~exprez135/cryptomator-libre

ref: 4cee27d8dd9e1b670a6eccec7ce9c8ebee7819ae cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ca.properties -rw-r--r-- 13.8 KiB
4cee27d8 — Sebastian Stenzel bump webdav dependencies 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Aplica
generic.button.back=Enrere
generic.button.cancel=Cancel·la
generic.button.change=Canvia
generic.button.close=Tanca
generic.button.copy=Copia
generic.button.copied=Copiat!
generic.button.done=Fet
generic.button.next=Següent
generic.button.print=Imprimeix
## Error
generic.error.title=S'ha produït un error inesperat
generic.error.instruction=Això no hauria d'haver passat. Si us plau, informeu del text de l'error i inclogueu una descripció de quins passos han dut a aquest error.

# Defaults

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Mostra
traymenu.showPreferencesWindow=Preferències
traymenu.lockAllVaults=Bloqueja tot
traymenu.quitApplication=Surt
traymenu.vault.unlock=Desbloqueja
traymenu.vault.lock=Bloqueja
traymenu.vault.reveal=Mostra

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Afegir una caixa forta
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Crea una caixa forta nova
addvaultwizard.welcome.existingButton=Obri una caixa forta existent
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Introduiu el nom de la caixa forta
addvaultwizard.new.namePrompt=Nom de la caixa forta
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=On deu emmagatzemar Cryptomator els fitxers xifrats de la vostra caixa forta?
addvaultwizard.new.locationLabel=Ubicació de l'emmagatzematge
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Ubicació personalitzada
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Trieu…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Seleccioneu el directori
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=No es pot crear una caixa forta en aquest camí perquè ja hi ha algun objecte.
addvaultwizard.new.invalidName=El nom de la caixa forta no és vàlid. Si us plau, escribiu un mom de directori amb caràcters estàndard.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Crea la caixa forta
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=No podreu accedir a les vostres dades sense la contrasenya. Voleu crear una clau de recuperació en cas perdre la vostra contrasenya?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Sí, si us plau. Val més prevenir que guarir.
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=No, gràcies. No predré la meva contrasenya
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ FITXERS DE LA CAIXA FORTA ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Aquesta és la ubicació d'emmagatzematge de la vostra caixa forta.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NO
addvault.new.readme.storageLocation.4=• modifiqueu cap fitxer dins d'aquest directori ni
addvault.new.readme.storageLocation.5=• enganxeu cap fitxer a xifrar en aquest directori.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Si voleu xifrar fitxers i veure el contigut de la caixa forta, feu el següent:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Afegiu aquesta caixa forta a Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Desbloquejeu la caixa forta enCryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Feu click damunt del botó "Mostra" per obrir la ubicació d'accès.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Si us cal ajuda, llegiu la documentació: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=BENVINGUTS.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ VOLUM XIFRAT 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Aquesta és la ubicació d'accès de la vostra caixa forta.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Cryptomator xifra tots els fitxers afegits a aquest volum. Podeu treballar en aquest volum com en qualsevol altra unitat o carpeta. La vista mostra el contingut desxifrat però els fitxers sempre estan xifrats en el vostre disc dur.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Pots esborrar aquest fitxer si vols.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Seleccioneu el fitxer "masterkey.cryptomator" de la vostra caixa forta.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Trieu…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Seleccioneu el fitxer Masterkey
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=S'ha afegit la caixa forta "%s".\nHeu de desbloquejar-la si voleu accedir-hi o afegir nou contingut. També podeu desbloquejar-la en qualsevol altre moment.
addvaultwizard.success.unlockNow=Desbloqueja ara

# Remove Vault
removeVault.title=Elimina la caixa forta
removeVault.information=Cryptomator simplement deixarà de mostrar la caixa forta. Podeu tornar a afegir-la més endavant. Cap fitxer xifrat serà eliminat del disc dur.
removeVault.confirmBtn=Elimina la caixa forta

# Change Password
changepassword.title=Canvia la contrasenya
changepassword.enterOldPassword=Introduïu la contrasenya actual per a "%s"
changepassword.finalConfirmation=Entenc que no podré accedir les meves dades si oblido la meva contrasenya

# Forget Password
forgetPassword.title=He oblidat la contrasenya
forgetPassword.information=Això eliminarà la contrasenya desada d'aquesta caixa forta del vostre clauer.
forgetPassword.confirmBtn=He oblidat la contrasenya

# Unlock
unlock.title=Desbloquejar la caixa forta
unlock.passwordPrompt=Introduïu la contrasenya de "%s":
unlock.savePassword=Recorda la contrasenya
unlock.unlockBtn=Desbloqueja
## Success
unlock.success.message="%s" s'ha desbloquejat correctament! Ja es pot accedir a la caixa forta.
unlock.success.rememberChoice=Recorda l'elecció. No ho tornis a mostrar.
unlock.success.revealBtn=Mostra la caixa forta
## Failure
### Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint.notExisting=El punt de muntatge no és un directori buit, o no existeix: %s
unlock.error.invalidMountPoint.existing=El punt de muntatge o la carpeta ja existeix, o no es pot accedir al directori superior: %s

# Migration
migration.title=Actualitza la caixa forta
## Start
migration.start.prompt=La vostra caixa forta "%s" ha de ser actualitzada a un format més nou. Abans de continuar, assegureu-vos de que no hi haja cap sincronització pendent que puga afectar a aquesta caixa forta.
migration.start.confirm=Sí, la meua caixa forta està completament sicronitzada
## Run
migration.run.enterPassword=Introduïu la contrasenya per a "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrar la caixa forta
migration.run.progressHint=Això pot trigar una mica...
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions="%s" s'ha migrat correctament.\nJa podeu desbloquejar la vostra caixa forta.
migration.success.unlockNow=Desbloqueja ara
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=El sistema de fitxers no és admès
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migració no s'ha iniciat perquè la vostra caixa forta es troba en un sistema de fitxers no compatible.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=El sistema de fitxers no suporta noms de fitxers llargs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=El sistema de fitxers no suporta camins llargs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=El sistema de fitxers no permet la lectura.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=El sistema de fitxers no permet l'escriptura.
## Impossible
migration.impossible.heading=No s'ha pogut migrar la caixa forta
migration.impossible.reason=La caixa forta no es pot migrar automàticament perquè la ubicació d'enmagatzematge o el punt d'accès no són compatibles.
migration.impossible.moreInfo=La caixa forta es pot obrir amb una versió anterior. Per saber com poder fer la migració de manera manual, visiteu

# Preferences
preferences.title=Preferències
## General
preferences.general=General
preferences.general.theme=Apariència
preferences.general.theme.light=Clar
preferences.general.theme.dark=Fosc
preferences.general.unlockThemes=Desbloqueja el tema fosc
preferences.general.startHidden=Amaga la finestra al iniciar Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Habilita el registre de depuració
preferences.general.debugDirectory=Mostra els fitxers de registres
preferences.general.autoStart=Executa Cryptomator en engegar el sistema
preferences.general.interfaceOrientation=Orientació de la interfície
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Esquerra a dreta
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Dreta a esquerra
## Volume
preferences.volume=Unitat virtual
preferences.volume.type=Tipus de volum
preferences.volume.webdav.port=Port WebDAV
preferences.volume.webdav.scheme=Esquema WebDAV
## Updates
preferences.updates=Actualitzacions
preferences.updates.currentVersion=Versió actual: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Comprova automàticament si hi ha actualitzacions
preferences.updates.checkNowBtn=Comprova-ho ara
preferences.updates.updateAvailable=L'actualització a la versió %s es troba disponible.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donacions
preferences.donationKey.registeredFor=Registrat per %s
preferences.donationKey.noDonationKey=No s'ha trobar una clau de donació vàlida. És sembla a una clau de llicència però per gent meravellosa qui utilitza programari lliure. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Obtingau una clau de donació
## About
preferences.about=Quant a

# Vault Statistics
## Read
## Write

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Tanca
main.minimizeBtn.tooltip=Minimitza
main.preferencesBtn.tooltip=Preferències
main.donationKeyMissing.tooltip=Si us plau, considereu fer una donació
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Afegeix aquesta caixa forta
main.dropZone.unknownDragboardContent=Si voleu afegir una caixa forta, arrossegueu-la a aquesta finestra
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Feu clic aquí per afegir una caixa forta
main.vaultlist.addVaultBtn=Afegir una caixa forta
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Gràcies per escollir Cryptomator per protegir els vostres fitxers. Si vos cal ajuda, llegiu les nostres guies per donar els Primers passos:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=BLOQUEJADA
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Desbloqueja ara
main.vaultDetail.optionsBtn=Opcions de la caixa forta
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=DESBLOQUEJADA
main.vaultDetail.accessLocation=Els continguts de la vostra caixa forta són accessibles aquí:
main.vaultDetail.revealBtn=Mostra la unitat
main.vaultDetail.lockBtn=Bloqueja
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=Lectura:
main.vaultDetail.throughput.idle=inactiu
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator no ha trobat una caixa forta en aquest camí.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Actualitza la caixa forta
main.vaultDetail.migratePrompt=Per accedir a la vostra caixa forta abans cal actualitzar-la al nou format

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Com xifrar fitxers
wrongFileAlert.header.title=Heu intentat xifrar aquests fitxers?
wrongFileAlert.header.lead=Per aconseguir tal fi, Cryptomator crea un volum en el vostre gestor de fitxers del sistema.
wrongFileAlert.instruction.0=Sigau aquests pasos per xifrar fitxers:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Desbloquejeu la caixa forta.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Feu clic en "Mostrar" per obrir el volum en el vostre gestor de fitxers.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Afegiu fitxers al volum.
wrongFileAlert.link=Per rebre assistència, visiteu

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=General
vaultOptions.general.vaultName=Nom de la caixa forta
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Desbloqueja la caixa forta al iniciar Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Després d'un desbloqueig correcte
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=No facis res
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Mostra la unitat
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Pregunta
## Mount
vaultOptions.mount=Muntatge
vaultOptions.mount.readonly=Només lectura
vaultOptions.mount.customMountFlags=Senyaladors de muntatge personalitzats
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=ocupat
vaultOptions.mount.mountPoint=Punt de muntatge
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Tria automàticament una ubicació adequada
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Utilitza la lletra de la unitat assignada
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Camí personalitzat
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Trieu…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Esculliu un directori buit
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Contrasenya
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Canvi de contrasenya
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=La clau de recuperació és l'unic mitjà de restaurar l'accès a la caixa forta en cas de perdre la contrasenya.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Mostra la clau de recuperació
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Recupera la contrasenya

# Recovery Key
recoveryKey.title=Clau de recuperació
recoveryKey.enterPassword.prompt=Introduïu la vostra clau per mostrar la clau de recuperació de "%s":
recoveryKey.display.message=Utilitzeu la següent clau de recuperació per restaurar l'accès a "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Conserveu-la en un lloc molt segur. P. ex.:\n • Emmagatzemeu-la utilitzant un gestor de claus\n • Deseu-la en una memòria USB\n • Imprimiu-la en paper
recoveryKey.recover.prompt=Introduïu la vostra clau de recuperació de "%s":
recoveryKey.recover.validKey=La clau de recuperació és vàlida
recoveryKey.printout.heading=Clau de recuperació de Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Introdueix una contrasenya nova
newPassword.reenterPassword=Confirma la nova contrasenya
newPassword.passwordsMatch=Les contrasenyes coincideixen!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Les contrasenyes no coincideixen
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Cal un mínim de %d caràcters
passwordStrength.messageLabel.0=Molt poc segura
passwordStrength.messageLabel.1=Poc segura
passwordStrength.messageLabel.2=Suficient
passwordStrength.messageLabel.3=Segura
passwordStrength.messageLabel.4=Molt segura

# Quit
quit.prompt=Sortir de l'aplicació? Hi ha voltes debloquejades.
quit.lockAndQuit=Bloqueja i surt