~emersion/soju

ref: c994ce70926fd3be515947eb0b8e3a9485870050 soju/go.sum -rw-r--r-- 8.6 KiB
c994ce70Simon Ser sojuctl: don't use log.Fatalf in readPassword 8 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
git.sr.ht/~emersion/go-scfg v0.0.0-20201019143924-142a8aa629fc h1:51BD67xFX+bozd3ZRuOUfalrhx4/nQSh6A9lI08rYOk=
git.sr.ht/~emersion/go-scfg v0.0.0-20201019143924-142a8aa629fc/go.mod h1:t+Ww6SR24yYnXzEWiNlOY0AFo5E9B73X++10lrSpp4U=
git.sr.ht/~sircmpwn/getopt v0.0.0-20191230200459-23622cc906b3/go.mod h1:wMEGFFFNuPos7vHmWXfszqImLppbc0wEhh6JBfJIUgw=
git.sr.ht/~sircmpwn/go-bare v0.0.0-20210331145808-46f9b5e5bcf9 h1:GpgMhmmlPgaKOSU3WnoaSpZGWgnprcS+ss2w9SchYu4=
git.sr.ht/~sircmpwn/go-bare v0.0.0-20210331145808-46f9b5e5bcf9/go.mod h1:BVJwbDfVjCjoFiKrhkei6NdGcZYpkDkdyCdg1ukytRA=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/emersion/go-sasl v0.0.0-20200509203442-7bfe0ed36a21 h1:OJyUGMJTzHTd1XQp98QTaHernxMYzRaOasRir9hUlFQ=
github.com/emersion/go-sasl v0.0.0-20200509203442-7bfe0ed36a21/go.mod h1:iL2twTeMvZnrg54ZoPDNfJaJaqy0xIQFuBdrLsmspwQ=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0 h1:Y/yl/+YNO8GZSjAhjMsSuLt29uWRFHdHYUb5lYOV9qE=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0/go.mod h1:RHrZQHXnP2xjPF+u1gW/2HnVO7nvIa9PG3Gm+fLHvGI=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3 h1:ahKqKTFpO5KTPHxWZjEdPScmYaGtLo8Y4DMHoEsnp14=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3/go.mod h1:75u5sXoLsGZoRN5Sgbi1eraJ4GU3++wFwWzhwvtwp4M=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1 h1:MsBgLAaY856+nPRTKrp3/OZK38U/wa0CcBYNjji3q3A=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1/go.mod h1:VDjEfimB/XKnb+ZQfWdccd7VUvScMdVu0Titje2rxJ4=
github.com/go-playground/locales v0.13.0 h1:HyWk6mgj5qFqCT5fjGBuRArbVDfE4hi8+e8ceBS/t7Q=
github.com/go-playground/locales v0.13.0/go.mod h1:taPMhCMXrRLJO55olJkUXHZBHCxTMfnGwq/HNwmWNS8=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0 h1:icxd5fm+REJzpZx7ZfpaD876Lmtgy7VtROAbHHXk8no=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0/go.mod h1:UkSxE5sNxxRwHyU+Scu5vgOQjsIJAF8j9muTVoKLVtA=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.2.0 h1:KgJ0snyC2R9VXYN2rneOtQcw5aHQB1Vv0sFl1UcHBOY=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.2.0/go.mod h1:uOYAAleCW8F/7oMFd6aG0GOhaH6EGOAJShg8Id5JGkI=
github.com/gobwas/httphead v0.0.0-20180130184737-2c6c146eadee h1:s+21KNqlpePfkah2I+gwHF8xmJWRjooY+5248k6m4A0=
github.com/gobwas/httphead v0.0.0-20180130184737-2c6c146eadee/go.mod h1:L0fX3K22YWvt/FAX9NnzrNzcI4wNYi9Yku4O0LKYflo=
github.com/gobwas/pool v0.2.0 h1:QEmUOlnSjWtnpRGHF3SauEiOsy82Cup83Vf2LcMlnc8=
github.com/gobwas/pool v0.2.0/go.mod h1:q8bcK0KcYlCgd9e7WYLm9LpyS+YeLd8JVDW6WezmKEw=
github.com/gobwas/ws v1.0.2 h1:CoAavW/wd/kulfZmSIBt6p24n4j7tHgNVCjsfHVNUbo=
github.com/gobwas/ws v1.0.2/go.mod h1:szmBTxLgaFppYjEmNtny/v3w89xOydFnnZMcgRRu/EM=
github.com/golang/protobuf v1.3.3/go.mod h1:vzj43D7+SQXF/4pzW/hwtAqwc6iTitCiVSaWz5lYuqw=
github.com/golang/protobuf v1.3.5 h1:F768QJ1E9tib+q5Sc8MkdJi1RxLTbRcTf8LJV56aRls=
github.com/golang/protobuf v1.3.5/go.mod h1:6O5/vntMXwX2lRkT1hjjk0nAC1IDOTvTlVgjlRvqsdk=
github.com/google/go-cmp v0.4.0 h1:xsAVV57WRhGj6kEIi8ReJzQlHHqcBYCElAvkovg3B/4=
github.com/google/go-cmp v0.4.0/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
github.com/google/gofuzz v1.0.0/go.mod h1:dBl0BpW6vV/+mYPU4Po3pmUjxk6FQPldtuIdl/M65Eg=
github.com/google/shlex v0.0.0-20191202100458-e7afc7fbc510 h1:El6M4kTTCOh6aBiKaUGG7oYTSPP8MxqL4YI3kZKwcP4=
github.com/google/shlex v0.0.0-20191202100458-e7afc7fbc510/go.mod h1:pupxD2MaaD3pAXIBCelhxNneeOaAeabZDe5s4K6zSpQ=
github.com/gorilla/websocket v1.4.1 h1:q7AeDBpnBk8AogcD4DSag/Ukw/KV+YhzLj2bP5HvKCM=
github.com/gorilla/websocket v1.4.1/go.mod h1:YR8l580nyteQvAITg2hZ9XVh4b55+EU/adAjf1fMHhE=
github.com/json-iterator/go v1.1.9 h1:9yzud/Ht36ygwatGx56VwCZtlI/2AD15T1X2sjSuGns=
github.com/json-iterator/go v1.1.9/go.mod h1:KdQUCv79m/52Kvf8AW2vK1V8akMuk1QjK/uOdHXbAo4=
github.com/klauspost/compress v1.10.3/go.mod h1:aoV0uJVorq1K+umq18yTdKaF57EivdYsUV+/s2qKfXs=
github.com/klauspost/compress v1.11.13 h1:eSvu8Tmq6j2psUJqJrLcWH6K3w5Dwc+qipbaA6eVEN4=
github.com/klauspost/compress v1.11.13/go.mod h1:aoV0uJVorq1K+umq18yTdKaF57EivdYsUV+/s2qKfXs=
github.com/leodido/go-urn v1.2.0 h1:hpXL4XnriNwQ/ABnpepYM/1vCLWNDfUNts8dX3xTG6Y=
github.com/leodido/go-urn v1.2.0/go.mod h1:+8+nEpDfqqsY+g338gtMEUOtuK+4dEMhiQEgxpxOKII=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12 h1:wuysRhFDzyxgEmMf5xjvJ2M9dZoWAXNNr5LSBS7uHXY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12/go.mod h1:cbi8OIDigv2wuxKPP5vlRcQ1OAZbq2CE4Kysco4FUpU=
github.com/mattn/go-sqlite3 v1.14.6 h1:dNPt6NO46WmLVt2DLNpwczCmdV5boIZ6g/tlDrlRUbg=
github.com/mattn/go-sqlite3 v1.14.6/go.mod h1:NyWgC/yNuGj7Q9rpYnZvas74GogHl5/Z4A/KQRfk6bU=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180228061459-e0a39a4cb421 h1:ZqeYNhU3OHLH3mGKHDcjJRFFRrJa6eAM5H+CtDdOsPc=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180228061459-e0a39a4cb421/go.mod h1:6dJC0mAP4ikYIbvyc7fijjWJddQyLn8Ig3JB5CqoB9Q=
github.com/modern-go/reflect2 v0.0.0-20180701023420-4b7aa43c6742 h1:Esafd1046DLDQ0W1YjYsBW+p8U2u7vzgW2SQVmlNazg=
github.com/modern-go/reflect2 v0.0.0-20180701023420-4b7aa43c6742/go.mod h1:bx2lNnkwVCuqBIxFjflWJWanXIb3RllmbCylyMrvgv0=
github.com/pires/go-proxyproto v0.5.0 h1:A4Jv4ZCaV3AFJeGh5mGwkz4iuWUYMlQ7IoO/GTuSuLo=
github.com/pires/go-proxyproto v0.5.0/go.mod h1:Odh9VFOZJCf9G8cLW5o435Xf1J95Jw9Gw5rnCjcwzAY=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/stretchr/testify v1.6.1 h1:hDPOHmpOpP40lSULcqw7IrRb/u7w6RpDC9399XyoNd0=
github.com/stretchr/testify v1.6.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/ugorji/go v1.1.7 h1:/68gy2h+1mWMrwZFeD1kQialdSzAb432dtpeJ42ovdo=
github.com/ugorji/go v1.1.7/go.mod h1:kZn38zHttfInRq0xu/PH0az30d+z6vm202qpg1oXVMw=
github.com/ugorji/go/codec v1.1.7 h1:2SvQaVZ1ouYrrKKwoSk2pzd4A9evlKJb9oTL+OaLUSs=
github.com/ugorji/go/codec v1.1.7/go.mod h1:Ax+UKWsSmolVDwsd+7N3ZtXu+yMGCf907BLYF3GoBXY=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2 h1:It14KIkyBFYkHkwZ7k45minvA9aorojkyjGk9KJ5B/w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2/go.mod h1:T9bdIzuCu7OtxOm1hfPfRQxPLYneinmdGuTeoZ9dtd4=
golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200116001909-b77594299b42/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210330210617-4fbd30eecc44 h1:Bli41pIlzTzf3KEY06n+xnzK/BESIg2ze4Pgfh/aI8c=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210330210617-4fbd30eecc44/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/term v0.0.0-20210317153231-de623e64d2a6 h1:EC6+IGYTjPpRfv9a2b/6Puw0W+hLtAhkV1tPsXhutqs=
golang.org/x/term v0.0.0-20210317153231-de623e64d2a6/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/text v0.3.2/go.mod h1:bEr9sfX3Q8Zfm5fL9x+3itogRgK3+ptLWKqgva+5dAk=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/time v0.0.0-20191024005414-555d28b269f0/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543 h1:E7g+9GITq07hpfrRu66IVDexMakfv52eLZ2CXBWiKr4=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/irc.v3 v3.1.4 h1:DYGMRFbtseXEh+NadmMUFzMraqyuUj4I3iWYFEzDZPc=
gopkg.in/irc.v3 v3.1.4/go.mod h1:shO2gz8+PVeS+4E6GAny88Z0YVVQSxQghdrMVGQsR9s=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8 h1:obN1ZagJSUGI0Ek/LBmuj4SNLPfIny3KsKFopxRdj10=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
nhooyr.io/websocket v1.8.6 h1:s+C3xAMLwGmlI31Nyn/eAehUlZPwfYZu2JXM621Q5/k=
nhooyr.io/websocket v1.8.6/go.mod h1:B70DZP8IakI65RVQ51MsWP/8jndNma26DVA/nFSCgW0=