQAg2lDAAwCA6PGPtBPMiklEFrlXqKLqHQcAgFCigAcAANEj3ZY0wNVDRHb4yr6vWa93HAAAQokCHgAARJWz007QGosqV+ibBACA0KKABwAAUeWc1IZh8BTwAICoQgEPAACiSpfY9t3sWSKyzlOw0VOkdxwAAEKGAh4AAESb3IT+WmORm4fwAIDoQQEPAACiTW7CAK2x0M1icgCA6EEBDwAAok0vZ9dMW6qIrK5dV+wv1zsOAAChQQEPAACijSLKGa5+IhJUg5+4V+kdBwCA0KCABwAAUSg3kV70AIBoQwEPAACi0AlxRyWYnSLyReWa6kCd3nEAAAgBCngAABCFrIplsKu3iHhV/xfVa/SOAwBACFDAAwCA6NSwmNzCChaTAwBEAwp4AAAQnYa4+thMVhFZ7F7hU/16xwEA4FBRwAMAgOgUb4493tlDRNyBmuXVa/WOAwDAoaKABwAAUWuPuejpRQ8AMDwKeAAAELVyEwYooojIQvdyVVS94wAAcEgo4AEAQNTKsCb3cnYVka3ekl/q8vSOAwDAIaGABwAA0Sw34Y9e9BXL9U0CAMAhooAHAADRbKirn9b42E0BDwAwNgp4AAAQzbo7snNi2onI2rq8Au9OveMAANB8FPAAACDKDU3orzWYix4AYGgU8AAAIMrlJv5RwDMMHgBgZBTwAAAgyvWN7Z5uSRKR5TVrywKVescBAKCZKOABAECUMymm0xL6iEhADS5xr9Y7DgAAzUQBDwAAol/DYnKLGAYPADAsCngAABD9TnEdG2d2iMinld/VBev1jgMAQHNQwAMAgOhnUyyD4nuJSF2w/suqH/WOAwBAc1DAAwCAVmGPxeSYix4AYEgU8AAAoFU43dXXophFZLF7ZUAN6h0HAIAmo4AHAACtQpIlfkDckSKyy+9eXfu73nEAAGgyCngAANBa5Db0oq9gLnoAgPFQwAMAgNYiN2GAIoqIfFTxjd5ZAABoMgp4AADQWnSwpR/p6CgiW7w7fq/L1zsOAABNQwEPAABakdyEAVpjYSW96AEABkMBDwAAWpEzE4/TGgsrWEwOAGAwFPAAAKAV6eHolGVrIyI/1G7c5t2ldxwAAJqAAh4AALQuQxP6i4gq6iI3vegBAEZCAQ8AAFqXhsXkFlWu1DcJAABNYtE7QGRRFEWXneqy30OhBTZu8n3bxsJvXi+GS94QmGNGL0b8zTcwevj9/OvA+KNSLAmlfvfXVT9VBmsTzM6wBfs7/LXqzoi/+QaGSx4dxwygC0VVVb0zRBBVVfkQAQAg6l31ywPzty8UkTeOemBExml6xwHQ4rjOR3TgCfxfVFdXh21fDofDYrGISE1NTTAYDNt+QyIuLk5RFFVVw/kbCwmTyeR0OkXE7/fX1dXpHadprFar3W4Xkfr6eq/Xq3ecprHb7VarVURqa2sDgYDecZrG6XSaTCYRqaqq0jtL0yiKEhcXJyKBQKC2tlbvOE1jsVgcDoeIeL3e+vp6veM0TUxMjM1mE5G6ujq/3693nKaJjY01m80iUl1dbbi7/PHx8SISDAZramr2/87T4/tqBfw72z87yzkgHOH2y2w2x8bGiojP5/N4PHrHaRqbzRYTEyMiHo/H5/PpHadpuB7ThS7XY6qqulyu8OwLaDkU8H/h9XrDdrGineq0nRqxntFOGIa7qjabzdoJIxgMGi58w21jv99vuPBWq1Ur4H0+n+Eu77SrahEx3K+9oYA34gGvqqpWwAcCAcOF1+oBEfH5fEa83aYV8F6v13D1jFbAH8zp6SRHT4cppi5Yv7h8RZWnxqbofEVksVi0jxojHvAmk0m7qjHi6SkKrsfEgKcnQ1+PAfpiEjsAANDqOEwxJ8b3FJHqQN3X1T/pHQcAgINCAQ8AAFqj3ITdPecXVizXNwkAAAeJAh4AALRGQxP6mxWTiCxyr1DFYKP9AQCtEwU8AABojVItCb1ju4nIDl/Z9zXr9Y4DAMCBUcADAIBWqqEX/aLKFfomAQDgYFDAAwCAVmpY4nFaY2EFBTwAwAAo4AEAQCvVKaZtN3uWiKzzFGz0FOkdBwCAA6CABwAArVduQn+tscjNQ3gAQKSjgAcAAK3Xn4vJuVlMDgAQ6SjgAQBA69XL2TXTlioiq2vXFfvL9Y4DAMD+UMADAIDWSxHlDFc/EQmqwU/cq/SOAwDA/lDAAwCAVi03kV70AABjoIAHAACt2glxRyWYnSLyReWa6kCd3nEAAPhbFPAAAKBVsyqWwa7eIuJV/V9Ur9E7DgAAf4sCHgAAtHYNi8ktrGAxOQBA5KKABwAArd2prt42k1VEFrtX+FS/3nEAAGgcBTwAAGjtXGbn8c4eIuIO1CyvXqt3HAAAGkcBDwAAsOdc9PSiBwBEKAp4AAAAyU0YoIgiIgvdy1VR9Y4DAEAjKOABAAAkw5rcy9lVRLZ6S36py9M7DgAAjaCABwAAEBHJTfijF33Fcn2TAADQKAp4AAAAEZGhrn5aY6GbAh4AEIko4AEAAEREujuyc2LaicgvdXkF3p16xwEAYG8U8AAAALsNTeivNRYxFz0AIPJQwAMAAOyWm7i7gGcxOQBABKKABwAA2K1vbPd0S5KIfFv9S1mgUu84AAD8BQU8AADAbibFdFpCHxEJqMEl7tV6xwEA4C8o4AEAAP7UsJgcw+ABAJGGAh4AAOBPp7iOjTM7ROTTyu/qgvV6xwEA4E8U8AAAAH+yKZZB8b1EpC5Y/2XVj3rHAQDgTxTwAAAAf9GwmNxC93J9kwAAsCcKeAAAgL843dXXophFZLF7ZUAN6h0HAIDdKOABAAD+IskSPyDuSBHZ5Xevrv1d7zgAAOxGAQ8AALC33IZe9BXMRQ8AiBQU8AAAAHvLTRigiCIiH1V8o3cWAAB2o4AHAADYWwdb+pGOjiKyxbvj97p8veMAACBCAQ8AANCo3IQBWmNhJb3oAQARgQIeAACgEWcmHqc1FlawmBwAICJQwAMAADSih6NTlq2NiPxQu3Gbd5fecQAAoIAHAAD4G2ck9BMRVdRFbnrRAwD0RwEPAADQuIbF5BZVrtQ3CQAAQgEPAADwdwbGHZVsdonI11U/uQM1escBALR2FPAAAACNMyumIQl9RMSn+j+t/E7vOACA1o4CHgAA4G/lJu7uRb/QzVz0AACdUcADAAD8rcHxx9oVm4gsrVztVf16xwEAtGoU8AAAAH8r1mQ/yXW0iFQH6pZV/6x3HABAq0YBDwAAsD+5CQO0xsIKetEDAPREAQ8AALA/QxP6mxWTiCx0L1dF1TsOAKD1ooAHAADYn1RLQu/YbiKyw1e2pmaD3nEAAK0XBTwAAMAB/NmLnrnoAQD6oYAHAAA4gGGJx2mNhe4V+iYBALRmFPAAAAAH0CmmbTd7lois8xRsqi/SOw4AoJWigAcAADiw3IT+WmNhBQ/hAQD6oIAHAAA4MIbBAwB0RwGvswLPzqAa1DsFAAA4gF7Orpm2VBFZXbuu2F+udxwAQGtEAa+nbyp+7r38n1O2vqx3EAAAcACKKGe4+olIUA1+4l6ldxwAQGtEAa+bwvriU7+7dZevYs7Od14q+UjvOAAA4AByE+lFDwDQEwW8bjrEpE/sdJXWnlg0j0sBAAAi3AlxRyWYnSLyReWa6kCd3nEAAK0OBbyeJnW+5qb254lIQA3euOXJ72rW6Z0IAAD8LatiGezqLSJe1f9F9Rq94wAAWh0KeJ3N6j7uFNexIlIXrL8q7+FCb7HeiQAAwN9iMTkAgI4o4HVmVSyv5NxzpKOTiOz0lY3YdH+Fv1rvUAAAoHGnunrbTFYRWexe4VP9escBALQuFPD6izM7FuRMaWdLE5F1noKr8qZ6uSAAACAiuczO4509RMQdqFlevVbvOACA1oUCPiJkWJP/r/Nkl9kpIt9U/zIqf7oqqt6hAABAI/aYi55e9ACAsLLoHeDAgsHgwoULP/vss61bt8bExHTu3Hn48OFHHHHEXm8rLi5esGDBmjVrKisrk5KS+vTpM2LEiISEBF0yN8Phjux5He+4fPODfjXwbvmXXe0dxmdconcoAACwt9yEAXcVPquKusi9Ymr76xVR9E4EAGgtIv0JvM/nu++++5577rkNGzZYLJb6+vrvv/9+woQJn3zyyZ5vy8vLGz169NKlS0tLS51OZ3Fx8ccffzx69OjiYiPNCXeqq/cTHW7R2o9vf2NB6af65gEAAPvKsCYfE9tFRAq9xb/U5ekdBwDQikR6Af/SSy/99NNPGRkZ06dPf+211xYsWHDjjTcqijJv3rw9i/PZs2fX1tb26dNn/vz58+fPf/HFF7t27VpeXj5v3jwdwzfD5Smnj2pzgYiooo4rnPO/qh/0TgQAAPb2Zy/6iuX6JgEAtCoRXcCXlJQsWrTIarVOnTo1JydHURRFUYYNG3bCCSd4vd5vvvlGe9v69es3btyYkpIyYcKExMREEUlLS5s8ebLNZlu9enVpaamuP0STTcq86sLkQSLiU/1X5z3ymydf70QAAOAvcl1/LCbnpoAHAIRPRBfwy5YtCwQCAwYMSEtL2/P1G2+8cebMmccff7z25dKlS0Vk4MCBNput4T0ul6t3797BYPDzzz8PZ+ZDp4gyI2t0P+fhIlIVqL1s0wPF/nK9QwEAgD91d2TnxLQTkV/q8gq8O/WOAwBoLSJ6Ert169aJSL9+/fZ63eVyuVyuhi+LiopE5Oijj97rbT179vz222+3bt2675a9Xm9JScm+r9vtdrPZfIixD5Ki7J7zZt89xor5ja6Tz/jt9k31RYXe4ss2P/hBt8ecJnt4gh0MLbyiKGH7dYVKQ2AjhjeZTA0Nw4VvOOCNGL6B4ZI3/NoNfcAbMbyhD/g9wze0DScMv/bcxAFzdr4jIosrV97U5txD3FpDYCMeM9FxejJccjFyeEN/wgP6iugCXuv9npqa+r///e/rr79ev369oigdO3bMzc3t379/w9vKyspEZN8J57Xu9OXljTy+Xrt27fXXX7/v659++mn4J67f82ZEgyRJ+iRu5nErry/2lv9Qs+HGgif/c8zjFiWyPuAURUlKStI7RTNZrVbjhnc4HA6HQ+8UzRQfH693hOYz7jFjsViMG95ut9vtEXQHs0ni4uL0jtB82mnUiMxmcxgO+IuV07QCfknNd3cnXR2qzdpstj17FBpLbGxsbGys3imaqdHrMUPgeuwgqSqLNCMaRHQXeq0yf++996ZNm7Zy5Uqz2VxdXf39999PnTp11qxZDW/T6vx9qwLtg1jbiBF1drT7sNe0WLNdRD7e9c3I35/UOxEAANhtYMJRGbYUEfmyfM0uX4XecQAArUJEP4HXHp6vXLnyoosuuuCCC2JjY1VV/frrr2fPnr106dKePXsOGjSo4c37dvPTbrP5/f59txwfH79vz3ztW3w+Xwh/hP0wm81a9yG/3/93dwSPcXR5qfvES3+dElSD87a+3zWm/W0dhocn3v5ZrVatEbZfV6goimKxWEQkGAwGAgG94zRNQ9fEQCAQDAb1jtM0B3PARyyLxaJ9whjugJc//lpVVW30wzCSNRzwRvxrbTjgjfjXygF/8HJTBry8/aOAGvxg59eXtznjUDbF6Ukvhj49cT3WJKqqGrd7C9Agogv42NhYt9t96qmnXnHFFdoriqKceOKJ5eXlL7zwwuLFi7UCPiUlpaioqKqqqm3btnt+e1VVlYgkJyfvu+UuXbo888wz+75eWlrqdrtD/oM0yuVyaR8iVVVV+/nkOtXWa1Lbq+7f9rKI3LX5mdRg/FmJA8OTcD+Sk5NNJlMwGAzbrytUGvpV+v3+yspKveM0jd1u17rjejyeuro6veM0TVxcnNYLuqamxnDXGUlJSdq1qeEOeEVRUlJSRMTv9xsuvM1m0zpS1dfX19TU6B2naZxOpzbOpaamxuv16h2naRISErSqoKqqynDFWGpqqoiE7fR0quPYl+UjEXl3++f/sA84lE1ZLBZtzILX662urg5NvnBxOBxOp1NE6urqPB6P3nGa5iCvxyKTdj2mqqrhPuH1uh7TPiIAQ4voLvTadeeew901vXr1EpFNmzZpN0q1En3fP37tlSj4Q721zfnXpZ0lIkE1ePOWaatqftc7EQAAkFNcx8aZHSLyaeV3dcF6veMAAKJfRBfwWu2978M67YGAw+HQ+vhlZmaKyNq1a/d626+//ioiez2WN6iH2l2fmzBARDyq9/JND26u36Z3IgAAWjubYhkU30tE6oL1X1b9qHccAED0i+gC/sQTTxSRr776aq/Xv/32WxHp0qWL9uWQIUNEZNmyZXv29PN6vatWrTKZTIMHDw5T3JZkVkzPdRx/rPMwESkLVF68cXKp32DdvwEAiD5DE3b3E1zoXq5vErROdP0AWpuILuBPOOGE1NTU5cuXP//889qI32AwuHDhwjfffNNkMl100UXa27p165aTk7Njx465c+c2TFz3+OOP19bW9uvXLz09Xc+fIXQcppj5ne5pb0sTkS3eHf/Me9irGmxKqkhQHai7Zu3UHt9e9lUFj0oAAIfqNFcfbZHXxe6VAdVgUwbA6Maunxn32eAx62foHQRA+ER0AW82m0eNGmWxWD744IMRI0Zcd911w4cP16r0a665pnv37g3vHDVqlMPhWLx48WWXXXbXXXddeumlK1euTE5ObnSxd+NqY01+o/Nkl9kpIsur147Kn66KwaZL1dfm+m2n/Tb25W0frq3ePH7TbL3jAAAML9niGhB3pIjs8rtX1zJJDcLn3fIvZxW+GVSDswreXOReoXccAGES0QW8iPTq1WvmzJmDBg1KTEwsLy9PT08/6aSTZsyYcfbZZ+/5ts6dO8+cOXPw4MFWq3XDhg3x8fHDhg2bOXNmWlqaXslbyOGO7Jc6TbAqFhF5t/zLh7e/qnciw1haufr0dePWeQq0L3+o3rC8eu95EwAAaKrchl70FRRRCJMC7847Cv9cUGl84TMVfoMtXgCgeSJ6GTlNhw4dxo0bd8C3ZWRkjBkzJgx5dHdy/DFPZd06Kn+GiMzY8VaWrc0VKYe09mzUU0WdufPtR7a/FlSDIuIwxWgDxuaVfKA9NgEAoNlyEwbcs/V5EfnY/e2UdlfrHQfRz68GbtryZGWgRkTMiimgBnf6yiZte2F2Vqu4EgZauUh/Ao9GXZJ86u0Zl2jtOwqfWexeqW+eSFYT9Fyb99jUbfO16v24+B4/D3w9wRInIh+7vy3w7tQ7IADA2DrY0ns4OolIXv323+vy9Y6D6PfkjgXaosJptsRPe89xmGJEZEHpp8ykCLQGFPBGdVfbSy9OHiwiATV4U/6Tv9Tl6Z0oEuXVb89dP/6DimXal1emDn3/sIdzHO2uaXeWiATU4Cu7FukaEAAQDbSlXkVkYSW96NGyllevnbHzTRFRRHnx8HtOTup1X+drtH+6s3AuHemBqEcBb1SKKNOzRp0Uf7SIVAfqRmyaUuQt0TtUZPms6vvT14/7rS5fRGIU66zs26Z1GKlNHzC6w3CzYhKR+aWLaoMenYMCAAwuN/GPAr6CR6BoQe5AzS35T2nrHdyYfvaw1IEiMj77sl6xXUVkh6/s/m0v6xwRQAujgDcwq2L5V6eJh9uzRWSHr+ySzfdro6Ggijpr59uXbrpfuw+daUv9b9dHRyQPaXhDR0fb3OTjRKTCX/122Rd65QQARIejHJ2zbG1E5Ifajdu8u/SOg6h1R+Ezhd5iETnckX1v5lXai2bFNCd7bIxiFZHXS5d8XrVGz4gAWhgFvLHFm2Nfz7kv3ZIkIr/X5V+X95hfDegdSmc1Qc91eY89uO0V7f50f+cRS7tNP9Z52F5vu7X9hVpjXskHrMYHADhEZyT0ExFV1MWVTEyDFvFq6eL3yr8UEYcp5oWOd2kVu+Ywe4dxGReLiCrq7QVzqgN1uqUE0MIo4A2vgy39jZz7Yk12Efm8as34wqf1TqSnLd4duevG/3ePQe/vdZ2aZknc952nJB57hL2jiKzzFHxV9VM4QwIAos8ei8nRix6hl1e//b6iF7X21PbXH2bvsNcbRre58OjYLiJS6C1+YNu/whwPQNhQwEeDo2O7vIv/ZYcAACAASURBVNDpTm1Q9+ulS2bseEvvRPr4vGrN6evG/ebJFxGbYpmZ9eeg90ZdmzZMazxf8kGYIgIAotTAuKOSzS4R+br6Zzcj2hBSXtV/bd6j2nP1YYnHNbp+sEUxz8q+zWayisi/di38opKO9EB0ooCPEqe5+j7W/mat/fD2V98q+1zfPOE3f9eiSzfdX+6vEpG21pT/dn300pQh+/+W4SmDky0uEfmkctUW745wpAQARCmzYhqS0EdEfKr/s8rv9I4TVp6g9/7NLz66Zb42eA0h99C2V36u2ywi7Wxp0zuM+ru3HWHvODr9AhFRRR1f+AzT9AJRiQI+elyVOvTGtLNFRBV1TOHsr6p+1DtRmNSrvlvzp99e+LQ2/r+/84il3af3dnY74DfaFdtlKaeJSFANvljyYYsHBQBEtdzE3b3oP25Ny3F7Vf9l6+6fsumFuzfMnbBlrt5xotDnVWueLf6PiJgV0zPZ45Is8ft589g2w7URgvneHQ9tmx+ehADCiQI+qjzQ7tqzEgeKiDfou3bLYxs9RXonanFF3pJh6+/8d9ln2pdXpg59t8tD2qx+B+Oa1GEWxSwir5V+UhWobamUAIBW4JT4Y7V5xT6t/M4b9OkdJxx8qv/avEcXl6/Qvnx2x/vzdy3SN1KU2eV337plujbb7uj0CwfG9dj/+20m66zs27Rrmxd3fbSi5tdwpAQQRhTwUcWkmOZ2vL2vs7uIlPurLt40ucRfoXeoFvRN9S9D1o39sXajiNgUy4ys0dM6jNRGfx2k9ra0oa7+IlIdqGu4CwAAQDM4TfaTXceISFWgdlnNL3rHaXF+NXDDlicWuVeIiEnZfUk5Yetzy6p/1jVX9FBFHZU/o9hfLiJ9nN3vbHvpwXzX0bFdbm1zvogE1eBt+bM8qrdlUwIILwr4aGNXbK/lTOockykiBd6dl256IFpHQM3fteiCjffu8rtFpK015T9dH9H6wzfVDelna43nSz4IMngPAHAIchMGaI2on4s+oAZvzZ/+YcU3ImJWTK/3mHJdu7NFxKf6r857JK9+u94Bo8G8kg+WVq4WEafJ/nT2WO25+sG4I+PS7o5sEdlUX/TIttdaMCKAsKOAj0LJZte/u9yfYnGJyA+1G67f8niUTSpTr/pGFcxoGPTez3n40u7T+zi7N29rx8UdeUxsVxHZXL/t8yqmbAUANN/QhP7aojAL3cu1bs9RKagGRxXMeKf8fyJiVkzPd51wScZpT3cff7zrKBEp91ddtvmBSqbiPzS/1eU/VPSK1n6yw0jt2cxBsimWGR1GaYfisyX/oSM9EE0o4KNTR1vGvzpNtCkWEfnEver+bS/rnShkirwlZ62/a0Hpp9qXV6YOfa/L1IMf9N6ohvXk5hX/91DzAQBasVRLQu/YbiKyw1e2pmaD3nFahCrqHVvnauvdmBTTrKzbhqcOFhGbyTr/sEntbWkissGz9bq8x6Ls+UE41au+G7c8ofV+H548+MLkQU3dQm9nt5vSzhWRoBocUzCrXm0VkzIArQEFfNQaEHfk09njFFFEZG7x+y/sioZZ1r+tXjtk3dgfajeIiE2xTM8a1dRB7406P+nkNEuiiHxetWaDZ2sIggIAWqs/e9FH41z0qqh3Fs7VZqpTRHmi/c3Dkwc3/Gu6NenVzpNiTXYR+bxqzUPbX9EtqMHds3Xeb558Ecm2ZTza/sbmbWRi5hXd7FkistFT9MT2/wtlPgD6oYCPZucmnXh35uVa+56tz39s8PF4ew56z7Am/6frI5ennB6SLdsUyxWpZ4iIKuqLUXGnAwCgl2GJx2mNhe4V+iYJOVXUu7c+969dC0VEEeWxDjddmTp0r/f0cHR6JnucNqfdnJ3vvlq6WIegBvdRxbev7FokIhbFPLfj7fHm2OZtR3vUoXWkf7r43TW10dklBGhtKOCj3Ng2w69OPVNEgmrwxi1PrK75Xe9EzVGv+kblz7i98Gmf6heRvs7uS7s1f9B7o65JPVN7kv9G6dJyf1UItwwAaFU6xbTVHnuu8xRsqo+q9Vwf2PavF0s+EhFFlEfa36BdYOxrWOJxd2aM0Np3FT77TXX0T8gfQtt9peMK52jtuzIu63toVzt9nd2vTT1LRPxq4Nb86XSkB6IABXz0m9r++lPie4mIR/VetfnhQm+x3omaZpt31z/W37Wg7M9B7+93ebiNNTm0e2ljTT4r4TgRqQvWN+wLAIBmyE3orzUWVkTPQ/iHts2fs/NdrT0p86pr087az5vHZVx8QdLJok1Kv/mRfO+OcEQ0vqAaHJk/vcxfKSLHxR05qs0Fh77NezOv7BTTVkTWewqn73jz0DcIQF8U8NHPqlhe6nT3kY5OIlLsL79k05QKf7XeoQ7W8uq1Q9aN1Tp92UzWaR1GhmTQe6OuT/uH1ni+5APm3QEANFv0DYN/eNurM3e+pbXvzbzygIWlIsrM7Nt6O7uJSFmg8rJND1YFals8pfHNKn7nq6ofRSTREvdM9u1a7/dD5DDFzMkeqw1qmLnzrR9rNx76NgHoiAK+VYgzOxbkTGlnSxOR9Z7Cq/KmelW/3qEObP6uRedvvLfEXyEiKRbXWzkP7DvWLoT6OLtrlxqF3uJPKle23I4AANGtl7Nrpi1VRFbXriv2l+sd51A9uv316Tt3P7mdmHnFbW0uOpjvilGsr3SaqP0e1nkKbi2YHuTm+H79ULvh8e1vaO0nO4zU5vMPiX7Ow/+ZmisifjVwW8EsnxEuAgH8HQr41iLDmvx/nSe7zE4R+ab6l1vzp0fy+rT1qm90/syGQe9Hx3ZZ2m3GwLgeLb3f61J3dwh8voSp7AAAzaSIcoarn4gE1eAn7lV6xzkkTxe/O23HAq19V9vLxrYZfvDf28aa/Gqnex2mGBH5uGL5o9tfb5GIUaEm6LlpyzTtsuefqbnnJJ4Q2u1PzvxnR1uGiKyty5u18+3QbhxAOFHAtyKHO7Kf73SnRTGLyHvlX0bsgiLbvLvO3jDh/8qWal8OTx784WGPhfA+9H6ck3RCW2uKiHxV9eOvni1h2CMAICrlJkZDL/q5xe9PKXpZa49MP398xiVN3ULP2Jyns8dqi9rO2PnW22VfhDZh1Lij8BltysNu9qwH2l0b8u3HmuxPZd2q/Y94aueb2hp1AIyIAr51GRx/7JMdRmrtJ3csiMDZ2lbU/Dpk3djva9aLiEUxT8q86unssXbFFp69WxVLQy/9F4p5CA8AaKYT4o5KMDtF5IvKNdWBOr3jNMdzJf+9r+hFrX1T+jlT2l3dvO38I/H4cRkXi4gq6piCWQZdEKdF/afi67fKPhcRm2J5tuN4rc9CyJ0Yf7S2/q436Bu55Sk60gMGRQHf6lyWcpo2ek0VdVzBnC8q1+id6E/zdy06b8M9DYPe3+7y4Og2F4Y5w9WpZ8YoVhF5q+xzbRpYAACayqpYTnEdKyJe1f9FdQSdag/Sq6WLJ219QWvfkHb2g+2uO5St3dX20nOTThSRetV31eaHi7wlIYgYLfK9O8YWzNbaU9pd08PRqeX2dX+7a7QujT/XbZ5b/H7L7QhAy6GAb43uybziouRTRMSn+q/Z8mgk9BX3qv7bCv4c9N4zNmdptxnHxx0V/iQpFtd5ySeJiEf1vlb6SfgDAACiw59z0RttMbnXS5fcXvC0NlfOFSlnPNT+kKp3EVFEmZ095pjYriJS7C+/YvNDtUFPCIIan18N3LxlmjZF/+D4Y6/b7+J8hy7eHDsja7TWkf6x7a//XkdHesB4KOBbI0WUGR1GnRDfU0SqArWXbJyyzbtLxzzbfaVnb5jwRunuQe8XJZ/y0WGPh2fQe6NuSDtba7xQ8iEdzAAAzTPE1Vtb93RJ5Sq/GtA7zsH6v7Kl4wrnaNX7pSlDpmWN1Oq9Q2RXbK92vlebaObnus0jt0T0ZLph89j211fV/C4iqZaE2R3HhORXvX8nxx9zcfJgEfGq/jGFs1k3FzAcCvhWymayvtRxQhd7OxHZ7iu9Iu+hGp3uha+o+XXI72O/q1knfwx6fyZ7XNgGvTfqKEfn/s4jRGS7r3SR22CPTQAAEcJldmpdycr9Vd9W/6J3nIPy77LPxhTM1tZ7uyT51OkdRoWwpMywJr/YaYJNsYjIh+5vpu34d6i2bFDLq9fOLn5HRBRRZmXflm5JCs9+p7a/Xlve77uadfNK/huenQIIFQr41ivJEv/vnPtTLQki8lPtpuvyHgv/8wFtpXdtjdxks+utnAfCP+i9UTek734IP6/kA32TAACMa6irn9ZYaITbwf+tWDamYJZWvZ+bdOKMrNEmJcQXin2d3adnjdLaj29/473yL0O7fQOp8FffnD9NewB+c/q5p7n6hm3XLrPzyQ63aO2p2+av9xSGbdcADh0FfKuWZWvzRs5kbbLTpZWr7yycG7Zde1X/mIJZtxc+7Q36ROQoR+el3adrvfojwbCE4zrY0kVkefXaH2o36B0HAGBIZyYepz3BXuReEeE9xj90f3Pjlie0W/n/SDx+bvbt5lBX75rhyYNHtblARFRRR+fPXNNaT7LjC5/e6i0RkZ6xOfe0vSLMez/N1ffC5EEiUq/6Gu7aADAECvjWrlds1+c73qmdpF8tXfxM8Xth2Ol2X+k5G+5+vXSJ9uWFyYM+7vaEVjBHCLNiuuqP9eReLPlI3zAAAIPKsCYfE9tFRAq9xWvrtugd5299XLH8hrzd1ftZiQPndbzDophbbnf3tr1yaEJ/EfGo3is3P7TdV9py+4pMr+xa9J+Kr0Uk1mR/Nnu8NldCmE1td73WaX9Vze8vlX4c/gAAmocCHnJGQr/7Mv+ptacUvfxO+f9adHcra34b8vtYbRlYbdD73Ozb9R303qirUnJjTXYRebf8f9rKdgAANFVu4u656D+u+FbfJH/ns6rvr9/ymDZp65mJA1q6ehcRk2J6tuP4w+3ZIrLDV3bF5ofqgvUtuseIst5TOKlo9xJ9D7e/oau9vS4xki2uaVkjtfYDRf/Kq9+uSwwATUUBDxGRW9LPuy71LBFRRb0tf6Y2IWpLmL9r0Xkb72kY9P5mzv0RMuh9X4mWuAuSThYRr+qfv2uR3nEAAIaU6+qvNRa6l+ubpFGfV35/5aaHvKpfRAbHH/t8x7usiiUM+3Wa7K/n3KdNxPNj7cZb81vLpPRe1X/jlie0GxZnJQ68LOU0HcMMTeh/TuIJIlIXrB9bMLuV/C8AjI4CHrs91P56bcXaetV3+eYHN9dvC+32vap/bMHsvQa9nxh/dGj3Elo3pP1DG7v48q6FWmwAAJqkuyM7J6adiPxSl1fg3al3nL/4X9UPV2x+qF71icgprmPn59xrC0v1rulgS/9X54naHv9bsWzWzrfDtmsd3V/08i91eSKSaUt9qsOteseRx7Nu1m6jLKv++RUeVwBGQAGP3cyK6bmO43s7u4lImb/y4o2TS/2Vodr4Dl/ZORvufq30E+3LC5JO/uiwxyNq0HujujuytXn1dvrKPnB/o3ccAIAhaeO9RSSiliZdUfPrVZunatX7yfHHzO98T4wS7pHY/Z1HTMvaXcQ+vP21yOykEEKfV615vuQDETEppqezxiZZ4vVOJMlm1yPtb9Tak4teyvfu0DcPgAOigMefHKaY+Z3v0erqLd4dDef1Q7Sq5vch6/4y6P3ZjuO1qe8j3/VpZ2mNucXv65sEAGBQuYkNvegjpYBfVfP7xRsn1wQ9ItLfecQrne/RazKaS5JPvTHtbBEJqsGbt0z71bNFlxhhsMvvvnXL7pEC49oMj5yVd85NOvGshIEiUhv0jC2YQ0d6IMJRwOMv0i1J/5czOdESJyIran69Zcu0Q1xZZP6uRedunLjTVyYiyRbXvyN40HujznD1y7ZliMiPtRu/q1mndxwAgPH0je2uTff9bfUvZYGQ9W5rttU1vw/fdJ9Wvfd1dl+QM8VpsuuY5/5212qroNcEPZdvenCX361jmBairZmnzQF0rPOwcRkX653oL57MGplicYnIV1U/vlG6VO84APaHAh5762bPeqXTPQ1j0h7e/lrztuMN+m4vfLph0HsPR6el3aafFNmD3vdlUkzXpg3T2lq3NwAAmsSkmE5L6CMiATW4xL1a3zA/120esfn+6kCdiPRxdn8z54E4s0PfSNogvu6ObBEp9BZftXmqNqleNHm2+D9LKleJiMvsfL7jneGZKfDgpVhcD7a7TmtPKnqhyFuibx4A+0EBj0YMjOsxO3usNn/bzJ1vvdT0hdBL/ZUXbbqvYfL285NO+viwyFrp/eBdnnJ6vDlWRP5bsWybd5fecQAAxqNNEyt6D4P/pS7vgo33VvirReQoR+f/6zxZ9+pdE2+Ofb3zpGSzS0RW1vx2e+EcvROF0m+e/Knb5mvtxzvcnGVro2+eRl2UfMqZiQNEpCpQO77wGb3jAPhbFPBo3PlJJ43PuERrTyya16QLjh9rNw5ZN+ab6l9ExKyYJmVe9VzHO4wy6H1f8ebYi5JPERGf6p9fuljvOAAA4xnk6qWVyp9WfqfXmue/erZcsPHecn+ViPRwdHqny0PaiLkIkWVr86/OE20mq4gsKP00aqaeqQvWX5v3qDap0CXJp2or1Eamx9vfrB0SSytX/7vsM73jAGgcBTz+1h1tR1yScqqIBNTgzfnTtFVPDujNss/OWn/XVm+JGHPQe6NuTDvbpJhE5F+7Pg7JxH4AgFYlRrEOiu8lInXB+i+rfgx/gA2erRdumFTmrxSRI+wd3+nyUCRMgb6X4+KOfLz9zVp7yraXP3Gv0jdPSEzcOm+DZ6uIdLRlPNz+Br3j7E8ba/ID7a7V2hO3ztvuK9U3D4BGUcDjbymiPNXh1pPjjxGR6kDdiE1Ttu53TJRfDTy47ZWR+dM9qldEjnR0WtLtKe3bja5zTOaguGNEpNRf+V75l3rHAQAYT8NicuFfLG1TfdF5G+8p8VeISBd7u7e6PpBscYU5w0G6LOW0a9KGiUhQDd6Y/8Rvdfl6JzokH1Z8o62ha1HMz3Ycr43Ii2Qjkoec6uotIpWBmvGFT+sdB0AjKOCxP1bF8nKnuw+3Z4vIDl/ZiM33uwM1jb6z1F954cZJs3a+rX15XtJJCw97IjJHeTXPDelna415xf/VNwkAwIhOd/W1KGYRWexeGTi0FV6aZHP9tnM37F4OJiem3ftdHtamxI9YU9tdr015Wx2ou3zzg6V+/eftb55t3l23/1EDT2x7RW9nN33zHKTpWaMSzE4R+cS96l0eWgCRhwIeBxBvjl2QMyXTlioiv9fl/zPvYW1W+T39VLtpyLoxy6p/lj8Gvc8z8qD3Rg12HdvV3l5Efq7bvLx6rd5xAAAGk2SJHxB3pIjs8rtX1/4enp0Weosv3Dhph69MRDrHZL7f9eE21uTw7LrZLIr5hY53dY7JFJEC785GLzwiX1ANjiyYro1ZGBjX45b08/ROdLDaWlPuy/yn1r5763Naxw0AkYMCHgeWaUt9tdO92iKxX1f9dMfWv8xN+lbZ58PW36n1rk+yxC/oPCUKBr3vSxHlmtTd68nNYz05AEDT5Tb0oq8Ix1z0W70l526YWOgtFpEOtvS3uzyYEfHVuybJEv965/u058DLq9fudeFhCNN3vvl11U8ikmiJeyZ7nFkx0iX3FalnnOI6VkTK/JW3F9CRHogsRvo0gY56xua80Okure/fG6VLH9kyX/4Y9H5L/lPaoPcj7B2XdHtqkKuXzllbzIiUIS6zU0Q+dn9b4N2pdxwAgMHkJgzQlmj92P1tS++ryFty7oaJ2tmqvS3t/a4PG2sx1y72ds93vLPhwuPFkg/1TtQEa2o3TNvxb609K+u2drY0ffM0lSLKtA4jtXUTFrqXf1CxTO9EAP5EAY+DNcTV56F212ntSZvmzS58a8ia0X8Z9N7tiWxbhn4BW5zTZB+RvHta/lf+WOIeAICD1MGWfqSjo4jk1W//vSWnZyvxV1y06b587w4RybSlvt/1YSPOSnOK69jJmVdr7XuKnv+08jt98xykmqDnpi1P+lS/iFybNiw3YYDeiZqjgy393rZXau3xBc/s8rv1zQOgAQU8muDatLNuTj9XRFRRR//+1FflP4iIWTFNzrz6uY7jY012vQO2uOvS/6GtJ/dq6WK9FvIFABhXQzm3qHJlC+1il9993oZ7tKXL0iyJb+c8aNzb6zeln3Nl6lARCajBm/Kf3FRfpHeiAxtf+PTm+m0i0s2eNaXdNXrHab6rU88cGNdDRMoClfdsnad3HAC7UcCjaaZkXn1WwsCGL5Ms8f/XefKtbc7X+gRGvY62jNNcfUSk3F/1dvkXescBABhMbuLuAr6FFpMr9Veet/GedZ4CEUm1JLzXdao2A6txPdr+xhPie4pIhb/68s0PVvir9U60PwtKP3277AsRsSmW5zqOtys2vRM1n0kxzc4eo02B9G75lx9WfKN3IgAiFPBoKpNimtvp9uMTe4pIz7guS7o9pU1z0npcn/YPrfF8yQeqqPqGAQAYy1GOzlpv9jU1G7Z5d4V242WByvM2TNQ656dYXO91mdrNnhXaXYSfVbG82PGujrYMEdnoKbo+/3G/GtA7VOPyvTsmFu1+Uv1Au2uPdHTSN8+hy7K1uTvzCq19V+Gz5f4qffMAEAp4NINdsS3pNevrvs8t7/uCcXvlNdtJ8Ud3d2SLyG91+V9V/aR3HACAwZyR0E9EVFEXh7QXvTtQM3zj5N88+SKSaIl7M+cB7WwVBZItrtdz7tPmkf2ics3kopf0TtQIvxq4acu0qkCtiJzq6n1N2jC9E4XG9alnacsfFvvLJxW9oHccABTwaJYYk/X4xJ4xJqveQXSgiHJd6lla+3nWkwMANNEei8mFrBd9ZaDmoo2TfqzdKCIJZufbOQ/2jM0J1cYjwWH2DvM63qEtxjav5L8ROJXso9tfX13zu4ikWRJnZ4+JmqGFJsU0I2uUNhbg32WftdDQDwAHjwIeaLLhyackW1wi8knlqi3eHXrHAQAYycC4o7STyNfVP7sDNYe+wapA7fBNk9fUbhARl9n5VpcHj47tcuibjTSnunpPbLu7O/fdW5/7OpI6wX1T/cuc4ndExKSYnskel2ZJ1DtRKOXEtLur7WVa+87CuRE+DQEQ9SjggSZzmGIuSzlNRIJq0Fgr0wIAdGdWTENcfUTEp/o/O+Sl0WqDnss2P/BdzToRiTfHvplzf6/YriFIGZFGt7lQO//6VP81Wx7Nq9+udyIRkQp/9cj8pwJqUERGpp83yNVL70Shd0v6uf2ch4vIDl/ZlG2ROIQBaD0o4IHmuCZ1mEUxi8hrpZ9oA94AADhIuYl/9KJ3rziU7dQF6y/d9MC31WtFxGGKeb3zfb2d3UKQL4I93v7m4+KOFJFyf9Xlmx+sDEUXhkM0umDmVm+JiBwd22VCxmV6x2kRJsU0I2t0jGIVkddLl3xW9b3eiYDWiwIeaI72trShrv4iUh2oe7PsM73jAACMZHD8sVottKRylVf1N28jHtV72eYHl1X/LCIOU8wbne/TKtvoZjNZX+w0ob0tTUTWewqvz3tce/Stl5dKPtKGhcea7M9mj7dF7/RAXe3tb297ida+vWBOdaBO3zxAq0UBDzTTDelna415JR8Edb16AAAYS6zJfrLrGBGpDtRpFXhTeYO+azY/+lXVjyJiV2yvd56kLZbeGqRZEl/tPCnWZBeRz6q+f2j7K3olWecpmLLtZa39WIebutjb6ZUkPEalX3BMbFcR2eotuf+PHxxAmFHAA810XNyR2mlsc/22L6p/0DsOAMBIchMGaI1mzEXvDfqu3vLIkspVImIzWV/qPOHE+KNDnC+y9XB0eiZ7nEkxicicne++VvpJ+DN4Vf+NW56sC9aLyD8Sj78k+dTwZwgzi2KemT1a62Xwyq5FX1Su0TsR0BpRwAPNd03amVrjuZ3/0TcJAMBYhib01xZFW+herop68N/oU/3XbnnsE/cf1XvHCae5+rZUygg2LPG4OzNGaO07C+d+U/1LmANM3vri2ro8EWlnS5vWYWSY966XI+wdb0u/UERUUccVzqkJevROBLQ6FPBA812QNEhbKubzqjUbPFv1jgMAMIxUS0Lv2G4issNXtqZmw0F+V0ANjsyfvsi9QkSsiuWFjneekdCvBVNGtnEZF1+QdLKI+FT/1ZsfyQ/jwq6fVn734q6PRMSkmJ7OHptkiQ/brnU3LuPinrE5IlLoLX6oSLfxC0CrRQEPNJ9NsVyReoaIqKK+uIv15AAATfBnL3r3QfWiD6jBkflPvVf+pYiYFdPT2WMbttA6KaLMzL7tWOdhIlIWqLxq88PheSC8y+8elT9D6zcxPuOS4+OOCsNOI4dFMc/Mus2qWETkpdKPtUUQAIQNBTxwSK5OPVMbDLag9NNIWMwGAGAUwxKP0xoHs5hcUA2OKpjxTvn/ZHf1Pu68pJNaNp8RxCjW+Z3uybSlisjaurxb8qe19LSyqqij8meU+CtEpL/ziHFtLm7R3UWmHo5OI9PPE5GgGrw1f3otHemBMKKABw5JhjX5rITjRKQm6HmjdKnecQAAhtEppm03e5aIrPMUbNzvOCxV1Du2zn2r7HMRMSmm2VljtK7jEJE21uRXO93rMMWIyMcVyx/b8UaL7u7pne8trVwtIglm59yOt2sTGbRCd7S99HBHtogUeHc+uv11veMArYiiqk2YNyXqeb1eRVHCsy+z2WwymUTE7/cb7v+C1bp7mVOfz6dvkqZSFMVisYhIMBgMBAIh2eaKyrUnfn+ziGTbM37vv6DlzuUmk8lsNotIIBAIBg22cJ2hD3iLxaJ9MhjugJc//lpVVfX7m7nWtF4aDvgQ/rWGTcMBb8S/Vg74cJqUN++x/NdE5NGcW+7qfIU0dsCroo5a/9S8bf8REUWUpw+7/brMs3VJ+3ci4fT0bskXI9ZOVkVVRPnX4feOaHPaw6eDHAAAIABJREFUQX5jk05Pa6rWn7jmZm/QJyKvHjH54nSdZ57X93psTdX647+/0a8GTIrp02NmHZ/QhIUMW+J67IBUVbXZbOHZF9ByKOD/or6+Pmz7slqt2gnD6/Ua7v+CzWZTFEVVVa/Xq3eWplEURfvsDgaDITzbnfjDzasqfxORt4+celbK8aHa7F7MZrN2tvP7/YarZywWi3Z55/P5DFfPaAe8hPcjIlRiYmIk1Ad8eJhMJu3aNBAIGKUYa2DoA97QpyftgDfQ6WlV1W8nrrlZRAYmHLWs3zzZ54BXRR2zceZz294Xbch31zE3tD1Hr7R/J0JOT/fnv/RI/nwRsZtsS46e2Tf+8IP5roM/4GsCdQPX3LiutkBErsrIfe6wu0KR+pDofnqamPfsU4ULROSw2A4rjn1B6wdxMFroeuyAtI8IwNAsegeILNXV1WG7WHG5XNonV01NjeGKseTkZK2Ar6qq0jtL05jNZu3X7vf7Qxj+mqQztQJ+VsGbJ9uacAe6Sex2e1xcnIjU19fX1dW10F5aSFxcnFbP1NbWGq6STEpK0sIb7oBXFEW7WAkEAoYLb7PZtALe6/XW1Bhsggmn0+lwOESkrq7OKJVkg4SEBK2eqa6uNtzdh4Y7VkY54LtJu0xb6jbvruWVa3d4SzNsKT6fr7q6uuEN9297+bmdu6v3R9rfMCJucAT+aA6HQyvgPR6Px6PbcOixyRf+6t78n4qvPUHvBT9PXNLtKW1s/P4d/PXYbQUzteq9U0zbKelXR8L/CN2vx25Pufijkm/WeQrW1xZO3vD8pMyrDvIbW+h67IAo4BEFWum4HSC0zkk6oa01RUS+rPrxV88WveMAAIxBEeV0V18RCarBD0uW7fWvD22bP2fnu1r7vsx/Xpt2VrjzGYoiypyOY4+J7Soixf7yyzc/WBcM2XPpD93faDPdWBXL3Ozb48yOUG3Z0GyKZUbWKG3w4NPF766pPdgFEQE0GwU8EAJWxXJl6lCt/WLJR/qGAQAYSG7i7qXg/lPy5Z6vT902f+bOt7T2vZlX3trm/HAnMyC7Ynu1870Z1mQR+blu8y1bntIWeztE27y7xhXM0dr3ZF7R29nt0LcZNfo4u1+XepaIBNTgrfnT61WDdbIDDIcCHgiNq1PPjFGsIvJm6Wdl/kq94wAAjOHEuJ4JZqeILCldWeWv1V58dPvrM/6o3idmXnFbm4t0y2c0GdbklzrdbVMsIvKh+5tpO/59iBsMqsFb8p8q91eJyCBXr5vTzg1ByuhyT+aVnWMyRWS9p/CpQ/6FA9g/CnggNFIsrvOSTxIRj+p9rfQTveMAAIzBqlhOcR0rIvVB35KylSIyZ+e703Ys0P51QtvLxrYZrmc+A+rr7D49a5TWfnz7G++Xf3UoW5u289/Lqn8WkRSLa07WGFNrXTduPxymmDnZY7XfzKydb/9Yu1HvREA04zMICJkb0nav6/NCyYc+1WCTZgMA9JKb8Ecv+uIvZxW9df+2l7UvR6aff3vGJfrlMrDhyYNHtblAtEX48mc0e2z2yprftEfKiigzska3sSaHMmUU6evsfnVqroj41cDo/JnaSnsAWgIFPBAyRzk693ceISLbfaWL3Cv0jgMAMIYhrt42k1VEFuxcetfmZ7QXR7e5cEq7q3XNZWz3tr3y9IS+IuJRvVfnPVLsL2/qFtyBmpu2POlXAyJybeqwoQn9Q58yikzK/GeWrY2I/OrZMqv4Hb3jAFGLAh4IpRvSdz+En1fygb5JAABG4TI7T4jvKSINzy1vSj/n4FfkQqNMium57DsOd2SLSJG35KrNDzd1frXxhU8XeotF5HB79pT217RIyijiNNmnZ41SRBGR6Tvf/M2Tr3ciIDpRwAOhdGbCgHa2NBFZXr32BxZTAQAcnP9n777jmrr6P4B/bxaEEUgCyhIVt4haxb0AtdW6Ra1YR1W0qFVbLVarPv4e7dC2buvWqnUguOqqtori3mIdCFgRFWVI2Cskub8/bh8eHlAEEnIT/Lz/6Otwc5LzSRoh39xzz/nwP2vRE1GgQ9+FruN5DFNt2AilOz3mK4QyIrqR8/CLp6vLf98Q1Wnu4nlLRrKxTjC3Ti2Uratti1EOHxCRWlc4LX4lN3kBAAwLBTyAIYkYIXcNGGE/OQAAKLd+ik4ykTURTXQe8F2tidxpTNCfu6TmNo+vuSsUwlRninbmK9vjghezn63n2gvdxjeW1q7CiNXL/7mM5c5kRObG/px8gO84ANUQCngAAxuj7C0VWBDRgbSIFE0633EAAMAM1BDJ73bYdantppX1P0f1blgdbDyXuAVx7e9e7nzrIjVqXeGnT37K0eUTUW+79mMdPqzyiNWIrdBqmftnXPuHl7tj8p/xmweg+kEBD2Bg9iIbf3k3IlKzmh2vTvAdBwAAzIO7Zc0Ods34TlE9jVS+z+0Uo2N1QU9+epD/pIzO3yfu5C6CcxYrV9SeapyE1YmfbasARQ8iUrOaaU9Xalkd34kAqhUU8ACG96ljf+78yS+vfsdOKgAAALxb6Dq+p6wNEeXo8kf+veiVJuO13S5l31ubfIiIBIxgTe0vuOvnoaK+cQt0kTgQ0c2c6A0pv/EdB6BaQQEPYHiNpbU72XoRUVKh6kjGJb7jAAAAvOuEjGBDnS+5q9mfqZPHPP5WzWpK9FFpMz998qOO1RHR1Br+XW1b8BC0WpAJrX+qNZlrf/tiBybSAxgQCniAKjHBoR/XWJ+ML54BAAD4Zyu02vWfRemv5UTNfLam+K0ssdPjVyUWqoiohVX9WU4B/KSsLnrK2gxV+BKRmtV8/nQVJtIDGAoKeIAq0cuubW2JExFF5sbezInmOw4AAAD8z6L0Iamni3/Jvjn5KLe+nbXAckOdL7k+oI/v3T51FiuJ6HrOw62vsDUPgGGggAeoEgJGMN6xD9felHKE3zAAAADA6WDjudBlHNde8GLr8dTLRHQ/+/GCZ1u4g0tqTapn4cpbvmrETmj9438m0i96sT2u4CW/eQCqBxTwAFVlpPJ9W6EVER1Ov/iyMJXvOAAAAEBENN6xL7c5nI7VjX648GbmwxF3F+SzaiLqb9/pI4Uf3wGrjw/s2g6UdyGiPF3BF09Xs8TynQjA7KGAB6gqtkIr7uqvQlazHfvJAQAAmIxv3SZ0sW1BRFma3A7XJvyV/YiI3CU1l7tj3zgDW+wWpBTJiOhi9t1tr37nOw6A2UMBD1CFPnXsL2AERLTt1fECFvvJAQAAmAQxI9pS56u6Fs5EVMhqiEjECNfX+VImtOY7WnWjFMmW1JrEtRe+2PZMncxvHgBzhwIeoAp5WLh0s2lBRKmazINp5/iOAwAAAP+Qi2x3esy3E9lwPwY7B7SxbsxvpOpqgH3nvvYdiShbmzfj2RpMpAfQBwp4gKo1sUZ/rrEx+TC/SQAAAKC4hpa19nouampdd4zLhzOch/Mdpzr7odYkhUhGRGczb+9K/ZPvOABmDAU8QNXqLmvdwNKNiO7mPb6SfZ/vOAAAAPBfvvat7nfcvc1zvpDBp+Iq5Ciy/9Z1Atf+V8KWBHUKv3kAzBd+VQFULYaYcf/ZT24j9pMDAACAd9IQhU8f+w5ElKXN/SxuOSbSA1QOCniAKjdc3p1bFOd4xmWs3QIAAADvpiVuQfYiGyKKyIrc8QIr0gNUBgp4gCpnI5QGKLoTkZbVYQMVAAAAeDfVFCsWuQZy7enRy5/n46wGQIWhgAcwhok1+nMX1+1IPZGry+c7DgAAAAAPhiu6d5e1JqIMTfakhz/wHQfA/KCABzAGd0nNHjJvIkrXZO9Pi+A7DgAAAAA/ltaaYiu0IqKjKRcvZvzFdxwAM4MCHsBIJjj24xobU45g4RYAAAB4N7lKHBfVCnSSKA+0WNzJrjnfcQDMDAp4ACPpZtuyqWUdInqYF38hC983AwAAwDtqlMMHDzuFDKrRje8gAOYHBTyA8RTtJ7cp5Si/SQAAAAD4whBjJ7LhOwWAWUIBD2A8wxS+CpGMiE5mXnuiTuQ7DgAAAAAAmBMU8ADGIxVYfKzsSUQ6VrcFJ+EBAAAAAKAiUMADGNU4hz4iRkhEO1P/yNLm8h0HAAAAAADMBgp4AKNykzj2krUjomxtXqgqnO84AAAAAABgNlDAAxjbxBr9ucbGlCM6VsdvGAAAAAAAMBco4AGMrYONZwur+kT0uODF2exIvuMAAAAAAIB5QAEPwIPx/9lPbmPyYX6TAAAAAACAuUABD8ADf7mPo8ieiMIzb8XmP+c7DgAAAAAAmAEU8AA8kDCikcr3iYglduurY3zHAQAAAAAAM4ACHoAf4xz7iBkREe1JPZWpzeE7DgAAAAAAmDoU8AD8cBIr+tp3JKIcXf7u1FN8xwEAAAAAAFOHAh6ANxMd+3GNjSmHtdhPDgAAAAAAyoQCHoA33taNW1k3JKJn6uQ/M6/zHQcAAAAAAEwaCngAPk1w+Ock/KaUI/wmAQAAAAAAE4cCHoBPA+SdncVKIjqXdedB/hO+4wAAAAAAgOlCAQ/AJzEjGu3Qi2tvScF+cgAAAAAA8EYo4AF4NtbhQwtGTEShqeEqTSbfcQAAAAAAwEShgAfgmVIkGyjvQkT5rHpn6h98xwEAAAAAABOFAh6Af5/WGMA1fnl1XMNq+Q0DAAAAAACmCQU8AP+8pB5trZsQ0XN1yu8ZV/iOAwAAAAAApggFPIBJmFijP9fYiP3kAAAAAADgdVDAA5iEPnYdXCWORHQl+35kbizfcQAAAAAAwOSggAcwCSJG+ImyN9fGfnIAAAAAAFAaCngAUzHGoZdUYEFEB9IiUjTpfMcBAAAAAADTggIewFTIRbb+8m5EpGY1v746yXccAAAAAAAwLSjgAUzIp479GWKIaOur42pdId9xAAAAAADAhKCABzAhjaW1O9l6EVFSoepoxmW+4wAAAAAAgAlBAQ9gWiY49OMa65IP8ZsEAAAAAABMCgp4ANPSy65tbYkTEUXmxt7MieY7DgAAAAAAmAoU8ACmRcAIxjl+yLU3pRzhNwwAAAAAAJgOFPAAJudj5fvWAksiOpx+8WVhKt9xAAAAAADAJKCABzA5dkLrj5TdiaiQ1Wx/dYLvOAAAAAAAYBJQwAOYoomO/QSMgIi2vTpewGI/OQAAAAAAIBHfAd5iz549e/bsee1N69atc3V1LfoxOTk5JCTk9u3bmZmZcrnc29s7ICDAzs7OWEkBDKmehWs3mxZnsm6najIPqs4NV3bnOxEAAAAAAPDM1M/Av3z5sjzd4uLipk2bdurUqdTUVGtr6+Tk5OPHj0+bNi05ObmqEwJUkYk1+nONjSmH+U0CAAAAAACmwNTPwCckJBDR8uXLi59s51hYWBS1V69enZub6+3tPW3aNHt7+5SUlMWLF8fGxm7cuHHevHlGTQxgIN1lretbuj7KT7ib9/hqzoN21k35TgQAAAAAAHwy9TPwCQkJQqGwTp06lqUwDMP1iYmJefTokVKpnD17tr29PRE5OjouWLBAIpHcuHEjNRWLeINZYogZ79iXa29Mxkl4AAAAAIB3nUkX8BkZGbm5uc7OzkKhsIxup06dIqKOHTtKJJKigzKZrHXr1jqd7syZM1UeFKBqDJd3lwmtiehYxuVnalwPAgAAAADwTjPpKfTc/Hk3N7cbN26cPXs2MTFRqVTWrVu3V69e3Jn24t1atGhR4u7Nmze/fPny8+fPjZkZwIBshNIARfcNKYe1rG77qxPfyCbynQgAAAAAAHhj0gX8ixcviOjmzZtXrlwpOnj58uXDhw9Pnjy5c+fO3BGVSkVEpRec54r8tLS00o8cHR39zTfflD6+evVqGxsbA8V/i6JpBTKZjGVZ4wxqKAKBgPtv8W9SzELRlRdisdgswn9pOXLzq6NaVrdDdWJRk0+5g1KptPgaEGaBe88QkY2NjZm+4ek/v1XMkUgkMrvwRf9aLSwsxGIxv2Eqqug9Y21tbWVlxW+Yiir+54nfJJVm1n+eJBKJ2YUvesNbWVlZWlryG6aiqsHnMYZhzO49w8vnMbP7/wvwWmZQwOt0utGjR7dv316pVD579iw0NPTatWsrVqyoW7cut7Idd5W7ra1tibtznzy48r6E3NzcqKio0scZhhGJjP2alH2BgIkz/stlKLz8v66E+ja1PnToeCTlQlphVkjyqQmuA4hIIBAUfVoyO3jD88Jc3vCvhTc8X8z3PYM3PF/MOjz+tfLCmP9aUcBD9WDSv2SbNm06bty47777bsiQIW5ublKptGHDhvPmzXvvvffUavXu3buLdy76Jq8I969Uo9EYLzFAFZjmPoxrrHwayhL+9gAAAAAAvKNM+us6b29vb2/v0scHDhx4+/bt2NhY7kelUpmQkJCVleXs7Fy8W1ZWFhEpFIrSj9C8efPw8PDSxwsLC422ar2trS236l56erpWqzXOoIaiUCgYhmFZ9rUTHEyZUCjkZmqp1WruHWL63iOPptI6D/Ke3M9+fEZ100/hnZubm5eXx3euirGxseGm/WdkZJjd12r29vbcmRmz29WCYRjud6BGo8nIyOA7TsVIJBJualVeXl5ubi7fcSrGyspKKpUSUVZWllqt5jtOxchkMu6ahbS0NJ1Ox3ecilEqlUSk1WrT09P5zlIxIpGIuxiwoKAgOzub7zgVI5VKuUtFsrOzCwoK+I5TMWb9eUwulwsEAnweKz/uVwSAWTPpAv5NuJnzKSkpLMtyH08TEhIyMzNLdOOOODg4lH4EoVD42kv7UlNTjT+7hmVZs5vSw73yZpr8tW0TN86hz5fPfiaiVU/D/BTeeOX5YtbJzS58tXnPIDwvzC55UWBzfNnxr5V3Zpe8erxnAHhhulPo8/Pzjxw5cuzYsdL/qrlvGd3c3Lhp8y4uLkR0//79Et0ePHhARCVOywOYo2EKX4VIRkRHXl34Oy+B7zgAAAAAAMAD0y3gLS0tjx8/vmHDhps3b5a46fz580TUsGFD7scePXoQ0cWLF4vP9FOr1devXxcIBH5+fsaKDFBVpAKLEcoeRKRjdWuf7ec7DgAAAAAA8MB0C3gi+vDDD4lo5cqVd+7c4Y6o1eqwsLCjR49aWVkFBARwBxs1alSvXr3ExMR169YVLVz3ww8/5Obmtm3btkaNGnzlBzCg8Q59RYyQiDYnHM7Smtn1wAAAAAAAoD+Tvga+b9++UVFRFy5cmD9/vq2trZWVVUpKik6ns7a2nj59evGL26dOnTpnzpyTJ09evHixVq1acXFx+fn5CoViwoQJPOYHMCA3ieOH8g6HVRcyNTl7U05/bNeD70QAAAAAAGBUJn0GnmGY4ODg4ODgZs2aicXijIyMevXqffjhh2vXrm3fvn3xnh4eHitXrvTz8xOLxbGxsba2tn369Fm5cqWjoyNf4QEMbqJTf66xO+VPfpMAAAAAAIDxmfQZeCJiGKZLly5dunR5a08nJ6fPP//cCJEA+NLVrmVdqUtc3otrWQ9i8583sHTjOxEAAAAAABiPSZ+BB4DiGGJGOL3PtfelneU1CwAAAAAAGBsKeABzMsblQ4YYIgpTndGxurf2BwAAAACAagMFPIA5aWBVq52dJxE9UydfzrnPdxwAAAAAADAeFPAAZmaUcy+usTc1nN8kAAAAAABgTCjgAczMcKeeFgIxER1Ov5Cjy+c7DgAAAABUnkajOXbs2JgxY5o3b65UKmUyWevWrQMCApYvX56ens53OjA5KOABzIxCLPvAvh0R5ejyf0+/wnccAAAAAKikK1eutGrVqm/fvjt27Lh7965KpcrKyrp161ZISMiMGTPq1q27d+9evjOCaUEBD2B+RtToyTVC087wmwQAAAAAKmffvn1dunS5e/cuEdWpU2fq1KlLly5duHDh2LFja9WqRUTp6ekBAQHbt283crD58+czDOPo6GjkcV8rIiKCYRiGYdq0acN3lrIY7UUz9X3gAaC0D+TtlCJZqiYzIivyhfqVi8SB70QAAAAAUAEREREBAQEajcbGxmb58uXjx49nGKbo1oKCgp9//vnLL79kWXbSpEldunTx8PDgMS2YDpyBBzA/YkY0yL4rEelY3f60CL7jAAAAAEAF5OfnT5gwQaPRSCSSI0eOBAYGFq/eicjCwmLGjBn//ve/iSgvL2/58uU8JQWTY7Az8CzLRkdHJyQkJCYmJiUl6XQ6Z2dnJycnFxeXRo0aCQT4pgDAkD5S+m1+dZSI9qrCp9b05zsOAAAAAJTX1q1bY2NjiWj27Nk+Pj5v6jZ37ty1a9cmJiYeOHBg1apVJYr8d0Tnzp25xfyEQiHfWUyCvnV1fHz8unXrhg4d6ujo2KRJkx49eowcOXLmzJnBwcEjR47s0aNH06ZNHR0dhwwZsnbt2idPnhgiMwBQS6sGTaS1iSg6/+md3Ed8xwEAAACA8tq4cSMR2djYzJo1q4xuAoFg2LBhRPTixYsrV0ouXfzw4cMpU6Y0btzYxsbG1ta2SZMmn332WXR0dOnHsbW1ZRjm2LFjRHT+/PnBgwe7urpaWVl5enqOHz++eI02adIkhmG++eYbInr16hV38fnKlSuLP9qFCxc++uij5s2by+VyW1vbpk2b9u/f//DhwzqdrsS4jo6O3Lgsy27atKl9+/b29va2trZt2rTZtm0b1yczM3POnDmNGjWysrJydnb28/M7efJk8QcRCoVubm729vYlYpT/SVUuvGFfNAOqfAF/+vTpgQMHenh4TJ48ed++fampqdxxkUjk6OhYo0YNkeif0/sqlWr//v1TpkypV69e//79T506ZYDgAO88f3k3rhGqwlJ2AAAAAObh+fPnd+7cIaIBAwZYW1uX3Xnp0qXZ2dnZ2dkllnBbtmyZl5fX2rVro6Ojc3JysrOzHz58+PPPPzdr1mzZsmVverRly5b5+Pj88ccfHh4e7u7uDx482Lp1a+PGjS9evFie5IWFhf7+/l26dAkNDb179256enp2dnZUVNSRI0cGDBjQr18/rVb72nsNGjRo4sSJaWlpTZo00Wq1N27cGDt27Ny5c+Pi4lq0aLFkyRKJRNKsWTOVSnXmzJlevXpt2bKlPHkq9KQqF17/F83gKlPAnzx50tPTs0ePHr/99ptIJOrYseMXX3wREhISExOTnp6uVquTk5OTkpIKCwvT09NjYmL27t07Y8aMTp06icXiI0eO9OzZs2nTpidOnDD4kwF4pwxT+AkZARHtTztbyGr4jgMAAAAAb1d0Lr1Zs2Zv7SwSiaytra2trYtOjhLRL7/8MnPmTI1GY2FhERQUtG3btu3bt0+aNMnCwkKj0cycObPo/HZxhw8fDg4OXrhwYXp6+vnz5x8+fHj69GlbW9uCgoKRI0dyfdatW8ey7Lx584jIwcGBZVmWZadPn87dumzZsgMHDhBR/fr1f/jhhwMHDhw4cOD777+vX78+ER0/fnz16tWlx507d+7169cvXboUHR19+fLlmJgYT09PIvr+++87deokkUju3r179+7da9euRUZGuri4EFFwcHBhYWF5XszyPCl9wuv/ohlcxQr4pKSkESNG9OrVKyoqqmvXrps2bUpKSrp48eKyZcs++uijBg0a2NnZFb82w87OrkGDBsOGDVu6dOmFCxeSkpI2b97s4+Pz8OHD3r17BwQEJCYmGvoZAbwrnMXKLrYtiChVkxmeeYvvOAAAAADwdtzV70RUt27dStw9MzPz888/JyJHR8eIiIh169aNGTNm9OjRa9eujYiIcHBwIKIvvvgiOzu7xB03btw4f/78uXPnFn0X4OfnN3fuXCJ68uTJ48eP3zr0oUOHiKhhw4Y3b94MDg4eNGjQoEGDZs+efePGDXd3dyI6e/Zs6Xs9ePAgJCSkQ4cO3I9ubm7ffvstEbEsm5qaeuTIEa6eJ6ImTZrMmTOHiNLS0sqTp0JPqnLh9X/RDK5iBXzjxo3DwsImTpz4+PHjiIiIwMBAe3v78t/dzs5u/PjxZ86ciYuL+/TTT/fv39+kSZMKBgaA/xoq9+Eae1XhvAYBAAAAgHJRqVRco3IF/M6dOzMzM4lowYIF7dq1K35Tu3btuPPA6enpu3fvLnFHe3v7GTNmlDjYtWtXrvHo0VvWVCosLIyLi7O3t58wYYJMJit+k52dnZ+fHxH9/fffpe/YqVOnLl26FD/i7e3NNfz9/Rs2bFj8pqIrBeLj48vOwynnk6p0eD1ftKpQsQK+f//+0dHRGzZsqFOnjj6j1q5de/369Q8fPuzXr58+jwPwjutr39FGKCWik5nXVJpMvuMAAAAAwFsUFBRwDblcXom7nz59mojs7e3Hjx9f+tbAwEAbGxsiCg8veXanc+fOJWpXIlIoFFyDZdmyxxWLxYmJiWlpaV9++WXpWzMyMt50xxYtWpQ4UnQOuGXLlm+66a15OOV8UpUOr+eLVhUqVsBv377dw8PDUGN7eHjs2LHDUI8G8A6yElj2te9IRGpd4eF0fhbSAAAAAIDyK6pRy6gby3D37l0iaty4saWlZelbra2tGzRoQETcOnnFGbCO46jV6ujo6O3bt48YMYKboP5aReVuaUqlUs8MlX5S5Qxv8BdNfwbbBx4AeDFM7huSepqIQlXhnzj05jsOAAAAAJTFycmJazx+/LhoMnkZ7t+/T0QWFhbccmtpaWlEVMaE6Dp16ty+fZvrVpyjo2NlI/9XUlLS7t27//zzz+jo6Pj4+Det3G40FXpSlQhvkBfNsCpZwCckJBw5coRl2cGDByuVyvnz5588ebJ27dqzZs0qWp8AAIygs23zWpIaz9TJ13MePspPqG/pynciAAAAAHijtm3bco1Lly5x27yXISYmhlusvlevXr///juVY9o2t9yaRlNyi6Lia41Xzs6dOydNmlS0PJ5SqWzSpEmjRo06dOjw559/7t27V8/Hr4TyP6nKhdf/RTO4yhTwd+7c8fX15b7UWbp0ab9+/TZt2uTp6RlgSgFUAAAgAElEQVQREXH06NFz586hhgcwGoYYf3m3FUlhRLQv7exs54/5TgQAAAAAb9SyZUu5XJ6WlrZ3794ff/xRLBaX0fmPP/7gGkVXkisUitTU1DLWeIuLi6MyJ65XzvXr18eMGaPT6dzd3WfPnt27d+/iswBu3Lhh2OEMy6zDl1CZfeDnzJkjlUpPnz597949W1vbFStWXL58+erVq3FxcU2bNl24cKHBUwJAGQKUPRhiiChUFa5jdXzHAQAAAIA3EolEn3zyCRElJiauX7++7M6hoaFco2jxb27TtejoaLVaXbp/fn4+t01d0d5shrJhwwadTieRSM6dOzdp0qQSc/jT09MNO5xhmXX4EipTwF+7dm3y5Ml+fn6enp7jxo1TKBReXl5EZGdnFxgYGBkZaeiQAFAWDwuXVtYNieiZOvlyzn2+4wAAAABAWaZPn25tbU1Ec+bMuXbt2pu6/fLLL+fPnyeihg0bduzYkTvI7XmmUqm2bdtW+i6bN2/m1sbr3r27YTNze543aNCgdu3aJW7SaDSv3UTddJh1+BIqU8BrtVqpVMq13dzcJBJJ0U1isTgvL88w0QCg3Io2hA/FhvAAAAAApq127do//fQTEeXk5PTs2XPbtm0lrmxnWXbLli3Tp0/nflyyZEnRxdijRo3iNopbsGDBrVu3it/r2rVr3GxomUw2atQoPUPm5eUVT8XtWh8fH5+VlVW8m06nGz9+fGJiIvd09By0ihgtfIkXrSpUpoBv1qzZr7/+mpKSQkSDBg16+fIld1yj0YSFhTVq1MiQAQGgHAbLu0kYERH9lnYhR5fPdxwAAAAAKEtQUND8+fOJKDMzc+zYsfXq1Zs6dery5cuXLl0aFBT03nvvBQYGctXmzJkzBw4cWHRHe3v7ZcuWEVFiYmLnzp2nT5++Z8+e3bt3T506tWvXrlyNtmLFCjs7u0pn45bBy8nJWbdu3b1797hyr0ePHkSUnZ39wQcf/Pbbb/fu3Tt//vyaNWuaNGmyY8cO7juFuLi4+fPnX79+XZ9XpioYIfxrX7SqUJlF7BYuXPjBBx+4urqOHz9+3bp13MFVq1atXr360aNHvCw/CPCOk4ts37drezT9Uo4u//f0K0MUPnwnAgAAAICyLFy4sFGjRsHBwS9fvoyLi1uzZk2JDpaWlt9+++2MGTNKHJ8wYYJKpZo7d25eXt6qVatWrVpVdJNIJPrhhx/Gjh2rT7DWrVtzjSlTphDRihUrpk+fHhAQcOjQodDQ0MuXLxf/QoFhmMmTJ48bN65jx45qtfqbb765d+/ewYMH9QlgcEYI/9oXzSDhS6hMAe/r63vz5s3169c7OzsXHbx586ZUKt2xY8db90IAgKowVO57NP0SEYWqwlHAAwAAAJi+jz/+eMCAAfv27Tt06ND9+/cTExMLCwvlcrmnp6efn19gYGCNGjVee8evvvqqb9++q1evDg8PT0hIYBjG1dW1R48e06ZNq+iEaBsbGwcHB+4sNKdv376LFy9ev379y5cvHRwcHBwcuOMhISGDBg3asGFDbGxsamqqi4uLn59fUFAQV7ueOnVq5cqVhYWFffr0qezr8fo8BnkQw4Yv/4tmcExVz9E3L6mpqUZ7QWQyGbd8QFpamlarNc6ghqJQKAQCgU6nU6lUfGepGKFQKJfLiUitVmdmZvIdp2IsLS25XxM5OTmlF5soZDVe98akajIFjOB20y0ukqr6rVE5NjY2lpaWRJSRkVFYWMh3nIqRy+VCoZCIXr16xXeWimEYRqlUElFhYSG3pI0ZkUgkMpmMiPLy8kz2mro3sba25haLyczMfO0qwabMzs6O29NIpVLpdGa2sQX3gUmr1XKb3ZoRkUhkb29PRPn5+UXbFJsLqVTKLceVnZ2dn29ml3FVg89jLMumpqbynaVi+Po8VnU1FYDRVOYaeAAwQWJGNMi+KxHpWN2BtHN8xwEAAAAAAAOrzBT60goLCx8/fhwfH1/26WsbG5tOnToZZEQAKG2Y0m/zq6NEFKI6/VnNwXzHAQAAAAAAQzJAAb958+ZZs2aVZ65a3bp1uS34AKAqvGfVoIm0dlRefHT+079y/25uVY/vRAAAAAAAYDD6TqE/ceLEhAkTynmlmdldPgpgdvzl3bgGNoQHAAAAAKhm9D0Dv2TJEiJycXGZM2dOmzZtuPVXAIAvwxR+37/cqWV1+9MiFriOFTOGuUwGAAAAAAB4p++H+6ioKIlEcvr06caNGxskEADow1ms7GzTPCIr8pUmIzzz1gd2bflOBAAAAAAAhqHvFPqMjIyWLVuiegcwHcMUvlwDs+gBAAAAAKoTfQv4WrVqld6PGgB41Ne+o41QSkQnMq+pNGa21z0AAAAAALyJvgX84MGD79279+DBA4OkAQD9WQks+9p3JCK1rvBw+kW+4wAAAAAAgGHoW8DPmTPH3d198ODBMTExBgkEAPobKscsegAAAACA6kbfRezs7OzCw8M7d+7s5eXl7+/fsmVLpVJZRv/x48frOSIAvFVnGy83ieNzdcr1nIeP8hPqW7rynQgAAAAAAPRlgC2mNm3alJiYyLLsnj179uzZU3ZnFPAARiBgBEPkPiuSwohoX9rZ2c4f850IAAAAAAD0pe8U+q1bty5evJhlWYOkAQBDGa7szjVCVeE6VsdvGAAAAAAA0J++BfzatWuJyNPT89ChQ8+fP89+G0NkBoC3q2fh2sq6IRE9UydfycEykwAAAAAAZk/fKfTR0dFWVlYnT550dcVFtgCmZZjc91ZODBHtVZ3uaNOM7zgAAAAAAKAXfc/AMwzTsmVLVO8AJmiwvJuEERHRkfRLeboCvuMAAAAAAIBe9C3gGzVqpFKpDBIFAAxLLrLtadeGiLK0ucczrvAdBwAAAAAA9KJvAR8YGPjw4cMrV1AbAJiiYXI/rhGaig3hAQAAAADMm77XwE+cOPH48eNDhgwJCQnp3LmzQTIBgKH0tPNWCGUqbebZ7MgX6lcuEge+EwEAAAC809RqtU7H5w5BYrFYKBTyGAD0oW8Bf/z48bFjx8bGxnbp0qVTp04tWrRQKBRl9F+0aJGeIwJA+YkZ0WBF180pR3Ws7kDauc9qDuY7EQAAAMA7TaPRaLVaHgMIBAIU8OZL3wK+b9++Re2LFy9evHix7P4o4AGMbKjcd3PKUSLamxaOAh4AAAAAwHzpW8A7OGBGLoBJa2XdsIm0dlRe/MO8+Lt5j72kHnwnAgAAAACAytC3gE9JSTFIDgCoOoPtu32bt4OI9qae9nJDAQ8AAAAAYJYqtgr9/fv3qygHAFSdj5R+QkZARPvTIgpZDd9xAAAAAACgMipWwDdr1qxhw4ZfffXVlStXWJatokwAYFjOYmUnGy8ieqXJOJN5m+84AAAAAABQGRUr4H/88UdHR8effvqpQ4cObm5ukydP/vPPPwsLC6soHAAYyjDFPxvC71Wd5jcJAAAAAABUTsUK+C+//PLixYsJCQnr16/38vLavHnz+++/X6NGjVGjRh04cCAnJ6eKUgKAnvrZd7QWWBLRyYxr6ZpsvuMAAAAAAECFVayA5zg5OX366acnTpxISUnZtWtXjx49Dh065O/v7+joOHDgwG3btqWmpho8KADow0pg2de+IxEVsIW/pV/gOw4AAAAAAFRYZQr4InZ2diNGjAgLC0tJSTl8+PDw4cMvXrw4duzYmjVr+vn5rV69+tmzZ4YKCgB6wix6AAAAAACzplcBX8TS0rJfv35bt25NTEw8e/bsZ5999vjx42nTprm7u7dp0+a7776LiooyyEAAUGmdbbxcJY5EdD3n4aP8BL7jAAAAAABAxRimgC8iFAq7deu2YsWKJ0+e3Lx5c968eXl5eXPnzm3atGnjxo3nzJlj2OEAoPwEjGCowodr7087y2cUAAAAAACoOAMX8MW1atVq0aJF9+7di4mJWbJkiVwuX7JkSdUNBwBvNVzRnWvsVYWzhJ0gAQAAAODtrl69yjAMwzA//vjjm/o4OzszDBMdHV36pps3b06fPt3Ly0sul1tZWXl4eAQEBOzbtw8bk1dCFRbwRRo0aDBr1qzLly8nJGDWLgCf6lm4trJuSETP1MlXsh/wHQcAAAAAzMmCBQsePXpU/v65ubmjR49u06bNqlWr7t27l5WVpdVq4+LiQkJChg4d2qpVq4cPH5a+V1RU1IgRI7y8vKytrRs2bOjv73/58mXDPQnzJtLz/vv37y9PNysrK2dnZycnJ61WKxQK9RwUACptqNz3Vk4MEe1Vne5g48l3HAAAAAAwG3l5eRMnTgwPDy9P55ycHF9f3+vXr0ul0mnTpo0aNapx48ZCofDFixeHDx/+7rvvIiMjO3TocPr06VatWhXda8eOHYGBgYWFhRKJxN3d/fnz57GxsQcPHvzqq6++//77KntmZkPfAn7IkCEV6i8QCDw8PAYNGvTFF184OzvrOToAVJS/vNuChC1qVnM4/eL3bp9KBRZ8JwIAAAAAM+Ds7KzVas+cObN58+bAwMC39p88efL169ednJz++OMPLy+vouMuLi5BQUEjRowYMGDA2bNnhw0bFhkZaWNjQ0QvX76cNm1aYWHhV199tXDhQolEotVqN23aNG3atMWLF7dr127gwIFV+AzNgb4FvIODAxGlpaVptdoyutna2rIsm52drdPpHj169OOPP65fvz40NLRXr156BjAsCwvjFTMCgaBoUJ1OZ7RxDYJhGO6/lpaWfGepmKKXXSAQmF14sVhc1Kj0JUPOZPm+vO1R1aUsbe6p3FtDHXwNF7AsRVNvJBKJ2U3D4d7wRGR275mi5Ob4hheJ/vkLJRQKzS588Td80a8dc1H8z5OZXp1ojn+eit4z5viGL/rXWvR3yoxUg89jZIZ/nsz689i7zM7ObsGCBQEBAcHBwX369Cn7dGxkZOSOHTuIaM2aNcWr9yIymWz37t0NGzb8+++/161bFxwcTETbtm3LyMjo1q3b4sWLuW5CoTAoKCg5OXnBggXr169HAa9vAZ+SkrJ///6PPvqIiJRKZWBgYMuWLd3d3cVicXx8/IMHDzZs2PDixYtGjRqdPHmSYZj4+Pg9e/b8/PPPWVlZ/v7+0dHRbm5uhngihmFtbV30q9BorKysjDyioTAMw31VZo5EIpH5hpdIJBKJpNJ3H1er/1HVJSIKVYWPrdPPcLnKRSqVGnlEAzLf94xQKDTf8Hq+4fll1h9Mra2t+Y5QSQKBwHzf8GKx2BzLYI6FhYUxz4UYFj6P8cKYn8fM9BtJUzN8+PBdu3YdPXp0ypQpBw4cKKPnunXriMjHx8ff3/9NfZydnefMmTN37tyff/6ZK+Dv3btHr5vl3a9fvwULFty8edMAz8HM6VvAx8fHjxkzRqvVfvLJJ2vXri3+0bxNmzZENHv27ODg4FWrVvXt2/fcuXMtW7Zs2bLlxIkT33vvvaysrJUrV5axkqHxpaWlGe3ftq2tLfeRND09vez5CyZIoVAwDMOyrEql4jtLxQiFQnt7eyJSq9VZWVl8x6kYCwsL7o9cbm5uXl5epR+nPdNIKbJL1WT8obp2LzHGWaw0XMY3srGx4T7VZWRkaDQaI4xoQPb29tzJsdTUVL6zVAzDMAqFgog0Gk1GRgbfcSpGIpHY2toSUV5eXm5uLt9xKsbKyor7g5iVlaVWq/mOUzEymYwrINPS0szuhKRSqSQirVabnp7Od5aKEYlEdnZ2RFRQUJCdnc13nIqRSqVc9ZudnV1QUMB3nIox689jcrlcIBDg81j5cb8iQE9r166NiIg4ePDggQMHBg8e/KZuf/75JxENHz687EcLCAiYO3dufHz8o0eP6tev36pVK4VC4efnV6Ib9ybn3jbvOH0L+B9++CEnJ6d9+/abNm0qmkBVnEQiWb58+V9//XX27Nk1a9Z8/vnnRFSvXr1///vfM2bMKOf6B0bDsqzxv5zjZVA9sSzLFfDmmPy1bfOi5ysvZkQD5Z23pBzTsbr9qrNTarzxN68BVZtXnu8IlYR/rXwxx1e+iLmH5ztCxRQFNseXHf9aeWd2yavHe0Z/THwck/rKaMPpGjQiW5n+j1OrVq3FixdPmTLls88+8/Pze21RXVhYGBcXR0RNmzYt+9Fq164tlUrz8vKio6Pr168/c+bM0n3y8/O//fZbIurTp4/++c2dvgX877//TkT+/v6vrd45AoFg0KBBZ8+e3b59O1fAE1HXrl2JiPv/CgBGNkzutyXlGBGFqMKNU8ADAAAAQHHCu7cFkcabE144ajxriAKeiCZNmrR79+6LFy9++eWXmzdvLt0hLS2Na9SrV6/sh+LWOL9//35KSsprO7x48WLQoEHXrl1zd3efO3eunsmrAX1X1nnx4gUReXh4lN2tdu3aRBQbG1viSE5Ojp4BAKASWlk3bGDpRkQP8+Lv5j3mOw4AAAAAmA2GYTZt2mRhYbFly5bXTqnmLoIjopcvX7710ZKTk+l161BkZ2cvWrSocePG165da9asWXh4uKOjo97ZzZ6+Z+Dt7e2TkpIiIyPLuP6BiG7dukX/u5YP9//JxcVFzwAAUDnDFH7fvthBRKGqcC/Xt3wHBwAAAACGpfV6T+dSy2jDsQoHAz5akyZN5s6d+69//WvixIl3794tsUqxVCpVKpWpqakPHjxo3bp1GY+TkpLCnXt3d3cvfnzfvn1Tp05NTEy0t7f//vvvZ86cab4LfBqWvgV8+/btf/vtt+3bt3/22Wc1atR4bZ9Xr15xWwi0atWq6ODhw4eJqG7dunoGAIDK+Ujht/jlTi2r26c6+y+XT8SMvr8NAAAAAKD82Np12dpmXA3Nnj07NDT03r17CxYs+OGHH0rc6ufnFxYWdvLkyVGjRpXxINxad7a2tt7e3tyR/Pz8ESNGHDx4UCKRzJkzJzg4WC6XV9FTMEf6TqGfMmUKET19+rRPnz7cafYS7t69279//ydPnhBRUFAQEbEse/jw4UWLFhHRoEGD9AwAAJXjLFZ2svEioleajLNZt/mOAwAAAADmRCwWb968WSAQLFu2rPQGb2PHjiUi7lL5Nz1CVlbWrFmziGj06NHckmoajcbf3//gwYNNmjS5evXqd999h+q9BH0L+J49e3I1/I0bN1q3bu3j4zNt2rSlS5cuW7bs888/7969e4sWLS5fvkxEAQEB3DT7wMDAAQMG5ObmOjs7T5gwQf/nAACVM1TuyzX2pprWfhAAAAAAYPratWs3bdo0rVY7fvz4EvsE9+7d29fXl2XZTz755O7du6Xvm56ePnr06ISEBIVC8fXXX3MHd+3adfz48U6dOt28ebNly5bGeA7mxgCTZlevXq1UKr/77juNRhMREREREVGiA8MwkydPXrFiBfcjt51v/fr1jx07VvyqeAAwsv7yTrOfr8/R5Z/IuJqhzbETWvOdCAAAAADMyTfffHPo0KE7d+6UvmnPnj3t27d/9OiRt7f37NmzP/zww2bNmllYWMTExFy5cmX+/PkvXrywtLQMCQkpWhltzZo1RDRv3jyBQFBQUFDiARmGkUgkVf2MTJy+Z+CJiGGYf//73w8ePJgxY0a7du2USmXRTbVq1Ro3btyNGzfWrFlTtM9c7969w8LCbt++3bBhQ/1HB4BKsxJY9rHvSEQFbOFvaef5jgMAAAAAZsba2nr9+vWvvalmzZrXrl17//331Wr1woUL27dvL5PJrK2tPT09x48f/+LFi/r16589e7Znz55cf41GExkZSUS9e/e2fB1PT0/jPTFTZbBlqxo0aLB06VKunZ6enpaWJpfL7e3tS/ccPXq0oQYFAD0NU/iGqsKJaK8qfLRDL77jAAAAAICZ+eCDD0aNGvXrr7+WvsnR0fHkyZMRERG7du06d+7cy5cv1Wq1u7u7t7f3oEGDhg8fXnSWl4iePn1aYh4+lFYl607b29uXLt2XLl36f//3f/Pnz+cWKgAAU9DFprmrxDFBnXItJ+rvgoR6Fq58JwIAAAAA09KuXTuWZcvosGPHDm7fsdfq1q1bt27d3jqKh4dH2aMA6V/AJyUlvbWPVqs9efLkvHnzCgoK3n//fT1HBAADEjCCIXKflUlhRLRfFTHLeQTfiQAAAAAA4PX0LeCdnJzK39nNzQ1rCQKYmgBld66AD1GdDnYOYIjhOxEAAAAAALyGARaxKyeRSPSvf/3LaMMBQDnVs3B9z6oBET1TJ1/JfsB3HAAAAAAAeD19z8Dv27fvtcd1Ot3z589jYmJCQ0NVKpWTk9OZM2caN26s53AAUBWGKf1u58YSUagqvIMNlvcEAAAAADBF+hbw/v7+ZXdYsmTJzJkzN2/e/PHHH1+5ckUsFus5IgAY3GD7rgueb1Gzmt/SL3znNlEqsOA7EQAAAAAAlFTlU+hlMtn69et9fHxu3bq1du3aqh4OACpBIZL1sPMmoixt7u8ZV/mOAwAAAAAAr2GMa+CFQuG4ceOIaNeuXUYYDgAqYajcl2tw28IDAAAAAICpMdIidl5eXkQUExNjnOEAoKLel7VRCGVEdDbrdlKhiu84AAAAAABQkpEK+KdPnxpnIACoHIlAPEjRhYi0rG5/WgTfcQAAAAAAoCRjFPAajWbp0qX0n/PwAGCaimbR71Gd5jcJAAAAAACUpu8q9Pv37y/jVpZlnz9/vnPnzps3bxJR06ZNS/d/6zr2AGAcra0bNbB0i81//jAv/l5eXDNpXb4TAQAAAADAf+lbwA8ZMqT8nTdu3Lhx48YSB1mW1TMDABjKMIXfty92EFGoKryZ63i+4wAAAAAAwH/pW8ADQHXykcJv8cudWlYXpjoz32WMmMGvCAAAAABDkkgk/J7CFAqFPI4OetL303liYqJBcgCAKXAWKzvaeJ3PuvNKk3E263ZPWRu+EwEAAABUKyIRTpBA5en77qlZs6ZBcgCAiRgm9z2fdYeIQlVnUMADAAAAAJgOfP0DAP+jv7zT7Ofrc3T5v6dfydDm2Amt+U4EAAAAUH2o1Wp+p9CLRCLMojdfFdtG7tSpU4Yd3uAPCAB6shJY9rHvSEQFbOFvaef5jgMAAABQrWg0GjWvtFot368BVF7FCviePXv6+vpeunRJ/4EvXLjg4+PTs2dP/R8KAAxrqNyHa4SqzvAaBAAAAAAA/qtiBfz69esjIyM7derk6+v7yy+/ZGZmVnS8zMzMX375xcfHp0uXLnfu3Fm3bl1FHwEAqlpX2xauEkciuprz4O+CBL7jAAAAAAAAUUUL+E8//TQqKmr48OFnz54dN25czZo1hw4dumHDhjt37pQxE0Or1d65c2fDhg1Dhw6tWbPmuHHjIiIihg8fHhUVFRQUpPdTAAADEzCCIf85Cb9fFcFrFgAAAAAA+EeFF7FzcnLas2fPjBkzVq1aFRoaum/fvn379hGRlZVV8+bNa9SooVAolEolEaWmpqpUquTk5L/++is3N5e7u0QiGTly5NSpU9u2bWvYZwIABjRM4bsyKYyIQlSng50DGGL4TgTvnpxsNiONqVWb7xwAAAAApqKSq9C3adPm119/Xbp06ebNm48cOXLjxo3c3NwrV668cRiRyNvbu2/fvoGBgdh5DsD0NbSs1dKqQWRu7DN18tXsB+1tPPlOBO8WJjNDErZLnZstmTiVFA58xwEAAAAwCXptI1ejRo2vv/7666+/zsrKioiIuHTpUkJCQlJSUmJiIhE5OTnVrFnT1dW1Y8eOXbt2lclkBsoMAMbwkdIvMjeWiPaqwlHAgzEJVK+swnYxmRlEVLh3JwVN5zsRAAAAgEkwzD7wtra2ffv27du3r0EeDQBMwWD7rgsStqp1hb+lX/jObaJUYMF3IngnCJNeSsN2MXm5RMTYysQjxmgZXMEBAAAAQFTRRewA4N2hEMm627Ymoixt7omMq3zHgXeC8Hm8dO+vXPXO2svFkz5nnFz4DgUAAABgKlDAA8AbDVP4cg1sCA9GIHocKw3bxRTkE5HOoYZ69ARGiavfAQAAAP4LBTwAvNH7sjYKoYyIzmbdTipU8R0HqjNx1F3poVBGoyEirbNrzvDRZIuVUwAAAAD+Bwp4AHgjiUA8UNGFiDSsdn8aNoSHqiKOvGF57BBptUSkda+bN2wUSa34DgUAAABgclDAA0BZhsp9uEaI6jSvQaDakly9aPnncWJZItI0aJw3JICVSPgOBQAAAGCKUMADQFm8rRs3sHQjoqi8+Pt5cXzHgeqFZS3O/mlx7p/vhjSeLfL6D2GFhtkeBQAAAKrCzZs3p0+f7uXlJZfLraysPDw8AgIC9u3bx7Is39HeCSjgAeAthv5nKbu9qnB+k0C1otNZnjwquX6Z+0ndqm1e7/4kwF8lAAAAE5Wbmzt69Og2bdqsWrXq3r17WVlZWq02Li4uJCRk6NChrVq1evjwYel7/f777717965bt66NjU2LFi0mTJjw9OlT44evNvBRCQDeYqjcV8AIiChMdUbDavmOA9WCVmt5ZL/47m3uJ3W7TgXdexH2ewcAADBVOTk5Pj4+v/76q6Wl5VdffXXv3r2CgoKCgoKEhIR169bVqlUrMjKyQ4cOt27dKn6vGTNmfPjhhydOnEhLS3N2do6Kitq8eXOjRo3Onz/P1xMxdyjgAeAt3CSOHW2aEdErTcbZrNt8xwGzxxQWWh0MEcdEERExTIHfBwVdu/MdCgAAAMoyefLk69evOzk5Xb16dfHixZ6enkKhkIhcXFyCgoLu3bvn4+OTnp4+bNiw7Oxs7i6XLl1asWKFtbX1oUOH0tPTY2NjU1JSAgIC8vPzR40aVVhYyOsTMld6FfCxsbEbNmzYsGFDQkKCoQIBgAn6SOHHNTCLHvTE5OdJQ38Vxv1NRCQU5vcdrG7dju9QAAAAUJbIyMgdO3YQ0Zo1a7y8vEp3kMlku3fvtrGx+fvvv9etW8cd3Lp1K8uyX3zxxYABA7gjdnZ2W7Zskcvl8fHxUVFRRstfnfnAsW4AACAASURBVOhVwJ8+fTooKCgoKOjUqVOGCgQAJqi/fSdrgSUR/Z5+JUObw3ccMFdMTrY0ZLvwxXMiYkXivEEfFTb25DsUAAAAvAVXk/v4+Pj7+7+pj7Oz85w5c4jo559/5o7cv3+fiHx9fYt3k0qljRo1IqLo6OiqC1yN6bXYb+PGjbkGvj4BqN6sBJYf2ncIU50pYAsPp18YpfyA70RgfgSZGdK9vwrSVUTEWlrmDQ7QutbiOxQAAABvbufEPMlPNNpwXWQtHMR2lbvvn3/+SUTDhw8vu1tAQMDcuXPj4+MfPXpUv379xYsX5+fnt23btngfjUbDLWJXu3btyoV5x+lVwPv4+Pj6+p45c2bHjh2zZs1SKBSGigUApmaY3DdMdYaI9qaGo4CHihK8SrHat5PJyiIi1so6b+hIbY2afIcCAADg0+akI78mnzTacMea/thF3KISdywsLIyLiyOipk2blt2zdu3aUqk0Ly8vOjq6fv363bp1K/4g6enpDx8+XLZs2YsXL/z8/EoU9lBO+i5id+jQIV9f35cvX44YMYL7/woA1VJX2xauEkciupYT9URtvG+LoRoQJr6wCtn2T/Uus8sd8QmqdwAAAHORlpbGNerVq1d2T4FA4OHhQUQpKSklbmrVqlWNGjW6du166NChiRMnHj58uCqivgv0OgNPRJcvX/7yyy/FYvHJkycbNmzYvXv32rVrOzk5SSSS1/afO3euniMCAC8EjMBf3m1V0j6W2NDU8FnOI/hOBOZB+PSJ9GAIo1YTkU7hkDv0Y1ZWyfl7AAAA1UlPuzYOInujDVfLokbl7mhra8s1Xr586eLiUnbn5ORkIrKysipxvE2bNrVr1/by8oqJidm7d2+LFi0mT55cuTzvOH0L+F69ehW1NRrNyZNvmQSCAh7AfA1T+K5K2kdEIarTwc4BDGHXbngL0aNoy8P7Ga2GiLQ1nfOGfsxKS/5FBwAAeDcNVHYdqOzKd4q3k0qlSqUyNTX1wYMHrVu3LqNnSkoKd+7d3d29xE1bt24tagcGBk6ZMsXFxWXgwIFVEbh603cKvU0FGSQ0APCikaV7S6sGRPRMnXwtB0tXwluI7v8l/S3sn+rdzT3vo9Go3gEAAMyRn58fEb31ZC231p2tra23t3dqauquXbuOHDlSulufPn2IaPPmzVWQtPrT9wx8VlaWQXIAgFkYpvCNzI0lor2p4e2s37KQCbzLJLeuW4SfIJYlIk29hvn9h7Aiff/iAAAAAC/Gjh0bFha2e/fuSZMmderU6bV9srKyZs2aRUSjR48WiUQsy44cOdLKyiorK0sg+J/Txjk52JO48vQ9Aw8A7xR/eTeJQExEh9LP57NqvuOAiZJcvWhx+neuei9s4pU3YCiqdwAAAPPVu3dvX19flmU/+eSTu3fvlu6Qnp4+evTohIQEhULx9ddfE5GDg4O7u3tubu4ff/xRojO3gl2TJk2MkLz6QQEPABWgEMn8bFsRUZY290T6Vb7jgOlhWYvwkxbnTnM/Fb7XJr/PQBIK+Q0FAAAAetqzZ0+dOnUePXrk7e29YMGCq1ev5uTkaDSaBw8ebN261dPT89ChQ5aWliEhIUUL3QUFBRHRp59+eu7cOe5IXl7e/Pnzw8LCbGxsJk2axNuTMWcGOyWSlZW1e/fu8PDwv/76Ky0tTaPRKBSKZs2ade/efdSoUTKZzFADAQC/PlL6nci4SkR7VeED5V34jgOmRKezPHlEfO8O95O6XaeCrt35TQQAAAAGUbNmzWvXro0cOfKPP/5YuHDhwoULBQKBSCRSq/+Zklm/fv2dO3e2a9eu6C7BwcHHjh27ePFit27dZDKZUql8+vSpVquVSqUbN27kNpyDijJMAf/LL7988cUXGRkZxQ+mpqbGxsYePHjw66+/XrFixdixYw0yFgDw633bNgqRTKXJPJt1O1mTVkMk5zsRmARGq7U8ul8U85CIiGEKuvVQt+nAdygAAAAwGEdHx5MnT0ZEROzatevcuXMvX75Uq9Xu7u7e3t6DBg0aPny46H+vmBOJROfOnduwYcOePXsePXqUkpLSokWL1q1bz5s3r/Qy9VBOBijgf/rpp+DgYK5ta2tbv379OnXqiESiuLi4mJiYzMzMzMzMcePGZWRkfP755/oPBwD8kgjEA+w7//LquIbV7ldFTKqB/T+AmEK19OBeYXwcEZFAkP9+n0Kv9/gOBQAAAIbXrVu3bt26lbOzQCCYNGkSZssbkL7XwEdFRc2ePZuIHB0dV6xYkZiYeOvWrQMHDoSGhl6/fj0pKWnVqlWOjo5ENGvWrJiYGANEBgC+DVP4co09qlP8JgFTwOTlWYX++k/1LhTm9/NH9Q4AAABQFfQt4FevXq3Vai0sLI4ePTp9+nQrq//Z49fS0nLq1KlHjhyxsLAoLCxcvXq1nsMBgCnwtm7cwNKNiKLy4u/nxfEdB/jEZGdZ7d0ueJFARKxYnDtoeGFDLCoLAAAAUCX0LeBPnz5NROPHj2/btu2b+rRr1y4wMJCITp3CyTqAamKI3IdrhKrO8BoE+CRQpVrv2ipISSYi1lKaO3Sktm49vkMBAAAAVFv6FvAJCQlEVHyxwdfq0KEDET1//lzP4QDARAxV+AoYARGFqc5oWC3fcYAHwqSXVnu2MZkZRMRa2+QNH6NzrcV3KAAAAIDqTN8CnmVZImIYpvydAaAaqCWp0dGmGRGlaNIjsiL5jgPGJnz+VLr3VyY3h4h0dva5Iz7ROtbgOxQAAABANadvAe/q6kpEly9fLrvb1atXicjNzU3P4WJjYwcPHjx//vzSNyUnJ69atWrs2LH+/v6BgYHr168vsa0dABhW0VJ2e1Xh/CYBIxM9jpWG7WQK8olI5+CYGzBWZ6/gOxQAAABA9advAd+9e3ci2rp167Vr197U5+bNm5s2bSIiPz8/fcbKyspasmSJRqMpfVNcXNy0adNOnTqVmppqbW2dnJx8/PjxadOmJScn6zMiAJShv31na4ElER1Pv5yhzeE7DhiJOOqe9FAoo9EQkdbJJWf4GNbWlu9QAAAAAO8EfQv4adOmCYXCgoKCvn37rl27Nj8/v/itarV6w4YNffr0yc/PFwqFU6dOrfRALMsuX778TQX56tWrc3Nzvb29d+zYsWPHji1btjRo0CAtLW3jxo2VHhEAymYtsOxt356ICtjCI+kX+Y4DxiCOvGF57CBptUSkda+T99Foklq99V4AAAAAYBD6FvBNmjRZsmQJEaWkpEyZMsXFxaVDhw4BAQEBAQEdO3Z0dnYOCgpKSkoiou+//75Jk8rvLRQWFnbjxo06deqUvikmJubRo0dKpXL27Nn29vZE5OjouGDBAolEcuPGjdTU1EoPCgBlGybHLPp3iOTqRcs/jxPLEpGmfqO8ISNYiYTvUAAAAADvEH0LeCKaOXPm1q1bZTIZEaWlpV25ciUkJCQkJOTy5csqlYqIbGxsNm3aFBwcXOkh/vrrr927dzdr1mzo0KGlb+V2p+vYsaOk2EdJmUzWunVrnU535gz2uAKoKt1sW7pIHIjoavaDJ+pEvuNAlWFZi4hTFudOcz9pPJvnDRjKCkX8hgIAAAB41xiggCeisWPHPn369Oeffx48eHCDBg0cHByUSmWDBg0GDRq0evXqZ8+ecfvAV45Kpfrxxx9lMllwcLBQKCzdgdvKrkWLFiWON2/enLB3HUBVEjACf3k3ImKJDcOG8NWVTmf5x1HJtUvcT+pWbfJ6DyCBYf58AAAAAED5Gez8iZ2d3eTJkydPnmyoB+RotdoffvghKytr0aJFcrn8tX248/x2dnYljnPT6dPS0krfJTU1NSIiovRxHx8fCwsLfUOXj+A/H38tLCx0Op1xBjUUbuNAhmEsLS35zlIxRS+7QCAwu/BisbioYTqbMo527r06aT8R7VWFz6vzCUOv31Sy6Ns3iUTy2m/iTFnRTplm954pSl75N/z/s3ef4VGcad7o74odlKVWRpmggCQQIEBEAyYnmyDANg7YnuCxPfu+M2dmvdeuZ3d2duadM3POmcs7s8YGB3AgGxDRBIOJkkAggSJBCWWpFTtVPB9KCElESS1Vd+v+fequLnX9WzTqurue535Ekdq/iyy40XkvbSYxd+HQ/BZouvMTiqIop/vNd3/Dk872ZUf3jyfH+VPTJ8748dT1nnHGN3zX/9auzykn4gLnY+CEH09OfT42cAzDdP2vUYXTnYmh7hx9AOSXX35ZUFCwcePGxMTEx+2jzHL3eKgNsjKqXynve6moqPiv//qvh7fPnTvX3d19QIn7Tq931hZQBEEM/a/LXmiadt7wLMuyDjP3eKJ7wgTP2KttReW22lzh7nTv3mNhetHpdEMTbDA473uGoqj+hOc4fvtWqaQQAIAg6KUvaKbPtne0p3OoN3xfOfWJqZubm9oR+okkSef938owjDOWwQqNRjNkF0LsDs/HVDGU52OO842k8/4fR47AoS8LXLp0af/+/RMnTly1atVTd+76DrKL8r/0kcvOIYTs6JXghcqN7TXH1E2C7Mli4bf8vbN6J0l6zUuUGtU7QgghhBDq0rcr8H//+98HeLx33nnnGfesq6v729/+5u/v/0//9E8PF+fd+fn5VVVVtbe3BwcHd9/e3t4OAL6+vg//SHh4+AcffPDwdlEUOzo6njHhAGm1WmXwjNlsdrohW25ubgRByLJsMjnZ6t8kSSpfsQuC0GvVQ8fHMIxyZYPjOI7j1I7zwAqP6b8m/puXhR01J/4z9E0d+YjLLxqNRvm+2WKxiKI45BkHRK/XK4P9huzvg70QBKFcRBVF0WKx9OEnO9rpb74g6moAAGhafHEdPyYehvbl0zStXL52tDf8s+gaNWC1Wp3ue2SdTqeMrjSZTI5zweoZKZfyJEkym81qZ+kbiqKUAUo8z9tsNrXj9E3Xx5PNZuN5Xu04fYPnY6pQ63zMQYYq8Dyv7l9XiqJwFL3z6lsB/4tf/GKAx3v2Ar6kpMRsNlMU9Zvf/KZro/J5XFRUpEy2/+1vfxseHu7r61tVVdXW1tbrGZQtBoPh4Sf38/N78cUXH97e1NQ0ZH9EukaE2mw2Z6xnlA8Mp6uBKYpSPjAkSXK68ACgnCHxPO9Q4d1BM9dzwrHWzDbRdKDux5U+Mx7eh6ZppYDnOM7pTu+6hv071K/9WXQV8H16w5Ntrbpd24lmIwDIDGt5IV2MiIIhf+0syyoFvCiKTveb7zoxcsZvHzQajZLfZrM5XT2jnJ0748cTTdPKnxpnfMMTBOGYH0/PwgXOx8AJP57UOh9znAJe3Tdb19955Iwcegg9ALS3t9/rRpnQbrPZlLvKWVFISAgA5Ofn9/rZgoICAOh1WR4hNBjW+nYuCL8Le9E7ObKpUf/N56RSvevdLBteEyOi1A6FEEIIIYQA+noFfijHAc6YMWPGjN7X8S5evPinP/0pOTn597//fdfGefPmHT9+/MKFC6+88kpXT0uO47Kzs0mSnDNnzpBlRmjYWuCZ6kt7GoW2H9pz6oXmAPrRa0YgB0fVVuv2fE1YLAAge3qZ17ws+fqpHQohhBBCCHXq2xV4asAG4zWMGTMmJiamtrb2f/7nf7oa1/35z382m82pqakBAQGDcVCEUHcsyazwng4AgizuM/6odhzUH1RlmW7nNqV6l3z9TOtfw+odIYQQQsihDNEQ+uzs7BdeeGHr1q2D9PzvvvuuTqc7fvz4Sy+99Jvf/GbDhg1ZWVm+vr5vvfXWIB0RIdTLmvuj6HcaT6mbBPUDfbtYt/sbguMAQAwMNq9/Tfb0UjsUQgghhBDqYYgK+AMHDuzfv//gwYOD9PzR0dF/+9vf5syZwzDMrVu3PDw8lixZojSxH6QjIoR6meQWO1IbCgA3LaUF1jK146A+oAvydAd2E6IAAOKIcEv6K7LeWRcARwghhBByYX2bA/9Ioih+9NFHZ86cuXPnziN3MJlMpaWl0K3PZ7+lpaU97luAoKCgX/7ylwN8foTQQKzxee6PNV8BwM6m0/8e+obacezHZpNKb4OHJ0FSslandho7Y69c1pw5Acr8o5jR1uWrZdoOHw0IIYQQQsjuBnqWJknS8uXLjxw58tQ9NRrN+++/P8DDIYQc2Rrf5/5P7TeSLO02/vCvIa/ShNOvUELwHJN3Tcy6KHe0A4A7gKzVSV7essFf9POXDP6SIUDy9AKCUDtpP7GZFzQ/dk554OPGWhetAFxXBiGEEELIUQ20gD948KBSvUdERDz33HOtra379++XZTk9Pd3Hx6elpeWHH36oq6tzd3c/e/ZsSkqKPTIjhBxUGBsw1S3hQseNBqHlbPv1uZ4T1E7Uf4TNyl7NYq5mElaL3H271UJZLVBX0/XXU2YYydcg+frJfgbJ19B52/HLYFnWnjrGXMtW7vHjJ1nnLnTebyIQQgghhIaDgRbwW7ZsAYCRI0deuXLFy8sLANavX79jx4758+e/8cYbACAIwhtvvLF9+/bPPvsMC3iEXF6635wLHTcAYJfxtJMW8ITVwlzNYnMyCav1/iaCHB0HGg1fU00am5S54g/253mqroaqq3mwiSQlTy/J1yApJb2fQfT1A51+CF/E04ii9thBpuCGcs82dQY3/Tl1EyGEEEIIoacaaAF/+/ZtAHjzzTeV6h0AFixYsGPHjkuXLikFPE3TX3zxxeXLl//xj3+8/vrrEyY45Qk9QugZLfee/s+Vm02S9XDLpVbR5EU5Uy80wmZjrl9hsy48KN0BxMhozZKVVHgkALQ2NgIA0dFONjaQrS1kYz1lbCSajWRrS48nkiSypZlsaYa7t7q2dR97L3v7iH4GydcA5BB1Eu2OEEXtoX10SSEAAEHYZs3jJk0d+hgIIYQQQqivBlrA37t3DwDGjBnTtWXKlCkAUFxc3LWFJMl33333vffe++STTzZv3jzAIyKEHJkbqV3kPWWP8YxN5jNaLrzsN1/tRM/GYmZzsntddReiR3FpM8WgEI2PT/d9ZXcP0d1D7LaFsFrI1haioZ4yNhItzVRTA2lsAkmCnvv0GnsPFCW5e0iGAMngL/oaZP8AyddPZgba7PPJCJ7T7d9Fld0FACBJ6/NL+KTxg3pEhBBCCCFkLwMt4OmHmhVHR0dTFFVQUNB9Y3JyMgCcOoWrQyPk+tb6ztljPAMAu4ynHb+AJywWJieLvZpJ2HqW7tNmiYHBz/gkslYnanUQGPxgbL0okh3tZGM92dhAtjaTjQ1kfR3Bcz1+TBTJ1haytQXulDx4Kjd3yT9A8vKW/PxFP3/Zx1fy8h7ga+xCWCz6fd+Q1VUAABRlXfICPybeXk+OEEIIIYQG20AL+BEjRrS2tioD6RUsy4aHh5eWllZUVISHhysbfXx8AKCqqmqAh0MIOb5Z7skhrKGaa7zcUVDO1UawQWonerT7pftlwma7v6nPpftjUZTk5S15eUPM6AdHfHjsfVursn7bg31MHZSpo3sHPFmrlbx8JG8fyc9fNvj3e+w9YerQ7/6KbKgHAJlhrCvXCpEx/X59CCGEEBpWoqKiysrKem308PAYPXr05MmT//Vf/zUo6MEp39mzZ2fPng0Avr6+tbW1DMM88jl37ty5bt06AIiNjS0sLByk5C5moAV8fHx8fn7+J5988vbbb3t6eiobY2NjS0tLjx49+pOf/ETZolT4BoNhgIdDCDk+kiBX+cz6qG6vDPJu45lfBa1TO1FvhMXM5GQ/onSf/pwYEDh4x33U2Hsr2dpMtjQTjQ1kUwPZ0kw21hNi912AsFopa88med3G3ktePpLBX/IPlNknjr1vNuq//kyZqy9rdZZV68WQEfZ8bQghhBAaBtzc3LqqcVmW29rarl69evXq1a+++ur48ePKZOrujEbjiRMnFi9e/Mhn27Vr11OPuHnz5p/+9Ke3b9+OiXnEhYeysrL/+I//+P777xsbG4OCgpYsWfLhhx8GBAT08WU5k4EW8O++++7u3btv3bo1adKkt95661e/+hUAzJs37+jRo3/84x8XLVoUHh7e1tb25z//GQBGjx79tOdDCLmCdN85H9XtBYCdTaf+d1A6AY6yOBlhNrFXLjNXswiBv7+J4EfHcdNnS74qfMMoa7WiNlgMDIauRiIPj71vqCO4Zxh7r9VJfgbJ4P9g7P39Berl2hppy9/J9jYAkN3cLWteEv0H8XsKhBBCCLmqr7/+esWKFV13zWbz6dOn33vvvdLS0k2bNl2/fr37xXaSJCVJ2rlz5yML+I6OjqNHjyr7PO5wPM9//PHHj3s0Nzd35syZbW1tABAYGFheXv6Pf/xj3759ly5dioyM7N8LdHwDLeBnzJjx2muvffHFFyUlJX/4wx+UAn7Dhg0ffvhheXn5qFGjRo0aVV5e3tHRAQA//elP7RAZIeTwxmjDk/QxeeY7ZVxttqko1S1O7URAtLezWeeZ3GsPFoEjSSEu0TZ1uuTjp2q0nh459r6tlTQ2UkYj2dRAGptIYyPR0d7r5wirhaqqpKoqu7bIWq3s6ycEh4r5N8BqAQDJy9uSvtGOk+oRQgghNJzp9fqlS5eOGDFi/PjxBQUF165dS01N7Xo0Li6urq5u//79VqtVq9X2+tmMjAyLxTJ79uwzZ848/MyiKObk5Pz+97+/fv36446+adOmtra2JUuWbN26NTAwsKKiYvXq1dnZ2e+///6BAwfs9BIdzkALeAD4/PPPJ06c+NVXX5WWlipbgoKC/v73v7/++uscx+Xn5ysb161bt3r16oEfDiHkFNJ95+SZ7wDATuNpdQt4oq1Vk3WRzst5MDSdJPn4RG7qDMnbV8Vgz0729BI9vcRuU9YJm5U0NhFNjZSxiWxuVKbWw0Nj74nqKrG6s/mI5B9gXvOy7OY+pNERQggh5OrGjRsXFhZWWVlZWFjYvYBnGGbVqlWbN28+duzYypUre/2UMn5+7dq1DxfwH3zwwV//+leu1wjEnrKysq5evRoaGrp7926dTgcA4eHhR44cCQ8PP3z4cFVVVWhoqF1enaOxQwEPAO+8884777zD83zXlo0bN8bFxX388celpaVRUVHz5s1bv369XY6FEHIKq3xm/67qc14W9jef+8OIt1SpGom2Vk3mBfrGtQelO0Xx8Unc1BnOfhVa1mjF4FAIDu3R9761mWxsJJsbqaYmwthIGhu7JvkTYRHmFWtlnU6lvAghhBByZcoweEEQem1PT0/fvHnzjh07ehXw7e3tx44dGzly5Pjxj1jOdsyYMRs3blRub9++3dbVtKibzz77DABWr16t63Z6YzAYFi5c+N13323fvv23v/3twF6Tg+pbAT9v3rz09PQXXnjhke3oenUXnDRp0qRJkwaUDiHktPxozzmeKcdbs9pE0/HWrJc8Fg7l0cm2VvbyOeZmLnQv3ROSuakzJE+voUwydChK8jX0mslPmjq8eQ44mxgVI5vMakVDCCGE0MNq28hWy9D1CQrzkfSs/PT9+i4zM1NZbkxZO7y7WbNmBQUFZWRkmEwmNze3ru0HDhywWq3p6ekE8YjfwKuvvvrqq68qt/fv3//IAr64uBgA5syZ02v73Llzv/vuu6KiogG8IIfWtwL+1KlTp06d+vnPfz537ty1a9euXLnS19c5BqAihIZeuu+c461ZALDLePqlEUNUwBOtLeyVy0zu1e5X3YXYBFvaLMnbZ2gyOA7Z3YP08wMAsdsIKYQQQgg5gh+K2culj15fbTD8YrZ5VID49P36oq6u7tSpU7/+9a8BICUl5eHL6SRJrlmz5qOPPjp06FB6enrXdmX8fHp6utnczwsM1dXVAPBww3llS01NzSN+xiX0eSVhABAE4fjx45s2bVI69X/55ZctLS12T4YQcnYLPFN9aU8AON2WU8cbB/twZFur9vtD7lv/zuZkdVbvFCUkJJk2vWNZvHIYVu8IIYQQQva1cuVKopugoKCXXnqpurra399/69atFEU9/CNK3b5z586uLa2trcePH4+NjU1MTOx3EqWA9/Pr3YpYGSquPOqS+nYFvrCwcN++fd99992VK1cAgOf5I0eOHDlyhGXZBQsWrF27dvny5V2rwSOEhjmWZJZ7T/ui8aggi7vqT//a4+VBOhDZ2sJmnmduXIeuZUgoih+bbJs6U/bAv0gIIYQQckQjA0SyP5dT+8lLZ4fx893XgQcAkiRjYmKmTJnyb//2b4+cZA0AaWlpYWFhR44caWtrU0rFAwcOcBzX/YJ8vz08Al+WZQB4cgM8p9a3Aj42NvaDDz744IMPKisrv/vuu+++++7cuXOiKHIcl5GRkZGRodFoFi1atHbt2mXLlrm7Y69jhIa7tb5zvmg8CgBf1x3/dYz9C/iHS3eZooSxybaps2QPD7sfDiGEEELIXiZF8JMinGyOW6914J8FQRBr167961//euDAgVdeeQW69Z8fSJKQkJCSkpKmpqaRI0d23240GgHAVVvQQ/+G0ANAWFjYe++998MPP9TW1m7dunXJkiUajQYAbDbb/v37N2zYEBAQsHr16l27dvV7VgNCyAVMcosdqQ0FgFzT7byO23Z8ZrKpUXdkv9uW/2Zyc5TqXaYoPjnF9PZ71vlLsXpHCCGEEHIQ69atA4AdO3YAQEtLy4kTJ8aOHRsfHz+Q5wwJCQGAxsbGXtuVLSNGjBjIkzuygQ7aMBgMb7zxxqFDhxoaGnbu3Jmenu7h4QEAFotl79696enp/v7+6enpe/futVgs9giMEHIyq31mKze2Vx+zyxOSjQ26I/vdvviYzs/rLN0ZhktJNf3kfev8pbI7lu4IIYQQQg5k4sSJ0dHRJ06cMBqN+/fvt8v4+VGjRgHAuXPnem1XtvS6LO9K7DbrwsPDY+3atTt27GhoaDh06NCmTZv8/f0BwGw279q1a/Xq1QEBARs2bLDX4RBCzmKt7xySIAFge81RQR5Q71OyoV53ZL/bl5t7l+5vnfPXOAAAIABJREFUvWubu1B2w2k7CCGEEEKOKD09nef5ffv2Kd3s1qxZM8AnfOONNwBgz549ovjg9NJisRw+fJiiqK5V6FyP/dsmaDSaJUuWbNmypaam5syZM++//35wcDAAdHR0fPvtt3Y/HELIwYWxAVPc4gGgjjOeNGb370moxodLdxZLd4QQQgghp6CMot+8efOpU6fGjRs3ZsyYAT7hlClTUlJS7ty58/Of/1ySJABQLuy3trYuW7YsIiLCDqEdUt+a2PWJyWSqrKy8e/duU1PT4B0FIeT40n3nXuy4CQDbqo9MDY/r089SDfXMpR+ZkkKQO1unygzLp0ziJqXJOp39syKEEEIIIXtLSkqKjY1V1jIbYPu6Llu2bJk1a9Ynn3yye/fu+Pj469evm0ymkJCQv/3tb3Z5fsdk/yvw7e3t33777QsvvBAQEPDKK69kZGQoTfy9vb2VcQ4IoeFmufc0PaUFgP31P7aJpmf8KaqhTntwj/7LzUxxgVK9yyzLTZ5m+sn7tplzsXpHCCGEEHIiykV4sF8BP378+OvXr2/cuFGr1WZnZ/v5+b3zzjvXr18PDw+3y/M7JrtdgTeZTIcOHdq1a9eRI0esVmvXdp1Ot2zZsg0bNixatIhlWXsdDiHkRNwp3XK/6TvqT1ok27eNJ9/wXfzk/an6OubyuR5X3VmWHz+JS02TtVi3I4QQQggNtdLS0mffedasWbLce9n5Dz/88MMPP+y1cfLkyQ/v2V1DQ8MTHo2Ojv7yyy+fPZgLGGgBbzabjxw5snPnzsOHD3fvM0/T9Pz589evX79y5UpcEB4h9GbQsh31JwHgk7qDr/ksVNraPYysqtRkXqDv3npQuut03PhUfsJkWasdurgIIYQQQgg5nn4W8BaL5ejRo7t27Tp06JDJ9GBALEEQ06dP37Bhw5o1a/z8/OwUEiHk9KZ5JU3wjL3aVnTHWnWm4/ocj5ReO1DV99jL5+k7JQ826fS28ZOwdEcIIYQQQkjRtwLearUeO3Zs165dGRkZHR0d3R8aP378+vXr161bFxYWZteECCEX8fMRqzYV/AEAPq3P6F7AU1WVbOaF7qV751X3iZNlDZbuCCGEEEIIdepbAR8QENDe3t59y6hRo9avX79+/frY2Fi7BhsuhCMHyLBIMThU7SAIDbqXghf88+1/1HPNp9qu3rFVxWhCqcoyzYUfqcqyrn1kvRuXmsaPmygzjHpJEUIIIYQQckR9K+C7qveQkJB169atX79+4sSJg5BquJBKb4tnT2kBWF8DP24CnzReZrDPH3JZGpJ5I2TZn8q2ySB/WbrzL3n+VPmDbiiyTs9NmspPSJVpLN0RQgghhBB6hL4V8L6+vqtWrdqwYcPMmTNJ0v5L0A03UuYl5QZpbNScPs5eOMsnJPLjJkl+BnWDITRIfhb24l/KvhJA+qrjx3+vSvYECgBkdw8uNY1PniDTdlsXAyGEEEIIIdfTt9Pl2tpaBse12g+9cjURFs6dP0saGwGAsFnZnGz22hUxLJIfP5EfOQbwWxLkMmRZKi4IPnV8qZfX/oDmdkr8Nqjp7dYYLnU6nzxeprB0RwghhBBC6Cn6dtKM1budaXXUtFnW+CSoKGOuZjK3i0EUQZapilKqolTj5s6PTebGTZQ9vdQOilD/kY31dHEhUXiDbzYCwM99AvcHNAPAR2M6NiT9AnDAPEIIIYQQQs8Gr3o5BDE0TAwNs7W3M3lX2dwcwtQBAISpg828wF65zI8cw4+fKIZFqh0ToT4gW1uYwpt04U2ysb779hlSWAI050PdbaLpjPnmbM/xaiVECCGEEELIuWAB70BkDw9u2mxuygzmdjFzLZuqLAcAEEWmuIApLpAMAdy4CUJ8kqzRqJ0UocciLGa6KJ8puEHVVIEsd3uAICOiyElTOqJHb2o4+r8q/hsAtjQewgIeIYQQQgihZ4QFvOOhKH5MPD8mnjQ2MTevM7k5hNUCAGRjvfbkUfnHU0LcWH78JNE/UO2gCD1ACAJ9p4TOz6PL7oAodn9IMvjzo+PZSZOZkBEAAK2ta3yf+8/qbUah7UTblXKuNoINUic0QgghhBBCTgULeMcl+frZZs7lpsygC28y17KohnoAIDiOyc1hcnPEwGA+eYIwNgm7fyE1SRJVUcYW5FElRQTPdX9E9vDkR8UKsQliaBgAsO7uXQ9pCXa977y/1++TZOmzhiP/HvrGUMdGCCGEEFKJ6ot5qR4ADQTWfo5OZlk+OYVPTqHqatirmXRRvnJ5k6qrob4/JJ//gU8cxyVPkL281U6Khheqroa+mcsU5RNmU/ftslYnxozi4pPEiCggiMf9+Cb/JR837Bdl6eum738TvEFPagc/MkIIIYSQ+rRaPO1B/YcFvNMQA4Mti1cSs59nblxnc68SrS0AQJhNbOYFNuuiGBHFpaQK0aOeUDIhNHBKS3mmII9sae6+XaZoMTJaSEjiR44Binrq84SxAfM9U4+2Xm4VTbuNZ141LBy0yAghhBBCCLkILOCdjKx34yZP41LTqPJSNieLvnsLZBlkmSq7qyu7K/n48onj+aQUWadTOylyKURbK3OriM7Po+pqejxAkmJwKJ+QLMSNlVm2T8/5pv/So62XAeDThoyNhgUE4HdPCCGEEEIIPQkW8M6JIMTIaEtkNNlsZG5cY/JyCIsFAMhmo+bHU+yFs2JsPDdxqhiAje7QgBBWC3W7hC28QZWX9mgpDyAGBgsJSXzcWFnv1r8nn+mRHKeNKLSWF1srzrfnzfBItkdkhBBCCCGEXBYW8M5N8vG1zZzLTZtFFeazVy9T9XUAQIgCnZ9H5+d1NrpLSJJp/IdGfUAIAlV+l87PY24XP7KlvJCQKHn7DvxAb/gv+XXlPwBgS+MhLOARQgghhBB6MqzrXIFM0cLYZGFsMlVXw+RepfPzCEGAno3u+HETJU8vtZMix9bVUv5WEcH1ainvwY+K62opby/pvnP+q2Z7s9B+vDWrgqsLZ3HMCEIIIYQQQo+FBbxLEQODxflLienPMTeuM9evkG2t0LPRHZ+Uwo+KBVw6AvX0+JbyWjFmND8mXogaORhvGx2pSfed83H9AVGWvmg8+m8hr9n9EAghhBBCCLkMLOBdUPdGd0xeDnOrCCRJaXRHld1lvX34pBRsdIfAfi3lB+Jt/+WfNmSIsrS96fivgtbhenIIIYQQQgg9DhbwrosgxMhoMTKaazEyedfYvGtgMQMA2dKs+fEUe+GMMHIMP2GyfUdEI6dAtLcxJYV0cQFVVdnjga6W8rEJskYzNGHC2IC5nhO+b81uETr2Nf/4st/8oTkuQgihYY5sqKcrSuV7FVxVJRERBUtfVDsRQgg9HRbwrk/yVhrdzaZvFzNXLlPV9wCAEEWmuIApLrjf6C5Rphm1k6LB9YSW8pLBn49P4scmy27uQx/sTcPS71uzAeCThoMv+T2P68khhBAaJER7G1VeypSXUuV3CVOHslEGkAtu0KPjxFGx6sZDCKGnwgJ+uJApih8Tz4+Jv9/o7gYh8NDV6O7Hk3x8Ej9xiuTlrXZSZGeEKFBlj2kp72fgxyQI8YmSjx1ayvfbbM/xo7QjblnvFVrKL3cUTHVPUDEMQgghF0PYrFRlOV1eSpXdJY2Nj9uNvnzehgU8QsjhYQE/7HQ2ups5j8nPZa5mkq0tAEBYrWxOFnstGxvduY4hbynfbwQQbxiW/PO9zQDwaUMGFvAIIYQGShSpmntUWSlTUUrWVIEk9d6BJMWgECEyWhOXQOzfLTc1krXVVHmpGBGlRlyEEHpWWMAPU7JWy02YzKWkPrLRncbDg0tM4VMmyTq92klRn6nVUn4g1vvN+2PNV22i6UjrpUquPowNUDsRQggh50O2tlBld6nyu3TZXcJmfXgHyctbjIwWI6KFiGhZqwUAracnNeM5Yf9uANBkXzRjAY8QcmxYwA9v9xvd2drbmbwc9lo2YTEDANHerrl4ls08L4wcwyeliJHRagdFT0c2NtDFBUzBDbLF2H270lKeHx0nxsY7bKcDN1Kb7jtHaUe/renYvwRvVDsRQggh50CYOuh7FVT5XfrubaK97eEdZL2bEBYhRkQLUTGyp9fDO1CTpoinjsvtbVTpHaquRgwMHvzUCCHUT1jAIwAA2cODmzaLnzKdvl3M5OVQZXfh4UZ38Yky46Dl33D22JbyBCGGjBjilvID8Zb/sq2NhyVZ2tZw/FdB6zUEvtkQQgg9GsFzZNU9uqKUKrtL1df26swKADLDSKFhQniUGBktBgQB8cT2qDRDTZ0ufH8EAJjsSyK2o0cIOTAs4NEDvRvdFdwg+G6N7s6eFGLjuZTJksFf7aTIcVvK91uUJvg5j/Gn2q4axbZ9zWfX+85TOxFCCCFHIklUQx1VdpeuKKUqy3u1ZQUAIEnRP1CMjBbCo8SwCKCoZ39uaupM/oeTBM8xxQXc9Ockbx97JkcIIfvBAh49Qmeju1nz6KICNieTbGwAAMJmZXJzmLxrYkSUnDYTEsepHXNYEnjpVjGZdcm9uKB3S3lfAx+bIMSPlXz81Eo3QG/5LzvVdhUAPqk/iAU8Qggh6DGt/Q5hsz28w8PT2vtDrxfHTaCzL4EksVczrXMXDig0QggNGizg0WPJGi2fnMInjafL7zLXrtB3b3U1uhPK7oo+vuS8RRAZo3bMYYS8Xcwd3CubOro3oJM9PPjYsULcWBeYszfHM2WkNvS2teqmpTTLVJjqFqd2IoQQQiroNq39FtHe/vAOT53W3g98ahqdkwWiSOddI9JmYh9fhJBjwgIePQ1BCJExQmQM0drC5uUwedeU3uZys1Hc/bV27Djb84tlGt9Ig0yS2AtnqMwL8v3R8rJWJ4yO5eMSxbCIp0ztcx4EEK8bFv/LvU8B4NOGDCzgEUJo+Ogxrb2u5uEd+jatve9kD08hNoHOzyMEnsnJ5qbNsu/zI4SQXWDdhZ6V7OVtmzGHS5tFFRe43bgmVZQBAHPzOllXbV2xxnmHbTs+wmzSZeyjKkqVu2RkNJ+aZhkRIfdldp+z2OD7/J9qvm4XzYdaLlZzjSGsQe1ECCGEBs1gTmvvBy41jS64AbLMXsviU6fKDDuoh0MIoX7AAh71jUxRQnwiNX0WmX1ZOLAbRJFqqNdv+9S2YBkfm6B2OhdE3avQZewlOtoBAAiCSptJL1nJWa2yxaJ2tEHhTunW+j63teGwIItfNh375+CX1U6EEELIzvowrT0yWtb0d1p734mGACEqhr57m7BYmBu5XMqkITs0Qgg9IyzgUT9Rk9MgOIT76jOytYXgOG3GXqqi1Dp30WB/Oz6MyDKbk6U5e1K5IiFrNNKyVZpJU9SONeje9l/+WcMRGeQvG4/+r6B0XE8OIYRcwINp7XdudX4r3dODae3RI2UPz6FPqOBS0+i7twGAzb7IJafgWQ1CyNFgAY/6jxgRbnrlTd3h/XTpbQBgcnPI2hrrijWSl7fa0ZweYbNpjh1kSgqVu2JgsHXFGjYwSN1UQyNaEzLLc9yZtmtNQtuB5nNrfeeonQghhFB/EBxHVqs5rb0fxLBIKTSMrKok2lqZkgI+LlHtRAgh1AMW8GhgdHrLqvVdF4qpuhr9l5/YFi7jR2P7sf6j6uu0B3aTLUblrpCQZJ2/dFh1CnzTsPRM2zUA2NxwEAt4hBByJt2ntVeUgST13mFop7X3AzdxiraqEgCYzAt87FhH+FoBIYS6DKOSAA0WguAmTBYDgnQZewlTB2Gzag/uIcdPss1+3gE/lR0ffTNXe+IIIfAAINO0bd5iPnGc2qGG2nyvSTGa0Du2qjzznSumoolusWonQggh9CRydZVUUkgXF7hXlBGC0PthghAN/mJEtBgZLY6IkBmHnhvFj4plffzI5iaqoZ4uvyvgirkIIUeCBTyyDzEswvTaT3SH91Nld5TJ21R9rWXZKtndQ+1oToMQBc3JY0xejnJX8vGzrlwjGgLUTaUKAohXDQv/rWorAGxpOIQFPEIIOSayrZUuvEnl53FNDQDQ61K17OYujAhXfVp7nxEEN2mq9vtDAMBmXsQCHiHkULCA74FQY5QUQRCqHHcglMC9k7u5W1ZvYC+dYy+eBVmm7lW4fbHZuvRFMcqBPvm6B3aoXzvZbNQe2EXW1yl3hdGxtkUrZI32kRGd9z3z8O3Heckw/081X5sl68GWC78T3ghmHGKdQuf9tQ+H94xjcsbffBdnD692hL5xrv+tRGsLU5xPFdyg7n9sdZG1WjE8UrnY3n2JWUd/ST1/82JisnzhDGHqoCpK6boaMShE3WxP5fjvmV5c4y88QqogZFlWO4MDkWUZ/4gMnFSUz+/cDmYzAABBULPm0guX4RSyJ5AKbvC7vgJlZTiSpBcspWbPUzuU+n5W+OeP730HAB9Gb/pdzJtqx0EIoeFO7miXcq9JuVelijLoeQJJBIdSiePI0bFEaBiQpFoJ7Ug8c0I4mgEAZNJ45qXX1Y6D7ADP85FrwAK+h46OjiE7llarpWkaAMxms/RwixfH5ubmRhCELMsmk+nRe7S20Pt2EPcqlHtyZIzwYjq4uQ9dxMcgSVKv1wOAIAhWq1XtOACSRP7wPXXpXOeZkJe38OI6eUT4I/dlGEaj0QAAx3Ecxw1lzIHTaDQMwwCAxWIRRfFZfqTIUp56/S0ZZH/GuzDlGw2p2pxJvV5PkiQM7Z8IuyAIws3NDQBEUbQo3xA5D5qmtVotOOcbnmVZlmUBwGq1Cg/PB3ZsOp2OoigAMJlMTneS4O7uDgCSJJmVL5GdB0VROp0OAHietz1qaXQVEVYrFBeQhTfJu7eg5x9w2ctbHhNPTkjVREYDgM1m43lepZj99LjzMcJmo/72fwibFUhS+Nk/yb4OMRCsl6efjzkqtc7HlD8RCDk1HELfg81mG7KTFeXcTjnoM9YzjkOv1ysfGI/9m6vRQvpGzfkf2KyLIMtE2R360/+2LFslhoYNbdLeKIpSPjAkSVK9gCfa23UZe6iqSuWuGB5lWfairHeDxwdTCnie51UP31c0TSsFPMdxz3h6F0kETvdIOtee28C37Kk7vcpn1iBnfCzlrBoAnO7X3lXAO8Ibvq9YllUKeFEUnS48db+FpzN++6DRaJT8NpvN6b5fVs7On/Tx5Khomlb+1DjOG54QBKr8Lp2fR98u7l23e3jyo2KF2AQxZAQQhE6n0wCAc348PeF8TJM0ns2+BJIkXzhrfX6xGumeQjkfAyf8eFLrfAwLeOQCsIBHg4YkbTPnisGh2mMHCauVaG/T7/jSNv05LjUNh9MDAFVRpju0jzB1AAAQBJeaZpsxB38zvbxpWHquPRcAtjQcUrGARwih4YMQRarsDlNcQJUUEXyPr59knU6MHsXFJ4kRUcPhA4ubMIXNyQJRpG9cI9Jmyg4wkBAhhLCAR4NLGBVrNgRoD+ymGupAkjQ/nqKq71kXLZe1OrWjqUeW2ayLmvM/KKvjyjqdZYljtfpzHAu8UsPZwAqu7oqpKMdUkuI2Wu1ECCHkoiSJqqmii/KZwhtEzxk3skYrjhzNj4kXImOG1QKxsocHH5fI3LxOiCKTk8XNmKN2IoQQwgIeDT7Jx9fyyib2zEk2JwsA6NvFbts+tSxbJQaHqh1NDRaz7vB3dOkd5Z4YFGJZvlr28lY3lMOiCPJ1w+J/r/4cALY2HsYCHiGE7I6qq6Fv5jLFBZ2Dwu6TKVqMjOZHx4mx8TLt0Cu3Dx5uchqTnwuyzF6/yk+eLt8fb48QQmrBAh4NBZmibXMXikEh2hOHCZ4nWlt0337BzZrHTZisdrQhRdVWaw/sJttalbt8cop17qJhdTWjH172m/9/135rlqz7W879LvR1fxq/7EAIITsgG+vp4kKmII9sae75ACmGR3JxieLoOKxXJV+DEDOavl1MWC1MXg43cYraiRBCwx0W8GjoCAlJ5uAQ3YE9ZGM9IYqa08fJ2mrb/KUyMyy+12dyc7Snjip9gGSWtS1czo+JVzuUE/Cm3V/0mflV0/ecxG9rPPa/g9apnQghhJwY2dRIF+UzRTdJY1OPBwhCDBkhjInn4xNlnV6ldI7INnk6fbsYANgrl7nxk/Brd4SQurCAR0NK8jWYX35Dc/wQU3gTAJiCG1RtjWX5ask/QO1og4jgOM3xDKYoX7krGfwty9dIfgZ1UzmRt/2Xf910Qgb588aj7wWuZgj8w4UQQn1DtLUyt4ro4oKupU+6iIHBQkISH5uATdoeSQoJFUPDqKpKor2NLrwpjE1WOxFCaFjD82A01GSGtS59UYiM0Z44TAgCaWzUf7XFNm8xnzhO7WiDgjQ2KoMOlLtCQpJ1/pJhO5mwf+J0EVPdEy523KzjjYdbLq30maF2IoQQchIWM1NSxOTnUtX3oOdCuZLBnx8dLyQkSt6+aqVzFlxqmu67nQCgybogJCQNhw78CCGHhQU8UocwNtniH6A9sJtsbSEEQXvsIF1Z5nqVLV2Qp/3+MMHzcL8RAJ+conYop/RWwLKLHTcB4NOGDCzgEULoyQirlbpdzJQU0qW3lRVPukieXkLcWH5ssuSLA8EAAGQZKo3g6/akfYSY0ZIhgGysJ5sa6dLbQvSooUqHEEK9YQGPVCMGBptf/Ynm2EGmpBAA6Pw8XUO9dcUaydtH7Wh2QIgie+aE0ngfACRvX+vKNaJ/oLqpnNcizylhbEAlV59lKrxuvjVOjydPCCHUGyEIVPldOj+PuV2stFzpInt48qNihdgEMWQEXkAGABmg3MjkVrE3apg2C/i4wa/nEvTjfjEEwU2coj12EADYzAtYwCOEVIQFPFKTrNFYl6+WcrI0Z0+CKFL1tfptn9gWLHP27m5EW6s+Yw9ZXaXcFUaOsS5aIWu16qZyahRBvmpY+J/V2wBga8PhjyJ+qXYihBByFIQoUmV3mOICqqSI4LnuD8k6nRg9iotPEiOisG5XVDbTuVWavGpNi4Xs2thsgivl7JRI4XE/xccnai6eJdpaqXsVVPU9MWTEkIRFCKHesIBHaiMIbsJkMTBYl7GX6GgnbDZtxl7yXoVt9vNO2uiVvlOiPXKAsFoAAEjSNv05LjUNT5sG7hXDgr/U7LDK3L7msx+Gvm6gvdROhBBCqpIkqqaKLspnCm8QFkv3R2StVowZzY+JFyJjnPTD1O6qW+ncKs31KrbZ3OMXQgAovQHO39VMjjQ/9tOaorjxkzRnTwIAm33RsmLt4MZFCKHHwAIeOQRxRLjptZ9qD+2jy+6ALLM5WVT1PeuKNZKnUxVpksReOqe59KPSKEj28LAsWy2Ghqkdy0X4Up4v+Mz81niSk4WvGr//ZdAatRMhhJAaZJmqvkcX5TPFBYSpo8cjFC1GRvOj48TYeBfrKdNvtW3UjWpNbrWmvr33FxmBHmJKmHVWPPvfp5l7Rqhvp243MKP8+cc9FT9uIpt5nrBa6VvFZGODZPAf5OwIIfQIWMAjRyHrdJbVG9isi5rzP4AkUbXV+m2fWJe8KETFqB3tmRBmk+7wd1TZXeWuGBZpWfYiLsljX28HLP/WeBIAPms8/E7gC7ieHEJoWCEb6+niQiY/l2xt6b5dpigxMoYfHSeOjpNZVq14DqXZQuXXsFcrNFWtvT8pAj3EpBBbSpjNz00EAE8dMycOtl0AALhUqntCAS+zLJ88kc08D7LMXr1sXbBsMF8BQgg9Gp7+IkdCENzkaWJwqO7QPsLUQVgsur3fcKlptunPAUk+/cfVQ90r1x3c23klhCCcIrMzGquLmuwWn2kqqOGbjrVmLvOepnYihBAadGRjA11cwBTdJI1NPR4gCDFkhDAmno9PlHV6ldI5lmYzmV+ryatiy4y9ByAodfu4ETZ/d7HXQ2kjYe8VMNmgoJZttlA+ut47dOEmTmauXCZEgc7PI6bNlt097P8aEELoibCARw5HDI80vfKWLmMPVVUJssxmXqCqqxz3arYss/eb8AEA6PSWJSuFqJFqx3JZbwUsyywtAIBPGzKwgEcIuTCirZW5VUQXF1BVlb0eEgODhYQkPjbBQT8Zh1yLhbxZo8mrYsuNjNzzIaVuTw61BXg8tixnaUgbCSfyQZIhs1SzMN78uD1lvZuQkMTk5RCiyOZk2WbOtd+LQAihZ4IFPHJEsoeHed2rXfPJqcoyty82W5a+KEZEqR2tB8Jm61oGDwDEwGDrijWSl7e6qVzbEq+pIayhmmu81JGfbylN0DnWWwIhhAbKYmZyc5j8XKr6ntJRpYtk8OdHxwsJSa6x3urAmTnyRjV7tVLzcN3uoxPjg7nkUC7S97FD4rubGw8nC0CW4XK5dl6shSblx+3JpU5lblwDWWauX+EmT5M1uMQMQmhIYQGPHBVJctNmSUHBSkd3wmzS7/naNmUGlzbTQTq6U3U12gO7uyYi8skp1rmLsNnvYKMJ6lW/hX+s+QoAtjQc+n/D31U7EUII2YeUd028fIEova2VpB7bfQ1CXAIfO1by9VMrm0MxcURRHZtXrSmuZ3v+qsBHL8UH2ZJDuQhfvk/nCgGeMDqAL65jzByZW8VOCLM9bk/Jx08YFUuXFBI2G5Obw6Wm9fNlIIRQv2ABjxyaEDPa9OrbnWuqS5Lm4lmqrsa6aIWs06kbjL6Zqz1xmBAEAJAZ1rZwGR+boG6k4eNVw6L/p3anTeb3GM/8a8irvrSn2okQQmhACIuFPXmEL8rvvlH28ubHJAhxCWJAkFrBHIqZIwrr2LxqTUk9K/as27100tjg/tTt3U2LthXXMQBwsVT3hAIeAGyT0uiSQgBgr2byEybL+N09QmgIYQGPHJ3s6WVe9xp75gSbkwUA9J0St22fmJetkkJGqJKHEATNySPMjevKXcnXYFm+WvIPUCXM8ORHe670mbHTeNoqc183nXg3cJXaiRBCqP+oijLdkf1Ee1vnfZ1eiB7JxSeJEVEOMuJMXRaeKKhl86o1t+pZoWemG2TmAAAgAElEQVTdrmeluEA+Jcw60sAP/FcVH8T76MVmM1XZTFc202E+wuP2lEJCxbAIqrKc6GinC27wieMGemyEEHpmWMAjJyBTlG3uQjE4VPv9YYLniLZWtx1f2qbN5iYPdQ8zsrlJu3831Viv3OXjE23zl8oMrrU71N72X77TeBoAPms8/POAFygCG/4jhJyQKGounGGzLnbOdWdZeukLfOJ4i/mxTdSGD14ibtUzOZWa/FpWlHpU53pWjgvkEkNssQGcHdd7IQiYGmk9UuAGAJfKdGE+7U/YmUudpqssBwA26yI/Nhm/akEIDRks4JHTEOITzUEh2gO7qcZ6EEXNj6eo2irrwuVD1j+GLinSHjtI2KwAIFMUN2seN2Hy0Bwa9ZKkj5nkFpttKrrHNRxrzVziPVXtRAgh1DeksUl7aB9VV6PclYJCtC+/QfgH8FarusHUJUhEST1zo1pzo5rlxEfX7WMCOGpwvrZNjbCeKNbzInHtHrs4nnTXSI/bU4geKQYEUvV1pLGRvlMijBwzKIEQQughWMAjZyL5+lleeVNz8ihz4xoA0CVF+oYG64o14mCPYJckzfkf2MwLyj3Z08u8bLUUEjq4B0VP9Kb/smxTEQBsaTyEBTxCyLnQN3O1J48SPAcAQBDc+EnivEU6v+Hbo66rbr9Zw9qEHnW7lpETgrjEENvoAI4e5OFWelYeF2rLrtCKEpFdrnlutOUJO3MTp+qO7AcA9vJ5LOARQkMGC3jkZGSati5cJowI1544Qgg82dyk277FNm8hn5QySEck2tv0GXvJ+8vwCtGjrItXqt5FDy3zTvsd41fDN51vzyuwlsVrI9VOhBBCT0dYrZoTh5n7/epkN3frohVCVAw9LBuhSTLcaWRyKrX5Nay1Z93OkPLIAD4pxJYUwjHUYxd1s7tp0dbsCi0AXC7XzRplIR8/NF6ITZAvnCFaW6iaKqqqUgwNG7KQCKHhDAt45JSEscmWgCDtgd1ki5EQBe3xQ/S9Cuv8JTJt5+noVEWpLmMfYTYBAJCkQ61jN8wxBP2KYcGfa74BgM8aDv8l7B21EyGE0FNQ5aW6o/uJ9s7J1cLoOMv8JaDTq5tq6EkyVDQzuVXs9XsaE9fjqjpNyqMC+KQQW2Iwx9JDV7d3CfESInyFciPdbCYLatmxwdxjd6UobsJkzenjAMBmXrC8uG7oUiKEhjEs4JGzEgMCzRvf0hzPYIoLAIDOz9PXVluWr5EM/vY5gCyzWRc1504rvYVknd6y9AUxMsY+T47s4XXD4v+vdhcnC7uMP/xL8EYf2kPtRAgh9BiiyF4+r7n0Y+dnCk1zM+cOt0YqsgzlzUxuFZtbpemw9ajbKVIeHcAnhdjGBnMaNer27tKiLOVGDwC4VKp7UgEPwCelaC6dA4uZvnuLbKjHJWkQQkMAC3jkxGSNxrp8tZiboz11FESRbGrUf73VtsAOS7ITFovu8D6q9I5yVxwRblm2SnbH+tCxGGiv5T7T9xjPWCTbt8aTPw94Qe1ECCH0CKSxUZuxj6qvVe6KQSHWpS9IPsNlxntX3Z5XrWm39qjbSQLCffgJYbbkUJuWUblu75IYYjt0063dRt5qYGrbqCBP8XF7ygxjGzdBc+kcyDJ75ZJ10YqhzIkQGp6wgEdOj09OkQKDtAd2k22tBMdpM/ZSFaXWuYugv/MJqdpq3cE9RGsLQGdvIdvs5/v9bGhQvWlYusd4BgC2NBz6if8KXE8OIeRo6Ju52pNHCJ4HGHafKbVt1I1qzdVKjdHc4/UqdXtSKDcu1PaETu9qoUlIjbCeKtEDQGaZdkWS6Qk78ympbPYlQhCYwpu2abNlT6+hiokQGqawgEeuQAwKMW18S3d4P116GwCY3Byytsa6Yo3k5d3Xp2LuX88HAFmjsS1czo+Os39iZCcT3MakuI3OMZVUcvUn264s8EpVOxFCCHUiLGbtsQz6drFyV/b0sixeKYZFqJtqCCh1e849TZOpR91OEBDhwyeFcsmhNg/Hq9u7mxplPXNbL0pwpVK7IN6sffyoflnvJowdx1y/AqLI5mTZZj8/lDkRQsMQFvDIVej0llXr2ayLmvM/gCRRdTX6Lz+xLlwmPHP5TXCc5thBZUY9AIgBQdYVayRvn0FLjOxjk2FJjqkEALY0HsICHiHkIKiyu7qjB4iOzn51/Og42/ylrr2CSVUzXCxmr5TrGjp6jy8Y4S2khNmSQ2weWoeu27t4aqX4INuNao1NIHIqNWlR1ifszKWmMXk5IElM7lVuynRZ68r/yggh1WEBj1wIQXCTp4khI3QZewlTB2Gz6g7uecbBimRTo+7ALrKpUbkrJCQNRk97NBhWes/496ov6oXmM23XCi3lcTrXv7qFEHJkhCiwF86yWRc7+9WxrG32fD55sNY6dQQtZuLP30OlEQDYro0EQJiPkBxqSwqxeemco27vLi3KeqNaAwCXSnVTo6xPWH5G8vLmR8UyxQUEx7HXr9qmTB+ykAihYQjniyJXI4ZFmF77iRgZDQAgy2xOln7X9q5rII9E38zVb/tUqd5lirYuWGZZvBKrd2fBkswrhgXK7S+ajqobBiE0zJEN9bptW9jMC0r1LoWGmV/7qWtX7wDwfQFTaXxwN9RLWBxv+u385l/MbJkRY3HG6h0AYgy80r6urp260/CUUwJ+8jTlBpOTRYjCoIdzAbIsm5/UXAAh9DhYwCMXJOvdzKs22NJmKQu2U/cq3L7Y3NVSvjtCFLTfH9IdPUAIPABIPn6WV97kk8YPdWI0MK8bFjEEDQA7m061iXhCgBBSgywzuTn6r7ZSjfUAACTJTZ5mSt/Yj24szsXMEVllDABQJCxN5P6vec3vz26ZPcrio3ts83ZnMTXSoty4VPaUUfFiYLAYEQUAhKmDvpk36MmcH33lMv+XP0glRWoHQcj5YAGPXBRJctNmWV5cp0w4JCxm/b5v2QtnlUsinbu0GHXbtzK5OcpdYVSs+eVNIi7i6oQCGd+l3mkAYJKs3xpPqR0HITTsEGaTbu+32u8PdX4d7OVtXveqbebc4dBtPqtcaxMAACZFwfx4zuDm9HV7lwlhnYvb5dewzeannDPbJqUpN9jsiyA55aCDIUPVVLFnTsimDv7zj6G2Ru04CDkZLOCRKxOiR5k2vi2FhgEASJLm4lntjm2yMpy+KF+/fQvVUAcAQJK2mXMtK9bIWq2acdEAvOW/TLmxpT5DkvHMCSE0dKjSO25fbFaWQQEAfky8eeNbovLR4+okGS6VdX50Pp+gbhb7Y2l5QpgVACQZMsufcoYgRsWIgcEAQDYbmftLD6CHEVarNmOvstwPNSEVgoLVToSQk8ECHrk42dPLlL6RS5mk3CXL7/If/UXY+638zReE1dq5w/rXuMnTlPH2yElNcosdpx8FAGVc7en2HLXjIISGBUIUNKeO6fd+Q5g6AEDWaCyLV1qXrx4+fchv1miazRQAjAyEKH+10wyCadFW5ewgs0wrSE85T+AnTVVuMJkXBjuYs5Jl7fGDZGsLABCBwfSK1WoHQsj5YAGPhgGKss1dZF2+WmZZAJBbmsWsS8pYeiEyxrTxbSlkhNoRkR1s8l+i3Pi0PkPdJAih4YBsrNdt38LmZHX2qwsZYd74tpCQpHauIXXujsteflcY3MRR/jwAmDgyt4p98s78mHhl9VmqtpqqLBuCeE6HvZpJlxQBgMwwzEuvA/OUXylC6GFYwKPhQhnTKAUEdt4nCG7abMvqDa69Ku+w8qLPLH/aGwB+aL92y3pP7TgIIdcly+zVTP22T6mGzn51trRZpvWvKcXb8HGvhS43MgDgrZNTXHcFz7So+63sSp92wkCS3ITJyk028+KgpnJGVE2V5sfOPjXc/KVEYJC6eRByUljAo2FE8vGzbXybmjaTjIwmXn3LljYTh827EpagX/J7HgBkkD9rOKx2HISQayLMJt2+bzWnjxOiCACSp5d53avctFlADrtzqnN3OgvaWaN5ynVffVwg56MXAaCima5spp+8s5A0XtbpAYAuvU3V1w5FPidBWC1dU9/5pPFi4ji1EyHkrFz3zy1CjyLTNL18NfOzX0LMaLWzIPvb5L9UWU9uR/OpdtGsdhyEkKuhbxW5ffYP+m5nvzohIcn8+s+GSb+6Xtqs5I1qDQAwlDw1xpVXPicImBJpVW5fLH1KKzuZZvj7bXfY7MuDm8yJyLL2WIYy9V3yD7DNXah2IIScGBbwCCHXEcT4LvKaDAAdomVn82m14yCEXAchCJpTx3T7dxEWCwDIGq1lyQuWxSuV7irD0MVSrSABAEwMt7mx8tN2d26TI6wMJQPA9SpNh+0pJ8/c+FSZYQGALrpJtLYMRT6Hx165TN/qnPpuWbZaphm1EyHkxLCARwi5lK715D7F9eQQQnZCdfWrAwAAKTTM/OrbQnyiuqlUJEpEVrkWAAiAafeniLswPSsnh9oAQJSI7ArNk3eWdTo+MRkAQJLYq5lDEM/BUTVVmnOdX6lbn18i+RnUzYOQs8MCHiHkUqa4JyTrRwLAXVv12Y5cteMghJxcV7+6xm796ta9Knl5q51MTVcrOy9Ejw7gAjxEteMMhenRnaPoL5fppKcNOOAnpSk9EZjcHGXIxrBFWC3ag3s6p74npwy3ZRoQGgxYwCOEXM3rhsXKDVxPDiE0EISpQ7f3G83p40r5IXl5m9e/Njz71fVy/m7nVPDpMVZ1kwyZEC8hwlcAgGYzWVj7lHkTkqcXPyYBAAiBZ69lD0U+xyTL2qMHybZWABANAbY5C9QOhJArGO6fQAgh17PKd5Yv7QkAJ9uu3LFVqR0HIeSU6JJC988/pkvvKHeFhCTz6z8VQ0aom8oR3GpgattoAPB3F0f7c2rHGTpTI++vJ1f29AVo+cnTlJVu2JwsgucHN5mjYrMv0reLAUBmWOsKnPqOkH1gAY8QcjVagn3Zbz4AyCB/3nBE7TgIISfT2a/uwG6wmAFA1mqty1ZZFq9UOpOhC3c7y9cZMZZhtRhrUqjNXSMBwK16pr6devLOon+AEBENAGAx0zevD0E8R0NWV2nOn1FuW+cvlnxx6jtC9oEFPELIBb1uWEwTFAB8bTyB68khhJ4dVVut/2JzV786MTzK9NrP+NgEdVM5jiYTVVjHAoCelVPCbGrHGVI0CakRVgCQAS6VPWU9OQDgJqcpN9jsSyANr6aqhNWiP3R/1fdxE4V4nPqOkN1gAY8QckEjWP8FXqkA0CFa9jSfUTsOQsgZKP3qvvmcbG4CAKAoW9os89qXZQ8PtZM5kPN3tLIMADA5wspSLr563MPSoqwUCQBwpUJrFZ4y/EAMj5JCQgGAbG1hSgqHIJ6jkGXt0YPKEnqiIcD23Hy1AyHkUrCARwi5pjcNS5UbWxoOyTDszjIRQn1CtLXqd2570K/O12B+6Q1u2iwYVmPEn8YmEFcrtQBAkjAlcjg2V/fUSnGBNgCwCcS1yqesJwcA3MSpyg3m8nmQh8snEZt1oefUd1rtRAi5FCzgEUKuabpHUrw2EgBKrJU/tuN6cgihx2JKCt22fUJVlit3hYQk88a3xMBgdVM5oMzyzsvOicE2H/3wGhPeZdr99eQuluqeWpHzo2IlH18AoBrqqPLSQY7mEMjqe5oLZ5Xb1vlLcOo7QnaHBTxCyGVt8l+i3NjScEjdJAghx0RwnPb7Q9oDu5XFumWdzvJCumXxSpnBdtm9STJc7Fo9Lno4Xn5XxBj4IA8BAOraqbuNT3ufkCQ3cYpyU5N9abCzqY6wWPSH9nVOfR8/SYhPVDsRQi4IC3iEkMta4/ucD+0BAN+3ZZdztWrHQQg5FqqmSv/lJ0xujnJXjIw2vfZTYeQYdVM5rPwa1mimAGCEd+eK6MPWlKjOi/AX7j69lZ2QOF52cwcAquwOVVczuMnUJcvaY/envvsH2GY/r3YghFwTFvAIIZelIzUbfJ8HAEmWPm84qnYchJDDkCQ284L+2y/IFiMAyBRlmznXvPol2R371T3W+W6rx6mbRHUTw2xaRgaAgjpNq+Up59IyRfEpqcptJuvioIdTjyaz29T35Wtw6jtCgwQLeISQK9vkv4QiSAD4qum4WbKqHQchpD6itUW/c5vmx1Od/er8DJaX3+QmT8N+dU9Q3UqXNjEA4KmVEkOG1+pxD2NpecIIKwBIElx+lvXkxk2QWRYAmJJC5Tsj10PdK2cvnFFu2xYskXz9VI2DkCvDAh4h5MrC2IDnPScBQKto2mM8o3YchJDKmOICt22fUvcqAACI/5+9+46Pq77yxv+5Ze40zUgzsoplq7njji3bsmxq6GCIAyQQWgghG/a38bLPk/2F/PLs5pfdzS67m91NNptCKAEHiBNICL2EFmPJveDe1S1ZXTOafsvzxx0JGwyWbEl3yuf9B6+r8YzmII1m7rnf7zlHSCxYFL77fq2wyOq4Ut3Q8nvNlKjMk0dgxdSoeb1nU4ND1c9y6cdwOBPzFwGArivbNo95cONOiISdr/zBnHWfuHBJ4gKWvhONIb4HE1GG+1pBcp7co12cJ0eUvYRYzPnaHx0vPS9EzX51rsjqL0WvusGQ2a/uLAZi4q4WBYAkGkvLuJUJACa4temFCQChuLjnhHLW+8erqiFJAOTdO4XQwJjHN54Mw/HKC0IwCJa+E40LJvBElOEu8Sy8wFEO4GCksTa4x+pwiMgC4okW19pfyvt2m19qlVND935DnTrD2qjSxcb65CJzVWksx56l0+M+aXlFshdAXb3zrHc2PF511lwAgqbadm0b28jGl33TBrnhGABDYek70XhgAk9Eme/eguvMg8e6OE+OKMvoulL7Z/dvnhT7egEYkhy7/OrwzV82G4PTWWm6MFTmXTOFy+8fuaA47nNpABp75Ja+s2etscE+C8rOrUIiPubxjQupuVGpS059j111A0vficYBE3giyny3+T+XJ+cAeKN/c1P8pNXhENE4EQP9rnVP2ev+bFbn6hMKI3fdF1+8jP3qhm9Xqz0YEwFML0hM9Gb19LiPEQVUlyevaNTVn72VnZ4/Qa2cBkCIRGy7d45tcONCCIeGSt/ji5YkLphrdUREWYEJPBFlPqdo/5LvcgCaoT/V9YbV4RDReLAd2u966hGptRkY7Fd3131aAfvVjczQqPOVU7J9etwnLauIyaIBYGeLPRQ/+0l1fFmNeaBs22QOQUhjhuF87Y/CQBCAVlwSv/QqqwMiyhZM4IkoK3ytcJUoiADWdr8R0bN9BhJRhotGHK++4HjpeSEaBWC43JEv3MZ+defgeLfN3Bw+wa3NKsqQXd+jyKXoCyfHAWi6sLXRftb7a5PLtZLJAIRAv3xo35jHN5bsGz+Q6o8BMByO6I23GJJkdURE2YIJPBFlhQql+HOexQD61IE/9K63OhwiGit6Y732P/9h25/sWKlWTA195S/UKdOtjSpNbTiWbM+2YkqEZQdntGJwY8LGBqc+jDkn8SWDi/Cb62Ck62AUqblR2Zj8JI1evUrPzbM2HqKswgSeiLLF/YWrzINHOl+0NhIiGiPGyfbEL35s9HQDMGRb9MrrIrfewX5156Y3Iu1vVwA4ZGNxGTcundmkXLXMpwLoDYsHT559npw6fabZ6U3q6jCbt6cdIRxyvvz7wdL3peqMC6yOiCi7MIEnomxxqWfhdMdkAAcijRsH0nvvIhGdkVBULC1eBkAvKIzcdV9iYZXVEaWxDccc5pLy0oqoQ07XteJxsLxyBPPkIAinLcKnHcNwvvpHc5S9VlzCqe9E4y8NRjVu37795ZdfbmlpCQQCxcXFM2bM+NKXvlRQUPCxu3V0dKxbt27nzp2BQMDn81VVVd1+++25ubmWxExEKUiA8NWC67/T/AiARztfXp4zx+qIiGj0yTd+wfD5g3MXgkW55yGmClubHABEATWVnB73WRZMir26zz0QE4902DoHpIKcs3SnU+fMNza8J4QGpOYGqa1VmzhpfOIcFfaN6yVz6rvDGb3xFv6VEY2/VF+Bf/zxx7///e/v2LFjYGDA5/M1Nze/9dZbDzzwwL59p62e1dfXr1mz5u233+7u7na73R0dHa+99tqaNWs6OjqsipyIUtBtvs95JTeA1/s3tcY7rQ6HiMaAYhcvvYJ5xXna1uSIJgQAs4tjflea90sfY7KIpWVRAAawcRjz5AxJii9eZh7btqTTIrzU3KBs/AAABIGl70RWSekE/uDBgy+99JLD4fjud7+7bt26Rx555Jlnnrn44ovj8fh//dd/aaeM3/jJT34SDoerqqrWrl27du3axx9/fPr06b29vb/85S8tjJ+IUk2O5Pyi7zIAqqE92fW61eEQEaUi45TB5hdN5fL72VVXRkURALY2OWLq2dv9JRZWGXYHANuRg2Jvz1iHNyqEcMj58uDU98XL1BmzrI6IKEuldAL/pz/9yTCMm266admy5HVKl8u1Zs2anJycjo6O5uZm88bDhw8fPXo0Pz//oYceysvLA1BQUPC9731PUZRt27Z1d3db9j9ARKnn/qF5cl1vxoyE1eEQEaWcA+1K54AEoCRXrczn++TZ5Tn12UVxADFV2Nly9nlyht2eWLAIAAxD2bpxrMMbBR8rfb/4c1YHRJS9UjqBb2pqAjBv3rxTb1QUZdKkSQBaW1vNW95++20ANTU1ivJR80+v17t48WJd1997773xi5iIUt4Ue8mlOQsB9GiBFzhPjojoEzYcTzZju2hqxNpI0shQK7va487hdPyLV1UbkgxA3rvLTIxTmVL358HSdwdL34msldJN7O655554PD5jxoxTb9Q0rbOzE8BQHzszk1+wYMHHHj5//vyNGze2tLR88jtrmhYKhc74pMK4zzkVBGH8n/Q8mQGnb+SfPE4v/Mmfp68X3fhucAeAX3a8dHv+FcN/oOWRj9RQwHzNWCUdf/JD0j14q0MYmdT5a20PSMc6bQBy7PrCyYnhBMO/VgAzCtVir9YekE4GpfpuZeqEs+1cyPFoc+bJu3cKmqbs3Bq/6PJzfmqM8Y9damqwb9pgPk3smpuMPN/5P1lmvGaILJHSCfzcuXOHjjVNGxgYaGlpefHFF3t6eubPnz+U2Pf09AD4ZMN5czt9b2/vJ7/z7t2777///k/e/s4774x/43ozznQkCEJ+fr7VUZwjRVHSN3iXy+VyuayO4hylwmyIL+Zf9fcnnjgcbtoTOX5IOlGTN+/sjwEApO9rRpbl9A3e6XQ6ncMYzpSSPB6P1SGcO5/PZ3UI50iSpPR9wdvtdrv97Huwx85L+2EuIF8xRywq8I/osTk5OTk5OWMR1Tg4//OxK+bg6Y0AsK3Vu3Tm2e9vXHV9fM8uGIayc5vnmhvgOMc3ujE9HzMGgolXXzB0HYB00WW5y1eM7vcfz/Mxw+A0RMoEKZ3An+rBBx9sbGw0j6+++ur77rtv6J/MKvdPniR5vV4MpvdEREMECA+UfuFvDv0IwE+anxt+Ak9ElNmCUWw+BgCyhEvYpGyEVkzH77chksCORvSG4HOf5f5CQaF4wVx9/x5EI9qWjdLF57UIPyYMQ1231ggGAAil5fI1q6wOiIjSJ4GfPn16QUFBRUVFa2vrBx98UFlZed111516h09uvzEvs6mq+snv5vF4li5d+snbDcNIJMapWYskSaIoAlBVNe2uCNpsNvNg3H5co0UQBFmWAei6fuogg7QgiqIkSQA0TdN13epwRibVXvB3F1zzvWOPBtTQ8yff/ZfKb0yyF3zGnWVZNt9h0u4Fj8G/VsMwzvhmmMqGXvDp+Nc69IJPx79WvuAtkSIfT+/sE+OaBGBppe6StWG+BPjxZBKB6qnSewdFXce7B/QbFwzj93jx5di/B4D6wbv60pqR1paP9fmY8c4bxpFDAOB0CV+6K6HrGKXfryUveMMwTm2YRZSm0iaBX7NmzdDxT37yk1/84hd+v7+6uhpAfn5+a2trMBicOHHiqQ8JBoMA/P4z7P6aNm3az372s0/e3t3d3d/fP8qhfwqv12u+iQSDwbQ7N/X7/aIo6ro+bj+u0SJJkrkpVFXVQCBgdTgj43A4zK2J0Wg0EkmzxkI5OTkOhwNAKBRKkazgFt+lT3S+qhra/9Q/99DEOz7jnj6fzzw3TbsX/NC+SlVV0y54RVHMjVSxWOzTupakLLfbbW77D4VC8Xjc6nBGJjc318wKgsFg2iVjEyZMAJCOH0+yLJtbuOPx+MCANS3NNB1/PpQ8a1o6OdDfP9yLIE6n0+12A4hEItFomo2dG93zscUl0vsHfQbw/gGsLAtI4tmuCHhyXZNKpdZmBALhTbWJuR/v6PTZzPMxwzDG4gUvNTW4/vwOAAhC5OobVEHE6D2LVedj5lsEUVpL3S70wWDw/fff37Jlyyf/qaqqCsBbb71lfmmm6J/84zdv4R8qEZ3R1wtWCRAAPNn1GufJERF92Grvj4gApk5IlOSm2RaGFFHo0aYVJACE4uLuE8Na7I0vS1aVK5trkQI71ExCOOR8ZXDq+5Ll6nQWVBClitRN4A3D+M///M9///d//+R2plgsduqXJSUlAPbt2/exu+3fvx/Ax5bliYhMU+2TLvEuBNCtBl7s/cDqcIiILFZbn2yitmJKmm3ySilD8+Tq6h3Dub86ZbpeUAhA7OmSjx8Zw8iGzzCcr/zBHG6nl0yKrbzM6oCI6COpm8B7vd6CgoJYLLZz586P/dPmzZsBlJaWml9eccUVAGpra0/d6RePx7du3SqK4uWXp15HECJKDV+bcIN58EjnS9ZGQkRkrYYeW3OvDMDn1GYXp1ndR0qZXRz3OTUAjT22lr5hFKsKQrxquXmobK4d09iGSdnwntRYD8BwOCOrOPWdKLWkbgIP4NprrwXw05/+dGh1PR6PP/PMM7W1tQ6Hw/xXADNnzpw6dWp7e/vPf/7zocZ1//Zv/xYOh5cuXVpYWGhV/ESU4q70VpUrxQB2h70ZBqgAACAASURBVI9tDx2yOhwiIstsOJZcLr5oWlTkWO7zIApYVpFsBLBxeIvwiQvmGt5cAFJrs3SiZQyDGwapqd6+pQ4ABCF67Y261/rhr0R0qpRuYrd69eqtW7ceOHDgO9/5jsvl8ng8nZ2duq4rivJXf/VXxcXFQ/f85je/+Z3vfOfNN9+sra0tLS2tr6+PRqN+v/+Mw96JiEyiIH614LrvtT4B4LGuVxa7hzG3l4go4/SGxb3tdgB22agqTbMudCmouiL29iGXqgu7WuzXzQm5lbNVtktSfNFS+/t/AqBsro2s/tJ4RHkmQmjA+coLydL3pTXqNH4sEqWclF6BlyTp4YcffuCBB+bMmWO32/v7+ysrK6+++uqf//znF1988an3nDJlyo9//OPLL7/cZrMdOXLE4/Fcf/31P/7xjwsKPms0FBHRHflXuUQHgBd7N7Qluq0Oh4jIAnX1TrMMcUlZ1GFLlT5q6cul6AsmxQEkdGFb0/AW4RcsNhwOAPKxw2JX59jG92l03fnKC4Ol75NjKy61Jgwi+kwpvQIPQBCEa6+9dmi3/GcoLi5+8MEHxyEkIsokuZL7Vv+lT3W9kTDUp7vf+tvi262OiIhoXCU0YWuTA4AgYHkll99Hx8qpke3NdgB19c6LpkbOWpVgKEpiYZWyaQMMQ9m2MXrNjeMR5enste9LTfUADKczfMMXWPpOlJpSegWeiGgc3D84T+6prjfiOufJEVF22dpkD8cFALOL4wU55zsInUyTctVSnwqgNyweOjm8eXKLlxmyDMC2f48QGP257p9Nrj+abKEnCNFrbjRy88Y5ACIaJibwRJTtZjrKVnjmATiZ6Hmlf6PV4RARjR8DqBucHreS0+NGVc0I58kZLrc6Zz4AaJqyc9vYBfZJQjDgePUFcwp9fNkKlr4TpTIm8EREH82Te6zzZWsjISIaT4c7lI6gBKDYq02ZwC1Io2nhpHiOXQdwuEPpHBjWdvT4spUQRQC2D7cJ0fEqZ9B15yt/ECIRmKXvNZeM0/MS0TlhAk9EhGtyl5UpRQC2hg7uDB+xOhwionHywdD0uKkRDo8bXZJoLC2PATCGPU9Oz81LTJsJQIjFbB9uH9v4Btk3vCe1NMEsfV91M0vfiVIcE3giIkiC+JUJyWaZj3e+Ym0wRETjo3NAOtKhAHAr+oWTY1aHk4GWlUdEEQC2NTvi2rCukCSWrTAPlG2bBE0du9hMcv1RZWjq+/VfMDj1nSjlMYEnIgKAu/Kvdop2AC/0ru9U+6wOh4hozH1wzGmOjKuujMoip8eNPp9Ln10UBxBNCDua7cN5iFZcopVWABDCIXnfnjEN79TS99iyFWrl1DF9OiIaFUzgiYgAIE/Oudl3CYC4of66602rwyEiGlvheDKllERUV3B63FhZ/lErO+cwr5HEl9WYB8rWOjO7HhO67nz592bpuza5LM6p70Rpggk8EVHS1wtuNOfJ/arrtYQx5hsXiYgstLkhual74aRYrkO3OpyMNb0gUezVALQHpIZu23AeolZO0wqLAYg93fKRQ2MUmP2Dd6XWZgCG0xW54WazeR4RpT7+rRIRJV3gLK/OmQ2gPdHzWv8mq8MhIhoruo6NDcnpcUPTzmiMLCtP/oRrjw+rlR2A+JJq80DZUjsWIcnHjypbNwKAIERvWG14PGPxLEQ0FpjAWykYxQeHsbtVOdJpa+6VO4JSf0SMquwCS2SZ+wtWmQePdnCeHBFlrN1t9r6ICKDCnyj1ccPR2KoqizlkA8Dednt/ZFjn3uqsuUZuHgCprVVqaRzdeIRAv+O1wdL36pVqBUvfidKJbHUAWa2tD7/6AID7k/8ki4ZTMWyiYZPgtOlOxXDZDIdNV6TkPzltutNm2CTDJsEh6y7FcCm6zAsyROfnutzlpUphc7xjc2j/rvCRha7pVkdERDT6ao8nl98vmsrq9zFnl41FZbG64w5dx+ZGx1Wzwmd/jCjGFy+zv/smAGVzXWRy+ahFc8rUd620PM6p70Tphgm8lSLxT/0nVReC0aGl+OEO5JRFQ5EhiYbLZphpv3kJwGHTXbZk2m+TIIuGSzHMtN88Pt//E6JMIQni3fnX/KBtLYAnOl/77/K/tjoiIqJR1tInN/bIAHwufU4xp8eNh5qKyMbjDgPY3OC4fEZ4OCsuiQWLlI3rhUhErj8qdZ7UCopGJRL7+neSpe8ud+SGL7D0nSjtMIG3UlEublmCnv5oNIGYKkRVIaYK0YQQSQgxVYglhIQ+su30qi6ocQBCMIqRpP1QZN0hG06bYZcNh82wy4bd/NJm2CXd/NJhG7yDbLgTcA5rGApR+rm74Ooftv8mZiR+3/v+30/6ygSZQ3GJKKOsP/ZR9TvTt/FR6NGmFiSOdtqCMXHvCfvCyWe/bmLItviFS+x162EYytZNketuOv8w5ONHlG2bAEAQItd93shh6TtR+mECb6XiXFw3H729EU3TzngHXUdUFaKqGDVTejPJH8rwP8r5RfMglkjeOKIwVB1qXAx/+naAM1IkXDlHuKRyZI8iSn1+ybvad/G6nnfihvpM91t/XXSr1REREY2aQFTcc8IOwCYZS8q4f378LK+IHO20AairdwwngQcQX7RU2bpRSCTkg3uFlZca3vO6oCwE+p2vvZgsfV9+kcap70TpiQl8ShNFuBTDpZw5vf8MkYQwlPPHPnkJQBUi8cEvzds1MZIQRjRqNK7h1d2Crjovm87utZRpvl5447qedwA83vnqXxautjocIqJRU1fv1HQAWFIeYw3deJozMe5zar0RqaHH1tInT84bRu9Ap0udu9C2cys0Tdm+OXbZVef+9JrmfPn3iIRhlr4vv/jcvxURWYoJfGZy2gynbcSfyvFTM/xTLwFo4mnL/gkhbthaegDgjf1ur0NfXMoKOsoo85xTlrov2BI60JbofjOw5S7/9VZHREQ0ChK6sKnBDkAAaip4/X1ciQKWVcbe2O8CsLHeceuFA8N5VHzJctuH26Hrtg+3x6pXwuk6t2e3r39HOtEClr4TpT8m8PQRRTYU2RhOOZTf7//tFvFP+2AAz+/y5NiNmYUj3IJPlNruL1i1JXQAwKMdL99VwQSeiDLBjiZ7OC4CmFkUL/SMeH8fnafq8ujbB52qLuxqsV83J+Qexg4IPTcvMeMC28F9QiJh/3BHrHrlOTyvfOywsn0zAAhC5HqWvhOlN15+o3N0WzWqpxoANB1rt3jMfrZEGeOGvJoSZQKAuoG9uweOWh0OEdEoqK13mAcrp3D53QIuRV8wKQ4goQvbmhzDfFSieiUEAYBt+2ZBHcbG+9MJgX7n6y+Zpe/xmos1Tn0nSnNM4OkcCcBXVhrTCxIAEprw5GZvV2i4fe+JUp8sSHfnX20e/7Tl99YGQ0R0/g532NoDMoAijza9MGF1OFlqeWXy0kldvVMfXrGjVlCklVcCEMIhee+ukT2fprle+cNg6XtFrPqikT2ciFIPE3g6d7KIu5YGSnJVAKG4+PhG70CMryjKHF+ZcJ1dsAF4tv2t7kS/1eEQEZ2XDceT0+NWTomMbFwNjZ4yn1rqUwH0hsXDHcowHxVbstw8ULbUQdeH/3T2P78tDk19X8XSd6JMwD9jOi8O2fhqdcDn0gF0h6QnNnnjIxxiR5Sy8mXvTb6LAET02BOtr1gdDhHRuesKSYc6FAAuxbiQrWcttXywfWDt8eHuotcqpmpFEwGI/X22IweH+Sj52GFlxxbALH1fbbhzRhwrEaUeJvB0vrwO/avV/eYompY++eltnpFcGiZKaX9RcKN58NPm5zWDr2wiSlcbjjvNYbHVFVFF4vQ4K104OZ5j1wEc7lA6B4ZbfphYWmMe2LbUDef+QqDf8fqLg6Xvl2gVU84pWCJKOUzgaRQUebSvVvfbJAPAwZPK73Z5eGpAmWG+a2qVexaAxmj7y50brA6HiOhcRBLCtiY7AFFENafHWU0SjSXlMQAGsKlh2K3sZlyg5/kBSO0npKb6s9xb01yv/EGIRABoZRXn1rueiFITE3gaHWU+9Y6qoCgAwI5m+1sHz3FOKVGq+VrBDebBT5qfszYSIqJzs6XRYRa4zS+J5Tm5mch61eUR85RpW5Mjrg2v9lAU41XLzENl81kW4e3vv/VR6TunvhNlFv4906iZXRz//PwB8/idQ67aeqe18RCNilW5NcVKPoB3e7ZtHNhndThERCOjG6jj9LgU43PpFxTHAUQSws5m+zAfpc6/0KxjlxuOSR3tn3Y3+dhhZec2gKXvRJmJCTyNpuqK6OXTw+bxy3vce04Mt70qUcpSRNv/KrvNPP7HE09aGgsR0Yjta7P3hiUAk/PUMt+Ip4jTGPmolV29c5iFh4YkJxZWmce2LRvPeB+hv++j0vcVl7L0nSjzMIGnUXb17HBVWRSAbmDddk9Dj83qiIjO119OvrnUUQRga+jgG/2brQ6HiGgEPjiWXH6/eBqX31PI9MJEoUcD0B6QGrqHe7IUv3CJYVMA2A7tE/t6P/avgqY5X3xusPS9MrZsxaiGTEQpgQk8jTIBuHnBwMzCOICELjy52dsRHG6HVaLU5BCVv5/yVfP4n9t+rbMdPRGlidZ+2bySnuvQ503k9LgUIgDLK6Pm8VCNw1kZTmdi/oUAoOu27Zs+9q/2996STrYhWfq+mqXvRBmJf9g0+iQRdy8NlvtVAOG48OjG3L4IX2mU3u4tueECdwWAA5HG53vftzgaIqLh2XAs2Y+mpjIi8aM4xVSVRh2yAWBPm70/OtxfT7yqGpIEwLZ7lxEKDd1uO3zAtnMrAIhi5IYvsPSdKFPxvZzGhE0y7l0WKMjRAPRHxCc25UYSw2uySpSSJEH8h6n3m8cPtz0TN1hHSkSpbiAm7mpVANhEY2lF1Opw6OPssrGoNAZA17Fl2PPkDG+uOnMOAEFNGJs+MG8U+3rtb7xsHsdXXKqVV45BvESUEpjA01hxKfp9ywM5dh1Ae0Bau8Wr6czhKY3dXHTZYvdMAM3xjrXdb1gdDhHRWdTWO8xP3sVlMbcyzEZpNK5qKiPmudGmBoc67PKs+LIaCAIArW494nGoquOl54VYFIBWXhlbWjNG0RJRKmACT2PI79K+Wh1QZAPAsS7buh05Bs8fKG0JEB4qvsM8/mHbbwY0toMiotSl6cLmwUXdmilcfk9RhR5tyoQEgGBM3Ns23Hly2oRCtWIqAITD2rZN2qt/TJa+ezyRVTez9J0os/EvnMbW5Dz1nqUBWQSAD1vtL+5hRRalsUu9F17sWQCgWw080vmi1eEQEX2qHS32gZgIYEZhotjDqp/UtWLw8krd8eHuooe5CA8AUN98Vdv4AWCWvt9sOF2jHSARpRYm8DTmphckbr0waO4Qq6t3rD/qtDggovPwdyX3CBAA/E/HH7rUfqvDISI6sw2D0+NWTuF2oZQ2uzjmc+kAGnpsrf3yMB+llVboJZMBIJr8/cZWXqpNLhubGIkohTCBp/Fw4eTY1bPD5vGr+9zbm4e7SYwo1Sx0Tb8+dzmAAS3yPyf/YHU4RERncKzL1haQAUxwa+ZgV0pZooBl5clF+E3DnicHIL5k+dCxWjktvpRT34myAhN4GieXTw+vmBIBYADP7/Ic7rBZHRHROfo/k+6WBQnAY50vt8Y7rQ6HiOjjNhxPbnZbOTUisIFsyltWEZVFA8COZns4PtxfWGLaTKGwCICQmxe9fjX4mybKDkzgafzcODc0d2IMgKbj11u9J4a9T4wopUy1T/qi/zIAMSPxw/Z1VodDRHSa3rB0oF0B4LQZVaUxq8Ohs3Mr+vxJcQAJXdjWNOxFeFGUvvIX8g2r5b9YYzhZn0iULZjA0/gRBHy5aqAyPwEgpgqPb/L2RiSrgyI6Fw9NvNMhKAB+0/P24Wiz1eEQEX3kg2MO3QCApeVRcxAMpb7lFclS9o0NjuGP7BF8fumiywR//liFRUSphwk8jStZNO5dFij2qgCCUfGXtV6zRy5Reploy7+34DoAmqE/3PaM1eEQESXFVGFbswOAKKCmktPj0ka5X52cpwLoDkmHOhSrwyGi1MXcicabw2bctzxgNlztDkm/2uyNa6zaovTzYPGtHskF4JW+uu2hQ1aHQ0QEAFubHNGEAGDuxJjPpVkdDo3A0AWXupG0siOibMMEniyQ69DvXdbvUgwAzb3yM9s8um51TEQj5Je8f1m4GoAB4+F2LsITkfUMA7WDs8RXTuXye5q5cHIsx64DOHRS6RxgjSERnRkTeLJGsVe7Z2nA7Ll6oF15YXeO1RERjdgDhZ8vkPMAvB/YuT74odXhEFG229eudIckAJNy1Qp/wupwaGQk0VhSFgNgAJsbuAhPRGfGBJ4sU5mfuKMqKAoAsLnR8fYhl9UREY2MW3T8TfEXzeN/PPGUATaLIiIr1Q5Oj7toasTaSOjcVFdEzPOirU0OFhgS0RkxgScrzZkYv2negHn81kFX3XFeb6Y0c0/+NeVKMYBd4SOv9m+0Ohwiyl7tAel4lw2Ax6HPn8TpcWnJ59JnFcUBRBLCzha71eEQUSpiAk8WW14ZvWRacqHgpb05e9vYeZXSiSLavlV8m3n8T61rVYMto4jIGuuPOc1dQDWVUZnnd2mrpjJ5UsRVDSI6I77Bk/WumxOqKosB0A38ZpunscdmdUREI/BF/2VznJUAjsVaf9fzntXhEFE2CsXFXS12AJJoLCtn+7o0Nr0wUejRALQF5AaeERHRJzCBJ+sJwM0LgjMK4wASuvDkZi+br1IaEQXx2xO/bB4/3PZ01IhbGw8RZaGN9Q5VFwAsGuxkTmlKAJZXDM6T4yI8EX0CE3hKCZKIu5YEJ+WqAEJx4bGN3mCML05KG9fmVi9xzwLQluj+VedrVodDRNlF1bGxgdPjMkdVWdQhGwD2tNn7ozwdIqLT8E2BUoVdNr5WE5jg1gD0hqVHa72RBPuvUtr4+5KvmAc/an8uqIUtjYWIssuHrfZgVAQwrSAx0ataHQ6dL7tsXFgaA6Dp2NLIRXgiOg0TeEohbkW/b3nA3PvXHpTXbvFqOnN4Sg/VOXMu9ywC0KMFftbxgtXhEFEWqatPTo9bOYXT4zJETWXEPAHa1ODQWBJBRKdgAk+pJd+t3bssoEgGgGNdtt/uzDE4WpvSxPcm3ysKIoCfd/yxU+2zOhwiygr13bbmXhlAvlu7oIg9ODJEkUebMiEBIBgV97ZxnhwRfYQJPKWcUp9655KgKALArhb76wfcVkdENCyzHRU35a0EENKjP2p/zupwiCgrfHBssPp9SlTgrrUMUlM52MqunrvoiegjTOApFc0qit+8YMA8fv+Ic8Nxp7XxEA3TQxPvsAkygCe7X2+Mt1sdDhFluN6wuP+kHYBdNhaXsX1dRplTHMt16gDqu22t/bLV4RBRqmACTylqSVn0ylnJTmAv73XvPsH9Y5QGpthLvpx/BYC4nvhh+zqrwyGiDFdb79R1AFhanuxbThlDFFE9OE9uUwMX4YkoiQk8pa4rZ4ZXTIkCMAys2+450mmzOiKis/vb4tudoh3A73re2xeptzocIspYCU3Y1uQAIAgfbbemTFJdEZVEA8COZns4zgIJIgKYwFOKWzV3YF5JHICq49dbvG0BbiGjVFdk899fsAqAbuj/2vas1eEQUcba0phM6uYUx/PdmtXh0OhzK/r8kjjMizXNXIQnIoAJPKU4UcBti4MV/gSAqCo8vtHbG+aLllLdmqJbfLIHwOv9m7aGDlodDhFlIAPY2DA4PW4qp8dlrJrK5C93Y72Dc3mICEzgKfXZROOeZYFCjwYgEBWf2JTLXWSU4nIl918WrDaP/+HEk5bGQkSZ6WC70hGUABR71Mr8hNXh0Fgp96uT81QA3SHpcKdidThEZD0m8JQG3Ipx//J+sxfryaD0xKbchMYcnlLaN4puKlEmANg0sO/d4A6rwyGiTDM0n+WS6VF+Ima25YMNDmqPcxc9ETGBpzSR69TvWx5w2gwATb3yM9s8OjeSUQpzCMqDRbeax99v+ZVu6NbGQ0SZpD0gHe20Acix6wsmxawOh8bWwskxt2IAOHRS6QpJVodDRBZjAk9po9ij3r00YLZj3d+u/HF3jtUREX2WO/OvqrRPBLA/2vBi3warwyGizFF73GlexF5eEZVFXs/OcDbRqCqLAjCAzZwnR5T1mMBTOpk6IfGlRQOCAACbGhzvHnZaHRHRp7IJ8rcn3mEeP9z2TMJQrY2HiDJDOC7saLEDkEVUc3pcdqipjIgCAGxpdMRZRUiU3TiU6zQ5OeO3qCvLyR++2+020q2vqCAI5n89Hs84P/VFsxDT1d/vkAG8ecBdmGdfPnUEs3PMyAHIsjz+wZ8nSUpunLPb7UOvn3QxFLDL5dL1NNtPLorJa50jfc3c47n+F10v7ho4cjx24g+hDV+buGoMohsWSZLS7gU/9GNXFGXoOF0MveCdTqfdbrc2mJEaeqvJyclJu48nkyiK6fuCt9lsnx38hr2S2QimqkIrmeAej+DOZug143A4bDabtcGMVFqcj3k8mDtJ390iRhLCwa7cFdOSZz4Wno+dp7Q+HyOyVprlAGNNEIShN5RxI4piyn5gfJqhDwxLzqqvmmsEovqf9osG8MxmOdeFuZOG+wM89febdinBUPBW/eTPR1oHP+QcIv9+5ddu2vNtAD9oeurO4qtdkjW7H9Pxxz4UcDoGP/SCT7vIcfpf6/h/Jo6WtPvJD/NNUtOx/nAyW778AiNF/jcz5h0+lc/HLp2p724RAbx/SLpoRjLO9H2rseR8LJV/v0TDxwT+NMFgcNz+tr1er6Io5pNq2gjWkFOB3+8XRVHX9f7+fksCuGI6eoKe7c12Tccv3pe+XtNf7h/W/mRJknw+HwBVVQOBwBiHOcocDoe5SSQajUYiaTb1Nycnx+FwAAiFQolEmk088vl85vrSObzga+TZKz3zNwR3t8W6/uPYM2uKbhmDAD+VIAj5+fkAVFW16q/1nCmK4vV6AcRisVAoZHU4I+N2u51OJ4BQKBSPx60OZ2Ryc3PNRdRgMJh2+2UmTJgAwMKPp3Mmy3JeXh6AeDw+MDDwaXfb2WLvC3sAVOYn8uRU+b90Op1utxtAJBKJRtNsV3+6nI9NykFBjq9zQGrpFT6sD1f4Exg8HzMMI1VeCsNm1fmY+RZBlNbS7HIdkUkAbl4YnFGYAJDQhF9t9nYOsC8rpai/m3iPAAHAf598vlcNWh0OEaWx2sHpcSunpNllXDpPwinz5Orq2cqOKHsxgad0JYu4c0mgJFcFEI6Lj2/0DsT4eqZUtMg946rcJQD6tdDPOl+wOhwiSleNPXJTrwzA59LnTEyznR10/paURe2yAWDPCXt/lOc8RFmKf/yUxhyy8dXqgM+pAegJS09s8sbVdC3XpMz23Yl3i4II4BcnX2xLdFsdDhGlpQ2Dy+8rpiR7klNWscvGhZNjADQdWxu5CE+UpZjAU3rzOvSvrwi4FR1AS5/81BavmmYFm5QVLnCW3+K7FEDUiP/o5HNWh0OUyUIxHGoXMq9XVX9E3NtmB6DIxpKyNKszp9FSMyX5q9/U4NB4wkOUlZjAU9rLd2tfrQ4okgHgSKftuZ2ezDtvowzw0MQ7FEEG8OuuN+tjbVaHQ5Sx6o7ih2+I//KW//X97t5w5pzn1NU7zYRtSWnUaeMHXZYq9qhT8hMAAlFxX3uajagkolGROR9slM1KfeqXq4LmFJKdLfY397usjojo40qVwrsnXAMgYaj/2vaM1eEQZawNhwGgLyK+d8T58Nv+R+tyd5+wp/taZUITtjQ6AAinrMFSdhp6AdQe5y56omzEBJ4yxOzi+Op5ybk77x5xDfXpJUod3yq+PUdyAvhD7/o9keNWh0OUgXQDl12AignJBWrDwJFO29NbPf/8J//rB9xdoXSdV7K92R6KCwBmFccLclJ31BmNg7nFsVyHDqC+29bSa3U0RDTumMBT5lhWEf3cjLB5/NJet1krSJQ68mXv1wtuBGDA+OcTv7Y6HKIMJAq4dBa+e4P+rct7L5secSnJlfdgVHzvsPPf3vb995/zNjc44lo6tYAzTmlfx+lxJIqorkguwr93IJ1eyUQ0KpjAU0a56oKw2drHMPDstpz6bpvVERGd5puFN0+QcwG8HdhWO7DH6nCIMlahR7t2dujvru69c0lwekFiKMtp6ZN//2HOP73p//2HOS19spUhDtvhDqUjKAEo9mrTChJWh0PWW1YRlUQDwMZjQihmdTRENL6YwFNGEYCbFw7MnRgHoOrCrzZ72wLpcX5GWSJHcv5V0RfM43888ZQBdqIiGkOSaMwvid1f0///XdVz7eyQz5VckI8mhM0Njv/+c95/vOt774jT3J2esjYcS5Y6r5wSSelAabzk2PX5JXEAcRV1R62OhojGFxN4yjSigNsWB0t9KoBoQnhys7c/ytc5pZCvFayapBQA2B469Fb/VqvDSV09YfFwu9VBUKbIdeqXTY88dEXP/TX980ti0uDHwsmg9Pp+9z+96X96q+dIZyr2du8ckA53KgBcin5hKRdbKammMrmL/p39MFLwhUtEY4aJDWUgRTLuqw6YbX56w+LjG3PDqb26QlnFLti+VXybefyDtrW6kebdscdGf1T82Z9dP3wDu5qsDoUyiCBgekHiziVBc0F+qBucpgu7T9gfrcv997d97x1xBmMpdHZUe9xppmfV5VGbyESNksr9iZJcFUBHAHtbrY6GiMZRCn1EEY0il6LftzyQY9cBtAekX2/1ajpzeEoVt/uvmOEoBXAg0vh87/tWh5NyBmLio3W5XQOiqmHdZqi8xEGjzWPXL5se+dbneh9Y2b+4NDaUGHeFpNf3u3/wlv+pLd4D7Ypudb4cjgvbmuwAJBHLOT2OTrdi8CXx2Hph7Rbvn486G3psCZ7tEGU6lgdTxvK7tK9WBx6pzY2pwrEu29PbPHctpKCCugAAIABJREFUCaTrBCHKLJIgfnviHffVPwzg4bZnPu+7WBH4bpwUSQiPb/SaLbu8Tvz1lZBFcN8wjQUBqMxPVOYnbpwn7Gyxb210tPbLAHQd+9qUfW2K16FXlUaXlMfy3dZMbtvalGyYP78kOTmMaMjCybHX9+cMxDAQxd42ZW+bAkASMSlXLfMlyvxquS8x1PeBiDIGTxkpk03OU+9aEvzVZq+mY1+b8spe9+qFXMEYb7qO1n65rUVu6cNkP2rKrQ4oNazKq1nsnrk9dKg53rG2642vFdxgdUQpIZoQHq3LNZMot93422uFiXmIcGwWjTGnzaipjNZURk/0y1uaHDub7ZGEACAQFd894nrviGtqQWJJWXReSVwex03suo66ek6Po09lE437LjZe+VBo7Ppop5Kmo6lXbuqVcRwAvA69zJeo8KvlfnVSnjqeL2AiGiNM4CnDzSiM37Iw+LsdHnOOrs+N1UutjikLxDWhqUeu77E1dNsae+W4Orij7xi0hLK8nGOQIEB4qPiOW4/9PYAftv/mNv/nciSn1UFZLK4KT2zympO9nDbjgYvDk3xuq4Oi7FKSq35+3sCqOaF97crmBsfRTpsBGMDRTtvRTtsLu40Fk2LVFdFJueo4BLO33d4bFgGU+xNmZ1aij5k32VhQJqiasbe+v6HH1tonH++SeyMfbTcMRMW9bfa9bXYAoogCt1aRn6jwJyblqsVea/aVENF5YgJPmW9xaSwQEV8/4Abwyh7nxHxUT7U6pkwUiov13XJDt62hx9bSL+ufsmvv5T3OsrzY+Jz+prhLvRde7FmwPvhhtxr4ZedL/6v4S1ZHZKWELjy5xdvQYwNgl42vVvdPzmOXFrKGOXxufkmsKyTtbLZva3aYibQ5fG5zg6PIoy0qjS4rj7qUMVzP/GBwetxFU7l3jD6LJGJynjo5L/nBGoiKLX1yY4+tvltu7pOHegDpOk4GpZNBaXODA4DHoU/OUyfnqhX5icp8Ls4TpQ0m8JQVLpsRCcSk2uMOA3hiPTwOTC+wOqaM0BuWjnfLDd22+h5bZ1A644e/w2ZU+BMzJoqtffL2Bqgant7qefDSPrvMcwX8Xck9Vx363waMn3a88JUJ1/plr9URWUPVsXaz52inDYBNMu6tDpT7VUCxOi7KdhPc2pWzwlfMDB/tsm1ucOxrt2s6MDh87k8HXbOL48sqotMKEqPeN8xMwADkOvQ5xewCQSPgdeizi+Ozi+MANB1tATm5ON9tMy9FmYJR8UC7cqBdASCKKPGq5f7E5Dx1Sr7qc3Fxnih1MYGnbHHj3IH+iLC3za7q+Ok7WD5V8jscE71qkUdjJjl8hoH2oHy8S27osTV02/qjZ14j9Tr0yvxEhT8xZYJa5FFFATk5OYIkt/aivR/dIen3H+Z8eXFwnINPQQtd06/PW/5KX11AC/33yd///5PutToiC+g6nt3mPdRhtl8y7lkamJLPIgtKIebwuekFiWA0tK3ZvqXR0R2SAKi6sPuEffcJe0GOVlUWXVIWM0efjIoPjiVralZMiUjcjELnaviL8y19slnBhMHF+Qp/ojJfnczKeaIUwwSesoUg4MtVA49tlI53ydEE3jsoATkABCDPpU30asVerdijFnm1ghxV5tnSKVRdaO6V67vlhh5bQ48t+ilLTYUercKfqMxPVOar/jNdvLfb8MDl+KeXkNCwq8U+bUJiaTn3heK7E+9+o3+zamiPdb58f8ENk5Ts2hyiG1i30zPUPPmuJcEZhczeKUV5HPpl0yOXTY+09MmbGx07mu0JTQDQOSC9vt/95gH31AmJZRXRucUx8fw+RAJRcc8JOwCbZCzh+ySNHi7OE2UAJvCURWTRuLd64InNefWdH91oAL1hqTcs7W9P3iKJKMjRijzqRK9W6FEnejW/SxOybK5qJCE09tjqe2z1XaddpD+VKGJSrjqUtLuVsy89lfpx0/zI8zudAF7c4y7zJdhEZ5pj0hf9lz3b/XbMSPywfd1/lX3T6ojGjwE8vytnV4sdgCjg9sVB87SSKMVNzlMn5w1cPzv0Yat9U8Pg8DkDRzptRzptXod7cWlsaXn0nIfP1dU7zKbiVWUx91iW2VM2++TifEOPrb5bbu3j4jxRSmMCT9nFpRj/50Z0BNDQodafjLcHpPag3BWSTu24puloD0jtAenD1uQtimQUebVij1rs1Yq9arFX84zePsnU0R8V67tsDb22413yyaBsnOlDWZGMcr9q9rAt96vKmcveP8uKqfFDJ8U9J+wJTXhmm3fNJX22kX+TDPPQxDv/0LM+asR/0/P2A4Wfn+EotTqi8WAAL+7O2dbkACAIuPXC4PwSFvpSOnHYjGUV0WUV0faAtLPFsaXREYonh8+9d8T5/lFnuS+xuDS2qDQ2onc5VcOWRgcAAVhRyelxNE68Dt3s3QggoQmt/XJLn9zQLR/vtg3Ezrw4L4mYOLQ4P0H1ObP9ijzR+GACT1lHAIq88Dn0qXlh8xZNR+eA1DEgnwxIJ4PSyaDccXo/trgmNPfKzb0f/b04bUaRRy3yakUercijluRqw1l/TkE9YSm5N77bdjIonfE+Dtko9anTCuKV+Wppniqd9+X2WxYOtPTJvWHpZFD64273rRcOnOc3THcTbfn3Flz3844/aob+r23PPF75kNURjYc39rvr6pNZyufnDSwuZfZO6arYq107O3TlrPD+U4fPGTDLjl7b754/Kba8IloyvOkbm+slM1+aURgv9DAjIgvYJKPCn6jwJ1ZOAU5fnG/ps506c/7TFudH5WyBiM6ICTwRJBHFXq3Yq6EkeUtUFboGpJNBqSMotwelll45GDutojGSEMwzs6FbPA692KMVetRij1bk1Sblqqm5sKzrOBEwM3b5WJctFD9zpabHoVf6ExX5aoU/MSlPHd0CAqfNuLMq+PMNeaqOrU2OqRMSi7I+eXuw+Nanu98KauGX++q2hw4tds+0OqKx9eZB13tHkj26rpsTWl7JKl9Ke/Lg8LnOAWlbk2Nrk93MwyODw+cm56mLSmOLJp9l+Nz7h5PnZpweRyni1MX5uCacGOnifH7C50rLRQ6i1MQEnugMHLIxWBiWTCzDccFcom8PSq198omAHD89qw1GxWBUPNKZTOlFEXkOrcirmVn9pFy10KOJFhXSmx+35kp7ffeZu9CJAgpytIrB1vFjvRGu1Kdec0HolX1uAH/YnTM5T83yhSa/5H2g8PP/1vasAePh9meem/oPVkc0hj445nznkMs8vmZ2+JJp3CRMGaUgR7t2dujqC0LHumybGxx72+1mlZa5Vvnavs8aPrf/BFp7BfObTC9gSwhKOQoX54msxgSeaFhcSvITa+gWcxaLuUp/Mii1ByT1lE5vuo6esNQTlg4M9saTReS7tSKPWuTRJuWpxV7N59LGLqMfiIlNvclRMad+pp5qqLVsZb46bUL8sxeFRt1F0yL1PbZ9bUpcFZ7e6vnmpf227P5E/8vC1b/qfK1T7Xs/sHN98MOLPQusjmhM1NY7X97rNo8/NyN8+fSwtfEQjRFxcPhcfyS0rdmxpdHeGz5t+FyRR1tSHl1cGju1AuvtfcmDlVMi2dY8ldLRaYvzqtDUKzf22hp75OZem9kSwnTq4rxNMibnqZUTtLllmFYIhXN/iEaICTzRORqcxZL88gyF9APSqX3gVB0ng9KpdeYOmzHBrZn5vNn0/jxnCA9dCG/ssbX2nXm6vV02ynxqhT9RkZ+ozLeyf6wA3LoweKLf1xsW24Pya/vcN83L6mJ4t+h4sPjW77Y8CuCfTjz15sz/EJBp5+/bmhwv7U5m7yunRK6+gNk7Zb5cp25eq2rstW1vtg8NnzsZlF7Z635jv3t6YXxxaWzhZK0jgA+bAcClGIvLsr2wiNKOIhvTChLTCpJLHae3tbdpgyc4CU2o77bVd9vePYQvLsXlGV4xRjT6mMATjY5PFtLHVKHz1EL6PjkYPe06czQhmBvMtjfbzVtcilGYo07KG24hvW6gIyg19tgaemwfG+J6qtMK2nPV1FnVcSnGbYuCj9Tl6jpqjzum5MfnlWT1ltGv5F/7y46XG+PtO8NHXu3beENejdURjabtzfbnduWYL+glZdFV80IWB0Q0jgQB5jauay4I7WxxbGmwtwdlAKoOc2Xy1X26PwfmZd+l5dFzmPFBlFJOXZyPqUJTr9zUY2vslZt6beHBxfkpBZaGSJSemMATjRX7yAvpw/Ez9MabnKeahfRTCsWpbhgGmnrEvS3Ohh5bY89Hn4If43dplflqhT9R7k/pWeuV+YkrZ4bfPOAC8Pwuz+S8Pp8rdaMda4po+1bxbd9s+hGAH7StvSZ3mSyceTRA2tlzQnlul8dMThaXxm5ZOJAy15GIxpVbMVZOiaycEmnulbc0Ona12mOqAKA3LPaGAUAUsbyCjSEoo9hlw6woAWAAnUGppV9pC7krCoDs/cwnOkdM4InGz8cK6Q2gNyyZs+jb+6X2oNw5IGmnb6IfLBtLfmmTYBhQdecnv7kkYrBDTKLcn3CPb0H7+bh8evh4l+1Ipy2SEJ7d7vnGij4piyvivui/7BedL+6L1B+Ntv6u570v519hdUSjYH+78ux2r9nHa8Gk2K0XBlNnGwiRVUp9aqlvYNW80O5W+5ZG+9Cl2wtLNbbspgwmAIUebWJe3OdzA4gzgScaISbwRJYRAL9L87u02cXJfeOajs6Q3B6Q2gPmf6Xe8GnbKBOnf87ZZaPcr1b6ExX5iTJfig6uOytBwG2Lg//1Xt5ATGzskd844L5+TvZurhYF8f8t/vI99T8A8HDb01/wX+wQFKuDOi+HO2xPb/WYV6bmTIzftiho1TgGohSkSEZVWbSqLNoTsX/Y7glEcP1cFczfiYjoUzCBJ0ohkohij1rsUTEpues+rgong1JbQG4PSJ0h5WRQEgSU+dRyX6zCnyjxqmJGLFZ77Ppti4KPb8o1DKw/6pw6ITGrKHuL4a/Lq17inrU1dLAt0f1k5+vfKLzJ6ojOXX237aktXnNAw8zC+J1VwWzeXkH0GQo92q2lABCNGgNZ3dCTiIg+CxN4opSmyEapTy31qQAcDi0nJwdAKBSLRDKtQnJGYeKyaeF3j7gM4Lc7ch68rC/Xkb2LUH9f8pVVRx4C8F/tv7sj/0qP5LI6onPR1Cs/sclrNtyu8CfuWhrk7F8iIiKi88GlECJKFVfNCpsNAkJx8dltHj2Lc73qnDmXexYB6NECP+/4o9XhnIu2gPzEplyzO1e5X71veYBdtYmIiIjOExN4IkoVoog7qoIuRQdQ321751BaLjuPlu9NvlcURAA/63ihU+2zOpyR6RyQHq3zmiMSSnLVe5f122Vm70RERETniwk8EaWQXKd+26LkgLG3D7uOdNrO8oDMNdtRcWPeCgAhPfqj9uesDmcEukPSI7W5AzERQLFHvb+m35U+MxGIiIiIUhkTeCJKLbOK4iunRgAYBn6z3ROMZe/b1Hcm3mkTZABPdr/eGG8/6/1TQV9E/GWtNxAVAUxwa/fXBNJooiERERFRisveM2MiSlnXzQ6V+1UAAzHxN9s9RrYmgFPsJeYc+Lie+GH7OqvDObv+qPhIbW5vRALgc+n31/R7srgTIREREdGoYwJPRClHEnH74qDDZgA42ml7/4jT6ogs87fFtztFO4Df9by3L1JvdTifJRQXH6vL7Q5JAHKd+jdW9PtczN6JiIiIRhMTeCJKRX6XduvC5CjkNw+5G3qytBi+yOa/v2AVAN3Q/639WavD+VSRhPBonfdkUAKQY9fvX97vc2lWB0VERESUaZjAE1GKmlcSq66IAtB1PLvNE4oLVkdkjTVFt/hkD4DX+jZtDR20OpwziKrCYxtzT/TLAFyK/vWa/kIPs3ciIiKi0ccEnohS143zQiW5KoC+iPjbHZ7srIXPldx/WbjaPP6HE09aGssZJDThV5u8zb0yAIfN+NryQLGX2TsRERHRmGACT0SpSxaNO5cEzRHiB08qtceztBj+G4U3TbTlA9g0sO/d4A6rw/lIQhee2OSt77YBUCTj3mWByXmq1UERERERZSwm8ESU0ia4tZsHi+Ff3edu6pWtjccSDkF5sOhW8/j7Lb/SjZRoDqfq+PUWz7EuGwCbaNxbHajMT1gdFBEREVEmYwJPRKlu4aTY4tIYAE3Hb7Z7oolsLIa/a8LVlfaJAPZHG17qq7U6HOgG1m33HDypAJBF3LU0OHUCs3ciIiKiscUEnojSwOoFA2ZftO6Q9PyuHKvDsYBNkL898Q7z+F/ank4YVu5U1w38dodn9wk7AEnEnUsCs4riFsZDRERElCWYwBNRGlAk486qgE00AOw+Yd/c6LA6Igt8wXfxPOcUAMdjJ57tftuqMAzghQ9zdrbYAYgCvrQoOLuY2TsRERHReGACT0TpodirrZoXMo9f3O1uC2RdMbwA4Tsld5rH/97+m4geG/8YDODF3TnmBRQB+MKCgYWTLAiDiIiIKDsxgSeitFFdEb1wcgyAqgtPb/XE1Kwrhr/Su2RFzjwAJxM9j3W+Mv4BvLHfXVefzN5XLxhYWh4d/xiIiIiIshYTeCJKJ19YMFCQowHoHJBe3OO2OhwL/F3JPQIEAD8++VyvGhzPp37zgOu9I8lJftfNCVVXMHsnIiIiGldM4Ikondhl4/bFQVkEgG1Nju3NdqsjGm+L3TOvyl0CoF8L/azjhXF73vXHnO8cdpnH18wOXzItMm5PTUREREQmJvBElGYm56nXzk4Ww7/wYU5HULI2nvH33Yl3i4II4BcdL7YlusfhGWvrna/sTe53+NzM8OXTw+PwpERERET0MUzgiSj9rJwamTMxDiCuCU9v9ST07CqGv8BZfrPvEgBRI/6jk8+N9dNta3K8tDuZva+cErl6FrN3IiIiImswgSei9CMAty4M+lw6gPag/Oq+rCuG/87EOxVBBvDrrjfrY21j90Tbm+3P7coxAABLyqJDgwCIiIiIaPwxgSeitORSjDuqApIIAHXHHbtasqsYvlQpvHvCNQAShvqvbc+M0bPsOaE8t8tjGABQVRa7ZeFAdm11ICIiIkoxTOCJKF2V+dQrZya3c7+wO6c3nF3F8N8qvj1HcgJ4oe+DPZHjo/79D3Uoz2736DoAzJ0Yu2VBUGD6TkRERGQpJvBElMYumx6eUZgAEEkIT2/zqLrVAY2jfNn79YIbAeiG/i8nnh7db36k0/bUZo+mCwDmTIzfURUU+XFBREREZDWekRFRGhME3LYo6HHoAJp75TcPZFcx/P9TuNovewH8KbC1dmDPaH3bxh7bU1u8qi4AmFGYuKMqKPGzgoiIiCgF8KSMiNJbjl3/8uKgKADA+qPOfW2K1RGNH6/k/mbhzebxP554yoBx/t+zqVd+bKM3rgoAKvyJu5cGZHEUvi0RERERnT8m8ESU9qZOSFw2PQzAAJ7b5ekNZ9E72/2FqyYpBQC2hw691b/1PL9bW0B+YlNuTBUAlPvV+5YHFInZOxEREVGqyKLTXCLKYFfNCk8rSAAIx4V1O5Kt17KBXbD97+Ivmcc/aFurG+f+f945ID1a5w3HBQAlueq9y/rtMrN3IiIiohTCBJ6IMoEg4EsXBl2KDqC+2/anwy6rIxo/X/ZfOcNRCuBApPH3vX8+t2/SHZJ+UZs7EBMBFHvU+2v6XQqzdyIiIqLUwgSeiDJErlO/fXFyUPm7h12HO2wWBzReJEH89sQ7zON/aXs6bqgj/Q69YfGXtd5gVAQwwa3dXxNwM3snIiIiSj2y1QGcXXNz829/+9vGxsb29vb8/Pzy8vLVq1fPmjXrY3fr6OhYt27dzp07A4GAz+erqqq6/fbbc3NzLYmZiCwxszB+0bTI+qNOw8C6HZ6/ubTPbFCf8Vbl1Sx2z9weOtQc71jb9cbXCm4Y/mP7o+Ijtbm9EQmAz6XfX9OfJT80IiIiorST6ivw77777po1a9avX9/a2ur3+7u6ujZu3Pjtb3977dq1p96tvr5+zZo1b7/9dnd3t9vt7ujoeO2119asWdPR0WFV5ERkiWsvCJX7VQADMfHZ7R49OxaSBQjfLv6yefzD9t8MaJFhPjAUFx+ry+0JSwBynfo3VvT7XMze6f+2d+dxUdX7H8c/ZzaGZYYdARFZFHMJFElzK8WVCoXcUrv2e9S1kqRri/fa7XetW7+y1SQtxZZrm7lrWibuOwq45JqIiGyxD9vAMNv5/XG6EyIgmPKdr76ff/SA4wFfTONwPnO+cwYAAADslF0P8DqdbsWKFRaLZeLEiWvXrk1OTl67du3s2bNlMtn69euPHj1q23PJkiV1dXVRUVFff/31119//cUXX3Tv3l36cob9ANDx5DKa3r9aev325TLlvkuOrIs6yAht5AOaCCIqN1evKN3Sli+pNwmfHdEW18iJyMXBOmtQlbuT5fZWAgAAAMCfYNcD/O7du+vq6vr06fPEE08oFAoikslkMTExU6dOJaLt27dLu2VmZmZlZXl6es6fP9/NzY2IvL29X3vtNZVKlZGRUV5ezvBHAICO5+5kndS3Vvp4x0XnnIq75cXw/+v/hEACEX1SsqnCXN36zgaT8Hmqa2GVgoicVNanB1f5aDC9AwAAANg1ux7gr169SkRDhgxpsn3AgAFElJWVJX26a9cuIho8eLBKpbLto9Vq+/fvb7Va9+7d20G5AGA3+vg1DAo2EJHVSt9laOqMdv1Yd6v0c+r+sNsgIqq26JeUbGhlT5NF+M8xbZ5OQURqpfjXQdW+WkzvAAAAAPbOrg9qQ0NDH3744fDw8Cbba2pqiMjZ2Vn6tKCggIgiIiKa7CZ9YX5+/m0PBQD7M76P3t/VTERV9bLVJ1zujtfC06t+MxWCnIg+K9laYCxtdh+TVfjyqPZKuZKIVHLxyfurA9zafeF6AAAAAOh4dn0V+ri4uOs3Go3GtWvXElFUVJS0paKigoiuv+C8tJxep9Nd/02ysrIWLVp0/fa3337b9rzA7SaXy6UPNBqNKHI2XMhkMum/3F3nXxCkdxkjhULBXbx0sxORWq1uvN6EC7Y7vLOzc4fd4ROi6a0fqd5Evxarjhe6j+x5k5dns93y9n+f6e/qOkM39quibQ2iaUnFpmU95knbbXd4s5WW71NcLhOISCWnOSMtPXydWBa3zHazOzg4SK+i4kjjO7yjI2cXYrDd2hqNhm3JTeP615NKpeIu3vav1dHR0cHBgW1Me90Bx2OCIHB3n2FyPMbd/1+AZnF2SFRRUfH2229nZmZ6e3tPmTJF2ii9yv364wytVkv/He+bqKmpSUtLu367IAhKZUe/XJa7A9PGOv7mulVkMpntgIM7crncdsDBnY68w/t70BNDafleIqINx+XdfeWhPn/qG3Jxh38r7Nm1JbvrrQ0ri356KXh6T2UQ/ffBzSrS53vpTD4RkUJGCSOpTxcOHn/wr5UVLu7wzWLy2/xWwR2eFRyPMdGRd3gM8HBn4OY3hMFgWLNmzezZszMzM7t27frWW281ebrO9kyejfSv1GzG0lCAu9eAEBrSnYjIYqUV+6jeyDro9uvs4P1sl3gisojW1y5/ZttuFenz/ZR+hYhILqOEkRTehVUjAAAAANwMPp5rPHz48IoVK3Q6nbOz88yZM+Pj4xs/v+vp6VlQUFBTU+Pn59f4q6SXynt4eFz/DXv37v3DDz9cv91sNje75P52cHFxkZ4ura6utlg4u3yUm5ubIAiiKFZWVrJuaR+5XC4tzTCZTLW1taxz2sfBwcHJyYmI6uvrDQYD65z2cXJyktZV1tTUdPDTao/0ErKKNMU18tIaSt5jfGKgvr3fQavVSo85Hfb48CcluE/4PH9LjaVuffHeY1XnBrr2NpnN/9lvOZrjQEQygaZF6btqjHb+0yiVShcXFyIyGAz19W19Z3s74ejoqFariai2ttZkMrHOaR+NRiOdiqysrOTuhJW7uzsRWSyW6uobvBGDvVEoFNJaQqPRqNe3+2GKLbVaLb1UpK6urqGhgXVO++B4jAnb61w6+HhMeogA4Jq9D/BGo/HDDz9MTU1VKBSTJk169NFHpeO5xjw8PAoKCq7/VS1t8fLyuv7bqlSqzp07X7+9vLy8wx67bUdFFouFu18YoihKvzC4K7fhMd5qtdo+4C7edofv+Hg50Yyo6iUH3EwW4XSB6vBl4/1BN/n0By83u5vgMtsn7r3fVokkLrj82fbIxd8flR3NURCRQDSxb224n8H+fxTbE7U8/mtleIf/8xrH2x52uMPdzW5bSMjjfebO+PXE7/EYcXiHt+HxER6ALbteQm+xWN55553U1NQuXbp88MEHM2fOvH56JyJ/f38iOnfuXJPt58+fJ6Imp+UB4C7kq7XE9vn9jNaWM87Sm5/f2RJ84r0VbkS0o/zYhweL9l2UEZFAFB9Re18gZ8s3AAAAAEBi1wP8/v37MzIyevbs+dFHH4WEhLS026hRo4jo8OHDjU8UGI3G9PR0mUwWHR3dEa0AYN/uDzJEdG4gIrNVWHVcY7Q0vWrGHcZZpp7rO9nNFDK0/NXzmb7Sxth79Te9+gAAAAAAmLPrAf7HH38koqlTpwqCYLqO7WW0PXr0CA0NLSoqWrZsme3Cde+9915dXd2AAQN8fP7cVacB4E4xsW+tp7OFiEpq5JtPN7Oc545RZxRSr6jrL/wl/rfvuusfkTaqAw6d16zZoNt/sOaXC/VXS82VVpHX1dEAAAAAdyf7XUdqsViuXLlCRK+//nqzO/j5+SUnJ0sfJyYmvvLKKykpKYcPH+7SpcuVK1cMBoOHh8esWbM6LBgA7JxaIc6Iqvn0oJvZShm5DqFexv5dOLvYUutEkS6VqjJyHc7+pjJb/1hiIJL1pNvnv8j+Q/nX7C8TZF5yV0+F1kfp7q1085RrvRRunVTunnJXL4VrJ6W7l9LNQeD1rYkAAAAA7jy+EaHsAAAgAElEQVT2O8CXlpa2/ZoWISEhSUlJq1evPnny5KVLl9zd3UeOHPnYY481eas5ALjLBbiZH+qt33LGmYg2/eLSxc3so7kTrp2jq5OdKnA4mqPW1V3zDsyujtYcza7dihU1ioLrv8oqWkvMuhKz7oLhakvf2UXu2Enh4anQeildOyk8vBSungptJ5WHl9zVU+Hqo3R3lTvf+p8HAAAAAJpjvwO8r6/vli1b2rX/3Llzb18PANwZhoTUZ5cpz/6mMlqEbzO0iQ9WKmWcvVGWjckqXChSHctRZ5UqG/8MCpnYy9c4MMjQ3cfs4TEqs65HYV1pTlVBiUlXbq4qNVeWmivLTFVl5qpiU4Xe2tqr4mst9bWWgssNzcz/EpWg8FK6eSlcfRTuXkpX6QNPhdZb6d5J6e4p13oqXBWCvKUvBwAAAIC2s98BHgDgdhCIJvWtKah009XLi6rlP551jg/vuHegvVXyKxXHrqpP5jsYzddcjS/AzRzZpSEywOCkEolIIEEmyO5x7hqq8g8Xgpr9Vg2iSWeuqTTXFJt1RaaKKkttsUlXZKqotNRIH5Sbq8xii+sUjKK50FhWaCxrpdZBUPoqPTsp3d0ULr5Kz06K/36gdHeVOfsqPd0Ud/IlCQAAAABuFQzwAHDXcVKJM+6rWXbIzWKl1CvqIA9TvwA+XgxfZZCdyHNIu6ou119zTlurtt7r3zAwqMFXY27v93QQlL5KD1+lxz3UtdkdrKK1zFJVbq4uMelKTZXlluoyc2WxUVdukc7h68pMlQ2iqZW/okE0XTUWXTUWtbSDk0wtvereU+HqpXD1Ubp7KVx91Z4hli79tffg9D0AAACABAM8ANyNAt3No3vot19wJqJNp126epg9nOz3xfBmq3C+SHU8z+FiscraaK28XCaG+Zj6d2no49sgu21vKiITZD4Kdx+Fe0918xM+ERlEY6W5tthUUWSqqLT8/kGVRW/b0vpF7+ushlyjIddYfP0f/TLom+7yzrfmJwEAAADgHAZ4ALhLjehen12uyixRGkzCt+mahGGVCvt7Y838SsXxPIdT+Wq98Zql8p00lsguhgFdG5xVdvFWcGpBJZ3Gj2hhB6NorjBXV5prqqz6YpOuyFReaa4tNv/3A5Ou0FRmEptZPuCjcif7fWoFAAAAoENhgAeAu5Qg0GORNYv3uVUbZPmViu3nnR/po2cd9bsag+yXQof0qw6/VV/zKO2kEu/1bxgUZPB3bfdSebZUgkKa8FvZp9xcXWauLDdXF5sqysxVOrFWR7VeSjeTxdhhnQAAAAD2DAM8ANy9XBys06NqVhx2tYp08LJjsKeptx/LWdFspcwS1Yk8h3NFDpZGZ9ZlAoV6mQYGGXr7Nsjtb5nAreKp0HoqtLZPVSqVVqslotZeXg8AAABwN8EADwB3tRBP04iwut0XnUSidac0/q46dycGi9KLquUn89XpuQ61DdcM6D4aS/8uhvsCG1wc7GKpPAAAAAAwhAEeAO52Y3rUXa1QZpUq64zCquPaZ4dUdthZ7jqjcKbQ4dhVdX7lNY/GaqUY0bmhf5eGIA+cfgYAAACA32GAB4C7nSDQ1Miaj/a61RllVysUOy86jetZd1v/RlGkrDLliTz16QKVyfrH1ekEgbp5mSK7GML9jUq52Mp3AAAAAIC7EAZ4AAByVVun9a/9MlUrEu295BTiaQrzuS2nvktq5L8UOGTkqXV115zl93ax9O3cENW1wd0Rl1wHAAAAgOZhgAcAICLq4WN8oFv9/ixHUaTVJzQvDK/UqG/Zy84NJuFckepEnjqrVNn4xLpSJvb0NQ4MMnTzNgktfjUAAAAAABEGeAAAm5ie+pwKxdUKZW2DbNVxzazBVbI/N1WLIl3VKY/nOZzMczBarvleAW7mgV0N/QIaVAoslQcAAACANsEADwDwO5mMZkTVLN7nXmcULpcp911yig67yRfDV9bLTuY7HM1R6+rkjbe7qq2RXRoGdDV4OmOpPAAAAAC0DwZ4AIA/uDlap/arWXlMKxLt+NUp0N3UzbsdL4Y3W4XzRapjOU2XyitkYi9fY2SXhns6Gf/kWX0AAAAAuGthgAcAuEZPX+OgEMORbLVVpDUnNS8Mr3Rvw1flVyqOXVWfyndoMDddKh/ZpaFfgMFZhaXyAAAAAPCnYIAHAGgqtrf+armioEpRVS/7/rjLSw+1uGe1QXY8zyH9qrpMf81SeY3aGu7fMKBrg5/WfNtzAQAAAODugAEeAKApuUx8/L6apH1uBrNwsUS185w1JvyaHSxW4VyR6niew8USlbXRteoVMuruY+zfpaG3b4NcRgAAAAAAtxAGeACAZng6Wyb2rf0uQ0NEG4/Lwnwp1IeIKL9ScTzP4WS+Q53xmgG9k8YS2cUwoGuDs+qWvfkcAAAAAEBjGOABAJoX0bkhs0SZnqu2WCl5H0X3pAO/uhdVX7NU3lll7RfQcB+WygMAAADA7YcBHgCgRXHh+lydsrhGXlZDa9OI6PfpXSaje3yMUYGGezoZFVgqDwAAAAAdAgM8AECLlHJxRlT10oPuxv+eX++ksUQFGiK7NGgcsFQeAAAAADoUBngAgNb4ai1/fcC6/Yysqxf19q4MdMdSeQAAAABgAwM8AMAN9AsUo4KJiMrKML0DAAAAADN47SYAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABzDAAwAAAAAAAHAAAzwAAAAAAAAABwRRFFk32JHy8vIOu0HkcrlMJiMis9nM3f8FhUIhCIIoimazmXVL+wiCoFAoiMhqtVosFtY57cN1PNd3eKVSKX1gMpnYltwEKZ7Hf60ymUwulxPnd3iLxWK1WlnntI/0CE/419qxuH6Et/1r5fE+w/WvJxyPtZeXl1eH/V0AtwkGeGZeeuml/fv3E9GGDRu6du3KOqd9Ro0aVVlZ6ebmtmvXLtYt7XP16tWJEycS0YMPPvjhhx+yzmmfLVu2vPHGG0T0/PPPz5w5k3VO+7z55ps//PADEX3xxRcRERGsc9pn0qRJOTk5RJSRkcG6pX2qq6ujo6OJKDw8/Msvv2Sd0z4HDhx48cUXiWjmzJnPP/8865z2Wbp06cqVK4nogw8+GD58OOOadpo1a9bJkyeJaOfOne7u7qxz2mfAgAFWqzUwMHDjxo2sW9rn9OnTTz75JBGNHz9+wYIFrHPa55tvvklKSiKi//3f/42Li2Od0z7z5s3bu3cvEa1bty44OJh1TvuMGTOmoqJCq9Xu2bOHdUv75ObmPvroo0T0wAMPLFq0iHUOAE+whB4AAAAAAACAAxjgAQAAAAAAADiAAR4AAAAAAACAAxjgAQAAAAAAADiAAR4AAAAAAACAAxjgAQAAAAAAADiAt5FjJjMzs7KykojCw8PVajXrnPY5ceKE2WxWKBSRkZGsW9rHYDCcPn2aiNzc3MLCwljntE9paemVK1eIqEuXLn5+fqxz2ic7O7usrIyIevbsqdFoWOe0z+nTpw0GAxENGDCAdUv7mM3mEydOEJGLi0uvXr1Y57RPZWVlZmYmEfn6+gYGBrLOaZ+8vLzffvuNiLp3787dO7GdP3++traWiPr162d7W3VepKWlEZFarQ4PD2fd0j61tbXnz58nIi8vr5CQENY57fPbb7/l5eURUVBQkI+PD+uc9rl06ZJOpyOie++919HRkXVO++B4DOAuhAEeAAAAAAAAgANYQg8AAAAAAADAAQzwAAAAAAAAABzAAA8AAAAAAADAAQzwAAAAAAAAABzAAG/v7Pwqg1lZWVevXmVdAQAA0Fa5ublZWVmsK26SnR8VtM7O43FIAwBcwFXo7UVJScmRI0eGDBni7e0tbdm7d29KSkp2drajo2P37t0nT57co0cPtpHXGz9+PBENHz48ISGBuzfDI6KampoLFy7U1NRERUW5uroSUUFBwcqVK0+fPi2Tybp16xYbG2vP7xx26tSpAwcOlJaWlpeX6/V6d3d3Dw8PT0/PHj16DBw40M7fra2srGzfvn35+fkVFRU6nc5sNnt4eHh5efn7+0dHR9v+IcAtlJqampKSkpWV5ezsfN99902ePFm629uYzebnnnuOiJKTkxk13pm4vuUtFktubm5hYaG3t7ft3Z5SU1N37txJRIGBgTExMZ06dWLa2D4JCQn5+flbtmxhHdK8goICIvL39xcEofHGVatWXbp0qaysrHPnzmFhYdOmTfPy8mKX2Roc0rDC9VEN14c0AB0JA7xdSElJWbFihclkSkpKCg4OJqKPP/54165djfeRyWRPPfVUbGwso8bmSb/tiCggIOAf//hH165d2fa0S3p6+ocfflhXV0dEWq32o48+slgs8+bNq6qqarzb1KlTZ8yYwaixRZmZmUuXLs3JyWlpB7VaHR8fP3XqVJnM7hbalJSUrFixIiMjw2q1NruDTCYbMGDArFmzMMbfQitXrty4cWPjLT4+Pm+99Vbj0ctkMk2cOJGI7Ha24RHXt/y5c+c++uijkpIS6dOIiIhXX3119+7djZ9ocHR0nDNnzrBhwxg1tpudD/DSL9a1a9faZsiDBw8mJSUZjcbGuzk5Ob3wwgsDBw5kkNgqHNKwwu9RDdeHNAAdDwM8e+fOnXvllVcEQRg6dOgzzzyj1WpTU1MXLlzo6Og4Y8aMfv36Wa3WI0eOrFu3ThTFpKSkwMBA1sl/kH7bvfLKK8uXL9fr9ZMnT46Li3NwcGDddWNFRUUJCQlmszkkJESlUl28eDE0NFSj0Zw6dSo2NjY6OlqpVKalpa1atcpsNi9atCg0NJR18h9KSkoSExPr6+t79eo1ZMgQlUp17NixjIyMkSNH9u/fv7y8PC0t7ezZs6IoDho0aP78+Y1P4zCn0+nmzp2r0+lUKlX//v3Dw8Pd3Ny0Wq0oijU1NdXV1efPn09PT6+rq/P09ExKStJqtayT7wQXLlz4xz/+IZfLH3vssfvuu6+mpmbt2rVnzpzp2rXr4sWL5XK5tJvdjpH84vqWLykpSUhIMBqNLi4unTt3Likp0el048aNO3DgwLBhw/r3728wGI4dO3b48GEHB4dly5bZzwnhf/3rX6386a+//trQ0BAREWHb8uabb97+qLZqMsDrdLqEhAS9Xh8ZGRkXF+fv719RUXHw4MEff/zRycnp008/dXd3Z538BxzSsMLvUQ3XhzQATChYBwCtXbuWiJ555pmHHnpI2rJ9+3YiSkxMHDp0qLSla9eurq6uy5cvX79+/YsvvsgqtSX9+vX7+OOPk5KSvvvuu5SUlMcff3zEiBF2/gi7Zs0as9k8bdq0adOmEdGOHTuWLl1KRLGxsX/961+lfbp06eLk5LRs2bKNGzfOmzePZe611q5dW19fP2rUqMTEROl2Hjt2bHJy8vbt20eNGjV06NAJEybk5uYuWLAgNTV19+7do0aNYp38h9WrV+t0urCwsAULFjQ7nMfExBiNxnfffTc9PX316tVPP/10x0e2pKioqF37+/r63qaS9tq8eTMRPfvss2PHjpW29OzZ85VXXrl06dLmzZul0dFu8XuzE+e3/OrVq41G44MPPpiYmKhSqSwWyzvvvLN9+/bBgwdLC/6JaPjw4d99992aNWvWrl2bkJDANtjm3LlzZrO59X1++eWXjon5k7Zv367X6++///5//vOf0hYfH5977rnH1dX122+/Xbt27TPPPMO2sDEc0rDC71EN14c0AExggGcvOzvbyckpJibGtiUnJ0elUg0ZMqTxbmPHjv3iiy8uX77c4YFt4urqumDBgl27dn3zzTeLFy/euHFjTEzM8OHDnZ2dWac1LzMzU6lU2o6eR48evWrVqoqKinHjxjXebcyYMStWrLC3q9qcPHlSWn/Y+JBixowZ27Zt27JlS+/evYkoMDDwn//858svv7xjxw67+m2Xnp5ORPPnz2/l1LpKpZo/f/706dPT0tLsaoBvb4z9nE3NyclxcHAYM2aMbYtKpXr11Vdnz569fv36cePG2e0/VeL5ZifOb/nMzEyFQjF79myVSkVEcrl8woQJx44d8/f3b7zbpEmT1q1bZ1eXhXv33XfffffdkpKSoKCgyZMn21Y6SFasWFFRUTF//nxWee0irSueMmVKk+0TJkz47rvvLl26xKCpZTikYYXfoxquD2kAmMArSdhraGhocmwhiqJWq23ydK9cLnd3dy8uLu7YuvYZNWpUcnLy1KlTi4qKkpOTn3jiicWLF2dkZEivyLIrJSUl7u7u0lEpEQmC4OPjQ0RNLsUkl8u9vLzs7WavrKz08fFpciTh4uLi5eWVmZlp29K9e3eNRpOXl9fhga2prKx0c3O74VJbpVIZHBys0+k6pqqNEhISQkJCpI+VSqX2RtjWNlZRUeHp6dnkUcXDwyM+Pl6v12/YsIFVWFvwe7MT57d8cXGxj4+Pk5OTbUtAQAARNTn6d3Bw8PLyki69Zie6d+/+0UcfRUVF5eTk/Pzzzz179hzciPQTNd7Curc15eXl9N9bvjEHBwdvb+/c3FwWUS3CIQ0r/B7VcH1IA8AEzsCzFxAQkJWVdeXKFdsRalhYWHp6usFgaHwR1Lq6utLSUk9PT0aZbaVWq2fMmBETE7Nt27aUlJQ9e/bs2bNHEISQkJA+ffo89dRTrAN/5+XlVVpaarFYbIcaFRUVRFReXu7n52fbTRRFnU5nb5dS8/b2bnay1ev1SqXS9qkgCIIg2NsVXzQajU6nq6qqanIV7iasVmteXp69DWPjxo0bPXr0woUL09LSRowYMWfOHNZFbeXj41NUVGQ2mxWKax724+Lifv75582bNw8bNky63JQd4vdmJ85veVdX1+rq6sZbXFxcpPXPTfasra1tPOfbA41G869//WvdunXffffd3LlzX3755XvvvZd11M3o1KlTZmZmeXl5586dm/xRXV2dvZ0TxiENK/we1XB9SAPABP4ZsDdixAgieuedd8rKyqQtQ4cOFUWxyZmZ7777ThRFXo4/PDw8Hn/88S+//PLFF1+89957ZTLZ5cuXf/jhB9ZdfwgJCTEajSkpKdKnx44dky6zvHfv3sa7HTp0yGg02tVVdogoODi4vr7+4MGDjTeeOHGirq4uKCjItuXQoUPV1dWNt9iDfv36EdH1V1RuzGq1Llu2TK/X9+3btwPT2kQul1+/ltX+BQUFmUymVatWNdmuVqtnzZplNps/+OCDVv6PMMfpzU6c3/IBAQG1tbVpaWm2LQqFYsmSJc8//3zj3c6cOVNXV9d4SLATgiBMmTLlzTfftFqt//rXv9avX8/RhXsLCgosFgsRPfjgg0SUmpraZIdTp07V1tba282OQxpW+D2q4fqQBoAJ+euvv8664W7XrVu3c+fOZWdnb9u2LTc312w2e3t719TU7NixQ3rwvXLlyrfffrtnzx6lUvnSSy/Z1TnJ77//nogmT57c5OSSRC6XBwUFjRw5cvz48aGhoWq1+v777+/wxuYFBARs3779+PHjly9fPnr06Jo1a3x8fPz8/I4cOeLg4ODv72+xWA4fPrx8+XKTyZSQkCAtRbMTPj4+O3fuPHHihIuLi7e3t9FoPHbs2CeffNLQ0DBjxoygoKC6urpvvvlm5cqVoig+++yzTV6wylZwcPDu3buvXr26e/du6XRBbW2t0Wisra397bffrly5smPHjmXLlv3yyy9OTk5///vf7e38EhG5ubmtX78+JCTEbt9N93qBgYEpKSnnzp07e/aswWBwdHS0nUQNDAzMzs4+f/78mTNnvL299+3bR0TSZZDsCo83O3F+y7u4uOzfvz8tLU16isHV1bXJQ70oiidPnlyyZEldXd3kyZO7devGqLQ1nTp1Gj58+MWLF3ft2pWVlRUZGblr167q6mq7uqkbk36xpqSkrF+//sCBA2VlZcXFxadPn46IiJBOnIqiePz48UWLFjU0NPzP//yPXQ1jOKRhhd+jGq4PaQCYwNvI2QWj0fif//xn+/bt0tPtzfL29k5MTLS3E5LXv10tR3bt2vXpp59KVypWq9Xvv/++xWKZP3++wWAgIkH4/V/HmDFj7HDJ7qpVq1avXt1k48CBA1999VUiys3NnTNnjiAI06dPnzp1KovA1mRnZy9ZsqT1yxeFhoYmJibaFmHam6+//jogICA6Opp1SDvs2bNnxYoV0qs3H3744cZXrjYajQsXLjx+/Lhti11dB86Gx5udOL/lv/jiiy1btkgPhq+//npkZKTtj9LS0t5///2GhgYi6tWr18KFC+35St0Wi+Wrr77avHmzt7e3wWCoqamxt5vaZvXq1YWFhQUFBQUFBY1fbv3kk0/GxcUR0U8//ZScnExEw4YNe/nll+3tZschDSv8HtVwfUgD0PEwwNuRkpKSw4cPSy91q6io0Ol0Tk5Onp6e3t7ew4YNGzJkSJMLw9iDxx9/nIg+//xzTn/bFRYWnjx5sra2dujQodLLC3/99dfly5dnZ2cLguDv7z9+/PjGV9O1KxkZGWvWrLly5YrJZPLz8xs3btyECROkI7mSkpIff/zxgQcesM8TYpLMzMydO3cWFhZWVFRIV2ny9PT08PDw9/cfPXp0WFgY68A7kE6nk5Y/hIaGSpOAjcVi2b9//48//njlyhWLxWK3sw2nuL7lL1y4sGvXrtzc3CeeeKJPnz627fv27Vu0aJG3t3dMTEx8fLwd/oa6XmpqalJSkjQV2+FNfb2qqqqCgoLCwsLCwsJevXpFRUUR0datW7dt2/bQQw898sgj9ja92+CQhgl+j2p4P6QB6EgY4AGaodfrZTKZo6Mj65Abs1gsJpOJ36MNsDcWi6W0tNSu3kr9LsHdLV9TUyNdYJx1SPsUFxdLl7YeNmwY65ab1OSCcAA3xMtRDQ5pANoCAzwAAAAAAAAAB/A2cnakrKxs3759+fn50mIzs9ns4eHh5eXl7+8fHR1tV+/5cT1+4/ktJ87jAdqL6zs84pngt5wQzw7imeC3HKCD4Qy8XSgpKVmxYkVGRobVam12B5lMNmDAgFmzZtnh4xe/8fyWE+fxAO3F9R0e8UzwW06IZwfxTPBbDsAEBnj2dDrd3LlzdTqdSqXq379/eHi4m5ubVqsVRbGmpqa6uvr8+fPp6el1dXWenp5JSUl29YJDfuP5LSfO4wHai+s7POKZ4LecEM8O4pngtxyAFQzw7C1btuznn38OCwtbsGBBS49KRqPx3XffTU9Pf+SRR55++ukOLmwFv/H8lhPn8UVFRe3a366u6cVvPL/lxPkdHvFM8FtOiGcH8UzwWw7ACgZ49p588smysrIvv/zSy8urld1MJtP06dNdXV0///zzDmu7IX7j+S0nzuOlN9ptO7t6qyd+4/ktJ87v8Ihngt9yQjw7iGeC33IAVmSsA4AqKyvd3Nxaf9giIqVSGRwcrNPpOqaqjfiN57ecOI9PSEgICQmRPlYqldobYVvbBL/x/JYT53d4xDPBbzkhnh3EM8FvOQAruAo9exqNRqfTVVVVubq6trKb1WrNy8uztwNrfuP5LSfO48eNGzd69OiFCxempaWNGDFizpw5rIvagd94fsuJ8zs84pngt5wQzw7imeC3HIAVnIFnr1+/fkSUlJRkNBpb2sdqtS5btkyv1/ft27cD026M33h+y4nzeCKSy+VTpkxhXXGT+I3nt5zrOzzimeC3nBDPDuKZ4LccgBW8Bp694uLiv/3tb9LVNQcPHhwREeHq6qrRaARBkC6/efbs2SNHjhQVFTk5OX388cc+Pj6sk//Abzy/5cR5vMRisUyaNGnkyJF8nQqW8BvPaTnXd3jEM8FvOSGeHcQzwW85ACsY4O1Cdnb2kiVLLl++3Mo+oaGhiYmJtlex2g9+4/ktJ87jJV9//XVAQEB0dDTrkJvBbzyn5Vzf4RHPBL/lhHh2EM8Ev+UATGCAtyOZmZk7d+4sLCysqKgoLy8nIk9PTw8PD39//9GjR4eFhbEObA2/8fyWE+fxAO3F9R0e8UzwW06IZwfxTPBbDtDBMMADAAAAAAAAcAAXsQMAAAAAAADgAN5Gzl7U1NRcuHChpqYmKipKeiONgoKClStXnj59WiaTdevWLTY2dsCAAawzm8dvPL/lhHh2+I3nt1xy6tSpAwcOlJaWlpeX6/V6d3d3Dw8PT0/PHj16DBw4UKPRsA5sDeKZ4LecEM8O4pngtxygg2EJvV1IT0//8MMP6+rqiEir1X700UcWi2XevHlVVVWNd5s6deqMGTMYNbaI33h+ywnx7PAbz285EWVmZi5dujQnJ6elHdRqdXx8/NSpU2Uyu1tZhngm+C0nxLODeCb4LQdgAgM8e0VFRQkJCWazOSQkRKVSXbx4MTQ0VKPRnDp1KjY2Njo6WqlUpqWlrVq1ymw2L1q0KDQ0lHXyH/iN57ecEM8Ov/H8lhNRSUlJYmJifX19r169hgwZolKpjh07lpGRMXLkyP79+5eXl6elpZ09e1YUxUGDBs2fP18QBNbJf0A8E/yWE+LZQTwT/JYDMCMCa4sXL46NjV21apX0aUpKSmxsbGxs7IoVKxrvtm3bttjY2Pfee49FY4v4jRnlR78AABePSURBVOe3XEQ8O/zG81suiuKSJUtiY2OTkpKsVqtt4/Lly+Pi4qSjOlEUr169+sQTT8TGxu7cuZNRZvMQzwS/5SLi2UE8E/yWA7CChSjsZWZmKpXKiRMnSp+OHj3aw8ODiMaNG9d4tzFjxsjl8qtXrzJIbBm/8fyWE+LZ4Tee33IiOnnypEwme+qppxqfeJkxY4bVat2yZYv0aWBg4D//+U8i2rFjB5vKFiCeCX7LCfHsIJ4JfssBWMEAz15JSYm7u7tKpZI+FQTBx8eHiDp16tR4N7lc7uXlVVxczCCxZfzG81tOiGeH33h+y4mosrLSx8fH2dm58UYXFxcvL6/MzEzblu7du2s0mry8vA4PbA3imeC3nBDPDuKZ4LccgBUM8Ox5eXlVVlZaLBbbloqKCiIqLy9vvJsoijqdzsvLq6P7WsVvPL/lhHh2+I3nt5yIvL29m1xpT6LX681ms+1TQRAEQbC3Sxwhngl+ywnx7CCeCX7LAVjBPwP2QkJCjEZjSkqK9OmxY8dKSkqIaO/evY13O3TokNFoDAwMZJDYMn7j+S0nxLPDbzy/5UQUHBxcX19/8ODBxhtPnDhRV1cXFBRk23Lo0KHq6urGW+wB4pngt5wQzw7imeC3HIAVvA88e1OmTDl06FBycvKJEydUKtXRo0d9fX01Gs369eudnJyio6MVCkVaWlpycjIRxcbGsu69Br/x/JYT4tnhN57fciKKj48/cuTI0qVLa2trBw0aJJPJTp069dlnnxHRyJEjiaiurm716tVbt26Vdmacey3EM8FvOSGeHcQzwW85ACt4Gzm7sGvXrk8//VRaKaRWq99//32LxTJ//nyDwUBEgvD7/6YxY8bMmTOHcet1+I3nt5wQzw6/8fyWE9GqVatWr17dZOPAgQNfffVVIsrNzZ0zZ44gCNOnT586dSqLwNYgngl+ywnx7CCeCX7LAZjAAG8vCgsLT548WVtbO3To0M6dOxPRr7/+unz58uzsbEEQ/P39x48fHxMTwzqzefzG81tOiGeH33h+y4koIyNjzZo1V65cMZlMfn5+48aNmzBhgnTV4pKSkh9//PGBBx7o1q0b68zmIZ4JfssJ8ewgngl+ywE6HgZ4e6fX62UymaOjI+uQm8FvPL/lhHh2+I3nqNxisZhMJrVazTrkZiCeCX7LCfHsIJ4JfssBOhIGeAAAAAAAAAAO4Cr0AAAAAAAAABzAAA8AAAAAAADAAQzwAAAAAAAAABzA+8CzV1RU1K79fX19b1PJTeA3nt9yQjw7/MbzW06IZ4ffeH7LCfHsIJ4JfssBWMFF7NgbP358u/bfsmXLbSq5CfzG81tOiGeH33h+ywnx7PAbz285IZ4dxDPBbzkAKzgDz15CQsL27duzs7OJSKlUcvFOTjb8xvNbTohnh994fssJ8ezwG89vOSGeHcQzwW85ACs4A28XLBbLwoUL09LSxowZM2fOHNY57cNvPL/lhHh2+I3nt5wQzw6/8fyWE+LZQTwT/JYDMIGL2NkFuVw+ZcoU1hU3id94fssJ8ezwG89vOSGeHX7j+S0nxLODeCb4LQdgAgO8vQgNDZXL5awrbhK/8fyWE+LZ4Tee33JCPDv8xvNbTohnB/FM8FsO0PHkr7/+OusGICKSyWRGozE0NDQ4OJh1S7vxG89vOSGeHX7j+S0nxLPDbzy/5YR4dhDPBL/lAB0Pr4EHAAAAAAAA4ACW0AMAAAAAAABwAAM8AAAAAAAAAAfwPvB2pKysbN++ffn5+RUVFTqdzmw2e3h4eHl5+fv7R0dHe3t7sw5sDb/x/JYT4tnhN57fckI8O/zG81tOiGcH8UzwWw7QwfAaeLtQUlKyYsWKjIwMq9Xa7A4ymWzAgAGzZs2yw8cvfuP5LSfEs8NvPL/lhHh2+I3nt5wQzw7imeC3HIAJDPDs6XS6uXPn6nQ6lUrVv3//8PBwNzc3rVYrimJNTU11dfX58+fT09Pr6uo8PT2TkpK0Wi3r5D/wG89vOSGeHX7j+S0nxLPDbzy/5YR4dhDPBL/lAMyIwNqnn34aGxv70ksvVVVVtbRPQ0PDG2+8ERsbm5yc3JFtN8RvPL/lIuLZ4Tee33IR8ezwG89vuYh4dhDPBL/lAKzgInbspaenE9H8+fNbeU5RpVLNnz/fwcEhLS2tA9NujN94fssJ8ezwG89vOSGeHX7j+S0nxLODeCb4LQdgBQM8e5WVlW5ubl5eXq3vplQqg4ODdTpdx1S1Eb/x/JYT4tnhN57fckI8O/zG81tOiGcH8UzwWw7ACgZ49jQaTWVlZVVVVeu7Wa3WvLw8e3vlD7/x/JYT4tnhN57fckI8O/zG81tOiGcH8UzwWw7ACgZ49vr160dESUlJRqOxpX2sVuuyZcv0en3fvn07MO3G+I3nt5wQzw6/8fyWE+LZ4Tee33JCPDuIZ4LfcgBWcBV69oqLi//2t79JV9ccPHhwRESEq6urRqMRBEG6/ObZs2ePHDlSVFTk5OT08ccf+/j4sE7+A7/x/JYT4tnhN57fckI8O/zG81tOiGcH8UzwWw7ACgZ4u5Cdnb1kyZLLly+3sk9oaGhiYmJISEiHVbURv/H8lhPi2eE3nt9yQjw7/MbzW06IZwfxTPBbDsAEBng7kpmZuXPnzsLCwoqKivLyciLy9PT08PDw9/cfPXp0WFgY68DW8BvPbzkhnh1+4/ktJ8Szw288v+WEeHYQzwS/5QAdDAM8AAAAAAAAAAdwETsAAAAAAAAADihYB8DvUlNTU1JSsrKynJ2d77vvvsmTJ7u6ujbewWw2P/fcc0SUnJzMqLFF/MbzW06IZ4ffeH7LCfHs8BvPbzkhnh3EM8FvOUDHwwBvF1auXLlx40bp4+rq6i1bthw9evStt97q1KmTbR9RFH/77TdGga3hN57fckI8O/zG81tOiGeH33h+ywnx7CCeCX7LAZjAEnr2Lly4sHHjRrlcPmPGjMWLF7/55pv33ntvSUnJ//3f/1ksFtZ1N8BvPL/lhHh2+I3nt5wQzw6/8fyWE+LZQTwT/JYDsIIz8Oxt3ryZiJ599tmxY8dKW3r27PnKK69cunRp8+bNEydOZFp3A/zG81tOiGeH33h+ywnx7PAbz285IZ4dxDPBbzkAKzgDz15OTo6Dg8OYMWNsW1Qq1auvvuro6Lh+/Xq9Xs+w7Yb4jee3nBDPDr/x/JYT4tnhN57fckI8O4hngt9yAFYwwLNXUVHh6ekpCELjjR4eHvHx8Xq9fsOGDazC2oLfeH7LCfHs8BvPbzkhnh1+4/ktJ8Szg3gm+C0HYAUDPHs+Pj6lpaVms7nJ9ri4OHd3982bN1+5coVJWFvwG89vOSGeHX7j+S0nxLPDbzy/5YR4dhDPBL/lAKxggGcvKCjIZDKtWrWqyXa1Wj1r1iyz2fzBBx8YjUYmbTfEbzy/5YR4dviN57ecEM8Ov/H8lhPi2UE8E/yWA7Aif/3111k33O0CAwNTUlLOnTt39uxZg8Hg6Ohoe+vLwMDA7Ozs8+fPnzlzxtvbe9++fUQ0bdo0lrnX4jee33JCPDv8xvNbTohnh994fssJ8ewgngl+ywFYwQDPnqurq4+Pz+nTpwsKCo4fPy4IQlRUlO1P77///suXL58+fVp62CI7e+TiN57fckI8O/zG81tOiGeH33h+ywnx7CCeCX7LAVjBAG8XgoODR44cqdVq3dzcunTpcs8999j+SC6XDxs2zM/Pr6ysrKqqShRFe3vk4jee33JCPDv8xvNbTohnh994fssJ8ewgngl+ywGYEERRZN0AbWWxWEpLS319fVmH3Ax+4/ktJ8Szw288v+WEeHb4jee3nBDPDuKZ4Lcc4NbCAA8AAAAAAADAAVyFHgAAAAAAAIADGOABAAAAAAAAOIABHgAAAAAAAIADGOABAAAAAAAAOIABHgAAAAAAAIADGOABAAAAAAAAOIABHgAAbruysjKlUikIgiAIkZGRrHOa169fP+G/srOzb7j/zJkzbfv/8MMPHVAIAAAAdzkM8AAAcNutW7fObDZLH588eTIzM5Ntzw2tX7++9R1MJtPWrVs7JgYAAABAggEeAABuu++//77xp2vWrGFV0kbr1q1rfYfdu3dXVlZ2TAwAAACABAM8AADcXvn5+YcOHSKimJgYJycnIlq9ejXrqBY5ODgQUUZGRk5OTiu7bdiwgYjUanXHVAEAAAAQBngAALjd1qxZI4oiEc2aNeuhhx4iovPnz589e5Z1V/P69evn4+NDra6it1gs0ovex44d23FlAAAAcNfDAA8AALeXtH7e1dX1oYcemjRpkrTRblfRKxSK+Ph4anUV/YEDB0pLSwVBkPYEAAAA6BgY4AEA4Da6dOnS8ePHiWjSpEkODg4PP/ywo6MjtTrAazQaQRB++uknIjp48OCjjz7auXNnJyen3r17P/XUU7aV7Xv27JGuAN/St4qKihIEoVevXu1tlp5lSEtLy83NbXYHaf38oEGDAgICWvomtbW177777qBBgzw9PTUaTURExOzZs1u6el91dfWbb745fPjwgIAAZ2fnPn36TJ48OTU1tb3lAAAAcGfDAA8AALeR7eXu06dPJyIXF5dx48YR0aVLl06ePNn61y5atGj48OE7duwICQkJDAw8f/78l19+ec899xw+fJiIHnzwQS8vLyLauHHj9V+blZUlPXHw+OOPt7d5+PDh0ndudhW9KIqbNm0iookTJ7b0HY4fP96jR4/58+cfPXq0oqKitrb29OnTy5cv79mz53vvvddk59TU1ODg4AULFuzfv7+goKCuru7cuXPr168fPHjw3//+9/bGAwAAwB0MAzwAANxG0vp5Pz+/4cOHS1tsq+hbv5Tdli1b5s2b98Ybb1RWVh48ePDXX3/dvXu3RqNpaGiQZnK5XD5hwgQi2rZtm8FgaPLl0ml5QRCkJw7aRaFQxMXFUQur6FNTUwsLC4no0UcfbfbLs7Ozo6OjpX0mT568fPny1atXz50719nZ2Wq1/uMf//jggw9sO5eUlDz66KMVFRWOjo7PPffcqlWrNm/e/Pbbb/v5+RHR+++/v3379vb2AwAAwB1LBAAAuD1OnTol/a554YUXbBurqqqkK70HBQU1+1UuLi7SV7322mtN/uidd96R/ujy5cuiKG7btk36dOvWrU327NOnDxENGTKk7bV9+/YloqFDh4qiKI3NgiDk5uY22e3FF18koqioKFEUd+3aJQVs3rzZtsPo0aOJSC6Xb9iwofEXXrx4MTQ0lIicnZ3z8/OljStXrpS+w08//dR458zMTKVSSUR//etf2/4jAAAAwJ0NZ+ABAOB2sb39e+PT4FqtdsyYMUSUk5Nz7Nixlr7Wzc1NGpUbe+CBB6QPsrKyiGjUqFFubm5EJK1ptzl37px0lfsZM2bcXPnIkSM9PDxEUZRe7t6YtGLfto6giXPnzu3cuZOIEhMTm5yiDwsL++yzz4hIr9evWLFC2njixAkiUqlUMTExjXfu3r377Nmz4+LiPD09b+5HAAAAgDsPBngAALhdpHXs3bt3j4qKary9LdeiHzp0qFarbbLRw8ND+kAURSJSKpWxsbFE9MMPP1gsFttu0uJ8pVI5ZcqUmytXKBTS+vwmq+iPHz8uXUWvpRfAb926Vfrg+mcfiGjEiBHS0oAjR45IW6T53Gg0Xr9cPykpadOmTbZFBwAAAAAY4AEA4LZITU2VZt3rX4U+fvx4lUpFRGvXrpVG8euFhIS05W+RBuny8vKDBw/aNkoD/Lhx4xqfvq6oqCi4Tn19fUvfefLkydJPkZ+fb9sonZCPiIjo1q1bs1+Vnp5ORJ07d+7SpUuzO4SHhxORtECAiOLi4qSl8lOnTo2MjPzkk08uX77clh8cAAAA7kIY4AEA4LawrZ//97//LVzL3d3daDQSUUFBwaFDh5r9cm9v77b8LWPHjpVeM2+7Fv3x48elBfZN1s8/99xzAdexvYr+etL6fFEUG1/lXhrgW7n+fHFxsfRzCS1YtWoVEdXU1Ej7h4eHr1y50t3dnYhOnjw5Z86cbt26+fn5/eUvf9m8ebN0KwEAAABIMMADAMCtZ7Vam72E+/VaWkUvCEJbvlytVj/88MNEtGnTJulkvnT6XaPRjB8/vq25zVEqldJ3sP0gZ8+eld7IvaUXwBORXq9vyzfX6/VWq1X6ePr06ZmZmR988MGwYcPkcjkRFRUVffvtt/Hx8REREdIpfQAAAADCAA8AALfD3r17i4qKiGjixIk/NmfTpk3S0vF169Y1fvn6TZDOh+fn52dkZIiiKD0jEB8f7+jo2Hi377///vpLubZyLp3+u4r+8OHD0nvCSaffe/bs2bNnz5a+xNXVlYgiIyNvfBVZ2R+/gr28vF566aUDBw6Ul5dv27Zt3rx5vr6+RPTrr7/GxcVVVlb+iZsHAAAA7hwK1gEAAHAHsq2fT0xMfPDBB5vdZ9SoUT///HNJScm+fftGjhx503/XQw895OjoWF9fv2nTJqPRmJeXR3/i+vONjR49WqvVVldXb9iwITExURrgWzn9TkRhYWH79+8/f/68xWKRTqe3rqqqiohUKpX0dIOrq2tMTExMTMzbb7/9+uuvv/XWW4WFhfv375euqAcAAAB3OZyBBwCAW8xoNEqvG/fz8xs2bFhLu7XlWvRt4ezsPHbsWCLauHGj9MRBp06d/swzAjYODg7SKvr169dfunTpzJkz1OoL4IlI+nsNBsP69euv/1O9Xt+3b9/g4OCFCxdKW3r06OHm5hYXF9dkT4VCMXPmTOnjsrKyP/2jAAAAwJ0AAzwAANxiKSkpOp2OiCZNmtR4oXgTEyZMUCgURLRx40aTyfRn/kbpuYCLFy+uXLmSiKZNm9aWs99t/86HDh1aunQpEXXr1i0iIqKV/ePj4/38/Ijo+eefv3jxYuM/EkXxxRdf/OWXX3Jycmyvz4+MjCSiffv22a5Lb2N7CmDAgAG35GcBAAAA3mEJPQAA3GK29fNTp05tZTdPT88RI0bs3LmzvLx8165dMTExN/03PvLIIyqVymg0SteQuyXr5yVjx47VaDQ1NTXSAN/66XciUqlUycnJEyZMKCkpCQ8Pf/rppwcMGODt7Z2Tk/PVV18dPXqUiObOndu7d29p/5kzZ/78889GozE6OjohIaFfv36Ojo6FhYVbt26VVjEMGjTItjMAAADc5TDAAwDArVRXV7dlyxYiCggIGDx4cOs7T5o0aefOnUS0Zs2aPzPAu7q6jho1SnpPuLCwsKioqJv+Vk2o1epHHnnk+++/ly4a3/oL4CWxsbFfffXV008/bTAYpLHfRhCEZ555ZtGiRbYtjz322MGDBz/99NPS0tJ///vfTb7Vvffe+8MPP7SyigEAAADuKjgmAACAW2nr1q3SafDJkyff8K3g4uPjpbXumzdvbmhoaMv3d3FxCQoKkt77vTHbufFbePpdYhvaAwMD2/jUwF/+8pfMzMyXX365T58+Go1Go9H069fviSee+OWXX5YtW9bkZvnkk0+OHDkyZcqU8PBwd3d3FxeXXr16xcbGbtiw4dSpU97e3rf2xwEAAAB+CdK75gIAAHBt8eLFL7zwAhFdunSpW7durHMAAAAAbj2cgQcAgDvBV199RUQDBw7E9A4AAAB3KgzwAADAvaNHj546dYqIHn/8cdYtAAAAALcLLmIHAAC8qqqqkslkOTk5CQkJROTi4jJt2jTWUQAAAAC3CwZ4AADg1bfffjtnzhzbpy+++KKnpyfDHgAAAIDbCgM8AABwTxCEp5566rXXXmMdAgAAAHAb4Sr0AADAK4PBkJaWlpeXFxkZ2bNnT9Y5AAAAALcXBngAAAAAAAAADuAq9AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwAEM8AAAAAAAAAAcwAAPAAAAAAAAwIH/B+yRMKZY3yMyAAAAAElFTkSuQmCC" width="672" /></p>
<p>Es pot veure que no hi ha dades ni per febrer ni març de 2019, i que també els nivells de O3 són superiors a la resta de contaminants, i amb una variabilitat també superior.</p>
<p>És interessant visualitzar l’evolució dels nivells de contaminació durant el dia, i per això també es crea una gràfica de valors mitjans per hora i contaminant.</p>
<pre class="r"><code>hourly_dt &lt;- quality_dt[, .(value=mean(value, na.rm=TRUE)), by=.(desc_contaminant, time)]
h &lt;- ggplot(data=hourly_dt) + aes(x=time, y=value, color=desc_contaminant, group=desc_contaminant) + geom_line() + 
  labs(x='Hora', y=paste0('Valor (', units, ')'), colour='Contaminant')
plot(h)</code></pre>
<p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABUAAAAPACAIAAAB7BESOAAAACXBIWXMAAB2HAAAdhwGP5fFlAAAgAElEQVR4nOzdd2BT9f7/8ffJatp0JimUUTayFFQQcCPgYIgTr3rFcRFRryCOK+r3qlf94UAc4HUxXOh14UC2oqCCshQXs0BZhdK90qRpkvP742hFqFCg7Sfj+fjrk3CavJp+aPLqOedzNF3XBQAAAAAAhDeT6gAAAAAAAODwKPAAAAAAAEQACjwAAAAAABGAAg8AAAAAQASgwAMAAAAAEAEo8AAAAAAARAAKPAAAAAAAEYACDwAAAABABKDAAwAAAAAQASjwAAAAAABEAAo8AAAAAAARgAIPAAAAAEAEoMADAAAAABABKPAAAAAAAEQAi+oA4aWwsFDXdbUZzGZzWlqaiPj9/rKyMrVhIoLL5fJ6vZWVlaqDhLuaqVVVVVVeXq46TgRwu90ej8fr9aoOEu4sFktqaqowterM7XZXVFT4fD7VQcKd1WpNSUkREZ/PV1FRoTpOuNM0zeVylZeXV1VVqc4S7mw2W3Jysoh4vV6Px6M6TrgzmUxOpzM6ppbb7VYdAThW7IEHAAAAACACUOABAAAAAIgAFHgAAAAAACIABR4AAAAAgAhAgQcAAAAAIAJQ4AEAAAAAiAAUeAAAAAAAIgAFHgAAAACACECBBwAAAAAgAlDgAQAAAACIABR4AAAAAAAiAAUeAAAAAIAIQIEHAAAAACACUOABAAAAAIgAFHgAAAAAACIABR4AAAAAgAhAgQcAAAAAIAJQ4AEAAAAAiAAUeAAAAAAAIgAFHgAAAACACECBBwAAAAAgAlDgAQAAAACIABR4AAAAAAAiAAUeAAAAAIAIQIEHAAAAACACUOABAAAAAIgAFHgAAAAAACIABR4AAAAAgAhAgQcAAAAAIAJQ4AEAAAAAiAAUeAAAAAAAIgAFHgAAAACACECBBwAAAAAgAlDgAQAAAACIABR4AAAAAAAiAAUeAAAAAIAIQIEHAADhqCpUPXbjMxf8MG6dJ1t1FgAAwoJFdQAAAIADeUK+67c+trRsrYh8V/rr9Dbjz0k6SXUoAAAUYw88AAAIL0XBskuy7jfau4iUBTxXb3349YIFalMBAKAcBR4AAISR3f78oZvHr63MEhGHOb53SlcRCejBf+168cGcGSE9pDogAADKUOABAEC4yPLtvjBrfJZvt4ikWhIXnfzc8lOm3tjsQuNfX8r75KqtD1cEvUozAgCgDAUeAACEhR8rsy7MGr/bny8iTa3OeV2eOj21u0UzP9/hzgktR5k0k4h8Wf7DkM335PjzVYcFAEABCjwAAFBvWfnPl275d2GgTERa2zLmHvdkt/i2Nf96U/qw6W3usWs2EVnv237B5rt/rtyqLCsAAIpQ4AEAgGLzS1ZcufU/5cFKEeme0H5hp0ltbBkHbHNh6ukfd5yQbkkVkdzqomFZ9y4qXaUgKwAA6lDgAQCASu8WfTFy+xNVerWInJZ4/McdJrgtKbVu2cvReWGnScfZM0XEE/Jdlz1hWv6cRs0KAIBSFHgAAKDMlH2zxux4LqAHReSClD7vdXg42ew4xPatbE0XHff0gOSeIhLUQ/fvnnrXrheMLwcAIOpR4AEAgAK66A/lvPronjeMm39z9n+t7X3GWe6HlmiOf6vdAze4Bxs33yxYePXWh43D7wEAiG4UeAAA0NgCenDczikv5n1s3ByVfuHzrcdZNHMdv9yimSdm3lKzNP2S8rVDNt+zm6XpAQDRjgIPAAAalTdUNWLb//tf4WIR0UR7sPn1j7W8SRPtSB/npvRhM9qOjzfFicgG344LNt/9U+WW+o8LAEDYoMADAIDGUxr0DN/y4OKyNSJi1kzPtLptTNPLjvrRhqac9kmHx4yl6fdVFw3Lum9h6cp6ywoAQJihwAMAgEaSFyi+KOu+lZ71ImLTLNPbjr/Gdd4xPubJjuMWd3r2+Pi2IlIZ8l2f/diUfbPqISsAAOHHojrAoVxzzTVlZWWH2OCZZ57p0KGDMc7Ly3v33XfXrl1bVlaWlpbWq1evq666KiWl9uvQAACARrbTv+/yLQ9kV+0VEYfJ/ka7/zs76cR6eeTmNvecjk+O2j5xcdmaoB56dM8b26tyJ2beUveT6gEAiAiRvQfearUag+zs7LFjxy5evLiwsNDhcOTl5c2fP3/s2LF5eXlqEwIAABHZ4N0xZPM9RntPt6TOOe7J+mrvhkRz/Mx2/x6ZPsS4ObNw0dXbHikLeurxKQAAUC6s98BPnz691vvXrl37+OOP9+vXr3Xr1sY9zz//fGVlZa9evcaOHZuampqfn//EE09kZWVNnTr13//+dyNGBgAAB/quYt012x416nSmrckHHR5pH9ei3p/FopmfaHlzu7jmD+TMCOmhJWU/DN08/u32D2bamtT7cwEAoERY74G316aqqurll19u0aLFrbfeamy2efPmLVu2uFyue++9NzU1VUTS09Mfeughm822Zs2awsJCpd8EAAAxbVHpqiu2PGi09072VnM7PtkQ7b3GTenDXm1zb83S9IM2/+vHyqyGezoAABpTWBf4Wk2ZMsXj8dx77712u924Z/HixSJy2mmn2Wy2ms2Sk5N79uwZCoWWLFmiJigAADHvg6IlN2Q/7tP9InKy47hPOz7e3OZu6Ccdknrq/OOeMp5oX3XRRVn3zy9Z0dBPCgBAI4iwAr948eLVq1cPHz685uB5EcnJyRGRHj16HLBx9+7dRWT37t2NmRAAABim5c+5bedz1XpARM5OOvGjDhOcluTGeerj49suPG7SCfHt5Pel6Sfu/V/jPDUAAA0nrM+BP4DP55s5c6bL5br44ov3v7+oqEhEDl5w3jicvri4+OCH+vnnn8eNG3fw/R9++KHxVeHAZrO5XC7VKSKApmnx8fHx8fGqg0SMuLi4/Q9XwSEkJCQkJCSoThExmFp153A4HA6H6hQNSBf94a0zHtn9qnHz6ozzXuv2b6t2lJ867HZ7XFzckX6VS1zL06dd/euDc/OX66I/lftOsdnzQue7jzpGREhMTExMTFSdImLEx8fXHNGJQ4uCqaXruuoIQD2IpPewDz/8sLi4eNy4cQe8ixtnuSclJR2wfXJysvxe7w8QDAZrvUCdyWTSNK3eEh+zsAoTznihjhSvWB3xQh0pXrE6iu4XKqiHbtkwcVrObOPmPzMvm9LpTpN2TAf9Hd0rlmRJ+KTHxHGbnv3vrlkiMj3n0x2+3A+6T0ixRHYPOYTonloNgVesjnihgDARMQW+qKjo448/btWq1TnnnFPrBgf/WjH+zBYIBA7e2Gw2G/X+AKFQKBz+OFfzvYRDmPCnaRovVB0xtY4IU6vumFpHJLqnVlWo+tp1D3+w70vj5vg2Ix7vcIsc7dw49qllEm1Kpzvbx7e4O+v5oB76vHDVGatHzzlxUmt7xtE9YDiL7qlVv/itdUSiY2rpus6fIRAFIqbAL1iwwO/3Dxo06OD/eC6XKycnp7y8vFmzZvvfX15eLiJOp/PgR+vevfuXX3558P2FhYXKV603m81paWki4vf7az1MAAdwuVxer7eyslJ1kHBXM7WqqqqM/x04NLfbXVlZ6fV6VQcJdxaLxTj5iKlVR2632+Px+Hw+1UHqnyfkuz77saVla0VEE+3RljeOTht21G+sVqvVOD/O5/NVVFQcS7BrHAObt3eOzH6iIuj9tWJbnxUj32r/wEkJHY/lMcONpmkul6uioqKqqkp1lnBns9mMHTler9fj8aiOE+5MJpPT6YyOqeV2N/gimkBDi4xF7AKBwMKFC202W79+/Q7+V6OiH9x1jXv4jwoAQCMoCJRelHWf0d5tJuu0tveMTh+mOtQf+ied/EmHx5panSKSFyi+KOu+uSXfqg71h9KgZ3HZmsf2zLwue8K8ku9UxwEAhKnI2AO/bNmy0tLSc845p9Ylf5o3b/7LL7+sW7euV69e+9+/fv16ETlgtzwAAKh3u/x5w7c8uLUqR0QcJvvrbe/vl3yS6lAH6pHQYdFxk/6+7dF13mxvqGrk9icfaHbdbU0vVZVnp3/fyor1qzwbVnrWb/LtCukh4/7PS9fM7vj4KY7OqoIBAMJWZOyB//zzz0XkzDPPrPVfBw4cKCLLly8PhUI1d/r9/tWrV5tMpv79+zdOSAAAYtNG744hm+8x2rvTkvxRhwlh2N4NLWzpczs+OTC5l4iE9NDDe167c+d/A3qwcZ49oAd/rMyamv/pyOwnTvj1up7rbrx1xzOvFyzY4N1R095FpFoP3LR9YlGA0+gAAAeKgD3wlZWV69ev1zSta9eutW7QqVOn9u3bb9269aWXXrr11ls1TQsEAhMnTqysrOzbt2+TJk0aOTAAALFjjWfj1dseKQ6Ui0gLW/r77R8+zp6pOtShJJrj32r3wP/lTJ2RP09EZhYu2lWdN6PN+GRzg1zYrzxYuaZy06qK9Ss9G773bKoM1b72QWtbRp/Err0dXWbkz93g27Hbn3/bjufebv+AJqy5BQD4QwQU+LVr1waDwfbt2x/iasxjxoy57777Fi1atHz58szMzOzsbJ/P53Q6R40a1ZhRAQCIKd+U/3Rt9oSKoFdEOtpbvt/+kZa2dNWhDs+smZ5oeXNXe5vxu18O6MGlZWsHb77nnfYPZdrq54/+udVFqzwbVlSs+6lyy9rKrGq9tgviaKYOcS2N0n5a4vE1T31mUveBm+4oD1Z+Xrb6+X0fjm16eb1EAgBEhwgo8N9//72IHH/88YfYpl27dpMnT3733XfXrl2blZWVlpY2YMCAK6+80li9FgAA1Lt5Jd/dtH2iXw+ISI+EDu+1f9hlqeUSrWHrWvcFmXFNR2Y/UR6s3OTbOXDTHW+2+78+jtoP9zu0oB7K8u1a5dmw0rNhRcW6nf59tW7mMNm7xbftm9itt6PLqYndat3n3y6u+bOtxtyY/aSIPL73rd6OLn0Tux1FJABAVIqGizrWo8LCQuUvCJeRO1JcRq6OuIzckTKu9cVl5A6Ly8gdKbfbXVFREemXkXs1f959OVONM7dPTzxhZrt/J5n/8kC5o1OPl5E7hA2+HVdvfXi3P19EbJplSutxl6WdXZcvrAz5fvFuW1mxfqVn/SrPhpJA7QmbWp19HF36JHbt4+h6Qnw7k1an5Yf+tevF1wsWiEgTS9qSLpObWNIO+yXGZeTKy8uj4FpfDY3LyB0R4zJy0TG1uDoVokAE7IEHAABhZcq+WY/uecMYD0rpO63tPXGaVW2ko9bF3nrBcZOu2fboT5Vb/Hrglu1Pb/Xl3NPs6lo33ldd9GPlFuPw+B+9W/yh6oO32f/Y+FMTu7WyNT2KVBNa3vRD5eafK7fmBYpv3v70B+0fMdet+QMAohsFHgAA1JUu+oM5M17Om23cvNI14NnMMRbNrDbVMcqwOj/t+Pjo7ZMWlq7URX8q953d/vxJmbfaTFYR2eHPXWFc7K1i/SbfzlofIcFkP/73Y+P7JnZLOeb18GyaZUbbewdsHFcW9HxT/tNz+96/K+PKY3xMAEAUoMADAIA68Yeqb9v53MfFXxs3xzUdfn/zEdGxTHqCyf562/sfyJk+LX+OiLxTtHhL1e4kU8Kayk1lwdoPsW5uc/dxdO3t6NInsWtXe5t630PexpYxufXYG7Y9LiJP5b7T29HlzKQe9fsUAICIQ4EHAACHVxnyXb/tsSXla0VEE+3RljeOTh+mOlR9Mmumx1re1C6u+b9zpgX10GrPxoM36Gxv3Tex6ymOLn0cXRthvf2hKaeNSr9wWv6coB66efvTX3Z+rqnV2dBPCgAIZxR4AABwGMWB8qu3PbLGs1FELJp5cquxVzj7qw7VIG5MH9omLmPU9onGtfESTPaejk59HF16J3btldCp3hfqO6z/NL/h+8pNP3g25wWKR2+f9GGH/8fJ8AAQyyjwAADgUIoD5cO23LfRu0NE7JptRtt7z0s5RXWoBjQwudfSzlOWl//aNb718fHt1J7hbzNZp7cZ33/T7SWBiuUVvzy59+37m49QmAcAoBZ/xAUAAIfyzL73jPaeYnbM6vhodLd3Q2tbxtWugScmdAyH9fkybU3+2+oOY62ByXmzjLMYAACxiQIPAAD+UkGg9I2ChSJi0cwfd3ysj6Or6kSx6PyU3rc2uUREQnrolu2T9vgLVCcCAKhBgQcAAH/pxbyPvaEqEbnc2e+E+Haq48Sufze/1vjrSWGgbOT2J6v1gOpEAAAFKPAAAKB2xYHy1wrmi4hZM93eZLjqODHNopmntvmX05wsIms8Gx/f+5bqRAAABSjwAACgdi/nzzYWY78o9YwO9haq48S65jb3tLb3mDSTiPx330fzS1aoTgQAaGwUeAAAUIuyoGdG/lwR0UQbl3GF6jgQETkrqcfYJpeJiC767bsm7/TvU50IANCoKPAAAKAW0/LnlAY9IjIk5dQu9taq4+A39zW75qykHiJSEqgYtX2iP1StOhEAoPFQ4AEAwIEqQ76peXOM8bgMzn4PIybN9HKbu5tanSLyg2fzI3teV50IANB4KPAAAOBA0/PnFgXLROT8lN49EjqojoM/Sbekvtz6LrNmEpGp+XPmln6rOhEAoJFQ4AEAwJ94Q1Uv5X1ijO9s+je1YVCrM5K6Gz8aXfRxO6bs8OeqTgQAaAwUeAAA8CevFywoCJSKyDlJJ53sOE51HNTu7owrz0k+WURKg57rtj3m0/2qEwEAGhwFHgAA/KFKr34x72NjfGcGu9/Dl0kzvdj6zmZWl4is82Y/uHuG6kQAgAZHgQcAAH+YWbAot7pIRM5I6t43sZvqODgUtyXllTb/smhmEXk1f95bexeqTgQAaFgUeAAA8JtqPVCz+/0uzn6PBKcmdhvf7O/G+JYNEzd7d6nNAwBoUBR4AADwm3cKF+/y54nIKY7OZyR1Vx0HdXJ708svSOkjIhVB73VZ/88bqlKdCADQUCjwAABARCSoh/6b95Ex/lezq9WGQd1pok1pdXuruKYisq4y+/7dU1UnAgA0FAo8AAAQEfmgeEl21V4R6ZHQoV/Siarj4AikWZKmtbnHZrKKyFuFn71b+IXqRACABkGBBwAAEtRDk/d9YIzvybhaE01tHhypno5OEzqMNsbjd7+80btDbR4AQEOgwAMAAPmk5JstvhwROT6+7bkpvVTHwdG4q/XVFzpPF5HKkO/67Mcrgl7ViQAA9YwCDwBArNNFr9n9flfGlex+j1CaaC+2v7uVramIbK3KuWvXf1UnAgDUMwo8AACxbm7Jtxu8O0Skk73V4JS+quPg6KWYHdPbjrdpFhH5qPjrtws/V50IAFCfKPAAAMQ0XfTJ+2YZ47sy/mbS+GwQ2U5K6PifFv8wxuN3vfSLd5vaPACAesSbNAAAMW1R6aqfKreISNu4ZsNSz1AdB/VgVPqFl6WdLSJVevXI7CfKg5WqEwEA6gcFHgCAmPZM7nvG4K6MK83sfo8WkzL/2cHeQkSyq/besfN51XEAAPWD92kAAGLXl+U/rK3MEpHWtgxjny2iQ6I5fkbbe+2aTURmlyx7rWC+6kQAgHpAgQcAIHY9s/e33e/jMoZbNLPaMKhfXe1tHm15ozH+9+5pxokSAICIRoEHACBGfVP+00rPehFpYUu/Iu0c1XFQ/653D7rC2V9E/HrghuzHiwPlqhMBAI4JBR4AgBj19O9nv49tcpnNZFUbBg3kqcxbjrNnisguf96Ync/poqtOBAA4ehR4AABi0WrPxuUVv4hIE0va1e5zVcdBQ0kw2ae3GR9vihORRaWrpuXPUZ0IAHD0KPAAAMSiibn/MwZjMy43ljpDtOoS3/rJzJuN8X9yXlvt2ag2DwDgqFHgAQCIOd97Ni0tWysiTnPyNa7zVMdBg7vKOfBK5wARqdYDo7ZPLAqUqU4EADgaFHgAAGJOzdnvtzW91GGyqw2DxjGp1T+7xbcVkRx//m07OBkeACISBR4AgNjyqzd7cdkaEUmzJN3gHqw6DhpJnGad0XZ8kjlBRD4vW/3Cvo9VJwIAHDEKPAAAsWVS7jvG3teb0y9KNMerjoPG0z6uxTOZtxnjCXvfXFGxTm0eAMCRosADABBDNvl2LihdKSLJZsfI9KGq46CxXZx25rXuC0QkoAdH75hUyMnwABBRKPAAAMSQSbnvhvSQiNyUfmGK2aE6DhR4rOVN3RPai8gef8FN2ycG9ZDqRACAuqLAAwAQK7ZV7ZlTslxEHCb7qCYXqo4DNeI06/Q245PNDhH5uvynKXmzVCcCANQVBR4AgFjxdO57xu7WG9MvdJqTVceBMm3jmj3baowxfmLv21+V/6g2DwCgjijwAADEhB3+3I+KvxKReFPczU0uUh0Hig1LPf3G9KEiEtJDt2x/el91kepEAIDDo8ADABATns19P6AHReR69yC3JUV1HKj3SIuRpzg6i0h+oGT09kmcDA8A4Y8CDwBA9Mvx539QvFRE4jTrrU0uUR0HYcGqWaa2ucdpSRaR5RW/TMp9R3UiAMBhUOABAIh+k/fN8oeqRWSE+/wMq1N1HISLlrb0ZzPHaKKJyDP73l9S9oPqRACAQ6HAAwAQ5fZWF75d+JmI2EzW25pcqjoOwsvg1L7GmgghPXTLjqf3+AtUJwIA/CUKPAAAUe6/+z7y6wERudI5oIUtXXUchJ0Hm1/fN7GbiBQGyv6x/QnjYA0AQBiiwAMAEM3yAyUzCxeJiFWz3N70ctVxEI4smnlG2/FNrU4R+d6z6dG9b6hOBACoHQUeAIBo9sK+j72hKhG5LO3sVramquMgTDWxpL3c+i6zZhKRl/NmzylZrjoRAKAWFHgAAKJWUaDsjcIFImLWTLc3Ha46DsLaGUnd/5VxlTEes+O5LN9utXkAAAejwAMAELVeyvukIugVkYtTz+xgb6E6DsLdHU2vGJDcU0Q8Id/I7CeMYzcAAOGDAg8AQHQqC3peK5gvIppo7H5HXZg008ut7zZOtdjg23Hnrv+qTgQA+BMKPAAA0emV/E9Lgx4RGZp6Wpf41qrjIDKkWhKntbnHpllEZFbR0rcLP1edCADwBwo8AABRqDxYOS1/jvy2+53F53EETnYc93DLkcZ4/K6Xfq7cqjYPAKAGBR4AgCg0I39ecaBcRC5I6dMjoYPqOIgwN7qHDneeIyJVevWN258sC3pUJwIAiFDgAQCIPpUh3yv5s43xHRlXqA2DCPVU5q2d7K1EJLtq7607ntFFV50IAECBBwAg6rxesKAgUCoiA5J7npTQUXUcRCSHyf562/sTzfEisqh01Ut5n6hOBACgwAMAEF2q9OqarsXudxyLDvYWT2feZowf3fPGiop1avMAACjwAABElZmFi3Kri0TkrKQefRxdVcdBZLs07azr3BeISEAPjsx+cl91kepEABDTKPAAAESPaj3w4r6PjfFdGVeqDYPo8FjL0cY6iHmB4pt3PB3UQ6oTAUDsosADABA9/le4eJc/T0ROcXQ+LfF41XEQDWya5bW29zktySKyrPznp3LfUZ0IAGIXBR4AgChRrQem7JtljO/JuFptGESTTFuT51uN00QTkWdy31tQukJ1IgCIURR4AACixKzipTv9+0Skp6NTv+STVMdBVDkv5ZQxTS8TEV30sTsnGzMNANDILKoDhBebzaY6gphMpppBXFyc2jCRwmw281odVs3U4uWqO4vFwmt1WGaz2RjwW6vuGmJqBfXQlH0fGuN7M6+Jgp9FzdTit1ZdaJomIlarteGe4uE2N/7i27ak9IeSQMVNO55a2PWZOFMDPl3DsVh++wDM1KoLY2rVvGiRS9d11RGAeqAxlfen67rxSwoAgMjy1t6FI359WEROTOr4Q983jKOdgfq1z1908orr9lQViMiYzOFTOt+pOhFQV3zOR3SgwP9JUVGR8hfEbDanpqaKiN/vLy8vVxsmIjidTq/X6/V6VQcJd0ytI+VyuTwej8/nUx0k3FkslpSUFBGpqqqqqKhQHScCNMTUCumhszeO2eDdISJvtPu/Iamn1uODq2K1WpOTk0XE5/N5PB7VccKdpmlOp7OioqKqqqpBn+jbil8vzfq/gB4UkZfa3DXceU6DPl1DYGodEZPJlJaWVl5e7vf7VWc5Vi6XS3UE4FhF/MEw9UvXdeUFfv8AysNEEF6rw6p5icJhnkcQXqvD4rfWUaj3/4afliw32nsne6sLkntHxw+CqXUUGuE3/KmObuMz/j5h75sicvfOF06Ib9fJ3qpBn7Hh8IZYF/t/flCbBICwiB0AAJFOF/2Zve8Z47szrjRpvLmjYd2ecfng1L4i4gn5rs9+rCLIQXAA0Eh4jwcAILItKFm53rddRNrFNb8w9XTVcRD9NNEmZ97e2pYhIlt8OXft+q/qRAAQKyjwAABEtuf2vW8M7sr4m5nd72gUqZbEN9rdb9dsIvJR8ddvFCxUnQgAYgJv8wAARLDFZWvWVmaJSBtbxqVpZ6uOgxjSLb7tIy1HGuP7d7/yU+UWtXkAIBZQ4AEAiGDP5v62+/2OjL9ZNLPaMIg1N7gH/83ZX0T8euCG7MeLAmWqEwFAlKPAAwAQqb4q/3GVZ4OItLSlX87ud6gwMfOWzvGtRWSXP2/Mzud0YaFyAGhAFHgAACLV07nvGoPbmw63maxqwyA2JZjsr7e9L8mcICKfla5+ft+HqhMBQDSjwAMAEJFWezZ+V7FORJpanVe5BqqOg9jVPq7FM5m3GePH9s78qvxHtXkAIIpR4AEAiEhP7n3bGNze9PI4jd3vUOnitDNHpg8RkaAeumX707nVRaoTAUB0osADABB5vvdsMvZzpltSr3GdpzoOII+2uPEUR2cRyQ+UjN7+VEAPqk4EAFGIAg8AQOSZ9PvZ7/9sekm8KU5tGEBErJplWpt7nOZkEfm24tcnc99WnQgAohAFHgCACPOLd9sXZd+LiNOSfJ1rkOo4wG9a2NJfaHOHSTOJyOTcWfNLVqhOBADRhgIPAECEmZT7jnGxrluaXJxojlcdB/jDwA5HTTYAACAASURBVORetze5XER00W/fNXmHP1d1IgCIKhR4AAAiyUbvjoWlq0Qk2ey4wT1YdRzgQPc2+3u/5JNEpCRQcd22x3y6X3UiAIgeFHgAACLJpNx3Q3pIREanD0sxO1THAQ5k0kwvtb6rmdUlIuu82Q/unqE6EQBEDwo8AAARY7Nv15zSb0UkyZwwKv1C1XGA2rktKTPa3mvVLCLyWsH894q+VJ0IAKIEBR4AgIjx7L73jd3vI9OHpFmSVMcB/tIpjs73NxthjO/Z9dJG7w61eQAgOlDgAQCIDNv9uZ8UfyMiCSb76PSLVMcBDuOfTS8ZmnqaiFSGfNdnP14erFSdCAAiHgUeAIDIMCV3VkAPisj17kFuS4rqOMBhaKI912psG1uGiGytyrl71wuqEwFAxKPAAwAQAYqCZR8ULRERm2a5tcnFquMAdZJidrza7r44zSoiHxV/PSN/rupEABDZKPAAAESA1/MXGJfjuiytX1OrU3UcoK5OiG/3eOZoY/xAzozVno1q8wBARKPAAwAQ7qr1wOsFC4zx6CbD1IYBjtQI1/lXOgeISLUeGLV9YlGwTHUiAIhUFHgAAMLdx8Vf760uFJEzk3p0i2+rOg5wxCa1+ucJ8e1EJMef/8/tzxoXUwAAHCkKPAAA4W7672cOj05n9zsiUpxmnd52fLLZISKLy9ZMzpulOhEARCQKPAAAYe27inVrK7NEpF1c83OTe6mOAxyldnHN/9t6nCaaiDyx9+2lZWtVJwKAyEOBBwAgrL2SP9sYjEq/0KTxxo0INiil76j0C0UkpIdu2fG0cWIIAKDu+BwAAED42uXPW1i6UkRSzI6rXANVxwGO1X9a3NDb0UVECgKlI7OfqNYDqhMBQCShwAMAEL5eyZsd1EMiMsJ9vsNkVx0HOFZWzTKtzT0uS7KIrPZsfGzvTNWJACCSUOABAAhTFUHvO0VfiIhZM93gHqw6DlA/mtvcU9vcY9ZMIvLCvo/nlnyrOhEARAwKPAAAYertos/Lgh4RGZxyaitbU9VxgHpzVlKPO5peISK66ON2TtnjL1CdCAAiAwUeAIBwFNRD0/LmGOObm1ykNgxQ7/6VcVW/5JNEpDTomVEwT3UcAIgMFHgAAMLRotJVO/y5InKy4zhj0S8gmpg008SWtxhXlXuncDGr2QFAXVDgAQAIRy/lf2IMbk5n9zuiU9u4ZmckdReR/EDJotJVquMAQASgwAMAEHZ+rty6omKdiDSzuoamnqY6DtBQRrjOMwYzCxapTQIAEYECDwBA2Hk5f7YxuDF9qFWzqA0DNJwhKacal5RbWvHjLn+e6jgAEO4o8AAAhJd91UWzS5aJSLwp7prf908CUclmsl7h7C8iIT30duHnquMAQLijwAMAEF5m5M/zh6pF5ErnAKclWXUcoGFd67rAWMrurcLPAnpQdRwACGsUeAAAwohfD8wsXCQimmg3pg9VHQdocB3sLfokdhWRfdVFX5R9rzoOAIQ1CjwAAGHkvaIvCgKlIjIguedx9kzVcYDG8MdSdoUsZQcAh0KBBwAgjEzPm2sMRqcPU5sEaDTD0s5IsySJyOKyNbv9+arjAED4osADABAulpT9sN63XUQ6x7c+O/lE1XGARmLXbJelni0iQT30XtEXquMAQPiiwAMAEC5eyf/UGIxOH2Ys6wXEiGvTLzAGMws/C+ohtWEAIGxR4AEACAtbq3KWlK8VEac5+XJnP9VxgEbVxd66l6OziOT487+q+FF1HAAIUxR4AADCwst5s0N6SESuTx9k12yq4wCNbYTrfGMws4Cl7ACgdhR4AADUKwlUvF+0RESsmuV69yDVcQAFLkk7M8XsEJGFpStzq4tUxwGAcESBBwBAvdcLFlSGfCJySdpZzawu1XEABeJNcZeknSUiAT3IUnYAUCsKPAAAilXrgdcLFxjjG9OHqg0DKFRz+MnMgs9CLGUHAAehwAMAoNinJctz/Pkicmpit5MSOqqOAyjTLb5tj4QOIrLDn7us4hfVcQAg7FDgAQBQbFr+HGMwOv0itUkA5f5Yyq6QpewA4EAUeAAAVFrl2fC9Z5OIZNqaXJDSR3UcQLHLnf0SzfEiMr90RUGgVHUcAAgvFHgAAFR6OW+2MRjd5CKzxvsyYp3DZL8o9QwR8Yeq3y/6UnUcAAgvfFAAAECZXf68BaUrRCTRHH+Vc4DqOEBY2P8oel10tWEAIKxQ4AEAUGZ6/tyAHhSRa1znJZsdquMAYaGno9Px8W1FZIsvZ0XFetVxACCMUOABAFDDE/K9XfiZiJg100iuHgfs5++u84wBS9kBwP4o8AAAqPFO0eLSoEdEBqX0bWPLUB0HCCNXOM+JN8WJyKfFy4oD5arjAEC4oMADAKCALvqM/LnGeHT6MLVhgHCTbHYMSz1dRKr06lnFS1XHAYBwQYEHAECBRaWrtvhyRKR7Qvu+id1UxwHCzgg3F4QHgANR4AEAUOCV/E+Nwc3pF6lNAoSnPo6uneytRGSDd8caz0bVcQAgLFDgAQBobOsqs5eX/yIiTa1O45LXAA72d9e5xoCd8ABgoMADANDYnt8zy7i69cj0ITaTVXUcIEz9zdk/TrOKyEdFXxsrPgJAjKPAAwDQqPL8xR8WLhURm2YZ4TpfdRwgfDktyYNTTxURn+7/qPgr1XEAQD0KPAAAjerFXR/6Qn4R+ZtzgNuSojoOENZG/H5B+NfzF6hNAgDhgAIPAEDj8euBV3Z/YoxvbDJUbRgg/J2R1L1dXHMRWe/b/lPlFtVxAEAxCjwAAI3nw+Kluf5CETkn+eSu9jaq4wDhThONpewAoAYFHgCAxvNK3m9XjxudPkxtEiBSXOUaaNUsIjKraGlF0Ks6DgCoRIEHAKCRfFP+0zpvtoh0sLc8J+kk1XGAyJBuST0/ubeIeEK+2SXLVMcBAJUo8AAANJJX8n/b/X5b88tMGm/BQF1dm36BMeAoegAxzqI6wOGFQqEFCxZ8+eWXu3fvjouLa9eu3RVXXNG1a9cDNsvLy3v33XfXrl1bVlaWlpbWq1evq666KiWF1X0BAGFhW9Wez8vWiEiaNemq9IHiVx0IiBz9kk5sY8vY7s/93rPpV2/28fFtVScCADXC/c//1dXVDz744CuvvJKVlWWxWKqqqn744Yd77733s88+23+z7OzssWPHLl68uLCw0OFw5OXlzZ8/f+zYsXl5eaqSAwCwv2n5c0J6SERubnlJgsmuOg4QSTTRrnINNMZvF3526I0BIIqFe4F/9dVXf/7554yMjGefffatt9569913R48erWna1KlT9y/nzz//fGVlZa9evd58880333xzxowZHTt2LC4unjp1qsLwAAAYSoOedwoXi4hVs9zS8lLVcYDI83fXucZSdu8XLfGGqlTHAQA1wrrA5+fnL1y40Gq1TpgwoX379pqmaZo2ZMiQM844w+/3f/vtt8Zmmzdv3rJli8vluvfee1NTU0UkPT39oYcestlsa9asKSwsVPpNAAAgMwsWeUI+ERmWenqmvanqOEDkaWp1DkjuKSJlQc+nJctVxwEANcK6wC9fvjwYDPbt2zc9PX3/+0ePHj158uTTTz/duLl48WIROe2002w2W802ycnJPXv2DIVCS5YsaczMAAAcIKiHXiuYb4xHpV+oNgwQuUa4zjcGMwtYyg5AjArrRew2bdokIr179z7g/uTk5OTk5JqbOTk5ItKjR48DNuvevft33323e/fugx+5vLx8w4YNB9/foUMHi0Xxa2IymWoGVqtVbZhIYTabea0Oy2w2GwOmVt0xteqCqXVYc4u+3unfJyJ9k7r1TT1emFp1U/OOzNSqC03TJNqn1gWuvi13p+/256/0rN8a2NM5vvXRPQ6/tY6I8dE0uqcWEEHCusAbR7+73e6vvvpq2bJlmzdv1jStTZs2gwYN6tOnT81mRUVFInLwgvPG4fTFxcUHP/KWLVtuvfXWg+//4osvwmfheovFEj5hwlxcXFxcXJzqFBHDarUyterIbrfb7Sw2VldMrb8yddNvV4+7q+3VxksUHx8fHx+vNFQksdls+x9kh0NISEhQHaFh/aPlhY9se1VE3itb8kzG7cf4aHx+qLsomFq6rquOANSDsD6E3mjmH3/88dNPP71q1Sqz2VxRUfHDDz9MmDBhypQpNZsZPT8pKemALzf20hsPAgCAEmvKNnxX+quItLZnXNzkbNVxgMh2Y4thZs0kIm/uWeALcTFGADEnrPfAGzvPV61aNXz48MsuuywhIUHX9WXLlj3//POLFy/u3r17v379ajY2jhzbn/FntkAgcPAju93uSy+tZRHgUCjk8/nq8Vs4CpqmGX8MDoVCfj/vTIdnt9sDgUCtP2jsr2ZqBYPB6upq1XEiAFOrjkwmk7F3lKlVq4nb3jIGtzS/JFBVHZBqu91eXV0dDAbVBgt/TK0jFQtTK11SBqadsqhoZWF16fs5i69I738UD1IztfglXxfG54comFq6rnPoE6JAWBf4hISE0tLSAQMGjBgxwrhH07QzzzyzuLh4+vTpixYtMgq8y+XKyckpLy9v1qzZ/l9eXl4uIk6n8+BHzszMvP/++w++v7CwsKKiot6/kSNiNpuNlhUIBJSHiQhxcXF+v7+yslJ1kHDH1DpSdru9qqrK6/WqDhLuLBZLzUdhptYB9lYXflLwtYg4TPbLE882Xh9jain/e3H4s1qtxtSqrq5mah2Wpml2u93n81VVRfkl1q5KGbCoaKWITMuZPTj+wJWS6qLmpIzq6mqPx1PP+aKOyWSKi4uLjqlFgUcUCOtD6F0ul4jsf7q74aSTThKRrVu3GvvYjYpeVlZ2wGbGPW63uxGiAgBwsOn5c6v1gIhc5RyYYnaojgNEg/NTemdYnSKyvPyXrVU5quMAQKMK6wJvdO+Dj5oLhUIiEh8fbxw237x5cxFZt27dAZutX79eRA7YLQ8AQOPwhqreKvxMRDTRRqYPVR0HiBIWzXyla4CI6KK/Xfi56jgA0KjCusCfeeaZIvLNN98ccP93330nIh06dDBuDhw4UESWL19uFHuD3+9fvXq1yWTq3/9oTo4CAOAYvVv0RVGgTETOT+ndwd5CdRwgeoxwnW/STCLydsHnfp2T2AHEkLAu8GeccYbb7V6xYsW0adOM01BDodCCBQvef/99k8k0fPhwY7NOnTq1b98+Nzf3pZdeqlm4buLEiZWVlb17927SpInK7wEAEJN00afnzzXGo9OHqQ0DRJlWtqZnJnYXkaJg2aLSlarjAEDjCetF7Mxm85gxYx599NE5c+bMmzfP7XaXlJT4/X6z2fyPf/yjc+fONVuOGTPmvvvuW7Ro0fLlyzMzM7Ozs30+n9PpHDVqlML8AICY9UXZ95t9u0Ski7316UknqI4DRJsR7vO/Kv9RRGYWfnZh6umq4wBAIwnrPfAictJJJ02ePLlfv36pqanFxcVNmjQ566yznnvuuWHD/rQ3o127dpMnT+7fv7/Vas3KykpKShoyZMjkyZPT09NVJQcAxLJX8j81Brc2vUSTAy90CuAYDUru47akiMjSsrXb/bmq4wBAIwnrPfCGzMzMO++887CbZWRkjBs3rhHyAABwaBu9O74q+1FE3JaUS9LOUh0HiEI2k/VvzgEv5H2ki/6/gs/vbz5CdSIAaAzhvgceAICI80r+p7roIvKP9CFxmlV1HCA6jXCfZxze8nbh59UsZQcgNlDgAQCoT4WBsllFS0XEplmuc1+gOg4QtdrHteib2FVE8gLFi8vWqI4DAI2BAg8AQH16vWC+T/eLyOXOfk0saarjANFshOt8YzCz4DO1SQCgcVDgAQCoN9V64I2Chcb4Jq4eBzSwYWlnpFmSROSL8u93+/NVxwGABkeBBwCg3nxU/PXe6kIROSupR7f4tqrjAFEuTrMOTztHREJ66J2ixarjAECDo8ADAFBvZuTPNQaj0y9SmwSIETUrTbxV+FlQD6kNAwANjQIPAED9+Lbi17WVWSLSLq75wOSequMAMeE4e+Ypjs4issdfsLR8reo4ANCwKPAAANSPV/JnG4Ob0i80abzDAo1khPv3pewKF6lNAgANjY8XAADUg13+vEWlq0Qkxey40jVQdRwghlySdlaK2SEii0pX5VYXqY4DAA2IAg8AQD14OW+2cf7tCPf5DpNddRwghtg126VpZ4tIQA++W/iF6jgA0IAo8AAAHKuKoPfdoi9ExKyZbnAPVh0HiDnXpw8yBjMLF4VYyg5A9KLAAwBwrN4q/Kws6BGRoSmntbI1VR0HiDld7W1OTOgoIjv9+76p+Fl1HABoKBR4AACOSVAPTa+5elwTrh4HqDHCdZ4xmFnAUnYAohYFHgCAY7KgdMUOf66InJjQ0bicFYDGd5mzX6I5XkQWlK0sCJSqjgMADYICDwDAMXkl/1NjcGuTi9UmAWKZw2S/OPVMEfGHqt8rYik7ANGJAg8AwNH7uXLriop1ItLM6hqaeprqOEBMG+H6/YLwBZ/poqsNAwANgQIPAMDRezl/tjG4MX2oVbOoDQPEuJMdx50Q305EtlblfFexTnUcAKh/FHgAAI5SbnXR7JJlIhJvirvm9wW0ACj0d9e5xmBmIUvZAYhCFHgAAI7Sq/nz/KFqEbnSOcBpSVYdB4AMd54Tb4oTkU+LlxUFy1THAYB6RoEHAOBo+HT/GwULRUQT7cb0oarjABARSTY7Lko7Q0T8emBW0VLVcQCgnlHgAQA4Gu8Xfmns3xuQ3PM4e6bqOAB+U7OUnfEnNgCIJhR4AACOxoz8ecZgdPowtUkA7K+3o0vn+NYistm3a7Vno+o4AFCfKPAAAByxJeVr1/u2i0jn+NZnJ5+oOg6AP6lZVPJNdsIDiC4UeAAAjtjL+z4xBqPTh2miqQ0D4ADD0/rFaVYR+aT4m5JAheo4AFBvKPAAAByZrVU5Syt+FBGXJflyZz/VcQAcyGlJHpp6moj4dP9HxV+pjgMA9YYCDwDAkXkl79OQHhKR69yD7JpNdRwAtRjh/m0pOy4IDyCaUOABADgC1Xrgk5JvRMSqWf7hHqw6DoDanZZ4fPu4FiLyqzd7bWWW6jgAUD8o8AAAHIFl5T8XB8pF5KykHk2tTtVxANROE61mKbuZBeyEBxAlKPAAAByB+aUrjMGQ1FPVJgFwaFe7B9o0i4h8VPxVRdCrOg4A1AMKPAAAdRXSQwtKV4qISTOdn9JbdRwAh+I0J1+Q0kdEPCHfxyVfq44DAPWAAg8AQF2tqdy0r7pIRPo4ujSxpKmOA+AwRrh+X8qOo+gBRAUKPAAAdTWv5DtjMCT1NLVJANTF2ckntrFliMjayqxfvNtUxwGAY0WBBwCgrmoK/KCUPmqTAKgLTbSr3eca47cLP1MbBgCOHQUeAIA6+cW7bYc/V0ROTOjYytZUdRwAdfJ317lWzSIiHxQt9YaqVMcBgGNCgQcAoE72O36e9eeBiNHEkjYwuZeIlAU9s0uWqY4DAMeEAg8AQJ3MK/29wKdQ4IFIMsL92wXh3yxYqDYJABwjCjwAAIe3rWrPRu8OETnOntnR3lJ1HABHYEBSz0xbExFZ7dlo/EcGgAhFgQcA4PDmlCw3Bux+ByKOSTNd6RxgjN9iKTsAkYwCDwDA4c0vXWEMOAEeiETXuM4zayYReb94iS/kVx0HAI4SBR4AgMPYW1241pMlIpm2Jt0T2quOA+CINbe5z0k6WUSKA+VziperjgMAR4kCDwDAYcwt+VYXXUSGpJ6qiaY6DoCjMcJ1vjF4fd98tUkA4KhR4AEAOIw/LiDHCfBAxDov5ZQMq1NElpX/vMGzXXUcADgaFHgAAA6lKFC20rNeRNyWlFMcXVTHAXCULJq5Zim71/bMVRsGAI4OBR4AgENZULoyoAdFZHDqqcYiWAAi1Aj3+SbNJCKv5cyrClWrjgMAR4wPIgAAHMofx8+z/jwQ4VrZmp6V1ENECqpLPs3/RnUcADhiFHgAAP5SRdD7dfmPIpJsdpzhOEF1HADHqmYpu2k5s9UmAYCjQIEHAOAvfV62ukqvFpHzU3rbTFbVcQAcqwuSe6dbU0VkceHqrd4c1XEA4MhQ4AEA+Es1x88PTu2rNgmAemEzWa9OP1dEdNGfzXlPdRwAODIUeAAAalelV39R/r2I2DVb/6STVccBUD9GNhlqHFDzWu687yrWqY4DAEeAAg8AQO2WlP1QEfSKyICUngkmu+o4AOpH67iM+9pcKyK66ON2TvHpftWJAKCuKPAAANTuj+PnUzh+Hogq97e9rltiOxHZVrXnqb3vqI4DAHVFgQcAoBYBPfhZ6WoRsWqW85J7q44DoD7ZTNYZXe83ayYReTHv458qt6hOBAB1QoEHAKAW31b8WhQsE5EzkrqnWhJVxwFQz/qkdLu52SUiEtCDY3dMrtYDqhMBwOFR4AEAqMX8Uo6fB6Lcw61HtrFliMh63/YX9n2sOg4AHB4FHgCAA+miLyhdKSImzTQopY/qOAAaRILZ/kyr2zTRROSp3P9t9u1SnQgADoMCDwDAgdZ4Nu3xF4jIKQmdm1qdquMAaChnJvX4m7O/iPj1wLidU0J6SHUiADgUCjwAAAeqOX5+SOqpapMAaGgTWo7KsDpFZLVn4xuFC1XHAYBDocADAHCgBSUrjcHgVE6AB6JcstkxoeVNxvjRPW/k+PPV5gGAQ6DAAwDwJ+t927dW5YjICfHtWtsyVMcB0OCGpZ5uHG5THqy8a9cLquMAwF+iwAMA8Cdzi781Bhw/D8SOJ1vebFww8ouy7z8s/kp1HACoHQUeAIA/mVfy+wnwKRR4IFY0tTofan6DMb5/99SCQKnaPABQKwo8AAB/2Onft963XUTaxTXvHN9adRwAjefvrnP7JZ8kIkWBsgdypquOAwC1oMADAPCH2cXLjMGwtNPVJgHQyDTRnsm8LcFkF5FZRUsXlq5UnQgADkSBBwDgD/NLVxiDwRw/D8SeTFuTe5pdZYz/tevFsqBHbR4AOAAFHgCA3+RWF/1QuVlEmlldJyZ0UB0HgAK3pF98iqOziORWFz22d6bqOADwJxR4AAB+M6/k25AeEpGhqadpoqmOA0ABk2Z6utVtVs0iIq8VLFhRsU51IgD4g6bruuoMYcTv92ua4k9smqZZLBYR0XU9EAioDRMRrFZrMBgMhUKqg4S7mqkVCoWCwaDqOBGAqVVH0TS1Lvjpji+LvxeRz0+cfHbqSQ30LEytOoqmqdU4mFp1VJep9Z/tMx7b/oaIdIzP/P6U1+wmW6NGDDPRMbV0XbfZYvrniOjAHngAAERECqtLvy75UUTc1tTTU7qrjgNApftaXdsloY2IZHl3PbbjDdVxAOA3FtUBwkt5ebnyQxLMZnNaWpqIVFdXl5WVqQ0TEVwuV1VVVWVlpeog4W7/qVVeXq46TgRwu90+n8/r9aoOEu4sFktqaqpE/tSaVfRFQA+KyAXJvT1lFQ33RG632+v1+ny+hnuK6GC1WlNSUkTE7/dXVDTgTyQ6aJrmcrkqKyurqqpUZwl3NpstOTlZRKqqqjyev1ym7pmW/xyaNT6ohybt/N+59p7dE9o3YsYwYjKZnE5ndEwtt9utOgJwrNgDDwCAiMi8ku+MwZBU1p8HIL0cnW9wDxaRgB4cu3Nytc6JjQDUo8ADACCekG9p2VoRSTTHn5nUQ3UcAGHhgebXtbZliMg6b/bLebNVxwEACjwAACKLy9b4dL+InJd8SpxmVR0HQFhIMNkntrrFGD+x960s3261eQCAAg8AwP7Hz5+mNgmAsNI/6eQrnP1FxK8H7t71gi5cvwmAShR4AECs8+uBxWVrRCROs/ZPOll1HADh5dEWI9MtqSLybcWvMwsWqY4DIKZR4AEAse6r8rXlwUoROSf55ERzvOo4AMKL05I8oeUoY/yfPa/t8ReozQMgllHgAQCxjvXnARzaJWlnDU7tKyLlwcq7d72oOg6A2EWBBwDEtKAeWli6UkQsmvm8lFNUxwEQpp5seUuK2SEin5et/qT4G9VxAMQoCjwAIKZ9V/FrYaBMRE5PPMFpTlYdB0CYyrA6H2h+vTEev+tl4/cGADQyCjwAIKbVHD8/OKWv2iQAwty17vPPSuohIkXBsodyZqiOAyAWUeABALFLF31B2UoR0US7IKWP6jgAwpom2lOZt9o1m4i8V/TlotJVqhMBiDkUeABA7Frrycrx54tIL0en5ja36jgAwl27uOb/anaVMb5398sVQa/aPABiDQUeABC75peuMAaDU1h/HkCd3Nrkkh4JHURktz9/wp43VccBEFso8ACA2DWv9FtjMDTtNLVJAEQKi2ae0vp2q2YRkVcL56/0rFedCEAMocADAGLUBu+OLb4cEekW37aNLUN1HAARo6u9zT+bXiIiIT00bueUKr1adSIAsYICDwCIUfNKf1t/fkgqx88DODL/yri6k72ViGzx5Tyb+77qOABiBQUeABCj5pX8fvx8KsfPAzgyNs3ybKsxJs0kIpP3ffCLd5vqRABiAgUeABCLdvnz1nm3i0jbuGZd7K1VxwEQeU5xdL7ePUhEAnrw9h2TA3pQdSIA0Y8CDwCIRXNKluuiC7vfARyDB5pd18KWLiK/eLdNzf9UdRwA0Y8CDwCIRfNKfjsBfnBKX7VJAESuRHP805n/NMZP7H07u2qv2jwAoh4FHgAQc/IDJWsqN4lIM6urp6OT6jgAItiA5J6XpZ0tIt5Q1R07nzcO7QGABkKBBwDEnHkl34X0kIgMST1VE011HACR7bGWN7ktKSKyvOKXtws/Vx0HQDSjwAMAYs780hXGgOPnARw7pyX5/7UcZYwfynl1b3Wh2jwAohgFHgAQW0qDnuUVv4iI05J8auLxquMAiAaXpZ09KKWviPx/9u4zIIpzbQPwM1upS1eUpkgX1Nh7N9FYomISzVETa1BjiS3W5ItpmsQSjd1oookaNcbYYsMSCX4edwAAIABJREFUxYYoCkoVREFBpJeFbfP9GM+Gg0rbZWdZ7uvPGXbfnbl3zwT3Yd553nx10dxH6/mOAwAmCwU8AADULyfyrik0SiJ6Q9ZexAj5jgMAJuJbtyk2QksiOpUXfiQ3jO84AGCaUMADAED9cjzvef/5gbad+E0CAKbEWWy/qNEYbnvBo805qgJ+8wCASUIBDwAA9YhcU3ou/xYRWQrMespe4zsOAJiUDxwHdLRqTkRPVTmfpv3EdxwAMEEo4AEAoB4JLYiQa0qJqK+srZQR8x0HAEyKgBGscZ9uxkiIaG926LmCW3wnAgBTgwIeAADqkWO5mD8PALWomdRljvNIbnvOwx+LNCX85gEAE4MCHgAA6gslqzqTf4OIJIyor6wt33EAwDR91HB4SwsvInqkePrN4118xwEAk4ICHgAA6ot/Cm7nqgqJqKfsNWuhBd9xAMA0iRjhD+4zxIyIiLY+O3q9KIbvRABgOlDAAwBAffHv/HmbzvwmAQDT1ty86ZQGQ4lIw2pmPVxbyir5TgQAJgIFPAAA1AsaVnMy7zoRCRnBGzbt+Y4DACbuk0b/8TFzI6KEktQf0vfzHQcATAQKeAAAqBeuFcU8VeUQUSerQAeRjO84AGDiJIzoO7epDDFE9MPTAzHyFL4TAYApQAEPAAD1wrHcy9wG+s8DgGF0tgoc6/gGESk0ylmP1qpZDd+JAKDOQwEPAAD1wt9514iIIWaArAPfWQCgvvis8TgXiRMR3SyK35p5hO84AFDnoYAHAADTF1mc8FCRQUStLX24L9MAAAZgLbT43m0qt/31k10PFOn85gGAug4FPAAAmD5t//k3bTrymwQA6pu+srZD7boRkVxT+vHDdSyxfCcCgDoMBTwAAJi+Y3naAh43wAOAoa1wC+F6Z14quLM3O5TvOABQh6GABwAAE5dQkppQkkpEfuYeXmYufMcBgHrHXihb5jKB2/407SduRQwAgBpAAQ8AACZOe/l9IC6/AwBP3rHv3du6NRHlqgr/c/+LJ8osvhMBQJ2EAh4AAEyc9gZ4LCAHADz63n2aldCciCKLE16Pm32zKJ7vRABQ96CABwAAU5aqyLxdnEhE7pKGQeaefMcBgPrLTdJgX7NljiIbIkpXZg9JWPBHzgW+QwFAHYMCHgAATNmxvCtcz+fBtl34zgIA9V07S79Q3zUtLbyIqJRVhjz4flHqFg2r4TsXANQZKOABAMCUHcu9zG1g/jwAGIPGEsfD3t8Msu3M/bg188h7Scvy1UX8pgKAugIFPAAAmKxnqrzrRTFE5CSybWPhw3ccAAAiIguB2famC5Y2fl/ACIgoND9iUMInDxUZfOcCgDoABTwAAJis47lX1KyGiAbZdua+KAMAGAOGmBkNR2xtMt9cICWiGHlKv7jZlwru8J0LAIwdvs0AAIDJ0vaff9OmI79JAABeNMS2y3Gf71wlTkSUrcp/+/6n2zKP8h0KAIwaCngAADBN+eqiS0VRRGQjtOxsFch3HACAlwg0b3rC5/s2lr5EpGLVC1M3z3m0Xsmq+M4FAEYKBTwAAJimU3nhCo2SiPrbdJAIxHzHAQB4uYZi+8Pey0c69OF+3PnsRHDikixVPr+pwGBUKtWxY8fef//9Fi1aODg4yGSyNm3ajBo1avXq1bm5uXynA6ODAh4AAExTmfnz6D8PAEZNwojWuc/6ynUS163jSuHdAfFz40oe8p0Lat3Vq1dbt249aNCgnTt3RkVFZWdnFxQU3Lx5c+/evbNnz27atOnvv//Od0YwLijgAQDABJWwirMFN4nIXCDtJXuN7zgAAJWb7DRkt+enMqElESWXPukfP/dk3nW+Q0EtOnDgQLdu3aKiooioSZMm06dPX7ly5bJly8aNG+fm5kZEubm5o0aN+uWXXwwcbOnSpQzDODk5Gfi4L3XhwgWGYRiGadeuHd9ZKmKwD01U2wcAAAAwvNC8iGJNCRH1lbXlmjwDABi/PrI2p3xXjk76IrEkrVAtfz/5q0WNxsxoOILvXKB/Fy5cGDVqlEqlsrKyWr169YQJExiG0T5bWlq6fv36uXPnsiw7ZcqUbt26eXp68pgWjAeuwAMAgAk6nneV2xhoi/nzAFCXNJO6HPf+rpt1SyJSs5ovHv8S8uD7ElbBdy7Qp5KSkkmTJqlUKolEcuTIkYkTJ5at3olIKpXOnj37888/JyK5XL569WqekoLR0dsVeJZl4+Li0tLS0tPTMzIyNBpNo0aNnJ2dGzdu7OvrKxDgLwUAAGAgSlZ1Kv86EYkZUV9ZW77jAABUj53Iel+zz5embtv27CgR/ZFz4aEi42fPRQ1EdnxHA/3Yvn17QkICES1YsKBnz56vGrZ48eINGzakp6cfPHhw7dq15Yr8eqJr165cMz+hUMh3FqOga12dkpKycePGt99+28nJyd/fv2/fvqNHj54zZ868efNGjx7dt2/fgIAAJyenESNGbNiw4cGDB/rIDAAAUJFLBXdyVYVE1N26pY3Qku84AADVJmKE37h9uNJtmpgREVF4UWzf2I9vFyfynQv0Y8uWLURkZWU1f/78CoYJBIJ33nmHiB4/fnz16tVyz8bGxk6bNs3Pz8/Kysra2trf3/+jjz6Ki4t7cT/W1tYMwxw7doyILl68OHz4cBcXFwsLi+bNm0+YMKFsjTZlyhSGYb788ksievbsGXfz+Q8//FB2b5cuXXr33XdbtGhhZ2dnbW0dEBAwZMiQw4cPazSacsd1cnLijsuy7NatWzt27Ghra2ttbd2uXbuff/6ZG5Ofn79w4UJfX18LC4tGjRr17t375MmTZXciFApdXV1tbW3Lxaj6m6pZeP1+aHpU8wI+NDR06NChnp6eU6dOPXDgQFZWFve4SCRycnJq0KCBSPT88n52dvYff/wxbdq0Zs2aDRky5MyZM3oIDgAA8AqYPw8ApmGsY/+DXl86iGRE9ESZNSRh4dG8y3yHAl2lpqbevn2biN566y1Ly0r+yrxy5crCwsLCwsJyLdxWrVoVFBS0YcOGuLi4oqKiwsLC2NjY9evXBwYGrlq16lV7W7VqVc+ePU+dOuXp6enu7n7v3r3t27f7+fmFhYVVJblSqQwODu7Wrdu+ffuioqJyc3MLCwtjYmKOHDny1ltvDR48WK1Wv/RVw4YNmzx5ck5Ojr+/v1qtvnHjxrhx4xYvXpycnNyyZcsVK1ZIJJLAwMDs7Oxz587179//p59+qkqear2pmoXX/UPTu5oU8CdPnmzevHnfvn3/+usvkUjUuXPnjz/+eO/evfHx8bm5uQqF4unTpxkZGUqlMjc3Nz4+/vfff589e3aXLl3EYvGRI0f69esXEBBw4sQJvb8ZAAAADav5O+8aEQkYwRs27fmOAwCgk45WzU/4rvQ1cyeiYk3J+KTlXzz+RcOWv1oIdYj2WnpgYGClg0UikaWlpaWlpfbiKBHt2LFjzpw5KpVKKpWGhIT8/PPPv/zyy5QpU6RSqUqlmjNnjvb6dlmHDx+eN2/esmXLcnNzL168GBsbGxoaam1tXVpaOnr0aG7Mxo0bWZZdsmQJETk6OrIsy7LszJkzuWdXrVp18OBBIvLy8vr2228PHjx48ODBb775xsvLi4iOHz++bt26F4+7ePHi8PDwy5cvx8XFXblyJT4+vnnz5kT0zTffdOnSRSKRREVFRUVFXb9+PTIysnHjxkQ0b948pVJZlQ+zKm9Kl/C6f2h6V70CPiMj47333uvfv39MTEz37t23bt2akZERFha2atWqd99919vb28bGpuy9GTY2Nt7e3u+8887KlSsvXbqUkZGxbdu2nj17xsbGDhgwYNSoUenp6fp+RwAAUK+FF8dmKLOJqKNlAO4XBQAT0ETifMLn+/42HYiIJXZtxoFJD76Va0r5zgU1xN39TkRNmzatwcvz8/NnzZpFRE5OThcuXNi4ceP7778/duzYDRs2XLhwwdHRkYg+/vjjwsLCci/csmXL0qVLFy9erP1bQO/evRcvXkxEDx48SEpKqvTQhw4dIiIfH5+IiIh58+YNGzZs2LBhCxYsuHHjhru7OxGdP3/+xVfdu3dv7969nTo9nxPn6ur61VdfERHLsllZWUeOHOHqeSLy9/dfuHAhEeXk5FQlT7XeVM3C6/6h6V31Cng/P7/9+/dPnjw5KSnpwoULEydOtLW1rfrLbWxsJkyYcO7cueTk5A8//PCPP/7w9/evZmAAAICKHMu9wm1g/jwAmAwrofnPTRdp15M7nBs2IH7eI8VTflNBzWRnZ3MbNSvgf/311/z8fCL67LPPOnToUPapDh06cNeBc3Nzd+/eXe6Ftra2s2fPLvdg9+7duY3ExEo6LCiVyuTkZFtb20mTJslksrJP2djY9O7dm4ju37//4gu7dOnSrVu3so+0bfu8v2xwcLCPj0/Zp7R3CqSkpFSch1PFN1Xj8Dp+aLWhegX8kCFD4uLiNm/e3KRJE12O6uHhsWnTptjY2MGDB+uyHwAAgHKO514lIoaYN21QwAOA6RAygqWN39/cZJ4ZIyGiu/LkfnEfXym8y3cuqLbS0uezJ+zsajJNLDQ0lIhsbW0nTJjw4rMTJ060srIiorNnz5Z7qmvXruVqVyKyt7fnNliWrfi4YrE4PT09Jydn7ty5Lz6bl5f3qhe2bNmy3CPaa8CtWrV61VOV5uFU8U3VOLyOH1ptqN4ycr/88osej+3p6blz50497hAAAOq5KHlSiiKdiFpaeLlKnPiOAwCgZ8PturtJGnyQ9PVTVU6WKn9E4pKV7h+NtO/Ddy6oBm2NWkHdWIGoqCgi8vPzMzMze/FZS0tLb2/vW7ducX3yyvL09KzB4SqgUCiSk5OvXr168uRJboL6S2nL3Rc5ODjomKHGb6qK4fX+oelOb+vAAwAA8A7z5wHA5LWz9Dvjt3ps0leRxQkKVjU9Zc2d4vtfuEwUMrquDw2G4ezszG0kJSVpJ5NX4O7du0QklUq5dms5OTlEVMGE6CZNmty6dYsbVpaTkx7+rp2RkbF79+7Tp0/HxcWlpKS8qnO7wVTrTdUgvF4+NP2qYQGflpZ25MgRlmWHDx/u4OCwdOnSkydPenh4zJ8/X9ufAAAAwMCO5f23gMf8eQAwXY3EDkd9Vsx6uPZA9nki2pp55H5J2tam82XCStYkA2PQvv3zFVIuX77MLfNegfj4eK5Zff/+/f/++2+qwrRtrt2aSqUq93jZXuM18+uvv06ZMkXbHs/BwcHf39/X17dTp06nT5/+/fffddx/DVT9TdUsvO4fmt7VpIC/fft2r169uD/qrFy5cvDgwVu3bm3evPmFCxeOHj36zz//oIYHAADDSyp9HCtPISJfM3dvM1e+4wAA1CIpI97gMdvfzOOrJ7s0rOZswc3X4+b86rnUy8yF72hQiVatWtnZ2eXk5Pz+++/fffedWCyuYPCpU6e4De2d5Pb29llZWRX0eEtOTqYKJ67XTHh4+Pvvv6/RaNzd3RcsWDBgwICyswBu3Lih38PpV50OX05NZtosXLjQ3Nw8NDQ0Ojra2tp6zZo1V65cuXbtWnJyckBAwLJly/SeEgAAoFJHcsO4DcyfB4D6gCFmRsMR25rMtxCYEdH90rQ3E+ZdLCh/5zMYG5FI9MEHHxBRenr6pk2bKh68b98+bkPb/JtbdC0uLk6hULw4vqSkhFumTrs2m75s3rxZo9FIJJJ//vlnypQp5ebw5+bm6vdw+lWnw5dTkwL++vXrU6dO7d27d/PmzcePH29vbx8UFERENjY2EydOjIyM1HdIAACAyh3Pu8ptYP48ANQfg227HPf51k3SgIhyVAXv3P9sa+YRvkNBJWbOnGlpaUlECxcuvH79+quG7dix4+LFi0Tk4+PTuXNn7kFuzbPs7Oyff/75xZds27aN643Xp4+eWxtya557e3t7eHiUe0qlUr10EXXjUafDl1OTAl6tVpubm3Pbrq6uEolE+5RYLJbL5fqJRkREe/bsGfIKaWlpZUc+ffp07dq148aNCw4Onjhx4qZNm2rW1xEAAOqiJ8qsW0UJROQmaRBkYXQ9YwEAak9z86Zn/FZ3smpORCpWvSh1y5xH65Vs+VugwXh4eHh8//33RFRUVNSvX7+ff/653J3tLMv+9NNPM2fO5H5csWKF9mbsMWPGcAvFffbZZzdv3iz7quvXr3OzoWUy2ZgxY3QMKZfLy6biVq1PSUkpKCgoO0yj0UyYMCE9PZ17OzoetJYYLHy5D6021KSADwwM3LVrV2ZmJhENGzbsyZMn3OMqlWr//v2+vr56zKfdecWSk5NnzJhx5syZrKwsS0vLp0+fHj9+fMaMGU+fPtVjGAAAMFpHcy+zxBLRQNtODBldyxkAgFplL5Qd8PpSu57czmcnhicuyVLl85sKKhASErJ06VIiys/PHzduXLNmzaZPn7569eqVK1eGhIS89tprEydO5KrNOXPmDB06VPtCW1vbVatWEVF6enrXrl1nzpy5Z8+e3bt3T58+vXv37lyNtmbNGhsbmxpn49rgFRUVbdy4MTo6mqvI+vbtS0SFhYVvvPHGX3/9FR0dffHixR9//NHf33/nzp3c3xSSk5OXLl0aHh6uyydTGwwQ/qUfWm2oSRO7ZcuWvfHGGy4uLhMmTNi4cSP34Nq1a9etW5eYmKjf9oPcZfbVq1e7uJRvyCGVSrXb69atKy4ubtu27YwZM2xtbTMzM5cvX56QkLBly5YlS5boMQ8AABinfxeQw/x5AKiXJIxoncesIAvPT9N+UrOaq4V3+8fN2eW5xM+8/JxhMBLLli3z9fWdN2/ekydPkpOTf/zxx3IDzMzMvvrqq9mzZ5d7fNKkSdnZ2YsXL5bL5WvXrl27dq32KZFI9O23344bN06XYG3atOE2pk2bRkRr1qyZOXPmqFGjDh06tG/fvitXrpT9gwLDMFOnTh0/fnznzp0VCsWXX34ZHR39559/6hJA7wwQ/qUfml7Cl1OTK/C9evWKiIiYNGlS2aI6IiLC3Nx8586dla6FUC1paWlCobBJkyZmL9BOI4mPj09MTHRwcFiwYIGtrS0ROTk5ffbZZxKJ5MaNG1lZWXrMAwAARihbnX+t6B4ROYls21n68x0HAIA3k52G7G72mY3QkogeKNIHJMz7+7/9QcAI/ec//4mPj9+xY8dbb73l5eVlZWUllUqdnZ379Onz1VdfpaSkvFi9cz755JPbt29/+OGH3t7eFhYWlpaWPj4+U6dOjY6O/vjjj6uVwcrKqkmTJtxVaM6gQYOWL1/epEkTqVTq4uLi6OjIPb537949e/b07NnTxcXFzMzM09Nz4sSJ4eHh69evb9OmzZkzZ4KDg4cMGTJw4MAafyAvzaOXneg3fNU/NL1januOvi7y8vLGjBnj6uq6YcOGCoZt2LDhxIkTgwcPnjRpUtnHv/nmmytXrowdO3bEiBFVPGJWVhbvH4hQKLSzsyMihUKRn4+JT5VzcHCQy+XFxcV8BzF22lOrtLS03P0/8FKOjo5FRUX67ethkkQiEffHUx5Prd+yTs96uJaIxjr2X+k2jZcMVefo6FhYWFhSUsJ3EGMnFou5KaAlJSXalXvhVRiGcXBwKCgoKC0t5TuLsZNIJDKZjIjkcrnR3rKro/ulaaOTvkgsSSMihpi5ziPnN3qvZrsSCAT29vamcWrVXk0FYDA1mUJvMNz8eVdX1xs3bpw/fz49Pd3BwaFp06b9+/fnviyWHaZdGlGrRYsWV65cSU1NNWRmAAAwvH/nz2MBOQAAomZSl+Pe3018sOKfgtsssd+l77lfmvaDx0wzRlL5iwHAiOmngFcqlUlJSSkpKRVfvraysurSpUvVd/v48WMiioiIuHr135k/V65cOXz48NSpU7t27co9kp2dTUQv9mngivycnJwX9/zo0aNdu3a9+PiUKVO0Dfb5or01QCQS6Th1pJ5gGEYikQgENbkfpF7BqVUDUqlUKBTyncLYaf/r4+vUKlAV/1MYSUQ2Iqv+DTtJBGLDZ6guqVTKdbuBCmhPLbFYjN9aVWRmZiYW14H/BPhVT04tK7I61nLl3KQfNz8+REQHc/55rM7aH/CVo7h6vc247w8mcGrxPs0WQC/08O1h27Zt8+fPf2mdXE7Tpk25JfiqiCvgNRrN2LFjO3bs6ODg8OjRo3379l2/fn3NmjVNmzblbsLn7nK3trYu93JuchRX3pfz7NmzgwcPvvj4tGnTzMzMqp6wVgkEAuMJY+REIhG+CledUChEUVpFOLWqha9T61D6xVKNkogGOXWRWZT/t8A4icXiuv5V2JDwW6vqcGpVS334Jb+p+Sctbbxnxq5Wsqqr+Xd73J527LWVfpbVbmtnAqcWCngwDbpetDxx4sSkSZOqUr0T0bNnz6q184CAgPHjx3/99dcjRoxwdXU1Nzf38fFZsmTJa6+9plAodu/eXXaw9uqiFvdfqUqFNTABAEzZn08vcBvDGvTgNwkAgBGa4jr8ROvVdmJrIkqSp3UOn3QuO4LvUABQQ7r+0XHFihVE1Lhx44ULF7Zr167srem6a9u2bdu2bV98fOjQobdu3UpISOB+dHBwSEtLKygoaNSoUdlhXC8le3v7F/fg5eX10sZ4arU6Ly9PD9F1IBAIuNkEKpXKVBur6JdMJlMoFGgHVSmhUMhNFFQqlej5VxU2NjYlJSUm0LOntvF7apVqlMefXSYic4G0sziA99/hVWFjYyOXyxUKBd9BjJ1IJLK0tCQihUKBdpKVYhhGJpMVFxcrlUq+sxg77alVWlpaT74/tBF6h/r/8E78p4klqTnKgtdvzvzWY+r4BlXqts19NTWNU0uXpdEBjISuBXxMTIxEIgkNDfXz89NLoKrgZs5nZmayLMswjL29fVpa2osN27lHXtpt0traun379i8+npWVxfvvJu0sQY1Gw3uYukKtVuOzqpRGo9Fu4OOqIpxaVaGdlMjLqXUq71qhWk5EvWWtxWqhUl03/v/CqVUt+K1VFdxURJxaVaGdtlmvTi03odMx7xUfJH99pfCuilXPfrAupujBly4TBUwlE3K5lgE4tQCMhK5T6PPy8lq1alUb1XtJScmRI0eOHTv24v0q3G3trq6u3O/fxo0bE9Hdu3fLDbt37x4RlbssDwAApkTbf/5Nm478JgEAMHL2ItkBry/ftu/F/bg188iE5BUlLGYDAdQluhbwbm5utTSrzczM7Pjx45s3b46IKH+XzsWLF4nIx8eH+7Fv375EFBYWpr3ASEQKhSI8PFwgEPTu3bs24gEAAO9UrPpUXjgRiRnR67KXzKsCAICyJIxovcfH85xHMcQQ0dG8y8MSFmeqcvnOBQBVpWsBP3z48OjoaO5at969+eabRPTDDz/cvn2be0ShUOzfv//o0aMWFhajRo3iHvT19W3WrFl6evrGjRu1jeu+/fbb4uLi9u3bN2jQoDayAQAA78IKo7LV+UTU1SrIVmSya0EBAOgRQ8z8Ru9tbjJXyoiJ6EZRbP+4ufElj/jOBQBVous98AsXLty7d+/w4cMPHz6svSSuL4MGDYqJibl06dLSpUutra0tLCwyMzM1Go2lpeXMmTPL3tw+ffr0hQsXnjx5MiwszM3NLTk5uaSkxN7eftKkSfqNBAAAxuN43lVuY6BtZ36TAADULcPsurtInMbc/zJbnf9QkfFG/JxtTT7pI2vDdy4AqASj+4qISUlJXbt2zcrKCg4ObtWqlYODQwWDJ0yYUK2dsyx76dKlv//++/Hjx8XFxW5ubt7e3u+++66dnV25kenp6Xv37r1161ZBQYGdnV379u1HjhxZ3VaTWVlZvC8RKRQKuXenUChe7MwHL3JwcJDL5WirXintqVVaWsqt0QAVc3R0LCoqQu/rSolEIm4JEgOfWiyxLaPHPVFmCRhBVODPDUTl/10wWo6OjoWFhfWk97UuxGIx9+94SUlJYWEh33GMHcMwDg4OBQUFWDujUhKJRCaTEZFcLq/nK/4klqSNuv9/DxTpRCRmRCvdp42y71tujEAgsLe3N41T66XNrQHqFl2vwBPR1q1b09PTWZbds2fPnj17Kh5c3QKeYZhu3bp169at0pHOzs6zZs2q1s4BAKDuipYnP1FmEVEbC586VL0DABgPLzOXk34rx9z/8npRjJJVzUj5Ian08aJGY7g75AHACOl6D/z27duXL1/O+1VrAACob0Lzn7c4fd0G7esAAGrIXij70/trbWv6Nen7xyctR2t6AKOlawG/YcMGImrevPmhQ4dSU1MLK6OPzAAAAHQm7wa3gZs2AQB08WJr+qEJi9CaHsA46TqFPi4uzsLC4uTJky4uLnoJBAAAUKlcVWFEcRwRNRDZBZo35TsOAEDdxrWm9zFz+yhldSmrjCiK6x83d3ezT33N3PmOBgD/Q9cr8AzDtGrVCtU7AAAY0oXCSBWrJqI+sja4VxMAQC+G2nU76P2Vg0hGRA8VGf3j52pvVgIAI6FrAe/r65udna2XKAAAAFWknT/f16Ytv0kAAExJe0v/v32+9zJzIaJCtXx00hfbM4/xHQoA/qVrAT9x4sTY2NirV6/qJQ0AAEClWGLPF9wiIiEj6GbVgu84AAAmpam00XHv7zpbBRKRilXPe7hhZtxqDavhOxcAEOlewE+ePHnIkCEjRoy4dOmSXgIBAABULKo4KV2ZTUTtLP3tRNZ8xwEAMDV2Iuv9Xl9oW9Ovfbjv/YSv5Jo6vw68kWBZVsMrrCBWp+naxO748ePjxo1LSEjo1q1bly5dWrZsaW9vX8H4L774QscjAgBAPRda8PyezD7W6D8PAFAruNb0TSTO36fvZYn9K/tiaunTXZ5LnES2fEer8+RyuVqt5jGAVCqVSCQ8BgBd6FrADxo0SLsdFhYWFhZW8XgU8AAAoCPcAA8AYABca3pfc/ePUlaXaBRoTQ9gDHQt4B0dHfWSAwAAoCpyVYU3i+Mn8504AAAgAElEQVSJqIHIrrl5E77jAACYuGH23f0dm70VOe+ZMo9rTb+tySd9ZJgABcAPXQv4zMxMveQAAACoivMFt7gF5PraYAE5AABD6GwbFBq4NjhmUWJJGtea/mvXyeMc3+Q7F0B9VL0mdnfv3q2lHAAAAFWhvQG+rwzz5wEADKRca/r5jzYuSt2C1vQAhle9Aj4wMNDHx+eTTz65evUquhcCAICBscSey79FRCJG2N26Fd9xAADqEa41/Tv2vbkft2YemfBgBVrTAxhY9Qr47777zsnJ6fvvv+/UqZOrq+vUqVNPnz6tVCprKRwAAEBZd4rvZyiziaitpZ+N0JLvOAAA9YuEEf3oMWtp4/e5O5iO5l4elrg4U5XLdy6AeqR6BfzcuXPDwsLS0tI2bdoUFBS0bdu2119/vUGDBmPGjDl48GBRUVEtpQQAACCi0HwsIAcAwCeGmBkNR2xtOl/KiIkooiiub9zH0fJkvnMB1BfVK+A5zs7OH3744YkTJzIzM3/77be+ffseOnQoODjYyclp6NChP//8c1ZWlt6DAgAAnMl/voBcPywgBwDAn7dsu/7p/bWDSEZEjxXPBid8ov39DAC1qiYFvJaNjc177723f//+zMzMw4cPjxw5MiwsbNy4cQ0bNuzdu/e6desePXqkr6AAAFDP5aoKbxUnEFFDsX0AFpADAOBVO0u/E74rvcxciKhQLR+T9OX2zGN8hwIwfToV8FpmZmaDBw/evn17enr6+fPnP/roo6SkpBkzZri7u7dr1+7rr7+OiYnRy4EAAKDeOldw8/kCcjIsIAcAwL8mEueyrek/Sd2E1vQAtU0/BbyWUCjs0aPHmjVrHjx4EBERsWTJErlcvnjx4oCAAD8/v4ULF+r3cAAAUH9ob4Dvi/nzAADGwU5kvb/ZMrSmBzAYPRfwZbVu3fqLL76Ijo6Oj49fsWKFnZ3dihUrau9wAABgwlhiz+bfJCIRI+xm1ZLvOAAA8JxEIC7Xmn5o4iK0pgeoJbVYwGt5e3vPnz//ypUraWlpBjgcAACYntvFidzXwXZYQA4AwMiUa01/sygerelNzLVr1xiGYRjmu+++e9WYRo0aMQwTFxf34lMREREzZ84MCgqys7OzsLDw9PQcNWrUgQMHWJatzdSmSaTj6//444+qDLOwsGjUqJGzs7NarRYKhToeFAAA6pt/F5CTYQE5AABj9JZt18bejmOSvshS5XOt6bc2md9XhpueTMpnn302bNgwLy+vKo4vLi4OCQn59ddfuVpdKBQKhcLk5OTk5OS9e/e2atVqz549fn5+5V4VExPzxRdfREVFJSUlubi4BAUFzZ07t1OnTnp+M3WTrgX8iBEjqjVeIBB4enoOGzbs448/btSokY5HBwCAekJbwPezacdvEgAAeBWuNf179z9PKEnlWtN/5TJpvNNAvnOB3sjl8smTJ589e7Yqg4uKinr16hUeHm5ubj5jxowxY8b4+fkJhcLHjx8fPnz466+/joyM7NSpU2hoaOvWrbWv2rlz58SJE5VKpUQicXd3T01NTUhI+PPPPz/55JNvvvmm1t5ZnaHrFHpHR0dHR8dKL6pbW1tbWVkRkUajSUxM/O6773x9fU+cOKHj0QEAoD7IURXcLI4nokZiB38zD77jAADAKzWROB/1XtHRqjn9tzX93qxQvkOBfjRq1KhBgwbnzp3btm1bVcZPnTo1PDzc2dn52rVry5cvb968OVc2Nm7cOCQkJDo6umfPnrm5ue+8805hYSH3kidPnsyYMUOpVH7yyScFBQUJCQkFBQUbN24UiUTLly8/dOhQLb69OkLXAj4zM3PTpk3ctoODwyeffLJnz56wsLDr16/v37//888/b9y4MRH5+vqmpKRkZ2ffunVr/vz5lpaWBQUFwcHBqampur4DAAAwdecKbqlZDRH1lrXGAnIAAEbOXiT7o9kX79r3JiI/c483bTvynQj0w8bG5ocffiCiefPmPXnypOLBkZGRO3fuJKIff/wxKCjoxQEymWz37t1WVlb379/fuHEj9+DPP/+cl5fXo0eP5cuXSyQSIhIKhSEhIUuWLCEibeFZn+lawKekpLz//vtqtfqDDz549OjR8uXLR44c2blz53bt2o0YMeLTTz9NTk6eMWPGjRs3Bg0aZG1t3apVqxUrVty+fdva2rq4uJg7AwAAQHdMfp448oY48gaZXEuYs1hADgCgTpEIxOs8Zv2fy7jfPf9Phs6jJmTkyJGDBg3Kzc2dNm1axSO5mrxnz57BwcGvGtOoUSNuofH169dzj0RHR9PLbtMePHgwEUVEROiQ3UToWsB/++23RUVFHTt23Lp1q7m5+YsDJBLJ6tWre/bseeXKlR9//JF7sFmzZp9//jkRVfH2CQAAeBVBfp4k/Irlbz9ZbVlrdvq42enj0iv/8B1KnzSsRruAXHcsIAcAUEcwxExrMLyxxJHvIKBnGzZssLa2/vPPPw8ePFjBsNOnTxPRyJEjK97bqFGjiCglJSUxMZGIWrdu/dFHH/Xu3bvcsOzsbCKytbXVJblp0LWJ3d9//01EwcHBItErdyUQCIYNG3b+/Plffvll1qxZ3IPdu3cnouRkLC8BAFATgrxcUdxdUVyMMP1xuackVy6qPDzVLm68BNO7O/L73AJy7S39cRkHAABMhvDEEUH0bYMdTvXuGNZND31k3Nzcli9fPm3aNK7SfmlRrVQquUIvICCg4r15eHiYm5vL5fK4uDgvL685c+a8OKakpOSrr74iooED0RBR5wL+8ePHROTp6VnxMA8PDyJKSEgo90hRUZGOAQAA6hVBbrYo7p4oLkaYUf7eM1Zmo5HZCFMfkkZjdvRg8QcfslIzXkLq1xksIAcAAKaIUSmZErnhjqdR62tPU6ZM2b17d1hY2Ny5c1/a0C4nJ4fbaNasWcW74hYpu3v3bmZm5ksHPH78eNiwYdevX3d3d1+8eLGOyU2ArgW8ra1tRkZGZGTk8OHDKxh28+ZNIjIz+/er5NOnT4mIa3EHAAAVE+TlihLjRHH3hI9Ty93izspslF6+Kr/m6saujEZjvmubMDNDkJ8nPXGk5K23+QqsR6G4AR4AAEwRKxKzZi+5B7m2CCpZOKzqGIbZunXra6+99tNPP7333nsvzni3trbmNp48eVJpxccVhhYWFuUeLywsXL169XfffVdQUBAYGHjo0CEnJyc9vYM6TNcCvmPHjn/99dcvv/zy0UcfNWjQ4KVjnj17xnUgLLu+3+HDh4moadOmOgYAADBh/9btaY/KPcXa2Cqb+XB1OzHPG7OzQmHJoOEWu7YxKqU4PkYVfVsVWLdvGs9RFdwqjieihmJ7LCAHAACmRN1/sLr/YL5T1JC/v//ixYs//fTTyZMnR0VFleuGZm5u7uDgkJWVde/evTZtKppAl5mZyV17d3d3L/v4gQMHpk+fnp6ebmtr+80338yZM0csFtfGG6lzdG1ix7UffPjw4cCBA7nL7OVERUUNGTLkwYMHRBQSEkJELMsePnz4iy++IKJhw4bpGAAAwPQInj2VhF2w2LnVcsta6dmTZat3jcxG0bp98XvjCidNL+3TX+3ipq3enw9wdCrt2ZfbNjtzXJCTZdDo+qZdQK6frC0WkAMAADAeCxYsCAwMvH///mefffbis9xl+ZMnT1a8E67XnbW1ddu2z+fZlZSUDB8+/O23387Ozl64cGFSUtKCBQtQvWvpegW+X79+06ZNW79+/Y0bN9q0adOjR48WLVp4eHgwDPPw4cOoqKhz586xLEtEo0aN4qbZT5w4cfv27UTUqFGjSZMm6f4eAABMg+DZU1FcjDj+nuBZ+dvANDa2Ku56exVa0ylfayd6kCRKjGOUSrMjB4v/M56Eeps1Z2ChuAEeAADAKInF4m3btnXu3HnVqlXvvvtuuWfHjRu3f//+3bt3T5kypUuXLi/dQ0FBwfz584lo7NixXE90lUoVHBx8/Phxf3//3bt3t2rVqrbfRZ2jawFPROvWrXNwcPj6669VKtWFCxcuXLhQbgDDMFOnTl2zZg33Y3FxMRF5eXkdO3as7F3xAAD10/O6PfauIPtZuaeqVbeXVTJgiOUvW5j8PGHGE8nlC4pu5W9OqxM0rIZbAV7MiLpb1+17AQAAAExPhw4dZsyYsWbNmgkTJqhUqrJPDRgwoFevXufOnfvggw8OHjwYFBRU7rW5ubnjxo1LS0uzt7dftGgR9+Bvv/12/PjxLl26nD59+qWLlIMeCniGYT7//PPRo0dv2rQpLCwsMTExK+v5jE03NzfuEn3Zu98HDBgQHBzcv39/Kysr3Y8OAFBH/bdujxZkl5/lrnF0UvoEqHwDNI41bNbCmpnL3xxqsW8XaTTSa2Fqj6Zq97rXc+S2/P4zVR5hATkAAABj9eWXXx46dOj27Zesh7dnz56OHTsmJia2bdt2wYIFb775ZmBgoFQqjY+Pv3r16tKlSx8/fmxmZrZ3715to7sff/yRiJYsWSIQCEpLS8vtkGEYiURS2+/IyOmhgOd4e3uvXLmS287Nzc3JybGzs3vpqoBjx47V10EBAOqc53V7TPSLd6c/r9v9mmscHHU/kNrNQ9G2o+T6ZWJZ8+OHCt//kMzL93c1cmfyb3AbmD8PAABgnCwtLTdt2tS/f/8Xn2rYsOH169dHjx596tSpZcuWLVu2TCAQiEQihULBDfDy8vr11187dOjA/ahSqSIjI4lowIABLz2Wl5dX2YXJ6yddm9i9lK2tbdOmTctV7ytXrrS2tv72229r44gAAEaO60tnufVHyx2bpJcvlK3eNY5OpZ17FE2YWjRuiqJLD71U75zSrr00jV2IiCkoMD91VF+7NRgsIAcAAGD83njjjTFjxrz0KScnp5MnT54/f37SpEm+vr5WVlYCgcDd3X348OG7du2KiYnRVu9E9PDhw3Lz8OFFul6Bz8jIqHSMWq0+efLkkiVLSktLX3/9dR2PCABQhzy/3n7vjiA3p9xTz6+3+wdq7B1q6/BCoXzgMItftjAKhSg+Vnz7prJl68pfZRxyVAWRxQlE1Fji6GfmXul4AAAAqCUdOnTgGpO/ys6dO7mFw1+qR48ePXr0qPQonp6eFR8FSPcC3tnZueqDXV1d0UgQAOoD4eNUUUy0OCGGKSj4nycYRtOo8fP722U2BkiisbUv7d3f7MRhIpKePal2c9fY6+0Kf606W3CTW0Cuj3UbLCAHAAAAQHq8B77yI4lEn376qcEOBwDAF3HULbMTR/7nIYbRNHZV+vgrffxZg9TtZSmDWgmTE8Vx9xiV0uzIQfnoCWxdWFUOC8gBAAAAlKNrAX/gwIGXPq7RaFJTU+Pj4/ft25edne3s7Hzu3Dk/Pz8dDwcAYPwkN64932IYdWNXlW+A0seftZbxGKn09YGiJ2lMfp7wabrkn9DSXsZ+N5OG1ZzLv0lEYkbUzboF33EAAAAAjIKuBXxwcHDFA1asWDFnzpxt27b95z//uXr1qlgs1vGIAADGTPA4VfDsKRFp7B2L3x3DWlnznYiIW1Vu4FCL33eRRiOJuKZu2kzVpBnfoSoSWZzILSDXwSoAC8gBAAAAcGqlC31ZMpls06ZNPXv2vHnz5oYNG2r7cAAA/JLcucVtKFu2NpLqnaN29Sjt0IWIiGXNjh1iigr5TlSR0IL/zp+3xvx5AAAAgOdqvYAnIqFQOH78eCL67bffDHA4AAC+MEqlKO4uEZFQqGxudBO/FZ17aFzciIgpLjL7+y8y4kavuAEeAAAA4EWGKOCJKCgoiIji4+MNczgAAF6IYqMZhYKIlM18WHMLvuO8QCCQDxzGSqVEJEq+L7l1g+9AL5etzr+lXUDOHAvIAQAAADxnoAL+4cOHhjkQAACPJFGR3IaqhZEut66xsS19YzC3LTl/SpiZwWuclzubd1PDaoior6wtFpADAAAA0DJEAa9SqVauXEn/vQ4PAGCSBNlZgsepRMRay1QeTfmO80pK3wBVQAsiYtRqs6MHGZWK70Tl4QZ4AAAAgJfStQv9H3/8UcGzLMumpqb++uuvERERRBQQEPDi+Er72AMA1AniOze5u8oVQa1IYKD5TTVT8vqbFk9SBTnZgmeZ0gtnSvr05zvRvzSs5nz+LSISM6Ku1vizLwAAAMC/dC3gR4wYUfXBW7Zs2bJlS7kHWSPuogQAUFVqtfjuHSIihlE1b8l3mkqwYknJoOEWu3eQWi2+Fa7yaKry8uU71HO3ihO4BeQ6WjXHAnIAAAAAZRn1NSIAgLpCfD+eKS4iIrWHp8bWju84lVM7N1Z06kZExLJmJw4zhQV8J3quTP95I+0jAAAAAMAXXa/Ap6en6yUHAECdJtIu/x7Uit8kVVfasZvw4QPhwweMXG7+9+HiEe8Rw3/HONwADwAAps3CwvjWqYG6Q9cCvmHDhnrJAQBQdzEF+aKUJCIicwuVt7HMRa8cw8jfHGr5y2ZGLhc+uC+5cVXRrhO/ibLV+ZHFiUTkInHyM/fgNwwAAACAscEUegAAXUmiI0mjISJFQBAr1PUPo4bEWstKXh/EbUsvnhU+SeM3T2hexH8XkMPldwAAME0s3/j+AEAn1fuieebMmb59++rx8HrfIQCAobGsKPo2t6mqO/PntVQ+/sqg18RRt0itNjv6Z/H7k1mJhK8wZW6ARwEPAACmSS6Xq9VqHgNIpVIJf//Wg46qdwW+X79+vXr1unz5su4HvnTpUs+ePfv166f7rgAAeCRMSRbk5hCRupGL2qlO3lVU2qe/xt6RiAS52dJzp/iKoWE1FwoiiUgiEHezMvZO/gAAAACGV70CftOmTZGRkV26dOnVq9eOHTvy8/Ore7z8/PwdO3b07NmzW7dut2/f3rhxY3X3AABgVMRR2vZ1r/GbpMZYsbhk0DASColIfOemOPYuLzFuFsc/X0DOMsBKaM5LBgAAAABjVr0C/sMPP4yJiRk5cuT58+fHjx/fsGHDt99+e/Pmzbdv365gHoharb59+/bmzZvffvvthg0bjh8//sKFCyNHjoyJiQkJCdH5LQAA8IaRy0UJcUTEikQq3wC+49ScumGj0q49uW3p6WNMXq7hM2D+PAAAAEDFqt1sydnZec+ePbNnz167du2+ffsOHDhw4MABIrKwsGjRokWDBg3s7e0dHByIKCsrKzs7++nTp3fu3CkuLuZeLpFIRo8ePX369Pbt2+v3nQAAGJ44JopRq4hI5decNTPjO45OFO06i1KShQ+SmJIS8+OHit8dSwKDNjpFAQ8AAABQsRp2S27Xrt2uXbtWrly5bdu2I0eO3Lhxo7i4+OrVq688jEjUtm3bQYMGTZw4ESvPAYDJEGnnz7dozW8SPWAY+cBhljs2McVFwtSH0uuXSzt2NdjBs1T5t+X3ichF4uRr5m6w4wIAAADUITotd9SgQYNFixYtWrSooKDgwoULly9fTktLy8jISE9PJyJnZ+eGDRu6uLh07ty5e/fuMplMT5kBAIyCMP2x8GkGEWnsHNSNXfmOoweshWXJm2+Z/7GHWFYSdl7p5qFxcTPMoUPzb3ALyPWTtTXMEQEAAADqHP2sV2xtbT1o0KBBgwbpZW8AAHWC+I728nsrYhh+w+iLqqmXslVb8a1w0mjMj/1Z/P6HrFRqgONi/jwAAABApQx6fyMAgMlgVCpR3F0iIoFA2dyk1jwr7dVP7dSAiAR5uWahJwxwRDWrOf/fBeS6WrUwwBEBAAAA6iIU8AAANSGMvcuUlBCRqpkPa2nFdxx9YoWikkHDWZGIiER3b4vuRdX2EW8Wx2er8omok2VzLCAHAAAA8Coo4AEAakLy7/LvrfhNUhs0jg0U3ftw22Zn/hbU8qpymD8PAAAAUBUo4AEAqk2QkyVMe0RErKWVqqkX33FqhaJ1e1UzHyJiSkvMDh8gtbr2joUCHgAAAKAqUMADAFSbOCqSWJaIFEGtDLxYuuEwTMmAIdzdAcL0x5KrF2vpOFmq/Dv/XUDOx8xATe8BAAAA6iL9dKE3GYwR9JEum8EY8tQV+Kwqpf2IGIbBx1V1L/msNBpx9G3uOXWL10z5w7SwLHlzqPmB34hlpVcuajyaqt2avDhKx99aoQUR3AJyr8vamfKH+b/wn2FV4B/EauE+Ipxa1YKPqyrKfn/gNwkYiYiIiJ07d549ezY1NbW0tNTZ2blDhw7BwcHBwcE4SQyAYVmW7wxGhGVZnHYAUDHNvSjlL1uJSNDMWzx5Ot9xap3q6J/qi+eIiLGxlcxaQBYW+t3/qKhP96afJqLDrb4b7NRVvzsHAADgGM/3/OLiYnVt3phWKalUKpFIavDC4uLikJCQX3/9lSshhUKhUChUKBTcs61atdqzZ4+fn1+5V/39999r166NjY3NzMxs1qxZ+/btly5d6u7uruO7qLdQwP+PwsJCviOQQCCwsLAgIrVaLZfL+Y5TB1haWiqVSu3vDngV7amlUqlKSkr4jlMHWFlZlZaWKpXKco8L9+4UJMQSkWroO6wpdrArT6US7djIpD8hIo1/oHrEe+We1+XUUrMazxtvZ6vyJQLxw3YHLQVm+kptzF51akE5QqHQ3NyciJRKZWlpKd9xjB3DMJaWliUlJSqViu8sxg6nVrWY0qllZWUUq8bU0QK+qKioV69e4eHh5ubmM2bMGDNmjJ+fn1AofPz48eHDh7/++utHjx7Z2tqGhoa2bt1a+6rZs2evXr2aiGxsbJycnFJSUpRKpZmZ2alTp7p166bPd1VvYAr9/ygtLeX9LxpCoVBbwKPKqgpLS0tUpFWBU6u6rKysXjy1mKJCq/vxRMRKzUqaNmPrxycpeHOYxc6tjEopiIlW3LiqDPyfP1uIRKIan1rhRbHaBeSECiqhevF5WllZKZVK/GdYKbFYzFVZ+K1VFVyVhYq0KiQSCXdq4ftDVQgEApM5tYykgK+jpk6dGh4e7uzsfOrUqaCgIO3jjRs3DgkJee+99956663z58+/8847kZGR3Ed9+fLlNWvWWFpa/vbbb2+99RYR5eXlTZkyZc+ePWPGjElISBCLxby9nzpLp95LCQkJmzdv3rx5c1pamr4CAQAYM3FUJGk0RKQKCGJF9eVfHY2DY2mvfty29Mzfguwsfe35TP4NbgP95wEAAIxWZGTkzp07iejHH38sW71ryWSy3bt3W1lZ3b9/f+PGjdyD27dvZ1n2448/5qp3IrKxsfnpp5/s7OxSUlJiYmIMlt+U6FTAh4aGhoSEhISEnDlzRl+BAACMF8uKoyO5TWWL1/jNYmDKVm2VvgFExCiVZkcP6mtVOe0Ccn1lbfWyQwAAANA7ribv2bNncHDwq8Y0atRo4cKFRLR+/Xrukbt37xJRr169yg4zNzf39fUlori4uNoLbMJ0KuC1LQrw5xMAqA+EqSmCnGwiUjs1UDdw5juOoZW+PpCV2RCRMOOJNOyC7jvMUuVHyZOIyE3SwNvMVfcdAgAAQG04ffo0EY0cObLiYaNGjSKilJSUxMREIlq+fPmJEyfat29fdoxKpXr48CEReXh41FZck6bTPfA9e/bs1avXuXPndu7cOX/+fHt7e33FAgAwQpI7/7383rI+zvdmzczlA4da/L6LNBrJ9TCVR1O1R1Nddng6L5xbQA6X3wEAoB767OFPf2b9Y7DDbfde2NaqfIv4qlAqlcnJyUQUEBBQ8UgPDw9zc3O5XB4XF+fl5dWjR4+yO8nNzY2NjV21atXjx4979+5drrCHKtK1id2hQ4eGDh167ty59957b+PGjU2b6vRlDgDAaDGlJcL4GCJihSKVfyDfcfihdvVQtOskuRZGLGv+96Gi90NYc/Ma7y204Pn8edwADwAA9dAzVe6D0icGO5xcU8M2hDk5OdxGs2bNKh4pEAg8PT3v3r2bmZlZ7qnWrVtHR0dz25MnT161alXNwoCuBfyVK1fmzp0rFotPnjzp4+PTp08fDw8PZ2fnV61MsHjxYh2PCADAC9G9KEalJCK1bwBrVvOqta4r7dpL9OiB4HEaU1BgdvxP+fBRNduPmtX8U3CbiCSMqKt1C71mBAAAAL2xtrbmNp48edK4ceOKBz99+pSIuOVpymrXrp2Hh0dQUFB8fPzvv//esmXLqVOn1kZak6drAd+/f3/ttkqlOnnyZMXjUcADQB0ljno+f17Roh6s/V4BgUA+cLjFL5sZhUKUlCi+HcG27ViD3UQUx3ELyHW2Dqony78DAACUtd5zznrPOXynqJy5ubmDg0NWVta9e/fatKlo0lxmZiZ37d3d3b3cU9u3b9duT5w4cdq0aY0bNx46dGhtBDZtOjWxIyKratJLaAAAAxNmPhVmPCEijY2t2rW+91zR2NqV9nn+11vp2VOCzIwa7ORM3n8XkLPG/HkAAACj1rt3byKq9GIt1+vO2tq6bdu2WVlZv/3225EjR14cNnDgQCLatm1bLSQ1fboW8AXVpJfQAAAGJr79/G5tVYvWxDD8hjEGysBWSv9AImLUKvFf+0mlrO4etDfAo4MdAACAkRs3bhwR7d69Oyws7FVjCgoK5s+fT0Rjx44ViUQsy44ePXrkyJEajabcyKKiolpNa9p0LeABAEweo1aJYqKJiAQCRWBLvuMYi9J+b2pkNkQkyHyqOnG0Wq99qsqJKk4iIndJQy8zl1rJBwAAAHoyYMCAXr16sSz7wQcfREVFvTggNzd37NixaWlp9vb2ixYtIiJHR0d3d/fi4uJTp06VG3z48GEi8vf3N0By04MCHgCgEsK4GKZETkSqpl6slTXfcYwFKzUrGTScBAIiUl86r4mJrvprz+bfZIklor42uPwOAABQB+zZs6dJkyaJiYlt27b97LPPrl27VlRUpFKp7t27t3379ubNmx86dMjMzGzv3r3aRnchISFE9OGHH/7zz/PV8uRy+dKlS/fv329lZTVlyhTe3kxdpmsTO62CgoLdu3efPXv2zp07OfQvOaIAACAASURBVDk5KpXK3t4+MDCwT58+Y8aMkclk+joQAICBSaJucRvKoPrdvu4Fahe30o5dpZf/IZZVHdhDUz+u4gtxAzwAAEDd0rBhw+vXr48ePfrUqVPLli1btmyZQCAQiUQKhYIb4OXl9euvv3bo0EH7knnz5h07diwsLKxHjx4ymczBweHhw4dqtdrc3HzLli2enp48vZW6TT9X4Hfs2OHm5hYSErJv377Y2NiMjIysrKyEhIQ///zzo48+cnNz27Fjh14OBABgYIK8XOGjFCJiLa1Unt58xzE6ik7dNS5uRMQWFtCZE1V5iZrV/FP4fAG5LtZBtZsPAAAA9MTJyenkyZPnz5+fNGmSr6+vlZWVQCBwd3cfPnz4rl27YmJiylbvRCQSif75558NGzZ069bN0tIyMzOzZcuWkyZNio2NHTWqhsvQgh6uwH///ffz5s3jtq2trb28vJo0aSISiZKTk+Pj4/Pz8/Pz88ePH5+Xlzdr1izdDwcAYEiiOzeJZYlI2bwlCYV8xzE+AoHirbfNtq4jpZLu3GQ6dmUtK1lwJKI4LkdVQERdrFtgATkAAIC6pUePHj169KjiYIFAMGXKFMyW1yNdr8DHxMQsWLCAiJycnNasWZOenn7z5s2DBw/u27cvPDw8IyNj7dq1Tk5ORDR//vz4+Hg9RAYAMBiNRnLveacWJdrXvQJrYyts3Y6ISKUS37xe6fh/58/LMH8eAAAAoBp0LeDXrVunVqulUunRo0dnzpxpYWFR9lkzM7Pp06cfOXJEKpUqlcp169bpeDgAAENiEuOY/DwiUru6axwc+Y5jvITde3Or60luRzDKSpaUO5OPG+ABAAAAakLXAj40NJSIJkyY0L59+1eN6dChw8SJE4nozJkzOh4OAMCQBJHP1ypXBL3GbxIjxzg2EPg1JyJGLhdFR1Yw8qkqJ1qeTFhADgAAAKD6dC3g09LSiKhcu4IXderUiYhSU1N1PBwAgMGwhQVMQiwRsVKp2jeA7zjGTti9F7chCb9CGs2rhmkXkOuHBeQAAAAAqknXAp5lWSJiGKbqgwEA6gRNxDVSq4lI5RfIisV8xzF2Ak9vcnUnIkFeruj+Kzue4AZ4AAAAgBrTtYB3cXEhoitXrlQ87Nq1a0Tk6uqq4+EAAAxGfeMat6FsgfnzVdOxC/e/kvCX/6OgXUBOyoi7WrUwXDAAAAAAk6BrAd+nTx8i2r59+/Xrr+w8HBERsXXrViLq3bu3jocDADAMYdoj9mkGEakdG6idG/Mdp44IbMXKbIhImPZI8Pgl90zdKI7lFpDrbBVoLpAaOh4AAABAHadrAT9jxgyhUFhaWjpo0KANGzaUlJSUfVahUGzevHngwIElJSVCoXD69Ok6Hg4AwDDEd25yG6qWrflNUpcIBIrWzxuaSm5cffF57fz5vrgBHgAAAKD6RDq+3t/ff8WKFXPnzs3MzJw2bdqSJUt8fX2bNGlCRCkpKXFxcdnZ2dzIb775xt/fX8fDAQAYAKNUiOJiiIiEQqV/EN9x6hJlyzaSKxeZ0hJxQqwiN0dja1f22X8XkMMN8AAAAADVp2sBT0Rz5syxt7efNWtWfn5+Tk7O1atXr179nwsvVlZWq1ev5laSAwAwfqJ70YxSQUQav+asuTnfceoSViJRBrWS3LhKGo345vXS3m9on3qqyrkrf0BE7pKGzaRYQA4AAACg2vRQwBPRuHHjhg8f/ttvv4WGhkZFReXk5LAsa29vHxgY2Lt379GjR9va2urlQAAABiCOusVtsK+14zdJXaRo21FyK5zUavGdm4pO3bV/AQnNj+AWkHvdBp8qAAAAQE3op4AnIhsbm6lTp06dOlVfOwQA4IUg86nwSRoRMXb2bNNm9L+tPaBSrLVM6e0njr3LKJXiqJuK9s9b02MBOQAAAAAd6a2ABwAwDdrL78K2HZUMw2+YOkrZvrM49i4RSW5eV7TpSEKhmtVcLLxDRFJG3MUKbQUAAKD+srCwYFmWxwAMvt7UZbp2oQcAMClqtfheFBERwwjaduA7TV2lbthI7epORExBgSjuLhGFF8VwC8h1sQrCAnIAAFDPMbzi+92DTqp3BX79+vU6Hm/atGk67gEAoPaIE2IZeTERqZp4Sm3tqKiI70R1laJdJ/PUh0QkuX5Z5R8UWhDBPY4F5AAAAABqrHoF/EcffaTj8VDAA4AxE0dFchuqFlj+XSeqZj4aB0dB1jNh5lPhwwdn5LgBHgAAgIiouLhYo9HwGEAqlYrFYh4DgC4whR4A4DkmP0/4MJmIyNxC1cyH7zh1HMMo2jy/ByH75lluATkPibOntDGfqQAAAIwAyze+PwCouepdgVepVLWUAwCAd+KoW6TREJGieQtWKOQ7Tp2nCmzJXjrPFBeFFt/hFpDrJ8P8eQAAAICaq14BL8Q3WgAwVSwruXuH21QGteI3i2lghSJFqzbSy/+cdMzlHsEN8AAAAAC6MNAU+vDw8GHDhv3000+GORwAQHWJHiQxeblEpHFx0zg24DuOiVC+1k4pFp61yyMiKSPubBXIdyIAAACAOsxABfxff/116NChw4cPG+ZwAADVJbpzk9tQ4PK7/rAWlmEtGuSK1UTUXeWKBeQAAAAAdFG9KfQvpVar161bd/78+fv37790QFFRUXJyMhFJJBLdD1dPbHj0x8XsSG+RS4B5E38zDxeJE9+JAEyavFh0P56IWLFE5dv8/9m777i46nR/4M9p0ygzDB0CBAglhZDeE2Oq6dH0qHHVdW1rtq+u+1Pvrvfe3XWvu6uurrp2XU0xjRTSSDEFEkg1oRN6AoQ2M0w97ffHgRFJTEKY4Ux53n/kdTgzc84HGCbzzHm+36/caXzK3gQBjAAAc6tJIpMVcdpbhBBCCKG71dcCXhCExYsX79mz57b3VCqVP/vZz/p4Ov+xtyVv5/Xjzi+DqYBEZXSaKj5Tk5ymis/QJOmpYBnjIeRjFJcvEjwPAFz6UBE/anSpA+xlaWPetQD68gV2BA6DRwghhBC6S30t4LOysqTqPSEh4d577zUYDNu3bxdFcdWqVSEhIe3t7YcPH25sbAwMDDx69OioUbiu8p26aCrv/qWRN1+wlF+wlG9qPSTtiWT06ar4VFVcpmZQuip+sHqggnBBPwVC/om+1Ln8O/bPu1Yj21porQKARKsq2aoUCvLYzNFAEHLnQgghhBDySn0t+T744AMAGDRoUEFBgVarBYA1a9Zs2LBhzpw5jz32GABwHPfYY499/vnnH330ERbwd+7CxM/PthWfaykuttVcsJQX2qo6eGv3OzSyrY1s61FTZ9XBEHSSMiZNFZemis/UDEpXxycoouQIjpD3Ia/WUdebAEDQhwmxcXLH8SkHjWekBeTmWWIAgGxrpStKuUFpcudCCCGEEPJKfS3gy8vLAeDHP/6xVL0DwNy5czds2JCbmysV8DRNf/LJJ3l5ee+8886jjz46evToPp7RT2jpwMna4RnEQOeeBrb1gqW8xFZTYqstsdUU2aodAuu8lRW5EltNia0G4ETnEaiANFV8ujohTRWXqRk0TJ0UQKr695tAyDsovj0nbbCZ+CGjix00FEgbM6KnwbnLAKDIz8UCHiGEEELo7vS1gK+rqwOAtLTv3o1NmDABAEpKSpx7SJJ87rnn1q9f//7777/33nt9PKPfimL0Udpxc7XjpC9Zkauw1Zfa64qt1Res5SXW2mpHQ/f7G3jzaXPRaXORc08ko8/UJKerElJVcZnq5BRVHEX00zIECHksgmXp4ssAABTFDsmQO45P4UT+WMcFAFARinGp88TjdYTRQNXVkFfrhZhYudMhhBBCCHmfvhbwNN3zCElJSRRFFRYWdt+ZmZkJADk5OX08HXJiCDpdnZCuTlismyztaec6Suw1JdYaqev+krXSIti6P6SRbd1vaN1vyJe+VJBMoiI6UzNIarwfoRkUyej7+9tASG508WXC4QAANjlV1ATIHcennDYXGXgzAEwJGq5mNI6RY5VHDwKA4kyeLWaZ3OkQQgghhLxPXwv4AQMGGAwGqZFeolAo4uPjKysra2pq4uPjpZ0hISEAUF9f38fToVvQ0YHj6SHjA4ZIX/KiUOW4VmitKrRWFdtqLlsrqx2Ngig47+8Q2K6u+04RdMgQzcDBqoRUVZz0bxCl6e9vA6H+xXQt/84Nx/55Fztk7PzZztSOBgA2c7Qi7zhhtzGlRQ5Du6DVyZoOIYQQQr2QmJhYVVXVY2dQUFBqaur48eNfeumlqKjvZuA6evTo9OnTAUCv1zc0NDA/sIjsxo0bV69eDQDp6elFRUU3vQ/qoa8F/JAhQy5fvvz+++//5Cc/CQ7uXNgsPT29srIyOzv7ySeflPZIFX5YWFgfT4fuHEWQycrYZGXsoq5L9BbBVmytKbR9V9K3csbuD2ni2pqMbUeM55x74hQRKcoBg9UD09RxUu89DqRHvoRsbaGu1QOAGBTMJSTKHcfXHDR2DoCfGTQaAESlkh2WqThzCgSBOXvafu8cWdMhhBBCqNcCAgKc1bgoikaj8cyZM2fOnPniiy/27dsnDaburrW19cCBA/Pnz7/p0TZt2nTbM7733ntPPfVUeXl5cnLyjbdWVVX98Y9/3L9/f3Nzc1RU1IIFC1555ZWIiIheflvepK8F/HPPPbd58+aysrKxY8c+8cQTv/71rwFg1qxZ2dnZf/rTn+bNmxcfH280Gl977TUASE1NdUFkdLc0pGpUQOqogO9+C1LX/QVLeYmtttha/a31ilWwd39IraOp1tF0yHTWuce5fF26Kj5NHY9z4yGvxlw8C6II0upxJE4J4UoNXQvIJSljEpXR0k7H6PGKc/kgCMzFs46J00QVvnoghBBC3uQ///nPkiVLnF9aLJZDhw6tX7++srLy8ccfP3/+fPeL7SRJCoKwcePGmxbwHR0d2dnZ0n1+6HQsy7777rs/dOuFCxemTZtmNBoBIDIysrq6+p133tm6dWtubu7AgQPv7hv0fH0t4KdOnfqjH/3ok08+KS0t/Z//+R+pgF+7du0rr7xSXV2dkpKSkpJSXV3d0dEBAE899ZQLIiPX6dF1z4l8pf1asa1aqudL7LUVtnpW5Lo/pMfydSRBxjERg9UJaap4qaRPVcUpiZs3ycjLIXLNbPs1tqWZMzRxbY1sWzPX3swa9HTw+MAhkwKHRTOhcmdE/YvnmcsXAQAIghuaKXcaX5PTtYDczODvFh8RtTo2JZ0pKSQcDubbc46xE+ULiBBCCKG+0mg0CxcuHDBgwMiRIwsLC8+dOzdu3DjnrYMHD25sbNy+fbvNZlPd8Kn9zp07rVbr9OnTjxw5cuOReZ4/e/bsq6++ev78+R86++OPP240GhcsWPDhhx9GRkbW1NQsX748Pz//Zz/72Y4dO1z0LXqcvhbwAPDxxx+PGTPmiy++qKyslPZERUW9/fbbjz76qMPhuHz5srRz9erVy5cv7/vpkPvQBJWiGpCiGrCoa480132JvbbYWl1iqy22VVfar3Ei73yIIArVjoZqR8NewylpD0WQ8YrIIeqBKcoBQ9QDU1VxKao4BeGCZ9qtiSA2c4ZmztDAtjaxbdfZ9kauVfryOtvexLW1caYfeuzHzXsAIEERNTFo6KTAYRMChjovGCIfxlSUEhYzAPAJSYIuRO44vsa5gNws7Zju+9lxk5iSQgBQnMlzjBoHFCVDOIQQQgi5zogRI+Li4mpra4uKiroX8AzDLFu27L333tu7d+/SpUt7PErqn1+5cuWNBfyLL774+uuvOxyOW5z09OnTZ86ciY2N3bx5s1qtBoD4+Pg9e/bEx8fv3r27vr4+NtY3l7xxTVn17LPPPvvssyz73bLk69atGzx48LvvvltZWZmYmDhr1qw1a9a45FyoPznnul+imyLtYUXuKttcbK2RVqS/YCkvt9fx3ebG40Wh0n6t0n7NuYcmqFgm3DmKXrpQryIUvQ1jEx3tXEcj29rAtnb+y7U1sC3mSvtVW3OdvalHs0BvVTsaqlsaNrTkAEAEHTIiYND4gCH3BI3IUCeRuN6eL6Ivdi3/njFC3iS+hxP5b7oWkJsUOKz7TXxUDD8gnqqrIUwmuqSQw6X7EEIIIe8ntcFzXM9346tWrXrvvfc2bNjQo4A3mUx79+4dNGjQyJEjbzxaWlraunXrpO3PP//cbrffeJ+PPvoIAJYvXy5V75KwsLD77rtv27Ztn3/++QsvvNC378lD9a6AnzVr1qpVq+6///6bTkfXY3bBsWPHjh07tk/pkOdhCDpBEZWgiHKuSO8QuVJbbYmtpthWXWKtLbJW1bBN3ae750ReukrvXMGOIegkZUyaKi69q/c+URktgNjEtjWwrc1ceyPbdp1rv862S19KV9Ft4q0+hLu1EDoogg4Jo7VRjD6M1kYy+ggmJJzRhdO6K/areR2XT5i+LbHXOmM3cW37Dfn7Dfmvwqd6Onh8wJBJgcMmBA4Zpk6iCbxg6AsIk5GuvgIAolrNpaTJHcfXnDYXGbsWkLvx0zrH2InquhoAUJw+wQ0eBgQhQ0SEEEIIucipU6ek5caktcO7u+eee6Kionbu3Gk2mwMCvluvd8eOHTabbdWqVcTN3gY88sgjjzzyiLS9ffv2mxbwJSUlADBjxowe+2fOnLlt27bi4uI+fEMerXcFfE5OTk5OzjPPPDNz5syVK1cuXbpUr8eVw/2dgqCHqROHqb+bwdsmOkqttZ1j6W3VxdaaWkeTNBpWwoqctIJdVvsJaQ9JkN1r/t7SUKpwShfB6MIZXTQTGkbrImhdJKOXKvZwJuQWPfwZ6iSpv6Cd6zhlLjzZcSnPfPmipcI5UqCVM2Yb8rINeQAQSKnHaQZPDBo2MXDoSE1qPwwNQG6iuHQeBAEA2CHDRQp/jy6WYzwjbXQfAO/EJacK+jCytZm63kTVVvPxA/s1HEIIIeQZDpcoihr6703IkkxbrO7u32/fVGNjY05Ozm9+8xsAGDVq1I2X00mSXLFixVtvvbVr165Vq1Y590v986tWrbJYLHd36qtXrwLAjRPOS3uuXbt2k8f4hLt5xnAct2/fvn379j311FOzZ89euXLlkiVLdDpc0Rd1UhGK4Zrk4ZrvVnqwCLZSW22xrabEVlNkrS611dY6mro/5NbVO0PQoXRwBBMSSevDaG20IjSc0UXQIRG0LozWDY1KoRxw13/8Tjo6cK52nNRZYBZs+R1FuebLuR2XzppL7WLn8JAO3nrIdFaall9JMKMD0iYGDpsYOHRsQLoGZ+P3IqJIX7ogbXLYP+8GPzQAvhNBOEaPUx3YAwCK/FwrFvAIIYT8UoORLGnsv9ZOi8MFLW83DmWXhIeHf/jhh9TNprZZtWrVW2+9tXHjRmcBbzAY9u3bl56enpGRcerUqbtLIhXwoaE9Z6GWWsWlW31S7wr4oqKirVu3btu2raCgAABYlt2zZ8+ePXsUCsXcuXNXrly5ePFi52rwCDlpSNUITcoITYpzTwdvLbXVFtmqS221RdaqakejgmS6XzYPo7URdEgkow9ndGG09hYHD6TUVrC6NnAAqZoePHJ68EgAcIjcWXNJrvlyrunSaXORWbBJ97GL7MmOSyc7LgEATVAjNCkTAodMCBg6PmCIjg50bR7kWlR1JdneBtJ47PBIueP4mquO5iJbNQAkK2MHKqJueh9uWKZ4/DBhtdKV5WTzdSEsvH8zIoQQQuhudF8HHgBIkkxOTp4wYcLLL79800HWADBp0qS4uLg9e/YYjUapVNyxY4fD4eh+Qf6u3diBL0orBN9yAjyv1rsCPj09/cUXX3zxxRdra2u3bdu2bdu2Y8eO8TzvcDh27ty5c+dOpVI5b968lStXLlq0KDAQaxj0gwIpdY9F6T2WgqAnBA6dEDj0F5EreVEos9WeNhcdNZ0/bvq2lTdK9+FEvsBcXGAu/idsBYAERdQ9wSPGBQyeHJgxQIGVicdhvu2avm74TeZNQX2UY+pcQG7WzfrnJSLNOEaMUeYeA1FUnDllm7uwHwMihBBCHmH5KPuSzJuM7nYTFS3e/k6302Md+DtBEMTKlStff/31HTt2PPzww9Bt/vm+JImJiSktLW1paRk0aFD3/a2trQDgq1PQw13PQh8XF7d+/fr169c3NzdnZWVt3br14MGDdrvdbrdv3759+/btarV6/vz5K1euXLhwoUajcW1ohORCEaQ0Lf+6sPsAoNrRcNR4/pS5KLfjUvdBAdWOhs+a937WvBcAEhRR4wOHjA8YPC5gcLo6QbboqAthtdJlJQAg0jSXNlTuOD7o1gPgndhR4xSncwmeoy9fIKZMFwPwM1+EEEL+haFExj8mR169evXrr7++YcOGhx9+uL29/cCBA8OGDRsyZEhfjikV8M3NzT32S3sGDBjQl4N7sr7OmhAWFvbYY4899thjJpMpOzt769ate/bsMZlMVqt1y5YtW7Zs0Wg0CxcuXLly5fz587tP8Y+QD0hQRK0Lu08q5hvYVunK/KmOwhJbjfM+1Y6G6taGTa2HACCS0Y8PGDw+cMj4gCHDNckE4OTbMmCKviV4DgD49KGiCmcucDFW5I6ZLgKAilBMDBp2i3uKmgBuyDDm2/MEzzPnzzgm39NfGRFCCCHUr8aMGZOUlHTgwIHW1tasrCyX9M+npKQcOXLk2LFjCxYs6L7/2LFjANDjsrwvcdnq1kFBQStXrtywYcP169d37dr1+OOPh4eHA4DFYtm0adPy5csjIiLWrl3rqtMh5GmiGP1i3eTX4549PvjtC0M//lfCrx4Juy9VFde9Sm9kW7PaT/y+7t+zSn4x+vKPd3ZNwo/6E93VP+/IwP5513MuIDc1KPPGBeR6cIybJK0hpzyXT7Bsf+RDCCGEkBxWrVrFsuzWrVs3btwIACtWrOjjAR977DEA+Prrr3med+60Wq27d++mKMq5Cp3vcVkB76RUKhcsWPDBBx9cu3btyJEjP/vZz6KjowGgo6Pjq6++cvnpEPJAMYqw5frp/xf37InB7xRlfPFx4u9+Er44Q51EEd/9xdU6mh6r/PPaij/2mJAfuRXVcJVqagQAISSUj42TO44P6tY/P+q2dxb0YdzAZAAAq4UuvOjWYAghhBCS0erVqwHgvffey8nJGTFiRFpaWh8POGHChFGjRlVUVDzzzDOCIACAdGHfYDAsWrQoIcFnB666ceFBs9lcW1t75cqVlpYW950FIQ8XSgcv1E1aqJsEAEbefNpclNtxOcd45rK1EgAOGPNPFH37fPTan4Qvpgn/GAUlK+bb89IGO3wE3DBtKeq72ywgdwPH2Il0ZTkAKPLz2OGj8JeCEEII+aThw4enp6dLa5n1cfo6pw8++OCee+55//33N2/ePGTIkPPnz5vN5piYmDfeeMMlx/dMrr8CbzKZvvrqq/vvvz8iIuLhhx/euXOnNIm/TqeT+hwQ8lvBVMCs4DEvxTxyOP2Nfyb8Qk8HA4BFsL1S/9HM4p8XmIvlDujjCI6jiy8BAJAkOzRT7jg+qN5+vdhWAwCDVLEJP7CAXA98QiIfEQUAZFsLfaXMvfkQQgghJB/pIjy4roAfOXLk+fPn161bp1Kp8vPzQ0NDn3322fPnz8fHx7vk+J7JZVfgzWbzrl27Nm3atGfPHpvN5tyvVqsXLVq0du3aefPmKRS3GQ+JkJ8ggFilnzEjeNR/1X8szW9XaKtaUPb8Q6Fz/ivm0SAKF25wC6r4MmGzAQCXnIpznrvD3tY8aQG5mUG3mn++B8eYCeo92wFAkZ/LJXvB0pIIIYSQH6qsrLzzO99zzz3SeuzdvfLKK6+88kqPnePHj7/xnt1dv379FrcmJSV9+umndx7MB/S1gLdYLHv27Nm4cePu3butVut3x6XpOXPmrFmzZunSpbggPEI3FU7r3k74xdrQWb+ufbvcVi+IwmfNe/cZTr8U88gq/Qy50/kghXP594wR8ibxVfvaTkkbt15Argcufah4/DBhNFC11dS1ej7aZxduRQghhBDqo7ss4K1Wa3Z29qZNm3bt2mU2m537CYKYMmXK2rVrV6xYERoa6qKQCPmyyYEZh9PffLPh6zeavnYIbCPb+tPqv+9oO/6XuKfiFBFyp/MdZFsLVV8LAGJAIJfosyuLyIgVuaPt5wFAQ6omBWX04pEU5RgxRvlNDgAwZ07xCx9wU0KEEEIIIW/XuwLeZrPt3bt306ZNO3fu7Ojo6H7TyJEj16xZs3r16rg4nNgZod5REYrfRq9dFDL5VzX/zDcXA8ABY/7xoou/jlr9TMT9OLmdSzDfngdRBABHxgggXT/9BzredsHAdQDAlKAMJcH06rHsiDGKU8cJu50pKbRPmykGa92TESGEEELIu/WugI+IiDCZTN33pKSkrFmzZs2aNenp6S4NhpDfGaxK2J362qbWwy/Xf9jKGa2C/dWrn25t++b1uGdHB/R1pQ1/JwjM5YsAAATBYf+8e2S35EobvRoALxGVSnbYCMWZUyAIirOn7dNnuzodQgghhJAv6N1lKGf1HhMT88tf/jI/P7+0tPQPf/gDVu8IuYQ0ud2xwf9c2TUG/rK1cn7Zb39V+7aJt8ibzavRV8qIDhMA8HEJgk4vdxzftKe5s4Cfoe11AQ8A7JgJUmcEc+EMYbfd9v4IIYQQQn6odwW8Xq9/4oknDh8+XFtb+/rrr48Zc0fL/CKEeiWCDnk74RdfJb8ijYGXJrebWPT0xtZDckfzVszFzunrHBkj5U3iq+psTZc7rgBAimrAwDtbQK4HIVjLpqQDAOFwOH9fCCGEEEKou94V8A0NDe+///706dNJHEGKkJvNCh5zcsi/fhO1RkEyACBNbvfglT/WOW61lga6EWHuoKsqAEBUqvhUbBdyi93NJ6WNXs0/3wM7bpK0oThzCnjeBbEQQgghhHxL7+pwhundvEQuV1ZW9sADD7z00ks33tTU1PTm/qDUIgAAIABJREFUm28++uijy5Yt+/GPf/zuu+8aDIb+T4iQC0mT2x1I+9vYgM6yc78hf1LR0282fs2LgrzZvAjz7XmpGuSGZIi0zC9iviq7+e4HwDvxUTF8bBwAECYjU1rkmmQIIYQQQj7Emy6km0ymv/zlLxzH3XhTZWXl+vXrDx482NLSEhAQ0NTUtGfPnvXr1zc1NfV/ToRca4hq4O7U1/6Z8IsQOggApMntZpX8/Ky5VO5o3kAUmUvnpU12OPbPu4VDYA+1FQBAAKXu3QJyNx5qzERpg8nPdUEyhBBCCCHf4jUFvCiKf//733+oIH/rrbcsFsuYMWM+++yzzz777MMPP0xJSWlra3v//ff7OSdC7iBNbvdN+j8X6SZLey5ZKxeU/fal+g/MAk73dStUXTXZ1goAfHgEH3E3Y7PRbR0zXTRxFgCYrhupIHq3uEkPXEqaNMsg1XiNqq12TT6EEEIIIV/hNQX85s2bCwoKBg4ceONNpaWl5eXloaGhL7zwgk6nA4Dw8PBXXnlFoVAUFBS0tLT0d1aE3COK0X+U+MKXyS9Lk9txIv9u044JhU/ubD8hdzTPpbjYdfk98+5bu9GtbW/7RtpYHDq1r8ciCMeY8dKmAi/CI4QQQgh9n3cU8BcvXvzyyy+HDRu2YsWKG289ePAgAEyaNEmhUDh3BgcHjx49WhCEw4cP919QhNxvdvDYE4PfcU5u18C2Plb5Z5zc7qYIu40qLQIAkaK5wcPkjuObWJHb3ZYLAAxBLwqd3PcDchkjQK0BAPpKGdnS3PcDIoQQQgj5jD71OvaP1tbWv/71r8HBwb/5zW+Kim4yrVF9fT0AZGZm9tg/fPjw3Nzcurq6/kiJUD9Sk8rfRq9dGDLpVzVvF5iLAWC/If+46dtfRa16NuIBivCOD+b6AV34LcGxAMClDRZVarnj+KZvTBfaOBMAzAodq2eCTTZTHw8o0ow9c5Qy7ziIouLMKducBa6IiRBCCHkKpVIpbwBcUMyreXoBz/P8a6+9ZjKZXn311ZCQkJvep7W1FQC0Wm2P/VI7fVtb240PuXjx4s9//vMb92/ZskV6lCdQKBShoaFyp/ACBEGo1Wq12u/Ks6kQmhfzwQf1Wb8tf9vImS2C7dWrn+4y5b47+PmxwYNv8UClUtm9XcWHcaVF0mT96sn3BNzVX5NGo9FoNK5N5WP2NRZIGysiZ7jqqSXOnMsW5AHHMYUXNYsfIAIC+35MTxMQEBAQECB3Cq+hUqlkf7/rLQIDAwMDffBPxk3UarVKpZI7hXfwgaeWKIpyR+hEUZTcEZAX8/QC/tNPPy0sLFy3bl1Gxg/ObCyNcg8KCuqxPzg4GLrK+x54njcajTfuJ0mSIIg+JXYpjwrjyfz2B0UR1JNx9y+OmPp82TufX8sGgHOm0sn5P3kmbtl/Jz8ZRP9g5ekPPzGxvU2orQYAIkRPJafAXX3L/vCD6gtW5HZc/wYAGIJeEj4NXPQTI4K11IgxfEEesKyYd5ycNa/vx/Q0+NTqLfyJ3SH8QfUW/sTuEP6gEPIQHl3A5+bmbt++fcyYMcuWLbvtnW98WZE+ZrvpsnMURUnlfQ+CIHjCh3PO78UTwng+giD8/AcVpQj9dOhLKyJmPFfyerWtgRP5N2s2bWk8/EbaLx6ImN79nn711OK/PQ+iCADksEwRAHr/LeNT67b2N59qZY0AMCd0vJ4JBtc9tcgp0/kzp0AU+ZPHyGkzgWFcclgPgU+tO+dXr1p9h0+tO4dPrV7xjaeWKIr4MQTyAZ5bwDc2Nr7xxhvh4eG/+MUvbv3HFhoaWl9fbzKZoqOju+83mUwAoNfrb3zI8OHDDx06dOP+lpYW2WetpyhKGizgcDhu2iaAeggNDbVarRaLRe4gMptIph9L++f/NWx4u2krLwr19uvLL744Rzv2tQFPxyrCodtTy263S38dvk1zrkBqUDPFJ/J39XcdFhZmsVisVqtrg/mSL2qypY0VkTPAtU8tRqFOSKKrKkRzh/H4EXb4KNcc1jOEhYWZzWabDdeAvA2GYaTxcTabraOjQ+44no4giNDQ0I6ODrvdLncWT6dQKKQLOVar1Ww2yx3H05EkqdfrfeOpFRYWJncEhPrKcwv40tJSi8VCUdTzzz/v3CkVacXFxc888wwAvPDCC/Hx8Xq9vr6+/sZaV9qDf6jIf6hJ5UsxjzwQMu2Xtf88ay4FgP2G/LyOwuej1z4etpACPxpwRZg7qGv1ACAGBPLRsXLH8U2syO0zngZp/vnwKS4/vmPsBLqqAgAU+blsxsi7GwSBEEIIIeRLPH0GQpPJVNeNNKDdbrdLXzocDgCIiYkBgMuXL/d4bGFhIQD0uCyPkM8bqk7MTvnr63HPBlEaADDy5t/X/XtO6S/PmUvljtZ/6NIiEAQAYNMGY+HnJkdM56T552doR0n9867FD0zmIyIBgGxtoSvLXX58hBBCCCGv47lX4KdOnTp16tQeO0+ePPnnP/85MzPz1Vdfde6cNWvWvn37Tpw48fDDDzsXRXA4HPn5+SRJzpgxo/9CI+QZSIJcF3bfHO2439e9n9V+AgAuWirmFv/qGfOy/xn0FOPxn9z1HVNaLG1wqUPkTeLDpKcWACzVT3PTKRyjJ6izdwCAIj+XS0px01kQQgghhLyFL7yPT0tLS05Obmho+Ne//uWcuO61116zWCzjxo2LiIiQOyBC8ohi9B8mvvBp4u9jFGEAIE1uNzz3oUvmK3JHcy/CaqXqqgFAVGv42Di54/gmh8Bmt+cBgIJk5ukmuOks3OBhYlAwAFA1VdKYCIQQQgghf+YLBTwAPPfcc2q1et++fQ8++ODzzz+/du3a06dP6/X6J554Qu5oCMlsvm7CifR3nghfRBEkAFRar64rfpUVb7I6g8+gyzr757nUwUD6yKucpznacd7AmwFgetAILeW29cwpyjFyjLTJnDntrrMghBBCCHkJH3lrm5SU9MYbb8yYMYNhmLKysqCgoAULFkiT2MsdDSH5BVLq/x3wk/3pf0tUxwBAobnyX03b5Q7lRnRJkbTBpqbLm8SH7Wg7Lm0s1rl++rru2MzRIqMAAKbkMmE0uPVcCCGEEEIeznPHwN/UpEmTsrKybnpTVFTUz3/+837Og5AXGRmQ+vHQ/3dvwbMiiP/XsGFpyNR4RaTcoVyPsNno2ioAEFVqPm6gzGl8lEPksg2nAEBB0PO04916LlGlZjMyFWfzQRAUZ0/bp8926+kQQgghhDyZj1yBRwjdiXtCRq6NngMAVsH+29p/yR3HLajyEuB5AOBS0oDyo5Xz+tMh4xkjbwaAGcGjg93XP9+FHTNRGgrBXDxL2HHtdIQQQgj5LyzgEfIvr6euD2GCACDHeGav4ZTccVyPKe3sn8f5593HOf/8Yt3kfjidoNWxg9IAgLDbmW/P98MZEUIIIYQ8ExbwCPmXSIX+vxIel7Z/V/eeWfCp65mEw0FVXQEAUankEwbKHcc3OURun+E0ACgIeq52XP+clB3f+UmBoiBP6rBACCGEEPJDWMAj5HeeiF48JiAdAOoc1//WsFHuOK5EV5QQPAcAfHKaSHnZHB/eIsdYIPXPzwwe0w/98xI+KkaIjQMAwmRkyor756QIIYQQQp4GC3iE/A5JkH8e8KS0qtw7TdsuWyvlTuQydGlnaYfzz7tPP/fPOznGdK42z+Tn9ud5EUIIIYQ8BxbwCPmjTM2gR8PmAwAn8s/XviuCKHciFyA4lrpSDgAio+ATB8kdxzc5RG6/IR/6t39ewg5KE3QhAEA1XKXqqvvz1Agh5CqExUw1XiM4Tu4gCCFvhS2mCPmpF6Mf3t2ee41tOWUu3Nh6aLV+ptyJ+oq+Uk5wLABwSYNEGl/c3OKgobN/fpZ2TBCl6ddzk6Rj9HhVzl4AUOTnWQck9OvZEUKoD8jmJrqijK4opa7WgSiKNC0MiOfiE7mUdEEfKnc6hJA3wfe4CPmpIErzh9jHflL1VwB4pf6jOdqxeipY7lB9QnXNP8+n4fzz7pLVflzaWKyb0v9n5zJGiiePElYrXVFKtrUIIfiuFyHkuQiOo6qv0BVl9JUywmTseVPVFarqivKbHCE8gktM4ZIG8bFx0pKZCCF0C1jAI+S/7g+ZtrH1UI7xTCtn/O/6z/4W/1O5E909gufoilIAEGmaS8L+ebewi+x+Yz4AKAlmTvDY/g8gMgybOVqRdxxEUVFwyjZ7fv9nQAihWyNMRvpKGV1RRlVfubFVXgzW8qFhVH0t4XBIe8jrTYrrTYrTJ0SViktI4pJS+KRBoqafpghFCHkdLOAR8mt/GvDk1KJn7SL7Rcv+NaGzxgZ469xvVGWF9GaITxokMgq54/img4YCE28BWfrnuzhGj2fy8wieoy+dJ6bcK6rVssRACKEeejTJf+82guAjorjkVH5QKh8RBQQBgkBdq6crSqmqK1Tjtc572WxMSSFTUggAQlg4l5zKJafyMQOAIPr/20EIeSws4BHya4nK6Ocil/1fwwYRxF/V/jMn7R8M4ZUvC0xX/zybMljeJD5M3v55iagJ4AcPpS9dIDhOcT7fPnGaXEkQQojgWLKulq4oZcqKCJOpx60izfAJiVxyKjcoVQwI/N5tJMnHxvGxcTBtJmlop6quUNVX6CvlBNt1Wb75uqL5uuLUCVGt5uITuaQUflCaqFL1z/eFEPJkXvlOHSHkQr+IWrW9/Vi5rb7IWv3B9V1PRyyVO1Hv8TxVUQYAIkXxySlyp/FNdpE9YCwAACXBzA4eI2eSMRPpyxdBFJmz+Y5xk0QK/yNDCPUrwtBOV12hK0qpqgqC53vcKmh1/MAkLjmVH5gsUtRtjyZodULmKDZzFMFxZF0NXVHKlJcQRkPnuazWzsvyJMmHR37vMj5CyC/h+x6E/J2CoP8U++SKipcB4E/XvliomxSniJA7VO/QNZWEzQoAfEKSqMQLFG5xwJAv9c/P1o6Vq39eIoRH8AlJVFUFYTHThd+yGSNlDIMQ8heiSDU1UOWldEUp1dTQs0m+e3UdGX2XZ6BpfmASPzDJPvM+0tBOl5fQV8qo2mqQPiMQBKrxGtV4DU4eFYK1fGIyn5DEJQ4SFThqDCH/ggU8QgimB49copuyo/24VbC/XPfhx0m/kztR79Alnf3zXBr2z7tLVvsJaWOxbrK8SQDAMXaCuqoCABSnT7LDRuCVKISQmxAsS9VU0hWldHkpYe7ocavIMHx8IpecyqWkuXbaOUGrc4we7xg9nmAdVE1VjwCk0UBeOMtcOCtStBAnLUeXJujDXBgAIeSxsIBHCAEA/G/cTw6bzhl58y7Dyf2G/DlaGeYYv0uCQJeXAABQFJecJnca32QX2QPGfABQk8o52nFyxwFuYDIfHkldbyRbW+jKClx3ACHkWtK4dLqilK6qgJs1yXfOMBeXAHfQJN8XIqOQzgWzRaqpQUrlnCeP4LstR9ePqRBCMsICHiEEABBBhzwfvfb3df8GgBfq3p0SlKEhvaMXnaqpIqwWAODjB+Kc5G5ywJjfwVsBYGbQ6ADPeGKwYyZQ2TsAQJGfiwU8QsgFBIG63tjZJN81M/x3SJKPjpUqZCEsXIZ4BMFHRvOR0Y7xkwmrha6poitKqYpSwmbrDGhoV5w9rTh7+ru+gKQUMShIhqgIIXfCAh4h1OnxsIUbWnK+tV6pdTT9o2HzizEPy53ojjBlxdIGzj/vPjvaOuefXxIi2/zzPbCDhym/ySHMHVRNJdXUwEdEyZ0IIeSVCKuVrqmkK0qpijJpOpXvUWvY+IGeNgm8qNawaUPYtCE3X46OZemKUrqiFHA5OoR8ERbwCKFOFEG+Hv/TeaW/5kXh7evbluunp6ri5A51O6JISwU8SXIp2D/vFlbBfsDQ2T8/23PGVlAUO2qc4tghAGBOneAXLZM7EELIm4htrcLFc+Tli4G11SAIPW4VwiO4pFQuOYWPjgWSlCXhHemxHF1FKX2ljKqpJniu83bncnSaAD5xEB8ZJehChBC9qA25kxnyEUIeCAt4hNB3RmpSHg6d+0lztkNgf1379o6UPxHg0R/YU/W10qQ+fGycaycQQk4HjQVmwQYAs4PHeEj/vMSROZrJO06wDqb4Mjcsk0vERnqE0B0hG685Pvs3OBzdd4oUxccN5JJT+EFpQrBWrmx3TdDqhFHj2FHjCI6lqivpK+V0ZTlhaJduJSxm+vIF+vKFznsThBisFXQhgk4vhOgFbYio1ws6vUhjaYCQp8O/UoTQ97wU80i24VQj25rbcXlL69Hl+ulyJ7oVurRr/vnUIfIm8WHd+uenypukB1Gtdkyapjx6EABU+3ebf/SUqFTKHQoh5OkIu43essFZvYuaAC45hUtK5ROTRMYXlmQTaaZz3jsA8noTXVlGXymn6mu/12ggioShnTK0U9WV33tsUJCg0ws6vaALEUM6a3vA+WUQ8iRYwCOEvieYCng55pFnq/8OAC/XfzgreIyODpQ71A8Qxc4B8ATBpqTLncY3WQX7AWMBAKhJ5azg0XLH6ckxZgJdUkg1XCWMBuU3ObbZ8+VOhBDydMq9O4m2FgAgwiOFpSs6tCE+PDhcCI9whEc4xk0mbDbqah3Z1kK2tRLtrWRbG2ky3DjBPmEyUSYTVVvdfaeoCWDDI+hgHWi1Um0v6PQ4ayxCcsEC3oOJotwJkJ9aqZ+xofXQMdOF61z7/177/LW4p+VOdHPktauE0QAAfHQsTrTrJgeMBRbBBgBzgsd64sIEJGmft1jz2b+B55kLZ9j0oXxcgtyZEEKeizl7mpFatxgF89CjNm0ImM1yh+oPokrFJQ0C6DbUSBBIYzvZ3ka0tZJtrWR7G9nWShjaiBureotZqK4kAbr3J4hqtbOYF3Qhoj5U0IXgWDaE+gEW8B5KKCuGA9nEouX4ASeSxV/jnp5W9FOHyH3asnel/t4xAZ54fZspLZQ2uDTsn3eXHW3HpA3PmX++Bz4swj5+ivLkURBFVfYOy6NPiwwjdyiEkCeiGq4qjxyQtukly4moGLDeMO28/yBJqVseBiZ3303YrKShnbjeRLU2E+1tZHsb2dZCfH++AAAgrFbKWk9dq+++U6QoMTBICIsQwsIFbYig1YkheiFY68M9Dgj1PyzgPZFQUcp++m9gWfXmLywrHgS1Ru5EyO8kK2Ofibj/H42bBVH4Vc3bOen/oAmPm662cwA8QXCpuICcW1gF+0HjGQBQk8qZntc/7+SYMIUuLaKam0hDu+LEEfv02XInQgh5HMJmU2V9LV1eFjJGUmMnyJ3IQ4kqNa9SQ2Q017WHJMkQijLXVvPXm8j2VkK6XN/eStjtPR5L8DxhaCcN7VBR6twphEWYH32qv+Ij5PuwgPdEhFIFDAMsSzVeC/jqE8uqdWKApw5CRr7rV9Grt7Udq3Y0FNqqPmnJ/nHYQrkTfQ/VeI00tAMAHxntjdMFe4X9xnypf36udpwn9s87UZR9wVLNFx8CzysK8riUdD7W41dARAj1J1FU7dsp/a8hhIRy9y2SO5CXIbRakUxko2K+t9NmJQ3tZHsb0d5GGtpIQzvR1kp2zXvvJOAYN4RcCgt4T0QMiFc8/ozjg3fAaiFbmjUbP7OsfFgMxJc/1K9UhOK1+KdXlb8CAP979fMF2onRTKjcob5DfTf/vCe29/uGbvPPe2j/vBMfEeUYPV5x+iSIomr/bsu6J3CJY4SQk+LsaalpS2QY69IVtMIXZpuXnXStno+M7r6TsFpJQxvZ1kq2t5JtbURbS487IIT6iJQ7ALo5YkA88ehToloDAGRLs+Y/H934iSZC7jYjaNQC3UQAMPGWl+s/lDvO9zClxdIGDoB3E6tgz+nqn58RNEruOLfnmHKvEBoGAGRzE5N7TO44CCFPQTVcldabBADbrPlCWIS8eXybqFbzUTHs4GH2idOs85dYHnzMMXWG3KEQ8ilYwHuw6BjL2h9JF95Jo0Gz4VOyvU3uTMjv/E/sEwGkCgC2tx07aCyQO04nqrmJbG0GAD4iUtDp5Y7jm/YaTkn98/dpx3t0/3wXkaKscxdJUyUpTx2nGq/JnQghJD/CZlVlfS2tl8ZmjOCGZcqdCCGE+gQLeI8m6MMsq9eJQcEAQBgNmi8/Jpuvyx0K+ZdYRfhvotdI2y/WvW8XWXnzSKiSzv55PhUvv7tLVvsJaWOxbrK8Se6cEBvHjhgDACAIyuysG5c4Rgj5F1FU7e0a+h4eYZ81T+5ACCHUV1jAezohJNS85keCVgcAhLlDs/EzqrlJ7lDIvzwZvmSYOhEAKu3X3mz8Wu44AABM1wB4Fuefdw+LYDtkPAsAAaRqlnaM3HF6wX7PLOkFk7reqCjIlTsOQkhOioI8uqwYpKHvi5aLNK4xiRDyeljAewFRq7OsfkTqEyYsZvWGz6jrjXKHQn6EJqjX435KEiQA/KNhU7mt/rYPcSuyrYVsbgIAISxcGvOMXG6v4bRz/nkV4U2zPYkMY7uvs5FeceIodi0h5Leoa/XKY4ekbdvsBfj/BULIN2AB7x3EYK1l7Y+kaVcIq0W94VPyqsxFFPIrowJS1+hnAoBD5H5X/568YZgSvPzudlntnfPPL9Z5+vzzN+LjE9mhmQBA8Lx6304QBLkTIYT62/eGvg8fxQ0dLncihBByDSzgvYYYEGhZ9TAfHgEAhM2m+fo/ZH2t3KGQH3kl5tFQOhgAjhjPbW+Tc4pvqqRQ2sAB8G5iFmw5hjMAEECqZmpHyx3nbthnzBGDggCAvFqnOO8pky8ihPqJKKqys0ijAQD4sAj7zLlyB0IIIZfBAt6biJoA6+pH+KgYACDsNs3mL6iaSrlDIX8RQge9HPOotP37un8beLMsMUhDO9XUAACCTi99noVcbq/hlE10AMB92vHe1T/vJCpVttkLpG3F0RxcwgMhv6I4fZIuLwEAkVHYluDQd4SQT8EC3suIKrV1xUNCzAAAIFhWvWUDVVUhdyjkL9aEzpwcmAEATVzbX679R5YMdMllaQOXf3cfr+6fd+KSU9n0oQBAcKxq304QRbkTIYT6A3m1TnniiLRtmzNf0OPQd4SQT8EC3vuIKpVl5UN8/EAAIDhWvXWD9DEzQu5GAPHnAU8yBA0AHzbvPmsu7f8MdGmxtMGlpvf/2f1BB289ZDgLAIGUeoZ2lNxx+sQ+a76oCQAAqqaK+fa83HEQQm5HWK2aXVs7h76PGMMNwaHvCCFfgwW8VxIZhXXZGn5gEkizNGV9TXetqoWQW6WrE56MWAwAgig8X/cuL/br9GCEyUg1XAUAIVjLR0b356n9hw/0zzuJarV9xhxpW3lkP2EyypsHIeReoqjavZUwtAMAHx5hv3eO3IEQQsj1sID3ViLNWB9YwyWnAgDwvHrnFrrwotyhkF/4bdTaOEUEAJy3lH3Wsrc/T82UFkmN0FzqYGmdMORyWe0npI3FusnyJnEJdnAGl5IOAITdrtq/W+44CCE3Up46QVdWAICoUNgWrxBpWu5ECCHkeljAezGRoqxLVkjvTUEQ1NlZzKULcodCvk9NKv879glp+9Wrnzayrf12arpr/nkcAO8mHbz1kPEMSP3zwV45//yNbLPniyo1ANBXypiib+WOgxByC6q2WtE19N0+Z4GgD5U1DkIIuQsW8F6OoqyLlnWuhi0Iqr1ZzLl8uTMh3zdfN2GudhwAmHjLH65+0j8nJcwd1NU6ABCDgvjo2P45qb/JNuTZRRYA5mknKAkfmbdZDAi03zNL2lbl7CMs8iyggBByH8JiVu/aCoIAAI5RY9nBGXInQgghd8EC3vtRlG3RMm5oJgCAKKpy9irOnJI7E/J9fx7wlIZUAcDm1sPHTP3R+kF39c+zKenYP+8mPtY/78RmjOATkwEArBZlTr+O+0AIuZ0oqvdsJzpMAMBHxTim49B3hJAvwwLeJ5Ck9b5FbMYIAABRVB7ap8w7Lncm5OMGKMJ/GbVS2v5N7b8cIufuMzJdMzVyqdg/7xYdvPWw8SwABFGae4O9e/75ngjCNmehyCgAgCm+jLN+IuRLlLnHKGnou0plW7xcpCi5EyGEkBthAe8rSNI2d5Fj1FjpK8WxQ8qTR+VNhHzesxEPDFENBIAKe/3bTVvdei7CaqXqagBA1ATwsXFuPZff2mPI9b3+eSchWOuYNkPaVh3MJmxWefMghFyCqq1S5H4DAEAQtrmLBK1O7kQIIeReWMD7EIKwz7jPMXq89JXixFHlNznyJkK+jSaov8Q9RQABAH+7trHa0eDGc5UVSYMbuZR0IPGFyy18tX/eyTFyrPTpD2HuUB4+IHcchFBfERazeqdz6Ps4TpoSCCGEfBq+D/YtBGGfMdc+cZr0leLUCeURfJOK3GhC4NCV+nsBwCY6flPzjvtORJd09jyzqenuO4s/M/GWI8ZzABBEaaYHj5Q7jnsQhO2+xdLKUsyl89JyUwghbyWK6t3bCXMHAPBRMc65KhFCyLdhAe+DHFOm26fNlLYV+bmqA3ukqb8Qcoc/xj6up4IB4LDp3K72k+44BWGz0bVVAABqDR+f6I5ToD1d88/P98X+eSdBH+qY1PkRp2r/LsLhkDcPQuiuKU4cpaqkoe9q2+LlgEPfEUL+AQt43+QYP9l+T2cNz5wvUO3fjTU8chM9Hfz7mIel7d/X/9ss2Fx+Cqq8BHgeANhBqdg/7yZZ7Z0zXy7WTZE3ibs5xk7io2IAgDAacJwRQl6KqqlSnjoOIHXW4NB3hJAfwbfCPssxbrJt1jxptS3m4lnV7u3SIDGEXO6h0DljA9IB4Kqj+bVrX7r8+Dj/vLsZeLPUP6+lAny2f96JJO33LZYu1jHnC6i6arkDIYR653urvo+ZwKXg0CqEkB/BAt6XsSPH2mbP76zhi75V7doqXcZEyLVIgnw9/qcMQQPA+9ezLlkrXXhwwuGgqq4AgKhU8QnYP+8W2e150kKA87QTFAQtdxy348Mj7OM4XvW8AAAgAElEQVQmAwCIomrvToJz+yKICCGXEUX1rq2dQ9+jY+1TZ8gdCCGE+hUW8D6OzRxtm7uws4YvKVTv2ExgDY/cYLAq4bGw+QDAifyvav8piC5r96ArSgieAwA+ORVX93UT5/zzS0J8vH/eyTFxqhAeAQBkW6vixBG54yCE7pTi+GGquhJw6DtCyF9hAe/72IyRtoUPSCOH6YpS1baNUjmEkGu9EP1QNBMKAGfNpV+2HnTVYenSYmkD5593EwNvPtpxHgC0VMC0wEy54/QXirLNXSS9MCryc8n6WrkDIYRuj6quVJ4+CQBAELZ5i4VgrdyJEEKov2EB7xfY9KG2hQ9In1LTleXqzV8SLM69jFwskFL/94AnpO0/Xv2khTP2/ZgEx1KV5QAgMgo+cVDfD4hulG3IcwjS/PMTFaTPzj9/Iz461jF6PACAKKr37cTuJIQ8HGEyqndu6Rz6Pm4SNyhN7kQIISQDLOD9BZs2xLp0pUjRAEDVVqm//hLXT0Iut1g3eXbwWABo40x/qP+47wekr5QTLAsAXHKKtHw3crkdbZ3zz/tP/7yTY8q9QogeAMiWZibvuNxxEEI/TBDUu7YSVgsACDED7JOnyx0IIYTkgQW8H+GSUmz3r5KqIKquRv31fwi7Xe5QyNf8Je4pNakEgA2tOcdNF/t4NKqkUNrgUwf3NRm6GQNv/qbjAgBoqYCpgcPljtPfRJq2zV0kzRKizDtGNTXInQghdHPKY4epuhoAENVqS1dTIUII+SEs4P0Ll5hsXf6gyCgAgKqvVW/8DKwWuUMhnxKniPhZ5HIAEEH8Xf37rHj3Ey4QPE9L/fM0zSVh/7xb7DHkSv3zC3T+1T/vxMclsJmjAQAEQZmdhUt1IOSB6Cvlivyuoe8LHhBx1XeEkB/DAt7v8HEJ1hUPikolAFCN1zSbPiewhkcu9VzEshTVAAAotla/27Tjro9DVZZLTSJ80iDpUyfkct3656fKm0RG9mkzxWAtAFBNDYozeXLHQQh9D2EyqvZsA1EEAPv4yVxistyJEEJITljA+yM+Ns668mFRrQYAqqlR89UnRIdJ7lDIdyhI5v/iniWAAIC/NnxV42i8u+MwpUXSBpuC/fNu0c51HOu4CAA6OnBKQIbccWQjKpXW+xZLjfSK40fIlma5EyGEugiCeucWwmoFAH5AvAOHviOE/B4W8H6Kj4px1vBkS7Nm42eEyQVzhiMkmRQ47IGQaQBgFez/r+6DuzkEz1MVZQAgUhSfnOLaeEiy29k/72fzz9+IT0jkhgwHAILn1ft2Stf6EEKyU36TQ9XXAoCoCbAuXCYt/YgQQv4MXwf9Fx8RZVn9IzEgEADI1hbNlx+Thna5QyHf8eqAH2upAADINuTtNZzq7cPpmkrCZgUAPiFJVKpcnw8B7Gg7Jm34c/+8k23GXDEoCADI+lrmXL7ccRBCQF8pUxTkAQAQhHX+UukvFCGE/BwW8H5NCAu3rF7X+Z7VaNBs+JRsb5U7FPIR4bTud9EPSdu/q3vPLNh69XC6pLN/nkvD/nm3aOc6TpgvAYCODpwcMEzuOPITVSrb7AXStvKbHPxAEyF5EUaDes+OzqHvE6fyOPQdIYQAAAt4JOjDLKsekSZwIqQavrVF7lDIRzwaNn90QBoA1Dmu/61hYy8eKQh0eTEAAEWxyanuSefvdhlOSv3zC7WT/Lx/3olLTmVTBwMAwbKqA7uxkR4h2fC8ZufX0kI5fHyiY+I0uQMhhJCnwAIegRCit6x+RJBqeJNJs/EzvPSEXIIkyL8MeIoiSAB4p2lboa3qDh9I1VZ3TlkUNxDUGvcl9GdZ7SekjcW6yfIm8Sj22fOlpxxVWcFcuiB3HIT8lPLoQfJqPQCIAYHWhffj0HeEEHLCF0QEACBodZY1PxJ0egAgOkzqTZ8T5g65QyFfkKkZ9GjYfADgRP7lug/v8FHfzT+fmu6uZP6tlTMeN10EAD0dPCVouNxxPIioCbDeO0faVh7Zjyt0INT/6NJixdnTAAAkaV14vzRZD0IIIQkW8KiTGKy1rF4nXYcn29s0m7+QLoEi1Ee/i34ogg4BgKOm8+csZbd/gCjSZcUAACTJpWAB7xZ7DHmsyAHAfO0EhqDljuNZuKHDuUFpAEDYbKr9u+WOg5B/IQztqv2dK0E4Jk3j4xPlToQQQp4FC3j0HTEo2Lrq4c556a83qbd8SbAOuUMhrxdMBTwdsVTafrPh69ven6qvkRpA+Nh4URPg3nD+akf7cWljiW6KvEk8k232fFGlAgC6opQpvix3HIT8Bs9rdm3tHEIVP9A+Hl+gEEKoJyzg0fcIOr11xUOiSg0A1LV69daNBM/JHQp5vR+FzZOWlNtjzLtiv3rrOzvnn8f+eTdp5bv65ynsn785MTDIPm2mtK08uIewmOXNg5CfUB05QF6tg85V3x/Aoe8IIXQj7Jz8HqVSKXcEILv+u6IoSqWSY/nruHh+zSPUFx8SLEvVVGp2beNXPOjh/4nSNC3Pz8qryPjUUoHqsciFf7+6URCFd1uy3kz6+Q/eVRSZilIAAIKgMkZQcv9affKpta8xhxN5AFgSNjVQ7YIeB/lftdxh3CSxvJS4UkZYrZqjB/n7V7n28AyDM//fHkVRzg3feWq5DUEQAMAwjLThdciiS5Q09J0g+AdWK0PD3Hcu51PLJ1/kXc7bn1oI+RhCxGVyuhFFEV+bJEJZMfvJ+8BxAECNGkuvfAjwJ4P6oNHROvDY/TbBoSSZyilbo5U3f2cmVFey7/wdAMiBSczTP1znoz6YfWb9wdZ8ADgw+s1Z+rFyx/FcYlur429/AocdAJh1PyaHYrcCQu4itjQ73vwr2KwAQM9dSM2YI3ci5IPwfT7yDXgF/nva2tpk/0SDoiidTgcADofDZJJvAmR9OL3wAVXW1yAI/Nl8GxD2WfNkC3NLer3earVaccq925H3qUUDrAi59/OWfXaB/UvJZy/FPnLTuyny8xQAAGBNHGRsaenPhDcKDQ01m802m03eGK7VwhmOtJ0FgFBamyEktLjih0zTtFarBQC73d7R4VMLWDCT71Ee3g8Aji0bLDq9NLyo73zyqeUODMMEBwcDgM1mM5txIMNtEASh1+s7OjrsdrvcWXqH4HnVFx9SNisA8AmJHRkjwc2v//jU6hWSJENCQkwmk8Ph9VMjhYaGyh0Bob7CAv57RFGUvYDvHkDeMGxKOsxdpNqbBaLInD0tqjX2SdNkzHNrsv/iPJ/zRyTX83x91PIvWw/wovBR8+71kcuCqZs0b9PSAnIEwaake8jv1ENiuMrOtpNS//xC3UQKSJd8d57zquVyjtHj6dIiqr6WMHcoDh+w3bfIVUf2hP9uPJ8PP7XcxxufWsqcvVTjNZAm0120TCQI6K9vwRt/XP2v+/sHeZMghAAnsUO3xg7LtHctiaw4cURRkCdvHuTVBiqi5mknAICJt3zesu/GO1CN10hDOwDwkdGiVtff+fxDVtf884tx/vk7QRC2+xaLFA0AzKXzVGWF3IEQ8jVMSSFzvgBAWvX9AVGtkTsRQgh5NCzg0W04Ro93jJ8sbSuPHKAvXZA3D/Jq6yOXSxvvNWU5BLbHrVRp5/zzHM4/7x6tvPFkxyUACKWDJwUOkzuOdxD0oazUfCSKqgO7cXFNhFyIbG1W7s2Stu1T7uUHxMubByGEPB8W8Oj27FNnsJmjAQBEUb1vJ11eInci5K1GalImB2YAwDW25eu2oz1uZb4r4If0dzL/kNV2QuqfX6SbTBOU3HG8hn3sRD4iCgBIQ7vimxy54yDkIwirVb11A+FwAACXlOIYN0nuRAgh5AWwgEd3gCBss+ez6UMBAARBlbWFqqmUOxPyVs9FLpM23mr6WhAF537yehPZ2gIAfHikEKKXJ5yvy2o/IW0s1k2WN4mXoSj7vMXSapqKcwVUfa3cgRDyfjyv3rGZbGsFAEGrs85fgovdIITQncACHt0ZgrDNX8olpQAAwXPqLRvwLSy6OzODR2eokwCg3Fa/z3jauZ/uuvzOp+Hld7do4Yy5Xf3zE7F/vpf4iCi7dHlQFFXZWQTHyZ0IIe+mytlL1VYBgKhQWO9fDTj0HSGE7gwW8OiOUZRtyQppfBrBseqtX1FNjXJnQl7pmYj7pY1/NG527nT2z7Opg2XI5Aey2o9L/fNLQqZi//xdYCfdI4RFAADZ1qI4+Y3ccRDyYor8XObCGQAAkrQtfEAIj5A7EUIIeQ0s4FEviDRtfWANHxkNAITNpt7ypTRnOEK9sjRkapwiAgDOmkvzOi4DANnWQjY3AYAQFi6Ehsmcz0dh/3wfiRRlnbuos5E+/yTVcFXuRAh5JbqyXNk1l4Tt3jlccqq8eRBCyLtgAY96R1QqrSsekkososOk3vgZ0WGSOxTyMjRBPR2xVNp+q2kLADAlePndva5z7VL/fDitmxAwVO443kqIiXWMHAsAIAjKvVnA83InQsjLkM3XVTu3giAAAJsxkh01Tu5ECCHkZbCAR70mqtWW5Q+KwVoAIA3tmq//Q1itcodCXuah0Dl6KhgADhgKiqzVzgXkeCzg3WNn2wleFABgcchkisBX/rvnmDpD0OoAgLrepDx1Qu44CHkTwmLWbP2KsNsAgB+YbJuzQO5ECCHkffBtHLobYrDWsvIhURMAAOT1Js3WL3FtZNQralL5ePgCABBBfLtuA9V4DQAEnZ4Pj5Q7mm/q1j8/Rd4k3k5kGNt9i6TpshV5x8irdXInQsg7EDyn2baRMLQDgKAPsy5aJg1IQQgh1Cv40onukhASal3xoKhUAQB5tV69fROB3aSoN54IXxRAqgBga8fJWpUDALg0vPzuFk1cW575MgBE0CHjA3CS/77i4xPZzNEAADyv2bWVsGELEkK3I4rK7KzOD7zUGuuyNaJKJXcmhBDySljAo7vHR0RZlq8VGQYAqKorqqyvpVFtCN2JEDpojX4WALAgvBXfAAAc9s+7B/bPu5x9xhypW4QwtKv27ABRlDsRQh5NmXuMKboEAEBRlsXLBV2I3IkQQshb4Ts51CdCzADr0lUiRQEAXV6izs7CN7Lozj0TeT8NJAB8GNvcrNdICxwgl8P+eZcTKdq2ZLmoUAAAXVGqOJcvdyKEPBdTWqQ4eVTats2cx8cPlDUOQgh5NyzgUV/xA5NsCztHstGFF1U5e+VOhLxG3P9n777j4yqv/PGf57a5d4rKaCTZKrbcC8YGd9xtjHsvlAQwCUl207z8NpvvbsiLJGy+W77JZrOBsKQBwaEYcO8d29gGY8Dg3iWrWNKoa8rt9/n9cWVh3G2N5s6MzvvFH4/Go5mPzVieM/c85xFy5tP+ABBhzT/0V+19xSi2gkbDwcgJAMjhMod7sMchZqzMLHXKLHvt2r0dN8MjdF1sdaVr4xr7w31t+Ch90GCnEyGEUHLDAh7FgNG7rzy1ZaoTf/iQ6/IH7Qjd0j+V5BIKAPAH93GF4ijE2FvXeLl/PgP752NM7zfAGDAIAMA0pY2r7dnaCKFWJBySVi8nhg4ARree6thJTidCCKGkh2/mUGwYAwapE6fYa2H/HuHQh87mQUmBRMKDLoQm16cBQK0Vertuh9OJUtDahn32Ym4m9s/HnjJ5hhXIBgCmscG1Zb3TcRBKIMQwpNXvkFAIAKxAjoJj5xFCKBbwJymKGW3ICG1ES4Xg2rODP3rY2Two8XFnTgKl/1TSsvX999WrDIpnGcRS0Gg4FDkJ2D/fbijPy7MXUo4HAP7MSf7zT5xOhFBioFTcsIqtugQA1OONLnyMulxOZ0IIoVSABTyKJXXcJG3ICAAASsVtG/nTJ5xOhBIaf+YkAIxvSBvKdQOAUq16Q+MBp0OllLUN++z++bmZYxjsn28fViBHfXCqvXbt2soGq5zNg1AicO3dxZ09BQCU5aLzHqZp6U4nQgihFIHv51CMqROn6P0GAABYlrhxNVdy3ulEKEERWWbLSwGAuj3fy19s3/g/1e9RwIMMYgb75+NDHzjY6D8QAIhpimtXEFV1OhFCTuKOfSF8vB8AgBB1+mwrr8DpRAghlDqwgEexRogyfa7RvRcAgGmKq99lK8qczoQSEXf2JFgWABi9+s7MHN3dlQcAx+XivaEvnI6WIqr1+kPRUwCQy/uHufs6HSfFKVNmWP4AADCN9a5tG5yOg5Bj2Ioy8fJfAW3UOL3fvc7mQQihFIMFPGoHLKvMXWwWdgUAYujSqrfZYLXTmVDC4U6ftBd6774MYb6fM9/+8sXqlc6FSilrG/dZdv98BvbPtzvKC8rcRZTjAIA/dRyHgKCOiWlqlFa/Q0wTAPTe/dQHxjmdCCGEUg2+pUPtgnKcPP9RM7czABBFkd57g2moczoUSiBEUbiyEgAAyW126QYAj2ZNzuX9ALAn9PkX0XOOpksR2D8fZ2YgR53wkL12bd/M1uAHl6hjIaoqrV5O5CgAmLmd1Znz7PNlEUIIxRAW8Ki9UJdLXvy4lRUAABKNSO+9ScIhp0OhRMGdOw32JZqeve2DhQTCfSswy/7V3wdXORkuJVTqdZ9ETwNAnhAY6u7jdJyOQr9/mD0EhJiGuHYF0TSnEyEUL5YlbljF1AQBgHp98vxH7dMZEEIIxRYW8KgdUUmKLn7CSksHAKap0f3emyBHnQ6FEgJ3pqV/3ujdv/XGp7NnprEeAFjfuL9YrXQmWapY17jf7p+fnT4K++fjSZ0yy8rMAgCmoc61c7PTcRCKE3HXVu7CWQCgvCAv+hr1+ZxOhBBCqQnf1aH2RX0++ZEnqMcLAExt0L3ybbwkhYimsSUXAIC6RLNrt9bbfaz7iaypAGBS6+XgGsfypYS1DR/Yi7mZY51N0tFQQVBmzacsCwD8sS+4YziUEaU+/shh/vAhAABClFnzzexcpxMhhFDKwgIetTsrwy8//DgVJQBgKyuk1e8Q03A6FHISd/60/Rowe/S265xWf5czR2B4AHirbnvQaHAmX/K7pNV+ErncP+/B/vl4MzvlaeMn22txxyamrtbZPAi1K7bkvLh9o71Wx082euLPHIQQakdYwKN4MAM50YWPUV4AALa0WFy30j4/DHVM3JlT9kLvffXZZp35rEWZ4wFApforNRvjnSxVrGvcT4ECwJyM0QRwiJQDtMHDjd59AYDourR+BTF0pxMh1C6Y+lppfcu/6fqAQdqwB5xOhBBCKQ4LeBQnVl6BPO9h+3Ird+60tHkdUOp0KOQAYuhs8TkAoLxgdut57R1+mLPI3rP9au3GsCnHO19KWNfYMn9+TgbOn3cIIcrUOS0TQGqCrl1bnQ6EUDuQo9LK5URRAMDML1SnzHI6EEIIpT4s4FH8mEXdlVkL7ZHj3Ikj4s4tTidCDuAunCO6DgBGj172odlX6SnmT00bDgCNRviNum3xzpf8Wvvn84Vs7J93EBVFZc4isDfDf/EZd+KI04kQiinTdK9bwTTWA4CVniHPf+SqLVEIIYTaAxbwKK6M3n3lqbPtg2H5w4dcB/Y4nQjFG3v6hL0we/e70X2eyV1sL16uWaNZ2Ht8Z9Y27sP++QRhds5Xx0y01+K2TUx9nbN5EIohcedmtrQE7FNjFzxKJbfTiRBCqEPAAh7FmzFgkDpxir0W9u8RDn3obB4UT8Q0Obt/nuOM7tfpn7cN9vQe6b0HAC5ptasbP4hfvpSwrnG/vZiTMdrZJAgAtGEP2DO9iK6J694jBo7wRKlA+Hg//8VnAAAMo8xaaAVynE6EEEIdBRbwyAHakBHaiJatua49O/ijh53Ng+KGLT5HVBUAzO497aGGN/LDnIX24oXqFfZ55uh2VGg1n17unx+C/fOJgBBl2hyangEAbE3QtXu704EQaivuwjnXB+/ba2XS1Jt8GosQQijmsIBHzlDHTdKGjAAAoFTctpG/3FaNUht/5qS90HvdsH/e9lD60H5SVwA4o5TtaP603ZOlitb++XkZY7F/PkFQSYrOWtCyGf7wIf7kMacTIXT32GC1uG6FPXZeGzxMv3+Y04kQQqhjwQIeOUadOEXvNwAAwLJcG1ezF4udToTamWmy588AAGVZs0evm9+XAPl+zgJ7/WJwZbtnSxXYP5+YrLwCbdR4e+3asYniZniUnEgkLK1eTnQNAIxuPdSJU51OhBBCHQ4W8Mg5hCjT5xrdewEAMU1p9XK2+LzTmVA74kpLWk4b6tqdusRb3n9B5rh8IRsAPgofPxQ51e75kl+ZFvwscgYACoWc+z23+IgExZk6YrTZrQcAEEXR33wNTNPpRAjdGWIY0up3SHMTAFiBbGV2y7EyCCGE4gl/8iJHsawyd7FZ0AUAiK5Lq5dzl1usUerhzrRslDD63KJ/3sYT7u+z59rrF6vxIvyt/SG41u6fn43z5xMQIfKMedTjBQBaXsriOZoouVDq2ryWrawAACpJ8oLHbudzWIQQQjGHBTxyGOU4edHXzaIeYF+HX7+SP/q506FQO7As7uxpAACWNXrc7nC1JwJTMzkfAGxt/viMUtZ+6VLAebXitdpNAMAT7skA9rUmIur2yJcvWjIfH+DOYl8JShrCgT38qeMAACwrz11spWc4nQghhDooLOCR8yjPywseNexTwS1L3Lpe+OQjp0OhGGNLS4gcBQCzSxGVpNv8Lg8jfiMwAwAsar0UXNWO+ZLf8xV/1akBAEuypvVw5TsdB12fWdhVHTkWAIBScct6prnJ6UQI3Rp/+oTrw5YTPZXJ083CIkfjIIRQh4YFPEoIlGXl2Qv1AYMAACh1vb/NtXen06FQLPGXLzbecv78Vb6dPVskAgC8V7+7QquJfbKUcCB8bHPTRwCQznp+nPeY03HQzWijxjG9+gAAUWRx3QrcDI8SHFt1ybVpLVAKANqIMfrAwU4nQgihDg0LeJQwGEaZNqflbDkA4eB+187N9jsGlPQobekWZhij150dTh7g0h/LmgwAOjX+XLOhPdIlO4taP6941V7/f50e9rNpzuZBt0AI9+iT4PUBAFtZ4dq32+lACN0QCYWkNe8QQwcAo3dfdexEpxMhhFBHhwU8SiSEqJOmqpcPWxI+OyRtXmcfNouSGltRSiJhADDzu1C3506//Qe5CzjCAsDrdZubzEjs8yW59xp2fx49CwBdhNxvZ89xOg66NeL1GfMfsTfDC4cOcOdOO50IoesguiatfIuEQgBg5nRSZswHgtMxEULIYVjAo4SjjR6vjnvQXnPHvxA3rsYW02THnW45XEDv3fcuvr2LkDsrYxQAhE35tZpNsUyW/BSq/WflG/b65/nfEAjnbB50m2hRd3X4KAB7M/w6gpvhUaKhVNywmq2pBgDq8crzH6E873QmhBBCWMCjhKSNGK1Mnm5/0s+fOi6tfY8YhtOh0F0iqsKfPgEAQIhxhxvgWz2Tu9g+F+1PNesUqsUwXrL73+rV5VoNAAz19J2dMcrpOOgOaKMntByiKcvSxtXYbYQSimvPDrs3hHKcvOBRmpbudCKEEEIAWMCjhKXfP0yeMdduMeXOn5FWvEU0LNuSkmvX1pb++S5F1Oe7uwe5R+o2zjcIAGqMxnfrdsUyXzKrNZp+H1wFAATI8/nfxLPfkwzDyLMW2IcysOWlwv7dTgdCqAV/9LBw6EMAAELUGfPMTnlOJ0IIIdQCC3iUuIz+A+V5D1OWAwC2rERa/jqRZadDoTvDnT/DH/sCACjLKhPbdDj5D3MX2osXqleaFK9VAgD826VlITMKAPMyxw733GV3A3IQ9aUpM1v2FbsO7meLzzudCCFgy0td21s2K2mjJ+h9+jubByGE0JWwgEcJzejRW178NSoIAMBWV7rffs2epoOSApFlcWvL3Hht7CQrO6ctjzbed98gd08AuKhVbWr6MAb5ktxppXR5/U4AEBj+2bwnnI6D7pLRrac2dCQAAKXSpjUkjD/ikJOYpkZpzbvENAFA79NfHTnG6UQIIYS+Agt4lOjMwiL5kSdBcgMAU1frfutVprHB6VDotri2b2xpns8raD0gsC1+kLPAXrxYvbLtj5bsniv/i0FNAPi77DlFQien46C7p4570MwrAAASjUgbVuFmeOQUoqrSquVEjgKA2SlPnTEXx84jhFCiwQIeJQGzU17k0Sep1wcATHOT+63X2Nqg06HQLfAnj9mz6yjHKzPm2eMM2mh2xuhurs4AcDh6dl/oSNsfMHntbP70/dBhAMji0p7JXex0HNQ2DCPPXmh/TMmWXXR9tM/pQKhDsixp3XtMbRAAaHqGvPAxyuHYeYQQSjhYwKPkYAVyol/7hpWeAQAkEpaWv85cqnA6FLohEgmLO7fYa3XCZCvTH5OHZQnz3Zx59vqF6hUxecxkZFLr+Uuv2ev/0+lraazH2Tyo7Whaujx9jn21Uziwh71Y7HQi1OGIu7ayJRcAgAqCPP9R6sYfLAghlIiwgEdJw0rPiD66xPJnAQCRZfeKN9nyUqdDoesTt24AuwmzqLt+39AYPvLXsh7K4TIB4P3Q4aPyhRg+chJ5o27bSfkiAPQU858ItGk0IEocRo/e2uDhAJc3w0cjTidCHQj/+Sf84UMAAAyjzFpgtm1kCUIIofaDBTxKJjQtPfrYU2ZOLgAQVZHee5PDoc2Jhz/2OXf+DABQlyhPnR3bLZQuwj+dPdNev1S9KoaPnCzCpvyryrfs9fN5T/OEczYPiiF1/GT7vC4SDokb1wClTidCHQJTV+t6f7u9VsdPNnr0djYPQgihm8ACHiUZ6vbIjyxpGfhk6NLq5daRw06HQl8izU2uXdvstTppCk1Lj/lTfDMw08tKALCm8YMSrSrmj5/gfhd8L2g0AMAY38Ap6cOcjoNiimWVOYuoSwQAruS8cHC/04FQB2Ca4sbVxNABQO83oOVMBIQQQokKC3iUfKgoyo88YXbrAQBgmsbyZeSzQ06HQgAAQKm4dQNRFQAwevTWB9zXHk+SwXkfz5oCACa1/li9trJdW8UAACAASURBVD2eImFd0mr/GFwHAAxhfpH3DafjoNiz0jPUabPttWv/braizNk8KOW59u9hqysBgPrS1MnTnY6DEELoFrCAR0mJcnx0/qN6734AAJbFbFglHMKDwZ3HHz7ElZwHAJDcytRZ7fdE382eJzA8ALxZv73OaG6/J0o0v6x8XbZUAHgkc9Igd0+n46B2offu1zI5wrKk9SuJLDudCKUstqJMOHQAAIAQecY8KkpOJ0IIIXQLWMCjpMWyyuyF+r33AQBQ6tq93bV3p9OZOjSmqdG1d5e9Vh6aQT3e9nuuPCEwP2MsAMiW+krNhvZ7ooRyVL6wqmEvAIhE+OfOX3M6DmpH6qSpZm5nACChZnHjatwMj9oDURVxwyqwLADQho0yuxQ5nQghhNCtYQGPkhnDKFNns2Mm2F8JB/eLOzbjO11nUCpuWkN0DQD0vvfoffq39xMuzV3EEAYA/lK7IWIp7f10ieDZ8j9Z1AKAH+YuzBeynY6D2hFlWWXOQupyAQBXfE745COnE6EUJO7YwjQ3AYCVnaONGe90HIQQQrcFC3iU5AhhZ82nl7ft8YcPSZvW2tcTUDwJhw7Yp/pRt0d9cFocnrG3WDg5bQgANBiht+q2x+EZnbWh8cBH4eMA0In3/yB3gdNxULuzMvzq1Mub4ffuZC+VO5sHpRj+zEnuxBGwPy2atYCyeJ4FQgglByzgUSqwRo9XH5xmH1fGnTgirX2PmKbToToQpq5W2LfHXisPzaRuT3ye94c5C+3FS8HVOjXi86SO0Cz9l5det9fP5j3hZkRn86D40Pv01wfeD9CyGR7kqNOJUIogoZBrW8vmI23CQ2YAT31HCKGkgQU8ShHa4OHKQzNbavhzp6UVb9nt3KjdWZa4aQ0xDQDQB9xn9O4bt2ce6b1nmKcvAFRoNWsb9sXteePv1dpNF9RLAHCP1O3hzElOx0Hxo06ebmbnAgBpbpI2r8MtQigGKJU2rbGHI5pFPbT78TRKhBBKJljAo9ShDxqszFoALAsAbGmxtOIt+zwz1K6EDz9gqy4BAPX51IkPxfnZf5jbchH+heoVFFKztmk0wr+tftde/yLvGyzBn9sdCGU5Ze4iKggAwJ0/IxzGIzNRWwmffMSWFgMAFSV56iz7g2+EEELJAt8IopSi971Hnvcw5TgAYMtLpXf+RrDptD2xwSrXwX0AAIQoU+fE/wiiaekj+ohdAOCkcnFX82dxfvb4+K+qt+uNZgCYkj5sQtr9TsdB8WZlZqkPtoz5cO3ezuBmeNQGTG1Q+OB9e61OmUnT0p3NgxBC6E5hAY9SjdG9l7zo6/b0Zra60v3WX0moA50THk/ENF0b14BpAoB+31CjWw8HMgD5Xs58e/1i9cr4B2hvF7Wq12o3AQBLmOc6L3E6DnKGPmCQMWAQAIBpShtXY28RujvENMUNq1p2PN17XxyOC0EIIRRzWMCjFGQWdpUXP04lCQCY+lr3239lGhucDpWChP272dogAFgZmer4yU7FWOyfYJ+ptj989FDklFMx2snPK17VqAEATwWm95W6Oh0HOUaZPMPKCgAA09jg2rrB6TgoKQl7d7I1QQCw0jPUSfE4LgQhhFDMYQGPUpPZOT/6yBLq8QIA09Tofus1pjbodKiUwl4qFw59CABAiDJjHuV5p5LwhPt29ix7/b/B1U7FaA+HIqc2NX4EAF5W+lGnR52Og5xEeV6Zs8jeH8SfPtHytw+h28aWXBA+PQgAwDDKrAX2YAWEEEJJBwt4lLKs7Jzo156y0tIBgETCnuXL7FlrqO2IoYub1oBlAYA2dKSZX+hsniVZ09NZDwBsavrojFLmbJhYoUB/Wv4nezLfP+Y+ks1lOJ0IOcwM5KiTL2+G37uTKznvbB6URIgsS1vW2qcYqCPGmHkFTidCCCF0l7CAR6nMyvBHH3+65YRbOSotf50tueB0qFTg2rOTaagHACsroI2Z6HQc8LLSU4EZAGBR6w/BtU7HiY0V9bsPR88CQKGQ852cOU7HQQlBv/d+3T70y7LE9avsv4YI3ZJrxyYSCgGAmdtZe2Cs03EQQgjdPSzgUYqjHq/86BIrLx8AiK5Lq97mzqbaNuk4Y0uLefssK4ZRZsyze3od93c5c0QiAMA79Tur9KSvalSq/0flG/b6ubwlLuLYDgWUaJSJU8zCIgAgiiytWo4D7dAt8ce+4E8dB3sjxuXDVhFCCCWphHjnfXOffvrp+vXry8vLm5ubO3Xq1Lt370ceeSQ7O/uquwWDweXLlx8+fLi5uTkzM3Po0KGPPfZYejqej4KASlL04SekVe+wpcXENKV1K+Sps1tGOqM7RFRV2rK+pQ9z5FizU57TiVpkcxkPZ01aVrtFo8afa9Y/l5fcA9tfDq4p04IAMMTTZ14mXi5DV2DZ6NxFnr/9hWlqZOprxU1r5XkP41He6EaYpkbXri32Wp041fJnOZsHIYRQGyX6FfhXXnnl+eef/+yzz8LhcGZmZllZ2bZt27773e8eP378yrsVFxcvXbp0x44ddXV1Ho8nGAxu2rRp6dKlwSDOLUMAAJQX5IWPtpxzZlnSlnX8kdQ8M7y9ud7fSpoaAcDMydVGjnE6zlcszV3IEgYAXqvd1GxGnI5z92qNpheqV9jr5/O/SQBrM/RVkluZ/4g9OZI7d1rYv8fpQChRUSpuXktUFQCMbj31gfc7HQghhFBbJXQBf+rUqXXr1omi+NOf/nT58uV//OMf33zzzXHjxmma9tvf/tY0zdZ7vvjii9FodOjQocuWLVu2bNkrr7zSq1evhoaGP/3pTw7mRwmFcrw8/9GWY28pFbdtFD4+4HSoJMMWn+ePfQEAlGXVmfMTrQ+zq9BpetpIAAiZ0WW1W52Oc/f+s/KNkBkFgLkZY0Z48KBmdB1mdq4yY5594d310Qf86RNOJ0KJyPXRPrbsIgBQya3MmIudGgghlAISuoDfvn07pXTu3LkjRoywb3G73UuXLvV6vcFgsKysZdb0mTNnzp07l5WV9S//8i8ZGRkAkJ2d/fOf/1wQhE8++aSurs6x3wBKNCyrzFqg33s/AAClrj07XHt3Op0paRBFkba2NM9roye0jAZMMEs7LbIXLwfXqFR3NszdOaOUvVm3HQAEhv9p3pNOx0GJy+jdTxs+GgCAUtemNWx1pdOJUGJhqyuFD/cCABCiTJ9D3R6nEyGEEIqBhC7gS0tLAeDee++98kZBEPLz8wGgoqLCvmXHjh0AMGrUKOGKQ03T0tKGDBliWdb7778fv8Qo8TGMMnWWNqTlIyHh4H5xx2ZyRTcHuhHXjk0k1AwAVn6hNuwBp+Nc3/3uXmN8AwEgaDSsqN/tdJy78Vz5XwxqAsC3A7O7uTo7HQclNHXsRKN7TwAghiGufQ/kqNOJUKIghi5uWAWmCQD6oCFGj95OJ0IIIRQbCT3EbsmSJZqm9e79lX91TNOsqakBgNY5dnYlP2jQ1TPJBg4c+OGHH5aXl1/7yKFQ6OTJk9fe3rNnT87pkdoMw7QueB5HT98WlmXv6M/KmjrLcLu5D94HAP7wIa60WJ8+x+rSrd0CJgT2csf7Xby02FPH+ZPHAIByvD57Ae9yxT5fjDyT9/C+00cA4KWaVU/mTmNImz6mvNOXVhvtbf58V+gzAMjgvP9U8BjPJcdPgLa8tDqsWL20zPmPsH/9I6mrZZoaPetXaY8tASahP5q/I63/IuNL63YQQuDyS4vfuYWprwMAmhWwpsxIlh8mcYM/te6I/dY0zv8gIoRuJKEL+AEDBrSuTdMMh8Pl5eVr166tr68fOHBga2FfX18PANcOnLfb6RsaGq595HPnzn3ve9+79vadO3cmzuB6juMSJ0yCc7lcrjstKWfNN9MzjI1rgFJSVyu8+Ro7ZDg7cx7pAE2GPM/f0UuLhkP61g3U/t4Zc0R7FmCiWpj+4P2Xlh0OnTkrl+/Rjs7LGdeWRxNFURTFWGW7OZNaPz3xZ3v9rz2/U5RVEJ/njaE7fWl1ZJIkSZIUi0dKp9/4e+33vwFFZi5e8Hywi5uzMBYPm1gEQbiyyQ7dhNvttk4d1+3DPlnW9bWnxKyA06ES1928f+io3G630xHailLqdASEYiChC/grPfPMMxcvXrTXU6dOffrpp1t/yd7l7vP5rvqWtLQ0uFzeI3QtduxEUtjVWPUOra4ESs1PDprHj3LT57DDH8BJP1cy1rxHI2EAYHr0Zke1qR6Oj38q+vrXj/4cAP6j5PU2FvDx9Oql9UfD5wGgj6fL3xfMdzoOShokO4f/+jf01/4AlmXu30M65bHDE3STC4oDGgkbK96255Vwk6eTgi5OJ0IIIRRLSVPA9+rVKzs7u6ioqKKi4oMPPujWrduMGTOuvAO5puKyP2YzDOPaRwsEAgsWLLj2dsuyFEWJXeq7QQixPwy2LEvTNGfDJAVRFA3DuO7/6FvrlAd/txQ+PkB2bQVNAzlqrFpufHqQzl4I2Yk4pK0tWl9apmnq+m0PePv8U3L0cwAAQTBnzTdVtd0Cxszc9DHdxbwLyqWPm07sqP54TPrAu3ucNr207lDYlH92ruXy+//t+h1TNUyIx/PGBMMw9tXRO3tpdWCiKOq6bsZw+kaXIjJpKuzYDADGmnf19Azomgp7gvCldadEUdTeeQNCzQAAXYr0kWN0p9/VJKbWl1bcfsgnNfv9Q4x/ajmBUhqj1ieEnJQ0BfzSpUtb1y+++OIf/vAHv98/cuRIAMjKyqqoqAiFQp07f2XgUygUAgC/33/toxUWFj777LPX3l5XVxcOh2Mc/Q6xLGtXWYZhOB4mKbhcLk3TotE2TG+6936mSzfXto1cyXkAgIvF5OXfakNHaqMn0AQ7Ka0t7uKlRUIhz+Z19lqZOFUXXJAkr8lvZ8/+SdkfAeBXJW/c1+Nnd/cgoiiqqirLckyjXd9/VL5RpdUBwCjvgAmuQcn1d5/juNa3wsmV3Cn2SyvGnxffN1SsKONPHgPThHf+FnniW9SXFsvHdwLP8/ZLS9d1fGndEiGE//wTOH0CACgvRKfOstryL2NKa92Uoet6JBJxOk6iYxjG5XIpiqImw4f4N4cFPEoBiTvqJhQK7d69++OPP772l4YOHQoA27Zts7+0S/Tm5uar7mbfEgjg1i90a1Z6hrz468qcRS0H7ZimcHC/+9WX2ZILTkdzDqXi1vVEkQHALOqh33uf04HuwNf9D2VxaQCwo/mTY3Kx03FuoVKvezm4BgAYwjyf/02n46DkRIg6bY7ZKQ8ASCQsrX6H4HXFDoZpbDA2rrXXyuTpVsZ1LmAghBBKdolbwFNK//u///vXv/71tQMnrvr8Ly8vDwCOHz9+1d1OnDgBAFddlkfoJvQ+/SNPf18bPNzeA8801rtXvCltWkPicg020fBffMoVnwMAKorytNnJNRdAYlxPZ88CAAr0heoVFBJ6bs2/XVomWyoALM6ccJ+7l9NxULKiHCfPXWx/CslWV4rbNjidCMWRZYkbVoKmAoDRu58x4OqjeRBCCKWGxC3g09LSsrOzVVU9fPjwVb908OBBACgsLLS/nDx5MgDs37/fsqzW+2iadujQIYZhJk2aFK/IKBVQUVQfnBZ97CkrkAMAQCl3/Ijnld/zX3wGHWl4KdPU6Nqzw16rk6cnYy/u09kz3YwIAKsb9j52/vkqPUHnWR6Jnn+vYTcASIzr2c5POB0HJTeali7PexhYFgC440eETw86nQjFiXBgD3OpAgAgLU2eMtPpOAghhNpL4hbwADB9+nQAeOmll1qvrmua9uabb+7fv18URftXAaBPnz49evSoqqp6+eWXWwfX/epXv4pGo8OHD8/JSbVRZCgOzPzCyJPfVsc9SFkOAIgsi9s2uN9ZxtTXOh0tLigVN68lmgYARs8+er97nQ50N/xs2g9zW87T2tn86bhTP1jT8IGzka7rZxWvWNQCgO/mzMsTcMsPaiszv1CZOMVeu3Zvt/toUGpjL5W7Du4HACDEmDkfpKQ/7gshhNCNkEQ+EdE0zWefffbkyZMA4Ha7fT5fTU2NZVmCICxdunTcuC9Ph7pw4cJPfvITWZa9Xm9hYWFxcbGiKH6//9e//nV2dvbtP2NdXZ3jfyAsy2ZmZgKApmnXbuxH18rKypJluU1D7G6MaWwQt29i7eF2AJTltBGj9ZFjknG4XetLS1VVe8TjjQiHPnTt3g4AVHJHvvndlrkAyWld4/5/KnupwWj5/c7JGP3rwu/5udtqKAgEApFIpF2H2G1q/GhJ8b8BQDaXcbD/H31sUr7t5jguIyMDbuOlhWyBQCAcDrfroSfito38F58CAJWk6ONPJ+l2aJ7n09PTAUBRFBxidyNE19yv/4lpqAcAduxEefzkFJg01t4EQbAPG5ZlGYfY3RLDMH6/PxQKpcBLC2djoRTA/uIXv3A6ww0xDDN58uTMzExZlmVZDofDXbp0GT58+D//8z/379//yntmZmaOHTs2EokEg8HKysr09PSJEyf++Mc/vu4I+puIz7jpm2MYxp6QaZpmCvygjAO3220YRjudMERFSb9nIA1ks6UlxNAJtbiyi9yp41Ygm6Zntscztp8rX1o3OaGQqa8V168klgUA6sx59kys5NVH7PJI1qSzSvkF9RIAnFbK3q1/v5dY0EPMv+X3ut1uXdfb74QhnRpPFf97gxkCgH8v+M5QT992eqL2xjCMKIpwq5cWauV2uzVNa9fDq4yiHlx5KdPcRAyDu3jB6D8QuKQ5d6YVy7L2S8swDHxp3Yi4bQNXWgIAViDb9fg3NcNI9rO+4uDKY1nwhMJbIoRIkqRpWgq8tNzupPygHKErJfQV+PjDK/DJqF2vwLciiuzau5M/crhlJzwhRv97lYlTafKcR3JbV+Aty/3Wa2xlBQAY9wySZ8yNZ8L2Q4H+rXbrcxWvRC0FAAiQJwJT/zX/aQ8j3uS72vsK/J9r1j9b/icA6C8W7er7O5Yk9J6mm8Ar8HcqDlfgAYBEI56//YU0NwGA0auvPHdxco2iBLwCfxu4M6ekte8CAGVZ+YlvZfa7JzUuk7Y3vAJ/R/AKPEIJJVnfLyIUZ1SUlCmzoo8usQLZAJeH2736v9yxL1JpuJ3r4D67eqdenzJpitNxYoYAeTIwbW+/F0d4+gMABbqsdsu4kz/4MHz16RVx02RG/qtyub3+Rf43krd6RwmLuj3y/EcoxwMAd/aU68O9TidCMUbCIenyWQPauAetnE7O5kEIIRQH+JYRoTtgFnSJPPmdL4fbRSPS5rXud/7G1Nc5HS0G2Jpq4cMPAAAIUabNpmLSNBfcpq5CpzW9/v25vCUCwwNAqVY979yzz5b/SaMOHJf9m6rl9WYzAExOGzoxbXD8A6COwMzppEydZa+FA3v50yeczYNiiVJx63qQowBgFnTRhoxwOhBCCKF4wAIeoTvEstqI0dFv/r1Z1L3lhrIS9+t/FPbvgaTeG2aaro2r7d+CPmiI0a2n04HaBUfYpbmLdvT57T1SNwCwqPXnmvWTTz9zTC6OZ4xSrfqVmg0AwBLmZ3lPxfOpUUdj9L9XG/YAAAClrs3rmJqg04lQbAiffcxdOAcAVBTlmfOTbn8EQgihu4MFPEJ3w8rwRxc/rsxZRCU3ABDDcB3Y43ntD2xpidPR7pJwYA9bEwQAKz1DHT/Z6Tjtq5/YdWuf3yzNXWQ3rp+UL045/Y+/qnzLpFZ8Avyi4jX7sv8TWVP7SV3j86Sow1LHTza69wQAomvSqrdJAoxrRW3E1NYIe3faa/WhmTQt3dk8CCGE4gYLeITunt6nf+Rb39cHDbYvfTANde53/yZtWmP3NCYRtrrSdehDAABClOlzqSA4najduQj/XN6S9b3+XzdXZwDQqfHrqrdnn/1ne1h9uzoUObWh8QAAeFnpx50fa++nQwgIUWbOtzL9AMA0N0kbVoIVp8+qUHsgpiluXEUMAwCMewbpfe9xOhFCCKH4wQIeoTa5PNzuSSsrANAy3M776svcsS+cjna7iGmIm9bazfPakBFmYQe6IDzM03dnn/95MjDN/vJQ5NSEU0v/VLOOQnsNJqRAf17xiv34z+QuzuGS7DBClKSoKMkLHqMuEQDYkguuyxdvUTIS9r3PBqsBgPrSUmnaKEIIoduBBTxCMWAWdI0s+Tt13IOUZeHL4XbLmIYkGG4n7NnJ1AYBwPIHtLGTnI4Tbz7W/ZvC77/T8/lOvB8AZEv9afmfHzn380q9Xf7frW744FDkFADkCYHvZM9pj6dA6Losf5YyeyEwDAAIhz7kj37udCJ0N9jyUuGTjwAACJFnzku9aaMIIYRuDgt4hGLEHm73je+aXbu13FBa4v5rog+3YyvKhM8+BgBgGHn6XMpxTidyxiTf4N19X5yVMcr+8v3Q4bEnv/9m5dbYPotK9f976XV7/bO8pyTGFdvHR+jmjG49tFHj7LVr+yb7zEiURIiqSJvW2DsgtBGjzcIipxMhhBCKNyzgEYolK9MfXfy4PH0ulSS4PNzOvezPTEWZ09Gug+i6uGmtfY69OnyUlZfvdCInZXFpr3X7ySvd/iWT8wFAkxl5/Ngvnjj9rw1GKFZP8YfgmjItCACDPb0XZI6L1cMidPvUkWPtLdPENKTV75BQzF7eKA5c2zeRpkYAMHM6qaPGOx0HIYSQA7CARyjWCDEGDIo8/YPW4XZsbdDz9l+lTWsSbfiz6/2tTGM9AJjZuRq+FwQAgDkZo3f1+d1Y3yD7y9V1e8ec/P725kNtf+Q6o/mF6pX2+vm8bxLAM5+QEwhRp881czsDAImE3etXkARuEUJX4k4c5U8eAwDKcsqMecCyTidCCCHkACzgEWoXVJKUKbOijzxp+b8cbud5LYGG27El5/kjhwEAWFadPgffC7YqELJX9vzlbwq/72ElAAgaDV8//8sflb0UtZS2POz/q3yz2YwAwKz0USO9ODUaOYZynDx3sX0EJlNRJm7b4HQidGsk1Czu3GKv1YkPWdk5zuZBCCHkFCzgEWpHZmHX6FPfUUeNbxluFwlLm9dKK99impucDUZURdq6wW6e10aNty/HoVYEyJOBaZ+MeG2Itw8AUKDLareMO/nDg5ETd/eAZ5XyN+q2AYDA8M/lL4llVoTuHE3PkOc9bH9sxx37grcHYaCERam0aQ1RZAAwu/XQ7xvqdCCEEEKOwQIeofZFWU4bPT765LfN/EL7Fu7COfer/yvs382fOcleKifNTfGfcifu3EKamwDA7JyvDh8V52dPFn09XXfe+8JzeUsEhgeAi1rVvLPP/vLS65ql3+lD/aziFZ0aAPB0YGZ3V17ssyJ0h8yCLuqEh+y1uHs7W1biaBx0M8KhA2xpCQBQSZKnz7U3ZyGEEOqYOujEaYTizArkRB97ij9y2LV3J1FkouuuA3uvvAN1eyyvl/rSqddLvT7Lm0a9XupLt7xeu9M1lk4e444fAQDKccqMufaxUui6OMIuzV00OX3od4t/c0IpMaj5QvWK7U2HXi760T1St9t8kH2hIzuaPwGADM77TO7i9syL0B3QBg9nqqv4Y5+DaUprV0Sf/LaVlu50KHQ1Nljt2rfbXitTZ1OP19E4CCGEHIYFPELxQog+aLDRq4+4e7tdP3/lF6MRNhqBYPV1vpFlqShZXh/1+qjXa3l81Ouz0jOo10t9adQl3lEKGonAupZRatrYSS1b9NFN9ReLtvX9719VvvX74CqLWieVi1NP/+j/dP7aD3IWMOQWH39Y1Pr5pVft9Y87Pebn0to/L0K3S5kyk2msZ8tLiRwVVy2Xv/5NyvNOh0JfIqbh2rja7tLSBw42evV1OhFCCCGHYQGPUFxRt0eeMY+5bxhXdYmEQ0w4RMLNJBwioWaiadf/HtMkkTAbCUN15XUeUJSo12d5feD1mr406vFSX5p9C/V4r+20NFa/A5EwAJgFXbQhI2L9+0tZLsI/l7dkavrw75f8d4lWpVL9l5de39J08KWu/9jNdbMJAm/X7zwSPQ8ARUKnpwIz4pUXodvDsvKcRZ5lfybhEFtT7dq8Vpm9EDu0E4ewewdbGwQAK8OvTpridByEEELOwwIeIQdYefnaNYeuE10noSYSDpNQMxMOXS7vQ0w4RCLhG+2TJ4pMFJmpDcK1f58Zhno81Jdmub00LR28PoNhrKOfAwDlBWXGPHybfqeGe/rt6vu7X1x6bVntFgA4FDn14OlnfpH3jScD0657/4il/EflG/b6+fynBYI/clHCoR5vdO7D7uWvE9PgT5+gOZ3UkWOcDoUAALiS88LhQwAADCPPnEd5welECCGEnIfvJhFKFJTnqT8A1+1pp5REI3Y9b//HhJpbSv1I6IbHy1sWCYVIKNTa5N36GYA6YbKVnhHz30JH4GPdvyn8/vT0Ec+Uvlit14fM6I/KXtrU9NH/dFnaifdfdeffV6+s1usBYJin7/QM7HdACcrKy1emzJQ2rwUAYd/7ZnaO0aO306E6OiLL4qa19lkh6sixVl6B04kQQgglBCzgEUoGhFCP1/R44XrnvRHTIOHw5ao+RELNJBK+vA4R07j6G3r21gcNiUfs1DU5bejuvi/8qOz3mxo/AoCdzZ9OOPXD3xT+YGbGA633qdTr/je4BgAIkH8r+A4B7HdAicsYMEgLVgmfHgRKxY2ro48/jQMynCVu20AiYQCw8gq0B8Y6HQchhFCiwAIeoaRHWY6mZ0B6xnWb7Iks2334TDTs0XUgYAwZAUa8D65LPQEu/fVuP13XuP9HZb9vNMJ1RvNTxf8+J2P0bwp/kMF5AeDfK/8WtRQAWOyfeL+7l9N5UQwYFgmpTLPMNCskqjEBr1mYaQgsdTpXbKgTHmLratiSC0RVpVXvRB9/mop3NiMTxQp/9HPuzEkAoLwgz5yHZ4UghBBqhQU8QimOShKVJCs7h2VZNjMTAAxVhVDI6VwpYk7G6PvdvZaW/m5f6AgAvfeGzQAAIABJREFUrGvc/1n0zAtd/sHPpb1b/z4AiET4SefHnY6JbpdukZDCNCtMVGtZNKtMs8KEFKZJYcIKc1WxzhDI9ppFWXqRX++epWe6LWdyxwTDyLMWut94hWmsZxrqpPUrowsfw9Ix/pimRteuLfZafXCqlXH13hyEEEIdGRbwCCHUJoVCzsoev/xjzbp/u7RMpXq5VrPw3HOdeL9FLQD4+5y5BUK20xnRl1pLdPu/K9fNCiPrd7bTwaJQHWKrQ+zBEhEAfKLVza8XZRlFfj0/3Ui6MZFUkuQFj7rffIWoKlty3rXvfXXcg06H6mAsS9q42j6UxOjZR7/3fqcDIYQQSixYwCOEUFsxhPluzryJvvu/X/rbI9HzFGilXgcA2VzGP+Qudjpdx2JZENKYZpkJqUxIYZrVlhI9rDJNChNWGfNur5F7BMsn0jTR9LlommS5WHqpiS2u50PKl9eoQwpz5JLryCUXALgFq8hvdMvSi/xGQYbBXn3xPkFZWQFl2hxp3QqgVPj4gJWdq/cb4HSoDoNS1+7tTEUZAFCPV5k2x+lACCGEEg4W8AghFBt9pa5bev/Xf1Utf6F6hUFNAPiXzl/3spLTuVJWXYQta+CqQmyTzEQ0plFmwioTUe+yUGYY8ApWmmj5RCvNZaWJltdlpUuWR7AyJMvjsrgb9JLXR9niOq6knr9Yz1c3f7khPqoxJ6qEE1UCAHAMLcgwugWMoky9q1+/q4DxY/Tupz4wznVgD1Dq2rLO8meZ1xufiWKLyLK4cRVXfB4AgBBl+hwq4U8PhBBCV8MCHiGEYoYn3E86Pz4lbdh/Vr3Z3ZX3eNYUpxOllLDKlDVwZY1cWQNX3shHtDvrUOcY6hOtNNFKE2may/SKNEOyPIKVLllel+V1WXfX8O53m363OaRQBYCoRi7W8yUNfHEtV97IGZcf0rBIST1fUs8DSAQgLxOK/K6CdNo9y8h0J+JESW3UOLammjt7ihiGtObdyBPfom6P06FSGVtdKa55l2luAgAgRBs93ujW0+lQCCGEEhEW8AghFGNDPH3e6/GvTqdIBZpBLjVz5Y1cRSNX3sgFQ7cY+M4xNE200kRLEmja5Qvpl4t2yyfeZYl++9wC7ddJ69dJAwDLgkvNXEk9X1LHna/lI1rLFXwKUNEAFQ08AA8APpdVkGkU+fVuWUZBhn6j6/zxRogyc577zVeZmiBpbpJWvxN9dAmwrNOxUhN37Atx+yZi6ABABUGdNkfv09/pUAghhBIUFvAIIZQ6ztbwYZXxu80sj+V1Jd9EdNOCqhBX1sCVNnDljXwwxFo3KNl5luanG4WZRkGGkem2fC4rTbT4RDrRjWGgIMMoyDDGdAcKEAyxdpt9cR1XF/myEg6pzMkq4WSVAAACR7tmGkV+vShL75ppCJyTvx3KC/KCx9zL/kRkmb1ULm7bqEzHLdkxRkzTtXMz/8Vn9peWP0ueu9gK5DibCiGEUCLDAh4hhFJBXYRdc8RzOii03sIyNF20sjyW32PaJb3fbeZ4TWfLwms1K0x5I2dXthWNnH6Dy+T2gW0FGUZ+hlGQYRQmz1g4ACAAuT4z12eO6KoAgOAJnChTzlbR4jqurJEzL/+WNYOcreHP1vBw1QF1ASNTcqDT3kpLl2ctdK98CyyLP/a52TlPv29o/GOkKtLcJK1bwVZW2F8avfoq0+dQl+hsKoQQQgkOC3iEEEpuukl2n5V2nZXMr5a+pkXqo2x9lIUa/srb3QK1t23bJb3fY2Z5rEzJjNuZZyGFKbO74pu4i/VcVLth17hPtAoyjIJ0oyhL7+o3hES6wN4WaRIMyDN6+hUA0E1S0cS1jsGLXt7YnyAH1JlF3dXxk13vbwMAcddWIIw+aHCcnjulccXnpY2rQY4CALCsOn6yNmSE06EQQgglASzgEUIoiR2rdK0/5mmIttTAbsEaXKCGNaY+wtZFmMj1auOoRqIaV974lZ//PEOzvNZVhb3fY/GxuMqtGKSisaUrvqyBa5RvWLF7BKsw0yjMNLpkGoUZhltIvl0Ad4pnaZFfL/LrALJFoaqZK67jLtbzxfV8k3z9A+r8bnNcD3lYVzU+Wwa0oSPZYBV3/AiYprhtA1tWok6ZRQXh1t+JrotS14d7hQN7gVIAoB6vPHexmV/odCyEEELJAQt4hBBKSjVhdu1R75lgy9V1QmBkkTK1b8QtfFnUaQapi7J1Eca+FF8XtheMeU2bum6Rqma2qvnqKWU+0cr66rV6v9u85TQ4w4LKJq6ssaViD4ZZeoNKU2Bpfsblij3TmUbxxMEQyEs38tKN0d0VAGiIMvbs+uJarjrMtf4Z1kfZNUe92067R3dTRndX4vAxhzJ1lotS/sRRAOBPHmOrKpW5i8zs3PZ+3tRDZFnctJq7cM7+0izoIs9ZRD1eR8JQgMYoUxtha8NsTZitjbBFfn1CL5mJV38HQgihu4AFPEIIJRnNJLvOuPeek4zLhVuXTGPewHBBhnHVPQWOdk4zOqd95UYK0Cy3lPS1EaY+wtZH2foIE1Kvc2E8pDAhhSmp/8qNHEP9HsvvNrPcZpbXyvZBEQWGwNkq9mylt6yBq2hir/2MwMYw0MnXUq4XZho5XgOrhRvJdFuZbvX+AhUAZJ1crOdL6rnT1UJFEwcAUY3Zftq9+5w0rKs6rofsb8/j6CjLKTPnG12728PSmYY66W+vaOMfxK7vO8IGq8U17zBNjfaX+qDByoPT4zbbX9ZJbZgN2rV6mK2NsDVhVje/8tfvVLVwvlb42tBmj5Ai21UQQij1YAGPEELJ5Fila91RT2sXukewZtwTHVqo3P6maAKQLlnpktUtS7/ydt0kX7lWL7N2H75xTSluWCQYYoOhawsP7rr/rAQ8pl2uF2YYeRlGTNryOxqJp31ztb652rR+0fO1/J5z0ulqgQLoJjlwQfyoWLw3Tx3fU772Q5wYMgYMinbKk9avZGqDxDRcu7ay5aXK1NlUxLlrt8YdPyJu29hyVhwvqNPb8aw4w4L6CBsMt1xat/+77oaaa52t4V/Yk7FkeCgvvR1fSwghhO4aFvAIIZQcruqZZwiMuKZnvi14lnZKMzulXX0ht1lh6u0+/Ahbf7khv1m5WTHgc1l2uV6YaRRk6LFKiGw9AnqPgF4V4vaclT6vcJkWWBS+qHB9UeHqla2P7yn3ytHaqa3BCmRHH/+ma9tGu52eO3PSXVOtzFls5mA7/Q0R0xR2bxc++9j+MuZnxTXKzOWL6lyjCpWNnvqI70bnL17J67KyvWa21wx4zIDX1E2y+guvYpCGKPvSB+mL7wvfV6DGKiRCCKFYwQIeIYQSnWaSnWfcH1zRM9/Vb8y99zo98+0hTbTSRKvI/5UbDYu0lvQNMtesuUwLOqebnTzR/HQ90536w+cc18lnPDI4NLVfZN956eBFUTUIANin0HVOMyb0kgfmqextXXO9M5QXvtpOXy+98RcNh6jfAGlucq9fwVy6fFZczz7KjLl3fVac3QbfelH9um3wANf5v86z1C7U7Yo922sGvKbEX13lF2QYr3+cFgyxukne+tRX3sTN6Bdh2uFVhBBC6K4ReqPJQh1SXV2d438gLMtmZmYCgKZpzc3NzoZJCllZWbIsR6NRp4MkutaXlqqqoVDI6ThJIBAIRCIRWZadjXGiSlh71HvFnHk6uU90dDc5bgeJ3RLHcRkZGYAvrdsWCATC4bCiKLF6QNUgh0rFPWelpis6I3yiNbKrMraHLF5Tp8UEU1crrV/B1ATtL43efZWpc2LbTs/zfHp6OgAoihIOh2P4yPHBlpZI61eSaAQAgGHUMRO14aPg9v7qmhY0KWxdhKkOcdWhlv0sDdHbOnjAJ1qdfKbfY/rdZq7P7JRm3v45kapB3j3sO3qp5ZSBbln6E8NCXleqfSQnCEJaWhoAyLIciUScjpPoGIbx+/2hUEhVk74pIxAIOB0BobbCK/AIIZSg2rtnHqUMF0fHdJcfKFI+LXPtOSfVhFkACCnM9tPu/cXSyCJ5THcl5jWYlRWIfv3KdvpT7qpKZc4is3N+bJ8oKVEqfHzAte99sCwAoJJbnrPQ7NLtJt+hGKS0nrvYwJc1cDVhtkFmrdv4P+YRrNaL6tk+q3eBTyQhU7/7KsvF0ceHNe887d5+2k0pFNfxL+5JXzICt8QjhFCiwAIeIYQSznV75ucNDOfje2h0YyxDh3dVhnVRjlcJe865L9bbw+pbziwY2kUd11MOeGI5rP7qdvrmJuntv2I7PVFVccta7swp+0szv1Ceu/i6Z8XVRdiSeq60gS+u44Ih7uYb11vb4ANeM9tr5lzTBk8IycqAUAja+P+YAEzuE81LN5Z/5lN00iCzL32Qvui+8P24JR4hhBIAFvAIIZRYEr9nHiUyQmBAZ21AZ628kdt/QTpc7rIoGBb5qEQ8eFHsm6tN6iV39eu3fqDbZgwYFO2cb7fTE9N07drKll+MeTt9smCD1eLad5nGBvvLq86Ksyy41MyV1PMVjdyFOr71r/m12tIGHxP9O2lLxzcu+zitqpnVTfL2p74Ldfy8e8PtMVgBIYTQ7cMCHiGEEsW1PfMji5Qp2DOP7kpBhvHI4NDEXtE956TD5aJhAaVwsko4WSV0z9In9JL75MZsWL2VFYg+/i3Xzs38kcMAwJ055amuis5aaOV1rHZ67sQRcesVZ8VNm633vSekMheDXEk9f7GeK2/kzGvOZbRlSmZRltE1Uy/KMnJ9JpsApy0GPOb3xja++5nvWKUAAAdLxLoI+/jQkFtItS3xCCGURLCARwgh5+km2X1W2nVWan1zX5BhzBsY7pKJPfOoTXJ85uL7w9P7Rz8sFvcXS1GNAMCFOv5CHR/wmKO6KyOLFC4WtSLlOGXqbCO/i7hjE9F10tToXt6B2umvPCvOIkxlVu/zI+ZeULNKdvHB0PUnzzEMZHvMoiy9yK93DxiZUix3N8SKyNEnhjfvPittOemhFM7V8L/dnfHksOZC/NGEEEIOwQIeIYQchj3zqL15XdZDfaPjesqHSsW956RGmQGA2gi77qhn1xnpgSJlTA/52kPF7kLHbKcnoWZ23bqyBjjnn3xe6n7e0zMKIpy9zj1FnhZmGEV+vShLL8oy+AS4zH5LBGBiLzkv3XzrE5+skyaZeXlf+oJBkaFdYnaMAkIIoduHBTxCCDmmNsKuPeI5HWw5sYkQGFygzh4QwQ5V1B4uD6uXP69w7TnnrmpmASCsMttPu/eel4Z2USb0lNOltr72Ok47fbPClNTzFy/KFytcZd5/oN7rf+Tmd5vdsowiv97Vr+emXX1oe7Lok6MtHd/4+sdpVc2sYZF3D3svNnC4JR4hhOIPC3iEEHIA9swjp7AMDClUBxeq52r4fRekk1UCAKgG2X9BOlgiDcpXJ/SK5vra1M6dqu30NxhB5wP+K3cTWJqXbnTLMrr69a5+3ZMqMyyyPOYPxjYu/8x7rNIFAAdLxGCITclT4hFCKJFhAY8QQvGGPfPIcQSgV7beK1uvaOL2nW8dVg+flrk+K3P17aSN6S73ym7TsPrrtNOXXVSmzaaiFKvfRRyEVaa0gato5Erq+eI6zrjBCLo0GumWC11zoSDDKMjQuRS9Li1w9Inhod1nDXtLfHEd/7s9uCUeIYTiCgt4hBCKn2CIXXvUe7bmijnz3ZQpfXDOPHJMfrrxyODQpN7RveelT0tdhkUotAyr7+rXJ/SU+3fS7vqjpcvt9Fv4I58BAHf2lCdYFZ21wMoriOXvIdZMixyrFE5WCyV1XH2Uve59OGoWKqU9lJLu8oUu3b3C5AmtZ8WlNntLfOc08+1PW7bE/2Ff+sL7woML8ZT4W6MAp6uFi/VclsfM9Zm5PlPg8Ic/QujOYAGPEELxoJlk52n3B+cl43K3aVe/MX9gOC8dr1wh52V7zYWDwlP7RvedFz+62DKs/mI9//rHfI7PHNdDHlKo3t3BZpTjlKmzjPzCK9rpX0/YdvpLTdyhi67DFWL0ekfseV1WV7/RXS/rfWRz10gxT/XWs+LiH9VZfXO1H45vfP1gWnWI1S2y/DNfeSM3654Ik6KtB21nUThS4dp1Vqpq/sp770y3le01OqWZOV4z12fk+MyYjJNECKUwLOARQqjdHbnkWn/M0yS3vLf1uqwZ/aNDuijYMo8SitdlTesfndRb/rhU/OC8ZO/yCIbYFZ97t55yj+qm3JevZnnuZnu8MWBQNC9fXLuCrU3EdvqoRg6Xuw6VipeavvK+iBDI9RpFWUZXv17kNwKi1npWHABYmVny3MVWdo4TkZ0X8Jg/GNf47mHf0UsCAOy7IFU2c48PC3lwBudXmRb5pMy1+6xUF7lOj0ZDlGmICmeCX96SJlq5PjPHa+SmmTk+s5PPxLGmCKErEUrxc74v1dXVOf4HwrJsZmYmAGia1tzc7GyYpJCVlSXLcjQadTpIomt9aamqGgqFnI6TBAKBQCQSkWW5LQ/SEXrmOY7LyMgAfGndtkAgEA6HFSWhT+EyLfiiwrX73NUXDPPTjYF56sB87S4qeWIYre30AEDTM27eTs/zfHp6OgAoihIOh+/06W6JUjhbw39SKh6rFK7c3M4Q6JOrDeui9szWxMsdziTU7F63grlUbn9p9OyjTJ+bUMfjEUKysrJCoZCqxq+bnQK8f8a99ZTbfveU6baeGNZckJHojUWCIKSlpQGALMuRSKSdnkUzycESce85qUn5sjMh22uOLFKiOgmG2GCIq42w5q3Kc7dgdfKZOT4zN83M8Rq5PjNNjGtJzzCM3++P80urnQQCAacjINRWeAUeIYTaxXXnzM8fGMZpTygpsAwMLlQHF6ol9fz7Z1uG1QNARRNX0cRtPunJ9ZkD89T7CtRs7+1W8jdspx88HOI7wrFJZj4rd31UIjZ8dYt7wGPeX6AO7aJkur9SILFlJdK6lf9/e3ceHmV97///fc99z5JlliQkBEjYw1YELQgI1iVuR2sVla9bj1jtka+2dfm157paT+3luXrO8fJoq6V49AvneFTaHwr1a92OxZ8LbsguKrIGWSTBLGSZmWTWe/n9MSGEhCUBkpl78nz80Stzz53xPfTDh3nNZ1MibSIiDkf8/IsTM2b3c82ZSRGpHBcZFtBf3OSNJJTmiOM/PvZfP7Xt3IF9SnxMVzZ+41m1KyccPxLdS336hWOj55TFHZ0ajmlKS0ytDal1YbU+rNWF1bqwmjz6tMFIwrGn0bGn8chpBx6nNSjPGOw1Srx6UZ6ZSvW0R2CAIMADwJnHnHlkjZGFyTtmJmvD2uYD7i9qXB2butWF1Xd25r6zM7e3Y/JpnE6fNJWvDro2fOP5+pCz83w7l2qdNTQ+Y0R8ZFGy619Sy3Kt/9T9ySoxTRGxcnKjV19vjBzd16Xay/iSxM8uaFm63lcbUg1T+cvm/INB9QcDckl8OO74aHfO2n2euH6kKY0qSlaOi44vSXS/3+GQwlyjMNeYVNp+xbSkOaLWhtT6sFrfqtWF1fqwmjg60seSSnWLVt2iibhTV1yaVZJvlPqM4nw9tT1eQa7h4J8cIBsxhf4oTKG3I6bQ9xBT6Hvr1KbQ66a88kX+xm/aJ9Yqiny3LP6DyW1ZvIiRKfS9ZYsp9MdTG1K3HHR/XuNuaO26oLdXY/KKrrvfX+n84kTT6c/gFPrakLq52rN+v6ft6N3pygL6zBGxs8vi7mNtBq7E4+6Vrzt3bU89NEqHRq+ZZ/kDp1NJ30nLFPrOErqyfHP+loPtkXJkYfK2GWFvRp4S3xdT6Jsjjo++zlm/z5PstBxjZGHysgmR0zyRUURCMUddWK0La3VhtalN/TaktsZP8u2I5pCiPGNwaojeqw/2GqU+QzulrSiZQg9kFAL8UQjwdkSA7yECfG+dQoBvSziWrvfuPTzRcURh8ropbVm/zzwBvrdsHeA7VLdoWw4eNSbfoedj8tpXX6Sm04uIqGp8zkWdp6affoCPJByfVbvX73PXho+acuh1m9OGx6eXx0q8x63Q0Xgo57UVjsZDqYfJqd+NXXJlJp8Vl/YAL6kl8VW5b29vXxIfyDHnz8jEJfFnNsDXhtQPd+durnGbh7+sUBQ5a0i8cly07/r/YMxRF1IbWttn3deHtbZjHZ3QmeawZo2MXfWdNq2XMyMI8EBGYQo9AJwZtSH1uXW+1JJah0N+MLlt9qgoExiRrcoCellAv3JSW/ck37FO/qRJXp88NVI6NOeNlx2HGsQw3B+9p9YejF3xg9PcHM60ZFe9a/1+9446t95pAFh1yITBiXOHxyaUJLrO7jZNpa3VEQo6wiElHHIEW7Qtnyt6UkQspzN+xQ+SEyefTkkDhCJSWREZ5m9fEt8SdTz9sf/6qa3Th9s++B3TgWZtVVXu1lpXx+iP5pBzymIXVUR7vjfEqfF7TL/HHFdyZGy/LeFITbyva9UawmptSA0fPUqvm8one3KqW7T5M8L5GTkzAkBPMAJ/FEbg7YgR+B5iBL63ejUCv6POtWyjN6YrIpLrsn44PXT6cybtghH43sqOEfjuTnlMXtGT7nfecn71Reqh6Q/ErplnlA49hRH4xjZ1w373pgOezvt+i0iJ1zh3eGxaedxrhB3hkJIK6qGgEg45wiFHKKi0tYp5jEhjo7PiMmEEvkNjm/rCel9tqL0lzBkVvXpym5oxS+JPfwT+60PO93fldpwwIiJO1Zo5InbB2GggJ1OycSShdKyirwtruxuc5inNjGAEHsgoBPijEODtiADfQwT43up5gF+3z/PXLfmpD/9FecYdM0MnmJebfQjwvZWtAb7Dqa2T7zqd/qLLrBmz/YGA9CDA66ayrda1bp9nd4Oz87/iHkU/y1Uz09g2vnW7IxxSQiHF6MWUZn3chNjfXWu53T3/lTTKqAAvIgldWbE5/8uMXBJ/ygHeEtle61pVlbu/6cgkVrdmTR8eq6yIevv3dLfe2tvo/NMGb2rxvOqw5p3dNq28R70QAR7IKAT4oxDg7YgA30ME+N7qSYA3TXl9a/6ne9qn+44qSs6fEc7L3v3qjokA31tZH+A79DbJOw415Lzxfx2H6lMPjfGTcm+5XXJyjhngFUNXQsHqOmNTrXdTeHDEdHV+dkT8wPktq88NbXJbJ48clqpaXp/l9Vk+v5H6weszA4VmkZ0+62dagBcRS+SDqpy3t+elBn79HvO2GaHhGXCU5ikEeMuS7XWud3fmVrccie55LnP2qNj5Y6I5Tnt8nG6KqM+v9XZsCTFzZGzuWa0nnRlBgAcyCgH+KAR4OyLA9xABvrdOGuAjCeVPG3xfH2qfQjlzRGzulJN/Eso+BPjeGjgBvkPPk7yiJ93v/M351eepZ5XCIm3eLQnDjNfVKuGQEg46QiElHIq16ZvVig8D36t2D+v8aj4jdF5w/ezQmpJEQ9ciHA4rL8/0+s3DWd30+i2fz/T6rLz8vnrn/SgDA3zKrnrXsk3eSEIREdVhZcIp8b0K8LopX9S439+V27n1FuSa3xsTnTki5lRt9kG6y2EBo4uSt53se2cCPJBRCPBHIcDbEQG+hwjwvXXiAH+oTX1urS/1ec6hyBUT2y6u6N2Bc1mDAN9bAzDAd+hhkj9qOn0npuLYlVvxiW/25/lTDOXIK2iWMTGyfWZowznhL5Qcj5nK577DY+m+QHtKz+A95E9fxgZ4SS2JX3fUwO+1Z7X2di/0M6iHAT5hKOv3ez7cnROMHqm1KM+YMzp23siYekpHsmWC1MyIldvzUp95i/KM22eGS73HnRlBgAcyCgH+KAR4OyLA9xABvrdOEOB31Tv/342+aFIREbdm3TotPLE00e8FZgoCfG8N5ADf4aRJ/rv5tcPfXeZoaJ9OX+cq2eid9ql/VpNWcNTNSsuM3Orpxc35AU9qXN3SBugJO5kc4CXDlsSfNMDHdGXNXs9Hu3M7n802xKdfMDZ6TlnckRXni+yoc724yZv6h8ylWTd/t3XykGO3HAI8kFEI8EchwNsRAb6HCPC9dbwA/8menDe/al/SOQC3rOuOAN9bBPjOTrB3fZlfn2HszG1t+FSdtMc4ah/4HKd1dll8enmsPAMWVGeIDA/wkhr43ZXz9o7DS+JzzPnnhtLy/+AJAnw45vjo65y1+zxx/UhMH12UrBwXHVeSbV/U1ofVF9a3TyVTRCrHRy4fH1G6fT1BgAcyygD9lhoAToFpyhtb81cf3rJuZGHy9pkDbss64MzqOE+++5h8dVCrlu+IiBz+ikxRZERBclp5/JzyuMtua4+hiFw8Ljq8UP/zBm9bwhGMOp7+xH/dlLYZIzLiy6zmqPrRbs/6fZ6keSTCjixMXjYhkq3HgpZ4jfsubHnpM+/Wb12WyHs7c2tatFumhe2yJx8wMBHgAaBH2LIO6FOlPqPUF7lsQuSYY/IFuea08ti5w+MFuQN6wksWGDMo+bMLgqkl8YapvPx5/vY6V0m+4dYst2Z5nJZbs9yamdP+g+XRLJfWt3myNqR+sDv38xq3efj7WIciZw2NV46LDvFl+RQPt2bddm7o7e15H1TlWCI76lz/8XHgRzNDg/L4iwZkKAI8AJxcfVh9bp2vsa19y7qrJ7edP3qAblkH9LUjY/Ktnh2H8ltjMnVYoiw/1H1mL2yqKM/42YXBFZ+1L4nf+q1r6wnvV0RyXJZbNTslfCvHZXmOyvyWRzM7/Wx5ejCMvL/R8T9f+rZ96+q4VXPIOWWxi8dFB06CdShy5aS2oX59xeb8pKHUh9VFHwZunR4en3VLBoDsQIAHgJPovGWdx2n9kI81QL8oLzAmjxQRicXMbsfAw95cqvXDc8NlVfrKw6fEn4AlEkkoEen1IQIeZ3vIT+V8j9b+FUCu2+HLk601su3wpnqpkmaMiF04NurPGYgLo6YOixfnGy+s8zZH1WhSeW6t74qJbRdVRPneDMg0BHgAOJHVezxvbM1PzasszDXumBV6eOGlAAAgAElEQVQaPLC3rAOAM0IRuagienZZvKFVjetKXFfiSSWuKzHdEU0q7Vd0Ja4rkYQS05W4rhhm7+JkLKnEkif/lRynNXtU9HtjYrkDe0+ToX79/ouCf9rg/fqQ07Tkb9vyvg1q/+ucVjeLxYBMwi70R0kkEkq6p+gpiqJpmohYlqXrWb7y6oxwOp2GYZjmgP5Htyc6mpZpmoZBBD05VXW+uM56b1t7nzC2xPrfF+q+nPQWlYloWr1Fr9VDNK3eGghNK2FINKG0xSWSkKQhSUOJJKQtLtGE0pa6okskqUTi0haXSFLRDYkk5Hifdr0euWi8WTnRyHX179vIYKYpr32urvyqPbWXFVg/udgoLdCyoGlZluVy8f80bI8AfxQCvB0NhM8rZwQfhXulLS7/9bFz28H2h3PGmrfOMjRGIY6FptVb9Fo9RNPqLZrWMZmmRJMSTSqxpEQTEktKTFeShprjkinlpio0rWNYvduxbJ2qGyIiXo/cUykVJbZvWgR4ZAcC/FE4B96OOAe+hzgHvuca29Tn1vnqw+1b1l0xse3iCrasOy7Oge8tzoHvIafT6ff7RSQWi7WyCP5kMv8c+MxxgnPg0aEmqC1d72uOOETE4ZDvT45/b5Tte3jOgUcWYDgJAI6yt9G56CN/Kr27NGv+jBDpHQAw0Azz6z/9XsuIQl1ETFPe+NL94iZvspfbEAA44wjwAHDEun2eJZ/6IwmHiBTkyf9zSWxSKRvOAwAGIp/HvHtOcObI9jkdm6vdT3/kT43JA0gX/gYCgIhIasfd//tFvmGKiIwoTD58rZQV2Hu9HwAAp0N1WP/rnLbb54jqEBGpCWpPfRzY38Q5VkDaEOABQOK68vw636qq9i3mzy6L/+85ITacBwBARC6cID+7KJLvNkUkHHP8n9X+Dd940l0UMEAR4AEMdI1t6qKPAjvqXCKiiFw2PnLrtLDmYINPAADajR5k3H9hS3mBLiKGqfxlc37HnDUA/YkAD2BA29fkfKrTlnW3zQhdNoETDQAA6MqfY95zfnBaefuS+HX7PItX+1vjpAmgX/FXDsDAtX6/Z/Fqf1vCIYc/l0wewpZ1AAAcm+awbvpu+Jqz2hyKiMi+JufCDwPVLSyJB/oPAR7AQJTasu7lzzu2rNPvv7BlmF9Pd10AAGS680dH75wVynVZIhKMOp7+2L/pgDvdRQEDBQEewIAT15UX1nfasm5YfMGcYGpvHgAAcFLjShL3XtBS6jNERDeV5Z95X9uSZ7J7DND3CPAABpamiPrUR4HttZ22rJsedrJlHQAAvVGUZ/zsey0dS89W78l5bq0vklDSWxWQ9QjwAAaQ1JZ1dakt61S2rAMA4NSlNn+9clKbooiI7Kx3LfooUBtS010XkM0I8AAGig3feJYc3i/X7zHvZss6AABOjyJycUX0RzNCHqclIo1t6lMfB7761pXuuoCsRYAHkP1SW9b9ZXO+fnjLuvsuaikLsGUdAABnwMTSxL0XtJR4DRFJ6Mqf1vv+ti3PYnUa0AcI8ACyXEJXlnbasm7qsPiCOUEvW9YBAHDmFOcbPzm/ZVxJUkQsk