d5fb53be889e7720e66edffa0a4407af7fde0a76 — hrbrmstr 2 months ago d71bac4
new srht build
4 files changed, 81 insertions(+), 1176 deletions(-)

M .build.yml
M README.Rmd
D README.html
M README.md
M .build.yml => .build.yml +61 -10
@@ 13,6 13,7 @@
  - libbz2-dev
  - libcairo2-dev
  - libcurl4-openssl-dev
+ - libxml2-dev
  - libjpeg-dev
  - liblapack-dev
  - liblzma-dev


@@ 25,6 26,9 @@
  - libx11-dev
  - libxt-dev
  - mpack
+ - pandoc
+ - pandoc-citeproc
+ - pandoc-data
  - subversion
  - tcl8.6-dev
  - texinfo


@@ 55,24 59,71 @@
  - r-base
  - r-base-dev
  - r-recommended
+ - r-cran-crayon
+ - r-cran-curl
+ - r-cran-desc
+ - r-cran-httr
+ - r-cran-jsonlite
+ - r-cran-devtools
+ - r-cran-knitr
+ - r-cran-rmarkdown
+ - r-cran-rprojroot
+ - r-cran-stringi
+ - r-cran-testthat
+ - r-cran-testit
+ - r-cran-tidyverse
+ - r-cran-xml2
+environment:
+ R_PACKAGE: wand
 sources:
- - https://git.sr.ht/~hrbrmstr/wand
-triggers:
- - action: email
-  condition: always
-  to: bob@rud.is
+ - https://git.sr.ht/hrbrmstr/wand
 tasks:
  - setup: |
-   sudo update-locale "LANG=en_US.UTF-8"
+   echo "en_US.UTF-8 UTF-8" > loc
+   sudo cp loc /etc/locale.gen
    sudo locale-gen --purge "en_US.UTF-8"
-   sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive locales
+   sudo /usr/sbin/update-locale LANG=en_US.UTF-8
    export LC_ALL=en_US.UTF-8
    export LANG=en_US.UTF-8
    export LANGUAGE=en_US.UTF-8
    echo 'options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))' > ~/.Rprofile
    echo 'R_LIBS_USER=/home/build/packages' > ~/.Renviron
    mkdir /home/build/packages
-   Rscript -e 'install.packages(c("covr", "tinytest"))'
+   export _R_CHECK_URLS_USE_CURL_=FALSE
+   export _R_CHECK_LENGTH_1_CONDITION_=TRUE
+   export _R_CHECK_LENGTH_1_LOGIC2_=TRUE
+   export _R_CHECK_TOPLEVEL_FILES_=TRUE
+   export _R_CHECK_VC_DIRS_=TRUE
+   export _R_CHECK_TIMINGS_=10
+   export _R_CHECK_INSTALL_DEPENDS_=TRUE
+   export _R_CHECK_SUGGESTS_ONLY_=TRUE
+   export _R_CHECK_NO_RECOMMENDED_=TRUE
+   export _R_CHECK_EXECUTABLES_EXCLUSIONS_=FALSE
+   export _R_CHECK_DOC_SIZES2_=TRUE
+   export _R_CHECK_CODE_ASSIGN_TO_GLOBALENV_=TRUE
+   export _R_CHECK_CODE_ATTACH_=TRUE
+   export _R_CHECK_CODE_DATA_INTO_GLOBALENV_=TRUE
+   export _R_CHECK_CODE_USAGE_VIA_NAMESPACES_=TRUE
+   export _R_CHECK_DOT_FIRSTLIB_=TRUE
+   export _R_CHECK_DEPRECATED_DEFUNCT_=TRUE
+   export _R_CHECK_REPLACING_IMPORTS_=TRUE
+   export _R_CHECK_SCREEN_DEVICE_=stop
+   export _R_CHECK_TOPLEVEL_FILES_=TRUE
+   export _R_CHECK_S3_METHODS_NOT_REGISTERED_=TRUE
+   export _R_CHECK_OVERWRITE_REGISTERED_S3_METHODS_=TRUE
+   export _R_CHECK_PRAGMAS_=TRUE
+   export _R_CHECK_CRAN_INCOMING_USE_ASPELL_=TRUE
+   export _R_CHECK_COMPILATION_FLAGS_=TRUE
+   export _R_CHECK_R_DEPENDS_=warn
+   export _R_CHECK_SERIALIZATION_=TRUE
+   export _R_CHECK_R_ON_PATH_=TRUE
+   export _R_CHECK_PACKAGES_USED_IN_TESTS_USE_SUBDIRS_=TRUE
+   export _R_CHECK_SHLIB_OPENMP_FLAGS_=TRUE
+   export _R_CHECK_CONNECTIONS_LEFT_OPEN_=TRUE
+   export _R_CHECK_FUTURE_FILE_TIMESTAMPS_=TRUE
+   export _R_CHECK_AUTOCONF_=TRUE
  - build: |
-   R CMD build wand
-   R CMD check wand_*gz
+   sudo R CMD javareconf
+   Rscript -e 'install.packages(c("covr", "tinytest"))'
+   R CMD build ${R_PACKAGE}
+   R CMD check ${R_PACKAGE}_*gz

M README.Rmd => README.Rmd +1 -3
@@ 1,7 1,5 @@
 ---
-output: 
- rmarkdown::github_document:
-  df_print: kable
+output: rmarkdown::github_document
 ---
 ```{r pkg-knitr-opts, include=FALSE}
 hrbrpkghelpr::global_opts()

D README.html => README.html +0 -1065
@@ 1,1065 0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-
-<head>
-
-<meta charset="utf-8">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
-<meta name="generator" content="pandoc" />
-<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
-
-<style type="text/css">
-@font-face {
-font-family: octicons-link;
-src: url(data:font/woff;charset=utf-8;base64,d09GRgABAAAAAAZwABAAAAAACFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEU0lHAAAGaAAAAAgAAAAIAAAAAUdTVUIAAAZcAAAACgAAAAoAAQAAT1MvMgAAAyQAAABJAAAAYFYEU3RjbWFwAAADcAAAAEUAAACAAJThvmN2dCAAAATkAAAABAAAAAQAAAAAZnBnbQAAA7gAAACyAAABCUM+8IhnYXNwAAAGTAAAABAAAAAQABoAI2dseWYAAAFsAAABPAAAAZwcEq9taGVhZAAAAsgAAAA0AAAANgh4a91oaGVhAAADCAAAABoAAAAkCA8DRGhtdHgAAAL8AAAADAAAAAwGAACfbG9jYQAAAsAAAAAIAAAACABiATBtYXhwAAACqAAAABgAAAAgAA8ASm5hbWUAAAToAAABQgAAAlXu73sOcG9zdAAABiwAAAAeAAAAME3QpOBwcmVwAAAEbAAAAHYAAAB/aFGpk3jaTY6xa8JAGMW/O62BDi0tJLYQincXEypYIiGJjSgHniQ6umTsUEyLm5BV6NDBP8Tpts6F0v+k/0an2i+itHDw3v2+9+DBKTzsJNnWJNTgHEy4BgG3EMI9DCEDOGEXzDADU5hBKMIgNPZqoD3SilVaXZCER3/I7AtxEJLtzzuZfI+VVkprxTlXShWKb3TBecG11rwoNlmmn1P2WYcJczl32etSpKnziC7lQyWe1smVPy/Lt7Kc+0vWY/gAgIIEqAN9we0pwKXreiMasxvabDQMM4riO+qxM2ogwDGOZTXxwxDiycQIcoYFBLj5K3EIaSctAq2kTYiw+ymhce7vwM9jSqO8JyVd5RH9gyTt2+J/yUmYlIR0s04n6+7Vm1ozezUeLEaUjhaDSuXHwVRgvLJn1tQ7xiuVv/ocTRF42mNgZGBgYGbwZOBiAAFGJBIMAAizAFoAAABiAGIAznjaY2BkYGAA4in8zwXi+W2+MjCzMIDApSwvXzC97Z4Ig8N/BxYGZgcgl52BCSQKAA3jCV8CAABfAAAAAAQAAEB42mNgZGBg4f3vACQZQABIMjKgAmYAKEgBXgAAeNpjYGY6wTiBgZWBg2kmUxoDA4MPhGZMYzBi1AHygVLYQUCaawqDA4PChxhmh/8ODDEsvAwHgMKMIDnGL0x7gJQCAwMAJd4MFwAAAHjaY2BgYGaA4DAGRgYQkAHyGMF8NgYrIM3JIAGVYYDT+AEjAwuDFpBmA9KMDEwMCh9i/v8H8sH0/4dQc1iAmAkALaUKLgAAAHjaTY9LDsIgEIbtgqHUPpDi3gPoBVyRTmTddOmqTXThEXqrob2gQ1FjwpDvfwCBdmdXC5AVKFu3e5MfNFJ29KTQT48Ob9/lqYwOGZxeUelN2U2R6+cArgtCJpauW7UQBqnFkUsjAY/kOU1cP+DAgvxwn1chZDwUbd6CFimGXwzwF6tPbFIcjEl+vvmM/byA48e6tWrKArm4ZJlCbdsrxksL1AwWn/yBSJKpYbq8AXaaTb8AAHja28jAwOC00ZrBeQNDQOWO//sdBBgYGRiYWYAEELEwMTE4uzo5Zzo5b2BxdnFOcALxNjA6b2ByTswC8jYwg0VlNuoCTWAMqNzMzsoK1rEhNqByEyerg5PMJlYuVueETKcd/89uBpnpvIEVomeHLoMsAAe1Id4AAAAAAAB42oWQT07CQBTGv0JBhagk7HQzKxca2sJCE1hDt4QF+9JOS0nbaaYDCQfwCJ7Au3AHj+LO13FMmm6cl7785vven0kBjHCBhfpYuNa5Ph1c0e2Xu3jEvWG7UdPDLZ4N92nOm+EBXuAbHmIMSRMs+4aUEd4Nd3CHD8NdvOLTsA2GL8M9PODbcL+hD7C1xoaHeLJSEao0FEW14ckxC+TU8TxvsY6X0eLPmRhry2WVioLpkrbp84LLQPGI7c6sOiUzpWIWS5GzlSgUzzLBSikOPFTOXqly7rqx0Z1Q5BAIoZBSFihQYQOOBEdkCOgXTOHA07HAGjGWiIjaPZNW13/+lm6S9FT7rLHFJ6fQbkATOG1j2OFMucKJJsxIVfQORl+9Jyda6Sl1dUYhSCm1dyClfoeDve4qMYdLEbfqHf3O/AdDumsjAAB42mNgYoAAZQYjBmyAGYQZmdhL8zLdDEydARfoAqIAAAABAAMABwAKABMAB///AA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAA==) format('woff');
-}
-body {
--webkit-text-size-adjust: 100%;
-text-size-adjust: 100%;
-color: #333;
-font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Segoe UI", Arial, freesans, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
-font-size: 16px;
-line-height: 1.6;
-word-wrap: break-word;
-}
-a {
-background-color: transparent;
-}
-a:active,
-a:hover {
-outline: 0;
-}
-strong {
-font-weight: bold;
-}
-h1 {
-font-size: 2em;
-margin: 0.67em 0;
-}
-img {
-border: 0;
-}
-hr {
-box-sizing: content-box;
-height: 0;
-}
-pre {
-overflow: auto;
-}
-code,
-kbd,
-pre {
-font-family: monospace, monospace;
-font-size: 1em;
-}
-input {
-color: inherit;
-font: inherit;
-margin: 0;
-}
-html input[disabled] {
-cursor: default;
-}
-input {
-line-height: normal;
-}
-input[type="checkbox"] {
-box-sizing: border-box;
-padding: 0;
-}
-table {
-border-collapse: collapse;
-border-spacing: 0;
-}
-td,
-th {
-padding: 0;
-}
-* {
-box-sizing: border-box;
-}
-input {
-font: 13px / 1.4 Helvetica, arial, nimbussansl, liberationsans, freesans, clean, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
-}
-a {
-color: #4078c0;
-text-decoration: none;
-}
-a:hover,
-a:active {
-text-decoration: underline;
-}
-hr {
-height: 0;
-margin: 15px 0;
-overflow: hidden;
-background: transparent;
-border: 0;
-border-bottom: 1px solid #ddd;
-}
-hr:before {
-display: table;
-content: "";
-}
-hr:after {
-display: table;
-clear: both;
-content: "";
-}
-h1,
-h2,
-h3,
-h4,
-h5,
-h6 {
-margin-top: 15px;
-margin-bottom: 15px;
-line-height: 1.1;
-}
-h1 {
-font-size: 30px;
-}
-h2 {
-font-size: 21px;
-}
-h3 {
-font-size: 16px;
-}
-h4 {
-font-size: 14px;
-}
-h5 {
-font-size: 12px;
-}
-h6 {
-font-size: 11px;
-}
-blockquote {
-margin: 0;
-}
-ul,
-ol {
-padding: 0;
-margin-top: 0;
-margin-bottom: 0;
-}
-ol ol,
-ul ol {
-list-style-type: lower-roman;
-}
-ul ul ol,
-ul ol ol,
-ol ul ol,
-ol ol ol {
-list-style-type: lower-alpha;
-}
-dd {
-margin-left: 0;
-}
-code {
-font-family: Consolas, "Liberation Mono", Menlo, Courier, monospace;
-font-size: 12px;
-}
-pre {
-margin-top: 0;
-margin-bottom: 0;
-font: 12px Consolas, "Liberation Mono", Menlo, Courier, monospace;
-}
-.select::-ms-expand {
-opacity: 0;
-}
-.octicon {
-font: normal normal normal 16px/1 octicons-link;
-display: inline-block;
-text-decoration: none;
-text-rendering: auto;
--webkit-font-smoothing: antialiased;
--moz-osx-font-smoothing: grayscale;
--webkit-user-select: none;
--moz-user-select: none;
--ms-user-select: none;
-user-select: none;
-}
-.octicon-link:before {
-content: '\f05c';
-}
-.markdown-body:before {
-display: table;
-content: "";
-}
-.markdown-body:after {
-display: table;
-clear: both;
-content: "";
-}
-.markdown-body>*:first-child {
-margin-top: 0 !important;
-}
-.markdown-body>*:last-child {
-margin-bottom: 0 !important;
-}
-a:not([href]) {
-color: inherit;
-text-decoration: none;
-}
-.anchor {
-display: inline-block;
-padding-right: 2px;
-margin-left: -18px;
-}
-.anchor:focus {
-outline: none;
-}
-h1,
-h2,
-h3,
-h4,
-h5,
-h6 {
-margin-top: 1em;
-margin-bottom: 16px;
-font-weight: bold;
-line-height: 1.4;
-}
-h1 .octicon-link,
-h2 .octicon-link,
-h3 .octicon-link,
-h4 .octicon-link,
-h5 .octicon-link,
-h6 .octicon-link {
-color: #000;
-vertical-align: middle;
-visibility: hidden;
-}
-h1:hover .anchor,
-h2:hover .anchor,
-h3:hover .anchor,
-h4:hover .anchor,
-h5:hover .anchor,
-h6:hover .anchor {
-text-decoration: none;
-}
-h1:hover .anchor .octicon-link,
-h2:hover .anchor .octicon-link,
-h3:hover .anchor .octicon-link,
-h4:hover .anchor .octicon-link,
-h5:hover .anchor .octicon-link,
-h6:hover .anchor .octicon-link {
-visibility: visible;
-}
-h1 {
-padding-bottom: 0.3em;
-font-size: 2.25em;
-line-height: 1.2;
-border-bottom: 1px solid #eee;
-}
-h1 .anchor {
-line-height: 1;
-}
-h2 {
-padding-bottom: 0.3em;
-font-size: 1.75em;
-line-height: 1.225;
-border-bottom: 1px solid #eee;
-}
-h2 .anchor {
-line-height: 1;
-}
-h3 {
-font-size: 1.5em;
-line-height: 1.43;
-}
-h3 .anchor {
-line-height: 1.2;
-}
-h4 {
-font-size: 1.25em;
-}
-h4 .anchor {
-line-height: 1.2;
-}
-h5 {
-font-size: 1em;
-}
-h5 .anchor {
-line-height: 1.1;
-}
-h6 {
-font-size: 1em;
-color: #777;
-}
-h6 .anchor {
-line-height: 1.1;
-}
-p,
-blockquote,
-ul,
-ol,
-dl,
-table,
-pre {
-margin-top: 0;
-margin-bottom: 16px;
-}
-hr {
-height: 4px;
-padding: 0;
-margin: 16px 0;
-background-color: #e7e7e7;
-border: 0 none;
-}
-ul,
-ol {
-padding-left: 2em;
-}
-ul ul,
-ul ol,
-ol ol,
-ol ul {
-margin-top: 0;
-margin-bottom: 0;
-}
-li>p {
-margin-top: 16px;
-}
-dl {
-padding: 0;
-}
-dl dt {
-padding: 0;
-margin-top: 16px;
-font-size: 1em;
-font-style: italic;
-font-weight: bold;
-}
-dl dd {
-padding: 0 16px;
-margin-bottom: 16px;
-}
-blockquote {
-padding: 0 15px;
-color: #777;
-border-left: 4px solid #ddd;
-}
-blockquote>:first-child {
-margin-top: 0;
-}
-blockquote>:last-child {
-margin-bottom: 0;
-}
-table {
-display: block;
-width: 100%;
-overflow: auto;
-word-break: normal;
-word-break: keep-all;
-}
-table th {
-font-weight: bold;
-}
-table th,
-table td {
-padding: 6px 13px;
-border: 1px solid #ddd;
-}
-table tr {
-background-color: #fff;
-border-top: 1px solid #ccc;
-}
-table tr:nth-child(2n) {
-background-color: #f8f8f8;
-}
-img {
-max-width: 100%;
-box-sizing: content-box;
-background-color: #fff;
-}
-code {
-padding: 0;
-padding-top: 0.2em;
-padding-bottom: 0.2em;
-margin: 0;
-font-size: 85%;
-background-color: rgba(0,0,0,0.04);
-border-radius: 3px;
-}
-code:before,
-code:after {
-letter-spacing: -0.2em;
-content: "\00a0";
-}
-pre>code {
-padding: 0;
-margin: 0;
-font-size: 100%;
-word-break: normal;
-white-space: pre;
-background: transparent;
-border: 0;
-}
-.highlight {
-margin-bottom: 16px;
-}
-.highlight pre,
-pre {
-padding: 16px;
-overflow: auto;
-font-size: 85%;
-line-height: 1.45;
-background-color: #f7f7f7;
-border-radius: 3px;
-}
-.highlight pre {
-margin-bottom: 0;
-word-break: normal;
-}
-pre {
-word-wrap: normal;
-}
-pre code {
-display: inline;
-max-width: initial;
-padding: 0;
-margin: 0;
-overflow: initial;
-line-height: inherit;
-word-wrap: normal;
-background-color: transparent;
-border: 0;
-}
-pre code:before,
-pre code:after {
-content: normal;
-}
-kbd {
-display: inline-block;
-padding: 3px 5px;
-font-size: 11px;
-line-height: 10px;
-color: #555;
-vertical-align: middle;
-background-color: #fcfcfc;
-border: solid 1px #ccc;
-border-bottom-color: #bbb;
-border-radius: 3px;
-box-shadow: inset 0 -1px 0 #bbb;
-}
-.pl-c {
-color: #969896;
-}
-.pl-c1,
-.pl-s .pl-v {
-color: #0086b3;
-}
-.pl-e,
-.pl-en {
-color: #795da3;
-}
-.pl-s .pl-s1,
-.pl-smi {
-color: #333;
-}
-.pl-ent {
-color: #63a35c;
-}
-.pl-k {
-color: #a71d5d;
-}
-.pl-pds,
-.pl-s,
-.pl-s .pl-pse .pl-s1,
-.pl-sr,
-.pl-sr .pl-cce,
-.pl-sr .pl-sra,
-.pl-sr .pl-sre {
-color: #183691;
-}
-.pl-v {
-color: #ed6a43;
-}
-.pl-id {
-color: #b52a1d;
-}
-.pl-ii {
-background-color: #b52a1d;
-color: #f8f8f8;
-}
-.pl-sr .pl-cce {
-color: #63a35c;
-font-weight: bold;
-}
-.pl-ml {
-color: #693a17;
-}
-.pl-mh,
-.pl-mh .pl-en,
-.pl-ms {
-color: #1d3e81;
-font-weight: bold;
-}
-.pl-mq {
-color: #008080;
-}
-.pl-mi {
-color: #333;
-font-style: italic;
-}
-.pl-mb {
-color: #333;
-font-weight: bold;
-}
-.pl-md {
-background-color: #ffecec;
-color: #bd2c00;
-}
-.pl-mi1 {
-background-color: #eaffea;
-color: #55a532;
-}
-.pl-mdr {
-color: #795da3;
-font-weight: bold;
-}
-.pl-mo {
-color: #1d3e81;
-}
-kbd {
-display: inline-block;
-padding: 3px 5px;
-font: 11px Consolas, "Liberation Mono", Menlo, Courier, monospace;
-line-height: 10px;
-color: #555;
-vertical-align: middle;
-background-color: #fcfcfc;
-border: solid 1px #ccc;
-border-bottom-color: #bbb;
-border-radius: 3px;
-box-shadow: inset 0 -1px 0 #bbb;
-}
-.task-list-item {
-list-style-type: none;
-}
-.task-list-item+.task-list-item {
-margin-top: 3px;
-}
-.task-list-item input {
-margin: 0 0.35em 0.25em -1.6em;
-vertical-align: middle;
-}
-:checked+.radio-label {
-z-index: 1;
-position: relative;
-border-color: #4078c0;
-}
-.sourceLine {
-display: inline-block;
-}
-code .kw { color: #000000; }
-code .dt { color: #ed6a43; }
-code .dv { color: #009999; }
-code .bn { color: #009999; }
-code .fl { color: #009999; }
-code .ch { color: #009999; }
-code .st { color: #183691; }
-code .co { color: #969896; }
-code .ot { color: #0086b3; }
-code .al { color: #a61717; }
-code .fu { color: #63a35c; }
-code .er { color: #a61717; background-color: #e3d2d2; }
-code .wa { color: #000000; }
-code .cn { color: #008080; }
-code .sc { color: #008080; }
-code .vs { color: #183691; }
-code .ss { color: #183691; }
-code .im { color: #000000; }
-code .va {color: #008080; }
-code .cf { color: #000000; }
-code .op { color: #000000; }
-code .bu { color: #000000; }
-code .ex { color: #000000; }
-code .pp { color: #999999; }
-code .at { color: #008080; }
-code .do { color: #969896; }
-code .an { color: #008080; }
-code .cv { color: #008080; }
-code .in { color: #008080; }
-</style>
-<style>
-body {
- box-sizing: border-box;
- min-width: 200px;
- max-width: 980px;
- margin: 0 auto;
- padding: 45px;
- padding-top: 0px;
-}
-</style>
-
-</head>
-
-<body>
-
-<p><a href="https://www.repostatus.org/#active"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iMTE2IiBoZWlnaHQ9IjIwIj48bGluZWFyR3JhZGllbnQgaWQ9ImIiIHgyPSIwIiB5Mj0iMTAwJSI+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PC9saW5lYXJHcmFkaWVudD48Y2xpcFBhdGggaWQ9ImEiPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxMTYiIGhlaWdodD0iMjAiIHJ4PSIzIiBmaWxsPSIjZmZmIi8+PC9jbGlwUGF0aD48ZyBjbGlwLXBhdGg9InVybCgjYSkiPjxwYXRoIGZpbGw9IiM1NTUiIGQ9Ik0wIDBoNzN2MjBIMHoiLz48cGF0aCBmaWxsPSIjNGMxIiBkPSJNNzMgMGg0M3YyMEg3M3oiLz48cGF0aCBmaWxsPSJ1cmwoI2IpIiBkPSJNMCAwaDExNnYyMEgweiIvPjwvZz48ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMSI+PHRleHQgeD0iMzYuNSIgeT0iMTUiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiPnJlcG8gc3RhdHVzPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjM2LjUiIHk9IjE0Ij5yZXBvIHN0YXR1czwvdGV4dD48dGV4dCB4PSI5My41IiB5PSIxNSIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyI+QWN0aXZlPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjkzLjUiIHk9IjE0Ij5BY3RpdmU8L3RleHQ+PC9nPjwvc3ZnPg==" alt="Project Status: Active – The project has reached a stable, usable state and is being actively developed." /></a> <a href="https://keybase.io/hrbrmstr"><img src="data:image/svg+xml;charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iMTEwIiBoZWlnaHQ9IjIwIj48bGluZWFyR3JhZGllbnQgaWQ9ImIiIHgyPSIwIiB5Mj0iMTAwJSI+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PC9saW5lYXJHcmFkaWVudD48Y2xpcFBhdGggaWQ9ImEiPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxMTAiIGhlaWdodD0iMjAiIHJ4PSIzIiBmaWxsPSIjZmZmIi8+PC9jbGlwUGF0aD48ZyBjbGlwLXBhdGg9InVybCgjYSkiPjxwYXRoIGZpbGw9IiM1NTUiIGQ9Ik0wIDBoNTd2MjBIMHoiLz48cGF0aCBmaWxsPSIjNGMxIiBkPSJNNTcgMGg1M3YyMEg1N3oiLz48cGF0aCBmaWxsPSJ1cmwoI2IpIiBkPSJNMCAwaDExMHYyMEgweiIvPjwvZz48ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMTAiPiA8dGV4dCB4PSIyOTUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjQ3MCI+S2V5YmFzZTwvdGV4dD48dGV4dCB4PSIyOTUiIHk9IjE0MCIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjQ3MCI+S2V5YmFzZTwvdGV4dD48dGV4dCB4PSI4MjUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjQzMCI+VmVyaWZpZWQ8L3RleHQ+PHRleHQgeD0iODI1IiB5PSIxNDAiIHRyYW5zZm9ybT0ic2NhbGUoLjEpIiB0ZXh0TGVuZ3RoPSI0MzAiPlZlcmlmaWVkPC90ZXh0PjwvZz4gPC9zdmc+" alt="Signed by" /></a> <img src="data:image/svg+xml;charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iMTQ0IiBoZWlnaHQ9IjIwIj48bGluZWFyR3JhZGllbnQgaWQ9ImIiIHgyPSIwIiB5Mj0iMTAwJSI+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+PC9saW5lYXJHcmFkaWVudD48Y2xpcFBhdGggaWQ9ImEiPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxNDQiIGhlaWdodD0iMjAiIHJ4PSIzIiBmaWxsPSIjZmZmIi8+PC9jbGlwUGF0aD48ZyBjbGlwLXBhdGg9InVybCgjYSkiPjxwYXRoIGZpbGw9IiM1NTUiIGQ9Ik0wIDBoMTAxdjIwSDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iIzlmOWY5ZiIgZD0iTTEwMSAwaDQzdjIwSDEwMXoiLz48cGF0aCBmaWxsPSJ1cmwoI2IpIiBkPSJNMCAwaDE0NHYyMEgweiIvPjwvZz48ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMTAiPiA8dGV4dCB4PSI1MTUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjkxMCI+U2lnbmVkIENvbW1pdHM8L3RleHQ+PHRleHQgeD0iNTE1IiB5PSIxNDAiIHRyYW5zZm9ybT0ic2NhbGUoLjEpIiB0ZXh0TGVuZ3RoPSI5MTAiPlNpZ25lZCBDb21taXRzPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjEyMTUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjMzMCI+MTAwJTwvdGV4dD48dGV4dCB4PSIxMjE1IiB5PSIxNDAiIHRyYW5zZm9ybT0ic2NhbGUoLjEpIiB0ZXh0TGVuZ3RoPSIzMzAiPjEwMCU8L3RleHQ+PC9nPiA8L3N2Zz4=" alt="Signed commit %" /> <a href="https://travis-ci.org/hrbrmstr/wand"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI5MCIgaGVpZ2h0PSIyMCI+PGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJhIiB4Mj0iMCIgeTI9IjEwMCUiPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMCIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2JiYiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIuMSIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMSIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIuMSIvPjwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+PHJlY3Qgcng9IjMiIHdpZHRoPSI5MCIgaGVpZ2h0PSIyMCIgZmlsbD0iIzU1NSIvPjxyZWN0IHJ4PSIzIiB4PSIzNyIgd2lkdGg9IjUzIiBoZWlnaHQ9IjIwIiBmaWxsPSIjNGMxIi8+PHBhdGggZmlsbD0iIzRjMSIgZD0iTTM3IDBoNHYyMGgtNHoiLz48cmVjdCByeD0iMyIgd2lkdGg9IjkwIiBoZWlnaHQ9IjIwIiBmaWxsPSJ1cmwoI2EpIi8+PGcgZmlsbD0iI2ZmZiIgdGV4dC1hbmNob3I9Im1pZGRsZSIgZm9udC1mYW1pbHk9IkRlamFWdSBTYW5zLFZlcmRhbmEsR2VuZXZhLHNhbnMtc2VyaWYiIGZvbnQtc2l6ZT0iMTEiPjx0ZXh0IHg9IjE5LjUiIHk9IjE1IiBmaWxsPSIjMDEwMTAxIiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii4zIj5idWlsZDwvdGV4dD48dGV4dCB4PSIxOS41IiB5PSIxNCI+YnVpbGQ8L3RleHQ+PHRleHQgeD0iNjIuNSIgeT0iMTUiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiPnBhc3Npbmc8L3RleHQ+PHRleHQgeD0iNjIuNSIgeT0iMTQiPnBhc3Npbmc8L3RleHQ+PC9nPjwvc3ZnPg==" alt="Linux build Status" /></a> <a href="https://builds.sr.ht/~hrbrmstr/wand?"><img src="data:image/svg+xml;base64,CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgd2lkdGg9IjEyNCIgaGVpZ2h0PSIyMCI+PGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJiIiB4Mj0iMCIgeTI9IjEwMCUiPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMCIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2JiYiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIuMSIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMSIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIuMSIvPjwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+PGNsaXBQYXRoIGlkPSJhIj48cmVjdCB3aWR0aD0iMTI0IiBoZWlnaHQ9IjIwIiByeD0iMyIgZmlsbD0iI2ZmZiIvPjwvY2xpcFBhdGg+PGcgY2xpcC1wYXRoPSJ1cmwoI2EpIj48cGF0aCBmaWxsPSIjNTU1IiBkPSJNMCAwaDcxdjIwSDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iI2UwNWQ0NCIgZD0iTTcxIDBoNTN2MjBINzF6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0idXJsKCNiKSIgZD0iTTAgMGgxMjR2MjBIMHoiLz48L2c+PGcgZmlsbD0iI2ZmZiIgdGV4dC1hbmNob3I9Im1pZGRsZSIgZm9udC1mYW1pbHk9IkRlamFWdSBTYW5zLFZlcmRhbmEsR2VuZXZhLHNhbnMtc2VyaWYiIGZvbnQtc2l6ZT0iMTEwIj4gPHRleHQgeD0iMzY1IiB5PSIxNTAiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiIHRyYW5zZm9ybT0ic2NhbGUoLjEpIiB0ZXh0TGVuZ3RoPSI2MTAiPnNvdXJjZWh1dDwvdGV4dD48dGV4dCB4PSIzNjUiIHk9IjE0MCIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjYxMCI+c291cmNlaHV0PC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9Ijk2NSIgeT0iMTUwIiBmaWxsPSIjMDEwMTAxIiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii4zIiB0cmFuc2Zvcm09InNjYWxlKC4xKSIgdGV4dExlbmd0aD0iNDMwIj5mYWlsdXJlPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9Ijk2NSIgeT0iMTQwIiB0cmFuc2Zvcm09InNjYWxlKC4xKSIgdGV4dExlbmd0aD0iNDMwIj5mYWlsdXJlPC90ZXh0PjwvZz48L3N2Zz4K" alt="builds.sr.ht status" /></a> <a href="https://ci.appveyor.com/project/hrbrmstr/wand"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDYiIGhlaWdodD0iMjAiIHN0eWxlPSJzaGFwZS1yZW5kZXJpbmc6Z2VvbWV0cmljUHJlY2lzaW9uOyBpbWFnZS1yZW5kZXJpbmc6b3B0aW1pemVRdWFsaXR5OyBmaWxsLXJ1bGU6ZXZlbm9kZDsgY2xpcC1ydWxlOmV2ZW5vZGQiPg0KICA8bGluZWFyR3JhZGllbnQgaWQ9ImIiIHgyPSIwIiB5Mj0iMTAwJSI+DQogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+DQogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+DQogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+DQogIDxtYXNrIGlkPSJhIj4NCiAgICA8cmVjdCB3aWR0aD0iMTA2IiBoZWlnaHQ9IjIwIiByeD0iMyIgZmlsbD0iI2ZmZiIvPg0KICA8L21hc2s+DQogIDxnIG1hc2s9InVybCgjYSkiPg0KICAgIDxwYXRoIGZpbGw9IiM1NTUiIGQ9Ik0wIDBoNTN2MjBIMHoiLz4NCiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjNGMxIiBkPSJNNTMgMGg4NHYyMEg1M3oiLz4NCiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSJ1cmwoI2IpIiBkPSJNMCAwaDEwNnYyMEgweiIvPg0KICA8L2c+DQogIDxnIHRyYW5zZm9ybT0ibWF0cml4KDAuMDQ1LDAsMCwwLjA0NSwwLDEuMDIyNzI3MikiPg0KICAgIDxwYXRoIGZpbGw9IiNjY2MiIGQ9Ik0yNDIgNDhjODYsMCAxNTUsNjkgMTU1LDE1NCAwLDg2IC02OSwxNTUgLTE1NSwxNTUgLTg1LDAgLTE1NCwtNjkgLTE1NCwtMTU1IDAsLTg1IDY5LC0xNTQgMTU0LC0xNTR6bTM4IDE4NGMtMTcsMjIgLTQ4LDI2IC02OSw5IC0yMSwtMTYgLTI0LC00NyAtNywtNjkgMTgsLTIxIDQ5LC0yNSA3MCwtOSAyMSwxNyAyNCw0OCA2LDY5em0tODIgMTAxbDU5IC01N2MtMjIsNSAtNDUsMSAtNjMsLTE0IC0yMSwtMTYgLTMwLC00MyAtMjcsLTY4bC01MyA1OGMwLDAgLTcsLTEzIC05LC0zN2w5MyAtNzNjMjgsLTIwIDY2LC0yMSA5MywwIDMwLDI0IDM2LDY4IDE0LDEwMWwtNjggOTdjLTEwLDAgLTMwLC0zIC0zOSwtN3oiLz4NCiAgPC9nPg0KICA8ZyBmaWxsPSIjZmZmIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMSI+DQoNCiAgICA8dGV4dCB4PSIyMiIgeT0iMTUiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiPmJ1aWxkPC90ZXh0Pg0KICAgIDx0ZXh0IHg9IjIyIiB5PSIxNCI+YnVpbGQ8L3RleHQ+DQoNCiAgICA8dGV4dCB4PSI1OCIgeT0iMTUiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiPnBhc3Npbmc8L3RleHQ+DQogICAgPHRleHQgeD0iNTgiIHk9IjE0Ij5wYXNzaW5nPC90ZXh0Pg0KICA8L2c+DQo8L3N2Zz4=" alt="Windows build status" /></a> <a href="https://codecov.io/gh/hrbrmstr/wand"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMTIiIGhlaWdodD0iMjAiPgogICAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJiIiB4Mj0iMCIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgICAgIDxzdG9wIG9mZnNldD0iMCIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2JiYiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIuMSIgLz4KICAgICAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiIC8+CiAgICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogICAgPG1hc2sgaWQ9ImEiPgogICAgICAgIDxyZWN0IHdpZHRoPSIxMTIiIGhlaWdodD0iMjAiIHJ4PSIzIiBmaWxsPSIjZmZmIiAvPgogICAgPC9tYXNrPgogICAgPGcgbWFzaz0idXJsKCNhKSI+CiAgICAgICAgPHBhdGggZmlsbD0iIzU1NSIgZD0iTTAgMGg3NnYyMEgweiIgLz4KICAgICAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjZTA1ZDQ0IiBkPSJNNzYgMGgzNnYyMEg3NnoiIC8+CiAgICAgICAgPHBhdGggZmlsbD0idXJsKCNiKSIgZD0iTTAgMGgxMTJ2MjBIMHoiIC8+CiAgICA8L2c+CiAgICA8ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMSI+CiAgICAgICAgPHRleHQgeD0iNDYiIHk9IjE1IiBmaWxsPSIjMDEwMTAxIiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii4zIj5jb2RlY292PC90ZXh0PgogICAgICAgIDx0ZXh0IHg9IjQ2IiB5PSIxNCI+Y29kZWNvdjwvdGV4dD4KICAgICAgICA8dGV4dCB4PSI5MyIgeT0iMTUiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiPjU1JTwvdGV4dD4KICAgICAgICA8dGV4dCB4PSI5MyIgeT0iMTQiPjU1JTwvdGV4dD4KICAgIDwvZz4KICAgIDxzdmcgdmlld0JveD0iMTIwIC04IDYwIDYwIj4KICAgICAgICA8cGF0aCBkPSJNMjMuMDEzIDBDMTAuMzMzLjAwOS4wMSAxMC4yMiAwIDIyLjc2MnYuMDU4bDMuOTE0IDIuMjc1LjA1My0uMDM2YTExLjI5MSAxMS4yOTEgMCAwIDEgOC4zNTItMS43NjcgMTAuOTExIDEwLjkxMSAwIDAgMSA1LjUgMi43MjZsLjY3My42MjQuMzgtLjgyOGMuMzY4LS44MDIuNzkzLTEuNTU2IDEuMjY0LTIuMjQuMTktLjI3Ni4zOTgtLjU1NC42MzctLjg1MWwuMzkzLS40OS0uNDg0LS40MDRhMTYuMDggMTYuMDggMCAwIDAtNy40NTMtMy40NjYgMTYuNDgyIDE2LjQ4MiAwIDAgMC03LjcwNS40NDlDNy4zODYgMTAuNjgzIDE0LjU2IDUuMDE2IDIzLjAzIDUuMDFjNC43NzkgMCA5LjI3MiAxLjg0IDEyLjY1MSA1LjE4IDIuNDEgMi4zODIgNC4wNjkgNS4zNSA0LjgwNyA4LjU5MWExNi41MyAxNi41MyAwIDAgMC00Ljc5Mi0uNzIzbC0uMjkyLS4wMDJhMTYuNzA3IDE2LjcwNyAwIDAgMC0xLjkwMi4xNGwtLjA4LjAxMmMtLjI4LjAzNy0uNTI0LjA3NC0uNzQ4LjExNS0uMTEuMDE5LS4yMTguMDQxLS4zMjcuMDYzLS4yNTcuMDUyLS41MS4xMDgtLjc1LjE2OWwtLjI2NS4wNjdhMTYuMzkgMTYuMzkgMCAwIDAtLjkyNi4yNzZsLS4wNTYuMDE4Yy0uNjgyLjIzLTEuMzYuNTExLTIuMDE2LjgzOGwtLjA1Mi4wMjZjLS4yOS4xNDUtLjU4NC4zMDUtLjg5OS40OWwtLjA2OS4wNGExNS41OTYgMTUuNTk2IDAgMCAwLTQuMDYxIDMuNDY2bC0uMTQ1LjE3NWMtLjI5LjM2LS41MjEuNjY2LS43MjMuOTYtLjE3LjI0Ny0uMzQuNTEzLS41NTIuODY0bC0uMTE2LjE5OWMtLjE3LjI5Mi0uMzIuNTctLjQ0OS44MjRsLS4wMy4wNTdhMTYuMTE2IDE2LjExNiAwIDAgMC0uODQzIDIuMDI5bC0uMDM0LjEwMmExNS42NSAxNS42NSAwIDAgMC0uNzg2IDUuMTc0bC4wMDMuMjE0YTIxLjUyMyAyMS41MjMgMCAwIDAgLjA0Ljc1NGMuMDA5LjExOS4wMi4yMzcuMDMyLjM1NS4wMTQuMTQ1LjAzMi4yOS4wNDkuNDMybC4wMS4wOGMuMDEuMDY3LjAxNy4xMzMuMDI2LjE5Ny4wMzQuMjQyLjA3NC40OC4xMTkuNzIuNDYzIDIuNDE5IDEuNjIgNC44MzYgMy4zNDUgNi45OWwuMDc4LjA5OC4wOC0uMDk1Yy42ODgtLjgxIDIuMzk1LTMuMzggMi41MzktNC45MjJsLjAwMy0uMDI5LS4wMTQtLjAyNWExMC43MjcgMTAuNzI3IDAgMCAxLTEuMjI2LTQuOTU2YzAtNS43NiA0LjU0NS0xMC41NDQgMTAuMzQzLTEwLjg5bC4zODEtLjAxNGExMS40MDMgMTEuNDAzIDAgMCAxIDYuNjUxIDEuOTU3bC4wNTQuMDM2IDMuODYyLTIuMjM3LjA1LS4wM3YtLjA1NmMuMDA2LTYuMDgtMi4zODQtMTEuNzkzLTYuNzI5LTE2LjA4OUMzNC45MzIgMi4zNjEgMjkuMTYgMCAyMy4wMTMgMCIgZmlsbD0iI0YwMUY3QSIgZmlsbC1ydWxlPSJldmVub2RkIi8+CiAgICA8L3N2Zz4KPC9zdmc+" alt="Coverage Status" /></a> <a href="https://cranchecks.info/pkgs/wand"><img src="data:image/svg+xml; charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI3MCIgaGVpZ2h0PSIyMCI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJiIiB4Mj0iMCIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz4KICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogIDxtYXNrIGlkPSJhIj4KICAgIDxyZWN0IHdpZHRoPSI3MCIgaGVpZ2h0PSIyMCIgcng9IjMiIGZpbGw9IiNmZmYiLz4KICA8L21hc2s+CiAgPGcgbWFzaz0idXJsKCNhKSI+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjNTU1IiBkPSJNMCAwaDQzdjIwSDB6Ii8+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjNGMxIiBkPSJNNDMgMGg0Ni41djIwSDQzeiIvPgogICAgPHBhdGggZmlsbD0idXJsKCNiKSIgZD0iTTAgMGg3MHYyMEgweiIvPgogIDwvZz4KICA8ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIgogICAgIGZvbnQtZmFtaWx5PSJEZWphVnUgU2FucyxWZXJkYW5hLEdlbmV2YSxzYW5zLXNlcmlmIiBmb250LXNpemU9IjExIj4KICAgIDx0ZXh0IHg9IjIxLjUiIHk9IjE1IiBmaWxsPSIjMDEwMTAxIiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii4zIj4KICAgICAgQ1JBTgogICAgPC90ZXh0PgogICAgPHRleHQgeD0iMjEuNSIgeT0iMTQiPgogICAgICBDUkFOCiAgICA8L3RleHQ+CiAgICA8dGV4dCB4PSI1NS41IiB5PSIxNSIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyI+CiAgICAgIE9LCiAgICA8L3RleHQ+CiAgICA8dGV4dCB4PSI1NS41IiB5PSIxNCI+CiAgICAgIE9LCiAgICA8L3RleHQ+CiAgPC9nPgo8L3N2Zz4K" alt="cran checks" /></a> <a href="https://www.r-pkg.org/pkg/wand"><img src="data:image/svg+xml; charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4NSIgaGVpZ2h0PSIyMCI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJiIiB4Mj0iMCIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjYmJiIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9Ii4xIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz4KICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogIDxtYXNrIGlkPSJhIj4KICAgIDxyZWN0IHdpZHRoPSI4NSIgaGVpZ2h0PSIyMCIgcng9IjMiIGZpbGw9IiNmZmYiLz4KICA8L21hc2s+CiAgPGcgbWFzaz0idXJsKCNhKSI+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjNTU1IiBkPSJNMCAwaDQzdjIwSDB6Ii8+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjNGMxIiBkPSJNNDMgMGg2M3YyMEg0M3oiLz4KICAgIDxwYXRoIGZpbGw9InVybCgjYikiIGQ9Ik0wIDBoODV2MjBIMHoiLz4KICA8L2c+CiAgPGcgZmlsbD0iI2ZmZiIgdGV4dC1hbmNob3I9Im1pZGRsZSIKICAgICBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMSI+CiAgICA8dGV4dCB4PSIyMS41IiB5PSIxNSIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyI+CiAgICAgIENSQU4KICAgIDwvdGV4dD4KICAgIDx0ZXh0IHg9IjIxLjUiIHk9IjE0Ij4KICAgICAgQ1JBTgogICAgPC90ZXh0PgogICAgPHRleHQgeD0iNjMiIHk9IjE1IiBmaWxsPSIjMDEwMTAxIiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii4zIj4KICAgICAgMC41LjAKICAgIDwvdGV4dD4KICAgIDx0ZXh0IHg9IjYzIiB5PSIxNCI+CiAgICAgIDAuNS4wCiAgICA8L3RleHQ+CiAgPC9nPgo8L3N2Zz4=" alt="CRAN status" /></a> <img src="data:image/svg+xml;charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iNzQiIGhlaWdodD0iMjAiPjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0iYiIgeDI9IjAiIHkyPSIxMDAlIj48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjAiIHN0b3AtY29sb3I9IiNiYmIiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz48L2xpbmVhckdyYWRpZW50PjxjbGlwUGF0aCBpZD0iYSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9Ijc0IiBoZWlnaHQ9IjIwIiByeD0iMyIgZmlsbD0iI2ZmZiIvPjwvY2xpcFBhdGg+PGcgY2xpcC1wYXRoPSJ1cmwoI2EpIj48cGF0aCBmaWxsPSIjNTU1IiBkPSJNMCAwaDM1djIwSDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iIzAwN2VjNiIgZD0iTTM1IDBoMzl2MjBIMzV6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0idXJsKCNiKSIgZD0iTTAgMGg3NHYyMEgweiIvPjwvZz48ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMTAiPiA8dGV4dCB4PSIxODUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjI1MCI+UiZndDs9PC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjE4NSIgeT0iMTQwIiB0cmFuc2Zvcm09InNjYWxlKC4xKSIgdGV4dExlbmd0aD0iMjUwIj5SJmd0Oz08L3RleHQ+PHRleHQgeD0iNTM1IiB5PSIxNTAiIGZpbGw9IiMwMTAxMDEiIGZpbGwtb3BhY2l0eT0iLjMiIHRyYW5zZm9ybT0ic2NhbGUoLjEpIiB0ZXh0TGVuZ3RoPSIyOTAiPjMuMi4wPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjUzNSIgeT0iMTQwIiB0cmFuc2Zvcm09InNjYWxlKC4xKSIgdGV4dExlbmd0aD0iMjkwIj4zLjIuMDwvdGV4dD48L2c+IDwvc3ZnPg==" alt="Minimal R Version" /> <img src="data:image/svg+xml;charset=utf-8;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iODIiIGhlaWdodD0iMjAiPjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0iYiIgeDI9IjAiIHkyPSIxMDAlIj48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjAiIHN0b3AtY29sb3I9IiNiYmIiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjEiLz48L2xpbmVhckdyYWRpZW50PjxjbGlwUGF0aCBpZD0iYSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjgyIiBoZWlnaHQ9IjIwIiByeD0iMyIgZmlsbD0iI2ZmZiIvPjwvY2xpcFBhdGg+PGcgY2xpcC1wYXRoPSJ1cmwoI2EpIj48cGF0aCBmaWxsPSIjNTU1IiBkPSJNMCAwaDUxdjIwSDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iIzAwN2VjNiIgZD0iTTUxIDBoMzF2MjBINTF6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0idXJsKCNiKSIgZD0iTTAgMGg4MnYyMEgweiIvPjwvZz48ZyBmaWxsPSIjZmZmIiB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiBmb250LWZhbWlseT0iRGVqYVZ1IFNhbnMsVmVyZGFuYSxHZW5ldmEsc2Fucy1zZXJpZiIgZm9udC1zaXplPSIxMTAiPiA8dGV4dCB4PSIyNjUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjQxMCI+TGljZW5zZTwvdGV4dD48dGV4dCB4PSIyNjUiIHk9IjE0MCIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjQxMCI+TGljZW5zZTwvdGV4dD48dGV4dCB4PSI2NTUiIHk9IjE1MCIgZmlsbD0iIzAxMDEwMSIgZmlsbC1vcGFjaXR5PSIuMyIgdHJhbnNmb3JtPSJzY2FsZSguMSkiIHRleHRMZW5ndGg9IjIxMCI+TUlUPC90ZXh0Pjx0ZXh0IHg9IjY1NSIgeT0iMTQwIiB0cmFuc2Zvcm09InNjYWxlKC4xKSIgdGV4dExlbmd0aD0iMjEwIj5NSVQ8L3RleHQ+PC9nPiA8L3N2Zz4=" alt="License" /></p>
-<h1 id="wand">wand</h1>
-<p>Retrieve Magic Attributes from Files and Directories</p>
-<h2 id="description">Description</h2>
-<p>MIME types are shorthand descriptors for file contents and can be determined from “magic” bytes in file headers, file contents or intuited from file extensions. Tools are provided to perform curated “magic” tests as well as mapping MIME types from a database of over 1,800 extension mappings.</p>
-<h2 id="some-important-details">SOME IMPORTANT DETAILS</h2>
-<p>The header checking is minimal (i.e. nowhere near as comprehensive as <code>libmagic</code>) but covers quite a bit of ground. If there are content-check types from <a href="https://github.com/threatstack/libmagic/tree/master/magic/"><code>magic sources</code></a> that you would like coded into the package, please file an issue and <em>include the full line(s)</em> from that linked <code>magic.tab</code> that you would like mapped.</p>
-<h2 id="whats-inside-the-tin">What’s Inside The Tin</h2>
-<p>The following functions are implemented:</p>
-<ul>
-<li><code>get_content_type</code>: Discover MIME type of a file based on contents</li>
-<li><code>guess_content_type</code>: Guess MIME type from filename (extension)</li>
-<li><code>simplemagic_mime_db</code>: File extension-to-MIME mapping data frame</li>
-</ul>
-<h2 id="installation">Installation</h2>
-<div class="sourceCode" id="cb1"><pre class="sourceCode r"><code class="sourceCode r"><span id="cb1-1"><a href="#cb1-1"></a><span class="kw">install.packages</span>(<span class="st">&quot;wand&quot;</span>, <span class="dt">repos =</span> <span class="st">&quot;https://cinc.rud.is&quot;</span>)</span>
-<span id="cb1-2"><a href="#cb1-2"></a><span class="co"># or</span></span>
-<span id="cb1-3"><a href="#cb1-3"></a>remotes<span class="op">::</span><span class="kw">install_git</span>(<span class="st">&quot;https://git.rud.is/hrbrmstr/wand.git&quot;</span>)</span>
-<span id="cb1-4"><a href="#cb1-4"></a><span class="co"># or</span></span>
-<span id="cb1-5"><a href="#cb1-5"></a>remotes<span class="op">::</span><span class="kw">install_git</span>(<span class="st">&quot;https://git.sr.ht/~hrbrmstr/wand&quot;</span>)</span>
-<span id="cb1-6"><a href="#cb1-6"></a><span class="co"># or</span></span>
-<span id="cb1-7"><a href="#cb1-7"></a>remotes<span class="op">::</span><span class="kw">install_gitlab</span>(<span class="st">&quot;hrbrmstr/wand&quot;</span>)</span>
-<span id="cb1-8"><a href="#cb1-8"></a><span class="co"># or</span></span>
-<span id="cb1-9"><a href="#cb1-9"></a>remotes<span class="op">::</span><span class="kw">install_bitbucket</span>(<span class="st">&quot;hrbrmstr/wand&quot;</span>)</span>
-<span id="cb1-10"><a href="#cb1-10"></a><span class="co"># or</span></span>
-<span id="cb1-11"><a href="#cb1-11"></a>remotes<span class="op">::</span><span class="kw">install_github</span>(<span class="st">&quot;hrbrmstr/wand&quot;</span>)</span></code></pre></div>
-<p>NOTE: To use the ‘remotes’ install options you will need to have the <a href="https://github.com/r-lib/remotes">{remotes} package</a> installed.</p>
-<h2 id="usage">Usage</h2>
-<div class="sourceCode" id="cb2"><pre class="sourceCode r"><code class="sourceCode r"><span id="cb2-1"><a href="#cb2-1"></a><span class="kw">library</span>(wand)</span>
-<span id="cb2-2"><a href="#cb2-2"></a><span class="kw">library</span>(tidyverse)</span>
-<span id="cb2-3"><a href="#cb2-3"></a></span>
-<span id="cb2-4"><a href="#cb2-4"></a><span class="co"># current verison</span></span>
-<span id="cb2-5"><a href="#cb2-5"></a><span class="kw">packageVersion</span>(<span class="st">&quot;wand&quot;</span>)</span>
-<span id="cb2-6"><a href="#cb2-6"></a><span class="co">## [1] &#39;0.6.0&#39;</span></span></code></pre></div>
-<div class="sourceCode" id="cb3"><pre class="sourceCode r"><code class="sourceCode r"><span id="cb3-1"><a href="#cb3-1"></a><span class="kw">list.files</span>(<span class="kw">system.file</span>(<span class="st">&quot;extdat&quot;</span>, <span class="dt">package=</span><span class="st">&quot;wand&quot;</span>), <span class="dt">full.names=</span><span class="ot">TRUE</span>) <span class="op">%&gt;%</span><span class="st"> </span></span>
-<span id="cb3-2"><a href="#cb3-2"></a><span class="st"> </span><span class="kw">map_df</span>(<span class="op">~</span>{</span>
-<span id="cb3-3"><a href="#cb3-3"></a>  <span class="kw">tibble</span>(</span>
-<span id="cb3-4"><a href="#cb3-4"></a>   <span class="dt">fil =</span> <span class="kw">basename</span>(.x),</span>
-<span id="cb3-5"><a href="#cb3-5"></a>   <span class="dt">mime =</span> <span class="kw">list</span>(<span class="kw">get_content_type</span>(.x))</span>
-<span id="cb3-6"><a href="#cb3-6"></a>  )</span>
-<span id="cb3-7"><a href="#cb3-7"></a> }) <span class="op">%&gt;%</span><span class="st"> </span></span>
-<span id="cb3-8"><a href="#cb3-8"></a><span class="st"> </span><span class="kw">unnest</span>()</span></code></pre></div>
-<div class="kable-table">
-
-<table>
-<thead>
-<tr class="header">
-<th align="left">fil</th>
-<th align="left">mime</th>
-</tr>
-</thead>
-<tbody>
-<tr class="odd">
-<td align="left">actions.csv</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">actions.txt</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">actions.xlsx</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_128_44_jstereo.mp3</td>
-<td align="left">audio/mp3</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_excel_2000.xls</td>
-<td align="left">application/msword</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_excel_spreadsheet.xml</td>
-<td align="left">application/xml</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_excel_web_archive.mht</td>
-<td align="left">message/rfc822</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_excel.xlsm</td>
-<td align="left">application/zip</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_excel.xlsx</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_nocompress.tif</td>
-<td align="left">image/tiff</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_powerpoint.pptm</td>
-<td align="left">application/zip</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_powerpoint.pptx</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_word_2000.doc</td>
-<td align="left">application/msword</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_word_6.0_95.doc</td>
-<td align="left">application/msword</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test_word.docm</td>
-<td align="left">application/zip</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test_word.docx</td>
-<td align="left">application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.au</td>
-<td align="left">audio/basic</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.bin</td>
-<td align="left">application/mac-binary</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.bin</td>
-<td align="left">application/macbinary</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.bin</td>
-<td align="left">application/octet-stream</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.bin</td>
-<td align="left">application/x-binary</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.bin</td>
-<td align="left">application/x-macbinary</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.bmp</td>
-<td align="left">image/bmp</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.dtd</td>
-<td align="left">application/xml-dtd</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.emf</td>
-<td align="left">application/x-msmetafile</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.emf</td>
-<td align="left">image/emf</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.eps</td>
-<td align="left">application/postscript</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.fli</td>
-<td align="left">video/flc</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.fli</td>
-<td align="left">video/fli</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.fli</td>
-<td align="left">video/x-fli</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.gif</td>
-<td align="left">image/gif</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.ico</td>
-<td align="left">image/vnd.microsoft.icon</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.ico</td>
-<td align="left">image/x-icon</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.jpg</td>
-<td align="left">image/jpeg</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.mp3</td>
-<td align="left">audio/mp3</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.odt</td>
-<td align="left">application/vnd.oasis.opendocument.text</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.ogg</td>
-<td align="left">application/ogg</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.ogg</td>
-<td align="left">audio/ogg</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.pcx</td>
-<td align="left">image/pcx</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.pcx</td>
-<td align="left">image/vnd.zbrush.pcx</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.pcx</td>
-<td align="left">image/x-pcx</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.pdf</td>
-<td align="left">application/pdf</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.pl</td>
-<td align="left">application/x-perl</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.pl</td>
-<td align="left">text/plain</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.pl</td>
-<td align="left">text/x-perl</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.pl</td>
-<td align="left">text/x-script.perl</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.png</td>
-<td align="left">image/png</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.pnm</td>
-<td align="left">application/x-portable-anymap</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.pnm</td>
-<td align="left">image/x-portable-anymap</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.ppm</td>
-<td align="left">image/x-portable-pixmap</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.ppt</td>
-<td align="left">application/msword</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.ps</td>
-<td align="left">application/postscript</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.psd</td>
-<td align="left">image/photoshop</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.py</td>
-<td align="left">text/x-python</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.py</td>
-<td align="left">text/x-script.phyton</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.rtf</td>
-<td align="left">application/rtf</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.rtf</td>
-<td align="left">application/x-rtf</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.rtf</td>
-<td align="left">text/richtext</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.rtf</td>
-<td align="left">text/rtf</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.sh</td>
-<td align="left">application/x-bsh</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.sh</td>
-<td align="left">application/x-sh</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.sh</td>
-<td align="left">application/x-shar</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.sh</td>
-<td align="left">text/x-script.sh</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.sh</td>
-<td align="left">text/x-sh</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.tar</td>
-<td align="left">application/tar</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.tar.gz</td>
-<td align="left">application/gzip</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.tar.gz</td>
-<td align="left">application/octet-stream</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.tar.gz</td>
-<td align="left">application/x-compressed</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.tar.gz</td>
-<td align="left">application/x-gzip</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.tga</td>
-<td align="left">image/x-tga</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.txt</td>
-<td align="left">text/plain</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.txt.gz</td>
-<td align="left">application/gzip</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.txt.gz</td>
-<td align="left">application/octet-stream</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.txt.gz</td>
-<td align="left">application/x-compressed</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.txt.gz</td>
-<td align="left">application/x-gzip</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.wav</td>
-<td align="left">audio/x-wav</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.wmf</td>
-<td align="left">application/x-msmetafile</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.wmf</td>
-<td align="left">image/wmf</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.wmf</td>
-<td align="left">windows/metafile</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.xcf</td>
-<td align="left">application/x-xcf</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.xml</td>
-<td align="left">application/xml</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.xpm</td>
-<td align="left">image/x-xbitmap</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.xpm</td>
-<td align="left">image/x-xpixmap</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">test.xpm</td>
-<td align="left">image/xpm</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">test.zip</td>
-<td align="left">application/zip</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</div>
-
-<h2 id="wand-metrics">wand Metrics</h2>
-<table>
-<thead>
-<tr class="header">
-<th align="left">Lang</th>
-<th align="right"># Files</th>
-<th align="right">(%)</th>
-<th align="right">LoC</th>
-<th align="right">(%)</th>
-<th align="right">Blank lines</th>
-<th align="right">(%)</th>
-<th align="right"># Lines</th>
-<th align="right">(%)</th>
-</tr>
-</thead>
-<tbody>
-<tr class="odd">
-<td align="left">HTML</td>
-<td align="right">1</td>
-<td align="right">0.1</td>
-<td align="right">1044</td>
-<td align="right">0.81</td>
-<td align="right">10</td>
-<td align="right">0.12</td>
-<td align="right">0</td>
-<td align="right">0.00</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">R</td>
-<td align="right">7</td>
-<td align="right">0.7</td>
-<td align="right">154</td>
-<td align="right">0.12</td>
-<td align="right">59</td>
-<td align="right">0.69</td>
-<td align="right">70</td>
-<td align="right">0.69</td>
-</tr>
-<tr class="odd">
-<td align="left">JSON</td>
-<td align="right">1</td>
-<td align="right">0.1</td>
-<td align="right">80</td>
-<td align="right">0.06</td>
-<td align="right">0</td>
-<td align="right">0.00</td>
-<td align="right">0</td>
-<td align="right">0.00</td>
-</tr>
-<tr class="even">
-<td align="left">Rmd</td>
-<td align="right">1</td>
-<td align="right">0.1</td>
-<td align="right">17</td>
-<td align="right">0.01</td>
-<td align="right">17</td>
-<td align="right">0.20</td>
-<td align="right">31</td>
-<td align="right">0.31</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-<h2 id="code-of-conduct">Code of Conduct</h2>
-<p>Please note that this project is released with a Contributor Code of Conduct. By participating in this project you agree to abide by its terms.</p>
-
-</body>
-</html>

M README.md => README.md +19 -98
@@ 91,108 91,29 @@
   )
  }) %>% 
  unnest()
+## # A tibble: 85 x 2
+##  fil            mime                               
+##  <chr>           <chr>                              
+## 1 actions.csv        application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
+## 2 actions.txt        application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
+## 3 actions.xlsx        application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
+## 4 test_128_44_jstereo.mp3  audio/mp3                            
+## 5 test_excel_2000.xls    application/msword                        
+## 6 test_excel_spreadsheet.xml application/xml                         
+## 7 test_excel_web_archive.mht message/rfc822                          
+## 8 test_excel.xlsm      application/zip                         
+## 9 test_excel.xlsx      application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
+## 10 test_nocompress.tif    image/tiff                            
+## # … with 75 more rows
 ```
 
-<div class="kable-table">
-
-| fil              | mime                                   |
-| :---------------------------- | :------------------------------------------------------------------------ |
-| actions.csv          | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     |
-| actions.txt          | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     |
-| actions.xlsx         | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     |
-| test\_128\_44\_jstereo.mp3  | audio/mp3                                 |
-| test\_excel\_2000.xls     | application/msword                            |
-| test\_excel\_spreadsheet.xml | application/xml                              |
-| test\_excel\_web\_archive.mht | message/rfc822                              |
-| test\_excel.xlsm       | application/zip                              |
-| test\_excel.xlsx       | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     |
-| test\_nocompress.tif     | image/tiff                                |
-| test\_powerpoint.pptm     | application/zip                              |
-| test\_powerpoint.pptx     | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
-| test\_word\_2000.doc     | application/msword                            |
-| test\_word\_6.0\_95.doc    | application/msword                            |
-| test\_word.docm        | application/zip                              |
-| test\_word.docx        | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  |
-| test.au            | audio/basic                                |
-| test.bin           | application/mac-binary                          |
-| test.bin           | application/macbinary                           |
-| test.bin           | application/octet-stream                         |
-| test.bin           | application/x-binary                           |
-| test.bin           | application/x-macbinary                          |
-| test.bmp           | image/bmp                                 |
-| test.dtd           | application/xml-dtd                            |
-| test.emf           | application/x-msmetafile                         |
-| test.emf           | image/emf                                 |
-| test.eps           | application/postscript                          |
-| test.fli           | video/flc                                 |
-| test.fli           | video/fli                                 |
-| test.fli           | video/x-fli                                |
-| test.gif           | image/gif                                 |
-| test.ico           | image/vnd.microsoft.icon                         |
-| test.ico           | image/x-icon                               |
-| test.jpg           | image/jpeg                                |
-| test.mp3           | audio/mp3                                 |
-| test.odt           | application/vnd.oasis.opendocument.text                  |
-| test.ogg           | application/ogg                              |
-| test.ogg           | audio/ogg                                 |
-| test.pcx           | image/pcx                                 |
-| test.pcx           | image/vnd.zbrush.pcx                           |
-| test.pcx           | image/x-pcx                                |
-| test.pdf           | application/pdf                              |
-| test.pl            | application/x-perl                            |
-| test.pl            | text/plain                                |
-| test.pl            | text/x-perl                                |
-| test.pl            | text/x-script.perl                            |
-| test.png           | image/png                                 |
-| test.pnm           | application/x-portable-anymap                       |
-| test.pnm           | image/x-portable-anymap                          |
-| test.ppm           | image/x-portable-pixmap                          |
-| test.ppt           | application/msword                            |
-| test.ps            | application/postscript                          |
-| test.psd           | image/photoshop                              |
-| test.py            | text/x-python                               |
-| test.py            | text/x-script.phyton                           |
-| test.rtf           | application/rtf                              |
-| test.rtf           | application/x-rtf                             |
-| test.rtf           | text/richtext                               |
-| test.rtf           | text/rtf                                 |
-| test.sh            | application/x-bsh                             |
-| test.sh            | application/x-sh                             |
-| test.sh            | application/x-shar                            |
-| test.sh            | text/x-script.sh                             |
-| test.sh            | text/x-sh                                 |
-| test.tar           | application/tar                              |
-| test.tar.gz          | application/gzip                             |
-| test.tar.gz          | application/octet-stream                         |
-| test.tar.gz          | application/x-compressed                         |
-| test.tar.gz          | application/x-gzip                            |
-| test.tga           | image/x-tga                                |
-| test.txt           | text/plain                                |
-| test.txt.gz          | application/gzip                             |
-| test.txt.gz          | application/octet-stream                         |
-| test.txt.gz          | application/x-compressed                         |
-| test.txt.gz          | application/x-gzip                            |
-| test.wav           | audio/x-wav                                |
-| test.wmf           | application/x-msmetafile                         |
-| test.wmf           | image/wmf                                 |
-| test.wmf           | windows/metafile                             |
-| test.xcf           | application/x-xcf                             |
-| test.xml           | application/xml                              |
-| test.xpm           | image/x-xbitmap                              |
-| test.xpm           | image/x-xpixmap                              |
-| test.xpm           | image/xpm                                 |
-| test.zip           | application/zip                              |
-
-</div>
-
 ## wand Metrics
 
-| Lang | \# Files | (%) | LoC | (%) | Blank lines | (%) | \# Lines | (%) |
-| :--- | -------: | --: | ---: | ---: | ----------: | ---: | -------: | ---: |
-| HTML |    1 | 0.1 | 1044 | 0.81 |     10 | 0.12 |    0 | 0.00 |
-| R  |    7 | 0.7 | 154 | 0.12 |     59 | 0.69 |    70 | 0.69 |
-| JSON |    1 | 0.1 |  80 | 0.06 |      0 | 0.00 |    0 | 0.00 |
-| Rmd |    1 | 0.1 |  17 | 0.01 |     17 | 0.20 |    31 | 0.31 |
+| Lang | \# Files | (%) | LoC | (%) | Blank lines | (%) | \# Lines | (%) |
+| :--- | -------: | ---: | --: | ---: | ----------: | ---: | -------: | ---: |
+| R  |    7 | 0.78 | 154 | 0.61 |     59 | 0.78 |    70 | 0.71 |
+| JSON |    1 | 0.11 | 80 | 0.32 |      0 | 0.00 |    0 | 0.00 |
+| Rmd |    1 | 0.11 | 17 | 0.07 |     17 | 0.22 |    29 | 0.29 |
 
 ## Code of Conduct