~heckyel/resolvers-list

3d44a74b4f76c66b3cf5526e6f3e68a0121b7234 — Jesus 11 months ago 376f251
update signature
1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

M extra-resolvers.md.minisig
M extra-resolvers.md.minisig => extra-resolvers.md.minisig +2 -2
@@ 1,4 1,4 @@
untrusted comment: signature from minisign secret key
RUQIrgNLO4JgxtIKVtT1POqa1SSvfi0lyK/XOfpXiZJL01rX7+xSDqOn6zJ32aS4VKfBZ9godHCh041yE4qi9OfMud/ewoxvlA8=
trusted comment: timestamp:1690749424	file:extra-resolvers.md	hashed
PwMFPQBnoZJYtKQPYqdT3xc9VSkCF4KUSIExNLPfFRzUxXuqshz2ZwzHNOzOPtVlYcqmWXLUB9UoxT6s/n59Aw==
trusted comment: timestamp:1690751750	file:extra-resolvers.md	hashed
rrlqYR+qKP4hNxmtLMdxgmafZ7XtimtsjaZ+dzkzIA0Wx+ePGM7Lm1MNDFj3LazuvYerrhA6LCbvcMfnNOxjDw==