~homeworkprod/byceps

byceps/.dockerignore -rw-r--r-- 119 bytes
494d6bec — Jochen Kupperschmidt Update Furo to v2022.09.15 (from v2022.06.21) 4 days ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
**/__pycache__
.coverage
.git
.eggs
.mypy_cache
.pytest_cache
.scrutinizer.yml
.travis.yml
*.egg-info
assets
docs
venv