~huyngo/huyngo.srht.site

41604347695c7fc154b74832de7015de4c1af039 — Ngô Ngọc Đức Huy a month ago a1a5e22
Update files related to works
3 files changed, 133 insertions(+), 3 deletions(-)

M content/works.fr.md
M content/works.md
A content/works.vi.md
M content/works.fr.md => content/works.fr.md +4 -2
@@ 46,7 46,8 @@ traitement du son.
### Discord meme bot

[Meme bot][discord-meme-bot] est un bot discord qui envoie des memes qu'il
obtient de l'API de Reddit.
obtient de l'API de Reddit.  Le dépot est maintenant sous la maintenance d'un
ami [dinhanhx][dinhanhx-gh]

## Jeux@@ 108,7 109,8 @@ par exemple:
[palace]: https://git.sr.ht/~cnx/palace
[acanban]: https://github.com/Huy-Ngo/acanban
[YAltaCV]: https://github.com/Huy-Ngo/YAltaCV
[discord-meme-bot]: https://github.com/Huy-Ngo/discord-meme-bot
[discord-meme-bot]: https://github.com/dinhanhx/discord-meme-bot
[dinhanhx-gh]: https://github.com/dinhanhx/
[wikt-cli]: https://git.sr.ht/~huyngo/wikt-cli
[genword]: https://git.sr.ht/~huyngo/GenWord
[cov]: https://github.com/Huy-Ngo/cov-news

M content/works.md => content/works.md +3 -1
@@ 52,6 52,7 @@ See demo in the video below (or see it on [my Peertube][palace-demo]):
### Discord meme bot

[Meme bot][discord-meme-bot] is a meme bot for discord using Reddit API.
I have transferred the repo ownership to my friend [dinhanhx][dinhanhx-gh]

## Game@@ 108,7 109,8 @@ mail, namely:
[palace]: https://git.sr.ht/~cnx/palace
[acanban]: https://github.com/Huy-Ngo/acanban
[YAltaCV]: https://github.com/Huy-Ngo/YAltaCV
[discord-meme-bot]: https://github.com/Huy-Ngo/discord-meme-bot
[discord-meme-bot]: https://github.com/dinhanhx/discord-meme-bot
[dinhanhx-gh]: https://github.com/dinhanhx/
[wikt-cli]: https://git.sr.ht/~huyngo/wikt-cli
[genword]: https://git.sr.ht/~huyngo/GenWord
[cov]: https://github.com/Huy-Ngo/cov-news

A content/works.vi.md => content/works.vi.md +126 -0
@@ 0,0 1,126 @@
---
title: Việc đã làm
language: vi
translationKey: works
disable_feed: true
---

Mình là lập trình viên backend web, nhưng mình cũng sẵn sàng thử sức với các
lĩnh vực khác. Bạn có thể xem các dự án mình đã làm trên:

- [GitHub](https://github.com/Huy-Ngo/)
- [Disroot Git](https://git.disroot.org/huyngo)
- [source hut](https://sr.ht/~huyngo/)

[Đây][cv] là CV của mình dạng PDF.

# Học vấn

- Cử nhân: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2018-2021

# Những việc liên quan đến phần mềm tự do

Mình ủng hộ phong trào phần mềm tự do bằng cách viết và đóng góp cho các dự án
phần mềm tự do trong khả năng.  Dưới đây là một số dự án mình đã tham gia:

## Web apps

### Acanban

[Acanban][acanban] là một hệ thống quản lý dự án dành cho trường học, có tích
hợp chức năng cho điểm để đánh giá quá trình làm việc của sinh viên.

Hiện nay, mới chỉ có những tính năng cơ bản giúp làm việc nhóm và phần mềm này
vẫn chưa hoàn thiện.

## Thư viện

### Palace

[Palace][palace] là một thư viện âm thanh 3D cho Python, dựa trên thư viện
OpenAL.  Lập trình viên sử dụng palace sẽ có một giao diện Python hiện đại và dễ
hiểu giúp xử lý âm thanh dễ dàn hơn.

Bạn có thể xem minh hoạ video dưới đây hoặc xem trên [PeerTube][palace-demo]):

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;">
<iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="https://video.ploud.fr/videos/embed/e68c43ca-f4bd-4af6-840f-1405e6163735?subtitle=en" title="Palace demo" allowfullscreen></iframe>
</div>

## Chat bots

### Discord meme bot

[Meme bot][discord-meme-bot] là một bot gửi meme trên Discord.
Mình đã chuyển quyền sở hữu và trách nhiệm duy trì cho [dinhanhx][dinhanhx-gh]

## Trò chơi

### Axuy

Mình đã xử lý mặt và thêm ảnh mặt tưòng cho [axuy][axuy], một game bắn súng viết
bởi [McSinyx][cnx].

![axuy](axuy.png)

Game này sử dụng [palace](#palace) cho âm thanh 3D.

## Packaging

### Floating cheeses

[Interplanetary wheels][ipwhl] (hay floating cheeses---*phô mai trôi nổi*) là
một bản phân phối các package của Python với các sự phụ thuộc giữa các package
được xử lý trước cho mỗi nền tảng.

Mình có thỉnh thoảng tham gia đóng gói (packaging) cho bản phân phối này.

### dictd

Mình đang [package][alpine-dictd] [dictd][dictd] cho Alpine Linux. Tuy nhiên,
package này chưa được merge vào repo của Alpine.

## Linh tinh

- [YAltaCV], một script để tự viết ra CV với theme AltaCV
- [cov-news][cov], scrape tin tức về dịch COVID-19 từ trang web của Bộ Y Tế
- [Wikt CLI][wikt-cli] là một client CLI cho Wiktionary
- [GenWord][genword] là một app để tự tạo ra từ dựa trên cấu trúc trên Android,
  thay thế cho [phiên bản tuơng tự trên web][gen]
- [Layout bàn phím IPA][ipa] cho FlorisBoard

# Các công việc không phải là phần mềm tự do

Mặc dù mình không ủng hộ phần mềm không tự do, không phải ai cũng có điều kiện
làm việc toàn thời gian để viết phần mềm tự do.  Hơn nữa, mình cho rằng những
kinh nghiệm viết phần mềm của mình dù không phải phần mềm tự do đều là hữu ích.

## Thực tập

Trong thời gian thực tập ở VCCloud, mình làm việc với mail, cụ thể là:

- hệ thống mail tạm thời
- chữc năng theo dõi mail
- hệ thống tìm kiếm mail

[cv]: https://raw.githubusercontent.com/Huy-Ngo/my-cv/master/huy-cv.pdf
[palace]: https://git.sr.ht/~cnx/palace
[acanban]: https://github.com/Huy-Ngo/acanban
[YAltaCV]: https://github.com/Huy-Ngo/YAltaCV
[discord-meme-bot]: https://github.com/dinhanhx/discord-meme-bot
[dinhanhx-gh]: https://github.com/dinhanhx/
[wikt-cli]: https://git.sr.ht/~huyngo/wikt-cli
[genword]: https://git.sr.ht/~huyngo/GenWord
[cov]: https://github.com/Huy-Ngo/cov-news
[gen]: www.zompist.com/gen.html
[ipwhl]: https://sr.ht/~cnx/ipwhl/

[alpine-dictd]: https://lists.alpinelinux.org/~alpine/aports/%3C20210504151538.25378-1-huyngo%40disroot.org%3E#%3C20210505015044.lqjmzxevnqwdggux@linux.local%3E
[dictd]: https://sourceforge.net/projects/dict/files/
[axuy]: https://sr.ht/~cnx/axuy/
[cnx]: https://cnx.srht.site/
[ipa]: https://github.com/florisboard/florisboard/pull/560
[publiccode]: https://github.com/publiccodenet/standard/pull/439#issuecomment-774983961


[palace-demo]: https://video.ploud.fr/videos/embed/e68c43ca-f4bd-4af6-840f-1405e6163735