~harmless/security.txt

9e37817c012a02de8d9762560d604af2941b4dca — Travis Paul 1 year, 8 months ago 2acdc65
Add Filipino/Tagalog translation.

Though there are technically differences between Filipino and
Tagalog, they are very similar and Firefox gets them confused
and wouldn't work with only (fil) but instead wanted (tl),
despite (fil) working within some parts of the UI.
2 files changed, 244 insertions(+), 0 deletions(-)

A src/_locales/fil/messages.json
A src/_locales/tl/messages.json
A src/_locales/fil/messages.json => src/_locales/fil/messages.json +122 -0
@@ 0,0 1,122 @@
{
 "extension_description": {
  "message": "Ipinapakita ang security.txt at humans.txt file para sa website kung mayroon.",
  "description" : "Description of the browser extension describing how it functions. (A-1)"
 },
 "options_title": {
  "message": "Kagustuhan",
  "description" : "Title text of options/preferences page. (A-2)"
 },
 "check_humanstxt": {
  "message": "Tinitingnan din ang humans.txt file: ",
  "description" : "Label text for an option which enables checking for humans.txt files. (A-3)"
 },
 "check_humanstxt_ON": {
  "message": "Pinapagana",
  "description" : "Text shown when checking for a humans.txt file is enabled. (A-4)"
 },
 "check_humanstxt_OFF": {
  "message": "Hindi Pinapagana",
  "description" : "Text shown when checking for a humans.txt file is disabled. (A-5)"
 },
 "reset_default": {
  "message": "Ibalik lahat ng kagustuhan sa default na halaga",
  "description" : "Text for a button which resets all options/preferences to default values. (A-6)"
 },
 "found_nothing": {
  "message": "Walang security.txt o humans.txt na nahanap.",
  "description" : "Text shown when neither a humans.txt or security.txt file is found. (B-1)"
 },
 "not_found_security_txt": {
  "message": "Walang security.txt na nahanap",
  "description" : "Text shown when a security.txt file is not found. (B-2)"
 },
 "found_security_txt": {
  "message": "Nahanap ang security.txt",
  "description" : "Text shown when a security.txt file has been found. (B-3)"
 },
  "found_humans_txt": {
  "message": "Nahanap ang humans.txt",
  "description" : "Text shown when a humans.txt file has been found. (B-4)"
 },
 "found_security_and_humans_txt": {
  "message": "Nahanap ang security.txt at humans.txt",
  "description" : "Text shown when both a humans.txt and a security.txt file has been found. (B-5)"
 },
 "copy_security_clipboard": {
  "message": "Kopyahin ang security.txt sa clipboard",
  "description" : "Text for button to copy security.txt text to clipboard. (C-1)"
 },
 "copied_security_to_clipboard": {
  "message": "Nakopya ang security.txt!",
  "description" : "Message shown when security.txt text has been copied to the clipboard. (C-2)"
 },
 "copy_humans_clipboard": {
  "message": "Kopyahin ang humans.txt sa clipboard",
  "description" : "Text for button to copy humans.txt text to clipboard. (C-3)"
 },
 "copied_humans_to_clipboard": {
  "message": "Kinopya ang humans.txt!",
  "description" : "Message shown when humans.txt text has been copied to the clipboard. (C-4)"
 },
 "install_title": {
  "message": "Salamat sa pag-iinstall",
  "description" : "Headline shown on web page after installation of extension. (D-1)"
 },
 "install_subtitle": {
  "message": "Salamat sa pag-iinstall ng browser extension ng security.txt!",
  "description" : "Subtitle shown below install title. (D-2)"
 },
 "what_is_security_txt": {
  "message": "Ano ang security.txt?",
  "description" : "Headline for description of the security.txt initiative. (D-3)"
 },
 "what_is_security_txt_content": {
  "message": "Ang security.txt ay iminungkahing pamantayan na nagbibigay ng paraan sa mga website at may-akda ng software na tukuyin ang kanilang mga patakaran sa seguridad. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga mananaliksik ng seguridad o sinumang nais na maayos na ibunyag ang kahinaan sa mga may-ari ng website o software.",
  "description" : "Description of the security.txt initiative. (D-4)"
 },
 "what_is_humans_txt": {
  "message": "Ano ang humans.txt?",
  "description" : "Headline for description of the humans.txt initiative. (D-5)"
 },
 "what_is_humans_txt_content": {
  "message": "Ang humans.txt ay isang hindi gaanong pormal na inisyatibo para sa pagbibigay ng nababasang impormasyon ng tao tungkol sa mga may-akda ng website.",
  "description" : "Description of the humans.txt initiative. (D-6)"
 },
 "how_does_it_work": {
  "message": "Paano gumagana ang extension ng browser?",
  "description" : "Headline for description of the browser extension works. (D-7)"
 },
 "how_does_it_work_content_pre": {
  "message": "Habang nagba-browse ka sa web, at nagna-navigate sa iba't ibang website, sinusuri ng extension ng browser ang website upang makita kung sinusuportahan nito ang alinman sa uri ng file. Kung sinusuportahan ito, may ",
  "description" : "Content explaining how the browser extension works (before the inline icon). (D-8)"
 },
 "how_does_it_work_content_post": {
  "message": " ipinapakita ang icon sa URL bar. Maaari mong pindutin ang icon na ito upang matingnan ang iba pang detalye tungkol sa mga makikitang text file.",
  "description" : "Content explaining how the browser extension works (after the inline icon) (D-9)."
 },
 "more_info": {
  "message": "Iba pang impormasyon",
  "description" : "Headline for description of where the user can find more information about the browser extension. (D-10)"
 },
 "more_info_content": {
  "message": "Maaari mong mahanap ang iba pang impormasyon tungkol sa extension na security.txt sa aming blog post at paunang pahayag.",
  "description" : "Details and a link to more information. (D-11)"
 },
 "feedback_appreciated": {
  "message": "Pinahahalagahan namin ang iyong puna",
  "description" : "Headline for section describing where the user can submit their feedback or any issues. (D-12)"
 },
 "feedback_pre_email": {
  "message": "Kung nakatagpo ka ng anumang isyu gamit ang extension na ito o nais mong makipag-ugnayan sa amin sa anumang puna o mungkahi, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa: ",
  "description" : "Text show before the email address link where feedback can be submitted. (D-13)"
 },
 "feedback_pre_github": {
  "message": "Kung mayroon kang account sa Github, maaari ka ring magbukas ng isyu sa pahina sa Github ng extension na ito: ",
  "description" : "Text show before the Github page link where feedback can be submitted. (D-14)"
 },
 "release_title": {
  "message": "Release Notes",
  "description" : "Page title for release notes page shown on extension update."
 }
}

A src/_locales/tl/messages.json => src/_locales/tl/messages.json +122 -0
@@ 0,0 1,122 @@
{
 "extension_description": {
  "message": "Ipinapakita ang security.txt at humans.txt file para sa website kung mayroon.",
  "description" : "Description of the browser extension describing how it functions. (A-1)"
 },
 "options_title": {
  "message": "Kagustuhan",
  "description" : "Title text of options/preferences page. (A-2)"
 },
 "check_humanstxt": {
  "message": "Tinitingnan din ang humans.txt file: ",
  "description" : "Label text for an option which enables checking for humans.txt files. (A-3)"
 },
 "check_humanstxt_ON": {
  "message": "Pinapagana",
  "description" : "Text shown when checking for a humans.txt file is enabled. (A-4)"
 },
 "check_humanstxt_OFF": {
  "message": "Hindi Pinapagana",
  "description" : "Text shown when checking for a humans.txt file is disabled. (A-5)"
 },
 "reset_default": {
  "message": "Ibalik lahat ng kagustuhan sa default na halaga",
  "description" : "Text for a button which resets all options/preferences to default values. (A-6)"
 },
 "found_nothing": {
  "message": "Walang security.txt o humans.txt na nahanap.",
  "description" : "Text shown when neither a humans.txt or security.txt file is found. (B-1)"
 },
 "not_found_security_txt": {
  "message": "Walang security.txt na nahanap",
  "description" : "Text shown when a security.txt file is not found. (B-2)"
 },
 "found_security_txt": {
  "message": "Nahanap ang security.txt",
  "description" : "Text shown when a security.txt file has been found. (B-3)"
 },
  "found_humans_txt": {
  "message": "Nahanap ang humans.txt",
  "description" : "Text shown when a humans.txt file has been found. (B-4)"
 },
 "found_security_and_humans_txt": {
  "message": "Nahanap ang security.txt at humans.txt",
  "description" : "Text shown when both a humans.txt and a security.txt file has been found. (B-5)"
 },
 "copy_security_clipboard": {
  "message": "Kopyahin ang security.txt sa clipboard",
  "description" : "Text for button to copy security.txt text to clipboard. (C-1)"
 },
 "copied_security_to_clipboard": {
  "message": "Nakopya ang security.txt!",
  "description" : "Message shown when security.txt text has been copied to the clipboard. (C-2)"
 },
 "copy_humans_clipboard": {
  "message": "Kopyahin ang humans.txt sa clipboard",
  "description" : "Text for button to copy humans.txt text to clipboard. (C-3)"
 },
 "copied_humans_to_clipboard": {
  "message": "Kinopya ang humans.txt!",
  "description" : "Message shown when humans.txt text has been copied to the clipboard. (C-4)"
 },
 "install_title": {
  "message": "Salamat sa pag-iinstall",
  "description" : "Headline shown on web page after installation of extension. (D-1)"
 },
 "install_subtitle": {
  "message": "Salamat sa pag-iinstall ng browser extension ng security.txt!",
  "description" : "Subtitle shown below install title. (D-2)"
 },
 "what_is_security_txt": {
  "message": "Ano ang security.txt?",
  "description" : "Headline for description of the security.txt initiative. (D-3)"
 },
 "what_is_security_txt_content": {
  "message": "Ang security.txt ay iminungkahing pamantayan na nagbibigay ng paraan sa mga website at may-akda ng software na tukuyin ang kanilang mga patakaran sa seguridad. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga mananaliksik ng seguridad o sinumang nais na maayos na ibunyag ang kahinaan sa mga may-ari ng website o software.",
  "description" : "Description of the security.txt initiative. (D-4)"
 },
 "what_is_humans_txt": {
  "message": "Ano ang humans.txt?",
  "description" : "Headline for description of the humans.txt initiative. (D-5)"
 },
 "what_is_humans_txt_content": {
  "message": "Ang humans.txt ay isang hindi gaanong pormal na inisyatibo para sa pagbibigay ng nababasang impormasyon ng tao tungkol sa mga may-akda ng website.",
  "description" : "Description of the humans.txt initiative. (D-6)"
 },
 "how_does_it_work": {
  "message": "Paano gumagana ang extension ng browser?",
  "description" : "Headline for description of the browser extension works. (D-7)"
 },
 "how_does_it_work_content_pre": {
  "message": "Habang nagba-browse ka sa web, at nagna-navigate sa iba't ibang website, sinusuri ng extension ng browser ang website upang makita kung sinusuportahan nito ang alinman sa uri ng file. Kung sinusuportahan ito, may ",
  "description" : "Content explaining how the browser extension works (before the inline icon). (D-8)"
 },
 "how_does_it_work_content_post": {
  "message": " ipinapakita ang icon sa URL bar. Maaari mong pindutin ang icon na ito upang matingnan ang iba pang detalye tungkol sa mga makikitang text file.",
  "description" : "Content explaining how the browser extension works (after the inline icon) (D-9)."
 },
 "more_info": {
  "message": "Iba pang impormasyon",
  "description" : "Headline for description of where the user can find more information about the browser extension. (D-10)"
 },
 "more_info_content": {
  "message": "Maaari mong mahanap ang iba pang impormasyon tungkol sa extension na security.txt sa aming blog post at paunang pahayag.",
  "description" : "Details and a link to more information. (D-11)"
 },
 "feedback_appreciated": {
  "message": "Pinahahalagahan namin ang iyong puna",
  "description" : "Headline for section describing where the user can submit their feedback or any issues. (D-12)"
 },
 "feedback_pre_email": {
  "message": "Kung nakatagpo ka ng anumang isyu gamit ang extension na ito o nais mong makipag-ugnayan sa amin sa anumang puna o mungkahi, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa: ",
  "description" : "Text show before the email address link where feedback can be submitted. (D-13)"
 },
 "feedback_pre_github": {
  "message": "Kung mayroon kang account sa Github, maaari ka ring magbukas ng isyu sa pahina sa Github ng extension na ito: ",
  "description" : "Text show before the Github page link where feedback can be submitted. (D-14)"
 },
 "release_title": {
  "message": "Release Notes",
  "description" : "Page title for release notes page shown on extension update."
 }
}