~fkooman/vpn-user-portal

ref: 57df62b9a04e9b2391ca809e5ff9d76e524eceb1 vpn-user-portal/locale/pl_PL.php -rw-r--r-- 9.3 KiB
57df62b9François Kooman update CHANGES 1 year, 5 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php

/*
 * eduVPN - End-user friendly VPN.
 *
 * Copyright: 2016-2019, The Commons Conservancy eduVPN Programme
 * SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0+
 */

return [
  '#Active Connections' => 'Liczba aktywnych połączeń',
  //'ACL Permission List' => '',
  'Account' => 'Konto',
  'Active' => 'Aktywny',
  'An application attempts to establish a VPN connection.' => 'Aplikacja próbuje zestawić połączenie VPN.',
  'An error occurred.' => 'Wystąpił błąd.',
  'Application Usage' => 'Wykorzystanie aplikacji',
  'Approve' => 'Zaakceptuj',
  'Approve Application' => 'Zaakceptuj aplikację',
  'Authorized' => 'Zautoryzowano',
  'Authorized Applications' => 'Zautoryzowane aplikacje',
  //'Block LAN' => '',
  //'CA' => '',
  'Certificates' => 'Certyfikaty',
  'Change Password' => 'Zmień hasło',
  'Client Lost' => 'Klient utracił połączenie',
  //'Client-to-client' => '',
  'Configurations' => 'Konfiguracje',
  'Confirm' => 'Potwierdź',
  'Connected' => 'Połączony',
  'Connections' => 'Połączenia',
  'Contact support if you lost your TOTP.' => 'Skontaktuj się z administratorem jeżeli zgubiłeś swój kod TOTP.',
  'Create' => 'Tworzenie',
  'Create and Download' => 'Utwórz i pobierz',
  'Created' => 'Utworzony',
  'Current Password' => 'Aktualne hasło',
  'Current Password not correct!' => 'Aktualne hasło jest nieprawidłowe!',
  //'DNS Domain' => '',
  //'DNS Search Domain(s)' => '',
  //'DNS Server(s)' => '',
  //'DNS Suffix' => '',
  'Date' => 'Data',
  'Date/Time' => 'Data/Czas',
  //'Default Gateway' => '',
  'Delete' => 'Skasuj',
  'Delete TOTP Secret' => 'Skasuj sekrety TOTP',
  'Details...' => 'Szczegóły...',
  'Disable User' => 'Zablokuj użytkownika',
  'Disabled' => 'Zablokowany',
  'Disconnected' => 'Rozłączono',
  'Distribution of unique users over the VPN applications.' => 'Rozkład statystyczny aplikacji używanych przez użytkowników',
  'Documentation' => 'Dokumentacja',
  //'Enable ACL' => '',
  //'Enable Log' => '',
  'Enable User' => 'Odblokuj konto',
  'Enroll' => 'Aktywuj',
  'Error' => 'Błąd',
  'Events' => 'Zdarzenia',
  'Existing' => 'Istniejące',
  'Expires' => 'Wygasa',
  'Find the user identifier that used an IPv4 or IPv6 address at a particular point in time.' => 'Wyszukiwanie użytkownika, który używał adresu IPv4 lub IPv6 w danym momencie.',
  'Here you can change the password for your account.' => 'Poniższy formularz umożliwia zmianę hasła.',
  'Here you can enroll for two-factor authentication (2FA) using a Time-based One-time Password (TOTP).' => 'Poniżej możesz aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) na bazie haseł jednorazowych TOTP',
  //'Hide Profile' => '',
  'Highest (Maximum) # Concurrent Connections' => 'Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń',
  'Home' => 'Strona główna',
  //'Hostname' => '',
  'IP Address' => 'Adres IP',
  'IPs' => 'IP',
  //'IPv4 Prefix' => '',
  //'IPv6 Prefix' => '',
  'In order to continue, you must first enroll for Two-factor authentication!' => 'Aby kontynuować trzeba najpierw aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)!',
  'Info' => 'Informacje',
  //'Key Type' => '',
  //'Legacy' => '',
  //'Listen IP' => '',
  'Log' => 'Log',
  //'Management IP' => '',
  'Managing user <code>%userId%</code>.' => 'Zarządzanie użytkownikiem <code>%userId%</code>.',
  'Manual Configuration Download' => 'Ręcznie pobierane konfiguracje',
  'Manually create and download an OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client.' => 'Ręcznie stwórz i pobierz plik konfiguracyjny klienta OpenVPN.',
  'Message' => 'Wiadomość',
  'Message of the Day' => 'Wiadomość dnia',
  'Messages' => 'Wiadomości',
  'N/A' => 'brak',
  'Name' => 'Nazwa',
  'New Password' => 'Nowe hasło',
  'New Password (confirm)' => 'Nowe hasło (powtórnie)',
  'New Password and New Password (confirm) MUST match!' => 'Podano dwa różne nowe hasła!',
  'No' => 'Nie',
  'No VPN profiles are available for your account.' => 'Żadne profile VPN nie są dostępne dla Twojego konta.',
  'No authorized applications yet.' => 'Żadna aplikacja nie została jeszcze zautoryzowana.',
  'No clients connected.' => 'Żaden klient nie jest podłączony.',
  'No connections yet.' => 'Brak połączeń.',
  'No events yet.' => 'Brak zdarzeń.',
  'No user account(s) to show.' => 'Brak użytkowników.',
  'Number of unique users of the VPN service over the last month.' => 'Liczba unikalnych użytkowników usługi VPN w ciągu ostatniego miesiąca.',
  'OTP' => 'OTP',
  //'Offered Protocols/Ports' => '',
  'Only approve this when you are trying to establish a VPN connection with this application!' => 'Zaakceptuj tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że zestawiasz połączenie VPN za pomocą tej aplikacji!',
  'Password' => 'Hasło',
  'Permission(s)' => 'Uprawnienia',
  'Please provide your TOTP.' => 'Proszę podać kod TOTP.',
  'Please sign in with your username and password.' => 'Proszę zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.',
  'Profile' => 'Profil',
  //'Profile Number' => '',
  'Profile Usage' => 'Statystyka użycia profili',
  'Profiles' => 'Profile',
  //'Protocols/Ports' => '',
  'QR' => 'Kod QR',
  'Results' => 'Wyniki',
  'Revoke' => 'Unieważnij',
  //'Route(s)' => '',
  'Scan the QR code using your 2FA application, or import the secret manually. Confirm the successful configuration by entering a 6 digit OTP generated by the application below.' => 'Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do uwierzytelniania 2FA lub wprowadź sekret ręcznie. Potwierdź prawidłowość konfiguracji przez wprowadzenie 6 cyfr hasła jednorazowego wygenerowanego przez aplikację.',
  'Search' => 'Szukaj',
  'Secret' => 'Sekret',
  'See the <a href="documentation#2fa">documentation</a> for more information on 2FA and a list of applications to use.' => 'Więcej informacji o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym i listę aplikacji do wykorzystania można znaleźć w <a href="documentation#2fa">dokumentacji</a>.',
  'Select a profile and choose a name, e.g. "Phone".' => 'Wybierz profil i ustal nazwę, np. "Telefon".',
  //'Server' => '',
  'Set' => 'Ustaw',
  'Sign In' => 'Logowanie',
  'Sign Out' => 'Wyloguj',
  'Stats' => 'Statystyki',
  //'Summary' => '',
  //'TLS >= 1.3' => '',
  'TOTP' => 'TOTP',
  'The <em>Date/Time</em> field accepts dates of the format <code>Y-m-d H:i:s</code>, e.g. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.' => 'Pole daty akceptuje daty w formacie <code>Y-m-d H:i:s</code>, np. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.',
  'The OTP key you entered does not match the expected value for this OTP secret.' => 'Podany kod OTP nie pasuje do zdefiniowanego sekretu.',
  'The TOTP you provided is incorrect.' => 'Kod TOTP, który podałeś, jest nieprawidłowy.',
  'The credentials you provided were not correct.' => 'Dane uwierzytelniające są nieprawidłowe.',
  'The list of applications you authorized to create a VPN connection.' => 'Lista aplikacji, które autoryzowałeś do zestawienia połączenia VPN.',
  'The most recent events related to this account.' => 'Ostatnie zdarzenia dotyczące tego konta.',
  'The most recent, concluded, VPN connections with this account.' => 'Ostatnio zestawiane połączenia VPN dla tego konta.',
  'There are no results matching your criteria.' => 'Brak wyników wyszukiwania.',
  'This message will be shown on the "Home" screen.' => 'Ten komunikat pojawi się użytkownikom na ekranie głównym.',
  'This user does not have any active certificates.' => 'Ten użytkownik nie ma żadnych aktywnych certyfikatów.',
  'To prevent malicious applications from secretly establishing a VPN connection on your behalf, you have to explicitly approve this application first.' => 'Aby uniemożliwić złośliwym aplikacjom niepostrzeżone zestawianie połączeń VPN, musisz najpierw wprost zaakceptować aplikację.',
  'Total # Unique Users' => 'Całkowita liczba unikalnych użytkowników',
  'Total Traffic' => 'Całkowity ruch sieciowy',
  'Two-factor Authentication' => 'Uwierzytelnianie dwuskładnikowe',
  'Two-factor Enrollment' => 'Aktywacja uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)',
  'Two-factor authentication (2FA) is disabled by the administrator.' => 'Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) zostało wyłączone przez administratora.',
  'Unregistered Client' => 'Klient niezarejestrowany',
  'User ID' => 'Użytkownik',
  'Username' => 'Nazwa użytkownika',
  'Users' => 'Użytkownicy',
  'VPN Portal' => 'Portal VPN',
  'VPN traffic over the last month.' => 'Ruch sieciowy w ostatnim miesiącu.',
  'Verify' => 'Zweryfikuj',
  //'Version' => '',
  'Welcome to this VPN service!' => 'Witamy w usłudze VPN!',
  'Why is this necessary?' => 'Dlaczego jest to konieczne?',
  'Yes' => 'Tak',
  'You are already enrolled for Two-factor authentication (2FA).' => 'Masz już aktywowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).',
  'You cannot manage your own user account.' => 'Nie możesz zarządzać swoim kontem.',
  'Your ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.' => 'Twój identyfikator to <code>%_two_factor_user_id%</code>.',
  'Your new configuration will expire on %expiryDate%. Come back here to obtain a new configuration after expiry!' => 'Twoja konfiguracja ulegnie przeterminowaniu %expiryDate%. Pobierz nową gdy się to stanie!',
];