~krvpb024/blog

f2ea087adadd51a69e469301f4fc0311f46b67e6 — krvpb024 6 months ago 880b79e
fix missing word in what-is-disability-crpd-intro post
M src/content/post/2023-12-29-what-is-disability-crpd-intro.md => src/content/post/2023-12-29-what-is-disability-crpd-intro.md +5 -5
@@ 1,14 1,14 @@
---
title: 什麼是障礙——《身心障礙者權利公約》(CRPD)概述
titlePoj: Siáⁿ-mih sī chiòng-gāi—Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok (CRPD) khài-su̍t
titlePoj: Siáⁿ-mih sī chiòng-gāi—Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok (CRPD) khài-su̍t
descriptions:
 - contentPoj: Se̍k-sāi liáu chū-li̍p seng-oa̍h kah chiòng-gāi chiá khoân-ek ê cheng-chhú ê tiōng-iàu, nā-bô chè-tō͘ mā chin oh lo̍k-si̍t.
  content: 在理解自立生活及障礙者權益爭取的重要性後,若沒有一定的制度也就很難落實。
 - contentPoj: Tâi-oân tī lī khòng it sù nî thong-kèb Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok Si-hêng Hoat,
 - contentPoj: Tâi-oân tī lī khòng it sù nî thong-kèb Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok Si-hêng Hoat,
  content: 台灣於2014年通過《身心障礙者權利公約施行法》,
 - contentPoj: hō͘ Liân-ha̍p-kok Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok lāi, tùi sin-sim chiòng-gāi chiá khoân-lī ê kui-tēng, tī kok lāi ū hoat-lu̍t ê hāu-le̍k.
 - contentPoj: hō͘ Liân-ha̍p-kok Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok lāi, tùi sin-sim chiòng-gāi chiá khoân-lī ê kui-tēng, tī kok lāi ū hoat-lu̍t ê hāu-le̍k.
  content: 使得聯合國《身心障礙者權利公約》中對於身心障礙者權利的規定,在國內具有法律效力。
 - contentPoj: Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ beh lâi siāu-kài Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok, kah kong-iok lāi tùi chiòng-gāi ê tēng-gī.
 - contentPoj: Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ beh lâi siāu-kài Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok, kah kong-iok lāi tùi chiòng-gāi ê tēng-gī.
  content: 這篇文章要來介紹《身心障礙者權利公約》,以及公約中對障礙的定義。
tags:
 - disability


@@ 33,7 33,7 @@ category:
  titlePoj: Tâi-oân bô͘-sek
 - titleId: title-what-is-crpd
  title: 什麼是《身心障礙者權利公約》(CRPD)
  titlePoj: Siáⁿ-mih sī Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok (CRPD)
  titlePoj: Siáⁿ-mih sī Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok (CRPD)
 - titleId: title-who-is-people-with-disabilities
  title: 誰是障礙者
  titlePoj: Siáng sī chiòng-gāi chiá

M src/postContents/2023-12-29-what-is-disability-crpd-intro.astro => src/postContents/2023-12-29-what-is-disability-crpd-intro.astro +4 -4
@@ 140,7 140,7 @@ const {
  </li>
  <li>
   <span class="base-poj --line-break">
    <Taiwanese>Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok</Taiwanese>
    <Taiwanese>Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok</Taiwanese>
    <span>身心障礙者權利公約</span>
   </span>
  </li>


@@ 296,7 296,7 @@ const {
  </li>
  <li>
   <span class="base-poj --line-break">
    <Taiwanese>Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok</Taiwanese>
    <Taiwanese>Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok</Taiwanese>
    <span>身心障礙者權利公約</span>
   </span>
  </li>


@@ 314,7 314,7 @@ const {

<p class="base-poj --article">
 <Taiwanese>
  Chit phiⁿ bûn-chiong beh lâi siāu-kài ê Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok,
  Chit phiⁿ bûn-chiong beh lâi siāu-kài ê Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok,
  mā iōng Tâi-oân bo͘-sek lâi chìn-hêng--ê.
 </Taiwanese>
 <span>


@@ 337,7 337,7 @@ const {

<p class="base-poj --article">
 <Taiwanese>
  Sin-sim Chiòng-gāi Koân-lī Kong-iok (Convention on the Rights of Persons
  Sin-sim Chiòng-gāi Chiá Koân-lī Kong-iok (Convention on the Rights of Persons
  with Disabilities kán-chheng CRPD)
 </Taiwanese>
 <span>