~romuloalves/go-dsv

ref: 1ea975c82aa784f64e68c85f5bb0e7aeaa4768df go-dsv/go.sum -rw-r--r-- 1.1 KiB
1ea975c8 — romuloalves Converts to module and updates README and LICENSE 8 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0 h1:ZDRjVQ15GmhC3fiQ8ni8+OwkZQO4DARzQgrnXU1Liz8=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.6.0 h1:jlIyCplCJFULU/01vCkhKuTyc3OorI3bJFuw6obfgho=
github.com/stretchr/testify v1.6.0/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/tj/assert v0.0.1 h1:T7ozLNagrCCKl3wc+a706ztUCn/D6WHCJtkyvqYG+kQ=
github.com/tj/assert v0.0.1/go.mod h1:lsg+GHQ0XplTcWKGxFLf/XPcPxWO8x2ut5jminoR2rA=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=