~samwhited/blogsync

ref: 714259c49a5a4d838f926f2eceab7c4e370f60aa blogsync/go.mod -rw-r--r-- 362 bytes
714259c4Sam Whited blogsync: fix formatting directives 2 years ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
module mellium.im/blogsync

go 1.13

require (
	github.com/BurntSushi/toml v0.3.1
	github.com/russross/blackfriday/v2 v2.0.1
	github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v1.0.0 // indirect
	github.com/writeas/go-writeas/v2 v2.0.2
	golang.org/x/crypto v0.0.0-20191219195013-becbf705a915
	gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20191120175047-4206685974f2
	mellium.im/cli v0.1.0
)