~samwhited/checkmd

ref: 8a4001473c60db6fcf98710f55748f50e339bdba checkmd/go.sum -rw-r--r-- 565 bytes
8a400147Sam Whited all: run go mod tidy 1 year, 30 days ago
                                        
1
2
3
4
5
6
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/russross/blackfriday/v2 v2.0.1 h1:lPqVAte+HuHNfhJ/0LC98ESWRz8afy9tM/0RK8m9o+Q=
github.com/russross/blackfriday/v2 v2.0.1/go.mod h1:+Rmxgy9KzJVeS9/2gXHxylqXiyQDYRxCVz55jmeOWTM=
github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v1.0.0 h1:PdmoCO6wvbs+7yrJyMORt4/BmY5IYyJwS/kOiWx8mHo=
github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v1.0.0/go.mod h1:1NzhyTcUVG4SuEtjjoZeVRXNmyL/1OwPU0+IJeTBvfc=