~hnaguski/xmetagen

c1a0f03dde86c433a381cc8c814cf8bc84e912ee — Henry Naguski 9 months ago 512d569 master
fix xmeta getopts
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

M xmeta
M xmeta => xmeta +1 -1
@@ 54,7 54,7 @@ install() {
	sudo xbps-install --repository "$XMETA_REPODIR" "$pkgname-${version}_1"
}

while getopts rd:v: option; do
while getopts d:v: option; do
	case $option in
	d)
		desc="$OPTARG"