~q3cpma/dotfiles

dotfiles/.Xresources -rw-r--r-- 127 bytes
eb1d763dq3cpma Sync 2 months ago
                                        
1
2
3
4
5
Xcursor.theme: Bluecurve
Xcursor.size: 16
Sxiv.font: xos4 Terminus:pixelsize=16
Sxiv.background: gray10
Sxiv.foreground: gray80