~ev/bogbookv3

1af0b81b7b4ad1b89278bf754cba1fdfe0924d2c — Ev Bogue 9 days ago b961be3
crdt replication nearly completed
8 files changed, 239 insertions(+), 71 deletions(-)

M browserlog.js
M composer.js
M denobog.js
A log.js
M pub.js
M replicate.js
M routes/query.js
M sbog.js
M browserlog.js => browserlog.js +75 -17
@@ 1,33 1,49 @@
import { open } from './sbog.js'
import { blast } from './replicate.js'

const kv = new IdbKvStore('ssboat')

var log = []
var feeds = []
//var feeds = []
var feedlist = []

kv.get('log', function (err, file) {
 if (file) { 
  log = file
  log.sort((a,b) => a.timestamp - b.timestamp)
  kv.set('log', log)
  if (log[0]) {
   for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
    if (!feedlist.includes(log[i].author)) {
     feedlist.push(log[i].author)
    }
   }
  }
 }
})

kv.get('feeds', function ( err, file) {
 if (file) { feeds = file }
})
//kv.get('feeds', function ( err, file) {
// if (file) { feeds = file }
//})

let newData = false

export function save () {
 kv.set('log', log)
 kv.set('feeds', feeds)
// kv.set('feeds', feeds)
}

setInterval(function () {
 if (newData) {
  kv.set('log', log)
  kv.set('feeds', feeds)
  log.sort((a,b) => a.timestamp - b.timestamp)
  for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
   if (!feedlist.includes(log[i].author)) {
    feedlist.push(log[i].author)
   }
  }

 // kv.set('feeds', feeds)
 } 
}, 10000)@@ 37,13 53,32 @@ export const logs = function logs (query) {
   return log
  },
  getFeeds: function () {
   return feeds
   return feedlist
  },
  getFeed: function (query) {
   if (feeds[query]) {
    return feeds[query]
  //getFeed: function (query) {
  // if (feeds[query]) {
  //  return feeds[query]
  // }
  //},
  getLatest: async function (pubkey) {
   if (log.length) {
    for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
     if (log[i].raw.substring(44, 88) === pubkey) {
      console.log(log[i])
      return log[i]
     }
    }
   }
  },
  get: async function (hash) {
   if (log.length) {
    for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
     if (log[i].raw.includes(hash)) {
      return log[i]
     }
    }
   }
  }, 
  query: async function (query) {
   if (query) {
    let querylog = []


@@ 66,20 101,43 @@ export const logs = function logs (query) {
    }
   } 
  },
  addMsg: function (msg) {
  add: function (msg) {
   open(msg).then(opened => {
    if (opened) { 
     if (msg.substring(0, 44) === msg.substring(88, 132)) {
      feeds[msg.substring(44,88)] = [msg]
      log.push(opened)
      newData = true
    if (opened) {
     let got = false
     if (log[0]) {
      for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
       if (log[i].raw.substring(0, 44) === query) {
         got = true
       }
       if (i === 0 && got === false) {
        blast(opened.raw.substring(0,44))
        log.push(opened)
        newData = true
       }
      }
     } else {
      feeds[msg.substring(44,88)].unshift(msg)
      blast(opened.raw.substring(0,44))
      log.push(opened)
      newData = true
     }
    }
   })
  }
  //addMsg: function (msg) {
  // open(msg).then(opened => {
  //  if (opened) { 
  //   if (msg.substring(0, 44) === msg.substring(88, 132)) {
  //    feeds[msg.substring(44,88)] = [msg]
  //    log.push(opened)
  //    newData = true
  //   } else {
  //    feeds[msg.substring(44,88)].unshift(msg)
  //    log.push(opened)
  //    newData = true
  //   }
  //  }
  // })
  //}
 }
}()

M composer.js => composer.js +33 -33
@@ 8,37 8,37 @@ import { getName, getImage } from './avatar.js'

const kv = new IdbKvStore('ssboat')

function getContacts (textarea, preview) {
 const feeds = logs.getFeeds()
 var span = h('span')

 var button = h('button', {onclick: function () {
  if (!span.childNodes[1]) {
   var addrs = h('span')
   span.appendChild(addrs)
   Object.keys(feeds).forEach(function (key, index) {
    addrs.appendChild(h('button', {onclick: function () {
     kv.get('name:' + key).then(name => {
      if (textarea.selectionStart || textarea.selectionEnd) {
       textarea.value = textarea.value.substring(0, textarea.selectionStart)
        + ' [' + name + '](' + key + ') ' +
        textarea.value.substring(textarea.selectionEnd, textarea.value.length)
      } else {
       textarea.value = textarea.value + ' [' + name + '](' + key + ')'
      }
      preview.innerHTML = marked(textarea.value)
     })
    }}, [getImage(key), getName(key)]))
   })
  } else {
   span.removeChild(span.childNodes[1])
  }
 }}, ['📇 '])

 span.appendChild(button)

 return span
}
//function getContacts (textarea, preview) {
// const feeds = logs.getFeeds()
// var span = h('span')
//
// var button = h('button', {onclick: function () {
//  if (!span.childNodes[1]) {
//   var addrs = h('span')
//   span.appendChild(addrs)
//   Object.keys(feeds).forEach(function (key, index) {
//    addrs.appendChild(h('button', {onclick: function () {
//     kv.get('name:' + key).then(name => {
//      if (textarea.selectionStart || textarea.selectionEnd) {
//       textarea.value = textarea.value.substring(0, textarea.selectionStart)
//        + ' [' + name + '](' + key + ') ' +
//        textarea.value.substring(textarea.selectionEnd, textarea.value.length)
//      } else {
//       textarea.value = textarea.value + ' [' + name + '](' + key + ')'
//      }
//      preview.innerHTML = marked(textarea.value)
//     })
//    }}, [getImage(key), getName(key)]))
//   })
//  } else {
//   span.removeChild(span.childNodes[1])
//  }
// }}, ['📇 '])
//
// span.appendChild(button)
//
// return span
//}

function photoAdder (textarea, preview) {@@ 151,8 151,8 @@ export function composer (msg) {
  preview,
  textarea,
  publishButton,
  photoAdder(textarea, preview),
  getContacts(textarea, preview)
  photoAdder(textarea, preview)
  //getContacts(textarea, preview)
 ])

 if (src != 'home') {

M denobog.js => denobog.js +5 -2
@@ 5,8 5,11 @@ import { decode, encode } from './lib/base64.js'
export async function open (msg) {
 const author = msg.substring(44, 88)
 const sig = msg.substring(132)
 const hash = sha256(decode(sig))
  
 const hash = new Uint8Array(await crypto.subtle.digest(
  "SHA-256",
  decode(sig)
 ))

 if (encode(hash) === msg.substring(0, 44)) {
  const opened = nacl.sign.open(decode(sig), decode(author))
  const message = JSON.parse(new TextDecoder().decode(opened))

A log.js => log.js +76 -0
@@ 0,0 1,76 @@
import { open } from './sbog.js'
import { ensureDir, exists } from 'https://deno.land/std@0.129.0/fs/mod.ts'

if (await exists(path + 'log')) {
 log = JSON.parse(await Deno.readTextFile(path + 'log'))
 log.sort((a,b) => a.timestamp - b.timestamp)
}

let newData = false

setInterval(function () {
 if (newData) {
  Deno.writeTextFile(path + 'log', JSON.stringify(log))
  Deno.writeTextFile(path + 'config.json', JSON.stringify(config))
  for (var key in feeds) {
   var value = feeds[key]
   Deno.writeTextFile(path + 'bogs/' + key, JSON.stringify(value))
  }
  newData = false
 } else {
  //console.log('No new data')
 }
}, 10000)

export const logs = function logs (query) {
 return {
  getLog: async function () {
   return log
  },
  //getFeeds: function () {
  // return feeds
  //},
  //getFeed: function (query) {
  // if (feeds[query]) {
  //  return feeds[query]
  // }
  //},
  query: async function (query) {
   if (query) {
    let querylog = []
    if (log.length) {
     for (let i = log.length -1; i >= 0; i--) {
      
      if ((log[i].raw.substring(0, 44) === query) || (log[i].raw.substring(44,88) == query)) {
       querylog.unshift(log[i])
      }
      if (query.startsWith('?')) {
       const search = query.substring(1).replace(/%20/g, ' ').toUpperCase()
       if (log[i].text && log[i].text.toUpperCase().includes(search)) {
        querylog.unshift(log[i])
       }
      }
      if (i === 0) {
       return querylog
      }
     }
    }
   } 
  },
  add: function (msg) {
   open(msg).then(opened => {
    if (opened) { 
     if (msg.substring(0, 44) === msg.substring(88, 132)) {
      feeds[msg.substring(44,88)] = [msg]
      log.push(opened)
      newData = true
     } else {
      feeds[msg.substring(44,88)].unshift(msg)
      log.push(opened)
      newData = true
     }
    }
   })
  }
 }
}()

M pub.js => pub.js +33 -3
@@ 1,10 1,39 @@
import { keys } from './keys.js'
import { open } from './denobog.js'

const sockets = new Set()

export async function servePub (e) {

const log = []

function processReq (req, ws) {
 if (req.length === 44) { 
  if (log[0]) {
   let got = false
   for (let i = log.length; i >= 0; i--) {
    if (log[i].raw.includes(req)) {
     console.log('SEND THIS TO PEER')
     got = true
     console.log(log[i].raw)
     ws.send(log[i].raw)
    }
    if (i === 0 && !got) {
     console.log('WE DO NOT HAVE IT')
     ws.send(req)
    }
   }
  } else {
   console.log('WE HAVE NO DATA AT ALL')
   ws.send(req)  
  }
 }
 if (req.length > 44) {
  open(req).then(opened => {
   console.log(opened)
  })
 }
}

export async function servePub (e) {
 const { socket, response } = Deno.upgradeWebSocket(e.request)
 const ws = socket
 sockets.add(ws)


@@ 13,7 42,8 @@ export async function servePub (e) {
 }

 ws.onmessage = (e) => {
  console.log(JSON.parse(e.data))
  console.log(e.data)
  processReq(e.data, ws)
 }

 ws.onclose = function () {

M replicate.js => replicate.js +13 -12
@@ 13,23 13,17 @@ export function blast (msg) {
function replicate (ws) {
 // first check for my feed
 logs.query(keys.pubkey()).then(log => {
  if (!log) {
   ws.send(JSON.stringify({req: keys.pubkey(), seq: -1}))
  } else {
   ws.send(JSON.stringify({req: keys.pubkey(), seq: log.length}))
  }
  ws.send(keys.pubkey())
 })

 // next check for the route feed

 const feeds = logs.getFeeds()

 var src = window.location.hash.substring(1)
 if (src && !feeds[src]) {
 if (src.length === 44) {
  console.log(src)
  logs.query(src).then(query => {
   if (!query.length) {
    ws.send(JSON.stringify({req: src, seq: -1})) 
    ws.send(src) 
   }
  })
 } 


@@ 41,9 35,9 @@ function replicate (ws) {
  timer = setInterval(function () {
   //console.log('timer')
   const feeds = logs.getFeeds()
   //console.log(feeds)
   Object.keys(feeds).forEach(function (key, index) {
    ws.send(JSON.stringify({req: key, seq: feeds[key].length}))
   console.log(feeds)
   feeds.forEach(function (feed) {
    ws.send(feed)
   })
  }, 10000)
 }


@@ 76,6 70,13 @@ export function connect (server) {
 }
 
 ws.onmessage = (msg) => {
  if (msg.data.length === 44) {
   logs.get(msg.data).then(got => {
    if (got) {
     ws.send(got.raw)
    }
   })
  }
  console.log(msg.data)
 }


M routes/query.js => routes/query.js +1 -1
@@ 76,7 76,7 @@ export function query (scroller, src) {
  if (log[0]) {
   adder(log, src, scroller)
  } else {
   blast(JSON.stringify({req: src, seq: -1}))
   blast(src)
  }
 }) 
} 

M sbog.js => sbog.js +3 -3
@@ 11,13 11,13 @@ export async function publish (obj) {
 const sig = nacl.sign(tosign, decode(keys.privkey()))
 const hash = sha256.hash(sig) 

 let authorfeed = logs.getFeed(obj.author)
 let authorfeed = await logs.getLatest(obj.author)
 let previous
 if (!authorfeed) {
  previous = encode(hash)
 } else { previous = authorfeed[0].substring(0, 44)}
 } else { previous = authorfeed.raw.substring(0, 44)}
 const msg = encode(hash) + obj.author + previous + encode(sig) 
 logs.addMsg(msg)
 logs.add(msg)
 return msg
}