~johanvandegriff/games.johanv.xyz

ref: 65a92164344350d8a2aae8445fbc4df68d5a30f6 games.johanv.xyz/static/chartist-plugin-axistitle.min.js.map -rw-r--r-- 6.8 KiB
65a92164Johan Vandegriff made stats page faster by sorting and filtering on the server 1 year, 1 month ago
                                        
1
{"version":3,"sources":["chartist-plugin-axistitle.js"],"names":["root","factory","define","amd","Chartist","returnExportsGlobal","exports","module","require","this","axisDefaults","axisTitle","axisClass","offset","x","y","textAnchor","flipTitle","defaultOptions","axisX","axisY","getTitle","title","Function","getClasses","classes","plugins","ctAxisTitle","options","extend","chart","on","data","Error","xPos","yPos","chartPadding","normalizePadding","axisLength","left","top","position","Svg","addClass","text","attr","text-anchor","svg","append","transform"],"mappings":";;;;;;CAAC,SAAUA,EAAMC,GACO,kBAAXC,SAAyBA,OAAOC,IAEzCD,QAAQ,YAAa,SAAUE,GAC7B,MAAQJ,GAAKK,oBAAsBJ,EAAQG,KAEjB,gBAAZE,SAIhBC,OAAOD,QAAUL,EAAQO,QAAQ,aAEjCR,EAAK,gCAAkCC,EAAQG,WAEjDK,KAAM,SAAUL,GAkIhB,MA1HA,UAAUA,GACR,YAEA,IAAIM,IACFC,UAAW,GACXC,UAAW,gBACXC,QACEC,EAAG,EACHC,EAAG,GAELC,WAAY,SACZC,WAAW,GAGTC,GACFC,MAAOT,EACPU,MAAOV,GAGLW,EAAW,SAASC,GACtB,MAAIA,aAAiBC,UACZD,IAEFA,GAGLE,EAAa,SAASC,GACxB,MAAIA,aAAmBF,UACdE,IAEFA,EAGTrB,GAASsB,QAAUtB,EAASsB,YAC5BtB,EAASsB,QAAQC,YAAc,SAASC,GAGtC,MAFAA,GAAUxB,EAASyB,UAAWX,EAAgBU,GAEvC,SAAqBE,GAC1BA,EAAMC,GAAG,UAAW,SAASC,GAC3B,IAAKJ,EAAQT,MAAMR,YAAciB,EAAQR,MAAMT,UAC7C,KAAM,IAAIsB,OACR,gEAEG,KAAKD,EAAKb,QAAUa,EAAKZ,MAC9B,KAAM,IAAIa,OACR,4EAIJ,IAAIC,GACFC,EACAb,EACAc,EAAehC,EAASiC,iBAAiBL,EAAKJ,QAAQQ,aAgCxD,IA7BIR,EAAQT,MAAMR,WAAaqB,EAAKb,QAClCe,EACEF,EAAKb,MAAMmB,WAAa,EACxBN,EAAKJ,QAAQR,MAAMP,OACnBuB,EAAaG,KAEfJ,EAAOC,EAAaI,IAEgB,QAAhCR,EAAKJ,QAAQR,MAAMqB,WACrBP,GAAQF,EAAKJ,QAAQR,MAAMP,QAGO,QAAhCmB,EAAKJ,QAAQT,MAAMsB,WACrBN,GAAQH,EAAKZ,MAAMkB,YAGrBhB,EAAQ,GAAIlB,GAASsC,IAAI,QACzBpB,EAAMqB,SAASnB,EAAWI,EAAQT,MAAMP,YACxCU,EAAMsB,KAAKvB,EAASO,EAAQT,MAAMR,YAClCW,EAAMuB,MACJ/B,EAAGoB,EAAON,EAAQT,MAAMN,OAAOC,EAC/BC,EAAGoB,EAAOP,EAAQT,MAAMN,OAAOE,EAC/B+B,cAAelB,EAAQT,MAAMH,aAG/BgB,EAAKe,IAAIC,OAAO1B,GAAO,IAIrBM,EAAQR,MAAMT,WAAaqB,EAAKZ,MAAO,CACzCc,EAAO,EAEPC,EAAOH,EAAKZ,MAAMkB,WAAa,EAAIF,EAAaI,IAEZ,UAAhCR,EAAKJ,QAAQT,MAAMsB,WACrBN,GAAQH,EAAKJ,QAAQT,MAAMN,QAGO,QAAhCmB,EAAKJ,QAAQR,MAAMqB,WACrBP,EAAOF,EAAKb,MAAMmB,WAGpB,IAAIW,GACF,WACCrB,EAAQR,MAAMH,WAAa,GAAK,IACjC,KACAiB,EACA,KACAC,EACA,GAEFb,GAAQ,GAAIlB,GAASsC,IAAI,QACzBpB,EAAMqB,SAASnB,EAAWI,EAAQR,MAAMR,YACxCU,EAAMsB,KAAKvB,EAASO,EAAQR,MAAMT,YAClCW,EAAMuB,MACJ/B,EAAGoB,EAAON,EAAQR,MAAMP,OAAOC,EAC/BC,EAAGoB,EAAOP,EAAQR,MAAMP,OAAOE,EAC/BkC,UAAWA,EACXH,cAAelB,EAAQR,MAAMJ,aAE/BgB,EAAKe,IAAIC,OAAO1B,GAAO,SAK9BlB,GAEIA,EAASsB,QAAQC","file":"chartist-plugin-axistitle.min.js","sourcesContent":["(function (root, factory) {\n if (typeof define === 'function' && define.amd) {\n  // AMD. Register as an anonymous module.\n  define([\"chartist\"], function (Chartist) {\n   return (root.returnExportsGlobal = factory(Chartist));\n  });\n } else if (typeof exports === 'object') {\n  // Node. Does not work with strict CommonJS, but\n  // only CommonJS-like enviroments that support module.exports,\n  // like Node.\n  module.exports = factory(require(\"chartist\"));\n } else {\n  root['Chartist.plugins.ctAxisTitle'] = factory(Chartist);\n }\n}(this, function (Chartist) {\n\n /**\n  * Chartist.js plugin to display a title for 1 or 2 axes.\n  * version 0.0.7\n  * author: alex stanbury\n  */\n /* global Chartist */\n (function(Chartist) {\n  \"use strict\";\n\n  var axisDefaults = {\n   axisTitle: \"\",\n   axisClass: \"ct-axis-title\",\n   offset: {\n    x: 0,\n    y: 0\n   },\n   textAnchor: \"middle\",\n   flipTitle: false\n  };\n\n  var defaultOptions = {\n   axisX: axisDefaults,\n   axisY: axisDefaults\n  };\n\n  var getTitle = function(title) {\n   if (title instanceof Function) {\n    return title();\n   }\n   return title;\n  };\n\n  var getClasses = function(classes) {\n   if (classes instanceof Function) {\n    return classes();\n   }\n   return classes;\n  };\n\n  Chartist.plugins = Chartist.plugins || {};\n  Chartist.plugins.ctAxisTitle = function(options) {\n   options = Chartist.extend({}, defaultOptions, options);\n\n   return function ctAxisTitle(chart) {\n    chart.on(\"created\", function(data) {\n     if (!options.axisX.axisTitle && !options.axisY.axisTitle) {\n      throw new Error(\n       \"ctAxisTitle plugin - You must provide at least one axis title\"\n      );\n     } else if (!data.axisX && !data.axisY) {\n      throw new Error(\n       \"ctAxisTitle plugin can only be used on charts that have at least one axis\"\n      );\n     }\n\n     var xPos,\n      yPos,\n      title,\n      chartPadding = Chartist.normalizePadding(data.options.chartPadding); // normalize the padding in case the full padding object was not passed into the options\n\n     //position axis X title\n     if (options.axisX.axisTitle && data.axisX) {\n      xPos =\n       data.axisX.axisLength / 2 +\n       data.options.axisY.offset +\n       chartPadding.left;\n\n      yPos = chartPadding.top;\n\n      if (data.options.axisY.position === \"end\") {\n       xPos -= data.options.axisY.offset;\n      }\n\n      if (data.options.axisX.position === \"end\") {\n       yPos += data.axisY.axisLength;\n      }\n\n      title = new Chartist.Svg(\"text\");\n      title.addClass(getClasses(options.axisX.axisClass));\n      title.text(getTitle(options.axisX.axisTitle));\n      title.attr({\n       x: xPos + options.axisX.offset.x,\n       y: yPos + options.axisX.offset.y,\n       \"text-anchor\": options.axisX.textAnchor\n      });\n\n      data.svg.append(title, true);\n     }\n\n     //position axis Y title\n     if (options.axisY.axisTitle && data.axisY) {\n      xPos = 0;\n\n      yPos = data.axisY.axisLength / 2 + chartPadding.top;\n\n      if (data.options.axisX.position === \"start\") {\n       yPos += data.options.axisX.offset;\n      }\n\n      if (data.options.axisY.position === \"end\") {\n       xPos = data.axisX.axisLength;\n      }\n\n      var transform =\n       \"rotate(\" +\n       (options.axisY.flipTitle ? -90 : 90) +\n       \", \" +\n       xPos +\n       \", \" +\n       yPos +\n       \")\";\n\n      title = new Chartist.Svg(\"text\");\n      title.addClass(getClasses(options.axisY.axisClass));\n      title.text(getTitle(options.axisY.axisTitle));\n      title.attr({\n       x: xPos + options.axisY.offset.x,\n       y: yPos + options.axisY.offset.y,\n       transform: transform,\n       \"text-anchor\": options.axisY.textAnchor\n      });\n      data.svg.append(title, true);\n     }\n    });\n   };\n  };\n })(Chartist);\n\n return Chartist.plugins.ctAxisTitle;\n\n}));\n"]}