~exprez135/cryptomator-libre

ref: 9ffa38d54e038dc24fdfd1c03e8a6e214b76227d cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nn.properties -rw-r--r-- 13.3 KiB
9ffa38d5 — Sebastian Stenzel Merge branch 'develop' into feature/io-stats 1 year, 3 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Bruk
generic.button.back=Tilbake
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Endre
generic.button.close=Lukk
generic.button.copy=Kopiera
generic.button.copied=Kopiert!
generic.button.done=Ferdig
generic.button.next=Neste
generic.button.print=Skriv ut
## Error
generic.error.title=Eit uventa problem oppstod
generic.error.instruction=Dette skulle ikkje ha skjedd. Rapporter feilteksten nedanfor og legg inn ei skildring av kva trinn som førte til denne feilen.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Vis
traymenu.showPreferencesWindow=Innstillingar
traymenu.lockAllVaults=Lås alle
traymenu.quitApplication=Avslutt
traymenu.vault.unlock=Låse opp
traymenu.vault.lock=Lås
traymenu.vault.reveal=Gjer synleg

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Legg til kvelv
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Opprett ein ny kvelv
addvaultwizard.welcome.existingButton=Opn ein eksisterande kvelv
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Vel eit namn på kvelven
addvaultwizard.new.namePrompt=Namn på kvelven
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kvar skal Cryptomator lagra dei krypterte filene i kvelven din?
addvaultwizard.new.locationLabel=Lagringsstad
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Tilpassa lagringsstad
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vel…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vel mappe
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Kvelven kan ikkje opprettast på denne søkestien fordi eit objekt allereie eksisterer her.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Kvelven kan ikkje opprettast på denne søkjestien fordi minst éin søkjestikomponent ikkje finst.
addvaultwizard.new.invalidName=Ugyldig namn på kvelven. Ver vennleg og vurder eit vanleg mappenamn.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Opprett kvelven
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du vil ikkje kunna få tilgang til dataa dine utan passordet. Vil du ha ein gjenopprettingsnøkkel i tilfelle du mistar passordet ditt?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja takk, betre å vera på den sikre sida
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nei takk, eg kjem ikkje til å mista passordet mitt
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIG.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ HVELVFILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dette er lagringsstaden til kvelven.
addvault.new.readme.storageLocation.3=IKKJE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• endre kva filer som helst i denne mappa eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• i denne mappa limer du inn alle filer du ønske skal krypterast.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Viss du vil kryptera filer og sjå innhaldet i kvelven, gjer du følgjande:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Legg til denne kvelven i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås opp kvelven i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Opne tilgangspunktet ved å klikka på "Gjør synleg" -knappen.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Viss du treng hjelp, kan du gå til dokumentasjonen: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VELKOMEN.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ KRYPTERT VOLUM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dette er lagringsstaden til kvelven.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle filer som er lagt til i dette volumet, blir kryptert av Cryptomator. Du kan jobba med dei som på alle andre einingar/mapper. Dette er berre ein dekryptert visning av innhaldet, filene dine blir verande kryptert på harddisken heile tida.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Du kan fjerna denne fila viss ønskeleg.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vel fila "masterkey.cryptomator" i den eksisterande kvelven.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vel…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Vel hovudnøkkelfil
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lagt til kvelven "%s".\nDu må låsa opp denne kvelven for å få tilgang til eller legga til innhald. Alternativt kan du låsa det opp på eit kva som helst seinare tidspunkt.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås opp no

# Remove Vault
removeVault.title=Fjern kvelv
removeVault.information=Dette vil berre få Cryptomator til å gløyma denne kvelven. Du kan legga til kvelven seinare igjen. Ingen krypterte filer blir sletta frå harddisken.
removeVault.confirmBtn=Fjern kvelv

# Change Password
changepassword.title=Byt passord
changepassword.enterOldPassword=Skriv inn det gjeldande passordet for "%s"
changepassword.finalConfirmation=Eg forstår at eg ikkje kan få tilgang til dataa mine viss eg gløymer passordet mitt

# Forget Password
forgetPassword.title=Gløym passord
forgetPassword.information=Dette vil sletta det lagra passordet til denne kvelven frå systemnøkkelringen min.
forgetPassword.confirmBtn=Gløym passord

# Unlock
unlock.title=Lås opp kvelven
unlock.passwordPrompt=Skriv inn passordet for "%s":
unlock.savePassword=Lagre passordet
unlock.unlockBtn=Låse opp
## Success
unlock.success.message=Vellykka opplåsning av "%s"! Kvelven din er no tilgjengeleg.
unlock.success.rememberChoice=Hugs valet - ikkje vis dette igjen
unlock.success.revealBtn=Gjer kvelven synleg
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Monteringspunktet er ikkje ei tom mappe: %s

# Migration
migration.title=Oppgrader kvelv
## Start
migration.start.prompt=Kvelven din "%s" må oppdaterast til eit nyare format. Før du held fram må du forsikra deg om at det ikkje er ventande synkronisering som kan påverka denne kvelven.
migration.start.confirm=Ja, kvelven min er fullstendig synkronisert
## Run
migration.run.enterPassword=Skriv inn passordet for "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrer kvelv
migration.run.progressHint=Dette kan ta litt tid…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Vellykka migrering av "%s". Du kan no låsa opp kvelven din.
migration.success.unlockNow=Lås opp no
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikkje støtta
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen vart ikkje starta fordi kvelven din ligg i eit mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støttar ikkje lange filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støttar ikkje lange søkastiar.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillèt ikkje å bli lese.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillèt ikkje å bli skrive på.
## Impossible
migration.impossible.heading=Kunne ikkje overføra kvelven
migration.impossible.reason=Kvelven kan ikkje overførast automatisk fordi lagringsstaden eller tilgangspunkt ikkje er kompatibelt.
migration.impossible.moreInfo=Kvelven kan framleis opnast viss du bruker ein eldre versjon. For instruksjonar om korleis ein overfører ein kvelv, besøk

# Preferences
preferences.title=Innstillingar
## General
preferences.general=Generelt
preferences.general.theme=Grafisk utsjånad
preferences.general.theme.light=Lys
preferences.general.theme.dark=Mørk
preferences.general.unlockThemes=Lås opp mørk modus
preferences.general.startHidden=Skjul vindauget når du startar Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Aktivar protokollføring av feilsøk
preferences.general.debugDirectory=Vis loggfiler
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator ved systemstart
preferences.general.interfaceOrientation=Grensesnittorientering
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Frå venstre til høgre
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Frå høgre til venstre
## Volume
preferences.volume=Virtuell eining
preferences.volume.type=Volumtype
preferences.volume.webdav.port=WebDAV-port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV-ordning
## Updates
preferences.updates=Oppdateringar
preferences.updates.currentVersion=Gjeldande versjon: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Sjå etter oppdateringar automatisk
preferences.updates.checkNowBtn=Sjekk no
preferences.updates.updateAvailable=Oppdatering til versjon %s er tilgjengeleg.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donasjon
preferences.donationKey.registeredFor=Registrert for %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen gyldig donasjonsnøkkel funne. Det er som ein lisensnøkkel, men for fantastiske menneske som bruker gratis programvare. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Få ein donasjonsnøkkel
## About
preferences.about=Om

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Lukk
main.minimizeBtn.tooltip=Minimer
main.preferencesBtn.tooltip=Innstillingar
main.donationKeyMissing.tooltip=Ver vennleg og vurder å donera
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Legg til denne kvelven
main.dropZone.unknownDragboardContent=Viss du vil legga til ein kvelv, kan du dra det til dette vindauget
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikk her for å legga til ein kvelv
main.vaultlist.contextMenu.remove=Fjern kvelv
main.vaultlist.addVaultBtn=Legg til kvelv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Takk for at du valde Cryptomator for å verna filene dine. Viss du treng hjelp, sjekk ut guidane våre for å komma i gang:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Lås opp…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Lås opp no
main.vaultDetail.optionsBtn=Alternativ for kvelven
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Passordet er lagra
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ULÅST
main.vaultDetail.accessLocation=Innhaldet i kvelven din er tilgjengeleg her:
main.vaultDetail.revealBtn=Gjer eininga synleg
main.vaultDetail.lockBtn=Lås
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=lesafart:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=skrivafart:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunne ikkje finna ein kvelv på denne søkastien.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Oppgrader kvelv
main.vaultDetail.migratePrompt=Kvelven din må oppgraderast til eit nytt format før du kan få tilgang til det

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Slik krypterer du filer
wrongFileAlert.header.title=Prøvde du å kryptera desse filene?
wrongFileAlert.header.lead=For dette formålet gir Cryptomator eit volum i systemfilbehandlaren.
wrongFileAlert.instruction.0=Følg desse trinna for å kryptera filer:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Lås opp kvelven din.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klikk på "Gjør synleg" for å opna volumet i filbehandlaren din.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Legg filene dine til dette volumet.
wrongFileAlert.link=For ytterlegare hjelp, besøk

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Generelt
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Lås opp kvelven når du startar Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Etter vellykka opplåsing
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=Ikkje gjer noko
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Gjer eininga synleg
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Spør
## Mount
vaultOptions.mount=Montering
vaultOptions.mount.readonly=Skriveverna
vaultOptions.mount.driveName=Einingsnamn
vaultOptions.mount.customMountFlags=Tilpassa moteringparametrar
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=opptatt
vaultOptions.mount.mountPoint=Monteringspunkt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Vel ein passande stad automatisk
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Bruk tildelt einingsbokstav
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Tilpassa søkasti
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vel…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Vel ei tom mappe
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Passord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Byt passord
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Gløym passord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Ein "retta opp igjen"-nøkkel er den einaste måten å retta opp igjen tilgangen til ein kvelv på viss du mistar passordet.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Vis 'Retta opp igjen'-nøkkelen
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Rett opp igjen passord

# Recovery Key
recoveryKey.title='Retta opp igjen'-nøkkel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Skriv inn passordet ditt for å visa 'Retta opp igjen'-nøkkelen for "%s":
recoveryKey.display.message=Følgjande gjenopprettingsnøkkel kan brukast til å retta opp igjen tilgang til "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Ta vare på han ein veldig sikker stad, t.d. ved å:\n • Lagre han ved hjelp av ein passordkvelv\n • Lagre han på ein USB-minnepenn\n • Skrive han ut på papir
recoveryKey.recover.prompt=Skriv inn gjenopprettingsnøkkelen for "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Dette er ein gyldig gjenopprettingsnøkkel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator-gjenopprettingsnøkkel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Skriv inn eit nytt passord
newPassword.reenterPassword=Stadfest det nye passordet
newPassword.passwordsMatch=Passorda samsvarer!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Passorda samsvarer ikkje
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Bruk minst %d teikn
passwordStrength.messageLabel.0=Veldig svakt
passwordStrength.messageLabel.1=Svakt
passwordStrength.messageLabel.2=Ok
passwordStrength.messageLabel.3=Sterkt
passwordStrength.messageLabel.4=Veldig sterkt

# Quit
quit.prompt=Ønsker du å avslutta programmet? Det finst ulåste kvelv.
quit.lockAndQuit=Lås og avslutt