~krvpb024/blog

90679a34785be810b17ca720d9f314faf6525443 — krvpb024 4 months ago 2063828
fix contribute-to-miniflux typo
1 files changed, 71 insertions(+), 71 deletions(-)

M src/postContents/2024-02-23-contribute-to-miniflux.astro
M src/postContents/2024-02-23-contribute-to-miniflux.astro => src/postContents/2024-02-23-contribute-to-miniflux.astro +71 -71
@@ 41,13 41,13 @@ const {

	<Taiwanese>
		Chit khoán pâi-pán ê hêng-sek tiāⁿ-tiāⁿ ē khòaⁿ--tio̍h, tùi it-poaⁿ ê
		sú-iōng-chiá mā chin koàn--ah.
		sú-iōng-chiá mā chin koàn-sì--ah.
	</Taiwanese>
	<span>這樣的排版型式很常見,對一般滑鼠使用者來說也不構成問題。</span>
	<span>這樣的排版型式很常見,對一般使用者來說也不構成問題。</span>

	<Taiwanese>
		M̄-koh nā-sī bāng-chām oân-choân bô chò tiâu-chéng, ē chō-sêng khí-pôaⁿ kah
		êng-bō͘ pò-tha̍k khì ê sú-iōng-chiá bô hong-piān.
		êng-bō͘ pò-tha̍k khì ê sú-iōng-chiá ê bô hong-piān.
	</Taiwanese>
	<span>但如果網站沒有做出任何調整,會對鍵盤及螢幕閱讀器使用者不太方便。</span>@@ 75,7 75,7 @@ const {
		Che á koh sī chi̍t phiⁿ sin-bûn--niā, phì-lû ū chi̍t ê chêng-hêng, lí ū cha̍p
		phiⁿ chit ê bāng-chām ê sin-bûn ài tha̍k, ná án-ne ta̍k ê sin-bûn ê ia̍h-bīn
		lóng ài keng-kè gō͘-cha̍p ê liân-kiat chiah ē kàu lí ê bo̍k-tek, chit chióng
		sú-iōng-chiá thé-giām chin bái.
		sú-iōng-chiá thé-giām sī chin bái.
	</Taiwanese>
	<span
		>但今天這還只是一篇新聞,試想一下,你有十篇該網站的新聞要讀,那麼每一個新聞頁面都得重新經過五十個連結才能到達你要的地方,這樣的使用者體驗非常的糟糕。</span


@@ 91,9 91,9 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		In khí-pôaⁿ sú-iōng-chiá bô kâng ē sī, êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē-sái soán-te̍k beh
		soán-tēng ê bo̍k-piau ê lūi-hêng. Phì-lû chit-má kan-na tī piau-tê,
		liân-kiat, khai-koan chia bô kâng lūi-hêng ê mn̍gh-kiāⁿ sóa-ūi.
		Kah khí-pôaⁿ sú-iōng-chiá bô kâng ē sī, êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē-sái soán-te̍k
		beh soán-chhú ê bo̍k-piau ê lūi-hêng. Phì-lû chit-má kan-na tī piau-tê,
		liân-kiat, khai-koan che kúi ê bô kâng lūi-hêng ê mn̍gh-kiāⁿ sóa-ūi.
	</Taiwanese>
	<span
		>跟鍵盤使用者較不一樣的是,螢幕閱讀器可以指定選取目標的類型。例如現在只在標題、連結、按鈕等不同類型的元件中移動。</span


@@ 120,7 120,7 @@ const {
	</Taiwanese>
	<span
		>這個<a href="https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/general/G1">方法</a
		>可以有效地達到WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)對於<a
		>可以地達到WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)對於<a
			href="https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/bypass-blocks.html"
			>Bypass blocks</a
		>的要求。</span


@@ 138,19 138,19 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Minifkux sui-liân ū thê-kiong chi̍t-kóa khí-pôaⁿ ê chia̍p-khí, ē-tàng
		ti̍t-chiap thiàu khì chú-iàu lōe-iông, m̄-koh m̄ sī ta̍k ê ia̍h-bīn lóng ē-sái
		Minifkux sui-liân ū thê-kiong chi̍t-kóa khí-pôaⁿ ê khoài-so̍k-khí, ē-tàng
		ti̍t-chiap thiàu kah chú-iàu lōe-iông, m̄-koh m̄ sī ta̍k ê ia̍h-bīn lóng ē-sái
		án-ne chhau-chok, tùi sin ê sú-iōng-chiá lâi kóng, in mā bô it-tēng ē
		chai-iáⁿ ū chia ē chia̍p-khí.
		chai-iáⁿ ū khoài-so̍k-khí.
	</Taiwanese>
	<span
		>而Miniflux雖然有提供一些鍵盤快捷鍵,在一些頁面能直接跳至主要內容,但並非所有頁面都能如此操作,對新使用者來說,也不一定知道有這些快捷鍵。</span
	>

	<Taiwanese>
		A koh ū thiàu khì chú-iàu lōe-iông chit ê hong-sek sǹg-sī chia̍p leh iōng ê
		chò-hoat, mā ū siá tī WCAG ê Techniques lāi, ē-sái siat-sióng ē ū chi̍t
		pō͘-hūn ê sú-iōng-chiá ē chhì-khòaⁿ-māi bāng-chām kám ū thiàu khì chú-iàu
		A koh ū thiàu khì chú-iàu lōe-iông chit ê hong-sek sǹg-sī chia̍p iōng ê
		chò-hoat, mā ū siá tī WCAG ê Techniques lāi, ē-sái siat-sióng ū chi̍t pō͘-hūn
		ê sú-iōng-chiá ē chhì-khòaⁿ-māi khoàⁿ bāng-chām kám ū thiàu khì chú-iàu
		lōe-iông ê liân-kiat, tio̍h ē-sái hō͘ sú-iōng-chiá ê chhau-chok koh khah
		hong-piān.
	</Taiwanese>


@@ 162,8 162,8 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Nā-sī í-āu sú-iōng-chiá ū kì-tiâu Miniflux ê chia̍p-khí, siūⁿ-beh kái iōng
		chia̍p-khí mā bô éng-hióng.
		Nā-sī í-āu sú-iōng-chiá ū kì-tiâu Miniflux ê khoài-so̍k-khí, siūⁿ-beh kái
		iōng khoài-so̍k-khí mā bô éng-hióng.
	</Taiwanese>
	<span
		>若往後使用者有熟記了Miniflux的快捷鍵,想改用快捷鍵也不會有什麼影響。</span


@@ 175,7 175,7 @@ const {
<BaseP>
	<Taiwanese>
		Tī bāng-ia̍h lāi sú-iōng tōe-piau sī chit ê hong-sek, ē-sái hō͘ sú-iōng-chiá
		khah kín lí-kái chit-má ē bāng-ia̍h lōe-iông kà-kò͘.
		khah kín lí-kái chit-má ē bāng-ia̍h lōe-iông ê kà-kò͘.
	</Taiwanese>
	<span
		>在網頁中使用<a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/landmarks/"


@@ 183,7 183,7 @@ const {
		>是一個方法,讓使用者能快速理解當前的網頁內容的架構。</span
	>

	<Taiwanese>Goân-chek siōng tōe-piau ūpau-koat:</Taiwanese>
	<Taiwanese>Goân-chek siōng tōe-piau pau-koat:</Taiwanese>
	<span>原則上地標包含了:</span>
</BaseP>@@ 191,7 191,7 @@ const {
	<ul>
		<li>
			<span class="base-poj --line-break">
				<Taiwanese>Banner (Ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê header)</Taiwanese>
				<Taiwanese>Banner (ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê header)</Taiwanese>
				<span>Banner橫幅(有條件地對應HTML的header)</span>
			</span>
		</li>


@@ 203,7 203,7 @@ const {
		</li>
		<li>
			<span class="base-poj --line-break">
				<Taiwanese>Contentinfo (Ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê footer)</Taiwanese>
				<Taiwanese>Contentinfo (ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê footer)</Taiwanese>
				<span>Contentinfo內容資訊(有條件地對應HTML的footer)</span>
			</span>
		</li>


@@ 227,7 227,7 @@ const {
		</li>
		<li>
			<span class="base-poj --line-break">
				<Taiwanese>Region (Ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê header)</Taiwanese>
				<Taiwanese>Region (ū tiâu-kiāⁿ tùi-èng HTML ê header)</Taiwanese>
				<span>Region區域(有條件地對應HTML的section)</span>
			</span>
		</li>


@@ 296,7 296,7 @@ const {
	<Taiwanese>
		Miniflux tī header lāi ê tō-lám lia̍t ū sú-iōng HTML ê nav, sī kui chām ê
		tō-lám liân-kiat. M̄-kò tī kò-pia̍t ia̍h-bīn mā ū chi̍t ê liân-kiat kûn-tso͘, sī
		hū-chek kò-pia̍t ia̍h-bīn ê liân-kiat.
		kò-pia̍t ia̍h-bīn ê liân-kiat.
	</Taiwanese>
	<span
		>Miniflux在橫幅中的導覽列有使用了HTML的nav,是全域的導覽連結。但在個別頁面也有另一個連結群組,是屬於個別頁面的連結。</span


@@ 305,7 305,7 @@ const {
	<Taiwanese>
		HTML bô kui-tēng kan-na ē-sái ū chi̍t ê nav, m̄-koh nā-sī ū put-chí chi̍t ê
		nav, kiàn-gī sī ài tah bô kāng ê piau-chhiam, án-ne êng-bō͘ pò-tha̍k khì ê
		sú-iōng-chiá chiah ê chai-iáⁿ, bô kāng ê tō-lám lia̍t ê iōng-tô͘ sī siáⁿ.
		sú-iōng-chiá chiah ê chai-iáⁿ, bô kāng tō-lám lia̍t ê iōng-tô͘ sī siáⁿ.
	</Taiwanese>
	<span
		>HTML並沒有規定只能存在一個nav,但如果存在多個nav,建議是使用幫nav<a


@@ 337,7 337,7 @@ const {

	<Taiwanese>
		M̄-koh Miniflux koh ū chi̍t ê būn-tôe sī iōng chhiú-ki-á ê ōe-bīn ū-siat ē kā
		chhiau-chhē chhàng--khiaih, ài tiám logo chiah phah khui soán-toaⁿ chiah ē
		chhiau-chhē chhàng--khiaih, ài tiám logo phah khui soán-toaⁿ chiah ē
		chhut-hiān.
	</Taiwanese>
	<span


@@ 346,10 346,10 @@ const {

	<Taiwanese>
		Án-ne ē chō-sêng ê būn-tê sī, nā-sī chi̍t ê mn̍gh-kiāⁿ ê CSS display sio̍k-sèng
		sī none, êng-bō͘ pò-tha̍k khì tio̍h bōe kā i pò--chhuaih, kan-na sī soán-toaⁿ
		sī none, êng-bō͘ pò-tha̍k khì tio̍h bōe kā i pò--chhoaih, kan-na tī soán-toaⁿ
		thián-khui ê sî-chūn, êng-bō͘ pò-tha̍k khì sú-iōng-chiá iōng tōe-piau iû-lám ê
		sî-chūn, êng-bō͘ pò-tha̍k khì chiah ê pò hō͘ sú-iōng-chiá chai-iáⁿ, chit ê
		ia̍h-bīn ū chhiau-chhē tōe-piau.
		sî, êng-bō͘ pò-tha̍k khì chiah ê pò hō͘ sú-iōng-chiá chai-iáⁿ, chit ê ia̍h-bīn ū
		chhiau-chhē tōe-piau.
	</Taiwanese>
	<span
		>這樣會造成的問題是,當一個元件的CSS


@@ 378,8 378,8 @@ const {

<BaseP>
	<Taiwanese>
		Tú-chiah kóng tio̍h chhiau-chhē tōe-piau hőng chhàng leh su-iàu tiám-loeh
		chiah ē thián-khui ê soán-toaⁿ, che tio̍h sī thang thián-khui ê soán-toaⁿ.
		Tú-chiah kóng tio̍h chhiau-chhē tōe-piau hō͘ chhàng leh su-iàu tiám-loeh chiah
		ē thián-khui ê soán-toaⁿ lāi, che tio̍h sī thang thián-khui ê soán-toaⁿ.
		Thang thián-khui ê soán-toaⁿ sī chin chia̍p-khòaⁿ ê mn̍gh-kiāⁿ, e-sai iōng
		JavaScript ka-kī chò, mā e-sai tit-chiap iōng goân-seng ê HTML details kah
		summary.


@@ 390,8 390,8 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		M̄-koán sī ka-kī chò, á-sī beh iōng HTML, lóng ài ē-kì--tit chit kúi
		hāngtāi-chì.
		M̄-koán sī ka-kī chò, á-sī beh iōng HTML, lóng ài ē-kì--tit chit kúi hāng
		tāi-chì.
	</Taiwanese>
	<span>不管是要自己實作,還是要用HTML,都要注意到幾件事。</span>@@ 405,7 405,7 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Tē-lī hāng, nā-sī che sī e-sai khòng-chè ê khai-koan, sú-iōng-chiá ài ē-tàng
		Tē-lī, nā-sī che sī e-sai khòng-chè ê khai-koan, sú-iōng-chiá ài ē-tàng
		chai-iáⁿ soan-toaⁿ taⁿ ê chōng-thài, tio̍h sī i chit-má ū thián-khui--bô.
	</Taiwanese>
	<span


@@ 413,7 413,7 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Chit kiāⁿ tāi-chì tī ū sī-kak phòaⁿ-toàn siōng bōe ū siáⁿ būn-tê, m̄-koh
		Chit kiāⁿ tāi-chì tī sī-kak phòaⁿ-toàn siōng bōe ū siáⁿ būn-tôe, m̄-koh
		kin-á-li̍t nā-sī chi̍t ê êng-bō͘ pò-tha̍k khì sú-iōng-chiá, i ē su-iàu êng-bō͘
		pò-tha̍k khì pò kóng chit-má ē chōng-thài.
	</Taiwanese>


@@ 434,7 434,7 @@ const {

	<Taiwanese>
		It-poaⁿ lâi kóng, iōng HTML details kah summary tio̍h ē-sái thê-kiong bōe-bái
		êng-bō͘ pò-tha̍k khì sú-iōng thé-giām, m̄-koh mā m̄ sī oân-choân bô būn-tê.
		ê êng-bō͘ pò-tha̍k khì sú-iōng thé-giām, m̄-koh mā m̄ sī oân-choân bô būn-tê.
	</Taiwanese>
	<span
		>一般來說使用HTML


@@ 447,7 447,7 @@ const {
<BaseP>
	<Taiwanese>
		HTML details kah summary tī phông-kó ê chok-gia̍p hē-thóng, iOS kah macOS,
		sú-iōng êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē tú-tio̍h nn̄g ê būn-tê.
		sú-iōng êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē tú-tio̍h nn̄g ê būn-tôe.
	</Taiwanese>
	<span
		>HTML


@@ 456,8 456,8 @@ const {

	<Taiwanese>
		Thâu-chi̍t ê sī summary bōe hō͘ tòng-chò sī khai-koan, êng-bō͘ pò-tha̍k khì
		sú-iōng-chiá soán-te̍k khai-koan iû-lám ê sî-chūn, chit ê thang thián-khui ê
		soán-toaⁿ ê khai-koan tio̍h ē hō͘ thiàu--kè.
		sú-iōng-chiá soán-te̍k iōng khai-koan iû-lám ê sî-chūn, chit ê thang
		thián-khui ê soán-toaⁿ ê khai-koan tio̍h ē hō͘ thiàu--kè.
	</Taiwanese>
	<span
		>首先是summary並不會被視為是一個按鈕,當螢幕閱讀器使用者切換至以按鈕進行瀏覽時,這個可展開選單的按鈕會被忽略。</span


@@ 469,7 469,7 @@ const {
	<span>再來是選單是開啟還是關閉狀態也不會被報讀出來。</span>

	<Taiwanese>
		Chit ê būn-tê tī lī-khòng-it-sam nî tio̍h hőng pò--chhoaih--ah, m̄-koh kàu
		Chit ê būn-tôe tī lī-khòng-it-sam nî tio̍h hőng pò--chhoaih--ah, m̄-koh kàu
		chit-chām koh á-bōe kái-koat.
	</Taiwanese>
	<span


@@ 539,13 539,13 @@ const {
	<span>這樣就算placeholder被忽略,使用者依然能知道這毎欄位要輸入什麼。</span>

	<Taiwanese>
		M̄-koh nā-sī ū piau-chhiam tio̍h sī bōe-tàng chhut-hiān tī ōe-bīn ê goân-in,
		chit ê sî-chūn tio̍h ē-sái iōng aria-label lâi kā su-li̍p lân ka-siōng
		soat-bêng, tio̍h ē-sái hō͘ ōe-bīn pó-chhî bô piau-chhiam m̄-kò êng-bō͘ pò-tha̍k
		khì á-sī ē-sái pò chhut lân-ūi piau-chhiam .
		M̄-koh nā-sī ū piau-chhiam tio̍h sī bōe-tàng chhut-hiān tī ōe-bīn ê
		chêng-hêng, chit ê sî-chūn tio̍h ē-sái iōng aria-label lâi kā su-li̍p lân
		ka-siōng soat-bêng, tio̍h ē-sái hō͘ ōe-bīn pó-chhî bô piau-chhiam m̄-kò êng-bō͘
		pò-tha̍k khì á-sī ē-sái pò chhut lân-ūi piau-chhiam.
	</Taiwanese>
	<span
		>但如果有標籤就是不能出現在畫面上的原因,這個時候我們可以使用aria-label來幫輸入欄加上說明,就能讓畫面沒有標籤但螢幕閱讀器能報讀出欄位標籤。</span
		>但如果有標籤就是不能出現在畫面上的情況,這個時候我們可以使用aria-label來幫輸入欄加上說明,就能讓畫面沒有標籤但螢幕閱讀器能報讀出欄位標籤。</span
	>

	<Taiwanese>


@@ 583,8 583,8 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Kóng khí-lâi bûn-chiong sǹg-sī chi̍t ê ū khah chōe hō͘ êng-bō͘ pò-tha̍k khì
		sú-iōng-chiá lī-iōng ê mn̍gh-kiāⁿ,
		Kóng khí-lâi bûn-chiong sǹg-sī chi̍t ê ū khah chōe chhiú-toāⁿ hō͘ êng-bō͘
		pò-tha̍k khì sú-iōng-chiá lī-iōng ê mn̍gh-kiāⁿ,
	</Taiwanese>
	<span>所以說文章算是一個有比較多手段能被螢幕閱讀器使用者利用的一個元件。</span
	>


@@ 615,7 615,7 @@ const {

	<Taiwanese>
		Lán khó-lêng ē seng khòaⁿ piau-tê, ū hèng-chhù chiah khòaⁿ tiah-iàu,
		hia̍p-chō͘ phòaⁿ-toàn lōe-iông kám-sī góa beh tha̍k ê. Koh khòaⁿ-māi chok-chiá
		hia̍p-chō͘ phòaⁿ-toàn lōe-iông kám-sī lán beh tha̍k ê. Koh khòaⁿ-māi chok-chiá
		sī siáng, hoat-pò͘ li̍t-kî kám-sī chòe-kūn--ê, bô-tek-khak chit phiⁿ
		bûn-chiong ū sî-hāu-sèng.
	</Taiwanese>


@@ 630,7 630,7 @@ const {
	<span>如果確認是我們有興趣的內容,我們就會點擊文章的連結。</span>

	<Taiwanese>
		Bô kâng êng-bō͘ pò-tha̍k khì tī focus kah bûn-chiong téng ē ū bô kâng ê
		Bô kâng êng-bō͘ pò-tha̍k khì tī focus kah bûn-chiong téng ê sî, ē ū bô kâng ê
		hêng-ûi, phì-lû iOS ê VoiceOver ê pò chhut bûn-chiong lāi ê thâu-chi̍t ê
		mn̍gh-kiāⁿ; Android ê TalkBack ē tāi-khài-á pò chhut lāi-té ū siáⁿ, ū chi̍t ê
		chheng-toaⁿ, liân-kiat án-ne.


@@ 650,18 650,18 @@ const {

	<Taiwanese>
		Che mā tú-hó sī lán leh phòaⁿ-toàn che kám-sī lán siūⁿ-beh tha̍k ê bûn-chiong
		ê chi̍t ê i-kù.
		ê chi̍t ê chin tiōng-iàu ê i-kù.
	</Taiwanese>
	<span>而這剛好也是我們在判斷是否要讀一篇文章時,很重要的一個依據。</span>

	<Taiwanese>
		M̄-kò m̄ sī ta̍k kái lí ê HTML lóng tú-hó sī chit ê kiat-kò͘ chit ê sî-chūn, lán
		M̄-kò m̄ sī ta̍k kái HTML lóng tú-hó sī chit ê kiat-kò͘, chit ê sî-chūn, lán
		tio̍h ē-sái thàu-kè siat-tēng bûn-chiong ê piau-chhiam (aria-label) kah
		soat-bêng (aria-describedby) hō͘ bô kâng ê êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē-sái ū khah
		kâng ê hêng-ûi.
	</Taiwanese>
	<span
		>但並不是每次你的HTML都能湊巧是這個結構,這個時候,我們就能透過設定文章的標籤(aria-label)及說明(aria-describedby),來讓不同螢幕閱讀器有較一致的行為。</span
		>但並不是每次HTML都能湊巧是這個結構,這個時候,我們就能透過設定文章的標籤(aria-label)及說明(aria-describedby),來讓不同螢幕閱讀器有較一致的行為。</span
	>

	<Taiwanese>


@@ 772,20 772,21 @@ const {

	<Taiwanese>
		Ká-sú ōe-bīn kan-na ē-sái chhut-hiān "piáⁿ: gō͘" chit kúi ê lī, bô-tiāⁿ-tio̍h
		êng-bō͘ ê téng-koân ū iōng chóa siá chit-má ê khò͘-chûn liōng, só͘-í siat-kè su
		boaih hō͘ bāng-ia̍h koh hián-sī kî-thaⁿ ê lī.
		êng-bō͘ ê téng-koân ū tah chi̍t tiuⁿ chóa, téng-koân siá "chit-má ê khò͘-chûn
		liōng", só͘-í siat-kè su boaih hō͘ bāng-ia̍h koh hián-sī kî-thaⁿ ê lī.
	</Taiwanese>
	<span
		>假設今天畫面只允許出現「餅乾:五」這幾個字,也許在顯示器的上方用紙寫目前庫存,所以設計師不允許在網頁中再顯示其它字了。</span
		>假設今天畫面只允許出現「餅乾:五」這幾個字,也許在顯示器的上方有貼了一張紙,寫著「目前庫存」,所以設計師不允許在網頁中再顯示其它字了。</span
	>

	<Taiwanese>Chit-má êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē pò "piáⁿ (tùn-teⁿ) gō͘"</Taiwanese>
	<span>目前螢幕閱讀器會報讀為:<samp>「餅乾(停頓)五。」</samp></span>

	<Taiwanese>
		Ē-sái chhì-khòaⁿ-māi ê hong-sek sī kā bûn-lī kái chò `piáⁿ:&lt;span
		class=&quot;sr-only&quot;&gt;chit-má ê khò͘-chûn&lt;/span&gt;gō͘`, tio̍h sī kā
		hú-chō͘ chu-sìn ùi ōe-bīn téng chhàng--kiaih.
		Ē-sái chhì-khòaⁿ-māi kā bûn-lī kái chò <code
			>piáⁿ:&lt;span class=&quot;sr-only&quot;&gt;chit-má ê khò͘-chûn
			liōng&lt;/span&gt;gō͘</code
		>, tio̍h sī kā hú-chō͘ chu-sìn ùi ōe-bīn téng chhàng--kiaih.
	</Taiwanese>
	<span
		>可以嘗試的做法便是將文字改為<br />


@@ 796,7 797,7 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Chit-má êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē pò "piáⁿ (tùn-teⁿ) chit-má ê khò͘-chûn gō͘"
		Chit-má êng-bō͘ pò-tha̍k khì ē pò "piáⁿ (tùn-teⁿ) chit-má ê khò͘-chûn liōng gō͘"
	</Taiwanese>
	<span
		>現在螢幕閱讀器會報讀為:<samp>「餅乾(停頓)目前庫存為五」</samp


@@ 835,7 836,7 @@ const {
	<Taiwanese>
		Liân-kiat hoat-tōng ê sî, èng-kai kan-na hoat-seng sóa-ūi chit kiāⁿ tāi-chì,
		phì-lû chit phiⁿ bûn-chiong chi̍t khai-sí kóng ê thiàu kàu chú-iàu lōe-iông.
		Tû-liáu án-ne, koh ū ia̍h-bīn ê chhiat-ōaⁿ, sóa-ūi kah pa̍t-ê bāng-chí.
		Tû-liáu án-ne, koh ū ia̍h-bīn chhiat-ōaⁿ, sóa-ūi kah pa̍t-ê bāng-chí.
	</Taiwanese>
	<span
		>連結觸發時,只應該發生移動這件事,例如本文一開始提到的跳至主要內容。此外,還有頁面切換,移動到另外一個網址去。</span


@@ 858,8 859,9 @@ const {

<BaseP>
	<Taiwanese>
		Khai-koan hoat-tōng ê sî, ē ū-kî ū chi̍t-kóa tōng-chok, phì-lû chit phiⁿ
		bûn-chiong thê tio̍h ê thang thián-khui soán-toaⁿ thián-khui.
		Khai-koan hoat-tōng ê sî, it-poaⁿ lâi kóng ē ū-kî ū chi̍t-kóa tōng-chok,
		phì-lû chit phiⁿ bûn-chiong thê tio̍h ê thang thián-khui soán-toaⁿ
		thián-khui.
	</Taiwanese>
	<span
		>按鈕觸發時,通常會預期有動作將會執行,例如本文提到的可展開選單開啟。</span


@@ 878,7 880,7 @@ const {
		Só͘-í, í ia̍h-bīn kám ū sóa-ūi, kái-piàn bōe-tàng tòng-chò khu-hun liân-kiat
		kah khai-koan ê hong-sek. Pí-kàu kun-pún ê khu-hun hong-sek á-sī kám ū
		tōng-chok hō͘ chip-hêng--ah, phì-lû soán-toaⁿ thián-khui, sin bûn-chiong
		kiàn-li̍p, hō͘ thâi tiāu.
		kiàn-li̍p, thâi tiāu.
	</Taiwanese>
	<span
		>由此可知,以頁面是否移動、改變並不能做為區分連結與按鈕的方式。比較根本上的區分還是是否有動作被執行了,例如選單打開、新文章建立、刪除等。</span


@@ 903,7 905,7 @@ const {
	>

	<Taiwanese>
		Tû-liáu án-ne, nā-sī i khí-pôaⁿ chhau-chok, khai-koan tī tāi-pō͘-hūn ê
		Tû-liáu án-ne, nā-sī iōng khí-pôaⁿ chhau-chok, khai-koan tī tāi-pō͘-hūn ê
		iû-lám-khì, ū-siat ē-sái iōng <kbd>Space</kbd> kah <kbd>Enter</kbd> khí
		hoat-tōng. Liân-kiat ū-siat kan-na ē-sái iōng <kbd>Enter</kbd> khí.
	</Taiwanese>


@@ 934,10 936,8 @@ const {
		>這也是我第一次參與開源軟體提交程式碼,當這些改動被作者合併的時候真的滿開心的。</span
	>

	<Taiwanese>
		Tang-tiong ū khah lí-sèng ê thó-lūn, mā ū siū tio̍h kó͘-lē.
	</Taiwanese>
	<span>當中有一些滿理性的討論,也有受到鼓勵。</span>
	<Taiwanese>Tang-tiong ū khah lí-sèng ê thó-lūn, siū tio̍h kó͘-lē.</Taiwanese>
	<span>當中有一些滿理性的討論,受到鼓勵。</span>

	<Taiwanese>
		Mā ū siu tio̍h chi̍t-kóa khah ti̍t-chiap ê hoán-tùi ì-kiàn, līn-ûi eng-kai kā


@@ 946,18 946,18 @@ const {
	<span>同時也有收到一些用詞比較直接的反對意見,認為應該撒回這些改動。</span>

	<Taiwanese>
		Chiū thâu-chi̍t kái chham-ú, thê-kau thêng-sek bé, góa ka-kī khó-lêng kā
		Chiū thâu-chi̍t kái chham-ú, thê-kau thêng-sek bé lâi kóng, góa khó-lêng kā
		pa̍t-lâng ê ōe khòaⁿ siuⁿ tāng, sim-chêng siū tio̍h chin tōa ê éng-hióng.
	</Taiwanese>
	<span
		>對於第一次參與、提交程式碼,我自己可能把其他人說的話看得太重,所以情緒受到滿大的影響。</span
		>對於第一次參與、提交程式碼,我可能把其他人說的話看得太重,所以情緒受到滿大的影響。</span
	>

	<Taiwanese>
		M̄-koh á-sī ū chi̍t-kóa sú-iōng-chiá hoán-èng chia ê kái-tōng hō͘ i sú-iōng
		êng-bō͘ pò-tha̍k khì ê sî-chūn ū ū kái-siān bōe chió, tī sió-chām mā ū siu
		tio̍h chi̍t-kóa kó͘-lē, chiah ū hoat-tō͘ kian-chhî--loeh, chiah ū chit-kái ê
		sêng-kó.
		êng-bō͘ pò-tha̍k khì ê sî-chūn ê thé-giām ū kái-siān bōe chió, tī sió-chām mā
		ū siu tio̍h chi̍t-kóa kó͘-lē, chiah ū hoat-tō͘ kian-chhî--loeh, mā chiah ū
		chit-kái ê sêng-kó.
	</Taiwanese>
	<span
		>但也還是有一些使用者反饋說這些改動對於他在使用螢幕閱讀器的體驗有改善不少,在小站上也有收到一些鼓勵,才能繼續堅持下去,也才能有這次的成果。</span