~huyngo/huyngo.srht.site

huyngo.srht.site/i18n/vi.yaml -rw-r--r-- 312 bytes
b3c67a48Ngô Ngọc Đức Huy Fix image name 15 days ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
book-reviews:
 other: "Review sách"

translations:
 other: "Bài viết này được dịch thành:"

BookShare:
 other: "Tôi viết review về một cuốn sách nghĩa tôi cuốn sách đó. Nếu bạn muốn mượn tôi cuốn sách này, bạn thể hỏi mượn tôi qua email."