~evanj/errgroupcount

2ffa298e38c2a6d2381810439d7f9b371f4eb38a — Evan M Jones 3 years ago 45e72d8 master
Feat(git.sr.ht): Completing move to Source Hut.
3 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

M errgroupcount_test.go
M go.mod
M go.sum
M errgroupcount_test.go => errgroupcount_test.go +1 -1
@@ 5,7 5,7 @@ import (
	"testing"
	"time"

	"git.evanjon.es/i/errgroupcount"
	"git.sr.ht/~evanj/errgroupcount"
	"github.com/stretchr/testify/assert"
)


M go.mod => go.mod +3 -3
@@ 1,5 1,5 @@
module git.evanjon.es/i/errgroupcount
module git.sr.ht/~evanj/errgroupcount

go 1.12
go 1.13

require github.com/stretchr/testify v1.4.0
require github.com/stretchr/testify v1.5.1

M go.sum => go.sum +2 -2
@@ 3,8 3,8 @@ github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSs
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.4.0 h1:2E4SXV/wtOkTonXsotYi4li6zVWxYlZuYNCXe9XRJyk=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/stretchr/testify v1.5.1 h1:nOGnQDM7FYENwehXlg/kFVnos3rEvtKTjRvOWSzb6H4=
github.com/stretchr/testify v1.5.1/go.mod h1:5W2xD1RspED5o8YsWQXVCued0rvSQ+mT+I5cxcmMvtA=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2 h1:ZCJp+EgiOT7lHqUV2J862kp8Qj64Jo6az82+3Td9dZw=