~kt/udprelay

ref: v1.0.0 udprelay/version.go -rw-r--r-- 44 bytes
44327e2bKatie Wolfe v1.0.0 11 months ago
                                        
1
2
3
package main

var Version string = "v1.0.0"