ref: d79cb6b7e3d66469f747a3d9fb9a412fd8520f6f mutt/po/fr.po -rw-r--r-- 170.5 KiB View raw
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
# French messages for Mutt.
# Copyright (C) 1998-2018 Marc Baudoin <babafou@babafou.eu.org>, Vincent Lefevre <vincent@vinc17.net>
# Marc Baudoin <babafou@babafou.eu.org>, Vincent Lefevre <vincent@vinc17.net>, 1998-2018
#
# Traductions possibles de "timestamp":
# _ horodatage
#  * http://drupalfr.org/forum/traduction/16-coherence_de_traduction
#  * page man en français de touch(1)
#  * page man en français de fetchmail
# _ timbre à date
#  * http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc1939.html
# Je n'ai pas traduit "aka" car la traduction "alias" peut ici prêter à
# confusion, de même que "pseudo". Et maintenant "aka" est aussi utilisé
# en français (cf Wikipédia).
# -- VL.
#
# , fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mutt 1.11.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-06 13:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 13:57+0100\n"
"Last-Translator: Vincent Lefevre <vincent@vinc17.net>\n"
"Language-Team: Vincent Lefevre <vincent@vinc17.net>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: account.c:163
#, c-format
msgid "Username at %s: "
msgstr "Nom d'utilisateur sur %s : "

# , c-format
#: account.c:224
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Mot de passe pour %s@%s : "

#. L10N: You will see this error message if (1) you have "oauthbearer" in
#. one of your $*_authenticators and (2) you do not have the corresponding
#. $*_oauth_refresh_command defined. So the message does not mean "None of
#. your $*_oauth_refresh_command's are defined."
#.
#: account.c:284
msgid "mutt_account_getoauthbearer: No OAUTH refresh command defined"
msgstr ""
"mutt_account_getoauthbearer: Commande de rafraîchissement OAUTH non définie"

#: account.c:290
msgid "mutt_account_getoauthbearer: Unable to run refresh command"
msgstr ""
"mutt_account_getoauthbearer: Impossible d'exécuter la commande de "
"rafraîchissement"

#: account.c:301
msgid "mutt_account_getoauthbearer: Command returned empty string"
msgstr "mutt_account_getoauthbearer: La commande a renvoyé une chaîne vide"

#: addrbook.c:37 browser.c:46 history.c:75 pager.c:1573 postpone.c:41
#: query.c:48 recvattach.c:58
msgid "Exit"
msgstr "Quitter"

#: addrbook.c:38 curs_main.c:539 pager.c:1580 postpone.c:42
msgid "Del"
msgstr "Effacer"

#: addrbook.c:39 curs_main.c:540 postpone.c:43
msgid "Undel"
msgstr "Récup"

#: addrbook.c:40 history.c:76
msgid "Select"
msgstr "Sélectionner"

#: addrbook.c:41 browser.c:49 compose.c:125 crypt-gpgme.c:4398 curs_main.c:545
#: history.c:78 mutt_ssl.c:1287 mutt_ssl_gnutls.c:1019 pager.c:1979
#: pgpkey.c:522 postpone.c:44 query.c:53 recvattach.c:62 smime.c:445
msgid "Help"
msgstr "Aide"

#: addrbook.c:145
msgid "You have no aliases!"
msgstr "Vous n'avez pas défini d'alias !"

#: addrbook.c:152
msgid "Aliases"
msgstr "Alias"

#. L10N: prompt to add a new alias
#: alias.c:260
msgid "Alias as: "
msgstr "Créer l'alias : "

#: alias.c:266
msgid "You already have an alias defined with that name!"
msgstr "Vous avez déjà défini un alias ayant ce nom !"

#: alias.c:272
msgid "Warning: This alias name may not work. Fix it?"
msgstr "Attention : ce nom d'alias peut ne pas fonctionner. Corriger ?"

#: alias.c:297
msgid "Address: "
msgstr "Adresse : "

#: alias.c:307 send.c:207
#, c-format
msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
msgstr "Erreur : '%s' est un mauvais IDN."

#: alias.c:320
msgid "Personal name: "
msgstr "Nom de la personne : "

# , c-format
#: alias.c:329
#, c-format
msgid "[%s = %s] Accept?"
msgstr "[%s = %s] Accepter ?"

#: alias.c:348 recvattach.c:437 recvattach.c:463 recvattach.c:476
#: recvattach.c:489 recvattach.c:524
msgid "Save to file: "
msgstr "Sauver dans le fichier : "

#: alias.c:362
msgid "Error reading alias file"
msgstr "Erreur en lisant le fichier d'alias"

#: alias.c:384
msgid "Alias added."
msgstr "Alias ajouté."

#: alias.c:392
msgid "Error seeking in alias file"
msgstr "Erreur en se repositionnant (seek) dans le fichier d'alias"

#: attach.c:122 attach.c:258 attach.c:423 attach.c:960
msgid "Can't match nametemplate, continue?"
msgstr "Ne correspond pas au nametemplate, continuer ?"

#: attach.c:135
#, c-format
msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
msgstr "L'entrée compose du fichier mailcap nécessite %%s"

#: attach.c:143 attach.c:279 commands.c:303 compose.c:1381 compress.c:444
#: curs_lib.c:269 curs_lib.c:945 sendlib.c:1368
#, c-format
msgid "Error running \"%s\"!"
msgstr "Erreur en exécutant \"%s\" !"

#: attach.c:152
msgid "Failure to open file to parse headers."
msgstr "Échec d'ouverture du fichier pour analyser les en-têtes."

#: attach.c:184
msgid "Failure to open file to strip headers."
msgstr "Échec d'ouverture du fichier pour enlever les en-têtes."

#: attach.c:193
msgid "Failure to rename file."
msgstr "Échec de renommage du fichier."

# , c-format
#: attach.c:205
#, c-format
msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
msgstr "Pas d'entrée compose pour %s dans mailcap, création d'un fichier vide."

#: attach.c:271
#, c-format
msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
msgstr "L'entrée Edit du fichier mailcap nécessite %%s"

# , c-format
#: attach.c:292
#, c-format
msgid "No mailcap edit entry for %s"
msgstr "Pas d'entrée edit pour %s dans mailcap"

#: attach.c:389
msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
msgstr "Pas d'entrée mailcap correspondante. Visualisation en texte."

#: attach.c:402
msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
msgstr "Type MIME non défini. Impossible de visualiser l'attachement."

#: attach.c:492
msgid "Cannot create filter"
msgstr "Impossible de créer le filtre"

#: attach.c:500
#, c-format
msgid "---Command: %-20.20s Description: %s"
msgstr "---Commande: %-20.20s Description: %s"

#: attach.c:504
#, c-format
msgid "---Command: %-30.30s Attachment: %s"
msgstr "---Commande: %-30.30s Attachement: %s"

#: attach.c:587
#, c-format
msgid "---Attachment: %s: %s"
msgstr "---Attachement: %s: %s"

#: attach.c:590
#, c-format
msgid "---Attachment: %s"
msgstr "---Attachement: %s"

#: attach.c:665 attach.c:697 attach.c:993 attach.c:1051 handler.c:1366
#: pgpkey.c:572 pgpkey.c:760
msgid "Can't create filter"
msgstr "Impossible de créer le filtre"

#: attach.c:831
msgid "Write fault!"
msgstr "Erreur d'écriture !"

#: attach.c:1073
msgid "I don't know how to print that!"
msgstr "Je ne sais pas comment imprimer ceci !"

#: browser.c:47
msgid "Chdir"
msgstr "Changement de répertoire"

#: browser.c:48
msgid "Mask"
msgstr "Masque"

# , c-format
#: browser.c:462 browser.c:905 browser.c:1135
#, c-format
msgid "%s is not a directory."
msgstr "%s n'est pas un répertoire."

# , c-format
#: browser.c:613
#, c-format
msgid "Mailboxes [%d]"
msgstr "Boîtes aux lettres [%d]"

# , c-format
#: browser.c:620
#, c-format
msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
msgstr "Abonné [%s], masque de fichier : %s"

# , c-format
#: browser.c:624
#, c-format
msgid "Directory [%s], File mask: %s"
msgstr "Répertoire [%s], masque de fichier : %s"

#: browser.c:636
msgid "Can't attach a directory!"
msgstr "Impossible d'attacher un répertoire !"

#: browser.c:778 browser.c:1201 browser.c:1304
msgid "No files match the file mask"
msgstr "Aucun fichier ne correspond au masque"

#: browser.c:985
msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "La création n'est supportée que pour les boîtes aux lettres IMAP"

#: browser.c:1008
msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Le renommage n'est supporté que pour les boîtes aux lettres IMAP"

#: browser.c:1030
msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "La suppression n'est supportée que pour les boîtes aux lettres IMAP"

#: browser.c:1040
msgid "Cannot delete root folder"
msgstr "Impossible de supprimer le dossier racine"

#: browser.c:1043
#, c-format
msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
msgstr "Voulez-vous vraiment supprimer la boîte aux lettres \"%s\" ?"

#: browser.c:1059
msgid "Mailbox deleted."
msgstr "Boîte aux lettres supprimée."

#: browser.c:1063
msgid "Mailbox deletion failed."
msgstr "La suppression de la boîte aux lettres a échoué."

#: browser.c:1066
msgid "Mailbox not deleted."
msgstr "Boîte aux lettres non supprimée."

#: browser.c:1085
msgid "Chdir to: "
msgstr "Changement de répertoire vers : "

#: browser.c:1124 browser.c:1195
msgid "Error scanning directory."
msgstr "Erreur de lecture du répertoire."

#: browser.c:1146
msgid "File Mask: "
msgstr "Masque de fichier : "

#: browser.c:1216
msgid ""
"Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, (c)ount, (u)nread, or do(n)'t sort? "
msgstr ""
"Tri inv par (d)ate, (a)lpha, (t)aille, nom(b)re, non l(u)s ou (n)e pas "
"trier ? "

#: browser.c:1217
msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, (c)ount, (u)nread, or do(n)'t sort? "
msgstr ""
"Tri par (d)ate, (a)lpha, (t)aille, nom(b)re, non l(u)s ou (n)e pas trier ? "

#: browser.c:1218
msgid "dazcun"
msgstr "datbun"

#: browser.c:1293
msgid "New file name: "
msgstr "Nouveau nom de fichier : "

#: browser.c:1321
msgid "Can't view a directory"
msgstr "Impossible de visualiser un répertoire"

#: browser.c:1338
msgid "Error trying to view file"
msgstr "Erreur en essayant de visualiser le fichier"

# , c-format
#: buffy.c:660
msgid "New mail in "
msgstr "Nouveau(x) message(s) dans "

# , c-format
#: color.c:355
#, c-format
msgid "%s: color not supported by term"
msgstr "%s : couleur non disponible sur ce terminal"

# , c-format
#: color.c:361
#, c-format
msgid "%s: no such color"
msgstr "%s : cette couleur n'existe pas"

# , c-format
#: color.c:437 color.c:650 color.c:671 color.c:677
#, c-format
msgid "%s: no such object"
msgstr "%s : cet objet n'existe pas"

# , c-format
#: color.c:453
#, c-format
msgid "%s: command valid only for index, body, header objects"
msgstr "%s : commande valide uniquement pour les objets index, body et header"

# , c-format
#: color.c:461
#, c-format
msgid "%s: too few arguments"
msgstr "%s : pas assez d'arguments"

#: color.c:638 color.c:663
msgid "Missing arguments."
msgstr "Arguments manquants."

#: color.c:695 color.c:723
msgid "color: too few arguments"
msgstr "color : pas assez d'arguments"

#: color.c:746
msgid "mono: too few arguments"
msgstr "mono : pas assez d'arguments"

# , c-format
#: color.c:766
#, c-format
msgid "%s: no such attribute"
msgstr "%s : cet attribut n'existe pas"

#: color.c:806 hook.c:74 hook.c:82 hook.c:322 init.c:2003 init.c:2078
#: keymap.c:959
msgid "too few arguments"
msgstr "pas assez d'arguments"

#: color.c:815 hook.c:88 hook.c:329
msgid "too many arguments"
msgstr "trop d'arguments"

#: color.c:831
msgid "default colors not supported"
msgstr "La couleur default n'est pas disponible"

#. L10N: Used for the $crypt_verify_sig prompt
#: commands.c:167
msgid "Verify signature?"
msgstr "Vérifier la signature ?"

#: commands.c:192 mbox.c:901
msgid "Could not create temporary file!"
msgstr "Impossible de créer le fichier temporaire !"

#: commands.c:205
msgid "Cannot create display filter"
msgstr "Impossible de créer le filtre d'affichage"

#: commands.c:230
msgid "Could not copy message"
msgstr "Impossible de copier le message"

#: commands.c:269
msgid "S/MIME signature successfully verified."
msgstr "Signature S/MIME vérifiée avec succès."

#: commands.c:271
msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
msgstr "Le propriétaire du certificat S/MIME ne correspond pas à l'expéditeur."

#: commands.c:274 commands.c:285
msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
msgstr "Attention ! Une partie de ce message n'a pas été signée."

#: commands.c:276
msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
msgstr "La signature S/MIME n'a PAS pu être vérifiée."

#: commands.c:283
msgid "PGP signature successfully verified."
msgstr "Signature PGP vérifiée avec succès."

#: commands.c:287
msgid "PGP signature could NOT be verified."
msgstr "La signature PGP n'a PAS pu être vérifiée."

#: commands.c:311
msgid "Command: "
msgstr "Commande : "

#: commands.c:336 commands.c:346 recvcmd.c:146 recvcmd.c:159
msgid "Warning: message contains no From: header"
msgstr "Attention : le message ne contient pas d'en-tête From:"

#: commands.c:354 recvcmd.c:169
msgid "Bounce message to: "
msgstr "Renvoyer le message à : "

#: commands.c:356 recvcmd.c:171
msgid "Bounce tagged messages to: "
msgstr "Renvoyer les messages marqués à : "

#: commands.c:364 recvcmd.c:180
msgid "Error parsing address!"
msgstr "Erreur de décodage de l'adresse !"

#: commands.c:372 recvcmd.c:188
#, c-format
msgid "Bad IDN: '%s'"
msgstr "Mauvais IDN : '%s'"

# , c-format
#: commands.c:383 recvcmd.c:202
#, c-format
msgid "Bounce message to %s"
msgstr "Renvoyer le message à %s"

# , c-format
#: commands.c:383 recvcmd.c:202
#, c-format
msgid "Bounce messages to %s"
msgstr "Renvoyer les messages à %s"

#: commands.c:399 recvcmd.c:218
msgid "Message not bounced."
msgstr "Message non renvoyé."

#: commands.c:399 recvcmd.c:218
msgid "Messages not bounced."
msgstr "Messages non renvoyés."

#: commands.c:409 recvcmd.c:237
msgid "Message bounced."
msgstr "Message renvoyé."

#: commands.c:409 recvcmd.c:237
msgid "Messages bounced."
msgstr "Messages renvoyés."

#: commands.c:486 commands.c:522 commands.c:541
msgid "Can't create filter process"
msgstr "Impossible de créer le processus filtrant"

#: commands.c:572
msgid "Pipe to command: "
msgstr "Passer à la commande : "

#: commands.c:589
msgid "No printing command has been defined."
msgstr "Aucune commande d'impression n'a été définie."

#: commands.c:594
msgid "Print message?"
msgstr "Imprimer le message ?"

#: commands.c:594
msgid "Print tagged messages?"
msgstr "Imprimer les messages marqués ?"

#: commands.c:603
msgid "Message printed"
msgstr "Message imprimé"

#: commands.c:603
msgid "Messages printed"
msgstr "Messages imprimés"

#: commands.c:605
msgid "Message could not be printed"
msgstr "Le message n'a pas pu être imprimé"

#: commands.c:606
msgid "Messages could not be printed"
msgstr "Les messages n'ont pas pu être imprimés"

#. L10N: The following three are the sort/reverse sort prompts.
#. * Letters must match the order of the characters in the third
#. * string. Note that mutt now supports multiline prompts, so
#. * it's okay for the translation to take up to three lines.
#.
#: commands.c:620
msgid "Rev-Sort Date/Frm/Recv/Subj/tO/Thread/Unsort/siZe/sCore/sPam/Label?: "
msgstr ""
"Tri inv Date/Auteur/Reçu/Objet/deSt/dIscus/aucuN/Taille/sCore/sPam/Label ? : "

#: commands.c:621
msgid "Sort Date/Frm/Recv/Subj/tO/Thread/Unsort/siZe/sCore/sPam/Label?: "
msgstr ""
"Tri Date/Auteur/Reçu/Objet/deSt/dIscus/aucuN/Taille/sCore/sPam/Label ? : "

#: commands.c:622
msgid "dfrsotuzcpl"
msgstr "darosintcpl"

#: commands.c:683
msgid "Shell command: "
msgstr "Commande shell : "

# , c-format
#: commands.c:826
#, c-format
msgid "Decode-save%s to mailbox"
msgstr "Décoder-sauver%s vers une BAL"

# , c-format
#: commands.c:827
#, c-format
msgid "Decode-copy%s to mailbox"
msgstr "Décoder-copier%s vers une BAL"

# , c-format
#: commands.c:828
#, c-format
msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
msgstr "Déchiffrer-sauver%s vers une BAL"

# , c-format
#: commands.c:829
#, c-format
msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
msgstr "Déchiffrer-copier%s vers une BAL"

# , c-format
#: commands.c:830
#, c-format
msgid "Save%s to mailbox"
msgstr "Sauver%s vers une BAL"

# , c-format
#: commands.c:830
#, c-format
msgid "Copy%s to mailbox"
msgstr "Copier%s vers une BAL"

#: commands.c:831
msgid " tagged"
msgstr " les messages marqués"

# , c-format
#: commands.c:896
#, c-format
msgid "Copying to %s..."
msgstr "Copie vers %s..."

#: commands.c:1019
#, c-format
msgid "Convert to %s upon sending?"
msgstr "Convertir en %s à l'envoi ?"

# , c-format
#: commands.c:1029
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s."
msgstr "Content-Type changé à %s."

#: commands.c:1034
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; %s."
msgstr "Jeu de caractères changé à %s ; %s."

#: commands.c:1036
msgid "not converting"
msgstr "pas de conversion"

#: commands.c:1036
msgid "converting"
msgstr "conversion"

#: compose.c:47
msgid "There are no attachments."
msgstr "Il n'y a pas d'attachements."

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:83
msgid "From: "
msgstr "De : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:85 send.c:222
msgid "To: "
msgstr "À : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:87 send.c:224
msgid "Cc: "
msgstr "Cc : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:89 send.c:226
msgid "Bcc: "
msgstr "Cci : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:91 compose.c:774 send.c:251
msgid "Subject: "
msgstr "Objet : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:93
msgid "Reply-To: "
msgstr "Réponse à : "

#. L10N: Compose menu field. May not want to translate.
#: compose.c:95 compose.c:791
msgid "Fcc: "
msgstr "Fcc : "

#. L10N: "Mix" refers to the MixMaster chain for anonymous email
#: compose.c:98
msgid "Mix: "
msgstr "Mix : "

#. L10N: Compose menu field. Holds "Encrypt", "Sign" related information
#: compose.c:101
msgid "Security: "
msgstr "Sécurité : "

#. L10N:
#. * This string is used by the compose menu.
#. * Since it is hidden by default, it does not increase the
#. * indentation of other compose menu fields. However, if possible,
#. * it should not be longer than the other compose menu fields.
#. *
#. * Since it shares the row with "Encrypt with:", it should not be longer
#. * than 15-20 character cells.
#.
#: compose.c:111 crypt-gpgme.c:5126 pgp.c:1872 smime.c:2282
msgid "Sign as: "
msgstr "Signer avec : "

#: compose.c:115
msgid "Send"
msgstr "Envoyer"

#: compose.c:116 remailer.c:484
msgid "Abort"
msgstr "Abandonner"

#. L10N: compose menu help line entry
#: compose.c:118
msgid "To"
msgstr "À"

#. L10N: compose menu help line entry
#: compose.c:120
msgid "CC"
msgstr "CC"

#. L10N: compose menu help line entry
#: compose.c:122
msgid "Subj"
msgstr "Obj"

#: compose.c:123 compose.c:876
msgid "Attach file"
msgstr "Attacher fichier"

#: compose.c:124
msgid "Descrip"
msgstr "Description"

#: compose.c:194
msgid "Not supported"
msgstr "Non supportée"

#: compose.c:201
msgid "Sign, Encrypt"
msgstr "Signer, Chiffrer"

#: compose.c:206
msgid "Encrypt"
msgstr "Chiffrer"

#: compose.c:211
msgid "Sign"
msgstr "Signer"

#: compose.c:216
msgid "None"
msgstr "Aucune"

#: compose.c:225
msgid " (inline PGP)"
msgstr " (PGP en ligne)"

#: compose.c:227
msgid " (PGP/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"

#: compose.c:231
msgid " (S/MIME)"
msgstr " (S/MIME)"

#: compose.c:235
msgid " (OppEnc mode)"
msgstr " (mode OppEnc)"

#: compose.c:247 compose.c:256
msgid "<default>"
msgstr "<défaut>"

#: compose.c:266
msgid "Encrypt with: "
msgstr "Chiffrer avec : "

# , c-format
#: compose.c:323
#, c-format
msgid "%s [#%d] no longer exists!"
msgstr "%s [#%d] n'existe plus !"

# , c-format
#: compose.c:331
#, c-format
msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
msgstr "%s [#%d] modifié. Mise à jour du codage ?"

#: compose.c:386
msgid "-- Attachments"
msgstr "-- Attachements"

#: compose.c:408
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
msgstr "Attention : '%s' est un mauvais IDN."

#: compose.c:428
msgid "You may not delete the only attachment."
msgstr "Vous ne pouvez pas supprimer l'unique attachement."

#: compose.c:822 send.c:1928
#, c-format
msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
msgstr "Mauvais IDN dans « %s » : '%s'"

#: compose.c:886
msgid "Attaching selected files..."
msgstr "J'attache les fichiers sélectionnés..."

#: compose.c:898
#, c-format
msgid "Unable to attach %s!"
msgstr "Impossible d'attacher %s !"

#: compose.c:918
msgid "Open mailbox to attach message from"
msgstr "Ouvrir une BAL d'où attacher un message"

#: compose.c:948
#, c-format
msgid "Unable to open mailbox %s"
msgstr "Impossible d'ouvrir la BAL %s"

#: compose.c:956
msgid "No messages in that folder."
msgstr "Aucun message dans ce dossier."

#: compose.c:965
msgid "Tag the messages you want to attach!"
msgstr "Marquez les messages que vous voulez attacher !"

#: compose.c:991
msgid "Unable to attach!"
msgstr "Impossible d'attacher !"

#: compose.c:1031
msgid "Recoding only affects text attachments."
msgstr "Le recodage affecte uniquement les attachements textuels."

#: compose.c:1036
msgid "The current attachment won't be converted."
msgstr "L'attachement courant ne sera pas converti."

#: compose.c:1038
msgid "The current attachment will be converted."
msgstr "L'attachement courant sera converti."

#: compose.c:1112
msgid "Invalid encoding."
msgstr "Codage invalide."

#: compose.c:1138
msgid "Save a copy of this message?"
msgstr "Sauver une copie de ce message ?"

#: compose.c:1192
msgid "Send attachment with name: "
msgstr "Envoyer l'attachement avec le nom : "

#: compose.c:1210
msgid "Rename to: "
msgstr "Renommer en : "

# , c-format
#. L10N:
#. "stat" is a system call. Do "man 2 stat" for more information.
#: compose.c:1217 editmsg.c:96 editmsg.c:121 sendlib.c:880
#, c-format
msgid "Can't stat %s: %s"
msgstr "Impossible d'obtenir le statut de %s : %s"

#: compose.c:1244
msgid "New file: "
msgstr "Nouveau fichier : "

#: compose.c:1257
msgid "Content-Type is of the form base/sub"
msgstr "Content-Type est de la forme base/sous"

# , c-format
#: compose.c:1263
#, c-format
msgid "Unknown Content-Type %s"
msgstr "Content-Type %s inconnu"

# , c-format
#: compose.c:1271
#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "Impossible de créer le fichier %s"

#: compose.c:1279
msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
msgstr "Nous sommes en présence d'un échec de fabrication d'un attachement"

#: compose.c:1340
msgid "Postpone this message?"
msgstr "Ajourner ce message ?"

#: compose.c:1399
msgid "Write message to mailbox"
msgstr "Écrire le message dans la boîte aux lettres"

# , c-format
#: compose.c:1402
#, c-format
msgid "Writing message to %s ..."
msgstr "Écriture du message dans %s ..."

#: compose.c:1411
msgid "Message written."
msgstr "Message écrit."

#: compose.c:1422
msgid "No PGP backend configured"
msgstr "Pas de backend PGP configuré"

#: compose.c:1430
msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
msgstr "S/MIME déjà sélectionné. Effacer & continuer ? "

#: compose.c:1459
msgid "No S/MIME backend configured"
msgstr "Pas de backend S/MIME configuré"

#: compose.c:1468
msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
msgstr "PGP déjà sélectionné. Effacer & continuer ? "

#: compress.c:481 compress.c:551 compress.c:706 compress.c:895 mbox.c:876
msgid "Unable to lock mailbox!"
msgstr "Impossible de verrouiller la boîte aux lettres !"

#: compress.c:485 compress.c:558 compress.c:710
#, c-format
msgid "Decompressing %s"
msgstr "Décompression de %s"

#: compress.c:494
msgid "Can't identify the contents of the compressed file"
msgstr "Impossible d'identifier le contenu du fichier compressé"

#: compress.c:501 compress.c:579
#, c-format
msgid "Can't find mailbox ops for mailbox type %d"
msgstr ""
"Impossible de trouver les opérations pour la boîte aux lettres de type %d"

#: compress.c:540 compress.c:834
#, c-format
msgid "Cannot append without an append-hook or close-hook : %s"
msgstr "Impossible d'ajouter sans append-hook ou close-hook : %s"

#: compress.c:561
#, c-format
msgid "Compress command failed: %s"
msgstr "La commande de compression a échoué : %s"

#: compress.c:572
msgid "Unsupported mailbox type for appending."
msgstr "Type de boîte aux lettres non supporté pour l'ajout."

# , c-format
#: compress.c:648
#, c-format
msgid "Compressed-appending to %s..."
msgstr "Ajout avec compression à %s..."

# , c-format
#: compress.c:653
#, c-format
msgid "Compressing %s..."
msgstr "Compression de %s..."

#: compress.c:660 editmsg.c:210
#, c-format
msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
msgstr "Erreur. Préservation du fichier temporaire : %s"

#: compress.c:885
msgid "Can't sync a compressed file without a close-hook"
msgstr "Impossible de synchroniser un fichier compressé sans close-hook"

# , c-format
#: compress.c:907
#, c-format
msgid "Compressing %s"
msgstr "Compression de %s"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:569
#, c-format
msgid "error creating gpgme context: %s\n"
msgstr "erreur lors de la création du contexte gpgme : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:579
#, c-format
msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
msgstr "erreur lors de l'activation du protocole CMS : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:600
#, c-format
msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
msgstr "erreur lors de la création de l'objet gpgme : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:695 crypt-gpgme.c:713 crypt-gpgme.c:1754 crypt-gpgme.c:2490
#, c-format
msgid "error allocating data object: %s\n"
msgstr "erreur lors de l'allocation de l'objet : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:731
#, c-format
msgid "error rewinding data object: %s\n"
msgstr "erreur lors du retour au début de l'objet : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:753 crypt-gpgme.c:806
#, c-format
msgid "error reading data object: %s\n"
msgstr "erreur lors de la lecture de l'objet : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:779 crypt-gpgme.c:4049 pgpkey.c:560 pgpkey.c:740
msgid "Can't create temporary file"
msgstr "Impossible de créer le fichier temporaire"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:883
#, c-format
msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
msgstr "erreur lors de l'ajout du destinataire « %s » : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:926
#, c-format
msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
msgstr "clé secrète « %s » non trouvée : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:936
#, c-format
msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
msgstr "spécification de la clé secrète « %s » ambiguë\n"

#: crypt-gpgme.c:948
#, c-format
msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
msgstr "erreur lors de la mise en place de la clé secrète « %s » : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:965
#, c-format
msgid "error setting PKA signature notation: %s\n"
msgstr "erreur lors de la mise en place de la note de signature PKA : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:1021
#, c-format
msgid "error encrypting data: %s\n"
msgstr "erreur lors du chiffrement des données : %s\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:1140
#, c-format
msgid "error signing data: %s\n"
msgstr "erreur lors de la signature des données : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:1151
msgid "$pgp_sign_as unset and no default key specified in ~/.gnupg/gpg.conf"
msgstr ""
"$pgp_sign_as non renseigné et pas de clé par défaut dans ~/.gnupg/gpg.conf"

#: crypt-gpgme.c:1351
msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
msgstr "Attention ! Une des clés a été révoquée\n"

#: crypt-gpgme.c:1360
msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
msgstr "Attention ! La clé utilisée pour créer la signature a expiré à :"

#: crypt-gpgme.c:1366
msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
msgstr "Attention ! Au moins une clé de certification a expiré\n"

#: crypt-gpgme.c:1382
msgid "Warning: The signature expired at: "
msgstr "Attention ! La signature a expiré à :"

#: crypt-gpgme.c:1388
msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
msgstr "Impossible de vérifier par suite d'une clé ou certificat manquant\n"

#: crypt-gpgme.c:1393
msgid "The CRL is not available\n"
msgstr "La CRL n'est pas disponible.\n"

#: crypt-gpgme.c:1399
msgid "Available CRL is too old\n"
msgstr "La CRL disponible est trop ancienne\n"

#: crypt-gpgme.c:1404
msgid "A policy requirement was not met\n"
msgstr "Désaccord avec une partie de la politique\n"

#: crypt-gpgme.c:1413
msgid "A system error occurred"
msgstr "Une erreur système s'est produite"

#: crypt-gpgme.c:1445
msgid "WARNING: PKA entry does not match signer's address: "
msgstr ""
"ATTENTION : l'entrée PKA ne correspond pas à l'adresse du signataire : "

#: crypt-gpgme.c:1452
msgid "PKA verified signer's address is: "
msgstr "L'adresse du signataire vérifiée par PKA est : "

#: crypt-gpgme.c:1467 crypt-gpgme.c:3742
msgid "Fingerprint: "
msgstr "Empreinte : "

#: crypt-gpgme.c:1527
msgid ""
"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
"as shown above\n"
msgstr ""
"ATTENTION ! Nous n'avons AUCUNE indication informant si la clé appartient à "
"la personne nommée ci-dessus\n"

#: crypt-gpgme.c:1534
msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
msgstr "ATTENTION ! La clé N'APPARTIENT PAS à la personne nommée ci-dessus\n"

#: crypt-gpgme.c:1538
msgid ""
"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
"above\n"
msgstr ""
"ATTENTION ! Il n'est PAS certain que la clé appartienne à la personne nommée "
"ci-dessus\n"

#: crypt-gpgme.c:1568 crypt-gpgme.c:1573 crypt-gpgme.c:3737
msgid "aka: "
msgstr "aka : "

#. L10N: You will see this message in place of "KeyID "
#. if the S/MIME key has no ID. This is quite an error.
#.
#: crypt-gpgme.c:1587
msgid "no signature fingerprint available"
msgstr "pas d'empreinte de signature disponible"

#: crypt-gpgme.c:1590
msgid "KeyID "
msgstr "ID de la clé "

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:1600 crypt-gpgme.c:1605
msgid "created: "
msgstr "créée : "

#: crypt-gpgme.c:1678
#, c-format
msgid "Error getting key information for KeyID %s: %s\n"
msgstr "Erreur en récupérant les infos de la clé pour l'ID %s : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:1685 crypt-gpgme.c:1700
msgid "Good signature from:"
msgstr "Bonne signature de :"

#: crypt-gpgme.c:1692
msgid "*BAD* signature from:"
msgstr "*MAUVAISE* signature de :"

#: crypt-gpgme.c:1708
msgid "Problem signature from:"
msgstr "Signature problématique de :"

#. L10N:
#. This is trying to match the width of the
#. "Problem signature from:" translation just above.
#: crypt-gpgme.c:1715
msgid "        expires: "
msgstr "          expire : "

#: crypt-gpgme.c:1762 crypt-gpgme.c:1988 crypt-gpgme.c:2770
msgid "[-- Begin signature information --]\n"
msgstr "[-- Début des informations sur la signature --]\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:1774
#, c-format
msgid "Error: verification failed: %s\n"
msgstr "Erreur : la vérification a échoué : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:1828
#, c-format
msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
msgstr "*** Début de la note (signature par : %s) ***\n"

#: crypt-gpgme.c:1850
msgid "*** End Notation ***\n"
msgstr "*** Fin de la note ***\n"

#: crypt-gpgme.c:1858 crypt-gpgme.c:2001 crypt-gpgme.c:2783
msgid ""
"[-- End signature information --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Fin des informations sur la signature --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:1956
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : le déchiffrement a échoué : %s --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2498
#, c-format
msgid "error importing key: %s\n"
msgstr "Erreur à l'import de la clé : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:2746
#, c-format
msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
msgstr "Erreur : le déchiffrement/vérification a échoué : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:2791
msgid "Error: copy data failed\n"
msgstr "Erreur : la copie des données a échoué\n"

#: crypt-gpgme.c:2812 pgp.c:617
msgid ""
"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- DÉBUT DE MESSAGE PGP --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2814 pgp.c:619
msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- DÉBUT DE BLOC DE CLÉ PUBLIQUE PGP --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2817 pgp.c:621
msgid ""
"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- DÉBUT DE MESSAGE SIGNÉ PGP --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2844 pgp.c:661
msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- FIN DE MESSAGE PGP --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2846 pgp.c:674
msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- FIN DE BLOC DE CLÉ PUBLIQUE PGP --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2848 pgp.c:676
msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- FIN DE MESSAGE SIGNÉ PGP --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2871 pgp.c:706
msgid ""
"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : impossible de trouver le début du message PGP ! --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2902 crypt-gpgme.c:3003 pgp.c:1131
msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
msgstr "[-- Erreur : impossible de créer le fichier temporaire ! --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2915
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les données suivantes sont signées et chiffrées avec PGP/MIME --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2916 pgp.c:1141
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les données suivantes sont chiffrées avec PGP/MIME --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:2961
msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Fin des données signées et chiffrées avec PGP/MIME --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2962 pgp.c:1184
msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Fin des données chiffrées avec PGP/MIME --]\n"

#: crypt-gpgme.c:2967 pgp.c:671 pgp.c:1189
msgid "PGP message successfully decrypted."
msgstr "Message PGP déchiffré avec succès."

#: crypt-gpgme.c:2971 pgp.c:603 pgp.c:663 pgp.c:1193
msgid "Could not decrypt PGP message"
msgstr "Impossible de déchiffrer le message PGP"

#: crypt-gpgme.c:3016
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les données suivantes sont signées avec S/MIME --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:3017
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les données suivantes sont chiffrées avec S/MIME --]\n"
"\n"

#: crypt-gpgme.c:3070
msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
msgstr "[-- Fin des données signées avec S/MIME --]\n"

#: crypt-gpgme.c:3071
msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Fin des données chiffrées avec S/MIME --]\n"

#: crypt-gpgme.c:3655
msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
msgstr "[Impossible d'afficher cet ID d'utilisateur (encodage inconnu)]"

#: crypt-gpgme.c:3657
msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
msgstr "[Impossible d'afficher cet ID d'utilisateur (encodage invalide)]"

#: crypt-gpgme.c:3662
msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
msgstr "[Impossible d'afficher cet ID d'utilisateur (DN invalide)]"

#. L10N:
#. * The following are the headers for the "verify key" output from the
#. * GPGME key selection menu (bound to "c" in the key selection menu).
#. * They will be automatically aligned.
#: crypt-gpgme.c:3736
msgid "Name: "
msgstr "Nom : "

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:3738
msgid "Valid From: "
msgstr "From valide : "

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:3739
msgid "Valid To: "
msgstr "To valide : "

#: crypt-gpgme.c:3740
msgid "Key Type: "
msgstr "Type de clé : "

#: crypt-gpgme.c:3741
msgid "Key Usage: "
msgstr "Utilisation : "

#: crypt-gpgme.c:3743
msgid "Serial-No: "
msgstr "N° de série : "

#: crypt-gpgme.c:3744
msgid "Issued By: "
msgstr "Publiée par : "

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:3745
msgid "Subkey: "
msgstr "Sous-clé : "

# , c-format
#. L10N: comes after the Name or aka if the key is invalid
#. L10N: describes a subkey
#: crypt-gpgme.c:3796 crypt-gpgme.c:3951
msgid "[Invalid]"
msgstr "[Invalide]"

#. L10N: This is printed after "Key Type: " and looks like this:
#. *    PGP, 2048 bit RSA
#: crypt-gpgme.c:3848 crypt-gpgme.c:4007
#, c-format
msgid "%s, %lu bit %s\n"
msgstr "%s, %lu bits, %s\n"

#. L10N: value in Key Usage: field
#: crypt-gpgme.c:3857 crypt-gpgme.c:4015
msgid "encryption"
msgstr "chiffrement"

#: crypt-gpgme.c:3858 crypt-gpgme.c:3864 crypt-gpgme.c:3870 crypt-gpgme.c:4016
#: crypt-gpgme.c:4021 crypt-gpgme.c:4026
msgid ", "
msgstr ", "

#. L10N: value in Key Usage: field
#: crypt-gpgme.c:3863 crypt-gpgme.c:4020
msgid "signing"
msgstr "signature"

#. L10N: value in Key Usage: field
#: crypt-gpgme.c:3869 crypt-gpgme.c:4025
msgid "certification"
msgstr "certification"

#. L10N: describes a subkey
#: crypt-gpgme.c:3945
msgid "[Revoked]"
msgstr "[Révoquée]"

#. L10N: describes a subkey
#: crypt-gpgme.c:3957
msgid "[Expired]"
msgstr "[Expirée]"

#. L10N: describes a subkey
#: crypt-gpgme.c:3963
msgid "[Disabled]"
msgstr "[Désactivée]"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4052
msgid "Collecting data..."
msgstr "Récupération des données..."

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4070
#, c-format
msgid "Error finding issuer key: %s\n"
msgstr "Erreur en cherchant la clé de l'émetteur : %s\n"

#: crypt-gpgme.c:4080
msgid "Error: certification chain too long - stopping here\n"
msgstr "Erreur : chaîne de certification trop longue - on arrête ici\n"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4091 pgpkey.c:582
#, c-format
msgid "Key ID: 0x%s"
msgstr "ID de la clé : 0x%s"

#: crypt-gpgme.c:4206 crypt-gpgme.c:4259
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
msgstr "gpgme_op_keylist_start a échoué : %s"

#: crypt-gpgme.c:4246 crypt-gpgme.c:4290
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
msgstr "gpgme_op_keylist_next a échoué : %s"

#: crypt-gpgme.c:4361
msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
msgstr "Toutes les clés correspondantes sont marquées expirées/révoquées."

#: crypt-gpgme.c:4390 mutt_ssl.c:1285 mutt_ssl_gnutls.c:1017 pgpkey.c:515
#: smime.c:440
msgid "Exit "
msgstr "Quitter "

#: crypt-gpgme.c:4392 pgpkey.c:517 smime.c:442
msgid "Select "
msgstr "Sélectionner "

#: crypt-gpgme.c:4395 pgpkey.c:520
msgid "Check key "
msgstr "Vérifier clé "

#: crypt-gpgme.c:4412
msgid "PGP and S/MIME keys matching"
msgstr "clés PGP et S/MIME correspondant à"

#: crypt-gpgme.c:4414
msgid "PGP keys matching"
msgstr "clés PGP correspondant à"

#: crypt-gpgme.c:4416
msgid "S/MIME keys matching"
msgstr "clés S/MIME correspondant à"

#: crypt-gpgme.c:4418
msgid "keys matching"
msgstr "clés correspondant à"

#. L10N:
#. %1$s is one of the previous four entries.
#. %2$s is an address.
#. e.g. "S/MIME keys matching <me@mutt.org>."
#: crypt-gpgme.c:4425
#, c-format
msgid "%s <%s>."
msgstr "%s <%s>."

#. L10N:
#. e.g. 'S/MIME keys matching "Michael Elkins".'
#: crypt-gpgme.c:4429
#, c-format
msgid "%s \"%s\"."
msgstr "%s \"%s\"."

#: crypt-gpgme.c:4456 pgpkey.c:602
msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
msgstr "Cette clé ne peut pas être utilisée : expirée/désactivée/révoquée."

#: crypt-gpgme.c:4470 pgpkey.c:614 smime.c:473
msgid "ID is expired/disabled/revoked."
msgstr "L'ID est expiré/désactivé/révoqué."

#: crypt-gpgme.c:4478 pgpkey.c:618 smime.c:476
msgid "ID has undefined validity."
msgstr "L'ID a une validité indéfinie."

#: crypt-gpgme.c:4481 pgpkey.c:621
msgid "ID is not valid."
msgstr "L'ID n'est pas valide."

#: crypt-gpgme.c:4484 pgpkey.c:624
msgid "ID is only marginally valid."
msgstr "L'ID n'est que peu valide."

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4493 pgpkey.c:628 smime.c:483
#, c-format
msgid "%s Do you really want to use the key?"
msgstr "%s Voulez-vous vraiment utiliser la clé ?"

#: crypt-gpgme.c:4548 crypt-gpgme.c:4664 pgpkey.c:838 pgpkey.c:965
#, c-format
msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "Recherche des clés correspondant à \"%s\"..."

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4815 pgp.c:1368
#, c-format
msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
msgstr "Utiliser keyID = \"%s\" pour %s ?"

# , c-format
#: crypt-gpgme.c:4868 pgp.c:1417 smime.c:802 smime.c:908
#, c-format
msgid "Enter keyID for %s: "
msgstr "Entrez keyID pour %s : "

#: crypt-gpgme.c:4933 pgpkey.c:725
msgid "Please enter the key ID: "
msgstr "Veuillez entrer l'ID de la clé : "

#: crypt-gpgme.c:4946
#, c-format
msgid "Error exporting key: %s\n"
msgstr "Erreur à l'export de la clé : %s\n"

# , c-format
#. L10N:
#. MIME description for exported (attached) keys.
#. You can translate this entry to a non-ASCII string (it will be encoded),
#. but it may be safer to keep it untranslated.
#: crypt-gpgme.c:4966
#, c-format
msgid "PGP Key 0x%s."
msgstr "Clé PGP 0x%s."

#: crypt-gpgme.c:5008
msgid "GPGME: OpenPGP protocol not available"
msgstr "GPGME : protocole OpenPGP non disponible"

#: crypt-gpgme.c:5016
msgid "GPGME: CMS protocol not available"
msgstr "GPGME : protocole CMS non disponible"

#: crypt-gpgme.c:5053
msgid "S/MIME (s)ign, sign (a)s, (p)gp, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
msgstr "Signer s/mime, En tant que, Pgp, Rien, ou mode Oppenc inactif ? "

#. L10N: The 'f' is from "forget it", an old undocumented synonym of
#. 'clear'. Please use a corresponding letter in your language.
#. Alternatively, you may duplicate the letter 'c' is translated to.
#. This comment also applies to the five following letter sequences.
#: crypt-gpgme.c:5058
msgid "sapfco"
msgstr "seprro"

#: crypt-gpgme.c:5063
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, s/(m)ime, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
msgstr "Signer pgp, En tant que, s/Mime, Rien, ou mode Oppenc inactif ? "

#: crypt-gpgme.c:5064
msgid "samfco"
msgstr "semrro"

#: crypt-gpgme.c:5076
msgid ""
"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp, (c)lear, or (o)ppenc "
"mode? "
msgstr ""
"Chiffrer s/mime, Signer, En tant que, les Deux, Pgp, Rien, ou mode Oppenc ? "

#: crypt-gpgme.c:5077
msgid "esabpfco"
msgstr "csedprro"

#: crypt-gpgme.c:5082
msgid ""
"PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime, (c)lear, or (o)ppenc "
"mode? "
msgstr ""
"Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, s/Mime, Rien, ou mode Oppenc ? "

#: crypt-gpgme.c:5083
msgid "esabmfco"
msgstr "csedmrro"

#: crypt-gpgme.c:5094
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear? "
msgstr "Chiffrer s/mime, Signer, En tant que, les Deux, Pgp, ou Rien ? "

#: crypt-gpgme.c:5095
msgid "esabpfc"
msgstr "csedprr"

#: crypt-gpgme.c:5100
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear? "
msgstr "Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, s/Mime, ou Rien ? "

#: crypt-gpgme.c:5101
msgid "esabmfc"
msgstr "csedmrr"

#: crypt-gpgme.c:5260
msgid "Failed to verify sender"
msgstr "Impossible de vérifier l'expéditeur"

#: crypt-gpgme.c:5263
msgid "Failed to figure out sender"
msgstr "Impossible de trouver l'expéditeur"

#: crypt.c:67
#, c-format
msgid " (current time: %c)"
msgstr " (heure courante : %c)"

#: crypt.c:72
#, c-format
msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
msgstr "[-- La sortie %s suit%s --]\n"

#: crypt.c:87
msgid "Passphrase(s) forgotten."
msgstr "Phrase(s) de passe oubliée(s)."

#: crypt.c:151
msgid "Inline PGP can't be used with attachments. Revert to PGP/MIME?"
msgstr "PGP en ligne est impossible avec des attachements. Utiliser PGP/MIME ?"

#: crypt.c:153
msgid "Mail not sent: inline PGP can't be used with attachments."
msgstr ""
"Message non envoyé : PGP en ligne est impossible avec des attachements."

#: crypt.c:161
msgid "Inline PGP can't be used with format=flowed. Revert to PGP/MIME?"
msgstr "PGP en ligne est impossible avec format=flowed. Utiliser PGP/MIME ?"

#: crypt.c:163
msgid "Mail not sent: inline PGP can't be used with format=flowed."
msgstr "Message non envoyé : PGP en ligne est impossible avec format=flowed."

#: crypt.c:170 cryptglue.c:110 pgpkey.c:564 pgpkey.c:753
msgid "Invoking PGP..."
msgstr "Appel de PGP..."

#: crypt.c:179
msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
msgstr "Le message ne peut pas être envoyé en ligne. Utiliser PGP/MIME ?"

#: crypt.c:181 send.c:1898
msgid "Mail not sent."
msgstr "Message non envoyé."

#: crypt.c:511
msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
msgstr ""
"Les messages S/MIME sans indication sur le contenu ne sont pas supportés."

#: crypt.c:727 crypt.c:770
msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
msgstr "Tentative d'extraction de clés PGP...\n"

#: crypt.c:750 crypt.c:790
msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
msgstr "Tentative d'extraction de certificats S/MIME...\n"

#: crypt.c:983
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : Protocole multipart/signed %s inconnu ! --]\n"
"\n"

#: crypt.c:1017
msgid ""
"[-- Error: Missing or bad-format multipart/signed signature! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : Signature multipart/signed manquante ou mauvais format ! --]\n"
"\n"

#: crypt.c:1057
#, c-format
msgid ""
"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Attention : les signatures %s/%s ne peuvent pas être vérifiées. --]\n"
"\n"

#: crypt.c:1069
msgid ""
"[-- The following data is signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les données suivantes sont signées --]\n"
"\n"

#: crypt.c:1076
msgid ""
"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Attention : Impossible de trouver des signatures. --]\n"
"\n"

#: crypt.c:1082
msgid ""
"\n"
"[-- End of signed data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Fin des données signées --]\n"

#: cryptglue.c:89
msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not built with GPGME support."
msgstr "\"crypt_use_gpgme\" positionné mais non construit avec support GPGME."

#: cryptglue.c:112
msgid "Invoking S/MIME..."
msgstr "Appel de S/MIME..."

#: curs_lib.c:283
msgid "yes"
msgstr "oui"

#: curs_lib.c:284
msgid "no"
msgstr "non"

#: curs_lib.c:436
msgid "Exit Mutt?"
msgstr "Quitter Mutt ?"

#: curs_lib.c:504
msgid "Error History is disabled."
msgstr "L'historique des erreurs est désactivé."

#: curs_lib.c:510
msgid "Error History is currently being shown."
msgstr "L'historique des erreurs est actuellement affiché."

#: curs_lib.c:524
msgid "Error History"
msgstr "Historique des erreurs"

#: curs_lib.c:897 mutt_socket.c:608 mutt_ssl.c:599
msgid "unknown error"
msgstr "erreur inconnue"

#: curs_lib.c:917
msgid "Press any key to continue..."
msgstr "Appuyez sur une touche pour continuer..."

#: curs_lib.c:962
msgid " ('?' for list): "
msgstr " ('?' pour avoir la liste) : "

#: curs_main.c:61 curs_main.c:813
msgid "No mailbox is open."
msgstr "Aucune boîte aux lettres n'est ouverte."

#: curs_main.c:62
msgid "There are no messages."
msgstr "Il n'y a pas de messages."

#: curs_main.c:63 mx.c:1173 pager.c:55 recvattach.c:45
msgid "Mailbox is read-only."
msgstr "La boîte aux lettres est en lecture seule."

# , c-format
#: curs_main.c:64 pager.c:56 recvattach.c:1098
msgid "Function not permitted in attach-message mode."
msgstr "Fonction non autorisée en mode attach-message."

#: curs_main.c:65
msgid "No visible messages."
msgstr "Pas de messages visibles."

#. L10N: %s is one of the CHECK_ACL entries below.
#: curs_main.c:111 pager.c:91
#, c-format
msgid "%s: Operation not permitted by ACL"
msgstr "%s : opération non permise par les ACL"

#: curs_main.c:342
msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
msgstr ""
"Impossible de rendre inscriptible une boîte aux lettres en lecture seule !"

#: curs_main.c:349
msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
msgstr "Les modifications du dossier seront enregistrées à sa sortie."

#: curs_main.c:354
msgid "Changes to folder will not be written."
msgstr "Les modifications du dossier ne seront pas enregistrées."

#: curs_main.c:538
msgid "Quit"
msgstr "Quitter"

#: curs_main.c:541 recvattach.c:59
msgid "Save"
msgstr "Sauver"

#: curs_main.c:542 query.c:49
msgid "Mail"
msgstr "Message"

#: curs_main.c:543 pager.c:1581
msgid "Reply"
msgstr "Répondre"

#: curs_main.c:544
msgid "Group"
msgstr "Groupe"

#: curs_main.c:691
msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
msgstr ""
"Boîte aux lettres modifiée extérieurement. Les indicateurs peuvent être faux."

#: curs_main.c:694
msgid "New mail in this mailbox."
msgstr "Nouveau(x) message(s) dans cette boîte aux lettres."

#: curs_main.c:705
msgid "Mailbox was externally modified."
msgstr "La boîte aux lettres a été modifiée extérieurement."

#: curs_main.c:820
msgid "No tagged messages."
msgstr "Pas de messages marqués."

# , c-format
#: curs_main.c:824 menu.c:1054
msgid "Nothing to do."
msgstr "Rien à faire."

#: curs_main.c:904
msgid "Jump to message: "
msgstr "Aller au message : "

#: curs_main.c:917
msgid "Argument must be a message number."
msgstr "L'argument doit être un numéro de message."

#: curs_main.c:949
msgid "That message is not visible."
msgstr "Ce message n'est pas visible."

#: curs_main.c:952
msgid "Invalid message number."
msgstr "Numéro de message invalide."

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:966 curs_main.c:2138 pager.c:2555
msgid "Cannot delete message(s)"
msgstr "Impossible d'effacer le(s) message(s)"

#: curs_main.c:969
msgid "Delete messages matching: "
msgstr "Effacer les messages correspondant à : "

#: curs_main.c:997
msgid "No limit pattern is in effect."
msgstr "Aucun motif de limite n'est en vigueur."

# , c-format
#. L10N: ask for a limit to apply
#: curs_main.c:1002
#, c-format
msgid "Limit: %s"
msgstr "Limite : %s"

#: curs_main.c:1012
msgid "Limit to messages matching: "
msgstr "Limiter aux messages correspondant à : "

#: curs_main.c:1033
msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
msgstr "Pour voir tous les messages, limiter à \"all\"."

#: curs_main.c:1045 pager.c:2078
msgid "Quit Mutt?"
msgstr "Quitter Mutt ?"

#: curs_main.c:1135
msgid "Tag messages matching: "
msgstr "Marquer les messages correspondant à : "

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:1145 curs_main.c:2491 pager.c:2809
msgid "Cannot undelete message(s)"
msgstr "Impossible de récupérer le(s) message(s)"

#: curs_main.c:1147
msgid "Undelete messages matching: "
msgstr "Récupérer les messages correspondant à : "

#: curs_main.c:1155
msgid "Untag messages matching: "
msgstr "Démarquer les messages correspondant à : "

#: curs_main.c:1185
msgid "Logged out of IMAP servers."
msgstr "Déconnecté des serveurs IMAP."

#: curs_main.c:1270
msgid "Open mailbox in read-only mode"
msgstr "Ouvrir la boîte aux lettres en lecture seule"

#: curs_main.c:1272
msgid "Open mailbox"
msgstr "Ouvrir la boîte aux lettres"

#: curs_main.c:1282
msgid "No mailboxes have new mail"
msgstr "Pas de boîte aux lettres avec des nouveaux messages"

# , c-format
#: curs_main.c:1324 mx.c:526 mx.c:627
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox."
msgstr "%s n'est pas une boîte aux lettres."

#: curs_main.c:1459
msgid "Exit Mutt without saving?"
msgstr "Quitter Mutt sans sauvegarder ?"

#: curs_main.c:1477 curs_main.c:1513 curs_main.c:1973 curs_main.c:2005
#: flags.c:303 thread.c:1026 thread.c:1082 thread.c:1151
msgid "Threading is not enabled."
msgstr "L'affichage des discussions n'est pas activé."

#: curs_main.c:1489
msgid "Thread broken"
msgstr "Discussion cassée"

#: curs_main.c:1500
msgid "Thread cannot be broken, message is not part of a thread"
msgstr ""
"La discussion ne peut pas être cassée, le message n'est pas dans une "
"discussion"

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:1510
msgid "Cannot link threads"
msgstr "Impossible de lier les discussions"

#: curs_main.c:1515
msgid "No Message-ID: header available to link thread"
msgstr "Pas d'en-tête Message-ID: disponible pour lier la discussion"

#: curs_main.c:1517
msgid "First, please tag a message to be linked here"
msgstr "D'abord, veuillez marquer un message à lier ici"

#: curs_main.c:1529
msgid "Threads linked"
msgstr "Discussions liées"

#: curs_main.c:1532
msgid "No thread linked"
msgstr "Pas de discussion liée"

#: curs_main.c:1568 curs_main.c:1593
msgid "You are on the last message."
msgstr "Vous êtes sur le dernier message."

#: curs_main.c:1575 curs_main.c:1619
msgid "No undeleted messages."
msgstr "Pas de message non effacé."

#: curs_main.c:1612 curs_main.c:1636
msgid "You are on the first message."
msgstr "Vous êtes sur le premier message."

#: curs_main.c:1711 menu.c:875 pager.c:2196 pattern.c:1688
msgid "Search wrapped to top."
msgstr "La recherche est repartie du début."

#: curs_main.c:1720 pager.c:2218 pattern.c:1699
msgid "Search wrapped to bottom."
msgstr "La recherche est repartie de la fin."

#: curs_main.c:1764
msgid "No new messages in this limited view."
msgstr "Pas de nouveaux messages dans cette vue limitée."

#: curs_main.c:1766
msgid "No new messages."
msgstr "Pas de nouveaux messages."

#: curs_main.c:1771
msgid "No unread messages in this limited view."
msgstr "Pas de messages non lus dans cette vue limitée."

#: curs_main.c:1773
msgid "No unread messages."
msgstr "Pas de messages non lus."

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:1791
msgid "Cannot flag message"
msgstr "Impossible de marquer le message"

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:1829 pager.c:2772
msgid "Cannot toggle new"
msgstr "Impossible d'inverser l'indic. 'nouveau'"

#: curs_main.c:1906
msgid "No more threads."
msgstr "Pas d'autres discussions."

#: curs_main.c:1908
msgid "You are on the first thread."
msgstr "Vous êtes sur la première discussion."

#: curs_main.c:1991
msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "Cette discussion contient des messages non-lus."

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:2094 pager.c:2522
msgid "Cannot delete message"
msgstr "Impossible d'effacer le message"

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:2175
msgid "Cannot edit message"
msgstr "Impossible d'éditer le message"

#. L10N: This is displayed when the x-label on one or more
#. * messages is edited.
#: curs_main.c:2222 pager.c:2861
#, c-format
msgid "%d labels changed."
msgstr "%d labels ont changé."

#. L10N: This is displayed when editing an x-label, but no messages
#. * were updated. Possibly due to canceling at the prompt or if the new
#. * label is the same as the old label.
#: curs_main.c:2229 pager.c:2865
msgid "No labels changed."
msgstr "Aucun label n'a changé."

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:2328
msgid "Cannot mark message(s) as read"
msgstr "Impossible de marquer le(s) message(s) comme lu(s)"

# , c-format
#. L10N: This is the prompt for <mark-message>. Whatever they
#. enter will be prefixed by $mark_macro_prefix and will become
#. a macro hotkey to jump to the currently selected message.
#: curs_main.c:2364
msgid "Enter macro stroke: "
msgstr "Entrez les touches de la macro : "

#. L10N: "message hotkey" is the key bindings menu description of a
#. macro created by <mark-message>.
#: curs_main.c:2372
msgid "message hotkey"
msgstr "hotkey (marque-page)"

#. L10N: This is echoed after <mark-message> creates a new hotkey
#. macro. %s is the hotkey string ($mark_macro_prefix followed
#. by whatever they typed at the prompt.)
#: curs_main.c:2377
#, c-format
msgid "Message bound to %s."
msgstr "Message lié à %s."

#. L10N: This error is printed if <mark-message> cannot find a
#. Message-ID for the currently selected message in the index.
#: curs_main.c:2385
msgid "No message ID to macro."
msgstr "Pas de Message-ID pour la macro."

#. L10N: CHECK_ACL
#: curs_main.c:2461 pager.c:2792
msgid "Cannot undelete message"
msgstr "Impossible de récupérer le message"

#: edit.c:42
msgid ""
"~~\t\tinsert a line beginning with a single ~\n"
"~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
"~c users\tadd users to the Cc: field\n"
"~f messages\tinclude messages\n"
"~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
"~h\t\tedit the message header\n"
"~m messages\tinclude and quote messages\n"
"~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
"~p\t\tprint the message\n"
msgstr ""
"~~\t\tinsère une ligne commençant par un unique ~\n"
"~b utilisateurs\tajoute des utilisateurs au champ Bcc:\n"
"~c utilisateurs\tajoute des utilisateurs au champ Cc:\n"
"~f messages\tinclut des messages\n"
"~F messages\tidentique à ~f, mais inclut également les en-têtes\n"
"~h\t\tédite l'en-tête du message\n"
"~m messages\tinclut et cite les messages\n"
"~M messages\tidentique à ~m, mais inclut les en-têtes\n"
"~p\t\timprime le message\n"

#: edit.c:53
msgid ""
"~q\t\twrite file and quit editor\n"
"~r file\t\tread a file into the editor\n"
"~t users\tadd users to the To: field\n"
"~u\t\trecall the previous line\n"
"~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
"~w file\t\twrite message to file\n"
"~x\t\tabort changes and quit editor\n"
"~?\t\tthis message\n"
".\t\ton a line by itself ends input\n"
msgstr ""
"~q\t\tsauvegarde le fichier et quitte l'éditeur\n"
"~r fichier\tlit un fichier dans l'éditeur\n"
"~t utilisateurs\tajoute des utilisateurs au champ To:\n"
"~u\t\tduplique la ligne précédente\n"
"~v\t\tédite le message avec l'éditeur défini dans $visual\n"
"~w fichier\tsauvegarde le message dans un fichier\n"
"~x\t\tabandonne les modifications et quitte l'éditeur\n"
"~?\t\tce message\n"
".\t\tseul sur une ligne, termine la saisie\n"

# , c-format
#: edit.c:191
#, c-format
msgid "%d: invalid message number.\n"
msgstr "%d : numéro de message invalide.\n"

#: edit.c:333
msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
msgstr "(Veuillez terminer le message par un . en début de ligne)\n"

#: edit.c:392
msgid "No mailbox.\n"
msgstr "Pas de boîte aux lettres.\n"

#: edit.c:396
msgid "Message contains:\n"
msgstr "Le message contient :\n"

#. L10N:
#. This entry is shown AFTER the message content,
#. not IN the middle of the content.
#. So it doesn't mean "(message will continue)"
#. but means "(press any key to continue using mutt)".
#: edit.c:405 edit.c:462
msgid "(continue)\n"
msgstr "(continuer)\n"

#: edit.c:418
msgid "missing filename.\n"
msgstr "nom de fichier manquant.\n"

#: edit.c:438
msgid "No lines in message.\n"
msgstr "Pas de lignes dans le message.\n"

#: edit.c:455
#, c-format
msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
msgstr "Mauvais IDN dans %s : '%s'\n"

# , c-format
#: edit.c:473
#, c-format
msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
msgstr "%s : commande d'éditeur inconnue (~? pour l'aide)\n"

#: editmsg.c:78
#, c-format
msgid "could not create temporary folder: %s"
msgstr "impossible de créer le dossier temporaire : %s"

#: editmsg.c:90
#, c-format
msgid "could not write temporary mail folder: %s"
msgstr "impossible d'écrire dans le dossier temporaire : %s"

#: editmsg.c:110
#, c-format
msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
msgstr "impossible de tronquer le dossier temporaire : %s"

#: editmsg.c:127
msgid "Message file is empty!"
msgstr "Le fichier contenant le message est vide !"

#: editmsg.c:134
msgid "Message not modified!"
msgstr "Message non modifié !"

# , c-format
#: editmsg.c:142
#, c-format
msgid "Can't open message file: %s"
msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier : %s"

# , c-format
#. L10N: %s is from strerror(errno)
#: editmsg.c:150 editmsg.c:178
#, c-format
msgid "Can't append to folder: %s"
msgstr "Impossible d'ajouter au dossier : %s"

# , c-format
#: flags.c:347
msgid "Set flag"
msgstr "Positionner l'indicateur"

# , c-format
#: flags.c:347
msgid "Clear flag"
msgstr "Effacer l'indicateur"

#: handler.c:1141
msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : Aucune partie du Multipart/Alternative n'a pu être affichée ! "
"--]\n"

# , c-format
#: handler.c:1257
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d"
msgstr "[-- Attachement #%d"

# , c-format
#: handler.c:1269
#, c-format
msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
msgstr "[-- Type : %s/%s, Codage : %s, Taille : %s --]\n"

#: handler.c:1285
msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
msgstr "Une ou plusieurs parties de ce message n'ont pas pu être affichées"

# , c-format
#: handler.c:1337
#, c-format
msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
msgstr "[-- Visualisation automatique en utilisant %s --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1338
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
msgstr "Invocation de la commande de visualisation automatique : %s"

# , c-format
#: handler.c:1370
#, c-format
msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
msgstr "[-- Impossible d'exécuter %s. --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1389 handler.c:1410
#, c-format
msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
msgstr "[-- Visualisation automatique stderr de %s --]\n"

#: handler.c:1449
msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : message/external-body n'a pas de paramètre access-type --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1470
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment "
msgstr "[-- Cet attachement %s/%s "

# , c-format
#: handler.c:1477
#, c-format
msgid "(size %s bytes) "
msgstr "(taille %s octets) "

#: handler.c:1479
msgid "has been deleted --]\n"
msgstr "a été effacé --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1484
#, c-format
msgid "[-- on %s --]\n"
msgstr "[-- le %s --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1489
#, c-format
msgid "[-- name: %s --]\n"
msgstr "[-- nom : %s --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1502 handler.c:1518
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
msgstr "[-- Cet attachement %s/%s n'est pas inclus, --]\n"

#: handler.c:1504
msgid ""
"[-- and the indicated external source has --]\n"
"[-- expired. --]\n"
msgstr "[-- et la source externe indiquée a expiré. --]\n"

# , c-format
#: handler.c:1522
#, c-format
msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
msgstr "[-- et l'access-type %s indiqué n'est pas supporté --]\n"

#: handler.c:1628
msgid "Unable to open temporary file!"
msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier temporaire !"

#: handler.c:1804
msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
msgstr "Erreur : multipart/signed n'a pas de protocole."

# , c-format
#: handler.c:1855
msgid "[-- This is an attachment "
msgstr "[-- Ceci est un attachement "

# , c-format
#: handler.c:1857
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported "
msgstr "[-- %s/%s n'est pas disponible "

# , c-format
#: handler.c:1864
#, c-format
msgid "(use '%s' to view this part)"
msgstr "(utilisez '%s' pour voir cette partie)"

#: handler.c:1866
msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
msgstr "(la fonction 'view-attachments' doit être affectée à une touche !)"

# , c-format
#: headers.c:186
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file"
msgstr "%s : impossible d'attacher le fichier"

#: help.c:310
msgid "ERROR: please report this bug"
msgstr "ERREUR : veuillez signaler ce problème"

#: help.c:352
msgid "<UNKNOWN>"
msgstr "<INCONNU>"

#: help.c:365
msgid ""
"\n"
"Generic bindings:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Affectations génériques :\n"
"\n"

#: help.c:369
msgid ""
"\n"
"Unbound functions:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Fonctions non affectées :\n"
"\n"

# , c-format
#: help.c:377
#, c-format
msgid "Help for %s"
msgstr "Aide pour %s"

#: history.c:77 query.c:52
msgid "Search"
msgstr "Rechercher"

#: history.c:126 history.c:210 history.c:249
#, c-format
msgid "Bad history file format (line %d)"
msgstr "Mauvais format de fichier d'historique (ligne %d)"

# , c-format
#: history.c:522
#, c-format
msgid "History '%s'"
msgstr "Historique '%s'"

#: hook.c:98
msgid "current mailbox shortcut '^' is unset"
msgstr "le raccourci de boîte aux lettres courante '^' n'a pas de valeur"

#: hook.c:109
msgid "mailbox shortcut expanded to empty regexp"
msgstr ""
"le raccourci de boîte aux lettres a donné une expression rationnelle vide"

#: hook.c:122
msgid "badly formatted command string"
msgstr "chaîne de commande incorrectement formatée"

#: hook.c:306 init.c:700 init.c:781 init.c:789 init.c:811
msgid "not enough arguments"
msgstr "pas assez d'arguments"

#: hook.c:402
msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
msgstr "unhook : impossible de faire un unhook * à l'intérieur d'un hook."

# , c-format
#: hook.c:415
#, c-format
msgid "unhook: unknown hook type: %s"
msgstr "unhook : type hook inconnu : %s"

#: hook.c:421
#, c-format
msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
msgstr "unhook : impossible de supprimer un %s à l'intérieur d'un %s."

#: imap/auth.c:109 pop_auth.c:493 smtp.c:573
msgid "No authenticators available"
msgstr "Pas d'authentificateurs disponibles"

#: imap/auth_anon.c:43
msgid "Authenticating (anonymous)..."
msgstr "Authentification (anonyme)..."

#: imap/auth_anon.c:73
msgid "Anonymous authentication failed."
msgstr "L'authentification anonyme a échoué."

#: imap/auth_cram.c:48
msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
msgstr "Authentification (CRAM-MD5)..."

#: imap/auth_cram.c:128
msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
msgstr "L'authentification CRAM-MD5 a échoué."

#: imap/auth_gss.c:162
msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
msgstr "Authentification (GSSAPI)..."

#: imap/auth_gss.c:329
msgid "GSSAPI authentication failed."
msgstr "L'authentification GSSAPI a échoué."

#: imap/auth_login.c:38
msgid "LOGIN disabled on this server."
msgstr "LOGIN désactivée sur ce serveur."

#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:271
msgid "Logging in..."
msgstr "Connexion..."

#: imap/auth_login.c:70 pop_auth.c:314
msgid "Login failed."
msgstr "La connexion a échoué."

#: imap/auth_sasl.c:109 smtp.c:611
#, c-format
msgid "Authenticating (%s)..."
msgstr "Authentification (%s)..."

#: imap/auth_sasl.c:236 pop_auth.c:185
msgid "SASL authentication failed."
msgstr "L'authentification SASL a échoué."

#: imap/browse.c:59 imap/imap.c:625
#, c-format
msgid "%s is an invalid IMAP path"
msgstr "%s n'est pas un chemin IMAP valide"

#: imap/browse.c:70
msgid "Getting folder list..."
msgstr "Récupération de la liste des dossiers..."

# , c-format
#: imap/browse.c:190
msgid "No such folder"
msgstr "Ce dossier n'existe pas"

#: imap/browse.c:243
msgid "Create mailbox: "
msgstr "Créer la boîte aux lettres : "

#: imap/browse.c:248 imap/browse.c:301
msgid "Mailbox must have a name."
msgstr "La boîte aux lettres doit avoir un nom."

#: imap/browse.c:256
msgid "Mailbox created."
msgstr "Boîte aux lettres créée."

#: imap/browse.c:289
msgid "Cannot rename root folder"
msgstr "Impossible de renommer le dossier racine"

#: imap/browse.c:293
#, c-format
msgid "Rename mailbox %s to: "
msgstr "Renommer la boîte aux lettres %s en : "

#: imap/browse.c:310
#, c-format
msgid "Rename failed: %s"
msgstr "Le renommage a échoué : %s"

#: imap/browse.c:315
msgid "Mailbox renamed."
msgstr "Boîte aux lettres renommée."

# , c-format
#: imap/command.c:266 imap/command.c:351
#, c-format
msgid "Connection to %s timed out"
msgstr "Connexion à %s interrompue"

#: imap/command.c:488
#, c-format
msgid "Mailbox %s@%s closed"
msgstr "Boîte aux lettres %s@%s fermée"

#: imap/imap.c:125
#, c-format
msgid "CREATE failed: %s"
msgstr "CREATE a échoué : %s"

#: imap/imap.c:196
#, c-format
msgid "Closing connection to %s..."
msgstr "Fermeture de la connexion à %s..."

#: imap/imap.c:345
msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
msgstr "Ce serveur IMAP est trop ancien. Mutt ne marche pas avec."

#: imap/imap.c:488 pop_lib.c:296 smtp.c:469
msgid "Secure connection with TLS?"
msgstr "Connexion sécurisée avec TLS ?"

#: imap/imap.c:498 pop_lib.c:316 smtp.c:481
msgid "Could not negotiate TLS connection"
msgstr "Impossible de négocier la connexion TLS"

#: imap/imap.c:514 pop_lib.c:337
msgid "Encrypted connection unavailable"
msgstr "Connexion chiffrée non disponible"

# , c-format
#: imap/imap.c:657
#, c-format
msgid "Selecting %s..."
msgstr "Sélection de %s..."

#: imap/imap.c:837
msgid "Error opening mailbox"
msgstr "Erreur à l'ouverture de la boîte aux lettres"

# , c-format
#: imap/imap.c:887 imap/imap.c:2328 imap/message.c:1363 muttlib.c:1725
#, c-format
msgid "Create %s?"
msgstr "Créer %s ?"

#: imap/imap.c:1288
msgid "Expunge failed"
msgstr "Expunge a échoué"

# , c-format
#: imap/imap.c:1300
#, c-format
msgid "Marking %d messages deleted..."
msgstr "Marquage de %d messages à effacer..."

# , c-format
#: imap/imap.c:1356
#, c-format
msgid "Saving changed messages... [%d/%d]"
msgstr "La sauvegarde a changé des messages... [%d/%d]"

#: imap/imap.c:1417
msgid "Error saving flags. Close anyway?"
msgstr "Erreur en sauvant les indicateurs. Fermer tout de même ?"

#: imap/imap.c:1425
msgid "Error saving flags"
msgstr "Erreur en sauvant les indicateurs"

#: imap/imap.c:1448
msgid "Expunging messages from server..."
msgstr "Effacement des messages sur le serveur..."

#: imap/imap.c:1454
msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
msgstr "imap_sync_mailbox : EXPUNGE a échoué"

#: imap/imap.c:1964
#, c-format
msgid "Header search without header name: %s"
msgstr "Recherche d'en-tête sans nom d'en-tête : %s"

#: imap/imap.c:2036
msgid "Bad mailbox name"
msgstr "Mauvaise boîte aux lettres"

# , c-format
#: imap/imap.c:2062
#, c-format
msgid "Subscribing to %s..."
msgstr "Abonnement à %s..."

# , c-format
#: imap/imap.c:2064
#, c-format
msgid "Unsubscribing from %s..."
msgstr "Désabonnement de %s..."

# , c-format
#: imap/imap.c:2074
#, c-format
msgid "Subscribed to %s"
msgstr "Abonné à %s"

# , c-format
#: imap/imap.c:2076
#, c-format
msgid "Unsubscribed from %s"
msgstr "Désabonné de %s"

# , c-format
#: imap/imap.c:2313 imap/message.c:1327
#, c-format
msgid "Copying %d messages to %s..."
msgstr "Copie de %d messages dans %s..."

#. L10N: This prompt is made if the user hits Ctrl-C when opening
#. * an IMAP mailbox
#: imap/message.c:86
msgid "Abort download and close mailbox?"
msgstr "Abandonner le téléchargement et fermer la boîte aux lettres ?"

#: imap/message.c:109 mx.c:1410
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
msgstr "Dépassement de capacité sur entier -- impossible d'allouer la mémoire."

# , c-format
#. L10N:
#. Comparing the cached data with the IMAP server's data
#: imap/message.c:401
msgid "Evaluating cache..."
msgstr "Évaluation du cache..."

# , c-format
#. L10N:
#. Fetching IMAP flag changes, using the CONDSTORE extension
#: imap/message.c:600
msgid "Fetching flag updates..."
msgstr "Récupération de la mise à jour des indicateurs..."

#: imap/message.c:707
msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
msgstr ""
"Impossible de récupérer les en-têtes à partir de cette version du serveur "
"IMAP."

#: imap/message.c:717
#, c-format
msgid "Could not create temporary file %s"
msgstr "Impossible de créer le fichier temporaire %s"

# , c-format
#: imap/message.c:723 pop.c:304
msgid "Fetching message headers..."
msgstr "Récupération des en-têtes des messages..."

#: imap/message.c:925 imap/message.c:985 pop.c:596
msgid "Fetching message..."
msgstr "Récupération du message..."

#: imap/message.c:972 pop.c:591
msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
msgstr ""
"L'index du message est incorrect. Essayez de rouvrir la boîte aux lettres."

#: imap/message.c:1146
msgid "Uploading message..."
msgstr "Chargement du message..."

# , c-format
#: imap/message.c:1331
#, c-format
msgid "Copying message %d to %s..."
msgstr "Copie du message %d dans %s..."

#: imap/util.c:474
msgid "Continue?"
msgstr "Continuer ?"

#: init.c:60 init.c:2159 pager.c:54
msgid "Not available in this menu."
msgstr "Non disponible dans ce menu."

#: init.c:465
#, c-format
msgid "Bad regexp: %s"
msgstr "Mauvaise expression rationnelle : %s"

#: init.c:522
msgid "Not enough subexpressions for template"
msgstr "Pas assez de sous-expressions pour la chaîne de format"

#: init.c:872
msgid "spam: no matching pattern"
msgstr "spam : pas de motif correspondant"

#: init.c:874
msgid "nospam: no matching pattern"
msgstr "nospam : pas de motif correspondant"

#: init.c:1066
#, c-format
msgid "%sgroup: missing -rx or -addr."
msgstr "%sgroup : il manque un -rx ou -addr."

#: init.c:1084
#, c-format
msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'.\n"
msgstr "%sgroup : attention : mauvais IDN '%s'.\n"

#: init.c:1303
msgid "attachments: no disposition"
msgstr "attachments : pas de disposition"

#: init.c:1344
msgid "attachments: invalid disposition"
msgstr "attachments : disposition invalide"

#: init.c:1359
msgid "unattachments: no disposition"
msgstr "unattachments : pas de disposition"

#: init.c:1386
msgid "unattachments: invalid disposition"
msgstr "unattachments : disposition invalide"

#: init.c:1515
msgid "alias: no address"
msgstr "alias : pas d'adresse"

#: init.c:1563
#, c-format
msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
msgstr "Attention : mauvais IDN '%s' dans l'alias '%s'.\n"

#: init.c:1652
msgid "invalid header field"
msgstr "en-tête invalide"

# , c-format
#: init.c:1705
#, c-format
msgid "%s: unknown sorting method"
msgstr "%s : méthode de tri inconnue"

# , c-format
#: init.c:1819
#, c-format
msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
msgstr "mutt_restore_default(%s) : erreur dans l'expression rationnelle : %s\n"

# , c-format
#: init.c:2040 init.c:2206
#, c-format
msgid "%s is unset"
msgstr "%s n'est pas positionné"

# , c-format
#: init.c:2136 init.c:2251
#, c-format
msgid "%s: unknown variable"
msgstr "%s : variable inconnue"

#: init.c:2145
msgid "prefix is illegal with reset"
msgstr "ce préfixe est illégal avec reset"

#: init.c:2151
msgid "value is illegal with reset"
msgstr "cette valeur est illégale avec reset"

#: init.c:2186 init.c:2198
msgid "Usage: set variable=yes|no"
msgstr "Usage : set variable=yes|no"

# , c-format
#: init.c:2206
#, c-format
msgid "%s is set"
msgstr "%s est positionné"

# , c-format
#: init.c:2315
#, c-format
msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
msgstr "Valeur invalide pour l'option %s : \"%s\""

# , c-format
#: init.c:2457
#, c-format
msgid "%s: invalid mailbox type"
msgstr "%s : type de boîte aux lettres invalide"

# , c-format
#: init.c:2488 init.c:2552
#, c-format
msgid "%s: invalid value (%s)"
msgstr "%s : valeur invalide (%s)"

#: init.c:2489 init.c:2553
msgid "format error"
msgstr "erreur de format"

#: init.c:2489 init.c:2553
msgid "number overflow"
msgstr "nombre trop grand"

# , c-format
#: init.c:2587
#, c-format
msgid "%s: invalid value"
msgstr "%s : valeur invalide"

# , c-format
#: init.c:2631
#, c-format
msgid "%s: Unknown type."
msgstr "%s : type inconnu."

# , c-format
#: init.c:2658
#, c-format
msgid "%s: unknown type"
msgstr "%s : type inconnu"

# , c-format
#: init.c:2733
#, c-format
msgid "Error in %s, line %d: %s"
msgstr "Erreur dans %s, ligne %d : %s"

# , c-format
#: init.c:2756
#, c-format
msgid "source: errors in %s"
msgstr "source : erreurs dans %s"

#: init.c:2757
#, c-format
msgid "source: reading aborted due to too many errors in %s"
msgstr "source : lecture interrompue car trop d'erreurs dans %s"

# , c-format
#: init.c:2771
#, c-format
msgid "source: error at %s"
msgstr "source : erreur dans %s"

#: init.c:2776
msgid "source: too many arguments"
msgstr "source : trop d'arguments"

# , c-format
#: init.c:2830
#, c-format
msgid "%s: unknown command"
msgstr "%s : commande inconnue"

# , c-format
#: init.c:3329
#, c-format
msgid "Error in command line: %s\n"
msgstr "Erreur dans la ligne de commande : %s\n"

#: init.c:3453
msgid "unable to determine home directory"
msgstr "impossible de déterminer le répertoire personnel"

#: init.c:3461
msgid "unable to determine username"
msgstr "impossible de déterminer le nom d'utilisateur"

#: init.c:3487
msgid "unable to determine nodename via uname()"
msgstr "impossible de déterminer nodename via uname()"

#: init.c:3714
msgid "-group: no group name"
msgstr "-group: pas de nom de groupe"

#: init.c:3724
msgid "out of arguments"
msgstr "pas assez d'arguments"

#: keymap.c:547
msgid "Macros are currently disabled."
msgstr "Les macros sont actuellement désactivées."

#: keymap.c:554
msgid "Macro loop detected."
msgstr "Boucle de macro détectée."

#: keymap.c:856 keymap.c:891
msgid "Key is not bound."
msgstr "Cette touche n'est pas affectée."

# , c-format
#: keymap.c:896
#, c-format
msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
msgstr "Cette touche n'est pas affectée. Tapez '%s' pour avoir l'aide."

#: keymap.c:907
msgid "push: too many arguments"
msgstr "push : trop d'arguments"

# , c-format
#: keymap.c:937
#, c-format
msgid "%s: no such menu"
msgstr "%s : ce menu n'existe pas"

#: keymap.c:952
msgid "null key sequence"
msgstr "séquence de touches nulle"

#: keymap.c:1039
msgid "bind: too many arguments"
msgstr "bind : trop d'arguments"

# , c-format
#: keymap.c:1062
#, c-format
msgid "%s: no such function in map"
msgstr "%s : cette fonction n'existe pas dans la table"

#: keymap.c:1086
msgid "macro: empty key sequence"
msgstr "macro : séquence de touches vide"

#: keymap.c:1097
msgid "macro: too many arguments"
msgstr "macro : trop d'arguments"

#: keymap.c:1133
msgid "exec: no arguments"
msgstr "exec : pas d'arguments"

# , c-format
#: keymap.c:1153
#, c-format
msgid "%s: no such function"
msgstr "%s : cette fonction n'existe pas"

# , c-format
#: keymap.c:1174
msgid "Enter keys (^G to abort): "
msgstr "Entrez des touches (^G pour abandonner) : "

#: keymap.c:1180
#, c-format
msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
msgstr "Caractère = %s, Octal = %o, Decimal = %d"

#: lib.c:131
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
msgstr ""
"Dépassement de capacité sur entier -- impossible d'allouer la mémoire !"

#: lib.c:138 lib.c:153 lib.c:185
msgid "Out of memory!"
msgstr "Plus de mémoire !"

#: main.c:72
msgid ""
"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"To report a bug, please contact the Mutt maintainers via gitlab:\n"
"  https://gitlab.com/muttmua/mutt/issues\n"
msgstr ""
"Pour contacter les développeurs, veuillez écrire à <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"Pour signaler un bug, veuillez contacter les mainteneurs de Mutt via "
"gitlab :\n"
"  https://gitlab.com/muttmua/mutt/issues\n"

#: main.c:77
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2016 Michael R. Elkins and others.\n"
"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 1996-2016 Michael R. Elkins et autres.\n"
"Mutt ne fournit ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE ; pour les détails tapez `mutt -"
"vv'.\n"
"Mutt est un logiciel libre, et vous êtes libre de le redistribuer\n"
"sous certaines conditions ; tapez `mutt -vv' pour les détails.\n"

#: main.c:94
msgid ""
"Many others not mentioned here contributed code, fixes,\n"
"and suggestions.\n"
msgstr ""
"De nombreuses autres personnes non mentionnées ici ont fourni\n"
"du code, des corrections et des suggestions.\n"

#: main.c:98
msgid ""
"  This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"  (at your option) any later version.\n"
"\n"
"  This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"  GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
"  Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou\n"
"  le modifier sous les termes de la GNU General Public License telle que\n"
"  publiée par la Free Software Foundation ; que ce soit la version 2 de\n"
"  la licence, ou (selon votre choix) une version plus récente.\n"
"\n"
"  Ce programme est distribué avec l'espoir qu'il soit utile,\n"
"  mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de\n"
"  QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER. Référez-vous\n"
"  à la GNU General Public License pour plus de détails.\n"

#: main.c:108
msgid ""
"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"  along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301, USA.\n"
msgstr ""
"  Vous devez avoir reçu un exemplaire de la GNU General Public License\n"
"  avec ce programme ; si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software\n"
"  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301, USA.\n"

#: main.c:127
msgid ""
"usage: mutt [<options>] [-z] [-f <file> | -yZ]\n"
"    mutt [<options>] [-Ex] [-Hi <file>] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a "
"<file> [...] --] <addr> [...]\n"
"    mutt [<options>] [-x] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a <file> [...] --] "
"<addr> [...] < message\n"
"    mutt [<options>] -p\n"
"    mutt [<options>] -A <alias> [...]\n"
"    mutt [<options>] -Q <query> [...]\n"
"    mutt [<options>] -D\n"
"    mutt -v[v]\n"
msgstr ""
"usage : mutt [<options>] [-z] [-f <fichier> | -yZ]\n"
"    mutt [<options>] [-Ex] [-Hi <fichier>] [-s <objet>] [-bc <adresse>] "
"[-a <fichier> [...] --] <adresse> [...]\n"
"    mutt [<options>] [-x] [-s <objet>] [-bc <adresse>] [-a <fichier> "
"[...] --] <adresse> [...] < message\n"
"    mutt [<options>] -p\n"
"    mutt [<options>] -A <alias> [...]\n"
"    mutt [<options>] -Q <requête> [...]\n"
"    mutt [<options>] -D\n"
"    mutt -v[v]\n"

#: main.c:136
msgid ""
"options:\n"
" -A <alias>\texpand the given alias\n"
" -a <file> [...] --\tattach file(s) to the message\n"
"\t\tthe list of files must be terminated with the \"--\" sequence\n"
" -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
" -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
" -D\t\tprint the value of all variables to stdout"
msgstr ""
"options :\n"
" -A <alias>\tdéveloppe l'alias mentionné\n"
" -a <fich> [...] --\tattache un ou plusieurs fichiers à ce message\n"
"\t\tla liste des fichiers doit se terminer par la séquence \"--\"\n"
" -b <adresse>\tspécifie une adresse à mettre en copie aveugle (BCC)\n"
" -c <adresse>\tspécifie une adresse à mettre en copie (CC)\n"
" -D\t\técrit la valeur de toutes les variables sur stdout"

#: main.c:145
msgid " -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttdebug0"
msgstr " -d <niveau>\técrit les infos de débuggage dans ~/.muttdebug0"

#: main.c:148
msgid ""
" -E\t\tedit the draft (-H) or include (-i) file\n"
" -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
" -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
" -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
" -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
" -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
" -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
" -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
" -p\t\trecall a postponed message"
msgstr ""
" -E\t\téditer le fichier brouillon (-H) ou d'inclusion (-i)\n"
" -e <commande>\tspécifier une commande à exécuter après l'initialisation\n"
" -f <fich>\tspécifier quelle boîte aux lettres lire\n"
" -F <fich>\tspécifier un fichier muttrc alternatif\n"
" -H <fich>\tspécifier un fichier de brouillon d'où lire en-têtes et corps\n"
" -i <fich>\tspécifier un fichier que Mutt doit inclure dans le corps\n"
" -m <type>\tspécifier un type de boîte aux lettres par défaut\n"
" -n\t\tfait que Mutt ne lit pas le fichier Muttrc système\n"
" -p\t\trappeler un message ajourné"

#: main.c:158
msgid ""
" -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
" -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
" -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
" -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
" -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
" -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
" -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
" -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
" -h\t\tthis help message"
msgstr ""
" -Q <variable>\tdemande la valeur d'une variable de configuration\n"
" -R\t\touvre la boîte aux lettres en mode lecture seule\n"
" -s <obj>\tspécifie un objet (entre guillemets s'il contient des espaces)\n"
" -v\t\taffiche la version et les définitions de compilation\n"
" -x\t\tsimule le mode d'envoi mailx\n"
" -y\t\tsélectionne une BAL spécifiée dans votre liste `mailboxes'\n"
" -z\t\tquitte immédiatement si pas de nouveau message dans la BAL\n"
" -Z\t\touvre le premier dossier ayant un nouveau message, quitte sinon\n"
" -h\t\tce message d'aide"

#: main.c:244
msgid ""
"\n"
"Compile options:"
msgstr ""
"\n"
"Options de compilation :"

#: main.c:582
msgid "Error initializing terminal."
msgstr "Erreur d'initialisation du terminal."

#: main.c:738
#, c-format
msgid "Error: value '%s' is invalid for -d.\n"
msgstr "Erreur : la valeur '%s' est invalide pour -d.\n"

# , c-format
#: main.c:741
#, c-format
msgid "Debugging at level %d.\n"
msgstr "Débuggage au niveau %d.\n"

#: main.c:743
msgid "DEBUG was not defined during compilation. Ignored.\n"
msgstr "DEBUG n'a pas été défini à la compilation. Ignoré.\n"

#: main.c:929
#, c-format
msgid "%s does not exist. Create it?"
msgstr "%s n'existe pas. Le créer ?"

# , c-format
#: main.c:933
#, c-format
msgid "Can't create %s: %s."
msgstr "Impossible de créer %s : %s."

#: main.c:974
msgid "Failed to parse mailto: link\n"
msgstr "Impossible d'analyser le lien mailto:\n"

#: main.c:989
msgid "No recipients specified.\n"
msgstr "Pas de destinataire spécifié.\n"

#: main.c:1015
msgid "Cannot use -E flag with stdin\n"
msgstr "Impossible d'utiliser l'option -E avec stdin\n"

# , c-format
#: main.c:1180
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file.\n"
msgstr "%s : impossible d'attacher le fichier.\n"

#: main.c:1269
msgid "No mailbox with new mail."
msgstr "Pas de boîte aux lettres avec des nouveaux messages."

#: main.c:1283
msgid "No incoming mailboxes defined."
msgstr "Pas de boîtes aux lettres recevant du courrier définies."

#: main.c:1311
msgid "Mailbox is empty."
msgstr "La boîte aux lettres est vide."

# , c-format
#: mbox.c:131 mbox.c:294 mh.c:1298 mx.c:645
#, c-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Lecture de %s..."

#: mbox.c:169 mbox.c:227
msgid "Mailbox is corrupt!"
msgstr "La boîte aux lettres est altérée !"

# , c-format
#: mbox.c:484
#, c-format
msgid "Couldn't lock %s\n"
msgstr "Impossible de verrouiller %s\n"

#: mbox.c:529 mbox.c:544
msgid "Can't write message"
msgstr "Impossible d'écrire le message"

#: mbox.c:785
msgid "Mailbox was corrupted!"
msgstr "La boîte aux lettres a été altérée !"

#: mbox.c:867 mbox.c:1126
msgid "Fatal error! Could not reopen mailbox!"
msgstr "Erreur fatale ! La boîte aux lettres n'a pas pu être réouverte !"

#: mbox.c:918
msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
msgstr "sync : BAL modifiée, mais pas de message modifié ! (signalez ce bug)"

# , c-format
#. L10N: Displayed before/as a mailbox is being synced
#: mbox.c:942 mh.c:2007 mx.c:743
#, c-format
msgid "Writing %s..."
msgstr "Écriture de %s..."

#: mbox.c:1077
msgid "Committing changes..."
msgstr "Écriture des changements..."

# , c-format
#: mbox.c:1112
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
msgstr "Erreur d'écriture ! Boîte aux lettres partielle sauvée dans %s"

#: mbox.c:1181
msgid "Could not reopen mailbox!"
msgstr "La boîte aux lettres n'a pas pu être réouverte !"

#: mbox.c:1208
msgid "Reopening mailbox..."
msgstr "Réouverture de la boîte aux lettres..."

#: menu.c:442
msgid "Jump to: "
msgstr "Aller à : "

#: menu.c:451
msgid "Invalid index number."
msgstr "Numéro d'index invalide."

#: menu.c:455 menu.c:477 menu.c:542 menu.c:585 menu.c:601 menu.c:612 menu.c:623
#: menu.c:634 menu.c:647 menu.c:660 menu.c:1185
msgid "No entries."
msgstr "Pas d'entrées."

#: menu.c:474
msgid "You cannot scroll down farther."
msgstr "Défilement vers le bas impossible."

#: menu.c:492
msgid "You cannot scroll up farther."
msgstr "Défilement vers le haut impossible."

#: menu.c:535
msgid "You are on the first page."
msgstr "Vous êtes sur la première page."

#: menu.c:536
msgid "You are on the last page."
msgstr "Vous êtes sur la dernière page."

#: menu.c:671
msgid "You are on the last entry."
msgstr "Vous êtes sur la dernière entrée."

#: menu.c:682
msgid "You are on the first entry."
msgstr "Vous êtes sur la première entrée."

#: menu.c:849 pager.c:2240 pattern.c:1626
msgid "Search for: "
msgstr "Rechercher : "

#: menu.c:849 pager.c:2240 pattern.c:1626
msgid "Reverse search for: "
msgstr "Rechercher en arrière : "

#: menu.c:893 pager.c:2193 pager.c:2215 pager.c:2335 pattern.c:1742
msgid "Not found."
msgstr "Non trouvé."

#: menu.c:1048
msgid "No tagged entries."
msgstr "Pas d'entrées marquées."

#: menu.c:1149
msgid "Search is not implemented for this menu."
msgstr "La recherche n'est pas implémentée pour ce menu."

#: menu.c:1154
msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
msgstr "Le saut n'est pas implémenté pour les dialogues."

#: menu.c:1188
msgid "Tagging is not supported."
msgstr "Le marquage n'est pas supporté."

# , c-format
#: mh.c:1278
#, c-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Lecture de %s..."

#: mh.c:1623 mh.c:1716
msgid "Could not flush message to disk"
msgstr "Impossible de recopier le message physiquement sur le disque (flush)"

#: mh.c:1670
msgid "_maildir_commit_message(): unable to set time on file"
msgstr "_maildir_commit_message() : impossible de fixer l'heure du fichier"

#: mutt_sasl.c:196
msgid "Unknown SASL profile"
msgstr "Profil SASL inconnu"

# , c-format
#: mutt_sasl.c:232
msgid "Error allocating SASL connection"
msgstr "Erreur lors de l'allocation de la connexion SASL"

#: mutt_sasl.c:243
msgid "Error setting SASL security properties"
msgstr "Erreur lors de la mise en place des propriétés de sécurité SASL"

#: mutt_sasl.c:254
msgid "Error setting SASL external security strength"
msgstr "Erreur lors de la mise en place de la force de sécurité externe"

#: mutt_sasl.c:264
msgid "Error setting SASL external user name"
msgstr "Erreur lors de la mise en place du nom d'utilisateur externe"

# , c-format
#: mutt_socket.c:160
#, c-format
msgid "Connection to %s closed"
msgstr "Connexion à %s fermée"

#: mutt_socket.c:279
msgid "SSL is unavailable."
msgstr "SSL n'est pas disponible."

#: mutt_socket.c:311
msgid "Preconnect command failed."
msgstr "La commande Preconnect a échoué."

# , c-format
#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:418
#, c-format
msgid "Error talking to %s (%s)"
msgstr "Erreur en parlant à %s (%s)"

#: mutt_socket.c:500 mutt_socket.c:559
#, c-format
msgid "Bad IDN \"%s\"."
msgstr "Mauvais IDN « %s »."

# , c-format
#: mutt_socket.c:508 mutt_socket.c:567
#, c-format
msgid "Looking up %s..."
msgstr "Recherche de %s..."

# , c-format
#: mutt_socket.c:518 mutt_socket.c:577
#, c-format
msgid "Could not find the host \"%s\""
msgstr "Impossible de trouver la machine \"%s\""

# , c-format
#: mutt_socket.c:524 mutt_socket.c:583
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "Connexion à %s..."

# , c-format
#: mutt_socket.c:607
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)."
msgstr "Impossible de se connecter à %s (%s)."

#: mutt_ssl.c:261 mutt_ssl.c:522
msgid "Warning: error enabling ssl_verify_partial_chains"
msgstr "Attention : erreur lors de l'activation de ssl_verify_partial_chains"

#: mutt_ssl.c:342
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
msgstr "Impossible de trouver assez d'entropie sur votre système"

#: mutt_ssl.c:371
#, c-format
msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
msgstr "Remplissage du tas d'entropie : %s...\n"

#: mutt_ssl.c:379
#, c-format
msgid "%s has insecure permissions!"
msgstr "%s a des droits d'accès peu sûrs !"

#: mutt_ssl.c:398
msgid "SSL disabled due to the lack of entropy"
msgstr "SSL désactivé par manque d'entropie"

#. L10N: an SSL context is a data structure returned by the OpenSSL
#. *    function SSL_CTX_new(). In this case it returned NULL: an
#. *    error condition.
#.
#: mutt_ssl.c:465
msgid "Unable to create SSL context"
msgstr "Impossible de créer le contexte SSL"

#. L10N: This is a warning when trying to set the host name for
#. * TLS Server Name Indication (SNI). This allows the server to present
#. * the correct certificate if it supports multiple hosts.
#: mutt_ssl.c:582 mutt_ssl_gnutls.c:426
msgid "Warning: unable to set TLS SNI host name"
msgstr "Attention : impossible de fixer le nom d'hôte TLS SNI"

#: mutt_ssl.c:593
msgid "I/O error"
msgstr "erreur d'E/S"

#: mutt_ssl.c:602
#, c-format
msgid "SSL failed: %s"
msgstr "SSL a échoué : %s"

# , c-format
#. L10N:
#. %1$s is version (e.g. "TLSv1.2")
#. %2$s is cipher_version (e.g. "TLSv1/SSLv3")
#. %3$s is cipher_name (e.g. "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256")
#: mutt_ssl.c:612
#, c-format
msgid "%s connection using %s (%s)"
msgstr "Connexion %s utilisant %s (%s)"

#: mutt_ssl.c:741
msgid "Unknown"
msgstr "Inconnu"

# , c-format
#: mutt_ssl.c:754 mutt_ssl_gnutls.c:613
#, c-format
msgid "[unable to calculate]"
msgstr "[impossible de calculer]"

# , c-format
#: mutt_ssl.c:772 mutt_ssl_gnutls.c:636
msgid "[invalid date]"
msgstr "[date invalide]"

#: mutt_ssl.c:841
msgid "Server certificate is not yet valid"
msgstr "Le certificat du serveur n'est pas encore valide"

#: mutt_ssl.c:851
msgid "Server certificate has expired"
msgstr "Le certificat du serveur a expiré"

#: mutt_ssl.c:1000
msgid "cannot get certificate subject"
msgstr "impossible d'obtenir le détenteur du certificat (subject)"

#: mutt_ssl.c:1010 mutt_ssl.c:1019
msgid "cannot get certificate common name"
msgstr "impossible d'obtenir le nom du détenteur du certificat (CN)"

#: mutt_ssl.c:1034
#, c-format
msgid "certificate owner does not match hostname %s"
msgstr "le propriétaire du certificat ne correspond pas au nom %s"

#: mutt_ssl.c:1141
#, c-format
msgid "Certificate host check failed: %s"
msgstr "Échec de vérification de machine : %s"

#: mutt_ssl.c:1206 mutt_ssl_gnutls.c:852
msgid "This certificate belongs to:"
msgstr "Ce certificat appartient à :"

#: mutt_ssl.c:1214 mutt_ssl_gnutls.c:891
msgid "This certificate was issued by:"
msgstr "Ce certificat a été émis par :"

#: mutt_ssl.c:1222 mutt_ssl_gnutls.c:930
#, c-format
msgid "This certificate is valid"
msgstr "Ce certificat est valide"

#: mutt_ssl.c:1223 mutt_ssl_gnutls.c:933
#, c-format
msgid "  from %s"
msgstr "   de %s"

#: mutt_ssl.c:1225 mutt_ssl_gnutls.c:937
#, c-format
msgid "   to %s"
msgstr "   à %s"

#: mutt_ssl.c:1231 mutt_ssl_gnutls.c:942
#, c-format
msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
msgstr "Empreinte SHA1 : %s"

#: mutt_ssl.c:1237 mutt_ssl.c:1239 mutt_ssl_gnutls.c:948 mutt_ssl_gnutls.c:950
msgid "SHA256 Fingerprint: "
msgstr "Empreinte SHA256 : "

#: mutt_ssl.c:1242 mutt_ssl_gnutls.c:986
#, c-format
msgid "SSL Certificate check (certificate %d of %d in chain)"
msgstr "Vérification du certificat SSL (certificat %d sur %d dans la chaîne)"

#. L10N:
#. * These four letters correspond to the choices in the next four strings:
#. * (r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always, (s)kip.
#. * These prompts are the interactive certificate confirmation prompts for
#. * an OpenSSL connection.
#.
#: mutt_ssl.c:1268
msgid "roas"
msgstr "ruas"

#: mutt_ssl.c:1272
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always, (s)kip"
msgstr "(r)ejeter, accepter (u)ne fois, (a)ccepter toujours, (s)auter"

#: mutt_ssl.c:1274 mutt_ssl_gnutls.c:995
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
msgstr "(r)ejeter, accepter (u)ne fois, (a)ccepter toujours"

#: mutt_ssl.c:1279
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (s)kip"
msgstr "(r)ejeter, accepter (u)ne fois, (s)auter"

#: mutt_ssl.c:1281 mutt_ssl_gnutls.c:1006
msgid "(r)eject, accept (o)nce"
msgstr "(r)ejeter, accepter (u)ne fois"

#: mutt_ssl.c:1314 mutt_ssl_gnutls.c:1065
msgid "Warning: Couldn't save certificate"
msgstr "Attention : le certificat n'a pas pu être sauvé"

#: mutt_ssl.c:1319 mutt_ssl_gnutls.c:1070
msgid "Certificate saved"
msgstr "Certificat sauvé"

#: mutt_ssl_gnutls.c:138 mutt_ssl_gnutls.c:166
msgid "Error: no TLS socket open"
msgstr "Erreur : pas de socket TLS ouverte"

#: mutt_ssl_gnutls.c:315 mutt_ssl_gnutls.c:354
msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
msgstr ""
"Tous les protocoles disponibles pour une connexion TLS/SSL sont désactivés"

#: mutt_ssl_gnutls.c:360
msgid "Explicit ciphersuite selection via $ssl_ciphers not supported"
msgstr ""
"Sélection de suite cryptographique explicite via $ssl_ciphers non supportée"

# , c-format
#: mutt_ssl_gnutls.c:478
#, c-format
msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
msgstr "Connexion SSL/TLS utilisant %s (%s/%s/%s)"

#: mutt_ssl_gnutls.c:704 mutt_ssl_gnutls.c:831
msgid "Error initialising gnutls certificate data"
msgstr "Erreur d'initialisation des données du certificat gnutls"

#: mutt_ssl_gnutls.c:711 mutt_ssl_gnutls.c:838
msgid "Error processing certificate data"
msgstr "Erreur de traitement des données du certificat"

#: mutt_ssl_gnutls.c:955
msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
msgstr "ATTENTION ! Le certificat du serveur n'est pas encore valide"

#: mutt_ssl_gnutls.c:960
msgid "WARNING: Server certificate has expired"
msgstr "ATTENTION ! Le certificat du serveur a expiré"

#: mutt_ssl_gnutls.c:965
msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
msgstr "ATTENTION ! Le certificat du serveur a été révoqué"

#: mutt_ssl_gnutls.c:970
msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
msgstr "ATTENTION ! Le nom du serveur ne correspond pas au certificat"

#: mutt_ssl_gnutls.c:975
msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
msgstr "ATTENTION ! Le signataire du certificat du serveur n'est pas un CA"

#: mutt_ssl_gnutls.c:981
msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
msgstr ""
"Attention : le certificat du serveur a été signé avec un algorithme peu sûr"

#. L10N:
#. * These three letters correspond to the choices in the string:
#. * (r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always.
#. * This is an interactive certificate confirmation prompt for
#. * a GNUTLS connection.
#.
#: mutt_ssl_gnutls.c:1002
msgid "roa"
msgstr "rua"

#. L10N:
#. * These two letters correspond to the choices in the string:
#. * (r)eject, accept (o)nce.
#. * These is an interactive certificate confirmation prompt for
#. * a GNUTLS connection.
#.
#: mutt_ssl_gnutls.c:1013
msgid "ro"
msgstr "ru"

#: mutt_ssl_gnutls.c:1099 mutt_ssl_gnutls.c:1134 mutt_ssl_gnutls.c:1144
msgid "Unable to get certificate from peer"
msgstr "Impossible d'obtenir le certificat de la machine distante"

#: mutt_ssl_gnutls.c:1105
#, c-format
msgid "Certificate verification error (%s)"
msgstr "Erreur de vérification du certificat (%s)"

#: mutt_ssl_gnutls.c:1114
msgid "Certificate is not X.509"
msgstr "Le certificat n'est pas de type X.509"

# , c-format
#: mutt_tunnel.c:73
#, c-format
msgid "Connecting with \"%s\"..."
msgstr "Connexion avec \"%s\"..."

#: mutt_tunnel.c:149
#, c-format
msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
msgstr "Le tunnel vers %s a renvoyé l'erreur %d (%s)"

# , c-format
#: mutt_tunnel.c:171 mutt_tunnel.c:195
#, c-format
msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
msgstr "Erreur de tunnel en parlant à %s : %s"

#. L10N:
#. Means "The path you specified as the destination file is a directory."
#. See the msgid "Save to file: " (alias.c, recvattach.c)
#: muttlib.c:1054
msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
msgstr ""
"Le fichier est un répertoire, sauver dans celui-ci ? [(o)ui, (n)on, (t)ous]"

#: muttlib.c:1054
msgid "yna"
msgstr "ont"

#. L10N:
#. Means "The path you specified as the destination file is a directory."
#. See the msgid "Save to file: " (alias.c, recvattach.c)
#: muttlib.c:1073
msgid "File is a directory, save under it?"
msgstr "Le fichier est un répertoire, sauver dans celui-ci ?"

#: muttlib.c:1077
msgid "File under directory: "
msgstr "Fichier dans le répertoire : "

#: muttlib.c:1086
msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
msgstr "Le fichier existe, écras(e)r, (c)oncaténer ou (a)nnuler ?"

#: muttlib.c:1086
msgid "oac"
msgstr "eca"

#: muttlib.c:1691
msgid "Can't save message to POP mailbox."
msgstr "Impossible de sauver le message dans la boîte aux lettres POP."

# , c-format
#: muttlib.c:1700
#, c-format
msgid "Append messages to %s?"
msgstr "Ajouter les messages à %s ?"

# , c-format
#: muttlib.c:1712
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox!"
msgstr "%s n'est pas une boîte aux lettres !"

# , c-format
#: mx.c:151
#, c-format
msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
msgstr "Nombre d'essais de verrouillage dépassé, enlever le verrou pour %s ?"

# , c-format
#: mx.c:163
#, c-format
msgid "Can't dotlock %s.\n"
msgstr "Impossible de verrouiller %s avec dotlock.\n"

#: mx.c:219
msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
msgstr "Délai dépassé lors de la tentative de verrouillage fcntl !"

# , c-format
#: mx.c:225
#, c-format
msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
msgstr "Attente du verrouillage fcntl... %d"

#: mx.c:252
msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
msgstr "Délai dépassé lors de la tentative de verrouillage flock !"

# , c-format
#: mx.c:259
#, c-format
msgid "Waiting for flock attempt... %d"
msgstr "Attente de la tentative de flock... %d"

#. L10N: Displayed if a mailbox sync fails
#: mx.c:750
#, c-format
msgid "Unable to write %s!"
msgstr "Impossible d'écrire %s !"

# , c-format
#: mx.c:783
msgid "message(s) not deleted"
msgstr "message(s) non effacé(s)"

# , c-format
#: mx.c:816
msgid "Can't open trash folder"
msgstr "Impossible d'ouvrir la corbeille"

# , c-format
#: mx.c:868
#, c-format
msgid "Move %d read messages to %s?"
msgstr "Déplacer %d messages lus dans %s ?"

# , c-format
#: mx.c:885 mx.c:1189
#, c-format
msgid "Purge %d deleted message?"
msgstr "Effacer %d message marqué à effacer ?"

# , c-format
#: mx.c:885 mx.c:1189
#, c-format
msgid "Purge %d deleted messages?"
msgstr "Effacer %d messages marqués à effacer ?"

# , c-format
#: mx.c:906
#, c-format
msgid "Moving read messages to %s..."
msgstr "Déplacement des messages lus dans %s..."

#: mx.c:967 mx.c:1180
msgid "Mailbox is unchanged."
msgstr "La boîte aux lettres est inchangée."

# , c-format
#: mx.c:1020
#, c-format
msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
msgstr "%d gardé(s), %d déplacé(s), %d effacé(s)."

# , c-format
#: mx.c:1023 mx.c:1241
#, c-format
msgid "%d kept, %d deleted."
msgstr "%d gardé(s), %d effacé(s)."

# , c-format
#: mx.c:1164
#, c-format
msgid " Press '%s' to toggle write"
msgstr " Appuyez sur '%s' pour inverser l'écriture autorisée"

#: mx.c:1166
msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
msgstr "Utilisez 'toggle-write' pour réautoriser l'écriture !"

# , c-format
#: mx.c:1168
#, c-format
msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
msgstr "La boîte aux lettres est protégée contre l'écriture. %s"

#: mx.c:1235
msgid "Mailbox checkpointed."
msgstr "Boîte aux lettres vérifiée."

#: pager.c:1574
msgid "PrevPg"
msgstr "PgPréc"

#: pager.c:1575
msgid "NextPg"
msgstr "PgSuiv"

#: pager.c:1579
msgid "View Attachm."
msgstr "Voir attach."

#: pager.c:1582
msgid "Next"
msgstr "Suivant"

#: pager.c:2094 pager.c:2125 pager.c:2157 pager.c:2449
msgid "Bottom of message is shown."
msgstr "La fin du message est affichée."

#: pager.c:2110 pager.c:2132 pager.c:2139 pager.c:2146
msgid "Top of message is shown."
msgstr "Le début du message est affiché."

#: pager.c:2382
msgid "Help is currently being shown."
msgstr "L'aide est actuellement affichée."

#: pager.c:2416
msgid "No more quoted text."
msgstr "Il n'y a plus de texte cité."

#: pager.c:2429
msgid "No more unquoted text after quoted text."
msgstr "Il n'y a plus de texte non cité après le texte cité."

#: parse.c:600
msgid "multipart message has no boundary parameter!"
msgstr "le message multipart n'a pas de paramètre boundary !"

# , c-format
#: pattern.c:268 pattern.c:720
#, c-format
msgid "Error in expression: %s"
msgstr "Erreur dans l'expression : %s"

#: pattern.c:274 pattern.c:725
msgid "Empty expression"
msgstr "Expression vide"

# , c-format
#: pattern.c:402
#, c-format
msgid "Invalid day of month: %s"
msgstr "Quantième invalide : %s"

# , c-format
#: pattern.c:416
#, c-format
msgid "Invalid month: %s"
msgstr "Mois invalide : %s"

# , c-format
#: pattern.c:578
#, c-format
msgid "Invalid relative date: %s"
msgstr "Date relative invalide : %s"

# , c-format
#: pattern.c:849 pattern.c:1017
#, c-format
msgid "error in pattern at: %s"
msgstr "erreur dans le motif à : %s"

#: pattern.c:876
#, c-format
msgid "missing pattern: %s"
msgstr "motif manquant : %s"

# , c-format
#: pattern.c:895
#, c-format
msgid "mismatched brackets: %s"
msgstr "parenthésage incorrect : %s"

# , c-format
#: pattern.c:955
#, c-format
msgid "%c: invalid pattern modifier"
msgstr "%c : modificateur de motif invalide"

# , c-format
#: pattern.c:961
#, c-format
msgid "%c: not supported in this mode"
msgstr "%c : non supporté dans ce mode"

#: pattern.c:974
msgid "missing parameter"
msgstr "paramètre manquant"

# , c-format
#: pattern.c:990
#, c-format
msgid "mismatched parenthesis: %s"
msgstr "parenthésage incorrect : %s"

#: pattern.c:1024
msgid "empty pattern"
msgstr "motif vide"

# , c-format
#: pattern.c:1416
#, c-format
msgid "error: unknown op %d (report this error)."
msgstr "erreur : opération inconnue %d (signalez cette erreur)."

#: pattern.c:1499 pattern.c:1647
msgid "Compiling search pattern..."
msgstr "Compilation du motif de recherche..."

#: pattern.c:1518
msgid "Executing command on matching messages..."
msgstr "Exécution de la commande sur les messages correspondants..."

#: pattern.c:1588
msgid "No messages matched criteria."
msgstr "Aucun message ne correspond au critère."

#: pattern.c:1678
msgid "Searching..."
msgstr "Recherche..."

#: pattern.c:1691
msgid "Search hit bottom without finding match"
msgstr "Fin atteinte sans rien avoir trouvé"

#: pattern.c:1702
msgid "Search hit top without finding match"
msgstr "Début atteint sans rien avoir trouvé"

#: pattern.c:1734
msgid "Search interrupted."
msgstr "Recherche interrompue."

#: pgp.c:91
msgid "Enter PGP passphrase:"
msgstr "Entrez la phrase de passe PGP :"

#: pgp.c:105
msgid "PGP passphrase forgotten."
msgstr "Phrase de passe PGP oubliée."

#: pgp.c:533
msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
msgstr "[-- Erreur : impossible de créer le sous-processus PGP ! --]\n"

#: pgp.c:580 pgp.c:850 pgp.c:999
msgid ""
"[-- End of PGP output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Fin de sortie PGP --]\n"
"\n"

#. L10N: You will see this error message if (1) you are decrypting
#. (not encrypting) something and (2) it is a plaintext. So the
#. message does not mean "You failed to encrypt the message."
#.
#: pgp.c:669
msgid "PGP message is not encrypted."
msgstr "Le message PGP n'est pas chiffré."

#: pgp.c:895
msgid "Internal error. Please submit a bug report."
msgstr "Erreur interne. Veuillez soumettre un rapport de bug."

#: pgp.c:956
msgid ""
"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Erreur : impossible de créer un sous-processus PGP ! --]\n"
"\n"

#: pgp.c:987 pgp.c:1011 smime.c:1942
msgid "Decryption failed"
msgstr "Le déchiffrement a échoué"

#: pgp.c:1246
msgid "Can't open PGP subprocess!"
msgstr "Impossible d'ouvrir le sous-processus PGP !"

#: pgp.c:1680
msgid "Can't invoke PGP"
msgstr "Impossible d'invoquer PGP"

#: pgp.c:1784
#, c-format
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, %s format, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
msgstr "Signer pgp, En tant que, format %s, Rien, ou mode Oppenc inactif ? "

#: pgp.c:1785 pgp.c:1815 pgp.c:1837
msgid "PGP/M(i)ME"
msgstr "pgp/mIme"

#: pgp.c:1785 pgp.c:1815 pgp.c:1837
msgid "(i)nline"
msgstr "en lIgne"

#. L10N: The 'f' is from "forget it", an old undocumented synonym of
#. 'clear'. Please use a corresponding letter in your language.
#. Alternatively, you may duplicate the letter 'c' is translated to.
#. This comment also applies to the five following letter sequences.
#: pgp.c:1791
msgid "safcoi"
msgstr "serroi"

#: pgp.c:1796
msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
msgstr "Signer pgp, En tant que, Rien, ou mode Oppenc inactif ? "

#: pgp.c:1797
msgid "safco"
msgstr "serro"

#: pgp.c:1814
#, c-format
msgid ""
"PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, (c)lear, or (o)ppenc "
"mode? "
msgstr ""
"Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, format %s, Rien, ou Oppenc ? "

#: pgp.c:1817
msgid "esabfcoi"
msgstr "csedrroi"

#: pgp.c:1822
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or (o)ppenc mode? "
msgstr "Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, Rien, ou mode Oppenc ? "

#: pgp.c:1823
msgid "esabfco"
msgstr "csedrro"

#: pgp.c:1836
#, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear? "
msgstr "Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, format %s, ou Rien ? "

#: pgp.c:1839
msgid "esabfci"
msgstr "csedrri"

#: pgp.c:1844
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
msgstr "Chiffrer pgp, Signer, En tant que, les Deux, ou Rien ? "

#: pgp.c:1845
msgid "esabfc"
msgstr "csedrr"

#: pgpinvoke.c:314
msgid "Fetching PGP key..."
msgstr "Récupération de la clé PGP..."

#: pgpkey.c:491
msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
msgstr ""
"Toutes les clés correspondantes sont expirées, révoquées, ou désactivées."

#: pgpkey.c:533
#, c-format
msgid "PGP keys matching <%s>."
msgstr "Clés PGP correspondant à <%s>."

#: pgpkey.c:535
#, c-format
msgid "PGP keys matching \"%s\"."
msgstr "Clés PGP correspondant à \"%s\"."

#: pgpkey.c:554 pgpkey.c:746
msgid "Can't open /dev/null"
msgstr "Impossible d'ouvrir /dev/null"

# , c-format
#: pgpkey.c:778
#, c-format
msgid "PGP Key %s."
msgstr "Clé PGP %s."

#: pop.c:121 pop_lib.c:211
msgid "Command TOP is not supported by server."
msgstr "La commande TOP n'est pas supportée par le serveur."

#: pop.c:148
msgid "Can't write header to temporary file!"
msgstr "Impossible d'écrire l'en-tête dans le fichier temporaire !"

#: pop.c:299 pop_lib.c:213
msgid "Command UIDL is not supported by server."
msgstr "La commande UIDL n'est pas supportée par le serveur."

#: pop.c:319
#, c-format
msgid "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."
msgstr "%d messages ont été perdus. Essayez de rouvrir la boîte aux lettres."

#: pop.c:434 pop.c:848
#, c-format
msgid "%s is an invalid POP path"
msgstr "%s est un chemin POP invalide"

#: pop.c:478
msgid "Fetching list of messages..."
msgstr "Récupération de la liste des messages..."

#: pop.c:636
msgid "Can't write message to temporary file!"
msgstr "Impossible d'écrire le message dans le fichier temporaire !"

# , c-format
#: pop.c:709
msgid "Marking messages deleted..."
msgstr "Marquage des messages à effacer..."

#: pop.c:787 pop.c:868
msgid "Checking for new messages..."
msgstr "Recherche de nouveaux messages..."

#: pop.c:832
msgid "POP host is not defined."
msgstr "Le serveur POP n'est pas défini."

#: pop.c:896
msgid "No new mail in POP mailbox."
msgstr "Aucun nouveau message dans la boîte aux lettres POP."

#: pop.c:903
msgid "Delete messages from server?"
msgstr "Effacer les messages sur le serveur ?"

# , c-format
#: pop.c:905
#, c-format
msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
msgstr "Lecture de nouveaux messages (%d octets)..."

#: pop.c:947
msgid "Error while writing mailbox!"
msgstr "Erreur à l'écriture de la boîte aux lettres !"

# , c-format
#: pop.c:951
#, c-format
msgid "%s [%d of %d messages read]"
msgstr "%s [%d messages lus sur %d]"

#: pop.c:974 pop_lib.c:379
msgid "Server closed connection!"
msgstr "Le serveur a fermé la connexion !"

#: pop_auth.c:88
msgid "Authenticating (SASL)..."
msgstr "Authentification (SASL)..."

#: pop_auth.c:224
msgid "POP timestamp is invalid!"
msgstr "L'horodatage POP est invalide !"

#: pop_auth.c:229
msgid "Authenticating (APOP)..."
msgstr "Authentification (APOP)..."

#: pop_auth.c:252
msgid "APOP authentication failed."
msgstr "L'authentification APOP a échoué."

#: pop_auth.c:291
msgid "Command USER is not supported by server."
msgstr "La commande USER n'est pas supportée par le serveur."

#: pop_auth.c:330 smtp.c:694
msgid "Authenticating (OAUTHBEARER)..."
msgstr "Authentification (OAUTHBEARER)..."

#: pop_auth.c:369
msgid "Authentication failed."
msgstr "L'authentification a échoué."

# , c-format
#: pop_lib.c:57
#, c-format
msgid "Invalid POP URL: %s\n"
msgstr "URL POP invalide : %s\n"

#: pop_lib.c:209
msgid "Unable to leave messages on server."
msgstr "Impossible de laisser les messages sur le serveur."

# , c-format
#: pop_lib.c:239
#, c-format
msgid "Error connecting to server: %s"
msgstr "Erreur de connexion au serveur : %s"

#: pop_lib.c:393
msgid "Closing connection to POP server..."
msgstr "Fermeture de la connexion au serveur POP..."

# , c-format
#: pop_lib.c:572
msgid "Verifying message indexes..."
msgstr "Vérification des index des messages..."

#: pop_lib.c:594
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "Connexion perdue. Se reconnecter au serveur POP ?"

#: postpone.c:165
msgid "Postponed Messages"
msgstr "Messages ajournés"

#: postpone.c:248 postpone.c:257
msgid "No postponed messages."
msgstr "Pas de message ajourné."

#: postpone.c:459 postpone.c:480 postpone.c:514
msgid "Illegal crypto header"
msgstr "En-tête crypto illégal"

#: postpone.c:500
msgid "Illegal S/MIME header"
msgstr "En-tête S/MIME illégal"

#: postpone.c:598 postpone.c:709 postpone.c:732
msgid "Decrypting message..."
msgstr "Déchiffrement du message..."

#: postpone.c:602 postpone.c:714 postpone.c:737
msgid "Decryption failed."
msgstr "Le déchiffrement a échoué."

#: query.c:50
msgid "New Query"
msgstr "Nouvelle requête"

#: query.c:51
msgid "Make Alias"
msgstr "Créer un alias"

#: query.c:114
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Attente de la réponse..."

#: query.c:260 query.c:289
msgid "Query command not defined."
msgstr "Commande de requête non définie."

#: query.c:319 query.c:352
msgid "Query: "
msgstr "Requête : "

# , c-format
#: query.c:327 query.c:361
#, c-format
msgid "Query '%s'"
msgstr "Requête '%s'"

#: recvattach.c:60
msgid "Pipe"
msgstr "Pipe"

#: recvattach.c:61
msgid "Print"
msgstr "Imprimer"

#: recvattach.c:481
msgid "Saving..."
msgstr "On sauve..."

#: recvattach.c:484 recvattach.c:578
msgid "Attachment saved."
msgstr "Attachement sauvé."

# , c-format
#: recvattach.c:590
#, c-format
msgid "WARNING! You are about to overwrite %s, continue?"
msgstr "ATTENTION ! Vous allez écraser %s, continuer ?"

#: recvattach.c:609
msgid "Attachment filtered."
msgstr "Attachement filtré."

#: recvattach.c:683
msgid "Filter through: "
msgstr "Filtrer avec : "

#: recvattach.c:683
msgid "Pipe to: "
msgstr "Passer à la commande : "

# , c-format
#: recvattach.c:721
#, c-format
msgid "I don't know how to print %s attachments!"
msgstr "Je ne sais pas comment imprimer %s attachements !"

#: recvattach.c:787
msgid "Print tagged attachment(s)?"
msgstr "Imprimer l(es) attachement(s) marqué(s) ?"

#: recvattach.c:787
msgid "Print attachment?"
msgstr "Imprimer l'attachement ?"

#: recvattach.c:847
msgid "Structural changes to decrypted attachments are not supported"
msgstr ""
"Les changements structurels sur attachements déchiffrés ne sont pas supportés"

#: recvattach.c:1004
msgid "Can't decrypt encrypted message!"
msgstr "Impossible de déchiffrer le message chiffré !"

#: recvattach.c:1131
msgid "Attachments"
msgstr "Attachements"

#: recvattach.c:1169
msgid "There are no subparts to show!"
msgstr "Il n'y a pas de sous-parties à montrer !"

#: recvattach.c:1224
msgid "Can't delete attachment from POP server."
msgstr "Impossible d'effacer l'attachement depuis le serveur POP."

#: recvattach.c:1232
msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
msgstr "L'effacement d'attachements de messages chiffrés n'est pas supporté."

#: recvattach.c:1238
msgid ""
"Deletion of attachments from signed messages may invalidate the signature."
msgstr ""
"L'effacement d'attachements de messages signés peut invalider la signature."

#: recvattach.c:1255 recvattach.c:1272
msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
msgstr "Seul l'effacement d'attachements multipart est supporté."

#: recvcmd.c:43
msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
msgstr "Vous ne pouvez renvoyer que des parties message/rfc822."

#: recvcmd.c:239
msgid "Error bouncing message!"
msgstr "Erreur en renvoyant le message !"

#: recvcmd.c:239
msgid "Error bouncing messages!"
msgstr "Erreur en renvoyant les messages !"

#: recvcmd.c:447
#, c-format
msgid "Can't open temporary file %s."
msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier temporaire %s."

#: recvcmd.c:478
msgid "Forward as attachments?"
msgstr "Faire suivre sous forme d'attachements ?"

#: recvcmd.c:492
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-forward the others?"
msgstr ""
"Impossible de décoder tous les attachements marqués. Faire suivre les "
"autres ?"

#: recvcmd.c:618
msgid "Forward MIME encapsulated?"
msgstr "Faire suivre en MIME encapsulé ?"

# , c-format
#: recvcmd.c:626 recvcmd.c:921
#, c-format
msgid "Can't create %s."
msgstr "Impossible de créer %s."

#. L10N: You will see this error message if you invoke <compose-to-sender>
#. when you are on a normal attachment.
#.
#: recvcmd.c:720
msgid "You may only compose to sender with message/rfc822 parts."
msgstr ""
"Vous ne pouvez composer à l'expéditeur qu'avec des parties message/rfc822."

#: recvcmd.c:794
msgid "Can't find any tagged messages."
msgstr "Aucun message marqué n'a pu être trouvé."

#: recvcmd.c:815 send.c:740
msgid "No mailing lists found!"
msgstr "Pas de liste de diffusion trouvée !"

#: recvcmd.c:900
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-encapsulate the others?"
msgstr ""
"Impossible de décoder ts les attachements marqués. MIME-encapsuler les "
"autres ?"

#: remailer.c:481
msgid "Append"
msgstr "Ajouter"

#: remailer.c:482
msgid "Insert"
msgstr "Insérer"

#: remailer.c:483
msgid "Delete"
msgstr "Retirer"

#: remailer.c:485
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: remailer.c:512
msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
msgstr "Impossible d'obtenir le type2.list du mixmaster !"

#: remailer.c:535
msgid "Select a remailer chain."
msgstr "Sélectionner une chaîne de redistributeurs de courrier."

#: remailer.c:595
#, c-format
msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
msgstr "Erreur : %s ne peut pas être utilisé comme redistributeur final."

#: remailer.c:625
#, c-format
msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
msgstr "Les chaînes mixmaster sont limitées à %d éléments."

#: remailer.c:648
msgid "The remailer chain is already empty."
msgstr "La chaîne de redistributeurs de courrier est déjà vide."

#: remailer.c:658
msgid "You already have the first chain element selected."
msgstr "Le premier élément de la chaîne est déjà sélectionné."

#: remailer.c:668
msgid "You already have the last chain element selected."
msgstr "Le dernier élément de la chaîne est déjà sélectionné."

#: remailer.c:708
msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
msgstr "Le mixmaster n'accepte pas les en-têtes Cc et Bcc."

#: remailer.c:732
msgid ""
"Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
msgstr ""
"Donnez une valeur correcte à hostname quand vous utilisez le mixmaster !"

# , c-format
#: remailer.c:766
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
msgstr "Erreur en envoyant le message, fils terminé avec le code %d.\n"

#: remailer.c:770
msgid "Error sending message."
msgstr "Erreur en envoyant le message."

# , c-format
#: rfc1524.c:176
#, c-format
msgid "Improperly formatted entry for type %s in \"%s\" line %d"
msgstr "Entrée incorrectement formatée pour le type %s dans \"%s\" ligne %d"

#: rfc1524.c:408
msgid "No mailcap path specified"
msgstr "Pas de chemin mailcap spécifié"

# , c-format
#: rfc1524.c:436
#, c-format
msgid "mailcap entry for type %s not found"
msgstr "Entrée mailcap pour le type %s non trouvée"

#: score.c:76
msgid "score: too few arguments"
msgstr "score : pas assez d'arguments"

#: score.c:85
msgid "score: too many arguments"
msgstr "score : trop d'arguments"

#: score.c:124
msgid "Error: score: invalid number"
msgstr "Erreur : score : nombre invalide"

#: send.c:252
msgid "No subject, abort?"
msgstr "Pas d'objet (Subject), abandonner ?"

#: send.c:254
msgid "No subject, aborting."
msgstr "Pas d'objet (Subject), abandon."

# , c-format
#. L10N:
#. Asks whether the user respects the reply-to header.
#. If she says no, mutt will reply to the from header's address instead.
#: send.c:501
#, c-format
msgid "Reply to %s%s?"
msgstr "Répondre à %s%s ?"

# , c-format
#: send.c:535
#, c-format
msgid "Follow-up to %s%s?"
msgstr "Suivi de la discussion à %s%s ?"

#: send.c:715
msgid "No tagged messages are visible!"
msgstr "Pas de messages marqués visibles !"

#: send.c:769
msgid "Include message in reply?"
msgstr "Inclure le message dans la réponse ?"

#: send.c:774
msgid "Including quoted message..."
msgstr "Inclusion du message cité..."

#: send.c:784
msgid "Could not include all requested messages!"
msgstr "Tous les messages demandés n'ont pas pu être inclus !"

#: send.c:798
msgid "Forward as attachment?"
msgstr "Faire suivre sous forme d'attachement ?"

#: send.c:802
msgid "Preparing forwarded message..."
msgstr "Préparation du message à faire suivre..."

# , c-format
#: send.c:1076
msgid "Fcc to an IMAP mailbox is not supported in batch mode"
msgstr "Fcc vers une boîte aux lettres IMAP n'est pas supporté en mode batch"

#: send.c:1092
msgid "Save attachments in Fcc?"
msgstr "Sauver les attachements dans Fcc ?"

#. L10N:
#. Called when saving to $record or Fcc failed after sending.
#. (r)etry tries the same mailbox again.
#. alternate (m)ailbox prompts for a different mailbox to try.
#. (s)kip aborts saving.
#.
#: send.c:1148
msgid "Fcc failed. (r)etry, alternate (m)ailbox, or (s)kip? "
msgstr "Fcc a échoué. (r)éessayer, autre (b)oîte aux lettres, ou (s)auter ? "

#. L10N:
#. These correspond to the "Fcc failed" multi-choice prompt
#. (r)etry, alternate (m)ailbox, or (s)kip.
#. Any similarity to famous leaders of the FSF is coincidental.
#.
#: send.c:1154
msgid "rms"
msgstr "rbs"

#. L10N:
#. This is the prompt to enter an "alternate (m)ailbox" when the
#. initial Fcc fails.
#.
#: send.c:1162
msgid "Fcc mailbox"
msgstr "Boîte aux lettres Fcc"

#: send.c:1339
msgid "Cannot postpone. $postponed is unset"
msgstr "Impossible d'ajourner. $postponed est non renseigné"

#: send.c:1451
msgid "Recall postponed message?"
msgstr "Rappeler un message ajourné ?"

#: send.c:1704
msgid "Edit forwarded message?"
msgstr "Éditer le message à faire suivre ?"

#: send.c:1753
msgid "Abort unmodified message?"
msgstr "Message non modifié. Abandonner ?"

#: send.c:1755
msgid "Aborted unmodified message."
msgstr "Message non modifié. Abandon."

#: send.c:1860
msgid "No crypto backend configured. Disabling message security setting."
msgstr ""
"Pas de backend crypto configuré. Désactivation de la sécurité du message."

#: send.c:1905
msgid "Message postponed."
msgstr "Message ajourné."

#: send.c:1916
msgid "No recipients are specified!"
msgstr "Aucun destinataire spécifié !"

#: send.c:1921
msgid "No recipients were specified."
msgstr "Aucun destinataire spécifié."

#: send.c:1937
msgid "No subject, abort sending?"
msgstr "Pas d'objet (Subject), abandonner l'envoi ?"

#: send.c:1941
msgid "No subject specified."
msgstr "Pas d'objet (Subject) spécifié."

#: send.c:1955
msgid "No attachments, abort sending?"
msgstr "Pas d'attachements, abandonner l'envoi ?"

#: send.c:1958
msgid "Attachment referenced in message is missing"
msgstr "L'attachement référencé dans le message est manquant"

#: send.c:2021 smtp.c:191
msgid "Sending message..."
msgstr "Envoi du message..."

#: send.c:2053
msgid "Could not send the message."
msgstr "Impossible d'envoyer le message."

#: send.c:2062
msgid "Mail sent."
msgstr "Message envoyé."

#: send.c:2062
msgid "Sending in background."
msgstr "Envoi en tâche de fond."

#: sendlib.c:428
msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
msgstr "Pas de paramètre boundary trouvé ! [signalez cette erreur]"

# , c-format
#: sendlib.c:458
#, c-format
msgid "%s no longer exists!"
msgstr "%s n'existe plus !"

# , c-format
#: sendlib.c:886
#, c-format
msgid "%s isn't a regular file."
msgstr "%s n'est pas un fichier ordinaire."

# , c-format
#: sendlib.c:1059
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "Impossible d'ouvrir %s"

#: sendlib.c:2403
msgid "$sendmail must be set in order to send mail."
msgstr "$sendmail doit avoir une valeur pour pouvoir envoyer du courrier."

# , c-format
#: sendlib.c:2502
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
msgstr "Erreur en envoyant le message, fils terminé avec le code %d (%s)."

#: sendlib.c:2508
msgid "Output of the delivery process"
msgstr "Sortie du processus de livraison"

#: sendlib.c:2666
#, c-format
msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
msgstr "Mauvais IDN %s lors de la préparation du resent-from."

# , c-format
#: signal.c:43
#, c-format
msgid "%s... Exiting.\n"
msgstr "%s... On quitte.\n"

# , c-format
#: signal.c:46 signal.c:49
#, c-format
msgid "Caught %s... Exiting.\n"
msgstr "Erreur %s... On quitte.\n"

# , c-format
#: signal.c:51
#, c-format
msgid "Caught signal %d... Exiting.\n"
msgstr "Signal %d... On quitte.\n"

#: smime.c:141
msgid "Enter S/MIME passphrase:"
msgstr "Entrez la phrase de passe S/MIME :"

#: smime.c:385
msgid "Trusted  "
msgstr "De confiance"

#: smime.c:388
msgid "Verified "
msgstr "Vérifiée  "

#: smime.c:391
msgid "Unverified"
msgstr "Non vérifiée"

#: smime.c:394
msgid "Expired  "
msgstr "Expirée   "

#: smime.c:397
msgid "Revoked  "
msgstr "Révoquée  "

# , c-format
#: smime.c:400
msgid "Invalid  "
msgstr "Invalide  "

#: smime.c:403
msgid "Unknown  "
msgstr "Inconnue  "

#: smime.c:435
#, c-format
msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
msgstr "Certificats S/MIME correspondant à \"%s\"."

#: smime.c:479
msgid "ID is not trusted."
msgstr "L'ID n'est pas de confiance."

# , c-format
#: smime.c:768
msgid "Enter keyID: "
msgstr "Entrez keyID : "

#: smime.c:915
#, c-format
msgid "No (valid) certificate found for %s."
msgstr "Pas de certificat (valide) trouvé pour %s."

#: smime.c:968 smime.c:998 smime.c:1065 smime.c:1109 smime.c:1174 smime.c:1249
msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
msgstr "Erreur : impossible de créer le sous-processus OpenSSL !"

#: smime.c:1237
msgid "Label for certificate: "
msgstr "Étiquette pour le certificat : "

#: smime.c:1327
msgid "no certfile"
msgstr "pas de certfile"

#: smime.c:1330
msgid "no mbox"
msgstr "pas de BAL"

#: smime.c:1474 smime.c:1633
msgid "No output from OpenSSL..."
msgstr "Pas de sortie pour OpenSSL..."

#: smime.c:1543
msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
msgstr "Impossible de signer : pas de clé spécifiée. Utilisez « Signer avec »."

#: smime.c:1595
msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
msgstr "Impossible d'ouvrir le sous-processus OpenSSL !"

#: smime.c:1801 smime.c:1924
msgid ""
"[-- End of OpenSSL output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Fin de sortie OpenSSL --]\n"
"\n"

#: smime.c:1883 smime.c:1894
msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
msgstr "[-- Erreur : impossible de créer le sous-processus OpenSSL ! --]\n"

#: smime.c:1928
msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
msgstr "[-- Les données suivantes sont chiffrées avec S/MIME --]\n"

#: smime.c:1931
msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
msgstr "[-- Les données suivantes sont signées avec S/MIME --]\n"

#: smime.c:2028
msgid ""
"\n"
"[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Fin des données chiffrées avec S/MIME. --]\n"

#: smime.c:2030
msgid ""
"\n"
"[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Fin des données signées avec S/MIME. --]\n"

#: smime.c:2165
msgid ""
"S/MIME (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
msgstr ""
"Signer s/mime, chiffer Avec, signer En tant que, Rien, ou Oppenc inactif ? "

#. L10N: The 'f' is from "forget it", an old undocumented synonym of
#. 'clear'. Please use a corresponding letter in your language.
#. Alternatively, you may duplicate the letter 'c' is translated to.
#. This comment also applies to the two following letter sequences.
#: smime.c:2170
msgid "swafco"
msgstr "saerro"

#: smime.c:2179
msgid ""
"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or "
"(o)ppenc mode? "
msgstr ""
"Ch. s/mime, Signer, ch. Avec, signer En tant que, les Deux, Rien, ou "
"Oppenc ? "

#: smime.c:2180
msgid "eswabfco"
msgstr "csaedrro"

#: smime.c:2188
msgid ""
"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
msgstr ""
"Chiffrer s/mime, Signer, ch. Avec, signer En tant que, les Deux, ou Rien ? "

#: smime.c:2189
msgid "eswabfc"
msgstr "csaedrr"

#: smime.c:2210
msgid "Choose algorithm family: 1: DES, 2: RC2, 3: AES, or (c)lear? "
msgstr ""
"Choisissez une famille d'algo : 1: DES, 2: RC2, 3: AES, ou (e)ffacer ? "

#: smime.c:2213
msgid "drac"
msgstr "drae"

#: smime.c:2216
msgid "1: DES, 2: Triple-DES "
msgstr "1: DES, 2: Triple-DES "

#: smime.c:2217
msgid "dt"
msgstr "dt"

#: smime.c:2229
msgid "1: RC2-40, 2: RC2-64, 3: RC2-128 "
msgstr "1: RC2-40, 2: RC2-64, 3: RC2-128 "

#: smime.c:2230
msgid "468"
msgstr "468"

#: smime.c:2245
msgid "1: AES128, 2: AES192, 3: AES256 "
msgstr "1: AES128, 2: AES192, 3: AES256 "

#: smime.c:2246
msgid "895"
msgstr "895"

#: smtp.c:140
#, c-format
msgid "SMTP session failed: %s"
msgstr "La session SMTP a échoué : %s"

#: smtp.c:186
#, c-format
msgid "SMTP session failed: unable to open %s"
msgstr "La session SMTP a échoué : impossible d'ouvrir %s"

#: smtp.c:297
msgid "No from address given"
msgstr "Pas d'adresse from donnée"

#: smtp.c:359
msgid "SMTP session failed: read error"
msgstr "La session SMTP a échoué : erreur de lecture"

#: smtp.c:361
msgid "SMTP session failed: write error"
msgstr "La session SMTP a échoué : erreur d'écriture"

#: smtp.c:363
msgid "Invalid server response"
msgstr "Réponse du serveur invalide"

# , c-format
#: smtp.c:386
#, c-format
msgid "Invalid SMTP URL: %s"
msgstr "URL SMTP invalide : %s"

#: smtp.c:496
msgid "SMTP server does not support authentication"
msgstr "Le serveur SMTP ne supporte pas l'authentification"

#: smtp.c:536
#, c-format
msgid "SMTP authentication method %s requires SASL"
msgstr "La méthode d'authentification SMTP %s nécessite SASL"

#: smtp.c:543
#, c-format
msgid "%s authentication failed, trying next method"
msgstr "L'authentification %s a échoué, essayons la méthode suivante"

#: smtp.c:557
msgid "SMTP authentication requires SASL"
msgstr "L'authentification SMTP nécessite SASL"

#: smtp.c:568
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "L'authentification SASL a échoué"

#: sort.c:301
msgid "Sorting mailbox..."
msgstr "Tri de la boîte aux lettres..."

#: sort.c:338
msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
msgstr "Fonction de tri non trouvée ! [signalez ce bug]"

#: status.c:114
msgid "(no mailbox)"
msgstr "(pas de boîte aux lettres)"

#: thread.c:1102
msgid "Parent message is not available."
msgstr "Le message père n'est pas disponible."

#: thread.c:1108
msgid "Root message is not visible in this limited view."
msgstr "Le message racine n'est pas visible dans cette vue limitée."

#: thread.c:1110
msgid "Parent message is not visible in this limited view."
msgstr "Le message père n'est pas visible dans cette vue limitée."

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:7
msgid "null operation"
msgstr "opération nulle"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:10
msgid "end of conditional execution (noop)"
msgstr "fin d'exécution conditionnelle (noop)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:13
msgid "force viewing of attachment using mailcap"
msgstr ""
"forcer la visualisation d'un attachment en utilisant le fichier mailcap"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:16
msgid "view attachment as text"
msgstr "visualiser un attachment en tant que texte"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:19
msgid "Toggle display of subparts"
msgstr "Inverser l'affichage des sous-parties"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:22
msgid "move to the bottom of the page"
msgstr "aller en bas de la page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:25
msgid "remail a message to another user"
msgstr "renvoyer un message à un autre utilisateur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:28
msgid "select a new file in this directory"
msgstr "sélectionner un nouveau fichier dans ce répertoire"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:31
msgid "view file"
msgstr "visualiser le fichier"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:34
msgid "display the currently selected file's name"
msgstr "afficher le nom du fichier sélectionné actuellement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:37
msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
msgstr "s'abonner à la BAL courante (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:40
msgid "unsubscribe from current mailbox (IMAP only)"
msgstr "se désabonner de la BAL courante (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:43
msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
msgstr ""
"changer entre voir toutes les BAL/voir les BAL abonnées (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:46
msgid "list mailboxes with new mail"
msgstr "lister les BAL ayant de nouveaux messages"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:49
msgid "change directories"
msgstr "changer de répertoires"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:52
msgid "check mailboxes for new mail"
msgstr "vérifier la présence de nouveaux messages dans les BAL"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:55
msgid "attach file(s) to this message"
msgstr "attacher des fichiers à ce message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:58
msgid "attach message(s) to this message"
msgstr "attacher des messages à ce message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:61
msgid "edit the BCC list"
msgstr "éditer la liste BCC"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:64
msgid "edit the CC list"
msgstr "éditer la liste CC"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:67
msgid "edit attachment description"
msgstr "éditer la description de l'attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:70
msgid "edit attachment transfer-encoding"
msgstr "éditer le transfer-encoding de l'attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:73
msgid "enter a file to save a copy of this message in"
msgstr "entrer le nom d'un fichier dans lequel sauver une copie de ce message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:76
msgid "edit the file to be attached"
msgstr "éditer le fichier à attacher"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:79
msgid "edit the from field"
msgstr "éditer le champ from"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:82
msgid "edit the message with headers"
msgstr "éditer le message avec ses en-têtes"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:85
msgid "edit the message"
msgstr "éditer le message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:88
msgid "edit attachment using mailcap entry"
msgstr "éditer l'attachement en utilisant l'entrée mailcap"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:91
msgid "edit the Reply-To field"
msgstr "éditer le champ Reply-To"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:94
msgid "edit the subject of this message"
msgstr "éditer l'objet (Subject) de ce message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:97
msgid "edit the TO list"
msgstr "éditer la liste TO"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:100
msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
msgstr "créer une nouvelle BAL (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:103
msgid "edit attachment content type"
msgstr "éditer le content-type de l'attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:106
msgid "get a temporary copy of an attachment"
msgstr "obtenir une copie temporaire d'un attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:109
msgid "run ispell on the message"
msgstr "lancer ispell sur le message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:112
msgid "compose new attachment using mailcap entry"
msgstr "composer un nouvel attachement en utilisant l'entrée mailcap"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:115
msgid "toggle recoding of this attachment"
msgstr "inverser le recodage de cet attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:118
msgid "save this message to send later"
msgstr "sauvegarder ce message pour l'envoyer plus tard"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:121
msgid "send attachment with a different name"
msgstr "envoyer l'attachement avec un nom différent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:124
msgid "rename/move an attached file"
msgstr "renommer/déplacer un fichier attaché"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:127
msgid "send the message"
msgstr "envoyer le message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:130
msgid "compose new message to the current message sender"
msgstr "composer un nouveau message pour l'expéditeur du message courant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:133
msgid "toggle disposition between inline/attachment"
msgstr "changer la disposition (en ligne/attachement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:136
msgid "toggle whether to delete file after sending it"
msgstr "changer l'option de suppression de fichier après envoi"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:139
msgid "update an attachment's encoding info"
msgstr "mettre à jour les informations de codage d'un attachement"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:142
msgid "write the message to a folder"
msgstr "écrire le message dans un dossier"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:145
msgid "copy a message to a file/mailbox"
msgstr "copier un message dans un fichier ou une BAL"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:148
msgid "create an alias from a message sender"
msgstr "créer un alias à partir de l'expéditeur d'un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:151
msgid "move entry to bottom of screen"
msgstr "déplacer l'entrée au bas de l'écran"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:154
msgid "move entry to middle of screen"
msgstr "déplacer l'entrée au milieu de l'écran"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:157
msgid "move entry to top of screen"
msgstr "déplacer l'entrée en haut de l'écran"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:160
msgid "make decoded (text/plain) copy"
msgstr "faire une copie décodée (text/plain)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:163
msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
msgstr "faire une copie décodée (text/plain) et effacer"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:166
msgid "delete the current entry"
msgstr "effacer l'entrée courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:169
msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
msgstr "supprimer la BAL courante (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:172
msgid "delete all messages in subthread"
msgstr "effacer tous les messages dans la sous-discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:175
msgid "delete all messages in thread"
msgstr "effacer tous les messages dans la discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:178
msgid "display full address of sender"
msgstr "afficher l'adresse complète de l'expéditeur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:181
msgid "display message and toggle header weeding"
msgstr "afficher le message et inverser la restriction des en-têtes"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:184
msgid "display a message"
msgstr "afficher un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:187
msgid "add, change, or delete a message's label"
msgstr "ajouter, changer ou supprimer le label d'un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:190
msgid "edit the raw message"
msgstr "éditer le message brut"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:193
msgid "delete the char in front of the cursor"
msgstr "effacer le caractère situé devant le curseur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:196
msgid "move the cursor one character to the left"
msgstr "déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:199
msgid "move the cursor to the beginning of the word"
msgstr "déplacer le curseur au début du mot"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:202
msgid "jump to the beginning of the line"
msgstr "aller au début de la ligne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:205
msgid "cycle among incoming mailboxes"
msgstr "parcourir les boîtes aux lettres recevant du courrier"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:208
msgid "complete filename or alias"
msgstr "compléter un nom de fichier ou un alias"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:211
msgid "complete address with query"
msgstr "compléter une adresse grâce à une requête"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:214
msgid "delete the char under the cursor"
msgstr "effacer le caractère situé sous le curseur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:217
msgid "jump to the end of the line"
msgstr "aller à la fin de la ligne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:220
msgid "move the cursor one character to the right"
msgstr "déplacer le curseur d'un caractère vers la droite"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:223
msgid "move the cursor to the end of the word"
msgstr "déplacer le curseur à la fin du mot"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:226
msgid "scroll down through the history list"
msgstr "redescendre dans l'historique"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:229
msgid "scroll up through the history list"
msgstr "remonter dans l'historique"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:232
msgid "search through the history list"
msgstr "rechercher dans l'historique"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:235
msgid "delete chars from cursor to end of line"
msgstr "effacer la fin de la ligne à partir du curseur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:238
msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
msgstr "effacer la fin du mot à partir du curseur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:241
msgid "delete all chars on the line"
msgstr "effacer tous les caractères de la ligne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:244
msgid "delete the word in front of the cursor"
msgstr "effacer le mot situé devant le curseur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:247
msgid "quote the next typed key"
msgstr "entrer le caractère correspondant à la prochaine touche"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:250
msgid "transpose character under cursor with previous"
msgstr "échanger le caractère situé sous le curseur avec le précédent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:253
msgid "capitalize the word"
msgstr "capitaliser le mot"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:256
msgid "convert the word to lower case"
msgstr "convertir le mot en minuscules"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:259
msgid "convert the word to upper case"
msgstr "convertir le mot en majuscules"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:262
msgid "enter a muttrc command"
msgstr "entrer une commande muttrc"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:265
msgid "enter a file mask"
msgstr "entrer un masque de fichier"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:268
msgid "display recent history of error messages"
msgstr "afficher un historique récent des messages d'erreur"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:271
msgid "exit this menu"
msgstr "sortir de ce menu"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:274
msgid "filter attachment through a shell command"
msgstr "filtrer un attachement au moyen d'une commande shell"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:277
msgid "move to the first entry"
msgstr "aller à la première entrée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:280
msgid "toggle a message's 'important' flag"
msgstr "modifier l'indicateur 'important' d'un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:283
msgid "forward a message with comments"
msgstr "faire suivre un message avec des commentaires"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:286
msgid "select the current entry"
msgstr "sélectionner l'entrée courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:289
msgid "reply to all recipients"
msgstr "répondre à tous les destinataires"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:292
msgid "scroll down 1/2 page"
msgstr "descendre d'1/2 page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:295
msgid "scroll up 1/2 page"
msgstr "remonter d'1/2 page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:298
msgid "this screen"
msgstr "cet écran"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:301
msgid "jump to an index number"
msgstr "aller à un numéro d'index"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:304
msgid "move to the last entry"
msgstr "aller à la dernière entrée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:307
msgid "reply to specified mailing list"
msgstr "répondre à la liste spécifiée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:310
msgid "execute a macro"
msgstr "exécuter une macro"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:313
msgid "compose a new mail message"
msgstr "composer un nouveau message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:316
msgid "break the thread in two"
msgstr "casser la discussion en deux"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:319
msgid "open a different folder"
msgstr "ouvrir un dossier différent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:322
msgid "open a different folder in read only mode"
msgstr "ouvrir un dossier différent en lecture seule"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:325
msgid "clear a status flag from a message"
msgstr "effacer un indicateur de statut d'un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:328
msgid "delete messages matching a pattern"
msgstr "effacer les messages correspondant à un motif"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:331
msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
msgstr "forcer la récupération du courrier depuis un serveur IMAP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:334
msgid "logout from all IMAP servers"
msgstr "se déconnecter de tous les serveurs IMAP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:337
msgid "retrieve mail from POP server"
msgstr "récupérer le courrier depuis un serveur POP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:340
msgid "show only messages matching a pattern"
msgstr "afficher seulement les messages correspondant à un motif"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:343
msgid "link tagged message to the current one"
msgstr "lier le message marqué au message courant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:346
msgid "open next mailbox with new mail"
msgstr "ouvrir la boîte aux lettres avec de nouveaux messages suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:349
msgid "jump to the next new message"
msgstr "aller au nouveau message suivant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:352
msgid "jump to the next new or unread message"
msgstr "aller au message nouveau ou non lu suivant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:355
msgid "jump to the next subthread"
msgstr "aller à la sous-discussion suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:358
msgid "jump to the next thread"
msgstr "aller à la discussion suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:361
msgid "move to the next undeleted message"
msgstr "aller au message non effacé suivant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:364
msgid "jump to the next unread message"
msgstr "aller au message non lu suivant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:367
msgid "jump to parent message in thread"
msgstr "aller au message père dans la discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:370
msgid "jump to previous thread"
msgstr "aller à la discussion précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:373
msgid "jump to previous subthread"
msgstr "aller à la sous-discussion précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:376
msgid "move to the previous undeleted message"
msgstr "aller au message non effacé précédent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:379
msgid "jump to the previous new message"
msgstr "aller au nouveau message précédent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:382
msgid "jump to the previous new or unread message"
msgstr "aller au message nouveau ou non lu précédent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:385
msgid "jump to the previous unread message"
msgstr "aller au message non lu précédent"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:388
msgid "mark the current thread as read"
msgstr "marquer la discussion courante comme lue"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:391
msgid "mark the current subthread as read"
msgstr "marquer la sous-discussion courante comme lue"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:394
msgid "jump to root message in thread"
msgstr "aller au message racine dans la discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:397
msgid "set a status flag on a message"
msgstr "mettre un indicateur d'état sur un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:400
msgid "save changes to mailbox"
msgstr "sauver les modifications de la boîte aux lettres"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:403
msgid "tag messages matching a pattern"
msgstr "marquer les messages correspondant à un motif"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:406
msgid "undelete messages matching a pattern"
msgstr "récupérer les messages correspondant à un motif"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:409
msgid "untag messages matching a pattern"
msgstr "démarquer les messages correspondant à un motif"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:412
msgid "create a hotkey macro for the current message"
msgstr "créer une macro hotkey (marque-page) pour le message courant"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:415
msgid "move to the middle of the page"
msgstr "aller au milieu de la page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:418
msgid "move to the next entry"
msgstr "aller à l'entrée suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:421
msgid "scroll down one line"
msgstr "descendre d'une ligne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:424
msgid "move to the next page"
msgstr "aller à la page suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:427
msgid "jump to the bottom of the message"
msgstr "aller à la fin du message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:430
msgid "toggle display of quoted text"
msgstr "inverser l'affichage du texte cité"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:433
msgid "skip beyond quoted text"
msgstr "sauter le texte cité"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:436
msgid "jump to the top of the message"
msgstr "aller au début du message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:439
msgid "pipe message/attachment to a shell command"
msgstr "passer le message/l'attachement à une commande shell"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:442
msgid "move to the previous entry"
msgstr "aller à l'entrée précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:445
msgid "scroll up one line"
msgstr "remonter d'une ligne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:448
msgid "move to the previous page"
msgstr "aller à la page précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:451
msgid "print the current entry"
msgstr "imprimer l'entrée courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:454
msgid "delete the current entry, bypassing the trash folder"
msgstr "supprimer l'entrée courante, sans utiliser la corbeille"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:457
msgid "query external program for addresses"
msgstr "demander des adresses à un programme externe"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:460
msgid "append new query results to current results"
msgstr "ajouter les nouveaux résultats de la requête aux résultats courants"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:463
msgid "save changes to mailbox and quit"
msgstr "sauver les modifications de la boîte aux lettres et quitter"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:466
msgid "recall a postponed message"
msgstr "rappeler un message ajourné"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:469
msgid "clear and redraw the screen"
msgstr "effacer l'écran et réafficher"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:472
msgid "{internal}"
msgstr "{interne}"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:475
msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
msgstr "renommer la BAL courante (IMAP seulement)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:478
msgid "reply to a message"
msgstr "répondre à un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:481
msgid "use the current message as a template for a new one"
msgstr "utiliser le message courant comme modèle pour un nouveau message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:484
msgid "save message/attachment to a mailbox/file"
msgstr ""
"sauver le message/l'attachement dans une boîte aux lettres ou un fichier"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:487
msgid "search for a regular expression"
msgstr "rechercher une expression rationnelle"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:490
msgid "search backwards for a regular expression"
msgstr "rechercher en arrière une expression rationnelle"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:493
msgid "search for next match"
msgstr "rechercher la prochaine occurrence"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:496
msgid "search for next match in opposite direction"
msgstr "rechercher la prochaine occurrence dans la direction opposée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:499
msgid "toggle search pattern coloring"
msgstr "inverser la coloration du motif de recherche"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:502
msgid "invoke a command in a subshell"
msgstr "exécuter une commande dans un sous-shell"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:505
msgid "sort messages"
msgstr "trier les messages"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:508
msgid "sort messages in reverse order"
msgstr "trier les messages dans l'ordre inverse"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:511
msgid "tag the current entry"
msgstr "marquer l'entrée courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:514
msgid "apply next function to tagged messages"
msgstr "appliquer la prochaine fonction aux messages marqués"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:517
msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
msgstr "appliquer la prochaine fonction SEULEMENT aux messages marqués"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:520
msgid "tag the current subthread"
msgstr "marquer la sous-discussion courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:523
msgid "tag the current thread"
msgstr "marquer la discussion courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:526
msgid "toggle a message's 'new' flag"
msgstr "inverser l'indicateur 'nouveau' d'un message"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:529
msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
msgstr "changer l'option de mise à jour de la boîte aux lettres"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:532
msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
msgstr "changer entre l'affichage des BAL et celui de tous les fichiers"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:535
msgid "move to the top of the page"
msgstr "aller en haut de la page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:538
msgid "undelete the current entry"
msgstr "récupérer l'entrée courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:541
msgid "undelete all messages in thread"
msgstr "récupérer tous les messages de la discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:544
msgid "undelete all messages in subthread"
msgstr "récupérer tous les messages de la sous-discussion"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:547
msgid "show the Mutt version number and date"
msgstr "afficher la version de Mutt (numéro et date)"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:550
msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
msgstr "visualiser l'attachement en utilisant l'entrée mailcap si nécessaire"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:553
msgid "show MIME attachments"
msgstr "afficher les attachements MIME"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:556
msgid "display the keycode for a key press"
msgstr "afficher le code d'une touche enfoncée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:559
msgid "calculate message statistics for all mailboxes"
msgstr ""
"calculer les statistiques des messages pour toutes les boîtes aux lettres"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:562
msgid "show currently active limit pattern"
msgstr "afficher le motif de limitation actuel"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:565
msgid "collapse/uncollapse current thread"
msgstr "comprimer/décomprimer la discussion courante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:568
msgid "collapse/uncollapse all threads"
msgstr "comprimer/décomprimer toutes les discussions"

# , c-format
#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:571
msgid "descend into a directory"
msgstr "descendre dans un répertoire"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:574
msgid "move the highlight to next mailbox"
msgstr "déplacer la marque vers la boîte aux lettres suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:577
msgid "move the highlight to next mailbox with new mail"
msgstr "déplacer la marque vers la BAL avec de nouveaux messages suivante"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:580
msgid "open highlighted mailbox"
msgstr "ouvrir la boîte aux lettres marquée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:583
msgid "scroll the sidebar down 1 page"
msgstr "descendre la barre latérale d'une page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:586
msgid "scroll the sidebar up 1 page"
msgstr "remonter la barre latérale d'une page"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:589
msgid "move the highlight to previous mailbox"
msgstr "déplacer la marque vers la boîte aux lettres précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:592
msgid "move the highlight to previous mailbox with new mail"
msgstr "déplacer la marque vers la BAL avec de nouveaux messages précédente"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:595
msgid "make the sidebar (in)visible"
msgstr "rendre la barre latérale (in)visible"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:598
msgid "attach a PGP public key"
msgstr "attacher une clé publique PGP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:601
msgid "show PGP options"
msgstr "afficher les options PGP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:604
msgid "mail a PGP public key"
msgstr "envoyer une clé publique PGP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:607
msgid "verify a PGP public key"
msgstr "vérifier une clé publique PGP"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:610
msgid "view the key's user id"
msgstr "afficher le numéro d'utilisateur de la clé"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:613
msgid "check for classic PGP"
msgstr "reconnaissance PGP classique"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:616
msgid "accept the chain constructed"
msgstr "accepter la chaîne construite"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:619
msgid "append a remailer to the chain"
msgstr "ajouter un redistributeur de courrier à la fin de la chaîne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:622
msgid "insert a remailer into the chain"
msgstr "insérer un redistributeur de courrier dans la chaîne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:625
msgid "delete a remailer from the chain"
msgstr "retirer un redistributeur de courrier de la chaîne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:628
msgid "select the previous element of the chain"
msgstr "sélectionner l'élément précédent de la chaîne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:631
msgid "select the next element of the chain"
msgstr "sélectionner l'élément suivant de la chaîne"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:634
msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
msgstr ""
"envoyer le message dans une chaîne de redistributeurs de courrier mixmaster"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:637
msgid "make decrypted copy and delete"
msgstr "faire une copie déchiffrée et effacer"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:640
msgid "make decrypted copy"
msgstr "faire une copie déchiffrée"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:643
msgid "wipe passphrase(s) from memory"
msgstr "effacer les phrases de passe de la mémoire"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:646
msgid "extract supported public keys"
msgstr "extraire les clés publiques supportées"

#. L10N: Help screen function description.
#. Generated from one of the OPS files.
#: ../keymap_alldefs.h:649
msgid "show S/MIME options"
msgstr "afficher les options S/MIME"