~sotirisp/kindleto

v0.6.1 1 year, 10 months ago

kindleto v0.6.1

Sotiris Papatheodorou (2):
      Add MIME type for .txt
      Increment version to v0.6.1