~statianzo/janet-hashids

consistent-shuffle on bytes
refactor shuffle code
shufflin correctly