~fkooman/vpn-user-portal

ref: 57df62b9a04e9b2391ca809e5ff9d76e524eceb1 vpn-user-portal/locale/nb_NO.php -rw-r--r-- 8.9 KiB
57df62b9François Kooman update CHANGES 1 year, 5 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php

/*
 * eduVPN - End-user friendly VPN.
 *
 * Copyright: 2016-2019, The Commons Conservancy eduVPN Programme
 * SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0+
 */

return [
  '#Active Connections' => '#Aktive tilkoblinger',
  //'ACL Permission List' => '',
  'Account' => 'Konto',
  'Active' => 'Aktiv',
  'An application attempts to establish a VPN connection.' => 'En applikasjon prøver å koble til VPN.',
  'An error occurred.' => 'Noe har gått galt.',
  'Application Usage' => 'Applikasjonsbruk',
  'Approve' => 'Tillat',
  'Approve Application' => 'Tillat applikasjon',
  'Authorized' => 'Autorisert',
  'Authorized Applications' => 'Autoriserte applikasjoner',
  //'Block LAN' => '',
  //'CA' => '',
  'Certificates' => 'Sertifikater',
  'Change Password' => 'Passord',
  'Client Lost' => 'Klient forsvant',
  //'Client-to-client' => '',
  'Configurations' => 'Konfigurasjon',
  'Confirm' => 'Bekreft',
  'Connected' => 'Tilkoblet',
  'Connections' => 'Tilkoblinger',
  'Contact support if you lost your TOTP.' => 'Ta kontakt med brukerstøtte dersom du har tapt din TOTP.',
  'Create' => 'Opprett',
  'Create and Download' => 'Opprett og last ned',
  'Created' => 'Opprettet',
  'Current Password' => 'Nåværende passord',
  'Current Password not correct!' => 'Nåværende passord stemmer ikke!',
  //'DNS Domain' => '',
  //'DNS Search Domain(s)' => '',
  //'DNS Server(s)' => '',
  //'DNS Suffix' => '',
  'Date' => 'Dato',
  'Date/Time' => 'Dato/Tid',
  //'Default Gateway' => '',
  'Delete' => 'Slett',
  'Delete TOTP Secret' => 'Slett TOTP Hemmelighet',
  'Details...' => 'Detaljer…',
  'Disable User' => 'Sperr Bruker',
  'Disabled' => 'Sperret',
  'Disconnected' => 'Frakoblet',
  'Distribution of unique users over the VPN applications.' => 'Distribusjon av unike brukere per VPN-applikasjon.',
  'Documentation' => 'Dokumentasjon',
  //'Enable ACL' => '',
  //'Enable Log' => '',
  'Enable User' => 'Tillat bruker',
  'Enroll' => 'Ta i bruk',
  'Error' => 'Feil',
  'Events' => 'Henvendelser',
  'Existing' => 'Eksisterende',
  'Expires' => 'Går ut',
  'Find the user identifier that used an IPv4 or IPv6 address at a particular point in time.' => 'Finn brukeridentifikator knyttet til IPv4- eller IPv6-adressen på et bestemt tidspunkt.',
  'Here you can change the password for your account.' => 'Her kan du endre passordet til kontoen din.',
  'Here you can enroll for two-factor authentication (2FA) using a Time-based One-time Password (TOTP).' => 'Her kan du registrere deg for to-factor autentisering (2FA) med TOTP.',
  //'Hide Profile' => '',
  'Highest (Maximum) # Concurrent Connections' => 'Høyest (Maksimum) # Antall Samtidige Tilkoblinger',
  'Home' => 'Hjem',
  //'Hostname' => '',
  'IP Address' => 'IP-adresse',
  'IPs' => 'IPer',
  //'IPv4 Prefix' => '',
  //'IPv6 Prefix' => '',
  'In order to continue, you must first enroll for Two-factor authentication!' => 'For å fortsette må du først skru på tofaktor-autentisering!',
  'Info' => 'Informasjon',
  'Key Type' => 'Nøkkeltype',
  //'Legacy' => '',
  //'Listen IP' => '',
  'Log' => 'Logg',
  //'Management IP' => '',
  'Managing user <code>%userId%</code>.' => 'Styrer bruker <code>%userId%</code>.',
  'Manual Configuration Download' => 'Manuell konfigurasjon nedlasting',
  'Manually create and download an OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client.' => 'Generér en OpenVPN-konfigurasjonsfil for manuelt bruk i din OpenVPN-klient.',
  'Message' => 'Melding',
  'Message of the Day' => 'Dagens melding',
  'Messages' => 'Meldinger',
  'N/A' => 'N/A',
  'Name' => 'Navn',
  'New Password' => 'Nytt Passord',
  'New Password (confirm)' => 'Nytt Passord (bekreft)',
  'New Password and New Password (confirm) MUST match!' => 'Nytt Passord og Nytt Passord (bekreft) MÅ være det samme!',
  'No' => 'Nei',
  'No VPN profiles are available for your account.' => 'Ingen VPN-profiler er tilgjengelig.',
  'No authorized applications yet.' => 'Ingen godkjente applikasjoner.',
  'No clients connected.' => 'Ingen klient koblet til.',
  'No connections yet.' => 'Ingen tilkoblinger.',
  'No events yet.' => 'Ingen henvendelser.',
  'No user account(s) to show.' => 'Ingen brukerkonto å vise.',
  'Number of unique users of the VPN service over the last month.' => 'Antall VPN-brukere i den siste måneden.',
  'OTP' => 'Engangspassord',
  //'Offered Protocols/Ports' => '',
  'Only approve this when you are trying to establish a VPN connection with this application!' => 'Kun tillat dette dersom du ønsker å koble til VPN med denne applikasjonen!',
  'Password' => 'Passord',
  'Permission(s)' => 'Tillatelse(r)',
  'Please provide your TOTP.' => 'Fyll ut TOTP-koden din.',
  'Please sign in with your username and password.' => 'Logg inn med ditt brukernavn og passord.',
  'Profile' => 'Profil',
  //'Profile Number' => '',
  'Profile Usage' => 'Profilbruk',
  'Profiles' => 'Profiler',
  //'Protocols/Ports' => '',
  'QR' => 'QR',
  'Results' => 'Resultater',
  'Revoke' => 'Tilbakekall',
  //'Route(s)' => '',
  'Scan the QR code using your 2FA application, or import the secret manually. Confirm the successful configuration by entering a 6 digit OTP generated by the application below.' => 'Scan QR-koden med en 2FA-applikasjon, eller importer nøkkelen for hand. Bekreft konfigurasjonen med den 6-sifrete koden som er generert av 2FA-applikasjonen.',
  'Search' => 'Søk',
  'Secret' => 'Nøkkel',
  'See the <a href="documentation#2fa">documentation</a> for more information on 2FA and a list of applications to use.' => 'Les <a href="documentation#2fa">dokumentasjonen</a> for mer informasjon om 2FA og ei liste over applikasjoner du kan bruke.',
  'Select a profile and choose a name, e.g. "Phone".' => 'Velg et profil og velg et navn, f.eks "Telefon".',
  //'Server' => '',
  'Set' => 'Ta i bruk',
  'Sign In' => 'Logg inn',
  'Sign Out' => 'Logg ut',
  'Stats' => 'Statistikk',
  //'Summary' => '',
  //'TLS >= 1.3' => '',
  'TOTP' => 'TOTP',
  'The <em>Date/Time</em> field accepts dates of the format <code>Y-m-d H:i:s</code>, e.g. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.' => '<em>Dato/Tid</em>-feltet tar datoformat <code>Y-m-d H:i:s</code>, f.eks. <code>2019-01-01 08:00:00</code>.',
  'The OTP key you entered does not match the expected value for this OTP secret.' => 'OTP-koden du brukte stemmer ikke overens med OTP-hemmeligheten.',
  'The TOTP you provided is incorrect.' => 'TOTP-koden er ugyldig.',
  'The credentials you provided were not correct.' => 'Innloggingsdetaljene er ikke riktige.',
  'The list of applications you authorized to create a VPN connection.' => 'Liste over applikasjoner du har tillatt å opprette en VPN-tilkobling.',
  'The most recent events related to this account.' => 'De nyeste henvendelser relatert til denne kontoen.',
  'The most recent, concluded, VPN connections with this account.' => 'De nyeste avsluttede VPN-tilkoblinger med denne kontoen.',
  'There are no results matching your criteria.' => 'Ingen treff på dette søket.',
  'This message will be shown on the "Home" screen.' => 'Denne meldingen vil vises på "Hjem"-siden.',
  'This user does not have any active certificates.' => 'Denne brukeren har ingen aktive sertifikater.',
  'To prevent malicious applications from secretly establishing a VPN connection on your behalf, you have to explicitly approve this application first.' => 'For å forhindre at onde applikasjoner kan koble til VPN på din vegne i hemmelighet, må du eksplisitt tillate denne applikasjonen først.',
  'Total # Unique Users' => 'Totalt # Unike Brukere',
  'Total Traffic' => 'Total Trafikk',
  'Two-factor Authentication' => 'To-faktor autentisering',
  'Two-factor Enrollment' => 'To-faktor autentisering',
  'Two-factor authentication (2FA) is disabled by the administrator.' => 'Administratoren har skrudd av tofaktorautentisering (2FA).',
  'Unregistered Client' => 'Uregistrert Klient',
  'User ID' => 'Bruker-ID',
  'Username' => 'Brukernavn',
  'Users' => 'Brukere',
  'VPN Portal' => 'VPN-Portal',
  'VPN traffic over the last month.' => 'VPN-trafikk i den siste måneden.',
  'Verify' => 'Verifiser',
  //'Version' => '',
  'Welcome to this VPN service!' => 'Velkommen til VPN-tjenesten!',
  'Why is this necessary?' => 'Hvor er dette nødvendig?',
  'Yes' => 'Ja',
  'You are already enrolled for Two-factor authentication (2FA).' => 'Du er allerede registrert for TOTP.',
  'You cannot manage your own user account.' => 'Du kan ikke styre din egen brukerkonto.',
  'Your ID is <code>%_two_factor_user_id%</code>.' => 'Din ID er <code>%_two_factor_user_id%</code>.',
  'Your new configuration will expire on %expiryDate%. Come back here to obtain a new configuration after expiry!' => 'Din konfigurasjon går ut på %expiryDate%. Da kan du komme tilbake til denne siden for hente en ny.',
];