~chrono/disilla.org

b00ad9d0b8da13bfa6b6c15fa5c631295662d5f1 β€” Chrono 5 months ago cedde45
update

6 files changed, 2905 insertions(+), 4578 deletions(-)

M _includes/layouts/base.njk
M blog/index.html
M css/style.css
M index.html
M positions/index.html
M yarn.lock
M _includes/layouts/base.njk => _includes/layouts/base.njk +6 -4
@@ 2,13 2,15 @@
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

{#
    <link
      rel="stylesheet"
      type="text/css"
      href="/css/normalize.css"
      async
    />
    /> #}

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/comic-mono@0.0.1/index.css" async />

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css" async />@@ 93,7 95,7 @@
          src="https://storage.ko-fi.com/cdn/kofi3.png?v=3"
          border="0"
          alt="Buy Me a Coffee at ko-fi.com"
      /></a>
      />
      <br />
      <a
        style="margin: 0.1vh 0.1vh 0em"


@@ 101,7 103,7 @@
        ><img
          src="https://web-platforms.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/WWW/Badge%201.svg"
          alt="DigitalOcean Referral Badge"
      /></a>
      />
      <br />
      Comic Mono font is by
      <a href="https://dtinth.github.io/comic-mono-font/">dtinth</a

M blog/index.html => blog/index.html +1 -2
@@ 23,14 23,13 @@ pagination:
    <p>Here you can find all my blog posts. I write about my projects, my thoughts and my life.</p>
  </div>

  <div style="grid-column: 1 / 3; grid-row: 2 / 3; gap: calc(0.75rem + 0.2vw);" class="postContainer blog">
  <div class="postContainer blog">
    {% for post in posts %}
      <div class="post">
        <h1 style="margin-bottom: 0px">
          <a href="{{ post.url | url }}">{{ post.data.title }}</a>
        </h1>
        <time style="margin-bottom: 0px" datetime="{{ post.date | dateIso }}">{{ post.date | dateReadable }}</time>
        <!-- rounded box -->
        <a>
          {% for tag in post.data.tags %}
            {% if tag != "blog" %}

M css/style.css => css/style.css +9 -35
@@ 2,7 2,7 @@
  text-decoration: none;
}

@font-face {
/* @font-face {
  font-family: Comic Mono;
  font-weight: normal;
  src: url(/fonts/ComicMono.ttf);


@@ 12,7 12,7 @@
  font-family: Comic Mono;
  font-weight: bold;
  src: url(/fonts/ComicMono-Bold.ttf);
}
} */

body {
  color: #363f47;


@@ 123,9 123,6 @@ header h2 a {

header p {
  line-height: 1.5;
}

header p {
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 0;


@@ 177,10 174,6 @@ code {
  gap: 1.3rem;
}

.lazy {
  transition: opacity 0.8s;
}

.background-card {
  grid-area: content;@@ 219,13 212,16 @@ code {
  margin: 1vw;

  display: grid;
  gap: 1.3rem;
  grid-template-columns: 33%;
  grid-template-areas: "post post post";
  gap: calc(0.75rem + 0.2vw);
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);

  /* grid-template-areas: "post post post"; */

  grid-column: 1 / 3;
  grid-row: 2 / 3;
}

.blog {
  /* set font size to 35% of parent height */
  font-size: calc(0.75rem + 0.01vw);
  line-height: 2rem;@@ 239,21 235,8 @@ code {

  padding: 1.3rem;

  max-height: fit-content;
  width: 1

  grid-row: auto;
  grid-column: auto;
}

/* @media (min-width: px) {
  .postContainer {
    grid-template-columns: 1fr 2fr;
    grid-template-areas:
      "post post post";
  }
} */

.articles h {
  margin: 0;
}


@@ 320,12 303,3 @@ code {
.discord {
  color: #5865f2;
}

/*
 * Media Queries
 */
@media (max-width: 50em) {
  main {
    width: unset;
  }
}

M index.html => index.html +60 -58
@@ 8,70 8,65 @@ pagination:
---

<div style="" class="profile-card">
    <img src="/img/25267581.png" class="lazy" alt="logo" data-ll-status="loaded" width="36.3%"
      style="border: 6px solid #555; border-radius: 29.97%;" />
    <div class="name">Michael Gummere</div>
    <div class="name-alt">@chrono / @chrono-byte</div>
  <img src="/img/25267581.png" class="lazy" alt="image of female knight holding a sword" data-ll-status="loaded" width="36.3%"
      style="border: 6px solid #555; border-radius: 29.97%;"/>
  <div class="name">Michael Gummere</div>
  <div class="name-alt">@chrono / @chrono-byte</div>

    <div>
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
        <path
          d="M1.75 16A1.75 1.75 0 0 1 0 14.25V1.75C0 .784.784 0 1.75 0h8.5C11.216 0 12 .784 12 1.75v12.5c0 .085-.006.168-.018.25h2.268a.25.25 0 0 0 .25-.25V8.285a.25.25 0 0 0-.111-.208l-1.055-.703a.749.749 0 1 1 .832-1.248l1.055.703c.487.325.779.871.779 1.456v5.965A1.75 1.75 0 0 1 14.25 16h-3.5a.766.766 0 0 1-.197-.026c-.099.017-.2.026-.303.026h-3a.75.75 0 0 1-.75-.75V14h-1v1.25a.75.75 0 0 1-.75.75Zm-.25-1.75c0 .138.112.25.25.25H4v-1.25a.75.75 0 0 1 .75-.75h2.5a.75.75 0 0 1 .75.75v1.25h2.25a.25.25 0 0 0 .25-.25V1.75a.25.25 0 0 0-.25-.25h-8.5a.25.25 0 0 0-.25.25ZM3.75 6h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5ZM3 3.75A.75.75 0 0 1 3.75 3h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 3 3.75Zm4 3A.75.75 0 0 1 7.75 6h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 7 6.75ZM7.75 3h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5ZM3 9.75A.75.75 0 0 1 3.75 9h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 3 9.75ZM7.75 9h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5Z">
        </path>
      </svg>
      <a class="gold">Purdue University in Indianapolis</a>
      <a class="crimson" style="font-size: xx-small;"> @ IU<a class="gold" style="font-size: xx-small  ;">PU</a><a style="font-size: xx-small;">I (for now)</a>
  <div>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
      <path
          d="M1.75 16A1.75 1.75 0 0 1 0 14.25V1.75C0 .784.784 0 1.75 0h8.5C11.216 0 12 .784 12 1.75v12.5c0 .085-.006.168-.018.25h2.268a.25.25 0 0 0 .25-.25V8.285a.25.25 0 0 0-.111-.208l-1.055-.703a.749.749 0 1 1 .832-1.248l1.055.703c.487.325.779.871.779 1.456v5.965A1.75 1.75 0 0 1 14.25 16h-3.5a.766.766 0 0 1-.197-.026c-.099.017-.2.026-.303.026h-3a.75.75 0 0 1-.75-.75V14h-1v1.25a.75.75 0 0 1-.75.75Zm-.25-1.75c0 .138.112.25.25.25H4v-1.25a.75.75 0 0 1 .75-.75h2.5a.75.75 0 0 1 .75.75v1.25h2.25a.25.25 0 0 0 .25-.25V1.75a.25.25 0 0 0-.25-.25h-8.5a.25.25 0 0 0-.25.25ZM3.75 6h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5ZM3 3.75A.75.75 0 0 1 3.75 3h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 3 3.75Zm4 3A.75.75 0 0 1 7.75 6h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 7 6.75ZM7.75 3h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5ZM3 9.75A.75.75 0 0 1 3.75 9h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5A.75.75 0 0 1 3 9.75ZM7.75 9h.5a.75.75 0 0 1 0 1.5h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5Z"></path>
    </svg>
    <a class="gold">Purdue University in Indianapolis</a>
    <a class="crimson" style="font-size: xx-small;"> @ IU<a class="gold" style="font-size: xx-small;">PU</a>
      <a style="font-size: xx-small;">I (for now)</a>
    </div>
    <div>
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
        <path
          d="m12.596 11.596-3.535 3.536a1.5 1.5 0 0 1-2.122 0l-3.535-3.536a6.5 6.5 0 1 1 9.192-9.193 6.5 6.5 0 0 1 0 9.193Zm-1.06-8.132v-.001a5 5 0 1 0-7.072 7.072L8 14.07l3.536-3.534a5 5 0 0 0 0-7.072ZM8 9a2 2 0 1 1-.001-3.999A2 2 0 0 1 8 9Z">
        </path>
          d="m12.596 11.596-3.535 3.536a1.5 1.5 0 0 1-2.122 0l-3.535-3.536a6.5 6.5 0 1 1 9.192-9.193 6.5 6.5 0 0 1 0 9.193Zm-1.06-8.132v-.001a5 5 0 1 0-7.072 7.072L8 14.07l3.536-3.534a5 5 0 0 0 0-7.072ZM8 9a2 2 0 1 1-.001-3.999A2 2 0 0 1 8 9Z"></path>
      </svg>
      <!-- USA flag emoji -->
      Indianapolis, IN, USA
    </div>
    <div>
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
        <path
          d="M8 0a8 8 0 1 1 0 16A8 8 0 0 1 8 0ZM1.5 8a6.5 6.5 0 1 0 13 0 6.5 6.5 0 0 0-13 0Zm7-3.25v2.992l2.028.812a.75.75 0 0 1-.557 1.392l-2.5-1A.751.751 0 0 1 7 8.25v-3.5a.75.75 0 0 1 1.5 0Z">
        </path>
          d="M8 0a8 8 0 1 1 0 16A8 8 0 0 1 8 0ZM1.5 8a6.5 6.5 0 1 0 13 0 6.5 6.5 0 0 0-13 0Zm7-3.25v2.992l2.028.812a.75.75 0 0 1-.557 1.392l-2.5-1A.751.751 0 0 1 7 8.25v-3.5a.75.75 0 0 1 1.5 0Z"></path>
      </svg>
      <a id="time"></a>
      <time id="time"/>
      <script>
        // show ONLY time, no date, in EST time zone (UTC-5) every second
        document
          .getElementById("time")
          .innerHTML = new Date().toLocaleTimeString("en-US", { timeZone: "America/Indiana/Indianapolis" });
          .innerHTML = new Date().toLocaleTimeString("en-US", {timeZone: "America/Indiana/Indianapolis"});
        setInterval(function () {
          document
            .getElementById("time")
            .innerHTML = new Date().toLocaleTimeString("en-US", { timeZone: "America/Indiana/Indianapolis" });
            .innerHTML = new Date().toLocaleTimeString("en-US", {timeZone: "America/Indiana/Indianapolis"});
        }, 1000);
      </script>
    </div>
    <div>
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
        <path
          d="M1.75 1h8.5c.966 0 1.75.784 1.75 1.75v5.5A1.75 1.75 0 0 1 10.25 10H7.061l-2.574 2.573A1.458 1.458 0 0 1 2 11.543V10h-.25A1.75 1.75 0 0 1 0 8.25v-5.5C0 1.784.784 1 1.75 1ZM1.5 2.75v5.5c0 .138.112.25.25.25h1a.75.75 0 0 1 .75.75v2.19l2.72-2.72a.749.749 0 0 1 .53-.22h3.5a.25.25 0 0 0 .25-.25v-5.5a.25.25 0 0 0-.25-.25h-8.5a.25.25 0 0 0-.25.25Zm13 2a.25.25 0 0 0-.25-.25h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5h.5c.966 0 1.75.784 1.75 1.75v5.5A1.75 1.75 0 0 1 14.25 12H14v1.543a1.458 1.458 0 0 1-2.487 1.03L9.22 12.28a.749.749 0 0 1 .326-1.275.749.749 0 0 1 .734.215l2.22 2.22v-2.19a.75.75 0 0 1 .75-.75h1a.25.25 0 0 0 .25-.25Z">
        </path>
          d="M1.75 1h8.5c.966 0 1.75.784 1.75 1.75v5.5A1.75 1.75 0 0 1 10.25 10H7.061l-2.574 2.573A1.458 1.458 0 0 1 2 11.543V10h-.25A1.75 1.75 0 0 1 0 8.25v-5.5C0 1.784.784 1 1.75 1ZM1.5 2.75v5.5c0 .138.112.25.25.25h1a.75.75 0 0 1 .75.75v2.19l2.72-2.72a.749.749 0 0 1 .53-.22h3.5a.25.25 0 0 0 .25-.25v-5.5a.25.25 0 0 0-.25-.25h-8.5a.25.25 0 0 0-.25.25Zm13 2a.25.25 0 0 0-.25-.25h-.5a.75.75 0 0 1 0-1.5h.5c.966 0 1.75.784 1.75 1.75v5.5A1.75 1.75 0 0 1 14.25 12H14v1.543a1.458 1.458 0 0 1-2.487 1.03L9.22 12.28a.749.749 0 0 1 .326-1.275.749.749 0 0 1 .734.215l2.22 2.22v-2.19a.75.75 0 0 1 .75-.75h1a.25.25 0 0 0 .25-.25Z"></path>
      </svg>
      πŸ‡ΊπŸ‡Έ <a class="white" style="font-size: smaller;">(native)</a> / πŸ‡«πŸ‡· <a class="white"
        style="font-size: smaller;">(beginner)</a>
    </div>
</div>
  </div>

<div style="grid-area: content">
  <div style="gap: 1.3rem;" class="grid">
    <div style="grid-column: 1 / 3; grid-row: 1;" class="background-card">
      <article class="about">
        <p>
          I'm a software developer / engineering student and a rising
          freshman at
          <a class="gold">Purdue University in Indianapolis</a>. I'm
          currently working on a real-time chat application from
          scratch using Node.js, and WebSockets. I competed in the
          <a class="crimson">VEX Robotics Competition</a> for 4 years
  <div style="grid-area: content">
    <div style="gap: 1.3rem;" class="grid">
      <div style="grid-column: 1 / 3; grid-row: 1;" class="background-card">
        <article class="about">
          <p>
          I'm a student and a rising freshman at
          <a class="gold">Purdue University in Indianapolis</a>
          studying engineering. I'm currently working on a
          real-time chat application from scratch using Node.js,
          and WebSockets. I competed in the <a class="crimson">VEX Robotics Competition</a> for 4 years
          as a programmer and designer. My team worked hard in the
          incredibly difficult Indiana region and managed to qualify
          for the State Championship in 2023 and fell just short of


@@ 84,43 79,50 @@ pagination:
          work for a motorsports team as a software engineer or
          possibly switching disciplines and becoming a engineer.
        </p>
        <ul>
          <li>
          <ul>
            <li>
            πŸ€– 4 years of experience competing in the
            <a class="crimson" href="https://www.robotevents.com/teams/VRC/7701F">VEX Robotics
              Competition</a>
            as a team programmer and designer.
          </li>
          <li>
            <li>
            🌱 I’m currently learning about RESTful APIs and
            WebSockets to build a real-time chat application from
            scratch.
          </li>
          <li>
            <li>
            πŸ“« If you want to reach me, you can email, or DM me on
            <a class="discord">Discord</a> at chrono#8108. I'm
            always open to talking about anything.
          </li>
        </ul>
      </article>
    </div>
    <div style="grid-column: 1 / 3; grid-row: 2; gap: calc(0.75rem + 0.2vw);" class="grid">
      {% for post in posts %}
      <div class="post white">
        <h1 style="margin-bottom: 0px">
          <a href="{{ post.url | url }}">{{ post.data.title }}</a>
        </h1>
        <time style="margin-bottom: 0px" datetime="{{ post.date | dateIso }}">{{ post.date | dateReadable }}</time>
        <!-- rounded box -->
        <a>
          {% for tag in post.data.tags %}
          {% if tag != "blog" %}
          <span class="tags">{{ tag }}</span>
          {% endif %}
          {% endfor %}
        </a>
          </ul>
        </article>
      </div>
      <div style="grid-column: 1 / 3; grid-row: 2; gap: calc(0.75rem + 0.2vw);" class="gridE">
        <style>
          .gridE {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: calc(0.75rem + 0.2vw);
          }
        </style>
        {% for post in posts %}
          <div class="post white">
            <h2 style="margin-bottom: 0px">
              <a href="{{ post.url | url }}">{{ post.data.title }}</a>
            </h2>
            <time style="margin-bottom: 0px" datetime="{{ post.date | dateIso }}">{{ post.date | dateReadable }}</time>
            <!-- rounded box -->
            <a>
              {% for tag in post.data.tags %}
                {% if tag != "blog" %}
                  <span class="tags">{{ tag }}</span>
                {% endif %}
              {% endfor %}
            </a>
          </div>
        {% endfor %}
      </div>
      {% endfor %}
    </div>
  </div>
</div>

M positions/index.html => positions/index.html +21 -13
@@ 8,6 8,12 @@ pagination:
  alias: beliefs
---

<style>
  .posContainer {
    margin: 1vw;
  }
</style>

<div style="grid-area: content; grid-column: 1/4;">
  <div class="background-card" style="color: #ffffff; margin-bottom: calc(0.75rem + 0.2vw);">
    <h3>Notes:</h3>


@@ 18,24 24,26 @@ pagination:
    articles as I learn more and change my mind.
  </div>

  <div>
  <div class="posContainer">
    {% for post in beliefs %}
    <div class="background-card" style="margin-bottom: 15px">
      <h1 style="margin-bottom: 0px">
        <a href="{{ post.url | url }}">{{ post.data.title }}</a>
      </h1>
      <time
      <div class="background-card" style="margin-bottom: 15px">
        <h1 style="margin-bottom: 0px">
          <a href="{{ post.url | url }}">{{ post.data.title }}</a>
        </h1>
        <time
        style="margin-bottom: 0px"
        datetime="{{ post.date | dateIso }}"
        >{{ post.date | dateReadable }}</time
      >
      <!-- rounded box -->
      <a>
        {% for tag in post.data.tags %} {% if tag != "blog" %}
        <span class="tags">{{ tag }}</span>
        {% endif %} {% endfor %}
      </a>
    </div>
        <!-- rounded box -->
        <a>
          {% for tag in post.data.tags %}
            {% if tag != "blog" %}
              <span class="tags">{{ tag }}</span>
            {% endif %}
          {% endfor %}
        </a>
      </div>
    {% endfor %}
  </div>
</div>

M yarn.lock => yarn.lock +2808 -4466
@@ 1,4466 1,2808 @@
# This file is generated by running "yarn install" inside your project.
# Manual changes might be lost - proceed with caution!

__metadata:
 version: 6
 cacheKey: 8

"@11ty/dependency-tree@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "@11ty/dependency-tree@npm:2.0.1"
 checksum: f10df6f7fe71fd39ee6820146b450440bd0a03d7abb065e3486de6aa3e9cb341a480b912f650b360bf4a4383f87197f169a550c418e36efd359eaef17e97ea74
 languageName: node
 linkType: hard

"@11ty/eleventy-utils@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "@11ty/eleventy-utils@npm:1.0.1"
 dependencies:
  normalize-path: ^3.0.0
 checksum: 73a92aa019afd92c780853f34e61e0d9278f68cf26c6b9cf466e819238602d90dcc45ef775fab8c6f0d7e6a0e5add689cb020462717a283d5ffa9399be91c545
 languageName: node
 linkType: hard

"@11ty/eleventy@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "@11ty/eleventy@npm:1.0.2"
 dependencies:
  "@11ty/dependency-tree": ^2.0.1
  "@11ty/eleventy-utils": ^1.0.1
  "@iarna/toml": ^2.2.5
  "@sindresorhus/slugify": ^1.1.2
  browser-sync: ^2.27.10
  chokidar: ^3.5.3
  cross-spawn: ^7.0.3
  debug: ^4.3.4
  dependency-graph: ^0.11.0
  ejs: ^3.1.8
  fast-glob: ^3.2.11
  graceful-fs: ^4.2.10
  gray-matter: ^4.0.3
  hamljs: ^0.6.2
  handlebars: ^4.7.7
  is-glob: ^4.0.3
  kleur: ^4.1.5
  liquidjs: ^9.40.0
  lodash: ^4.17.21
  luxon: ^2.5.0
  markdown-it: ^12.3.2
  minimist: ^1.2.6
  moo: ^0.5.1
  multimatch: ^5.0.0
  mustache: ^4.2.0
  normalize-path: ^3.0.0
  nunjucks: ^3.2.3
  path-to-regexp: ^6.2.1
  please-upgrade-node: ^3.2.0
  pretty: ^2.0.0
  pug: ^3.0.2
  recursive-copy: ^2.0.14
  semver: ^7.3.7
  slugify: ^1.6.5
 bin:
  eleventy: cmd.js
 checksum: 470818fd570500fd157af7532b29e64ee22a878d937448405867faf42dc2592e6e6c899070d9aef5e559f251b4358d4cf8d3b92b705312516f50c65634005dba
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/code-frame@npm:^7.0.0":
 version: 7.18.6
 resolution: "@babel/code-frame@npm:7.18.6"
 dependencies:
  "@babel/highlight": ^7.18.6
 checksum: 195e2be3172d7684bf95cff69ae3b7a15a9841ea9d27d3c843662d50cdd7d6470fd9c8e64be84d031117e4a4083486effba39f9aef6bbb2c89f7f21bcfba33ba
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/helper-string-parser@npm:^7.19.4":
 version: 7.19.4
 resolution: "@babel/helper-string-parser@npm:7.19.4"
 checksum: b2f8a3920b30dfac81ec282ac4ad9598ea170648f8254b10f475abe6d944808fb006aab325d3eb5a8ad3bea8dfa888cfa6ef471050dae5748497c110ec060943
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/helper-validator-identifier@npm:^7.18.6, @babel/helper-validator-identifier@npm:^7.19.1":
 version: 7.19.1
 resolution: "@babel/helper-validator-identifier@npm:7.19.1"
 checksum: 0eca5e86a729162af569b46c6c41a63e18b43dbe09fda1d2a3c8924f7d617116af39cac5e4cd5d431bb760b4dca3c0970e0c444789b1db42bcf1fa41fbad0a3a
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/highlight@npm:^7.18.6":
 version: 7.18.6
 resolution: "@babel/highlight@npm:7.18.6"
 dependencies:
  "@babel/helper-validator-identifier": ^7.18.6
  chalk: ^2.0.0
  js-tokens: ^4.0.0
 checksum: 92d8ee61549de5ff5120e945e774728e5ccd57fd3b2ed6eace020ec744823d4a98e242be1453d21764a30a14769ecd62170fba28539b211799bbaf232bbb2789
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/parser@npm:^7.6.0, @babel/parser@npm:^7.9.6":
 version: 7.20.0
 resolution: "@babel/parser@npm:7.20.0"
 bin:
  parser: ./bin/babel-parser.js
 checksum: d54d68e45ff1b9a0c50a3f79d9031f482eb58f18928525949dc20da5b1658ee79167e756129371fd75d3e8fc7e218ab707727145a68958636be9672c7b71768e
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/types@npm:^7.6.1, @babel/types@npm:^7.9.6":
 version: 7.20.0
 resolution: "@babel/types@npm:7.20.0"
 dependencies:
  "@babel/helper-string-parser": ^7.19.4
  "@babel/helper-validator-identifier": ^7.19.1
  to-fast-properties: ^2.0.0
 checksum: 8729b1114c707a03625cd79e3ae3a28d69b36ddcf804cb0a4599af226e5e9fad71665bdc0e56c43527ecfcabc545d9c797231f5ce718ae1ab52d31a57b6c2024
 languageName: node
 linkType: hard

"@babel/types@npm:^7.8.3":
 version: 7.21.3
 resolution: "@babel/types@npm:7.21.3"
 dependencies:
  "@babel/helper-string-parser": ^7.19.4
  "@babel/helper-validator-identifier": ^7.19.1
  to-fast-properties: ^2.0.0
 checksum: b750274718ba9cefd0b81836c464009bb6ba339fccce51b9baff497a0a2d96c044c61dc90cf203cec0adc770454b53a9681c3f7716883c802b85ab84c365ba35
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/cspell-bundled-dicts@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "@cspell/cspell-bundled-dicts@npm:5.21.2"
 dependencies:
  "@cspell/dict-ada": ^2.0.0
  "@cspell/dict-aws": ^2.0.0
  "@cspell/dict-bash": ^2.0.2
  "@cspell/dict-companies": ^2.0.4
  "@cspell/dict-cpp": ^3.1.0
  "@cspell/dict-cryptocurrencies": ^2.0.0
  "@cspell/dict-csharp": ^3.0.1
  "@cspell/dict-css": ^2.0.0
  "@cspell/dict-dart": ^1.1.0
  "@cspell/dict-django": ^2.0.0
  "@cspell/dict-dotnet": ^2.0.1
  "@cspell/dict-elixir": ^2.0.1
  "@cspell/dict-en-gb": ^1.1.33
  "@cspell/dict-en_us": ^2.2.5
  "@cspell/dict-filetypes": ^2.0.1
  "@cspell/dict-fonts": ^2.0.0
  "@cspell/dict-fullstack": ^2.0.5
  "@cspell/dict-git": ^1.0.1
  "@cspell/dict-golang": ^3.0.1
  "@cspell/dict-haskell": ^2.0.0
  "@cspell/dict-html": ^3.0.1
  "@cspell/dict-html-symbol-entities": ^3.0.0
  "@cspell/dict-java": ^2.0.0
  "@cspell/dict-latex": ^2.0.3
  "@cspell/dict-lorem-ipsum": ^2.0.0
  "@cspell/dict-lua": ^2.0.0
  "@cspell/dict-node": ^2.0.1
  "@cspell/dict-npm": ^2.0.3
  "@cspell/dict-php": ^2.0.0
  "@cspell/dict-powershell": ^2.0.0
  "@cspell/dict-public-licenses": ^1.0.4
  "@cspell/dict-python": ^3.0.5
  "@cspell/dict-r": ^1.0.2
  "@cspell/dict-ruby": ^2.0.1
  "@cspell/dict-rust": ^2.0.0
  "@cspell/dict-scala": ^2.0.0
  "@cspell/dict-software-terms": ^2.1.7
  "@cspell/dict-swift": ^1.0.2
  "@cspell/dict-typescript": ^2.0.0
  "@cspell/dict-vue": ^2.0.2
 checksum: 6bc367b8fe708762d374cac05ff9775d1801ace41a4bf9e987f85ff5dc48e9667d29a6ba7796c1a4bcec7d15c8606aa4f336505483ed1a3a34baa178e71a7279
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/cspell-pipe@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "@cspell/cspell-pipe@npm:5.21.2"
 checksum: 197dd443c03386c15d29075a3b6a59265f94782dfcabffc810771a05a7c1b0413157266bdf5b1ab98e9c6e0354edc457168ccaf7311278448fe676f8ae086068
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/cspell-types@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "@cspell/cspell-types@npm:5.21.2"
 checksum: 137dfe4d0ece10a4e8e413af2002fcf9fb886a0ff98de56e9fe174dd70297026128f00c2d25249191b3cfb41eb18a3c3e18049853a2584944906ce56023706c6
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-ada@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-ada@npm:2.0.1"
 checksum: 3e29199a5c65cdc2e9e5bb812b4d11a65034d15e74485dd644eef5525e1ad839af3df583aac1097b8571740db5107a21697d46e5c49e4064c8988e537a849793
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-aws@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-aws@npm:2.0.0"
 checksum: 594b2629be250d4d015716fdaaa0e06d74b78d72d8455dcd54c6096a11a916e5dbeb9d8f21c06a66312fad66716a48f0cde36d2fe4e55261e97b0396f37f2deb
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-bash@npm:^2.0.2":
 version: 2.0.4
 resolution: "@cspell/dict-bash@npm:2.0.4"
 checksum: 319521811adb2d172fe6fa816408783ae5dad1d5623631eeee63b902d4a340f70b020b3af516296a49f363d44b4e8bba33610dacbfae10e70faa6ddeed1172fc
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-companies@npm:^2.0.4":
 version: 2.0.14
 resolution: "@cspell/dict-companies@npm:2.0.14"
 checksum: 5a7b3468c48ddfba8297f3c849d43df87e2ef6e8cd04c3dffff643be69f33616be41c7fa441fe82b6dc6fc05174c1149bf0ab1d22f3e39ff5b8adf9fa03eb2d8
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-cpp@npm:^3.1.0":
 version: 3.2.1
 resolution: "@cspell/dict-cpp@npm:3.2.1"
 checksum: 71dfdb2bfee993e7a85b5fe8bc68dd76997de7402a6dcbd4be7ee68b938acde792f625a87ecf339d213d498e82abb33899053c9681901b59031ae235cfb4d688
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-cryptocurrencies@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-cryptocurrencies@npm:2.0.0"
 checksum: 2125b8557199e29b7e4eb1ab58bd76b6b9e79207857543ee4081505f33bba33976a39d47f4efaedfabbc9e1dc3b57d1229d50121d68d026eb128d2a746aa85bb
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-csharp@npm:^3.0.1":
 version: 3.0.1
 resolution: "@cspell/dict-csharp@npm:3.0.1"
 checksum: 98e1e5a37166204f16a582ed6ba6f3e4a4b19e228c6ff9ac6dd4afd733277416fad595ed3e1a4a535c5eb4713da0a7aac47415af8277cbc990093c8f0a6db85c
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-css@npm:^2.0.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "@cspell/dict-css@npm:2.1.0"
 checksum: 7cf5ada8e72c3bfa12192b1d5d34d23eb3711b5d374cd8653007af157640cd0610f3760821f6a4f29cec82197450563303c5829c2b38400eb0373b87a2dbda7b
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-dart@npm:^1.1.0":
 version: 1.1.1
 resolution: "@cspell/dict-dart@npm:1.1.1"
 checksum: 94594c6605225b516d325b9b13459344f1c95281d539e11fe9b002af04750b6d2f7c191caffa396cb6d3b9dd97954f1d17efcc2b8d4dd2163f9f26d50cb89b73
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-django@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-django@npm:2.0.0"
 checksum: d7144232834c4bd50207c701fcd1daac88debdcd41c902a9e26c8d1594efaa78925a831e8b0a9a39248efcaa33f9f324006c3e80991214eec6818eb2a2a74d97
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-dotnet@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-dotnet@npm:2.0.1"
 checksum: 4aa27b315ffc51db4a285a0bf97a3069a4d8326eb091967f491bab88392db3256ffee5faf3db416f2f4b5084f4f63a423d3c1263beac851b23c584e6f6bf3c4b
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-elixir@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-elixir@npm:2.0.1"
 checksum: e9cfa4c060c3ad38b48a0b87cfa7a90ea21f6dd12b72f383560756b713d522dab861184d00729ffd6c7824c956ceebd1e0bd7c13cc1ffb6ba0f27cfa5acdb3aa
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-en-gb@npm:^1.1.33":
 version: 1.1.33
 resolution: "@cspell/dict-en-gb@npm:1.1.33"
 checksum: 09a9e7a3ee4cad75c87cc7adf6b5981b3ec52d4e3707e8de2e1a2a55cd5c8539057a7742d9c7035e23eb0aeff80a95b9599696c7192c9b3b9d8f14440fe01938
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-en_us@npm:^2.2.5":
 version: 2.3.3
 resolution: "@cspell/dict-en_us@npm:2.3.3"
 checksum: 3ec9447a9f41664b53421fe4f64f4b34bb3700b7dedc618f10c5b4393b4fed0c83106927f5922a5b968b8fd3447a954ebf3dadefa81597cb84d1309e1375dc8e
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-filetypes@npm:^2.0.1":
 version: 2.1.1
 resolution: "@cspell/dict-filetypes@npm:2.1.1"
 checksum: 37f03c40f4c2472c73ea734741303d3914ec4234eee08136b86b9224bb91234778d49a068c00303ed8f221dc042a9245e6d80adebd0ce8d173e256fa8484b935
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-fonts@npm:^2.0.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "@cspell/dict-fonts@npm:2.1.0"
 checksum: 121eaab7406af7aa07de6052d0dbc277279e35da6720a14979009af71d9de393cc5c3f7359f7288c73eced8caef6fdd06e5bad9bbf650d107a21746fb6dd1591
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-fullstack@npm:^2.0.5":
 version: 2.0.6
 resolution: "@cspell/dict-fullstack@npm:2.0.6"
 checksum: 0a085cfa6160e34f96624a9712a5126e2973706c02ede3503e16b128acf6d001ecc092fa27dc64bfc47d8e05f9307e2156950b3b7063f8fcc101d21e6f9a45ab
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-git@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "@cspell/dict-git@npm:1.0.1"
 checksum: 352864bcb4e9a9dba19ea5e4d23fc107670c69fab038a0043c9921164b5fdff1ca25370ad7458e18cb81fceeb6b242b3f397aa18a6912771688f5b2e98e52d8e
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-golang@npm:^3.0.1":
 version: 3.0.1
 resolution: "@cspell/dict-golang@npm:3.0.1"
 checksum: 1f2f68766e2ccae72eb48c8dc0dc9211da63b580a30e1793a815d1f9d25b86da36db14fd22f2551c486d799348fa3be6840109562a4219d57dc1c8a3279a1d31
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-haskell@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-haskell@npm:2.0.1"
 checksum: 7f960b16822804a4ab2be6482083a6dc2ecfc8ff32f3be630aa57cdf979c884f005a97fe8042c02f5b8ec90a89e7b80c3508535d8f5558e6b6fc435e95f0b957
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-html-symbol-entities@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "@cspell/dict-html-symbol-entities@npm:3.0.0"
 checksum: bb230243e08213c1a0eb3a426cb205a6a2c9f80768cdc9f5706da88435a190b0929b3eac1f097775d57132cee061e4eb611e2bd7c3dad9b139fc88f3bafff5ea
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-html@npm:^3.0.1":
 version: 3.3.2
 resolution: "@cspell/dict-html@npm:3.3.2"
 checksum: 5aecb2a24e0d3d22d890578e18771e04457828505b395ebb1918bc68000075e87f9c7ad2544ae18e53e87974d309556f44774887d05878a8603b8744e26449aa
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-java@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-java@npm:2.0.0"
 checksum: fe97985bfd5721ccc660fb3dc0762f264346caa406e84012aa54c352cd80bf5aa534ee38920f9fa3c2d39bf467bbed984935a898bcc16c87e8a03330b23a1f5b
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-latex@npm:^2.0.3":
 version: 2.0.9
 resolution: "@cspell/dict-latex@npm:2.0.9"
 checksum: fe748a69a8da9b84523e59bcd429c0d41a822d26cabbd4fd7777cfbfbdabd29f1b0806b75fffe20dda54ce0785bff5b21b69fdaa572f076f06308307d8da42da
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-lorem-ipsum@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-lorem-ipsum@npm:2.0.1"
 checksum: 7f50518a48b809f7c2b70c2bcd01d2a3cb2d89288497dbe9df3c7fc91ee8d8ec62ec3ac8adfa8191d8a4f8a0e7a51bc40333f40b8dcc1661c09c5d320b38b2ed
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-lua@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-lua@npm:2.0.0"
 checksum: e2f6d58c997fa2b9f7f540e9b714a2abbc36651fe08066c62c06eff4377f6a90a92f7ab234d84667b841a7645f8d9beba533e6c3a4790d2a1f20047699aec398
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-node@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-node@npm:2.0.1"
 checksum: 20eef1dd4ec3aaf00de97e321cfaa48f2a693395b67f9a52872754b849942240827d14a11a6cc0ede195d3b9d9cbd20e2b41a77fb4f575c4ca9ea63008049c3b
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-npm@npm:^2.0.3":
 version: 2.0.5
 resolution: "@cspell/dict-npm@npm:2.0.5"
 checksum: 6ab275c144d5afa24a82a7615d329e85f917d09d95dc7d0c416881a43675a33fff287adcff87182a545caaf603b0a2923f7f77587545d4004a70ee1310c4f335
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-php@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-php@npm:2.0.0"
 checksum: 7aee934770e478a4e69c91bf721724acf46d81562d2a5e0a378c01fe889274ddda9e4dd74f82c8d5cc72d5ae9e26cce1d26afb1f1438d71ee35a3ffc2df21e04
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-powershell@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-powershell@npm:2.0.0"
 checksum: 4fe805d7c9101a593fd791960d2b190533d09534debcb2e0cb06057363f64021d58c37c38555d04216ff79440e289177a9199d915fde6921970c4971fa680500
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-public-licenses@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.6
 resolution: "@cspell/dict-public-licenses@npm:1.0.6"
 checksum: e679c6151623b174cc88c855a9bff3b5d5fff7956d919b72a0a3f7c71aed2a90fbea06d0afd3b79ab78ca308b3ef33051a640dab77891c27a36665fc441bd73e
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-python@npm:^3.0.5":
 version: 3.0.6
 resolution: "@cspell/dict-python@npm:3.0.6"
 checksum: 3597d65927dfc41f517e3c6dbf196b1c91932e1051dd20b9a8af26ad17a0a3720de9032405d54ab8cb39d27a5a23c95100fdad90b33c2823e0b692d31024d817
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-r@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.3
 resolution: "@cspell/dict-r@npm:1.0.3"
 checksum: 47fe5d64ba36328c580ada9f2f8e5b34f3ee6ca03065da8b355b7aa7a6a364e276f39ea2103eae3f22bf95335490181e4425b42e2d8f51b3224a80b48f36feb1
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-ruby@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.2
 resolution: "@cspell/dict-ruby@npm:2.0.2"
 checksum: 471a0d09c0904d727442c3282c1554fbdee8b473a1993d1befa1d8cd416348d9f880e8355aa6189fe51231b4e20c551c5ba270a47db41e49d11682f19f21e2d3
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-rust@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "@cspell/dict-rust@npm:2.0.1"
 checksum: b1b866869a4ba950e688d8676308acd49b469e648a9bd7804f7932a1bf666556ddc814b661826369a79305719e21e37e9902c4100c427abf91cd98006ec6da03
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-scala@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "@cspell/dict-scala@npm:2.0.0"
 checksum: 3f23ba46510cd21e8ac509646187a4e118845d35cee45a509a258873461ac3f16dc9f3d47ebaed483534e58cc8eee0307584ec5356849735b6959a229830dd99
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-software-terms@npm:^2.1.7":
 version: 2.3.0
 resolution: "@cspell/dict-software-terms@npm:2.3.0"
 checksum: ce705186ef008fede89421351c871f748a7d753a497568a2f75af87e3a7a626d1ea94dbd2ab99aeef1e4f45d9964bc8dbf8427f3c19eff9fb2d0a035ea8c2962
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-swift@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.3
 resolution: "@cspell/dict-swift@npm:1.0.3"
 checksum: 030e91f3315bc834a968fe0a5a7007e4229535fa541689661917698c18c7e76b35d3a247a8ef6467b012666bdddd19e40dc325664bf29891eabf7cad7636f0bc
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-typescript@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.2
 resolution: "@cspell/dict-typescript@npm:2.0.2"
 checksum: 68575d5ea31563109d7c3d121bdd31367e9b982b7c68f378fb3d1364a0a435f175bba217b4e3dcd51413b8bfb2ff2b1e950dc5c2a63889406f3a3fdffff8882b
 languageName: node
 linkType: hard

"@cspell/dict-vue@npm:^2.0.2":
 version: 2.0.2
 resolution: "@cspell/dict-vue@npm:2.0.2"
 checksum: fa135ac9672d03a05285b48756b3e845a2a1fe2a8b470152aad19699264bb1b9e6ae8efbc39fe3662a18633c89bf64c9423c955bbe8b36bd46d81f6c9fcc5214
 languageName: node
 linkType: hard

"@gar/promisify@npm:^1.1.3":
 version: 1.1.3
 resolution: "@gar/promisify@npm:1.1.3"
 checksum: 4059f790e2d07bf3c3ff3e0fec0daa8144fe35c1f6e0111c9921bd32106adaa97a4ab096ad7dab1e28ee6a9060083c4d1a4ada42a7f5f3f7a96b8812e2b757c1
 languageName: node
 linkType: hard

"@iarna/toml@npm:^2.2.5":
 version: 2.2.5
 resolution: "@iarna/toml@npm:2.2.5"
 checksum: b63b2b2c4fd67969a6291543ada0303d45593801ee744b60f5390f183c03d9192bc67a217abb24be945158f1935f02840d9ffff40c0142aa171b5d3b6b6a3ea5
 languageName: node
 linkType: hard

"@nodelib/fs.scandir@npm:2.1.5":
 version: 2.1.5
 resolution: "@nodelib/fs.scandir@npm:2.1.5"
 dependencies:
  "@nodelib/fs.stat": 2.0.5
  run-parallel: ^1.1.9
 checksum: a970d595bd23c66c880e0ef1817791432dbb7acbb8d44b7e7d0e7a22f4521260d4a83f7f9fd61d44fda4610105577f8f58a60718105fb38352baed612fd79e59
 languageName: node
 linkType: hard

"@nodelib/fs.stat@npm:2.0.5, @nodelib/fs.stat@npm:^2.0.2":
 version: 2.0.5
 resolution: "@nodelib/fs.stat@npm:2.0.5"
 checksum: 012480b5ca9d97bff9261571dbbec7bbc6033f69cc92908bc1ecfad0792361a5a1994bc48674b9ef76419d056a03efadfce5a6cf6dbc0a36559571a7a483f6f0
 languageName: node
 linkType: hard

"@nodelib/fs.walk@npm:^1.2.3":
 version: 1.2.8
 resolution: "@nodelib/fs.walk@npm:1.2.8"
 dependencies:
  "@nodelib/fs.scandir": 2.1.5
  fastq: ^1.6.0
 checksum: 190c643f156d8f8f277bf2a6078af1ffde1fd43f498f187c2db24d35b4b4b5785c02c7dc52e356497b9a1b65b13edc996de08de0b961c32844364da02986dc53
 languageName: node
 linkType: hard

"@npmcli/fs@npm:^2.1.0":
 version: 2.1.2
 resolution: "@npmcli/fs@npm:2.1.2"
 dependencies:
  "@gar/promisify": ^1.1.3
  semver: ^7.3.5
 checksum: 405074965e72d4c9d728931b64d2d38e6ea12066d4fad651ac253d175e413c06fe4350970c783db0d749181da8fe49c42d3880bd1cbc12cd68e3a7964d820225
 languageName: node
 linkType: hard

"@npmcli/move-file@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "@npmcli/move-file@npm:2.0.1"
 dependencies:
  mkdirp: ^1.0.4
  rimraf: ^3.0.2
 checksum: 52dc02259d98da517fae4cb3a0a3850227bdae4939dda1980b788a7670636ca2b4a01b58df03dd5f65c1e3cb70c50fa8ce5762b582b3f499ec30ee5ce1fd9380
 languageName: node
 linkType: hard

"@sindresorhus/slugify@npm:^1.1.2":
 version: 1.1.2
 resolution: "@sindresorhus/slugify@npm:1.1.2"
 dependencies:
  "@sindresorhus/transliterate": ^0.1.1
  escape-string-regexp: ^4.0.0
 checksum: 5177152d3edb223650e71dcbf234b18ddd1782af1c0cf0787034f059399c0ddf22514cd3fdea0db86d7e3c9a96edae3a605e67ce1616962f7ac46f51a7f4a267
 languageName: node
 linkType: hard

"@sindresorhus/transliterate@npm:^0.1.1":
 version: 0.1.2
 resolution: "@sindresorhus/transliterate@npm:0.1.2"
 dependencies:
  escape-string-regexp: ^2.0.0
  lodash.deburr: ^4.1.0
 checksum: f4a0fdf710adcad901bdd30dc02acbb33d464d7945fb2d6dc8130cf8e5e1151d66e2b9b20633f4c27c014ddba511a0a976d74304e4cbfacb8044d3c6f052d547
 languageName: node
 linkType: hard

"@socket.io/component-emitter@npm:~3.1.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "@socket.io/component-emitter@npm:3.1.0"
 checksum: db069d95425b419de1514dffe945cc439795f6a8ef5b9465715acf5b8b50798e2c91b8719cbf5434b3fe7de179d6cdcd503c277b7871cb3dd03febb69bdd50fa
 languageName: node
 linkType: hard

"@tootallnate/once@npm:2":
 version: 2.0.0
 resolution: "@tootallnate/once@npm:2.0.0"
 checksum: ad87447820dd3f24825d2d947ebc03072b20a42bfc96cbafec16bff8bbda6c1a81fcb0be56d5b21968560c5359a0af4038a68ba150c3e1694fe4c109a063bed8
 languageName: node
 linkType: hard

"@types/cookie@npm:^0.4.1":
 version: 0.4.1
 resolution: "@types/cookie@npm:0.4.1"
 checksum: 3275534ed69a76c68eb1a77d547d75f99fedc80befb75a3d1d03662fb08d697e6f8b1274e12af1a74c6896071b11510631ba891f64d30c78528d0ec45a9c1a18
 languageName: node
 linkType: hard

"@types/cors@npm:^2.8.12":
 version: 2.8.12
 resolution: "@types/cors@npm:2.8.12"
 checksum: 8c45f112c7d1d2d831b4b266f2e6ed33a1887a35dcbfe2a18b28370751fababb7cd045e745ef84a523c33a25932678097bf79afaa367c6cb3fa0daa7a6438257
 languageName: node
 linkType: hard

"@types/minimatch@npm:^3.0.3":
 version: 3.0.5
 resolution: "@types/minimatch@npm:3.0.5"
 checksum: c41d136f67231c3131cf1d4ca0b06687f4a322918a3a5adddc87ce90ed9dbd175a3610adee36b106ae68c0b92c637c35e02b58c8a56c424f71d30993ea220b92
 languageName: node
 linkType: hard

"@types/node@npm:>=10.0.0":
 version: 18.11.7
 resolution: "@types/node@npm:18.11.7"
 checksum: 69d630825cf6fbf580d08d76a4d4836ef8c34ed4fe0842221ade87d275f517099cbfabe8e22397208e564bd24926db97699ab9db5c091383269a432b336665e2
 languageName: node
 linkType: hard

"@types/parse-json@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "@types/parse-json@npm:4.0.0"
 checksum: fd6bce2b674b6efc3db4c7c3d336bd70c90838e8439de639b909ce22f3720d21344f52427f1d9e57b265fcb7f6c018699b99e5e0c208a1a4823014269a6bf35b
 languageName: node
 linkType: hard

"a-sync-waterfall@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.1
 resolution: "a-sync-waterfall@npm:1.0.1"
 checksum: 534948b50d6787c2dd5b7e89179b30c0fd96ac80a662d0f92eaa568cfffb36f1eea4aa720e3a21572d8b5f8686940954ac9d8c7667bcc719c1317ae3bdf86fe0
 languageName: node
 linkType: hard

"abbrev@npm:^1.0.0":
 version: 1.1.1
 resolution: "abbrev@npm:1.1.1"
 checksum: a4a97ec07d7ea112c517036882b2ac22f3109b7b19077dc656316d07d308438aac28e4d9746dc4d84bf6b1e75b4a7b0a5f3cb30592419f128ca9a8cee3bcfa17
 languageName: node
 linkType: hard

"accepts@npm:~1.3.4":
 version: 1.3.8
 resolution: "accepts@npm:1.3.8"
 dependencies:
  mime-types: ~2.1.34
  negotiator: 0.6.3
 checksum: 50c43d32e7b50285ebe84b613ee4a3aa426715a7d131b65b786e2ead0fd76b6b60091b9916d3478a75f11f162628a2139991b6c03ab3f1d9ab7c86075dc8eab4
 languageName: node
 linkType: hard

"acorn@npm:^7.1.1":
 version: 7.4.1
 resolution: "acorn@npm:7.4.1"
 bin:
  acorn: bin/acorn
 checksum: 1860f23c2107c910c6177b7b7be71be350db9e1080d814493fae143ae37605189504152d1ba8743ba3178d0b37269ce1ffc42b101547fdc1827078f82671e407
 languageName: node
 linkType: hard

"agent-base@npm:6, agent-base@npm:^6.0.2":
 version: 6.0.2
 resolution: "agent-base@npm:6.0.2"
 dependencies:
  debug: 4
 checksum: f52b6872cc96fd5f622071b71ef200e01c7c4c454ee68bc9accca90c98cfb39f2810e3e9aa330435835eedc8c23f4f8a15267f67c6e245d2b33757575bdac49d
 languageName: node
 linkType: hard

"agentkeepalive@npm:^4.2.1":
 version: 4.3.0
 resolution: "agentkeepalive@npm:4.3.0"
 dependencies:
  debug: ^4.1.0
  depd: ^2.0.0
  humanize-ms: ^1.2.1
 checksum: 982453aa44c11a06826c836025e5162c846e1200adb56f2d075400da7d32d87021b3b0a58768d949d824811f5654223d5a8a3dad120921a2439625eb847c6260
 languageName: node
 linkType: hard

"aggregate-error@npm:^3.0.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "aggregate-error@npm:3.1.0"
 dependencies:
  clean-stack: ^2.0.0
  indent-string: ^4.0.0
 checksum: 1101a33f21baa27a2fa8e04b698271e64616b886795fd43c31068c07533c7b3facfcaf4e9e0cab3624bd88f729a592f1c901a1a229c9e490eafce411a8644b79
 languageName: node
 linkType: hard

"ansi-regex@npm:^2.0.0":
 version: 2.1.1
 resolution: "ansi-regex@npm:2.1.1"
 checksum: 190abd03e4ff86794f338a31795d262c1dfe8c91f7e01d04f13f646f1dcb16c5800818f886047876f1272f065570ab86b24b99089f8b68a0e11ff19aed4ca8f1
 languageName: node
 linkType: hard

"ansi-regex@npm:^5.0.1":
 version: 5.0.1
 resolution: "ansi-regex@npm:5.0.1"
 checksum: 2aa4bb54caf2d622f1afdad09441695af2a83aa3fe8b8afa581d205e57ed4261c183c4d3877cee25794443fde5876417d859c108078ab788d6af7e4fe52eb66b
 languageName: node
 linkType: hard

"ansi-styles@npm:^2.2.1":
 version: 2.2.1
 resolution: "ansi-styles@npm:2.2.1"
 checksum: ebc0e00381f2a29000d1dac8466a640ce11943cef3bda3cd0020dc042e31e1058ab59bf6169cd794a54c3a7338a61ebc404b7c91e004092dd20e028c432c9c2c
 languageName: node
 linkType: hard

"ansi-styles@npm:^3.2.1":
 version: 3.2.1
 resolution: "ansi-styles@npm:3.2.1"
 dependencies:
  color-convert: ^1.9.0
 checksum: d85ade01c10e5dd77b6c89f34ed7531da5830d2cb5882c645f330079975b716438cd7ebb81d0d6e6b4f9c577f19ae41ab55f07f19786b02f9dfd9e0377395665
 languageName: node
 linkType: hard

"ansi-styles@npm:^4.0.0, ansi-styles@npm:^4.1.0":
 version: 4.3.0
 resolution: "ansi-styles@npm:4.3.0"
 dependencies:
  color-convert: ^2.0.1
 checksum: 513b44c3b2105dd14cc42a19271e80f386466c4be574bccf60b627432f9198571ebf4ab1e4c3ba17347658f4ee1711c163d574248c0c1cdc2d5917a0ad582ec4
 languageName: node
 linkType: hard

"anymatch@npm:~3.1.2":
 version: 3.1.2
 resolution: "anymatch@npm:3.1.2"
 dependencies:
  normalize-path: ^3.0.0
  picomatch: ^2.0.4
 checksum: 985163db2292fac9e5a1e072bf99f1b5baccf196e4de25a0b0b81865ebddeb3b3eb4480734ef0a2ac8c002845396b91aa89121f5b84f93981a4658164a9ec6e9
 languageName: node
 linkType: hard

"aproba@npm:^1.0.3 || ^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "aproba@npm:2.0.0"
 checksum: 5615cadcfb45289eea63f8afd064ab656006361020e1735112e346593856f87435e02d8dcc7ff0d11928bc7d425f27bc7c2a84f6c0b35ab0ff659c814c138a24
 languageName: node
 linkType: hard

"are-we-there-yet@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.1
 resolution: "are-we-there-yet@npm:3.0.1"
 dependencies:
  delegates: ^1.0.0
  readable-stream: ^3.6.0
 checksum: 52590c24860fa7173bedeb69a4c05fb573473e860197f618b9a28432ee4379049336727ae3a1f9c4cb083114601c1140cee578376164d0e651217a9843f9fe83
 languageName: node
 linkType: hard

"argparse@npm:^1.0.7":
 version: 1.0.10
 resolution: "argparse@npm:1.0.10"
 dependencies:
  sprintf-js: ~1.0.2
 checksum: 7ca6e45583a28de7258e39e13d81e925cfa25d7d4aacbf806a382d3c02fcb13403a07fb8aeef949f10a7cfe4a62da0e2e807b348a5980554cc28ee573ef95945
 languageName: node
 linkType: hard

"argparse@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "argparse@npm:2.0.1"
 checksum: 83644b56493e89a254bae05702abf3a1101b4fa4d0ca31df1c9985275a5a5bd47b3c27b7fa0b71098d41114d8ca000e6ed90cad764b306f8a503665e4d517ced
 languageName: node
 linkType: hard

"array-differ@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "array-differ@npm:1.0.0"
 checksum: ac6060952c7cb0a534c06ea3c6c960432d605d905e9901afe386e841aadc6e102ed81e0e6abe5eb4b50dd43907fc6426f6012b5ca784ec7741a5b398690c0998
 languageName: node
 linkType: hard

"array-differ@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "array-differ@npm:3.0.0"
 checksum: 117edd9df5c1530bd116c6e8eea891d4bd02850fd89b1b36e532b6540e47ca620a373b81feca1c62d1395d9ae601516ba538abe5e8172d41091da2c546b05fb7
 languageName: node
 linkType: hard

"array-timsort@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "array-timsort@npm:1.0.3"
 checksum: fd4b5b0911214bdc8b5699ed10d309685551b518b3819c611c967cff59b87aee01cf591a10e36a3f14dbff696984bd6682b845f6fdbf1217195e910f241a4f78
 languageName: node
 linkType: hard

"array-union@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.2
 resolution: "array-union@npm:1.0.2"
 dependencies:
  array-uniq: ^1.0.1
 checksum: 82cec6421b6e6766556c484835a6d476a873f1b71cace5ab2b4f1b15b1e3162dc4da0d16f7a2b04d4aec18146c6638fe8f661340b31ba8e469fd811a1b45dc8d
 languageName: node
 linkType: hard

"array-union@npm:^2.1.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "array-union@npm:2.1.0"
 checksum: 5bee12395cba82da674931df6d0fea23c4aa4660cb3b338ced9f828782a65caa232573e6bf3968f23e0c5eb301764a382cef2f128b170a9dc59de0e36c39f98d
 languageName: node
 linkType: hard

"array-uniq@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.3
 resolution: "array-uniq@npm:1.0.3"
 checksum: 1625f06b093d8bf279b81adfec6e72951c0857d65b5e3f65f053fffe9f9dd61c2fc52cff57e38a4700817e7e3f01a4faa433d505ea9e33cdae4514c334e0bf9e
 languageName: node
 linkType: hard

"arrify@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.1
 resolution: "arrify@npm:1.0.1"
 checksum: 745075dd4a4624ff0225c331dacb99be501a515d39bcb7c84d24660314a6ec28e68131b137e6f7e16318170842ce97538cd298fc4cd6b2cc798e0b957f2747e7
 languageName: node
 linkType: hard

"arrify@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "arrify@npm:2.0.1"
 checksum: 067c4c1afd182806a82e4c1cb8acee16ab8b5284fbca1ce29408e6e91281c36bb5b612f6ddfbd40a0f7a7e0c75bf2696eb94c027f6e328d6e9c52465c98e4209
 languageName: node
 linkType: hard

"asap@npm:^2.0.3, asap@npm:~2.0.3":
 version: 2.0.6
 resolution: "asap@npm:2.0.6"
 checksum: b296c92c4b969e973260e47523207cd5769abd27c245a68c26dc7a0fe8053c55bb04360237cb51cab1df52be939da77150ace99ad331fb7fb13b3423ed73ff3d
 languageName: node
 linkType: hard

"assert-never@npm:^1.2.1":
 version: 1.2.1
 resolution: "assert-never@npm:1.2.1"
 checksum: ea4f1756d90f55254c4dc7a20d6c5d5bc169160562aefe3d8756b598c10e695daf568f21b6d6b12245d7f3782d3ff83ef6a01ab75d487adfc6909470a813bf8c
 languageName: node
 linkType: hard

"async-each-series@npm:0.1.1":
 version: 0.1.1
 resolution: "async-each-series@npm:0.1.1"
 checksum: 674e5aeee2062a81551ca931a78d0488e10adafda7fd8c9e868a73d4bde78e835c5a04d145f566e32d13b61b31851cea0a6c4e9202b63d2cc6171d8e449a4086
 languageName: node
 linkType: hard

"async@npm:^2.6.0":
 version: 2.6.4
 resolution: "async@npm:2.6.4"
 dependencies:
  lodash: ^4.17.14
 checksum: a52083fb32e1ebe1d63e5c5624038bb30be68ff07a6c8d7dfe35e47c93fc144bd8652cbec869e0ac07d57dde387aa5f1386be3559cdee799cb1f789678d88e19
 languageName: node
 linkType: hard

"async@npm:^3.2.3":
 version: 3.2.4
 resolution: "async@npm:3.2.4"
 checksum: 43d07459a4e1d09b84a20772414aa684ff4de085cbcaec6eea3c7a8f8150e8c62aa6cd4e699fe8ee93c3a5b324e777d34642531875a0817a35697522c1b02e89
 languageName: node
 linkType: hard

"axios@npm:0.21.4":
 version: 0.21.4
 resolution: "axios@npm:0.21.4"
 dependencies:
  follow-redirects: ^1.14.0
 checksum: 44245f24ac971e7458f3120c92f9d66d1fc695e8b97019139de5b0cc65d9b8104647db01e5f46917728edfc0cfd88eb30fc4c55e6053eef4ace76768ce95ff3c
 languageName: node
 linkType: hard

"babel-walk@npm:3.0.0-canary-5":
 version: 3.0.0-canary-5
 resolution: "babel-walk@npm:3.0.0-canary-5"
 dependencies:
  "@babel/types": ^7.9.6
 checksum: 6fe7ee3889343a6602f665c28ea135956a0767d7f7ca5fc1d72c5243e2f6e9d8a64f51254bf2fd0cce47b79fceeccf7a357f37cfa755a509dfb930a21151837c
 languageName: node
 linkType: hard

"balanced-match@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.2
 resolution: "balanced-match@npm:1.0.2"
 checksum: 9706c088a283058a8a99e0bf91b0a2f75497f185980d9ffa8b304de1d9e58ebda7c72c07ebf01dadedaac5b2907b2c6f566f660d62bd336c3468e960403b9d65
 languageName: node
 linkType: hard

"base64id@npm:2.0.0, base64id@npm:~2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "base64id@npm:2.0.0"
 checksum: 581b1d37e6cf3738b7ccdd4d14fe2bfc5c238e696e2720ee6c44c183b838655842e22034e53ffd783f872a539915c51b0d4728a49c7cc678ac5a758e00d62168
 languageName: node
 linkType: hard

"batch@npm:0.6.1":
 version: 0.6.1
 resolution: "batch@npm:0.6.1"
 checksum: 61f9934c7378a51dce61b915586191078ef7f1c3eca707fdd58b96ff2ff56d9e0af2bdab66b1462301a73c73374239e6542d9821c0af787f3209a23365d07e7f
 languageName: node
 linkType: hard

"binary-extensions@npm:^2.0.0":
 version: 2.2.0
 resolution: "binary-extensions@npm:2.2.0"
 checksum: ccd267956c58d2315f5d3ea6757cf09863c5fc703e50fbeb13a7dc849b812ef76e3cf9ca8f35a0c48498776a7478d7b4a0418e1e2b8cb9cb9731f2922aaad7f8
 languageName: node
 linkType: hard

"brace-expansion@npm:^1.1.7":
 version: 1.1.11
 resolution: "brace-expansion@npm:1.1.11"
 dependencies:
  balanced-match: ^1.0.0
  concat-map: 0.0.1
 checksum: faf34a7bb0c3fcf4b59c7808bc5d2a96a40988addf2e7e09dfbb67a2251800e0d14cd2bfc1aa79174f2f5095c54ff27f46fb1289fe2d77dac755b5eb3434cc07
 languageName: node
 linkType: hard

"brace-expansion@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "brace-expansion@npm:2.0.1"
 dependencies:
  balanced-match: ^1.0.0
 checksum: a61e7cd2e8a8505e9f0036b3b6108ba5e926b4b55089eeb5550cd04a471fe216c96d4fe7e4c7f995c728c554ae20ddfc4244cad10aef255e72b62930afd233d1
 languageName: node
 linkType: hard

"braces@npm:^3.0.2, braces@npm:~3.0.2":
 version: 3.0.2
 resolution: "braces@npm:3.0.2"
 dependencies:
  fill-range: ^7.0.1
 checksum: e2a8e769a863f3d4ee887b5fe21f63193a891c68b612ddb4b68d82d1b5f3ff9073af066c343e9867a393fe4c2555dcb33e89b937195feb9c1613d259edfcd459
 languageName: node
 linkType: hard

"browser-sync-client@npm:^2.27.10":
 version: 2.27.10
 resolution: "browser-sync-client@npm:2.27.10"
 dependencies:
  etag: 1.8.1
  fresh: 0.5.2
  mitt: ^1.1.3
  rxjs: ^5.5.6
  typescript: ^4.6.2
 checksum: 98033dfcf21dcc3d1c19d3ac55176f69a89edb3a63f4b5d63c6ded5c1ed42b4dd1485f35f08ed407f063808437df5c7cbd30c3ceb7cccd30a855fcbc0251b428
 languageName: node
 linkType: hard

"browser-sync-ui@npm:^2.27.10":
 version: 2.27.10
 resolution: "browser-sync-ui@npm:2.27.10"
 dependencies:
  async-each-series: 0.1.1
  connect-history-api-fallback: ^1
  immutable: ^3
  server-destroy: 1.0.1
  socket.io-client: ^4.4.1
  stream-throttle: ^0.1.3
 checksum: 4990303cf59c88de9ddbe552331b78f947860fb1c16aa508ca8e57481a0ff2f7a4a298ac85f76aa6bba224e535fb7702250129bb1fce096d23539eaedaa94a8d
 languageName: node
 linkType: hard

"browser-sync@npm:^2.27.10":
 version: 2.27.10
 resolution: "browser-sync@npm:2.27.10"
 dependencies:
  browser-sync-client: ^2.27.10
  browser-sync-ui: ^2.27.10
  bs-recipes: 1.3.4
  bs-snippet-injector: ^2.0.1
  chokidar: ^3.5.1
  connect: 3.6.6
  connect-history-api-fallback: ^1
  dev-ip: ^1.0.1
  easy-extender: ^2.3.4
  eazy-logger: 3.1.0
  etag: ^1.8.1
  fresh: ^0.5.2
  fs-extra: 3.0.1
  http-proxy: ^1.18.1
  immutable: ^3
  localtunnel: ^2.0.1
  micromatch: ^4.0.2
  opn: 5.3.0
  portscanner: 2.2.0
  qs: 6.2.3
  raw-body: ^2.3.2
  resp-modifier: 6.0.2
  rx: 4.1.0
  send: 0.16.2
  serve-index: 1.9.1
  serve-static: 1.13.2
  server-destroy: 1.0.1
  socket.io: ^4.4.1
  ua-parser-js: 1.0.2
  yargs: ^17.3.1
 bin:
  browser-sync: dist/bin.js
 checksum: b94d51e6d59f5ac1b4bdee16ff7be0f2230802f77eee312f8c2b05f99e4d0c50235cc57b53b367fa726c77f3748fc20bb87e67d5f960bdefbf358c01e5804b81
 languageName: node
 linkType: hard

"bs-recipes@npm:1.3.4":
 version: 1.3.4
 resolution: "bs-recipes@npm:1.3.4"
 checksum: 2cd89e27730463dac8736f08042faae926f21fbc74788704825b727ad08a85fb5b663d57575aeda3fb188be3c0d446fce60d98560e7b0e76736f1e78e547d345
 languageName: node
 linkType: hard

"bs-snippet-injector@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "bs-snippet-injector@npm:2.0.1"
 checksum: f37863c6571fa5e23d80183eda2307ac001110eb149d9154ab68ccbda046d0ea546c9bbdcddec32bf5fe0e12ff2225581f84bddcfb623618bc7014fa753ca406
 languageName: node
 linkType: hard

"bytes@npm:3.1.2":
 version: 3.1.2
 resolution: "bytes@npm:3.1.2"
 checksum: e4bcd3948d289c5127591fbedf10c0b639ccbf00243504e4e127374a15c3bc8eed0d28d4aaab08ff6f1cf2abc0cce6ba3085ed32f4f90e82a5683ce0014e1b6e
 languageName: node
 linkType: hard

"cacache@npm:^16.1.0":
 version: 16.1.3
 resolution: "cacache@npm:16.1.3"
 dependencies:
  "@npmcli/fs": ^2.1.0
  "@npmcli/move-file": ^2.0.0
  chownr: ^2.0.0
  fs-minipass: ^2.1.0
  glob: ^8.0.1
  infer-owner: ^1.0.4
  lru-cache: ^7.7.1
  minipass: ^3.1.6
  minipass-collect: ^1.0.2
  minipass-flush: ^1.0.5
  minipass-pipeline: ^1.2.4
  mkdirp: ^1.0.4
  p-map: ^4.0.0
  promise-inflight: ^1.0.1
  rimraf: ^3.0.2
  ssri: ^9.0.0
  tar: ^6.1.11
  unique-filename: ^2.0.0
 checksum: d91409e6e57d7d9a3a25e5dcc589c84e75b178ae8ea7de05cbf6b783f77a5fae938f6e8fda6f5257ed70000be27a681e1e44829251bfffe4c10216002f8f14e6
 languageName: node
 linkType: hard

"call-bind@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "call-bind@npm:1.0.2"
 dependencies:
  function-bind: ^1.1.1
  get-intrinsic: ^1.0.2
 checksum: f8e31de9d19988a4b80f3e704788c4a2d6b6f3d17cfec4f57dc29ced450c53a49270dc66bf0fbd693329ee948dd33e6c90a329519aef17474a4d961e8d6426b0
 languageName: node
 linkType: hard

"callsites@npm:^3.0.0, callsites@npm:^3.1.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "callsites@npm:3.1.0"
 checksum: 072d17b6abb459c2ba96598918b55868af677154bec7e73d222ef95a8fdb9bbf7dae96a8421085cdad8cd190d86653b5b6dc55a4484f2e5b2e27d5e0c3fc15b3
 languageName: node
 linkType: hard

"chalk@npm:^1.1.3":
 version: 1.1.3
 resolution: "chalk@npm:1.1.3"
 dependencies:
  ansi-styles: ^2.2.1
  escape-string-regexp: ^1.0.2
  has-ansi: ^2.0.0
  strip-ansi: ^3.0.0
  supports-color: ^2.0.0
 checksum: 9d2ea6b98fc2b7878829eec223abcf404622db6c48396a9b9257f6d0ead2acf18231ae368d6a664a83f272b0679158da12e97b5229f794939e555cc574478acd
 languageName: node
 linkType: hard

"chalk@npm:^2.0.0":
 version: 2.4.2
 resolution: "chalk@npm:2.4.2"
 dependencies:
  ansi-styles: ^3.2.1
  escape-string-regexp: ^1.0.5
  supports-color: ^5.3.0
 checksum: ec3661d38fe77f681200f878edbd9448821924e0f93a9cefc0e26a33b145f1027a2084bf19967160d11e1f03bfe4eaffcabf5493b89098b2782c3fe0b03d80c2
 languageName: node
 linkType: hard

"chalk@npm:^4.0.2, chalk@npm:^4.1.2":
 version: 4.1.2
 resolution: "chalk@npm:4.1.2"
 dependencies:
  ansi-styles: ^4.1.0
  supports-color: ^7.1.0
 checksum: fe75c9d5c76a7a98d45495b91b2172fa3b7a09e0cc9370e5c8feb1c567b85c4288e2b3fded7cfdd7359ac28d6b3844feb8b82b8686842e93d23c827c417e83fc
 languageName: node
 linkType: hard

"character-parser@npm:^2.2.0":
 version: 2.2.0
 resolution: "character-parser@npm:2.2.0"
 dependencies:
  is-regex: ^1.0.3
 checksum: 71826fae509d4dc3ef07c2e824da9c8853f910ba0d8fe699edaab263051fd3b8db77bb96e46ed896bb36ed1d86108e6d6ceedff436bec7786ba7f0b585a0bc93
 languageName: node
 linkType: hard

"chokidar@npm:^3.5.1, chokidar@npm:^3.5.3":
 version: 3.5.3
 resolution: "chokidar@npm:3.5.3"
 dependencies:
  anymatch: ~3.1.2
  braces: ~3.0.2
  fsevents: ~2.3.2
  glob-parent: ~5.1.2
  is-binary-path: ~2.1.0
  is-glob: ~4.0.1
  normalize-path: ~3.0.0
  readdirp: ~3.6.0
 dependenciesMeta:
  fsevents:
   optional: true
 checksum: b49fcde40176ba007ff361b198a2d35df60d9bb2a5aab228279eb810feae9294a6b4649ab15981304447afe1e6ffbf4788ad5db77235dc770ab777c6e771980c
 languageName: node
 linkType: hard

"chownr@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "chownr@npm:2.0.0"
 checksum: c57cf9dd0791e2f18a5ee9c1a299ae6e801ff58fee96dc8bfd0dcb4738a6ce58dd252a3605b1c93c6418fe4f9d5093b28ffbf4d66648cb2a9c67eaef9679be2f
 languageName: node
 linkType: hard

"clean-stack@npm:^2.0.0":
 version: 2.2.0
 resolution: "clean-stack@npm:2.2.0"
 checksum: 2ac8cd2b2f5ec986a3c743935ec85b07bc174d5421a5efc8017e1f146a1cf5f781ae962618f416352103b32c9cd7e203276e8c28241bbe946160cab16149fb68
 languageName: node
 linkType: hard

"clear-module@npm:^4.1.2":
 version: 4.1.2
 resolution: "clear-module@npm:4.1.2"
 dependencies:
  parent-module: ^2.0.0
  resolve-from: ^5.0.0
 checksum: 4931f0c461f5d7b9b79f62c2d1bc31c37f7f1d33b4e95eef7080a83955c0374f4c180f5a96cc4d63bbefc64a9aa5d12b155641109e8e489dfa50fd5820e5101f
 languageName: node
 linkType: hard

"cliui@npm:^7.0.2":
 version: 7.0.4
 resolution: "cliui@npm:7.0.4"
 dependencies:
  string-width: ^4.2.0
  strip-ansi: ^6.0.0
  wrap-ansi: ^7.0.0
 checksum: ce2e8f578a4813806788ac399b9e866297740eecd4ad1823c27fd344d78b22c5f8597d548adbcc46f0573e43e21e751f39446c5a5e804a12aace402b7a315d7f
 languageName: node
 linkType: hard

"cliui@npm:^8.0.1":
 version: 8.0.1
 resolution: "cliui@npm:8.0.1"
 dependencies:
  string-width: ^4.2.0
  strip-ansi: ^6.0.1
  wrap-ansi: ^7.0.0
 checksum: 79648b3b0045f2e285b76fb2e24e207c6db44323581e421c3acbd0e86454cba1b37aea976ab50195a49e7384b871e6dfb2247ad7dec53c02454ac6497394cb56
 languageName: node
 linkType: hard

"color-convert@npm:^1.9.0":
 version: 1.9.3
 resolution: "color-convert@npm:1.9.3"
 dependencies:
  color-name: 1.1.3
 checksum: fd7a64a17cde98fb923b1dd05c5f2e6f7aefda1b60d67e8d449f9328b4e53b228a428fd38bfeaeb2db2ff6b6503a776a996150b80cdf224062af08a5c8a3a203
 languageName: node
 linkType: hard

"color-convert@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "color-convert@npm:2.0.1"
 dependencies:
  color-name: ~1.1.4
 checksum: 79e6bdb9fd479a205c71d89574fccfb22bd9053bd98c6c4d870d65c132e5e904e6034978e55b43d69fcaa7433af2016ee203ce76eeba9cfa554b373e7f7db336
 languageName: node
 linkType: hard

"color-name@npm:1.1.3":
 version: 1.1.3
 resolution: "color-name@npm:1.1.3"
 checksum: 09c5d3e33d2105850153b14466501f2bfb30324a2f76568a408763a3b7433b0e50e5b4ab1947868e65cb101bb7cb75029553f2c333b6d4b8138a73fcc133d69d
 languageName: node
 linkType: hard

"color-name@npm:~1.1.4":
 version: 1.1.4
 resolution: "color-name@npm:1.1.4"
 checksum: b0445859521eb4021cd0fb0cc1a75cecf67fceecae89b63f62b201cca8d345baf8b952c966862a9d9a2632987d4f6581f0ec8d957dfacece86f0a7919316f610
 languageName: node
 linkType: hard

"color-support@npm:^1.1.3":
 version: 1.1.3
 resolution: "color-support@npm:1.1.3"
 bin:
  color-support: bin.js
 checksum: 9b7356817670b9a13a26ca5af1c21615463b500783b739b7634a0c2047c16cef4b2865d7576875c31c3cddf9dd621fa19285e628f20198b233a5cfdda6d0793b
 languageName: node
 linkType: hard

"commander@npm:^2.19.0, commander@npm:^2.2.0":
 version: 2.20.3
 resolution: "commander@npm:2.20.3"
 checksum: ab8c07884e42c3a8dbc5dd9592c606176c7eb5c1ca5ff274bcf907039b2c41de3626f684ea75ccf4d361ba004bbaff1f577d5384c155f3871e456bdf27becf9e
 languageName: node
 linkType: hard

"commander@npm:^5.1.0":
 version: 5.1.0
 resolution: "commander@npm:5.1.0"
 checksum: 0b7fec1712fbcc6230fcb161d8d73b4730fa91a21dc089515489402ad78810547683f058e2a9835929c212fead1d6a6ade70db28bbb03edbc2829a9ab7d69447
 languageName: node
 linkType: hard

"commander@npm:^9.2.0":
 version: 9.4.1
 resolution: "commander@npm:9.4.1"
 checksum: bfb18e325a5bdf772763c2213d5c7d9e77144d944124e988bcd8e5e65fb6d45d5d4e86b09155d0f2556c9a59c31e428720e57968bcd050b2306e910a0bf3cf13
 languageName: node
 linkType: hard

"comment-json@npm:^4.2.2":
 version: 4.2.3
 resolution: "comment-json@npm:4.2.3"
 dependencies:
  array-timsort: ^1.0.3
  core-util-is: ^1.0.3
  esprima: ^4.0.1
  has-own-prop: ^2.0.0
  repeat-string: ^1.6.1
 checksum: 7f8d26266b0d49de9661f6365cbcc373fee4f4d0f422a203dfb17ad8f3d84c5be5ded444874935a197cd03cff297c53fe48910256cb4171cb2e52a3e6b9d317c
 languageName: node
 linkType: hard

"concat-map@npm:0.0.1":
 version: 0.0.1
 resolution: "concat-map@npm:0.0.1"
 checksum: 902a9f5d8967a3e2faf138d5cb784b9979bad2e6db5357c5b21c568df4ebe62bcb15108af1b2253744844eb964fc023fbd9afbbbb6ddd0bcc204c6fb5b7bf3af
 languageName: node
 linkType: hard

"condense-newlines@npm:^0.2.1":
 version: 0.2.1
 resolution: "condense-newlines@npm:0.2.1"
 dependencies:
  extend-shallow: ^2.0.1
  is-whitespace: ^0.3.0
  kind-of: ^3.0.2
 checksum: 3c20ff6ee88b5d2e81c122f33b5ba5d6976cdf86d83527fadea308b3020ed70af7ed98c2e2d94d36f27fcd723a7a477941c19575e0d2c8db6afc4aac6926a54e
 languageName: node
 linkType: hard

"config-chain@npm:^1.1.13":
 version: 1.1.13
 resolution: "config-chain@npm:1.1.13"
 dependencies:
  ini: ^1.3.4
  proto-list: ~1.2.1
 checksum: 828137a28e7c2fc4b7fb229bd0cd6c1397bcf83434de54347e608154008f411749041ee392cbe42fab6307e02de4c12480260bf769b7d44b778fdea3839eafab
 languageName: node
 linkType: hard

"configstore@npm:^5.0.1":
 version: 5.0.1
 resolution: "configstore@npm:5.0.1"
 dependencies:
  dot-prop: ^5.2.0
  graceful-fs: ^4.1.2
  make-dir: ^3.0.0
  unique-string: ^2.0.0
  write-file-atomic: ^3.0.0
  xdg-basedir: ^4.0.0
 checksum: 60ef65d493b63f96e14b11ba7ec072fdbf3d40110a94fb7199d1c287761bdea5c5244e76b2596325f30c1b652213aa75de96ea20afd4a5f82065e61ea090988e
 languageName: node
 linkType: hard

"connect-history-api-fallback@npm:^1":
 version: 1.6.0
 resolution: "connect-history-api-fallback@npm:1.6.0"
 checksum: 804ca2be28c999032ecd37a9f71405e5d7b7a4b3defcebbe41077bb8c5a0a150d7b59f51dcc33b2de30bc7e217a31d10f8cfad27e8e74c2fc7655eeba82d6e7e
 languageName: node
 linkType: hard

"connect@npm:3.6.6":
 version: 3.6.6
 resolution: "connect@npm:3.6.6"
 dependencies:
  debug: 2.6.9
  finalhandler: 1.1.0
  parseurl: ~1.3.2
  utils-merge: 1.0.1
 checksum: b8038eee6d3febc7c36a1ef24879d9d7d8f596e0ec9b63189f955f615b40db1d83ae3812c6f122f21ad8ecbad1cee446b0a811457808f0cc136a1c80b8d0862f
 languageName: node
 linkType: hard

"console-control-strings@npm:^1.1.0":
 version: 1.1.0
 resolution: "console-control-strings@npm:1.1.0"
 checksum: 8755d76787f94e6cf79ce4666f0c5519906d7f5b02d4b884cf41e11dcd759ed69c57da0670afd9236d229a46e0f9cf519db0cd829c6dca820bb5a5c3def584ed
 languageName: node
 linkType: hard

"constantinople@npm:^4.0.1":
 version: 4.0.1
 resolution: "constantinople@npm:4.0.1"
 dependencies:
  "@babel/parser": ^7.6.0
  "@babel/types": ^7.6.1
 checksum: 8f70f16ddf97cdc263ca16b398bc52470c25e2ec5ed27bc015f251b849597223ce3a123e6924f43efddeb75422c1f55b7e56e0e2e594e4dd2964bfc9392b9b82
 languageName: node
 linkType: hard

"cookie@npm:~0.4.1":
 version: 0.4.2
 resolution: "cookie@npm:0.4.2"
 checksum: a00833c998bedf8e787b4c342defe5fa419abd96b32f4464f718b91022586b8f1bafbddd499288e75c037642493c83083da426c6a9080d309e3bd90fd11baa9b
 languageName: node
 linkType: hard

"core-util-is@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "core-util-is@npm:1.0.3"
 checksum: 9de8597363a8e9b9952491ebe18167e3b36e7707569eed0ebf14f8bba773611376466ae34575bca8cfe3c767890c859c74056084738f09d4e4a6f902b2ad7d99
 languageName: node
 linkType: hard

"cors@npm:~2.8.5":
 version: 2.8.5
 resolution: "cors@npm:2.8.5"
 dependencies:
  object-assign: ^4
  vary: ^1
 checksum: ced838404ccd184f61ab4fdc5847035b681c90db7ac17e428f3d81d69e2989d2b680cc254da0e2554f5ed4f8a341820a1ce3d1c16b499f6e2f47a1b9b07b5006
 languageName: node
 linkType: hard

"cosmiconfig@npm:^7.0.1":
 version: 7.0.1
 resolution: "cosmiconfig@npm:7.0.1"
 dependencies:
  "@types/parse-json": ^4.0.0
  import-fresh: ^3.2.1
  parse-json: ^5.0.0
  path-type: ^4.0.0
  yaml: ^1.10.0
 checksum: 4be63e7117955fd88333d7460e4c466a90f556df6ef34efd59034d2463484e339666c41f02b523d574a797ec61f4a91918c5b89a316db2ea2f834e0d2d09465b
 languageName: node
 linkType: hard

"cross-spawn@npm:^7.0.3":
 version: 7.0.3
 resolution: "cross-spawn@npm:7.0.3"
 dependencies:
  path-key: ^3.1.0
  shebang-command: ^2.0.0
  which: ^2.0.1
 checksum: 671cc7c7288c3a8406f3c69a3ae2fc85555c04169e9d611def9a675635472614f1c0ed0ef80955d5b6d4e724f6ced67f0ad1bb006c2ea643488fcfef994d7f52
 languageName: node
 linkType: hard

"crypto-random-string@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "crypto-random-string@npm:2.0.0"
 checksum: 0283879f55e7c16fdceacc181f87a0a65c53bc16ffe1d58b9d19a6277adcd71900d02bb2c4843dd55e78c51e30e89b0fec618a7f170ebcc95b33182c28f05fd6
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell-gitignore@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell-gitignore@npm:5.21.2"
 dependencies:
  cspell-glob: ^5.21.2
  find-up: ^5.0.0
 bin:
  cspell-gitignore: bin.js
 checksum: 0ca01cd220c4d28d3b7ee0e36d1e553a317048c6179e17454b219164a9122fae8fae8afe372c42f545e66b1564fe3b200a4ae2cc7344c6c9d859267c235dd693
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell-glob@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell-glob@npm:5.21.2"
 dependencies:
  micromatch: ^4.0.5
 checksum: 7f7178f6b2a9043babeebc7f708053a55d43cfd17ccf2d3caab8be3306995906393de4ea154dbc1cf5c8efd184de7bace8d59fea5b3fbbe672923d92cf2571d6
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell-io@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell-io@npm:5.21.2"
 checksum: f6f4758f29f40ebe3a965a1b6bdc800bda71d4ac3eb7260b3e59df244a838351defc456d74c453ddd461f4691af2886d7d3145a884fc4b7a11323c49943f7b5f
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell-lib@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell-lib@npm:5.21.2"
 dependencies:
  "@cspell/cspell-bundled-dicts": ^5.21.2
  "@cspell/cspell-pipe": ^5.21.2
  "@cspell/cspell-types": ^5.21.2
  clear-module: ^4.1.2
  comment-json: ^4.2.2
  configstore: ^5.0.1
  cosmiconfig: ^7.0.1
  cspell-glob: ^5.21.2
  cspell-io: ^5.21.2
  cspell-trie-lib: ^5.21.2
  fast-equals: ^3.0.2
  find-up: ^5.0.0
  fs-extra: ^10.1.0
  gensequence: ^3.1.1
  import-fresh: ^3.3.0
  resolve-from: ^5.0.0
  resolve-global: ^1.0.0
  vscode-languageserver-textdocument: ^1.0.4
  vscode-uri: ^3.0.3
 checksum: 96e93dd5c9fb8d0c0c5909e1750bd79a239c669f0802af7f1cac6147e966a4c0ac84eb88701834da9725a7e7bca27581546ac3fbb4be7d537ce63f5d4d98c0ac
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell-trie-lib@npm:^5.21.2":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell-trie-lib@npm:5.21.2"
 dependencies:
  "@cspell/cspell-pipe": ^5.21.2
  fs-extra: ^10.1.0
  gensequence: ^3.1.1
 checksum: 2257c56f6206bc8c22473be9fb6f8fe14e2eed396bde76915831b9f86fe32b468ddf936ee0f0d916fbc06efc6a5d616b2c035bb51ccfdc875d9c17d82cb85de2
 languageName: node
 linkType: hard

"cspell@npm:^5.3.4":
 version: 5.21.2
 resolution: "cspell@npm:5.21.2"
 dependencies:
  "@cspell/cspell-pipe": ^5.21.2
  chalk: ^4.1.2
  commander: ^9.2.0
  cspell-gitignore: ^5.21.2
  cspell-glob: ^5.21.2
  cspell-lib: ^5.21.2
  fast-json-stable-stringify: ^2.1.0
  file-entry-cache: ^6.0.1
  fs-extra: ^10.1.0
  get-stdin: ^8.0.0
  glob: ^8.0.3
  imurmurhash: ^0.1.4
  semver: ^7.3.7
  strip-ansi: ^6.0.1
  vscode-uri: ^3.0.3
 bin:
  cspell: bin.js
 checksum: 779dcb4ead9479559956cdc4430d1e96b9fcd1ed0d7ff20f0ecf0f6b19051978ed5eec2b58a5a4685101da7c6c6008f301f6c1f0c6c88dd55868302808991daf
 languageName: node
 linkType: hard

"debug@npm:2.6.9, debug@npm:^2.2.0":
 version: 2.6.9
 resolution: "debug@npm:2.6.9"
 dependencies:
  ms: 2.0.0
 checksum: d2f51589ca66df60bf36e1fa6e4386b318c3f1e06772280eea5b1ae9fd3d05e9c2b7fd8a7d862457d00853c75b00451aa2d7459b924629ee385287a650f58fe6
 languageName: node
 linkType: hard

"debug@npm:4, debug@npm:^4.1.0, debug@npm:^4.3.3, debug@npm:^4.3.4, debug@npm:~4.3.1, debug@npm:~4.3.2":
 version: 4.3.4
 resolution: "debug@npm:4.3.4"
 dependencies:
  ms: 2.1.2
 peerDependenciesMeta:
  supports-color:
   optional: true
 checksum: 3dbad3f94ea64f34431a9cbf0bafb61853eda57bff2880036153438f50fb5a84f27683ba0d8e5426bf41a8c6ff03879488120cf5b3a761e77953169c0600a708
 languageName: node
 linkType: hard

"debug@npm:4.3.2":
 version: 4.3.2
 resolution: "debug@npm:4.3.2"
 dependencies:
  ms: 2.1.2
 peerDependenciesMeta:
  supports-color:
   optional: true
 checksum: 820ea160e267e23c953c9ed87e7ad93494d8cda2f7349af5e7e3bb236d23707ee3022f477d5a7d2ee86ef2bf7d60aa9ab22d1f58080d7deb9dccd073585e1e43
 languageName: node
 linkType: hard

"delegates@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "delegates@npm:1.0.0"
 checksum: a51744d9b53c164ba9c0492471a1a2ffa0b6727451bdc89e31627fdf4adda9d51277cfcbfb20f0a6f08ccb3c436f341df3e92631a3440226d93a8971724771fd
 languageName: node
 linkType: hard

"depd@npm:2.0.0, depd@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "depd@npm:2.0.0"
 checksum: abbe19c768c97ee2eed6282d8ce3031126662252c58d711f646921c9623f9052e3e1906443066beec1095832f534e57c523b7333f8e7e0d93051ab6baef5ab3a
 languageName: node
 linkType: hard

"depd@npm:~1.1.2":
 version: 1.1.2
 resolution: "depd@npm:1.1.2"
 checksum: 6b406620d269619852885ce15965272b829df6f409724415e0002c8632ab6a8c0a08ec1f0bd2add05dc7bd7507606f7e2cc034fa24224ab829580040b835ecd9
 languageName: node
 linkType: hard

"dependency-graph@npm:^0.11.0":
 version: 0.11.0
 resolution: "dependency-graph@npm:0.11.0"
 checksum: 477204beaa9be69e642bc31ffe7a8c383d0cf48fa27acbc91c5df01431ab913e65c154213d2ef83d034c98d77280743ec85e5da018a97a18dd43d3c0b78b28cd
 languageName: node
 linkType: hard

"destroy@npm:~1.0.4":
 version: 1.0.4
 resolution: "destroy@npm:1.0.4"
 checksum: da9ab4961dc61677c709da0c25ef01733042614453924d65636a7db37308fef8a24cd1e07172e61173d471ca175371295fbc984b0af5b2b4ff47cd57bd784c03
 languageName: node
 linkType: hard

"dev-ip@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "dev-ip@npm:1.0.1"
 bin:
  dev-ip: lib/dev-ip.js
 checksum: 274a6470c2143e4cdcb2b27e0bea137dbc2b42667eb59c890e703185054cb2bcaf2d8533e7ad2f532fe551a90542abc6b37053e8d73918a4fcfb7ffd76589620
 languageName: node
 linkType: hard

"disila.org@workspace:.":
 version: 0.0.0-use.local
 resolution: "disila.org@workspace:."
 dependencies:
  "@11ty/eleventy": ^1.0.2
  cspell: ^5.3.4
  moment: ^2.29.4
 languageName: unknown
 linkType: soft

"dlv@npm:^1.1.3":
 version: 1.1.3
 resolution: "dlv@npm:1.1.3"
 checksum: d7381bca22ed11933a1ccf376db7a94bee2c57aa61e490f680124fa2d1cd27e94eba641d9f45be57caab4f9a6579de0983466f620a2cd6230d7ec93312105ae7
 languageName: node
 linkType: hard

"doctypes@npm:^1.1.0":
 version: 1.1.0
 resolution: "doctypes@npm:1.1.0"
 checksum: 6e6c2d1a80f2072dc4831994c914c44455e341c5ab18c16797368a0afd59d7c22f3335805ba2c1dd2931e9539d1ba8b613b7650dc63f6ab56b77b8d888055de8
 languageName: node
 linkType: hard

"dot-prop@npm:^5.2.0":
 version: 5.3.0
 resolution: "dot-prop@npm:5.3.0"
 dependencies:
  is-obj: ^2.0.0
 checksum: d5775790093c234ef4bfd5fbe40884ff7e6c87573e5339432870616331189f7f5d86575c5b5af2dcf0f61172990f4f734d07844b1f23482fff09e3c4bead05ea
 languageName: node
 linkType: hard

"easy-extender@npm:^2.3.4":
 version: 2.3.4
 resolution: "easy-extender@npm:2.3.4"
 dependencies:
  lodash: ^4.17.10
 checksum: beaca0611fbf661ec3b7405d23ee27894ed00225d7a01c02aecf1a40e9ac751f1364f0627c01f2fca66420adc328b21bb6e113c5c9771c89ff5ecb7e050e897e
 languageName: node
 linkType: hard

"eazy-logger@npm:3.1.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "eazy-logger@npm:3.1.0"
 dependencies:
  tfunk: ^4.0.0
 checksum: ddb613b6a3280febf625c73bc0745158707e3bf04b90b83023ec6d3f04b2cb64f7c57e5e8a7df63958da75e6acc48ee42936714a1743fd188973a6a85ed793c2
 languageName: node
 linkType: hard

"editorconfig@npm:^0.15.3":
 version: 0.15.3
 resolution: "editorconfig@npm:0.15.3"
 dependencies:
  commander: ^2.19.0
  lru-cache: ^4.1.5
  semver: ^5.6.0
  sigmund: ^1.0.1
 bin:
  editorconfig: bin/editorconfig
 checksum: a94afeda19f12a4bcc4a573f0858df13dd3a2d1a3268cc0f17a6326ebe7ddd6cb0c026f8e4e73c17d34f3892bf6f8b561512d9841e70063f61da71b4c57dc5f0
 languageName: node
 linkType: hard

"ee-first@npm:1.1.1":
 version: 1.1.1
 resolution: "ee-first@npm:1.1.1"
 checksum: 1b4cac778d64ce3b582a7e26b218afe07e207a0f9bfe13cc7395a6d307849cfe361e65033c3251e00c27dd060cab43014c2d6b2647676135e18b77d2d05b3f4f
 languageName: node
 linkType: hard

"ejs@npm:^3.1.8":
 version: 3.1.8
 resolution: "ejs@npm:3.1.8"
 dependencies:
  jake: ^10.8.5
 bin:
  ejs: bin/cli.js
 checksum: 1d40d198ad52e315ccf37e577bdec06e24eefdc4e3c27aafa47751a03a0c7f0ec4310254c9277a5f14763c3cd4bbacce27497332b2d87c74232b9b1defef8efc
 languageName: node
 linkType: hard

"emoji-regex@npm:^8.0.0":
 version: 8.0.0
 resolution: "emoji-regex@npm:8.0.0"
 checksum: d4c5c39d5a9868b5fa152f00cada8a936868fd3367f33f71be515ecee4c803132d11b31a6222b2571b1e5f7e13890156a94880345594d0ce7e3c9895f560f192
 languageName: node
 linkType: hard

"encodeurl@npm:~1.0.1, encodeurl@npm:~1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "encodeurl@npm:1.0.2"
 checksum: e50e3d508cdd9c4565ba72d2012e65038e5d71bdc9198cb125beb6237b5b1ade6c0d343998da9e170fb2eae52c1bed37d4d6d98a46ea423a0cddbed5ac3f780c
 languageName: node
 linkType: hard

"encoding@npm:^0.1.13":
 version: 0.1.13
 resolution: "encoding@npm:0.1.13"
 dependencies:
  iconv-lite: ^0.6.2
 checksum: bb98632f8ffa823996e508ce6a58ffcf5856330fde839ae42c9e1f436cc3b5cc651d4aeae72222916545428e54fd0f6aa8862fd8d25bdbcc4589f1e3f3715e7f
 languageName: node
 linkType: hard

"engine.io-client@npm:~6.2.3":
 version: 6.2.3
 resolution: "engine.io-client@npm:6.2.3"
 dependencies:
  "@socket.io/component-emitter": ~3.1.0
  debug: ~4.3.1
  engine.io-parser: ~5.0.3
  ws: ~8.2.3
  xmlhttprequest-ssl: ~2.0.0
 checksum: c09fb6429503a4a8a599ec1c4f67f100202e6e06588b67b81d386a4ebf8e81160cf7501ad6770ffe0a04575f41868f0a4cbf330b85de3f7cd24ebcf2bf9fc660
 languageName: node
 linkType: hard

"engine.io-parser@npm:~5.0.3":
 version: 5.0.4
 resolution: "engine.io-parser@npm:5.0.4"
 checksum: d4ad0cef6ff63c350e35696da9bb3dbd180f67b56e93e90375010cc40393e6c0639b780d5680807e1d93a7e2e3d7b4a1c3b27cf75db28eb8cbf605bc1497da03
 languageName: node
 linkType: hard

"engine.io@npm:~6.2.0":
 version: 6.2.0
 resolution: "engine.io@npm:6.2.0"
 dependencies:
  "@types/cookie": ^0.4.1
  "@types/cors": ^2.8.12
  "@types/node": ">=10.0.0"
  accepts: ~1.3.4
  base64id: 2.0.0
  cookie: ~0.4.1
  cors: ~2.8.5
  debug: ~4.3.1
  engine.io-parser: ~5.0.3
  ws: ~8.2.3
 checksum: cc485c5ba2e0c4f6ca02dcafd192b22f9dad89d01dc815005298780d3fb910db4cebab4696e8615290c473c2eeb259e8bee2a1fb7ab594d9c80f9f3485771911
 languageName: node
 linkType: hard

"entities@npm:~2.1.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "entities@npm:2.1.0"
 checksum: a10a877e489586a3f6a691fe49bf3fc4e58f06c8e80522f08214a5150ba457e7017b447d4913a3fa041bda06ee4c92517baa4d8d75373eaa79369e9639225ffd
 languageName: node
 linkType: hard

"env-paths@npm:^2.2.0":
 version: 2.2.1
 resolution: "env-paths@npm:2.2.1"
 checksum: 65b5df55a8bab92229ab2b40dad3b387fad24613263d103a97f91c9fe43ceb21965cd3392b1ccb5d77088021e525c4e0481adb309625d0cb94ade1d1fb8dc17e
 languageName: node
 linkType: hard

"err-code@npm:^2.0.2":
 version: 2.0.3
 resolution: "err-code@npm:2.0.3"
 checksum: 8b7b1be20d2de12d2255c0bc2ca638b7af5171142693299416e6a9339bd7d88fc8d7707d913d78e0993176005405a236b066b45666b27b797252c771156ace54
 languageName: node
 linkType: hard

"errno@npm:^0.1.2":
 version: 0.1.8
 resolution: "errno@npm:0.1.8"
 dependencies:
  prr: ~1.0.1
 bin:
  errno: cli.js
 checksum: 1271f7b9fbb3bcbec76ffde932485d1e3561856d21d847ec613a9722ee924cdd4e523a62dc71a44174d91e898fe21fdc8d5b50823f4b5e0ce8c35c8271e6ef4a
 languageName: node
 linkType: hard

"error-ex@npm:^1.3.1":
 version: 1.3.2
 resolution: "error-ex@npm:1.3.2"
 dependencies:
  is-arrayish: ^0.2.1
 checksum: c1c2b8b65f9c91b0f9d75f0debaa7ec5b35c266c2cac5de412c1a6de86d4cbae04ae44e510378cb14d032d0645a36925d0186f8bb7367bcc629db256b743a001
 languageName: node
 linkType: hard

"escalade@npm:^3.1.1":
 version: 3.1.1
 resolution: "escalade@npm:3.1.1"
 checksum: a3e2a99f07acb74b3ad4989c48ca0c3140f69f923e56d0cba0526240ee470b91010f9d39001f2a4a313841d237ede70a729e92125191ba5d21e74b106800b133
 languageName: node
 linkType: hard

"escape-html@npm:~1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "escape-html@npm:1.0.3"
 checksum: 6213ca9ae00d0ab8bccb6d8d4e0a98e76237b2410302cf7df70aaa6591d509a2a37ce8998008cbecae8fc8ffaadf3fb0229535e6a145f3ce0b211d060decbb24
 languageName: node
 linkType: hard

"escape-string-regexp@npm:^1.0.2, escape-string-regexp@npm:^1.0.5":
 version: 1.0.5
 resolution: "escape-string-regexp@npm:1.0.5"
 checksum: 6092fda75c63b110c706b6a9bfde8a612ad595b628f0bd2147eea1d3406723020810e591effc7db1da91d80a71a737a313567c5abb3813e8d9c71f4aa595b410
 languageName: node
 linkType: hard

"escape-string-regexp@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "escape-string-regexp@npm:2.0.0"
 checksum: 9f8a2d5743677c16e85c810e3024d54f0c8dea6424fad3c79ef6666e81dd0846f7437f5e729dfcdac8981bc9e5294c39b4580814d114076b8d36318f46ae4395
 languageName: node
 linkType: hard

"escape-string-regexp@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "escape-string-regexp@npm:4.0.0"
 checksum: 98b48897d93060f2322108bf29db0feba7dd774be96cd069458d1453347b25ce8682ecc39859d4bca2203cc0ab19c237bcc71755eff49a0f8d90beadeeba5cc5
 languageName: node
 linkType: hard

"esprima@npm:^4.0.0, esprima@npm:^4.0.1":
 version: 4.0.1
 resolution: "esprima@npm:4.0.1"
 bin:
  esparse: ./bin/esparse.js
  esvalidate: ./bin/esvalidate.js
 checksum: b45bc805a613dbea2835278c306b91aff6173c8d034223fa81498c77dcbce3b2931bf6006db816f62eacd9fd4ea975dfd85a5b7f3c6402cfd050d4ca3c13a628
 languageName: node
 linkType: hard

"etag@npm:1.8.1, etag@npm:^1.8.1, etag@npm:~1.8.1":
 version: 1.8.1
 resolution: "etag@npm:1.8.1"
 checksum: 571aeb3dbe0f2bbd4e4fadbdb44f325fc75335cd5f6f6b6a091e6a06a9f25ed5392f0863c5442acb0646787446e816f13cbfc6edce5b07658541dff573cab1ff
 languageName: node
 linkType: hard

"eventemitter3@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.7
 resolution: "eventemitter3@npm:4.0.7"
 checksum: 1875311c42fcfe9c707b2712c32664a245629b42bb0a5a84439762dd0fd637fc54d078155ea83c2af9e0323c9ac13687e03cfba79b03af9f40c89b4960099374
 languageName: node
 linkType: hard

"extend-shallow@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "extend-shallow@npm:2.0.1"
 dependencies:
  is-extendable: ^0.1.0
 checksum: 8fb58d9d7a511f4baf78d383e637bd7d2e80843bd9cd0853649108ea835208fb614da502a553acc30208e1325240bb7cc4a68473021612496bb89725483656d8
 languageName: node
 linkType: hard

"fast-equals@npm:^3.0.2":
 version: 3.0.3
 resolution: "fast-equals@npm:3.0.3"
 checksum: e7ac0ae5a10289c773f75654ced22563837336bde7ebb595b7d238a20b77008a821c1ca3526a50e96fe0662ced7454cf99b7488bb64506463a4f4729c523ac4c
 languageName: node
 linkType: hard

"fast-glob@npm:^3.2.11":
 version: 3.2.12
 resolution: "fast-glob@npm:3.2.12"
 dependencies:
  "@nodelib/fs.stat": ^2.0.2
  "@nodelib/fs.walk": ^1.2.3
  glob-parent: ^5.1.2
  merge2: ^1.3.0
  micromatch: ^4.0.4
 checksum: 0b1990f6ce831c7e28c4d505edcdaad8e27e88ab9fa65eedadb730438cfc7cde4910d6c975d6b7b8dc8a73da4773702ebcfcd6e3518e73938bb1383badfe01c2
 languageName: node
 linkType: hard

"fast-json-stable-stringify@npm:^2.1.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "fast-json-stable-stringify@npm:2.1.0"
 checksum: b191531e36c607977e5b1c47811158733c34ccb3bfde92c44798929e9b4154884378536d26ad90dfecd32e1ffc09c545d23535ad91b3161a27ddbb8ebe0cbecb
 languageName: node
 linkType: hard

"fastq@npm:^1.6.0":
 version: 1.13.0
 resolution: "fastq@npm:1.13.0"
 dependencies:
  reusify: ^1.0.4
 checksum: 32cf15c29afe622af187d12fc9cd93e160a0cb7c31a3bb6ace86b7dea3b28e7b72acde89c882663f307b2184e14782c6c664fa315973c03626c7d4bff070bb0b
 languageName: node
 linkType: hard

"file-entry-cache@npm:^6.0.1":
 version: 6.0.1
 resolution: "file-entry-cache@npm:6.0.1"
 dependencies:
  flat-cache: ^3.0.4
 checksum: f49701feaa6314c8127c3c2f6173cfefff17612f5ed2daaafc6da13b5c91fd43e3b2a58fd0d63f9f94478a501b167615931e7200e31485e320f74a33885a9c74
 languageName: node
 linkType: hard

"filelist@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.4
 resolution: "filelist@npm:1.0.4"
 dependencies:
  minimatch: ^5.0.1
 checksum: a303573b0821e17f2d5e9783688ab6fbfce5d52aaac842790ae85e704a6f5e4e3538660a63183d6453834dedf1e0f19a9dadcebfa3e926c72397694ea11f5160
 languageName: node
 linkType: hard

"fill-range@npm:^7.0.1":
 version: 7.0.1
 resolution: "fill-range@npm:7.0.1"
 dependencies:
  to-regex-range: ^5.0.1
 checksum: cc283f4e65b504259e64fd969bcf4def4eb08d85565e906b7d36516e87819db52029a76b6363d0f02d0d532f0033c9603b9e2d943d56ee3b0d4f7ad3328ff917
 languageName: node
 linkType: hard

"finalhandler@npm:1.1.0":
 version: 1.1.0
 resolution: "finalhandler@npm:1.1.0"
 dependencies:
  debug: 2.6.9
  encodeurl: ~1.0.1
  escape-html: ~1.0.3
  on-finished: ~2.3.0
  parseurl: ~1.3.2
  statuses: ~1.3.1
  unpipe: ~1.0.0
 checksum: fb22b420315378b5c5d8a3a96f50c16a3ba3cc56b1ffa0bc65be63de978d08dc255002e4348663a6b2813e3ec6c930b1f1387aa3a0545d9bf4727b0f90a83ff2
 languageName: node
 linkType: hard

"find-up@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.0
 resolution: "find-up@npm:5.0.0"
 dependencies:
  locate-path: ^6.0.0
  path-exists: ^4.0.0
 checksum: 07955e357348f34660bde7920783204ff5a26ac2cafcaa28bace494027158a97b9f56faaf2d89a6106211a8174db650dd9f503f9c0d526b1202d5554a00b9095
 languageName: node
 linkType: hard

"flat-cache@npm:^3.0.4":
 version: 3.0.4
 resolution: "flat-cache@npm:3.0.4"
 dependencies:
  flatted: ^3.1.0
  rimraf: ^3.0.2
 checksum: 4fdd10ecbcbf7d520f9040dd1340eb5dfe951e6f0ecf2252edeec03ee68d989ec8b9a20f4434270e71bcfd57800dc09b3344fca3966b2eb8f613072c7d9a2365
 languageName: node
 linkType: hard

"flatted@npm:^3.1.0":
 version: 3.2.7
 resolution: "flatted@npm:3.2.7"
 checksum: 427633049d55bdb80201c68f7eb1cbd533e03eac541f97d3aecab8c5526f12a20ccecaeede08b57503e772c769e7f8680b37e8d482d1e5f8d7e2194687f9ea35
 languageName: node
 linkType: hard

"follow-redirects@npm:^1.0.0, follow-redirects@npm:^1.14.0":
 version: 1.15.2
 resolution: "follow-redirects@npm:1.15.2"
 peerDependenciesMeta:
  debug:
   optional: true
 checksum: faa66059b66358ba65c234c2f2a37fcec029dc22775f35d9ad6abac56003268baf41e55f9ee645957b32c7d9f62baf1f0b906e68267276f54ec4b4c597c2b190
 languageName: node
 linkType: hard

"fresh@npm:0.5.2, fresh@npm:^0.5.2":
 version: 0.5.2
 resolution: "fresh@npm:0.5.2"
 checksum: 13ea8b08f91e669a64e3ba3a20eb79d7ca5379a81f1ff7f4310d54e2320645503cc0c78daedc93dfb6191287295f6479544a649c64d8e41a1c0fb0c221552346
 languageName: node
 linkType: hard

"fs-extra@npm:3.0.1":
 version: 3.0.1
 resolution: "fs-extra@npm:3.0.1"
 dependencies:
  graceful-fs: ^4.1.2
  jsonfile: ^3.0.0
  universalify: ^0.1.0
 checksum: 8957f9ee33a032b12f786158077dbd2a6b3b843449b36ce37bb3922200bbf12f0412aaebe10e3ce3e46e1f0dd37904e4053b4cfa2a717c80eca3af6dc840ba8b
 languageName: node
 linkType: hard

"fs-extra@npm:^10.1.0":
 version: 10.1.0
 resolution: "fs-extra@npm:10.1.0"
 dependencies:
  graceful-fs: ^4.2.0
  jsonfile: ^6.0.1
  universalify: ^2.0.0
 checksum: dc94ab37096f813cc3ca12f0f1b5ad6744dfed9ed21e953d72530d103cea193c2f81584a39e9dee1bea36de5ee66805678c0dddc048e8af1427ac19c00fffc50
 languageName: node
 linkType: hard

"fs-minipass@npm:^2.0.0, fs-minipass@npm:^2.1.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "fs-minipass@npm:2.1.0"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
 checksum: 1b8d128dae2ac6cc94230cc5ead341ba3e0efaef82dab46a33d171c044caaa6ca001364178d42069b2809c35a1c3c35079a32107c770e9ffab3901b59af8c8b1
 languageName: node
 linkType: hard

"fs.realpath@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "fs.realpath@npm:1.0.0"
 checksum: 99ddea01a7e75aa276c250a04eedeffe5662bce66c65c07164ad6264f9de18fb21be9433ead460e54cff20e31721c811f4fb5d70591799df5f85dce6d6746fd0
 languageName: node
 linkType: hard

"fsevents@npm:~2.3.2":
 version: 2.3.2
 resolution: "fsevents@npm:2.3.2"
 dependencies:
  node-gyp: latest
 checksum: 97ade64e75091afee5265e6956cb72ba34db7819b4c3e94c431d4be2b19b8bb7a2d4116da417950c3425f17c8fe693d25e20212cac583ac1521ad066b77ae31f
 conditions: os=darwin
 languageName: node
 linkType: hard

"fsevents@patch:fsevents@~2.3.2#~builtin<compat/fsevents>":
 version: 2.3.2
 resolution: "fsevents@patch:fsevents@npm%3A2.3.2#~builtin<compat/fsevents>::version=2.3.2&hash=df0bf1"
 dependencies:
  node-gyp: latest
 conditions: os=darwin
 languageName: node
 linkType: hard

"function-bind@npm:^1.1.1":
 version: 1.1.1
 resolution: "function-bind@npm:1.1.1"
 checksum: b32fbaebb3f8ec4969f033073b43f5c8befbb58f1a79e12f1d7490358150359ebd92f49e72ff0144f65f2c48ea2a605bff2d07965f548f6474fd8efd95bf361a
 languageName: node
 linkType: hard

"gauge@npm:^4.0.3":
 version: 4.0.4
 resolution: "gauge@npm:4.0.4"
 dependencies:
  aproba: ^1.0.3 || ^2.0.0
  color-support: ^1.1.3
  console-control-strings: ^1.1.0
  has-unicode: ^2.0.1
  signal-exit: ^3.0.7
  string-width: ^4.2.3
  strip-ansi: ^6.0.1
  wide-align: ^1.1.5
 checksum: 788b6bfe52f1dd8e263cda800c26ac0ca2ff6de0b6eee2fe0d9e3abf15e149b651bd27bf5226be10e6e3edb5c4e5d5985a5a1a98137e7a892f75eff76467ad2d
 languageName: node
 linkType: hard

"gensequence@npm:^3.1.1":
 version: 3.1.1
 resolution: "gensequence@npm:3.1.1"
 checksum: 0cf9754b16eae35105723574570cd47dc0f3a8ebe72ae0fdcc6494747f5c6f84e0abfa98db60da0a861932282474f41786e7932ea7eb22e2e6eb3c520d884321
 languageName: node
 linkType: hard

"get-caller-file@npm:^2.0.5":
 version: 2.0.5
 resolution: "get-caller-file@npm:2.0.5"
 checksum: b9769a836d2a98c3ee734a88ba712e62703f1df31b94b784762c433c27a386dd6029ff55c2a920c392e33657d80191edbf18c61487e198844844516f843496b9
 languageName: node
 linkType: hard

"get-intrinsic@npm:^1.0.2":
 version: 1.1.3
 resolution: "get-intrinsic@npm:1.1.3"
 dependencies:
  function-bind: ^1.1.1
  has: ^1.0.3
  has-symbols: ^1.0.3
 checksum: 152d79e87251d536cf880ba75cfc3d6c6c50e12b3a64e1ea960e73a3752b47c69f46034456eae1b0894359ce3bc64c55c186f2811f8a788b75b638b06fab228a
 languageName: node
 linkType: hard

"get-stdin@npm:^8.0.0":
 version: 8.0.0
 resolution: "get-stdin@npm:8.0.0"
 checksum: 40128b6cd25781ddbd233344f1a1e4006d4284906191ed0a7d55ec2c1a3e44d650f280b2c9eeab79c03ac3037da80257476c0e4e5af38ddfb902d6ff06282d77
 languageName: node
 linkType: hard

"glob-parent@npm:^5.1.2, glob-parent@npm:~5.1.2":
 version: 5.1.2
 resolution: "glob-parent@npm:5.1.2"
 dependencies:
  is-glob: ^4.0.1
 checksum: f4f2bfe2425296e8a47e36864e4f42be38a996db40420fe434565e4480e3322f18eb37589617a98640c5dc8fdec1a387007ee18dbb1f3f5553409c34d17f425e
 languageName: node
 linkType: hard

"glob@npm:^7.1.3, glob@npm:^7.1.4":
 version: 7.2.3
 resolution: "glob@npm:7.2.3"
 dependencies:
  fs.realpath: ^1.0.0
  inflight: ^1.0.4
  inherits: 2
  minimatch: ^3.1.1
  once: ^1.3.0
  path-is-absolute: ^1.0.0
 checksum: 29452e97b38fa704dabb1d1045350fb2467cf0277e155aa9ff7077e90ad81d1ea9d53d3ee63bd37c05b09a065e90f16aec4a65f5b8de401d1dac40bc5605d133
 languageName: node
 linkType: hard

"glob@npm:^8.0.1":
 version: 8.1.0
 resolution: "glob@npm:8.1.0"
 dependencies:
  fs.realpath: ^1.0.0
  inflight: ^1.0.4
  inherits: 2
  minimatch: ^5.0.1
  once: ^1.3.0
 checksum: 92fbea3221a7d12075f26f0227abac435de868dd0736a17170663783296d0dd8d3d532a5672b4488a439bf5d7fb85cdd07c11185d6cd39184f0385cbdfb86a47
 languageName: node
 linkType: hard

"glob@npm:^8.0.3":
 version: 8.0.3
 resolution: "glob@npm:8.0.3"
 dependencies:
  fs.realpath: ^1.0.0
  inflight: ^1.0.4
  inherits: 2
  minimatch: ^5.0.1
  once: ^1.3.0
 checksum: 50bcdea19d8e79d8de5f460b1939ffc2b3299eac28deb502093fdca22a78efebc03e66bf54f0abc3d3d07d8134d19a32850288b7440d77e072aa55f9d33b18c5
 languageName: node
 linkType: hard

"global-dirs@npm:^0.1.1":
 version: 0.1.1
 resolution: "global-dirs@npm:0.1.1"
 dependencies:
  ini: ^1.3.4
 checksum: 10624f5a8ddb8634c22804c6b24f93fb591c3639a6bc78e3584e01a238fc6f7b7965824184e57d63f6df36980b6c191484ad7bc6c35a1599b8f1d64be64c2a4a
 languageName: node
 linkType: hard

"graceful-fs@npm:^4.1.2, graceful-fs@npm:^4.1.4, graceful-fs@npm:^4.1.6, graceful-fs@npm:^4.2.0, graceful-fs@npm:^4.2.10":
 version: 4.2.10
 resolution: "graceful-fs@npm:4.2.10"
 checksum: 3f109d70ae123951905d85032ebeae3c2a5a7a997430df00ea30df0e3a6c60cf6689b109654d6fdacd28810a053348c4d14642da1d075049e6be1ba5216218da
 languageName: node
 linkType: hard

"graceful-fs@npm:^4.2.6":
 version: 4.2.11
 resolution: "graceful-fs@npm:4.2.11"
 checksum: ac85f94da92d8eb6b7f5a8b20ce65e43d66761c55ce85ac96df6865308390da45a8d3f0296dd3a663de65d30ba497bd46c696cc1e248c72b13d6d567138a4fc7
 languageName: node
 linkType: hard

"gray-matter@npm:^4.0.3":
 version: 4.0.3
 resolution: "gray-matter@npm:4.0.3"
 dependencies:
  js-yaml: ^3.13.1
  kind-of: ^6.0.2
  section-matter: ^1.0.0
  strip-bom-string: ^1.0.0
 checksum: 37717bd424344487d655392251ce8d8878a1275ee087003e61208fba3bfd59cbb73a85b2159abf742ae95e23db04964813fdc33ae18b074208428b2528205222
 languageName: node
 linkType: hard

"hamljs@npm:^0.6.2":
 version: 0.6.2
 resolution: "hamljs@npm:0.6.2"
 checksum: 499995d4165a47279945780f4d4c1093881a4641147245af7ad139ae75f70d00c51cdddbac8e529b3d0e29e8d747b99f52e62e79916ee38f06160091d4ccbb5c
 languageName: node
 linkType: hard

"handlebars@npm:^4.7.7":
 version: 4.7.7
 resolution: "handlebars@npm:4.7.7"
 dependencies:
  minimist: ^1.2.5
  neo-async: ^2.6.0
  source-map: ^0.6.1
  uglify-js: ^3.1.4
  wordwrap: ^1.0.0
 dependenciesMeta:
  uglify-js:
   optional: true
 bin:
  handlebars: bin/handlebars
 checksum: 1e79a43f5e18d15742977cb987923eab3e2a8f44f2d9d340982bcb69e1735ed049226e534d7c1074eaddaf37e4fb4f471a8adb71cddd5bc8cf3f894241df5cee
 languageName: node
 linkType: hard

"has-ansi@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "has-ansi@npm:2.0.0"
 dependencies:
  ansi-regex: ^2.0.0
 checksum: 1b51daa0214440db171ff359d0a2d17bc20061164c57e76234f614c91dbd2a79ddd68dfc8ee73629366f7be45a6df5f2ea9de83f52e1ca24433f2cc78c35d8ec
 languageName: node
 linkType: hard

"has-flag@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "has-flag@npm:3.0.0"
 checksum: 4a15638b454bf086c8148979aae044dd6e39d63904cd452d970374fa6a87623423da485dfb814e7be882e05c096a7ccf1ebd48e7e7501d0208d8384ff4dea73b
 languageName: node
 linkType: hard

"has-flag@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "has-flag@npm:4.0.0"
 checksum: 261a1357037ead75e338156b1f9452c016a37dcd3283a972a30d9e4a87441ba372c8b81f818cd0fbcd9c0354b4ae7e18b9e1afa1971164aef6d18c2b6095a8ad
 languageName: node
 linkType: hard

"has-own-prop@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "has-own-prop@npm:2.0.0"
 checksum: ca6336e85ead2295c9603880cbc199e2d3ff7eaea0e9035d68fbc79892e9cf681abc62c0909520f112c671dad9961be2173b21dff951358cc98425c560e789e0
 languageName: node
 linkType: hard

"has-symbols@npm:^1.0.2, has-symbols@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "has-symbols@npm:1.0.3"
 checksum: a054c40c631c0d5741a8285010a0777ea0c068f99ed43e5d6eb12972da223f8af553a455132fdb0801bdcfa0e0f443c0c03a68d8555aa529b3144b446c3f2410
 languageName: node
 linkType: hard

"has-tostringtag@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "has-tostringtag@npm:1.0.0"
 dependencies:
  has-symbols: ^1.0.2
 checksum: cc12eb28cb6ae22369ebaad3a8ab0799ed61270991be88f208d508076a1e99abe4198c965935ce85ea90b60c94ddda73693b0920b58e7ead048b4a391b502c1c
 languageName: node
 linkType: hard

"has-unicode@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "has-unicode@npm:2.0.1"
 checksum: 1eab07a7436512db0be40a710b29b5dc21fa04880b7f63c9980b706683127e3c1b57cb80ea96d47991bdae2dfe479604f6a1ba410106ee1046a41d1bd0814400
 languageName: node
 linkType: hard

"has@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "has@npm:1.0.3"
 dependencies:
  function-bind: ^1.1.1
 checksum: b9ad53d53be4af90ce5d1c38331e712522417d017d5ef1ebd0507e07c2fbad8686fffb8e12ddecd4c39ca9b9b47431afbb975b8abf7f3c3b82c98e9aad052792
 languageName: node
 linkType: hard

"http-cache-semantics@npm:^4.1.0":
 version: 4.1.1
 resolution: "http-cache-semantics@npm:4.1.1"
 checksum: 83ac0bc60b17a3a36f9953e7be55e5c8f41acc61b22583060e8dedc9dd5e3607c823a88d0926f9150e571f90946835c7fe150732801010845c72cd8bbff1a236
 languageName: node
 linkType: hard

"http-errors@npm:2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "http-errors@npm:2.0.0"
 dependencies:
  depd: 2.0.0
  inherits: 2.0.4
  setprototypeof: 1.2.0
  statuses: 2.0.1
  toidentifier: 1.0.1
 checksum: 9b0a3782665c52ce9dc658a0d1560bcb0214ba5699e4ea15aefb2a496e2ca83db03ebc42e1cce4ac1f413e4e0d2d736a3fd755772c556a9a06853ba2a0b7d920
 languageName: node
 linkType: hard

"http-errors@npm:~1.6.2":
 version: 1.6.3
 resolution: "http-errors@npm:1.6.3"
 dependencies:
  depd: ~1.1.2
  inherits: 2.0.3
  setprototypeof: 1.1.0
  statuses: ">= 1.4.0 < 2"
 checksum: a9654ee027e3d5de305a56db1d1461f25709ac23267c6dc28cdab8323e3f96caa58a9a6a5e93ac15d7285cee0c2f019378c3ada9026e7fe19c872d695f27de7c
 languageName: node
 linkType: hard

"http-proxy-agent@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.0
 resolution: "http-proxy-agent@npm:5.0.0"
 dependencies:
  "@tootallnate/once": 2
  agent-base: 6
  debug: 4
 checksum: e2ee1ff1656a131953839b2a19cd1f3a52d97c25ba87bd2559af6ae87114abf60971e498021f9b73f9fd78aea8876d1fb0d4656aac8a03c6caa9fc175f22b786
 languageName: node
 linkType: hard

"http-proxy@npm:^1.18.1":
 version: 1.18.1
 resolution: "http-proxy@npm:1.18.1"
 dependencies:
  eventemitter3: ^4.0.0
  follow-redirects: ^1.0.0
  requires-port: ^1.0.0
 checksum: f5bd96bf83e0b1e4226633dbb51f8b056c3e6321917df402deacec31dd7fe433914fc7a2c1831cf7ae21e69c90b3a669b8f434723e9e8b71fd68afe30737b6a5
 languageName: node
 linkType: hard

"https-proxy-agent@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.1
 resolution: "https-proxy-agent@npm:5.0.1"
 dependencies:
  agent-base: 6
  debug: 4
 checksum: 571fccdf38184f05943e12d37d6ce38197becdd69e58d03f43637f7fa1269cf303a7d228aa27e5b27bbd3af8f09fd938e1c91dcfefff2df7ba77c20ed8dfc765
 languageName: node
 linkType: hard

"humanize-ms@npm:^1.2.1":
 version: 1.2.1
 resolution: "humanize-ms@npm:1.2.1"
 dependencies:
  ms: ^2.0.0
 checksum: 9c7a74a2827f9294c009266c82031030eae811ca87b0da3dceb8d6071b9bde22c9f3daef0469c3c533cc67a97d8a167cd9fc0389350e5f415f61a79b171ded16
 languageName: node
 linkType: hard

"iconv-lite@npm:0.4.24":
 version: 0.4.24
 resolution: "iconv-lite@npm:0.4.24"
 dependencies:
  safer-buffer: ">= 2.1.2 < 3"
 checksum: bd9f120f5a5b306f0bc0b9ae1edeb1577161503f5f8252a20f1a9e56ef8775c9959fd01c55f2d3a39d9a8abaf3e30c1abeb1895f367dcbbe0a8fd1c9ca01c4f6
 languageName: node
 linkType: hard

"iconv-lite@npm:^0.6.2":
 version: 0.6.3
 resolution: "iconv-lite@npm:0.6.3"
 dependencies:
  safer-buffer: ">= 2.1.2 < 3.0.0"
 checksum: 3f60d47a5c8fc3313317edfd29a00a692cc87a19cac0159e2ce711d0ebc9019064108323b5e493625e25594f11c6236647d8e256fbe7a58f4a3b33b89e6d30bf
 languageName: node
 linkType: hard

"immutable@npm:^3":
 version: 3.8.2
 resolution: "immutable@npm:3.8.2"
 checksum: 41909b386950ff84ca3cfca77c74cfc87d225a914e98e6c57996fa81a328da61a7c32216d6d5abad40f54747ffdc5c4b02b102e6ad1a504c1752efde8041f964
 languageName: node
 linkType: hard

"import-fresh@npm:^3.2.1, import-fresh@npm:^3.3.0":
 version: 3.3.0
 resolution: "import-fresh@npm:3.3.0"
 dependencies:
  parent-module: ^1.0.0
  resolve-from: ^4.0.0
 checksum: 2cacfad06e652b1edc50be650f7ec3be08c5e5a6f6d12d035c440a42a8cc028e60a5b99ca08a77ab4d6b1346da7d971915828f33cdab730d3d42f08242d09baa
 languageName: node
 linkType: hard

"imurmurhash@npm:^0.1.4":
 version: 0.1.4
 resolution: "imurmurhash@npm:0.1.4"
 checksum: 7cae75c8cd9a50f57dadd77482359f659eaebac0319dd9368bcd1714f55e65badd6929ca58569da2b6494ef13fdd5598cd700b1eba23f8b79c5f19d195a3ecf7
 languageName: node
 linkType: hard

"indent-string@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "indent-string@npm:4.0.0"
 checksum: 824cfb9929d031dabf059bebfe08cf3137365e112019086ed3dcff6a0a7b698cb80cf67ccccde0e25b9e2d7527aa6cc1fed1ac490c752162496caba3e6699612
 languageName: node
 linkType: hard

"infer-owner@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.4
 resolution: "infer-owner@npm:1.0.4"
 checksum: 181e732764e4a0611576466b4b87dac338972b839920b2a8cde43642e4ed6bd54dc1fb0b40874728f2a2df9a1b097b8ff83b56d5f8f8e3927f837fdcb47d8a89
 languageName: node
 linkType: hard

"inflight@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.6
 resolution: "inflight@npm:1.0.6"
 dependencies:
  once: ^1.3.0
  wrappy: 1
 checksum: f4f76aa072ce19fae87ce1ef7d221e709afb59d445e05d47fba710e85470923a75de35bfae47da6de1b18afc3ce83d70facf44cfb0aff89f0a3f45c0a0244dfd
 languageName: node
 linkType: hard

"inherits@npm:2, inherits@npm:2.0.4, inherits@npm:^2.0.3":
 version: 2.0.4
 resolution: "inherits@npm:2.0.4"
 checksum: 4a48a733847879d6cf6691860a6b1e3f0f4754176e4d71494c41f3475553768b10f84b5ce1d40fbd0e34e6bfbb864ee35858ad4dd2cf31e02fc4a154b724d7f1
 languageName: node
 linkType: hard

"inherits@npm:2.0.3":
 version: 2.0.3
 resolution: "inherits@npm:2.0.3"
 checksum: 78cb8d7d850d20a5e9a7f3620db31483aa00ad5f722ce03a55b110e5a723539b3716a3b463e2b96ce3fe286f33afc7c131fa2f91407528ba80cea98a7545d4c0
 languageName: node
 linkType: hard

"ini@npm:^1.3.4":
 version: 1.3.8
 resolution: "ini@npm:1.3.8"
 checksum: dfd98b0ca3a4fc1e323e38a6c8eb8936e31a97a918d3b377649ea15bdb15d481207a0dda1021efbd86b464cae29a0d33c1d7dcaf6c5672bee17fa849bc50a1b3
 languageName: node
 linkType: hard

"ip@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "ip@npm:2.0.0"
 checksum: cfcfac6b873b701996d71ec82a7dd27ba92450afdb421e356f44044ed688df04567344c36cbacea7d01b1c39a4c732dc012570ebe9bebfb06f27314bca625349
 languageName: node
 linkType: hard

"is-arrayish@npm:^0.2.1":
 version: 0.2.1
 resolution: "is-arrayish@npm:0.2.1"
 checksum: eef4417e3c10e60e2c810b6084942b3ead455af16c4509959a27e490e7aee87cfb3f38e01bbde92220b528a0ee1a18d52b787e1458ee86174d8c7f0e58cd488f
 languageName: node
 linkType: hard

"is-binary-path@npm:~2.1.0":
 version: 2.1.0
 resolution: "is-binary-path@npm:2.1.0"
 dependencies:
  binary-extensions: ^2.0.0
 checksum: 84192eb88cff70d320426f35ecd63c3d6d495da9d805b19bc65b518984b7c0760280e57dbf119b7e9be6b161784a5a673ab2c6abe83abb5198a432232ad5b35c
 languageName: node
 linkType: hard

"is-buffer@npm:^1.1.5":
 version: 1.1.6
 resolution: "is-buffer@npm:1.1.6"
 checksum: 4a186d995d8bbf9153b4bd9ff9fd04ae75068fe695d29025d25e592d9488911eeece84eefbd8fa41b8ddcc0711058a71d4c466dcf6f1f6e1d83830052d8ca707
 languageName: node
 linkType: hard

"is-core-module@npm:^2.9.0":
 version: 2.11.0
 resolution: "is-core-module@npm:2.11.0"
 dependencies:
  has: ^1.0.3
 checksum: f96fd490c6b48eb4f6d10ba815c6ef13f410b0ba6f7eb8577af51697de523e5f2cd9de1c441b51d27251bf0e4aebc936545e33a5d26d5d51f28d25698d4a8bab
 languageName: node
 linkType: hard

"is-expression@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "is-expression@npm:4.0.0"
 dependencies:
  acorn: ^7.1.1
  object-assign: ^4.1.1
 checksum: 0f01d0ff53fbbec36abae8fbb7ef056c6d024f7128646856a3e6c500b205788d3e0f337025e72df979d7d7cf4674a00370633d7f8974c668b2d3fdb7e8a83bdb
 languageName: node
 linkType: hard

"is-extendable@npm:^0.1.0":
 version: 0.1.1
 resolution: "is-extendable@npm:0.1.1"
 checksum: 3875571d20a7563772ecc7a5f36cb03167e9be31ad259041b4a8f73f33f885441f778cee1f1fe0085eb4bc71679b9d8c923690003a36a6a5fdf8023e6e3f0672
 languageName: node
 linkType: hard

"is-extglob@npm:^2.1.1":
 version: 2.1.1
 resolution: "is-extglob@npm:2.1.1"
 checksum: df033653d06d0eb567461e58a7a8c9f940bd8c22274b94bf7671ab36df5719791aae15eef6d83bbb5e23283967f2f984b8914559d4449efda578c775c4be6f85
 languageName: node
 linkType: hard

"is-fullwidth-code-point@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "is-fullwidth-code-point@npm:3.0.0"
 checksum: 44a30c29457c7fb8f00297bce733f0a64cd22eca270f83e58c105e0d015e45c019491a4ab2faef91ab51d4738c670daff901c799f6a700e27f7314029e99e348
 languageName: node
 linkType: hard

"is-glob@npm:^4.0.1, is-glob@npm:^4.0.3, is-glob@npm:~4.0.1":
 version: 4.0.3
 resolution: "is-glob@npm:4.0.3"
 dependencies:
  is-extglob: ^2.1.1
 checksum: d381c1319fcb69d341cc6e6c7cd588e17cd94722d9a32dbd60660b993c4fb7d0f19438674e68dfec686d09b7c73139c9166b47597f846af387450224a8101ab4
 languageName: node
 linkType: hard

"is-lambda@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "is-lambda@npm:1.0.1"
 checksum: 93a32f01940220532e5948538699ad610d5924ac86093fcee83022252b363eb0cc99ba53ab084a04e4fb62bf7b5731f55496257a4c38adf87af9c4d352c71c35
 languageName: node
 linkType: hard

"is-number-like@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.8
 resolution: "is-number-like@npm:1.0.8"
 dependencies:
  lodash.isfinite: ^3.3.2
 checksum: cfba928570a4e7d44a9ed9493986091c0d21dfbeb9bbe4cd92785d7a9c8bd4e5f66fc8837b59e793244f0b1bd742b3e4605e85bdcdcc9279a0382163e2174510
 languageName: node
 linkType: hard

"is-number@npm:^7.0.0":
 version: 7.0.0
 resolution: "is-number@npm:7.0.0"
 checksum: 456ac6f8e0f3111ed34668a624e45315201dff921e5ac181f8ec24923b99e9f32ca1a194912dc79d539c97d33dba17dc635202ff0b2cf98326f608323276d27a
 languageName: node
 linkType: hard

"is-obj@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "is-obj@npm:2.0.0"
 checksum: c9916ac8f4621962a42f5e80e7ffdb1d79a3fab7456ceaeea394cd9e0858d04f985a9ace45be44433bf605673c8be8810540fe4cc7f4266fc7526ced95af5a08
 languageName: node
 linkType: hard

"is-promise@npm:^2.0.0":
 version: 2.2.2
 resolution: "is-promise@npm:2.2.2"
 checksum: 18bf7d1c59953e0ad82a1ed963fb3dc0d135c8f299a14f89a17af312fc918373136e56028e8831700e1933519630cc2fd4179a777030330fde20d34e96f40c78
 languageName: node
 linkType: hard

"is-regex@npm:^1.0.3":
 version: 1.1.4
 resolution: "is-regex@npm:1.1.4"
 dependencies:
  call-bind: ^1.0.2
  has-tostringtag: ^1.0.0
 checksum: 362399b33535bc8f386d96c45c9feb04cf7f8b41c182f54174c1a45c9abbbe5e31290bbad09a458583ff6bf3b2048672cdb1881b13289569a7c548370856a652
 languageName: node
 linkType: hard

"is-typedarray@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "is-typedarray@npm:1.0.0"
 checksum: 3508c6cd0a9ee2e0df2fa2e9baabcdc89e911c7bd5cf64604586697212feec525aa21050e48affb5ffc3df20f0f5d2e2cf79b08caa64e1ccc9578e251763aef7
 languageName: node
 linkType: hard

"is-whitespace@npm:^0.3.0":
 version: 0.3.0
 resolution: "is-whitespace@npm:0.3.0"
 checksum: dac8fc9a9b797afeef703f625269601715552883790d1385d6bb27dd04ffdafd5fddca8f2d85ee96913850211595da2ba483dac1f166829c4078fb58ce815140
 languageName: node
 linkType: hard

"is-wsl@npm:^1.1.0":
 version: 1.1.0
 resolution: "is-wsl@npm:1.1.0"
 checksum: ea157d232351e68c92bd62fc541771096942fe72f69dff452dd26dcc31466258c570a3b04b8cda2e01cd2968255b02951b8670d08ea4ed76d6b1a646061ac4fe
 languageName: node
 linkType: hard

"isexe@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "isexe@npm:2.0.0"
 checksum: 26bf6c5480dda5161c820c5b5c751ae1e766c587b1f951ea3fcfc973bafb7831ae5b54a31a69bd670220e42e99ec154475025a468eae58ea262f813fdc8d1c62
 languageName: node
 linkType: hard

"jake@npm:^10.8.5":
 version: 10.8.5
 resolution: "jake@npm:10.8.5"
 dependencies:
  async: ^3.2.3
  chalk: ^4.0.2
  filelist: ^1.0.1
  minimatch: ^3.0.4
 bin:
  jake: ./bin/cli.js
 checksum: 56c913ecf5a8d74325d0af9bc17a233bad50977438d44864d925bb6c45c946e0fee8c4c1f5fe2225471ef40df5222e943047982717ebff0d624770564d3c46ba
 languageName: node
 linkType: hard

"js-beautify@npm:^1.6.12":
 version: 1.14.7
 resolution: "js-beautify@npm:1.14.7"
 dependencies:
  config-chain: ^1.1.13
  editorconfig: ^0.15.3
  glob: ^8.0.3
  nopt: ^6.0.0
 bin:
  css-beautify: js/bin/css-beautify.js
  html-beautify: js/bin/html-beautify.js
  js-beautify: js/bin/js-beautify.js
 checksum: 1950d0d3f05f8ad06b73eb77b9aac602d00b24eab7d8a6d8ea0b1841ab9c730acecd5a6f3926e360dce7a2583481bc77caf6d024490a58fa9897cbbbdfc35984
 languageName: node
 linkType: hard

"js-stringify@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "js-stringify@npm:1.0.2"
 checksum: f9701d9e535d3ac0f62bbf2624b76c5d0af5b889187232817ae284a41ba21fd7a8b464c2dce3815d8cf52c8bea3480be6b368cfc2c67da799cad458058e8bbf5
 languageName: node
 linkType: hard

"js-tokens@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "js-tokens@npm:4.0.0"
 checksum: 8a95213a5a77deb6cbe94d86340e8d9ace2b93bc367790b260101d2f36a2eaf4e4e22d9fa9cf459b38af3a32fb4190e638024cf82ec95ef708680e405ea7cc78
 languageName: node
 linkType: hard

"js-yaml@npm:^3.13.1":
 version: 3.14.1
 resolution: "js-yaml@npm:3.14.1"
 dependencies:
  argparse: ^1.0.7
  esprima: ^4.0.0
 bin:
  js-yaml: bin/js-yaml.js
 checksum: bef146085f472d44dee30ec34e5cf36bf89164f5d585435a3d3da89e52622dff0b188a580e4ad091c3341889e14cb88cac6e4deb16dc5b1e9623bb0601fc255c
 languageName: node
 linkType: hard

"json-parse-even-better-errors@npm:^2.3.0":
 version: 2.3.1
 resolution: "json-parse-even-better-errors@npm:2.3.1"
 checksum: 798ed4cf3354a2d9ccd78e86d2169515a0097a5c133337807cdf7f1fc32e1391d207ccfc276518cc1d7d8d4db93288b8a50ba4293d212ad1336e52a8ec0a941f
 languageName: node
 linkType: hard

"jsonfile@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.1
 resolution: "jsonfile@npm:3.0.1"
 dependencies:
  graceful-fs: ^4.1.6
 dependenciesMeta:
  graceful-fs:
   optional: true
 checksum: f2935da339462fe6489c3b8961b637e4eeebd42bcbbe1c8d88f4e937fe19d2d9bc222167281ada2e2f6ddc0324edb43b18107a9b12c743b350326d83ba4db5ef
 languageName: node
 linkType: hard

"jsonfile@npm:^6.0.1":
 version: 6.1.0
 resolution: "jsonfile@npm:6.1.0"
 dependencies:
  graceful-fs: ^4.1.6
  universalify: ^2.0.0
 dependenciesMeta:
  graceful-fs:
   optional: true
 checksum: 7af3b8e1ac8fe7f1eccc6263c6ca14e1966fcbc74b618d3c78a0a2075579487547b94f72b7a1114e844a1e15bb00d440e5d1720bfc4612d790a6f285d5ea8354
 languageName: node
 linkType: hard

"jstransformer@npm:1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "jstransformer@npm:1.0.0"
 dependencies:
  is-promise: ^2.0.0
  promise: ^7.0.1
 checksum: 1e019fde17a38766a5b96bccf0738156badc60cfa61e2ba8a8bbd3b855e7d5d7e17492b8a66e4aaabc39483e335d23217343ae32d0f7e5a81af42a95c3e075f9
 languageName: node
 linkType: hard

"junk@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.3
 resolution: "junk@npm:1.0.3"
 checksum: 0646ce69b7292c970e7071c028a2537c29297802209301de48aef96557a8c23cfc9058f19f672b95260c1776fb0b5e4b055ac48a282163b069f391cd644b4324
 languageName: node
 linkType: hard

"kind-of@npm:^3.0.2":
 version: 3.2.2
 resolution: "kind-of@npm:3.2.2"
 dependencies:
  is-buffer: ^1.1.5
 checksum: e898df8ca2f31038f27d24f0b8080da7be274f986bc6ed176f37c77c454d76627619e1681f6f9d2e8d2fd7557a18ecc419a6bb54e422abcbb8da8f1a75e4b386
 languageName: node
 linkType: hard

"kind-of@npm:^6.0.0, kind-of@npm:^6.0.2":
 version: 6.0.3
 resolution: "kind-of@npm:6.0.3"
 checksum: 3ab01e7b1d440b22fe4c31f23d8d38b4d9b91d9f291df683476576493d5dfd2e03848a8b05813dd0c3f0e835bc63f433007ddeceb71f05cb25c45ae1b19c6d3b
 languageName: node
 linkType: hard

"kleur@npm:^4.1.5":
 version: 4.1.5
 resolution: "kleur@npm:4.1.5"
 checksum: 1dc476e32741acf0b1b5b0627ffd0d722e342c1b0da14de3e8ae97821327ca08f9fb944542fb3c126d90ac5f27f9d804edbe7c585bf7d12ef495d115e0f22c12
 languageName: node
 linkType: hard

"limiter@npm:^1.0.5":
 version: 1.1.5
 resolution: "limiter@npm:1.1.5"
 checksum: 2d51d3a8bef131aada820b76530f8223380a0079aa0fffdfd3ec47ac2f65763225cb4c62a2f22347f4898c5eeb248edfec991c4a4f5b608dfca0aaa37ac48071
 languageName: node
 linkType: hard

"lines-and-columns@npm:^1.1.6":
 version: 1.2.4
 resolution: "lines-and-columns@npm:1.2.4"
 checksum: 0c37f9f7fa212b38912b7145e1cd16a5f3cd34d782441c3e6ca653485d326f58b3caccda66efce1c5812bde4961bbde3374fae4b0d11bf1226152337f3894aa5
 languageName: node
 linkType: hard

"linkify-it@npm:^3.0.1":
 version: 3.0.3
 resolution: "linkify-it@npm:3.0.3"
 dependencies:
  uc.micro: ^1.0.1
 checksum: 31367a4bb70c5bbc9703246236b504b0a8e049bcd4e0de4291fa50f0ebdebf235b5eb54db6493cb0b1319357c6eeafc4324c9f4aa34b0b943d9f2e11a1268fbc
 languageName: node
 linkType: hard

"liquidjs@npm:^9.40.0":
 version: 9.42.1
 resolution: "liquidjs@npm:9.42.1"
 bin:
  liquid: bin/liquid.js
  liquidjs: bin/liquid.js
 checksum: 5d05e3d696230282080da2b410c1da5964b8fdcefb386153367705b9ec1412754206356a8f7c533a3f3f25cf46b65bfe7a4165f87e3bfca15ed0af5a922fea5b
 languageName: node
 linkType: hard

"localtunnel@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.2
 resolution: "localtunnel@npm:2.0.2"
 dependencies:
  axios: 0.21.4
  debug: 4.3.2
  openurl: 1.1.1
  yargs: 17.1.1
 bin:
  lt: bin/lt.js
 checksum: 181452d945a915d68c5c6e6ff5c7375f970dcbbe39d854ac8533c893bd133a3f5afd358ecd63ac84947319073a75e880552441c88380cb14446a67018209f0f1
 languageName: node
 linkType: hard

"locate-path@npm:^6.0.0":
 version: 6.0.0
 resolution: "locate-path@npm:6.0.0"
 dependencies:
  p-locate: ^5.0.0
 checksum: 72eb661788a0368c099a184c59d2fee760b3831c9c1c33955e8a19ae4a21b4116e53fa736dc086cdeb9fce9f7cc508f2f92d2d3aae516f133e16a2bb59a39f5a
 languageName: node
 linkType: hard

"lodash.deburr@npm:^4.1.0":
 version: 4.1.0
 resolution: "lodash.deburr@npm:4.1.0"
 checksum: 6e2012315c20a4d8ed4f1884ed4b8e6b0093c6355a87bfd95ecf25a5243c8c88d747d67375d52cb87ebc99d090935ed8dc3814c8e661e3275a6dbe02b68efc99
 languageName: node
 linkType: hard

"lodash.isfinite@npm:^3.3.2":
 version: 3.3.2
 resolution: "lodash.isfinite@npm:3.3.2"
 checksum: 5e9f9c27fdcdb940f7d4bd3546f584502448004825ce42dc6c40cbee6a3de73d825f9aced3f5b50ff0f613b8dcb1b985fe6e29d172522d1d7975d3f8d02cef86
 languageName: node
 linkType: hard

"lodash@npm:^4.17.10, lodash@npm:^4.17.14, lodash@npm:^4.17.21":
 version: 4.17.21
 resolution: "lodash@npm:4.17.21"
 checksum: eb835a2e51d381e561e508ce932ea50a8e5a68f4ebdd771ea240d3048244a8d13658acbd502cd4829768c56f2e16bdd4340b9ea141297d472517b83868e677f7
 languageName: node
 linkType: hard

"lru-cache@npm:^4.1.5":
 version: 4.1.5
 resolution: "lru-cache@npm:4.1.5"
 dependencies:
  pseudomap: ^1.0.2
  yallist: ^2.1.2
 checksum: 4bb4b58a36cd7dc4dcec74cbe6a8f766a38b7426f1ff59d4cf7d82a2aa9b9565cd1cb98f6ff60ce5cd174524868d7bc9b7b1c294371851356066ca9ac4cf135a
 languageName: node
 linkType: hard

"lru-cache@npm:^6.0.0":
 version: 6.0.0
 resolution: "lru-cache@npm:6.0.0"
 dependencies:
  yallist: ^4.0.0
 checksum: f97f499f898f23e4585742138a22f22526254fdba6d75d41a1c2526b3b6cc5747ef59c5612ba7375f42aca4f8461950e925ba08c991ead0651b4918b7c978297
 languageName: node
 linkType: hard

"lru-cache@npm:^7.7.1":
 version: 7.18.3
 resolution: "lru-cache@npm:7.18.3"
 checksum: e550d772384709deea3f141af34b6d4fa392e2e418c1498c078de0ee63670f1f46f5eee746e8ef7e69e1c895af0d4224e62ee33e66a543a14763b0f2e74c1356
 languageName: node
 linkType: hard

"luxon@npm:^2.5.0":
 version: 2.5.0
 resolution: "luxon@npm:2.5.0"
 checksum: 2fccce6bbdfc8f13c5a8c148ff045ab3b10f4f80cac28dd92575588fffce9b2d7197096d7fedcc61a6245b59f4233507797f530e63f22b9ae4c425dff2909ae3
 languageName: node
 linkType: hard

"make-dir@npm:^3.0.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "make-dir@npm:3.1.0"
 dependencies:
  semver: ^6.0.0
 checksum: 484200020ab5a1fdf12f393fe5f385fc8e4378824c940fba1729dcd198ae4ff24867bc7a5646331e50cead8abff5d9270c456314386e629acec6dff4b8016b78
 languageName: node
 linkType: hard

"make-fetch-happen@npm:^10.0.3":
 version: 10.2.1
 resolution: "make-fetch-happen@npm:10.2.1"
 dependencies:
  agentkeepalive: ^4.2.1
  cacache: ^16.1.0
  http-cache-semantics: ^4.1.0
  http-proxy-agent: ^5.0.0
  https-proxy-agent: ^5.0.0
  is-lambda: ^1.0.1
  lru-cache: ^7.7.1
  minipass: ^3.1.6
  minipass-collect: ^1.0.2
  minipass-fetch: ^2.0.3
  minipass-flush: ^1.0.5
  minipass-pipeline: ^1.2.4
  negotiator: ^0.6.3
  promise-retry: ^2.0.1
  socks-proxy-agent: ^7.0.0
  ssri: ^9.0.0
 checksum: 2332eb9a8ec96f1ffeeea56ccefabcb4193693597b132cd110734d50f2928842e22b84cfa1508e921b8385cdfd06dda9ad68645fed62b50fff629a580f5fb72c
 languageName: node
 linkType: hard

"markdown-it@npm:^12.3.2":
 version: 12.3.2
 resolution: "markdown-it@npm:12.3.2"
 dependencies:
  argparse: ^2.0.1
  entities: ~2.1.0
  linkify-it: ^3.0.1
  mdurl: ^1.0.1
  uc.micro: ^1.0.5
 bin:
  markdown-it: bin/markdown-it.js
 checksum: 890555711c1c00fa03b936ca2b213001a3b9b37dea140d8445ae4130ce16628392aad24b12e2a0a9935336ca5951f2957a38f4e5309a2e38eab44e25ff32a41e
 languageName: node
 linkType: hard

"maximatch@npm:^0.1.0":
 version: 0.1.0
 resolution: "maximatch@npm:0.1.0"
 dependencies:
  array-differ: ^1.0.0
  array-union: ^1.0.1
  arrify: ^1.0.0
  minimatch: ^3.0.0
 checksum: 93db51c3cd3a465fd2d231e5c5c0ca9b4d7aaff6a45b741619fbe62f016593a3ddce7f2758601d2ca0a8e77597a10f00353ac2531006f46211c9e04020c870bc
 languageName: node
 linkType: hard

"mdurl@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "mdurl@npm:1.0.1"
 checksum: 71731ecba943926bfbf9f9b51e28b5945f9411c4eda80894221b47cc105afa43ba2da820732b436f0798fd3edbbffcd1fc1415843c41a87fea08a41cc1e3d02b
 languageName: node
 linkType: hard

"merge2@npm:^1.3.0":
 version: 1.4.1
 resolution: "merge2@npm:1.4.1"
 checksum: 7268db63ed5169466540b6fb947aec313200bcf6d40c5ab722c22e242f651994619bcd85601602972d3c85bd2cc45a358a4c61937e9f11a061919a1da569b0c2
 languageName: node
 linkType: hard

"micromatch@npm:^4.0.2, micromatch@npm:^4.0.4, micromatch@npm:^4.0.5":
 version: 4.0.5
 resolution: "micromatch@npm:4.0.5"
 dependencies:
  braces: ^3.0.2
  picomatch: ^2.3.1
 checksum: 02a17b671c06e8fefeeb6ef996119c1e597c942e632a21ef589154f23898c9c6a9858526246abb14f8bca6e77734aa9dcf65476fca47cedfb80d9577d52843fc
 languageName: node
 linkType: hard

"mime-db@npm:1.52.0":
 version: 1.52.0
 resolution: "mime-db@npm:1.52.0"
 checksum: 0d99a03585f8b39d68182803b12ac601d9c01abfa28ec56204fa330bc9f3d1c5e14beb049bafadb3dbdf646dfb94b87e24d4ec7b31b7279ef906a8ea9b6a513f
 languageName: node
 linkType: hard

"mime-types@npm:~2.1.17, mime-types@npm:~2.1.34":
 version: 2.1.35
 resolution: "mime-types@npm:2.1.35"
 dependencies:
  mime-db: 1.52.0
 checksum: 89a5b7f1def9f3af5dad6496c5ed50191ae4331cc5389d7c521c8ad28d5fdad2d06fd81baf38fed813dc4e46bb55c8145bb0ff406330818c9cf712fb2e9b3836
 languageName: node
 linkType: hard

"mime@npm:1.4.1":
 version: 1.4.1
 resolution: "mime@npm:1.4.1"
 bin:
  mime: cli.js
 checksum: 14c9de5c801ddad82619b66049f3314bbced9667689eed769fab64a323e79b3535ab650e9607670e52371b16436a49af3c0473d965ec743de931cb5d73d3adba
 languageName: node
 linkType: hard

"minimatch@npm:^3.0.0, minimatch@npm:^3.0.2, minimatch@npm:^3.0.4, minimatch@npm:^3.1.1":
 version: 3.1.2
 resolution: "minimatch@npm:3.1.2"
 dependencies:
  brace-expansion: ^1.1.7
 checksum: c154e566406683e7bcb746e000b84d74465b3a832c45d59912b9b55cd50dee66e5c4b1e5566dba26154040e51672f9aa450a9aef0c97cfc7336b78b7afb9540a
 languageName: node
 linkType: hard

"minimatch@npm:^5.0.1":
 version: 5.1.0
 resolution: "minimatch@npm:5.1.0"
 dependencies:
  brace-expansion: ^2.0.1
 checksum: 15ce53d31a06361e8b7a629501b5c75491bc2b59712d53e802b1987121d91b433d73fcc5be92974fde66b2b51d8fb28d75a9ae900d249feb792bb1ba2a4f0a90
 languageName: node
 linkType: hard

"minimist@npm:^1.2.5, minimist@npm:^1.2.6":
 version: 1.2.7
 resolution: "minimist@npm:1.2.7"
 checksum: 7346574a1038ca23c32e02252f603801f09384dd1d78b69a943a4e8c2c28730b80e96193882d3d3b22a063445f460e48316b29b8a25addca2d7e5e8f75478bec
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass-collect@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "minipass-collect@npm:1.0.2"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
 checksum: 14df761028f3e47293aee72888f2657695ec66bd7d09cae7ad558da30415fdc4752bbfee66287dcc6fd5e6a2fa3466d6c484dc1cbd986525d9393b9523d97f10
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass-fetch@npm:^2.0.3":
 version: 2.1.2
 resolution: "minipass-fetch@npm:2.1.2"
 dependencies:
  encoding: ^0.1.13
  minipass: ^3.1.6
  minipass-sized: ^1.0.3
  minizlib: ^2.1.2
 dependenciesMeta:
  encoding:
   optional: true
 checksum: 3f216be79164e915fc91210cea1850e488793c740534985da017a4cbc7a5ff50506956d0f73bb0cb60e4fe91be08b6b61ef35101706d3ef5da2c8709b5f08f91
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass-flush@npm:^1.0.5":
 version: 1.0.5
 resolution: "minipass-flush@npm:1.0.5"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
 checksum: 56269a0b22bad756a08a94b1ffc36b7c9c5de0735a4dd1ab2b06c066d795cfd1f0ac44a0fcae13eece5589b908ecddc867f04c745c7009be0b566421ea0944cf
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass-pipeline@npm:^1.2.4":
 version: 1.2.4
 resolution: "minipass-pipeline@npm:1.2.4"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
 checksum: b14240dac0d29823c3d5911c286069e36d0b81173d7bdf07a7e4a91ecdef92cdff4baaf31ea3746f1c61e0957f652e641223970870e2353593f382112257971b
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass-sized@npm:^1.0.3":
 version: 1.0.3
 resolution: "minipass-sized@npm:1.0.3"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
 checksum: 79076749fcacf21b5d16dd596d32c3b6bf4d6e62abb43868fac21674078505c8b15eaca4e47ed844985a4514854f917d78f588fcd029693709417d8f98b2bd60
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass@npm:^3.0.0, minipass@npm:^3.1.1, minipass@npm:^3.1.6":
 version: 3.3.6
 resolution: "minipass@npm:3.3.6"
 dependencies:
  yallist: ^4.0.0
 checksum: a30d083c8054cee83cdcdc97f97e4641a3f58ae743970457b1489ce38ee1167b3aaf7d815cd39ec7a99b9c40397fd4f686e83750e73e652b21cb516f6d845e48
 languageName: node
 linkType: hard

"minipass@npm:^4.0.0":
 version: 4.2.5
 resolution: "minipass@npm:4.2.5"
 checksum: 4f9c19af23a5d4a9e7156feefc9110634b178a8cff8f8271af16ec5ebf7e221725a97429952c856f5b17b30c2065ebd24c81722d90c93d2122611d75b952b48f
 languageName: node
 linkType: hard

"minizlib@npm:^2.1.1, minizlib@npm:^2.1.2":
 version: 2.1.2
 resolution: "minizlib@npm:2.1.2"
 dependencies:
  minipass: ^3.0.0
  yallist: ^4.0.0
 checksum: f1fdeac0b07cf8f30fcf12f4b586795b97be856edea22b5e9072707be51fc95d41487faec3f265b42973a304fe3a64acd91a44a3826a963e37b37bafde0212c3
 languageName: node
 linkType: hard

"mitt@npm:^1.1.3":
 version: 1.2.0
 resolution: "mitt@npm:1.2.0"
 checksum: 53abb94c6203250e2498e152ae096288c4866c6aab1dc093922084a7414af4aa6cda5a51d480267a8f0bd7908b0e896099bc953317aca8a18672dc67ee7e923d
 languageName: node
 linkType: hard

"mkdirp@npm:^0.5.1":
 version: 0.5.6
 resolution: "mkdirp@npm:0.5.6"
 dependencies:
  minimist: ^1.2.6
 bin:
  mkdirp: bin/cmd.js
 checksum: 0c91b721bb12c3f9af4b77ebf73604baf350e64d80df91754dc509491ae93bf238581e59c7188360cec7cb62fc4100959245a42cfe01834efedc5e9d068376c2
 languageName: node
 linkType: hard

"mkdirp@npm:^1.0.3, mkdirp@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.4
 resolution: "mkdirp@npm:1.0.4"
 bin:
  mkdirp: bin/cmd.js
 checksum: a96865108c6c3b1b8e1d5e9f11843de1e077e57737602de1b82030815f311be11f96f09cce59bd5b903d0b29834733e5313f9301e3ed6d6f6fba2eae0df4298f
 languageName: node
 linkType: hard

"moment@npm:^2.29.4":
 version: 2.29.4
 resolution: "moment@npm:2.29.4"
 checksum: 0ec3f9c2bcba38dc2451b1daed5daded747f17610b92427bebe1d08d48d8b7bdd8d9197500b072d14e326dd0ccf3e326b9e3d07c5895d3d49e39b6803b76e80e
 languageName: node
 linkType: hard

"moo@npm:^0.5.1":
 version: 0.5.2
 resolution: "moo@npm:0.5.2"
 checksum: 5a41ddf1059fd0feb674d917c4774e41c877f1ca980253be4d3aae1a37f4bc513f88815041243f36f5cf67a62fb39324f3f997cf7fb17b6cb00767c165e7c499
 languageName: node
 linkType: hard

"ms@npm:2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "ms@npm:2.0.0"
 checksum: 0e6a22b8b746d2e0b65a430519934fefd41b6db0682e3477c10f60c76e947c4c0ad06f63ffdf1d78d335f83edee8c0aa928aa66a36c7cd95b69b26f468d527f4
 languageName: node
 linkType: hard

"ms@npm:2.1.2":
 version: 2.1.2
 resolution: "ms@npm:2.1.2"
 checksum: 673cdb2c3133eb050c745908d8ce632ed2c02d85640e2edb3ace856a2266a813b30c613569bf3354fdf4ea7d1a1494add3bfa95e2713baa27d0c2c71fc44f58f
 languageName: node
 linkType: hard

"ms@npm:^2.0.0":
 version: 2.1.3
 resolution: "ms@npm:2.1.3"
 checksum: aa92de608021b242401676e35cfa5aa42dd70cbdc082b916da7fb925c542173e36bce97ea3e804923fe92c0ad991434e4a38327e15a1b5b5f945d66df615ae6d
 languageName: node
 linkType: hard

"multimatch@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.0
 resolution: "multimatch@npm:5.0.0"
 dependencies:
  "@types/minimatch": ^3.0.3
  array-differ: ^3.0.0
  array-union: ^2.1.0
  arrify: ^2.0.1
  minimatch: ^3.0.4
 checksum: 82c8030a53af965cab48da22f1b0f894ef99e16ee680dabdfbd38d2dfacc3c8208c475203d747afd9e26db44118ed0221d5a0d65268c864f06d6efc7ac6df812
 languageName: node
 linkType: hard

"mustache@npm:^4.2.0":
 version: 4.2.0
 resolution: "mustache@npm:4.2.0"
 bin:
  mustache: bin/mustache
 checksum: 928fcb63e3aa44a562bfe9b59ba202cccbe40a46da50be6f0dd831b495be1dd7e38ca4657f0ecab2c1a89dc7bccba0885eab7ee7c1b215830da765758c7e0506
 languageName: node
 linkType: hard

"negotiator@npm:0.6.3, negotiator@npm:^0.6.3":
 version: 0.6.3
 resolution: "negotiator@npm:0.6.3"
 checksum: b8ffeb1e262eff7968fc90a2b6767b04cfd9842582a9d0ece0af7049537266e7b2506dfb1d107a32f06dd849ab2aea834d5830f7f4d0e5cb7d36e1ae55d021d9
 languageName: node
 linkType: hard

"neo-async@npm:^2.6.0":
 version: 2.6.2
 resolution: "neo-async@npm:2.6.2"
 checksum: deac9f8d00eda7b2e5cd1b2549e26e10a0faa70adaa6fdadca701cc55f49ee9018e427f424bac0c790b7c7e2d3068db97f3093f1093975f2acb8f8818b936ed9
 languageName: node
 linkType: hard

"node-gyp@npm:latest":
 version: 9.3.1
 resolution: "node-gyp@npm:9.3.1"
 dependencies:
  env-paths: ^2.2.0
  glob: ^7.1.4
  graceful-fs: ^4.2.6
  make-fetch-happen: ^10.0.3
  nopt: ^6.0.0
  npmlog: ^6.0.0
  rimraf: ^3.0.2
  semver: ^7.3.5
  tar: ^6.1.2
  which: ^2.0.2
 bin:
  node-gyp: bin/node-gyp.js
 checksum: b860e9976fa645ca0789c69e25387401b4396b93c8375489b5151a6c55cf2640a3b6183c212b38625ef7c508994930b72198338e3d09b9d7ade5acc4aaf51ea7
 languageName: node
 linkType: hard

"nopt@npm:^6.0.0":
 version: 6.0.0
 resolution: "nopt@npm:6.0.0"
 dependencies:
  abbrev: ^1.0.0
 bin:
  nopt: bin/nopt.js
 checksum: 82149371f8be0c4b9ec2f863cc6509a7fd0fa729929c009f3a58e4eb0c9e4cae9920e8f1f8eb46e7d032fec8fb01bede7f0f41a67eb3553b7b8e14fa53de1dac
 languageName: node
 linkType: hard

"normalize-path@npm:^3.0.0, normalize-path@npm:~3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "normalize-path@npm:3.0.0"
 checksum: 88eeb4da891e10b1318c4b2476b6e2ecbeb5ff97d946815ffea7794c31a89017c70d7f34b3c2ebf23ef4e9fc9fb99f7dffe36da22011b5b5c6ffa34f4873ec20
 languageName: node
 linkType: hard

"npmlog@npm:^6.0.0":
 version: 6.0.2
 resolution: "npmlog@npm:6.0.2"
 dependencies:
  are-we-there-yet: ^3.0.0
  console-control-strings: ^1.1.0
  gauge: ^4.0.3
  set-blocking: ^2.0.0
 checksum: ae238cd264a1c3f22091cdd9e2b106f684297d3c184f1146984ecbe18aaa86343953f26b9520dedd1b1372bc0316905b736c1932d778dbeb1fcf5a1001390e2a
 languageName: node
 linkType: hard

"nunjucks@npm:^3.2.3":
 version: 3.2.3
 resolution: "nunjucks@npm:3.2.3"
 dependencies:
  a-sync-waterfall: ^1.0.0
  asap: ^2.0.3
  commander: ^5.1.0
 peerDependencies:
  chokidar: ^3.3.0
 peerDependenciesMeta:
  chokidar:
   optional: true
 bin:
  nunjucks-precompile: bin/precompile
 checksum: 9d0125acf917166675af2d9b5d525b6d3edaba68ec6f8c92edee8ad05140cfa8aef12feb46f4c3da52ed2836cadfb9d26fbf1fa9d9be6bef4660d03ce1e89dbe
 languageName: node
 linkType: hard

"object-assign@npm:^4, object-assign@npm:^4.1.1":
 version: 4.1.1
 resolution: "object-assign@npm:4.1.1"
 checksum: fcc6e4ea8c7fe48abfbb552578b1c53e0d194086e2e6bbbf59e0a536381a292f39943c6e9628af05b5528aa5e3318bb30d6b2e53cadaf5b8fe9e12c4b69af23f
 languageName: node
 linkType: hard

"on-finished@npm:~2.3.0":
 version: 2.3.0
 resolution: "on-finished@npm:2.3.0"
 dependencies:
  ee-first: 1.1.1
 checksum: 1db595bd963b0124d6fa261d18320422407b8f01dc65863840f3ddaaf7bcad5b28ff6847286703ca53f4ec19595bd67a2f1253db79fc4094911ec6aa8df1671b
 languageName: node
 linkType: hard

"once@npm:^1.3.0":
 version: 1.4.0
 resolution: "once@npm:1.4.0"
 dependencies:
  wrappy: 1
 checksum: cd0a88501333edd640d95f0d2700fbde6bff20b3d4d9bdc521bdd31af0656b5706570d6c6afe532045a20bb8dc0849f8332d6f2a416e0ba6d3d3b98806c7db68
 languageName: node
 linkType: hard

"openurl@npm:1.1.1":
 version: 1.1.1
 resolution: "openurl@npm:1.1.1"
 checksum: c90f2f065bc5950f1402aff67a3ce4b5fb0e4475cb07b5ff84247686f7436fbc5bc2d0e38bda4ebc9cf8aea866788424e07f25a68f7e97502d412527964351a9
 languageName: node
 linkType: hard

"opn@npm:5.3.0":
 version: 5.3.0
 resolution: "opn@npm:5.3.0"
 dependencies:
  is-wsl: ^1.1.0
 checksum: 7f8620c47a213c1e0ddea97a238be9cc35df99480bc43f165165e06c03867fdeea352b455af585ba7a7a788c0c5c934d04926d94ae54dddff30e7e4290b488bc
 languageName: node
 linkType: hard

"p-limit@npm:^3.0.2":
 version: 3.1.0
 resolution: "p-limit@npm:3.1.0"
 dependencies:
  yocto-queue: ^0.1.0
 checksum: 7c3690c4dbf62ef625671e20b7bdf1cbc9534e83352a2780f165b0d3ceba21907e77ad63401708145ca4e25bfc51636588d89a8c0aeb715e6c37d1c066430360
 languageName: node
 linkType: hard

"p-locate@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.0
 resolution: "p-locate@npm:5.0.0"
 dependencies:
  p-limit: ^3.0.2
 checksum: 1623088f36cf1cbca58e9b61c4e62bf0c60a07af5ae1ca99a720837356b5b6c5ba3eb1b2127e47a06865fee59dd0453cad7cc844cda9d5a62ac1a5a51b7c86d3
 languageName: node
 linkType: hard

"p-map@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "p-map@npm:4.0.0"
 dependencies:
  aggregate-error: ^3.0.0
 checksum: cb0ab21ec0f32ddffd31dfc250e3afa61e103ef43d957cc45497afe37513634589316de4eb88abdfd969fe6410c22c0b93ab24328833b8eb1ccc087fc0442a1c
 languageName: node
 linkType: hard

"parent-module@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.1
 resolution: "parent-module@npm:1.0.1"
 dependencies:
  callsites: ^3.0.0
 checksum: 6ba8b255145cae9470cf5551eb74be2d22281587af787a2626683a6c20fbb464978784661478dd2a3f1dad74d1e802d403e1b03c1a31fab310259eec8ac560ff
 languageName: node
 linkType: hard

"parent-module@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "parent-module@npm:2.0.0"
 dependencies:
  callsites: ^3.1.0
 checksum: f131f13d687a938556a01033561fb1b274b39921eb4425c7a691f0d91dcfbe9b19759c2b8d425a3ee7c8a46874e57fa418a690643880c3c7c56827aba12f78dd
 languageName: node
 linkType: hard

"parse-json@npm:^5.0.0":
 version: 5.2.0
 resolution: "parse-json@npm:5.2.0"
 dependencies:
  "@babel/code-frame": ^7.0.0
  error-ex: ^1.3.1
  json-parse-even-better-errors: ^2.3.0
  lines-and-columns: ^1.1.6
 checksum: 62085b17d64da57f40f6afc2ac1f4d95def18c4323577e1eced571db75d9ab59b297d1d10582920f84b15985cbfc6b6d450ccbf317644cfa176f3ed982ad87e2
 languageName: node
 linkType: hard

"parseurl@npm:~1.3.2":
 version: 1.3.3
 resolution: "parseurl@npm:1.3.3"
 checksum: 407cee8e0a3a4c5cd472559bca8b6a45b82c124e9a4703302326e9ab60fc1081442ada4e02628efef1eb16197ddc7f8822f5a91fd7d7c86b51f530aedb17dfa2
 languageName: node
 linkType: hard

"path-exists@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "path-exists@npm:4.0.0"
 checksum: 505807199dfb7c50737b057dd8d351b82c033029ab94cb10a657609e00c1bc53b951cfdbccab8de04c5584d5eff31128ce6afd3db79281874a5ef2adbba55ed1
 languageName: node
 linkType: hard

"path-is-absolute@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.1
 resolution: "path-is-absolute@npm:1.0.1"
 checksum: 060840f92cf8effa293bcc1bea81281bd7d363731d214cbe5c227df207c34cd727430f70c6037b5159c8a870b9157cba65e775446b0ab06fd5ecc7e54615a3b8
 languageName: node
 linkType: hard

"path-key@npm:^3.1.0":
 version: 3.1.1
 resolution: "path-key@npm:3.1.1"
 checksum: 55cd7a9dd4b343412a8386a743f9c746ef196e57c823d90ca3ab917f90ab9f13dd0ded27252ba49dbdfcab2b091d998bc446f6220cd3cea65db407502a740020
 languageName: node
 linkType: hard

"path-parse@npm:^1.0.7":
 version: 1.0.7
 resolution: "path-parse@npm:1.0.7"
 checksum: 49abf3d81115642938a8700ec580da6e830dde670be21893c62f4e10bd7dd4c3742ddc603fe24f898cba7eb0c6bc1777f8d9ac14185d34540c6d4d80cd9cae8a
 languageName: node
 linkType: hard

"path-to-regexp@npm:^6.2.1":
 version: 6.2.1
 resolution: "path-to-regexp@npm:6.2.1"
 checksum: f0227af8284ea13300f4293ba111e3635142f976d4197f14d5ad1f124aebd9118783dd2e5f1fe16f7273743cc3dbeddfb7493f237bb27c10fdae07020cc9b698
 languageName: node
 linkType: hard

"path-type@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "path-type@npm:4.0.0"
 checksum: 5b1e2daa247062061325b8fdbfd1fb56dde0a448fb1455453276ea18c60685bdad23a445dc148cf87bc216be1573357509b7d4060494a6fd768c7efad833ee45
 languageName: node
 linkType: hard

"picomatch@npm:^2.0.4, picomatch@npm:^2.2.1, picomatch@npm:^2.3.1":
 version: 2.3.1
 resolution: "picomatch@npm:2.3.1"
 checksum: 050c865ce81119c4822c45d3c84f1ced46f93a0126febae20737bd05ca20589c564d6e9226977df859ed5e03dc73f02584a2b0faad36e896936238238b0446cf
 languageName: node
 linkType: hard

"pify@npm:^2.3.0":
 version: 2.3.0
 resolution: "pify@npm:2.3.0"
 checksum: 9503aaeaf4577acc58642ad1d25c45c6d90288596238fb68f82811c08104c800e5a7870398e9f015d82b44ecbcbef3dc3d4251a1cbb582f6e5959fe09884b2ba
 languageName: node
 linkType: hard

"please-upgrade-node@npm:^3.2.0":
 version: 3.2.0
 resolution: "please-upgrade-node@npm:3.2.0"
 dependencies:
  semver-compare: ^1.0.0
 checksum: d87c41581a2a022fbe25965a97006238cd9b8cbbf49b39f78d262548149a9d30bd2bdf35fec3d810e0001e630cd46ef13c7e19c389dea8de7e64db271a2381bb
 languageName: node
 linkType: hard

"portscanner@npm:2.2.0":
 version: 2.2.0
 resolution: "portscanner@npm:2.2.0"
 dependencies:
  async: ^2.6.0
  is-number-like: ^1.0.3
 checksum: 5ca0b5bab4797327607a2979251057e476b2caf26dd17c7d628d059bd8962c23803a2b12ff2a72fca207dfb10563b158b915f6c38bc8319a4f351323266786c7
 languageName: node
 linkType: hard

"pretty@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "pretty@npm:2.0.0"
 dependencies:
  condense-newlines: ^0.2.1
  extend-shallow: ^2.0.1
  js-beautify: ^1.6.12
 checksum: 9c41ae0559195af2fb2496d84c6f442843e045d269d4008a6dd336f8372d7481395ed5ab23e5711b6172682c27cb0542e1ab3ca11b38da48f1109c0b701d0ef9
 languageName: node
 linkType: hard

"promise-inflight@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "promise-inflight@npm:1.0.1"
 checksum: 22749483091d2c594261517f4f80e05226d4d5ecc1fc917e1886929da56e22b5718b7f2a75f3807e7a7d471bc3be2907fe92e6e8f373ddf5c64bae35b5af3981
 languageName: node
 linkType: hard

"promise-retry@npm:^2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "promise-retry@npm:2.0.1"
 dependencies:
  err-code: ^2.0.2
  retry: ^0.12.0
 checksum: f96a3f6d90b92b568a26f71e966cbbc0f63ab85ea6ff6c81284dc869b41510e6cdef99b6b65f9030f0db422bf7c96652a3fff9f2e8fb4a0f069d8f4430359429
 languageName: node
 linkType: hard

"promise@npm:^7.0.1":
 version: 7.3.1
 resolution: "promise@npm:7.3.1"
 dependencies:
  asap: ~2.0.3
 checksum: 475bb069130179fbd27ed2ab45f26d8862376a137a57314cf53310bdd85cc986a826fd585829be97ebc0aaf10e9d8e68be1bfe5a4a0364144b1f9eedfa940cf1
 languageName: node
 linkType: hard

"proto-list@npm:~1.2.1":
 version: 1.2.4
 resolution: "proto-list@npm:1.2.4"
 checksum: 4d4826e1713cbfa0f15124ab0ae494c91b597a3c458670c9714c36e8baddf5a6aad22842776f2f5b137f259c8533e741771445eb8df82e861eea37a6eaba03f7
 languageName: node
 linkType: hard

"prr@npm:~1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "prr@npm:1.0.1"
 checksum: 3bca2db0479fd38f8c4c9439139b0c42dcaadcc2fbb7bb8e0e6afaa1383457f1d19aea9e5f961d5b080f1cfc05bfa1fe9e45c97a1d3fd6d421950a73d3108381
 languageName: node
 linkType: hard

"pseudomap@npm:^1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "pseudomap@npm:1.0.2"
 checksum: 856c0aae0ff2ad60881168334448e898ad7a0e45fe7386d114b150084254c01e200c957cf378378025df4e052c7890c5bd933939b0e0d2ecfcc1dc2f0b2991f5
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-attrs@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "pug-attrs@npm:3.0.0"
 dependencies:
  constantinople: ^4.0.1
  js-stringify: ^1.0.2
  pug-runtime: ^3.0.0
 checksum: 2ca2d34de3065239f01f0fc3c0e104c17f7a7105684d088bb71df623005a45f40a2301e65f49ec4581bb31794c74e691862643d4e34062d1509e92fa56a15aa5
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-code-gen@npm:^3.0.2":
 version: 3.0.2
 resolution: "pug-code-gen@npm:3.0.2"
 dependencies:
  constantinople: ^4.0.1
  doctypes: ^1.1.0
  js-stringify: ^1.0.2
  pug-attrs: ^3.0.0
  pug-error: ^2.0.0
  pug-runtime: ^3.0.0
  void-elements: ^3.1.0
  with: ^7.0.0
 checksum: 1644d3a4d673392794248749eb146299704639a8197746454b7d03b240b83ee102f25b76d203381501e283be3927ab01eb3f4563ff51c45a478de1f3435a400d
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-error@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "pug-error@npm:2.0.0"
 checksum: c5372d018c897c1d6a141dd803c50957feecfda1f3d84a6adc6149801315d6c7f8c28b05f3e186d98d774fc9718699d1e1caa675630dd3c4453f8c5ec4e4a986
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-filters@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "pug-filters@npm:4.0.0"
 dependencies:
  constantinople: ^4.0.1
  jstransformer: 1.0.0
  pug-error: ^2.0.0
  pug-walk: ^2.0.0
  resolve: ^1.15.1
 checksum: 44eb3273195e3f42f034ad81109452236377780557eaf5a28db6e478f297675e19b8598cca9de65a0ba9c1d57e2ca2a93e332f0ab4be79dc5dd042375228cdff
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-lexer@npm:^5.0.1":
 version: 5.0.1
 resolution: "pug-lexer@npm:5.0.1"
 dependencies:
  character-parser: ^2.2.0
  is-expression: ^4.0.0
  pug-error: ^2.0.0
 checksum: afdd2f43f2c3ba96001a7b734c0c3bc745eb5d7dd68c787c2690c606d34573ca46ba807e4b4c7e70db9b4556fb938625dbb9c25b79cdb8857868e6deb2574d3e
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-linker@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "pug-linker@npm:4.0.0"
 dependencies:
  pug-error: ^2.0.0
  pug-walk: ^2.0.0
 checksum: 7433aa65181cd5b7bc631ab5f14baae7496fd8da98608cbd55bbea9bc72fe69a863e72026781a9fe76ab429d7037465b942145455420ee1178e2875ec87a1e12
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-load@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "pug-load@npm:3.0.0"
 dependencies:
  object-assign: ^4.1.1
  pug-walk: ^2.0.0
 checksum: 1800ec51994c92338401bcf79bbfa0d5ef9aa312bc415c2618263d6c04d1d7c5be5ac4a333c47a0eaa823f6231b4ade1a1c40f5784b99eb576d25853597bff2f
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-parser@npm:^6.0.0":
 version: 6.0.0
 resolution: "pug-parser@npm:6.0.0"
 dependencies:
  pug-error: ^2.0.0
  token-stream: 1.0.0
 checksum: a6954d1383601233ec9d58e8fb22339f4809cf938272db16c551d8574566f388af3bf5560ec95ad5e23902bc358e6fa857409e840de4ed1ff5120a1dd6892cca
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-runtime@npm:^3.0.0, pug-runtime@npm:^3.0.1":
 version: 3.0.1
 resolution: "pug-runtime@npm:3.0.1"
 checksum: 48a71b587caa08a5bccf9c1164206a34067edc1d13c2164bebad2dc562b529317578f889a0c41f0e16ddab3853c599696ff29a085f2d4554b783228f0002c41b
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-strip-comments@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "pug-strip-comments@npm:2.0.0"
 dependencies:
  pug-error: ^2.0.0
 checksum: 2cfcbf506c14bb3e64204a1d93f12ca61658d2540475b0f0911c35531ad28421e8d1e73a646d841d58cfa2c20f8593c52e492dfe5b6bec968e20b614e4dea1e4
 languageName: node
 linkType: hard

"pug-walk@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "pug-walk@npm:2.0.0"
 checksum: bee64e133b711e1ed58022c0869b59e62f9f3ebb7084293857f074120b3cb588e7b8f74c4566426bf2b26dc1ec176ca6b64a2d1e53782f3fbbe039c5d4816638
 languageName: node
 linkType: hard

"pug@npm:^3.0.2":
 version: 3.0.2
 resolution: "pug@npm:3.0.2"
 dependencies:
  pug-code-gen: ^3.0.2
  pug-filters: ^4.0.0
  pug-lexer: ^5.0.1
  pug-linker: ^4.0.0
  pug-load: ^3.0.0
  pug-parser: ^6.0.0
  pug-runtime: ^3.0.1
  pug-strip-comments: ^2.0.0
 checksum: 3e1a3d48897c0c7dedd4f959ce8afaf6417a63756b149e1b5382bef16de5792ec7c7ae6a7d41641059cb149520f20b0d1ecf57014c0661526e96f0bad88541e5
 languageName: node
 linkType: hard

"qs@npm:6.2.3":
 version: 6.2.3
 resolution: "qs@npm:6.2.3"
 checksum: 6a5d982963471bfd3ddf7bb41b2b00862ae47ef320ef6b4ad9b20c47cd6c5079e56e946bcd9105e4349a625552a1de10741fee3b9bfa39ca99b230a95f6a9780
 languageName: node
 linkType: hard

"queue-microtask@npm:^1.2.2":
 version: 1.2.3
 resolution: "queue-microtask@npm:1.2.3"
 checksum: b676f8c040cdc5b12723ad2f91414d267605b26419d5c821ff03befa817ddd10e238d22b25d604920340fd73efd8ba795465a0377c4adf45a4a41e4234e42dc4
 languageName: node
 linkType: hard

"range-parser@npm:~1.2.0":
 version: 1.2.1
 resolution: "range-parser@npm:1.2.1"
 checksum: 0a268d4fea508661cf5743dfe3d5f47ce214fd6b7dec1de0da4d669dd4ef3d2144468ebe4179049eff253d9d27e719c88dae55be64f954e80135a0cada804ec9
 languageName: node
 linkType: hard

"raw-body@npm:^2.3.2":
 version: 2.5.1
 resolution: "raw-body@npm:2.5.1"
 dependencies:
  bytes: 3.1.2
  http-errors: 2.0.0
  iconv-lite: 0.4.24
  unpipe: 1.0.0
 checksum: 5362adff1575d691bb3f75998803a0ffed8c64eabeaa06e54b4ada25a0cd1b2ae7f4f5ec46565d1bec337e08b5ac90c76eaa0758de6f72a633f025d754dec29e
 languageName: node
 linkType: hard

"readable-stream@npm:^3.6.0":
 version: 3.6.2
 resolution: "readable-stream@npm:3.6.2"
 dependencies:
  inherits: ^2.0.3
  string_decoder: ^1.1.1
  util-deprecate: ^1.0.1
 checksum: bdcbe6c22e846b6af075e32cf8f4751c2576238c5043169a1c221c92ee2878458a816a4ea33f4c67623c0b6827c8a400409bfb3cf0bf3381392d0b1dfb52ac8d
 languageName: node
 linkType: hard

"readdirp@npm:~3.6.0":
 version: 3.6.0
 resolution: "readdirp@npm:3.6.0"
 dependencies:
  picomatch: ^2.2.1
 checksum: 1ced032e6e45670b6d7352d71d21ce7edf7b9b928494dcaba6f11fba63180d9da6cd7061ebc34175ffda6ff529f481818c962952004d273178acd70f7059b320
 languageName: node
 linkType: hard

"recursive-copy@npm:^2.0.14":
 version: 2.0.14
 resolution: "recursive-copy@npm:2.0.14"
 dependencies:
  errno: ^0.1.2
  graceful-fs: ^4.1.4
  junk: ^1.0.1
  maximatch: ^0.1.0
  mkdirp: ^0.5.1
  pify: ^2.3.0
  promise: ^7.0.1
  rimraf: ^2.7.1
  slash: ^1.0.0
 checksum: f64694e366a3b7d7900d2a723fb4c1549460119dec1911d29e443a981ad82042d911ab15066ebf4b1f2a419007de5c0fd6ef520ce865d70afaf465542f520adc
 languageName: node
 linkType: hard

"repeat-string@npm:^1.6.1":
 version: 1.6.1
 resolution: "repeat-string@npm:1.6.1"
 checksum: 1b809fc6db97decdc68f5b12c4d1a671c8e3f65ec4a40c238bc5200e44e85bcc52a54f78268ab9c29fcf5fe4f1343e805420056d1f30fa9a9ee4c2d93e3cc6c0
 languageName: node
 linkType: hard

"require-directory@npm:^2.1.1":
 version: 2.1.1
 resolution: "require-directory@npm:2.1.1"
 checksum: fb47e70bf0001fdeabdc0429d431863e9475e7e43ea5f94ad86503d918423c1543361cc5166d713eaa7029dd7a3d34775af04764bebff99ef413111a5af18c80
 languageName: node
 linkType: hard

"requires-port@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "requires-port@npm:1.0.0"
 checksum: eee0e303adffb69be55d1a214e415cf42b7441ae858c76dfc5353148644f6fd6e698926fc4643f510d5c126d12a705e7c8ed7e38061113bdf37547ab356797ff
 languageName: node
 linkType: hard

"resolve-from@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "resolve-from@npm:4.0.0"
 checksum: f4ba0b8494846a5066328ad33ef8ac173801a51739eb4d63408c847da9a2e1c1de1e6cbbf72699211f3d13f8fc1325648b169bd15eb7da35688e30a5fb0e4a7f
 languageName: node
 linkType: hard

"resolve-from@npm:^5.0.0":
 version: 5.0.0
 resolution: "resolve-from@npm:5.0.0"
 checksum: 4ceeb9113e1b1372d0cd969f3468fa042daa1dd9527b1b6bb88acb6ab55d8b9cd65dbf18819f9f9ddf0db804990901dcdaade80a215e7b2c23daae38e64f5bdf
 languageName: node
 linkType: hard

"resolve-global@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "resolve-global@npm:1.0.0"
 dependencies:
  global-dirs: ^0.1.1
 checksum: c4e11d33e84bde7516b824503ffbe4b6cce863d5ce485680fd3db997b7c64da1df98321b1fd0703b58be8bc9bc83bc96bd83043f96194386b45eb47229efb6b6
 languageName: node
 linkType: hard

"resolve@npm:^1.15.1":
 version: 1.22.1
 resolution: "resolve@npm:1.22.1"
 dependencies:
  is-core-module: ^2.9.0
  path-parse: ^1.0.7
  supports-preserve-symlinks-flag: ^1.0.0
 bin:
  resolve: bin/resolve
 checksum: 07af5fc1e81aa1d866cbc9e9460fbb67318a10fa3c4deadc35c3ad8a898ee9a71a86a65e4755ac3195e0ea0cfbe201eb323ebe655ce90526fd61917313a34e4e
 languageName: node
 linkType: hard

"resolve@patch:resolve@^1.15.1#~builtin<compat/resolve>":
 version: 1.22.1
 resolution: "resolve@patch:resolve@npm%3A1.22.1#~builtin<compat/resolve>::version=1.22.1&hash=c3c19d"
 dependencies:
  is-core-module: ^2.9.0
  path-parse: ^1.0.7
  supports-preserve-symlinks-flag: ^1.0.0
 bin:
  resolve: bin/resolve
 checksum: 5656f4d0bedcf8eb52685c1abdf8fbe73a1603bb1160a24d716e27a57f6cecbe2432ff9c89c2bd57542c3a7b9d14b1882b73bfe2e9d7849c9a4c0b8b39f02b8b
 languageName: node
 linkType: hard

"resp-modifier@npm:6.0.2":
 version: 6.0.2
 resolution: "resp-modifier@npm:6.0.2"
 dependencies:
  debug: ^2.2.0
  minimatch: ^3.0.2
 checksum: b8403e16e8489723f87c8ca35288a0c688479b64ec5d1829ec74ccf63fa93ae55e0cb02db2ccd75a3c7c7edb9e024e9b8a3810a30c9f5398bb97f745031d22c0
 languageName: node
 linkType: hard

"retry@npm:^0.12.0":
 version: 0.12.0
 resolution: "retry@npm:0.12.0"
 checksum: 623bd7d2e5119467ba66202d733ec3c2e2e26568074923bc0585b6b99db14f357e79bdedb63cab56cec47491c4a0da7e6021a7465ca6dc4f481d3898fdd3158c
 languageName: node
 linkType: hard

"reusify@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.4
 resolution: "reusify@npm:1.0.4"
 checksum: c3076ebcc22a6bc252cb0b9c77561795256c22b757f40c0d8110b1300723f15ec0fc8685e8d4ea6d7666f36c79ccc793b1939c748bf36f18f542744a4e379fcc
 languageName: node
 linkType: hard

"rimraf@npm:^2.7.1":
 version: 2.7.1
 resolution: "rimraf@npm:2.7.1"
 dependencies:
  glob: ^7.1.3
 bin:
  rimraf: ./bin.js
 checksum: cdc7f6eacb17927f2a075117a823e1c5951792c6498ebcce81ca8203454a811d4cf8900314154d3259bb8f0b42ab17f67396a8694a54cae3283326e57ad250cd
 languageName: node
 linkType: hard

"rimraf@npm:^3.0.2":
 version: 3.0.2
 resolution: "rimraf@npm:3.0.2"
 dependencies:
  glob: ^7.1.3
 bin:
  rimraf: bin.js
 checksum: 87f4164e396f0171b0a3386cc1877a817f572148ee13a7e113b238e48e8a9f2f31d009a92ec38a591ff1567d9662c6b67fd8818a2dbbaed74bc26a87a2a4a9a0
 languageName: node
 linkType: hard

"run-parallel@npm:^1.1.9":
 version: 1.2.0
 resolution: "run-parallel@npm:1.2.0"
 dependencies:
  queue-microtask: ^1.2.2
 checksum: cb4f97ad25a75ebc11a8ef4e33bb962f8af8516bb2001082ceabd8902e15b98f4b84b4f8a9b222e5d57fc3bd1379c483886ed4619367a7680dad65316993021d
 languageName: node
 linkType: hard

"rx@npm:4.1.0":
 version: 4.1.0
 resolution: "rx@npm:4.1.0"
 checksum: 64edd278f2e32361bdbaa44bd503e2d1caf1331cece2db87852925b4f58f407563d879ce9df0ac2a593b4588c552437e18bbd53ea361f0b3f2f274a7a5cc4c21
 languageName: node
 linkType: hard

"rxjs@npm:^5.5.6":
 version: 5.5.12
 resolution: "rxjs@npm:5.5.12"
 dependencies:
  symbol-observable: 1.0.1
 checksum: 3c2522402b913c3aa04514cd34e1b290b2a781a2fd6b0e92ac2746eee411aacc1c335716b51b83869075b077df4a6b973831cb54d40d528b42f8f8ad26ffb77c
 languageName: node
 linkType: hard

"safe-buffer@npm:~5.2.0":
 version: 5.2.1
 resolution: "safe-buffer@npm:5.2.1"
 checksum: b99c4b41fdd67a6aaf280fcd05e9ffb0813654894223afb78a31f14a19ad220bba8aba1cb14eddce1fcfb037155fe6de4e861784eb434f7d11ed58d1e70dd491
 languageName: node
 linkType: hard

"safer-buffer@npm:>= 2.1.2 < 3, safer-buffer@npm:>= 2.1.2 < 3.0.0":
 version: 2.1.2
 resolution: "safer-buffer@npm:2.1.2"
 checksum: cab8f25ae6f1434abee8d80023d7e72b598cf1327164ddab31003c51215526801e40b66c5e65d658a0af1e9d6478cadcb4c745f4bd6751f97d8644786c0978b0
 languageName: node
 linkType: hard

"section-matter@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "section-matter@npm:1.0.0"
 dependencies:
  extend-shallow: ^2.0.1
  kind-of: ^6.0.0
 checksum: 3cc4131705493b2955729b075dcf562359bba66183debb0332752dc9cad35616f6da7a23e42b6cab45cd2e4bb5cda113e9e84c8f05aee77adb6b0289a0229101
 languageName: node
 linkType: hard

"semver-compare@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "semver-compare@npm:1.0.0"
 checksum: dd1d7e2909744cf2cf71864ac718efc990297f9de2913b68e41a214319e70174b1d1793ac16e31183b128c2b9812541300cb324db8168e6cf6b570703b171c68
 languageName: node
 linkType: hard

"semver@npm:^5.6.0":
 version: 5.7.1
 resolution: "semver@npm:5.7.1"
 bin:
  semver: ./bin/semver
 checksum: 57fd0acfd0bac382ee87cd52cd0aaa5af086a7dc8d60379dfe65fea491fb2489b6016400813930ecd61fd0952dae75c115287a1b16c234b1550887117744dfaf
 languageName: node
 linkType: hard

"semver@npm:^6.0.0":
 version: 6.3.0
 resolution: "semver@npm:6.3.0"
 bin:
  semver: ./bin/semver.js
 checksum: 1b26ecf6db9e8292dd90df4e781d91875c0dcc1b1909e70f5d12959a23c7eebb8f01ea581c00783bbee72ceeaad9505797c381756326073850dc36ed284b21b9
 languageName: node
 linkType: hard

"semver@npm:^7.3.5, semver@npm:^7.3.7":
 version: 7.3.8
 resolution: "semver@npm:7.3.8"
 dependencies:
  lru-cache: ^6.0.0
 bin:
  semver: bin/semver.js
 checksum: ba9c7cbbf2b7884696523450a61fee1a09930d888b7a8d7579025ad93d459b2d1949ee5bbfeb188b2be5f4ac163544c5e98491ad6152df34154feebc2cc337c1
 languageName: node
 linkType: hard

"send@npm:0.16.2":
 version: 0.16.2
 resolution: "send@npm:0.16.2"
 dependencies:
  debug: 2.6.9
  depd: ~1.1.2
  destroy: ~1.0.4
  encodeurl: ~1.0.2
  escape-html: ~1.0.3
  etag: ~1.8.1
  fresh: 0.5.2
  http-errors: ~1.6.2
  mime: 1.4.1
  ms: 2.0.0
  on-finished: ~2.3.0
  range-parser: ~1.2.0
  statuses: ~1.4.0
 checksum: 54775ccc7ecc1ab5e7c8dd7576ce186d74c19f3adad70f0b583abb0ec33fbd6c13d59181fe2054bc21425814f23bad36120d78a99e1e86734b1f3694800700cf
 languageName: node
 linkType: hard

"serve-index@npm:1.9.1":
 version: 1.9.1
 resolution: "serve-index@npm:1.9.1"
 dependencies:
  accepts: ~1.3.4
  batch: 0.6.1
  debug: 2.6.9
  escape-html: ~1.0.3
  http-errors: ~1.6.2
  mime-types: ~2.1.17
  parseurl: ~1.3.2
 checksum: e2647ce13379485b98a53ba2ea3fbad4d44b57540d00663b02b976e426e6194d62ac465c0d862cb7057f65e0de8ab8a684aa095427a4b8612412eca0d300d22f
 languageName: node
 linkType: hard

"serve-static@npm:1.13.2":
 version: 1.13.2
 resolution: "serve-static@npm:1.13.2"
 dependencies:
  encodeurl: ~1.0.2
  escape-html: ~1.0.3
  parseurl: ~1.3.2
  send: 0.16.2
 checksum: 19244f8744984205dc0d9c1f6327d4d13dd691401b9619096c71260c9cb0b8173328b5de1558336bf57884864a15f23949e22924f388a4813604fd768de9fd55
 languageName: node
 linkType: hard

"server-destroy@npm:1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "server-destroy@npm:1.0.1"
 checksum: cbc19d4f92d25a0a34430c6a09faccbea77d1a69563560eefe883feb67c14c3fb3a1c5af1affae0e82d537886ea0f91d317e39e46b5d6425de3acf57a3ab13e3
 languageName: node
 linkType: hard

"set-blocking@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "set-blocking@npm:2.0.0"
 checksum: 6e65a05f7cf7ebdf8b7c75b101e18c0b7e3dff4940d480efed8aad3a36a4005140b660fa1d804cb8bce911cac290441dc728084a30504d3516ac2ff7ad607b02
 languageName: node
 linkType: hard

"setprototypeof@npm:1.1.0":
 version: 1.1.0
 resolution: "setprototypeof@npm:1.1.0"
 checksum: 27cb44304d6c9e1a23bc6c706af4acaae1a7aa1054d4ec13c05f01a99fd4887109a83a8042b67ad90dbfcd100d43efc171ee036eb080667172079213242ca36e
 languageName: node
 linkType: hard

"setprototypeof@npm:1.2.0":
 version: 1.2.0
 resolution: "setprototypeof@npm:1.2.0"
 checksum: be18cbbf70e7d8097c97f713a2e76edf84e87299b40d085c6bf8b65314e994cc15e2e317727342fa6996e38e1f52c59720b53fe621e2eb593a6847bf0356db89
 languageName: node
 linkType: hard

"shebang-command@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "shebang-command@npm:2.0.0"
 dependencies:
  shebang-regex: ^3.0.0
 checksum: 6b52fe87271c12968f6a054e60f6bde5f0f3d2db483a1e5c3e12d657c488a15474121a1d55cd958f6df026a54374ec38a4a963988c213b7570e1d51575cea7fa
 languageName: node
 linkType: hard

"shebang-regex@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "shebang-regex@npm:3.0.0"
 checksum: 1a2bcae50de99034fcd92ad4212d8e01eedf52c7ec7830eedcf886622804fe36884278f2be8be0ea5fde3fd1c23911643a4e0f726c8685b61871c8908af01222
 languageName: node
 linkType: hard

"sigmund@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "sigmund@npm:1.0.1"
 checksum: 793f81f8083ad75ff3903ffd93cf35be8d797e872822cf880aea27ce6db522b508d93ea52ae292bccf357ce34dd5c7faa544cc51c2216e70bbf5fcf09b62707c
 languageName: node
 linkType: hard

"signal-exit@npm:^3.0.2, signal-exit@npm:^3.0.7":
 version: 3.0.7
 resolution: "signal-exit@npm:3.0.7"
 checksum: a2f098f247adc367dffc27845853e9959b9e88b01cb301658cfe4194352d8d2bb32e18467c786a7fe15f1d44b233ea35633d076d5e737870b7139949d1ab6318
 languageName: node
 linkType: hard

"slash@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "slash@npm:1.0.0"
 checksum: 4b6e21b1fba6184a7e2efb1dd173f692d8a845584c1bbf9dc818ff86f5a52fc91b413008223d17cc684604ee8bb9263a420b1182027ad9762e35388434918860
 languageName: node
 linkType: hard

"slugify@npm:^1.6.5":
 version: 1.6.5
 resolution: "slugify@npm:1.6.5"
 checksum: a955a1b600201030f4c1daa9bb74a17d4402a0693fc40978bbd17e44e64fd72dad3bac4037422aa8aed55b5170edd57f3f4cd8f59ba331f5cf0f10f1a7795609
 languageName: node
 linkType: hard

"smart-buffer@npm:^4.2.0":
 version: 4.2.0
 resolution: "smart-buffer@npm:4.2.0"
 checksum: b5167a7142c1da704c0e3af85c402002b597081dd9575031a90b4f229ca5678e9a36e8a374f1814c8156a725d17008ae3bde63b92f9cfd132526379e580bec8b
 languageName: node
 linkType: hard

"socket.io-adapter@npm:~2.4.0":
 version: 2.4.0
 resolution: "socket.io-adapter@npm:2.4.0"
 checksum: a84639946dce13547b95f6e09fe167cdcd5d80941afc2e46790cc23384e0fd3c901e690ecc9bdd600939ce6292261ee15094a0b486f797ed621cfc8783d87a0c
 languageName: node
 linkType: hard

"socket.io-client@npm:^4.4.1":
 version: 4.5.3
 resolution: "socket.io-client@npm:4.5.3"
 dependencies:
  "@socket.io/component-emitter": ~3.1.0
  debug: ~4.3.2
  engine.io-client: ~6.2.3
  socket.io-parser: ~4.2.0
 checksum: ebd2dbddece9e8b5926e8f20ed3d0620bdb07de70ece8fb6fa786690f543f420e2ea784a37e46ac470af3cc11f0199d9ecabd8f30eaf63c80974c3eaa7e8a9b0
 languageName: node
 linkType: hard

"socket.io-parser@npm:~4.2.0":
 version: 4.2.1
 resolution: "socket.io-parser@npm:4.2.1"
 dependencies:
  "@socket.io/component-emitter": ~3.1.0
  debug: ~4.3.1
 checksum: 2582202f22538d7e6b4436991378cb4cea3b2f8219cda24923ae35afd291ab5ad6120e7d093e41738256b6c6ad10c667dd25753c2d9a2340fead04e9286f152d
 languageName: node
 linkType: hard

"socket.io@npm:^4.4.1":
 version: 4.5.3
 resolution: "socket.io@npm:4.5.3"
 dependencies:
  accepts: ~1.3.4
  base64id: ~2.0.0
  debug: ~4.3.2
  engine.io: ~6.2.0
  socket.io-adapter: ~2.4.0
  socket.io-parser: ~4.2.0
 checksum: 2a7e4c64bbebb444d211bc66fb8356c14dd0fd4138d31e1781db03fa5a731a3abb7b305fa32cb6c7b57e5ac788601583aad14bea6ff9b8c4ca7b74118ba55f66
 languageName: node
 linkType: hard

"socks-proxy-agent@npm:^7.0.0":
 version: 7.0.0
 resolution: "socks-proxy-agent@npm:7.0.0"
 dependencies:
  agent-base: ^6.0.2
  debug: ^4.3.3
  socks: ^2.6.2
 checksum: 720554370154cbc979e2e9ce6a6ec6ced205d02757d8f5d93fe95adae454fc187a5cbfc6b022afab850a5ce9b4c7d73e0f98e381879cf45f66317a4895953846
 languageName: node
 linkType: hard

"socks@npm:^2.6.2":
 version: 2.7.1
 resolution: "socks@npm:2.7.1"
 dependencies:
  ip: ^2.0.0
  smart-buffer: ^4.2.0
 checksum: 259d9e3e8e1c9809a7f5c32238c3d4d2a36b39b83851d0f573bfde5f21c4b1288417ce1af06af1452569cd1eb0841169afd4998f0e04ba04656f6b7f0e46d748
 languageName: node
 linkType: hard

"source-map@npm:^0.6.1":
 version: 0.6.1
 resolution: "source-map@npm:0.6.1"
 checksum: 59ce8640cf3f3124f64ac289012c2b8bd377c238e316fb323ea22fbfe83da07d81e000071d7242cad7a23cd91c7de98e4df8830ec3f133cb6133a5f6e9f67bc2
 languageName: node
 linkType: hard

"sprintf-js@npm:~1.0.2":
 version: 1.0.3
 resolution: "sprintf-js@npm:1.0.3"
 checksum: 19d79aec211f09b99ec3099b5b2ae2f6e9cdefe50bc91ac4c69144b6d3928a640bb6ae5b3def70c2e85a2c3d9f5ec2719921e3a59d3ca3ef4b2fd1a4656a0df3
 languageName: node
 linkType: hard

"ssri@npm:^9.0.0":
 version: 9.0.1
 resolution: "ssri@npm:9.0.1"
 dependencies:
  minipass: ^3.1.1
 checksum: fb58f5e46b6923ae67b87ad5ef1c5ab6d427a17db0bead84570c2df3cd50b4ceb880ebdba2d60726588272890bae842a744e1ecce5bd2a2a582fccd5068309eb
 languageName: node
 linkType: hard

"statuses@npm:2.0.1":
 version: 2.0.1
 resolution: "statuses@npm:2.0.1"
 checksum: 18c7623fdb8f646fb213ca4051be4df7efb3484d4ab662937ca6fbef7ced9b9e12842709872eb3020cc3504b93bde88935c9f6417489627a7786f24f8031cbcb
 languageName: node
 linkType: hard

"statuses@npm:>= 1.4.0 < 2":
 version: 1.5.0
 resolution: "statuses@npm:1.5.0"
 checksum: c469b9519de16a4bb19600205cffb39ee471a5f17b82589757ca7bd40a8d92ebb6ed9f98b5a540c5d302ccbc78f15dc03cc0280dd6e00df1335568a5d5758a5c
 languageName: node
 linkType: hard

"statuses@npm:~1.3.1":
 version: 1.3.1
 resolution: "statuses@npm:1.3.1"
 checksum: da573f84ee32303ccb06f51dc1fc2ef592f4837d2d3fde8a9d1440058c6ae05805bca7cd3567c7fb9d6c4455a546ed8582a4ec647c8ceeae1654be8cd77e5a24
 languageName: node
 linkType: hard

"statuses@npm:~1.4.0":
 version: 1.4.0
 resolution: "statuses@npm:1.4.0"
 checksum: a9e7fbd3bc4859643e183101ed074c877fb70fb2d32379320713e78106360ef0d41d31598e1345390cf4a003d108edecb9607eb466bfbc31ec808c13a527434f
 languageName: node
 linkType: hard

"stream-throttle@npm:^0.1.3":
 version: 0.1.3
 resolution: "stream-throttle@npm:0.1.3"
 dependencies:
  commander: ^2.2.0
  limiter: ^1.0.5
 bin:
  throttleproxy: ./bin/throttleproxy.js
 checksum: 93d870b37266e61753c2d0c1227cf4c7bef3562b0d018291b4ccc1fe7063041a04ec165f2dcfe6f1b9dfb749fecb58abd34377b10cd793277eff3a652695831b
 languageName: node
 linkType: hard

"string-width@npm:^1.0.2 || 2 || 3 || 4, string-width@npm:^4.1.0, string-width@npm:^4.2.0, string-width@npm:^4.2.3":
 version: 4.2.3
 resolution: "string-width@npm:4.2.3"
 dependencies:
  emoji-regex: ^8.0.0
  is-fullwidth-code-point: ^3.0.0
  strip-ansi: ^6.0.1
 checksum: e52c10dc3fbfcd6c3a15f159f54a90024241d0f149cf8aed2982a2d801d2e64df0bf1dc351cf8e95c3319323f9f220c16e740b06faecd53e2462df1d2b5443fb
 languageName: node
 linkType: hard

"string_decoder@npm:^1.1.1":
 version: 1.3.0
 resolution: "string_decoder@npm:1.3.0"
 dependencies:
  safe-buffer: ~5.2.0
 checksum: 8417646695a66e73aefc4420eb3b84cc9ffd89572861fe004e6aeb13c7bc00e2f616247505d2dbbef24247c372f70268f594af7126f43548565c68c117bdeb56
 languageName: node
 linkType: hard

"strip-ansi@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.1
 resolution: "strip-ansi@npm:3.0.1"
 dependencies:
  ansi-regex: ^2.0.0
 checksum: 9b974de611ce5075c70629c00fa98c46144043db92ae17748fb780f706f7a789e9989fd10597b7c2053ae8d1513fd707816a91f1879b2f71e6ac0b6a863db465
 languageName: node
 linkType: hard

"strip-ansi@npm:^6.0.0, strip-ansi@npm:^6.0.1":
 version: 6.0.1
 resolution: "strip-ansi@npm:6.0.1"
 dependencies:
  ansi-regex: ^5.0.1
 checksum: f3cd25890aef3ba6e1a74e20896c21a46f482e93df4a06567cebf2b57edabb15133f1f94e57434e0a958d61186087b1008e89c94875d019910a213181a14fc8c
 languageName: node
 linkType: hard

"strip-bom-string@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "strip-bom-string@npm:1.0.0"
 checksum: 5635a3656d8512a2c194d6c8d5dee7ef0dde6802f7be9413b91e201981ad4132506656d9cf14137f019fd50f0269390d91c7f6a2601b1bee039a4859cfce4934
 languageName: node
 linkType: hard

"supports-color@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "supports-color@npm:2.0.0"
 checksum: 602538c5812b9006404370b5a4b885d3e2a1f6567d314f8b4a41974ffe7d08e525bf92ae0f9c7030e3b4c78e4e34ace55d6a67a74f1571bc205959f5972f88f0
 languageName: node
 linkType: hard

"supports-color@npm:^5.3.0":
 version: 5.5.0
 resolution: "supports-color@npm:5.5.0"
 dependencies:
  has-flag: ^3.0.0
 checksum: 95f6f4ba5afdf92f495b5a912d4abee8dcba766ae719b975c56c084f5004845f6f5a5f7769f52d53f40e21952a6d87411bafe34af4a01e65f9926002e38e1dac
 languageName: node
 linkType: hard

"supports-color@npm:^7.1.0":
 version: 7.2.0
 resolution: "supports-color@npm:7.2.0"
 dependencies:
  has-flag: ^4.0.0
 checksum: 3dda818de06ebbe5b9653e07842d9479f3555ebc77e9a0280caf5a14fb877ffee9ed57007c3b78f5a6324b8dbeec648d9e97a24e2ed9fdb81ddc69ea07100f4a
 languageName: node
 linkType: hard

"supports-preserve-symlinks-flag@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "supports-preserve-symlinks-flag@npm:1.0.0"
 checksum: 53b1e247e68e05db7b3808b99b892bd36fb096e6fba213a06da7fab22045e97597db425c724f2bbd6c99a3c295e1e73f3e4de78592289f38431049e1277ca0ae
 languageName: node
 linkType: hard

"symbol-observable@npm:1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "symbol-observable@npm:1.0.1"
 checksum: 8e8a4591f4ba4ec82e7c1ba6b0e695331e43572337b87fda06d183f445539f05d1ab9fe177e162c13dd74dbe1374bb96451698157d97ad417c26f7e46e7053be
 languageName: node
 linkType: hard

"tar@npm:^6.1.11, tar@npm:^6.1.2":
 version: 6.1.13
 resolution: "tar@npm:6.1.13"
 dependencies:
  chownr: ^2.0.0
  fs-minipass: ^2.0.0
  minipass: ^4.0.0
  minizlib: ^2.1.1
  mkdirp: ^1.0.3
  yallist: ^4.0.0
 checksum: 8a278bed123aa9f53549b256a36b719e317c8b96fe86a63406f3c62887f78267cea9b22dc6f7007009738509800d4a4dccc444abd71d762287c90f35b002eb1c
 languageName: node
 linkType: hard

"tfunk@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "tfunk@npm:4.0.0"
 dependencies:
  chalk: ^1.1.3
  dlv: ^1.1.3
 checksum: 91eb2880b2ba889682f4b8e3a0e7b1d2f4a637ad60479dcaa4ac726403be35a132357b1149aae7ecf6c45784d71f3d545166c50fa3d20d2e8caef45090854118
 languageName: node
 linkType: hard

"to-fast-properties@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "to-fast-properties@npm:2.0.0"
 checksum: be2de62fe58ead94e3e592680052683b1ec986c72d589e7b21e5697f8744cdbf48c266fa72f6c15932894c10187b5f54573a3bcf7da0bfd964d5caf23d436168
 languageName: node
 linkType: hard

"to-regex-range@npm:^5.0.1":
 version: 5.0.1
 resolution: "to-regex-range@npm:5.0.1"
 dependencies:
  is-number: ^7.0.0
 checksum: f76fa01b3d5be85db6a2a143e24df9f60dd047d151062d0ba3df62953f2f697b16fe5dad9b0ac6191c7efc7b1d9dcaa4b768174b7b29da89d4428e64bc0a20ed
 languageName: node
 linkType: hard

"toidentifier@npm:1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "toidentifier@npm:1.0.1"
 checksum: 952c29e2a85d7123239b5cfdd889a0dde47ab0497f0913d70588f19c53f7e0b5327c95f4651e413c74b785147f9637b17410ac8c846d5d4a20a5a33eb6dc3a45
 languageName: node
 linkType: hard

"token-stream@npm:1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "token-stream@npm:1.0.0"
 checksum: e8adb56f31b813b6157130e7fc2fe14eb60e7cbf7b746e70e8293c7e55664d8e7ad5d93d7ae3aa4cad7fcb2b0aaf59dad6f2fd4ee0269204e55af5b05bc369e2
 languageName: node
 linkType: hard

"typedarray-to-buffer@npm:^3.1.5":
 version: 3.1.5
 resolution: "typedarray-to-buffer@npm:3.1.5"
 dependencies:
  is-typedarray: ^1.0.0
 checksum: 99c11aaa8f45189fcfba6b8a4825fd684a321caa9bd7a76a27cf0c7732c174d198b99f449c52c3818107430b5f41c0ccbbfb75cb2ee3ca4a9451710986d61a60
 languageName: node
 linkType: hard

"typescript@npm:^4.6.2":
 version: 4.8.4
 resolution: "typescript@npm:4.8.4"
 bin:
  tsc: bin/tsc
  tsserver: bin/tsserver
 checksum: 3e4f061658e0c8f36c820802fa809e0fd812b85687a9a2f5430bc3d0368e37d1c9605c3ce9b39df9a05af2ece67b1d844f9f6ea8ff42819f13bcb80f85629af0
 languageName: node
 linkType: hard

"typescript@patch:typescript@^4.6.2#~builtin<compat/typescript>":
 version: 4.8.4
 resolution: "typescript@patch:typescript@npm%3A4.8.4#~builtin<compat/typescript>::version=4.8.4&hash=0102e9"
 bin:
  tsc: bin/tsc
  tsserver: bin/tsserver
 checksum: 301459fc3eb3b1a38fe91bf96d98eb55da88a9cb17b4ef80b4d105d620f4d547ba776cc27b44cc2ef58b66eda23fe0a74142feb5e79a6fb99f54fc018a696afa
 languageName: node
 linkType: hard

"ua-parser-js@npm:1.0.2":
 version: 1.0.2
 resolution: "ua-parser-js@npm:1.0.2"
 checksum: ff7f6d79a9c1a38aa85a0e751040fc7e17a0b621bda876838d14ebe55aca4e50e68da0350f181e58801c2d8a35e7db4e12473776e558910c4b7cabcec96aa3bf
 languageName: node
 linkType: hard

"uc.micro@npm:^1.0.1, uc.micro@npm:^1.0.5":
 version: 1.0.6
 resolution: "uc.micro@npm:1.0.6"
 checksum: 6898bb556319a38e9cf175e3628689347bd26fec15fc6b29fa38e0045af63075ff3fea4cf1fdba9db46c9f0cbf07f2348cd8844889dd31ebd288c29fe0d27e7a
 languageName: node
 linkType: hard

"uglify-js@npm:^3.1.4":
 version: 3.17.4
 resolution: "uglify-js@npm:3.17.4"
 bin:
  uglifyjs: bin/uglifyjs
 checksum: 7b3897df38b6fc7d7d9f4dcd658599d81aa2b1fb0d074829dd4e5290f7318dbca1f4af2f45acb833b95b1fe0ed4698662ab61b87e94328eb4c0a0d3435baf924
 languageName: node
 linkType: hard

"unique-filename@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.1
 resolution: "unique-filename@npm:2.0.1"
 dependencies:
  unique-slug: ^3.0.0
 checksum: 807acf3381aff319086b64dc7125a9a37c09c44af7620bd4f7f3247fcd5565660ac12d8b80534dcbfd067e6fe88a67e621386dd796a8af828d1337a8420a255f
 languageName: node
 linkType: hard

"unique-slug@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.0
 resolution: "unique-slug@npm:3.0.0"
 dependencies:
  imurmurhash: ^0.1.4
 checksum: 49f8d915ba7f0101801b922062ee46b7953256c93ceca74303bd8e6413ae10aa7e8216556b54dc5382895e8221d04f1efaf75f945c2e4a515b4139f77aa6640c
 languageName: node
 linkType: hard

"unique-string@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "unique-string@npm:2.0.0"
 dependencies:
  crypto-random-string: ^2.0.0
 checksum: ef68f639136bcfe040cf7e3cd7a8dff076a665288122855148a6f7134092e6ed33bf83a7f3a9185e46c98dddc445a0da6ac25612afa1a7c38b8b654d6c02498e
 languageName: node
 linkType: hard

"universalify@npm:^0.1.0":
 version: 0.1.2
 resolution: "universalify@npm:0.1.2"
 checksum: 40cdc60f6e61070fe658ca36016a8f4ec216b29bf04a55dce14e3710cc84c7448538ef4dad3728d0bfe29975ccd7bfb5f414c45e7b78883567fb31b246f02dff
 languageName: node
 linkType: hard

"universalify@npm:^2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "universalify@npm:2.0.0"
 checksum: 2406a4edf4a8830aa6813278bab1f953a8e40f2f63a37873ffa9a3bc8f9745d06cc8e88f3572cb899b7e509013f7f6fcc3e37e8a6d914167a5381d8440518c44
 languageName: node
 linkType: hard

"unpipe@npm:1.0.0, unpipe@npm:~1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "unpipe@npm:1.0.0"
 checksum: 4fa18d8d8d977c55cb09715385c203197105e10a6d220087ec819f50cb68870f02942244f1017565484237f1f8c5d3cd413631b1ae104d3096f24fdfde1b4aa2
 languageName: node
 linkType: hard

"util-deprecate@npm:^1.0.1":
 version: 1.0.2
 resolution: "util-deprecate@npm:1.0.2"
 checksum: 474acf1146cb2701fe3b074892217553dfcf9a031280919ba1b8d651a068c9b15d863b7303cb15bd00a862b498e6cf4ad7b4a08fb134edd5a6f7641681cb54a2
 languageName: node
 linkType: hard

"utils-merge@npm:1.0.1":
 version: 1.0.1
 resolution: "utils-merge@npm:1.0.1"
 checksum: c81095493225ecfc28add49c106ca4f09cdf56bc66731aa8dabc2edbbccb1e1bfe2de6a115e5c6a380d3ea166d1636410b62ef216bb07b3feb1cfde1d95d5080
 languageName: node
 linkType: hard

"vary@npm:^1":
 version: 1.1.2
 resolution: "vary@npm:1.1.2"
 checksum: ae0123222c6df65b437669d63dfa8c36cee20a504101b2fcd97b8bf76f91259c17f9f2b4d70a1e3c6bbcee7f51b28392833adb6b2770b23b01abec84e369660b
 languageName: node
 linkType: hard

"void-elements@npm:^3.1.0":
 version: 3.1.0
 resolution: "void-elements@npm:3.1.0"
 checksum: 0390f818107fa8fce55bb0a5c3f661056001c1d5a2a48c28d582d4d847347c2ab5b7f8272314cac58acf62345126b6b09bea623a185935f6b1c3bbce0dfd7f7f
 languageName: node
 linkType: hard

"vscode-languageserver-textdocument@npm:^1.0.4":
 version: 1.0.7
 resolution: "vscode-languageserver-textdocument@npm:1.0.7"
 checksum: 6018a8b2c87aeb6441419431909e9161e9659d214814193b029ca2b30d8b097d23538e4930942ef78f1440f52c57a93f7597144736b79ba1abd9f1a53c2ffbc0
 languageName: node
 linkType: hard

"vscode-uri@npm:^3.0.3":
 version: 3.0.6
 resolution: "vscode-uri@npm:3.0.6"
 checksum: 8b6a36553d089309c09f7aa2ca8dae321a1cb7ff5dcab35f0914d5155d3110722bdb6de67dcb727df15fecd83221d11bb4ab1274a9116b9ccc05b86cefe60dfc
 languageName: node
 linkType: hard

"which@npm:^2.0.1, which@npm:^2.0.2":
 version: 2.0.2
 resolution: "which@npm:2.0.2"
 dependencies:
  isexe: ^2.0.0
 bin:
  node-which: ./bin/node-which
 checksum: 1a5c563d3c1b52d5f893c8b61afe11abc3bab4afac492e8da5bde69d550de701cf9806235f20a47b5c8fa8a1d6a9135841de2596535e998027a54589000e66d1
 languageName: node
 linkType: hard

"wide-align@npm:^1.1.5":
 version: 1.1.5
 resolution: "wide-align@npm:1.1.5"
 dependencies:
  string-width: ^1.0.2 || 2 || 3 || 4
 checksum: d5fc37cd561f9daee3c80e03b92ed3e84d80dde3365a8767263d03dacfc8fa06b065ffe1df00d8c2a09f731482fcacae745abfbb478d4af36d0a891fad4834d3
 languageName: node
 linkType: hard

"with@npm:^7.0.0":
 version: 7.0.2
 resolution: "with@npm:7.0.2"
 dependencies:
  "@babel/parser": ^7.9.6
  "@babel/types": ^7.9.6
  assert-never: ^1.2.1
  babel-walk: 3.0.0-canary-5
 checksum: a00fe87b736e434bd8b9d3e62ddcd664bde7d3990a011a0f1bdeb499db0d6c28e6d2ef921dcc47650b8d436eee55459bcae8fab4ce1ed89f4926ddda407ab755
 languageName: node
 linkType: hard

"wordwrap@npm:^1.0.0":
 version: 1.0.0
 resolution: "wordwrap@npm:1.0.0"
 checksum: 2a44b2788165d0a3de71fd517d4880a8e20ea3a82c080ce46e294f0b68b69a2e49cff5f99c600e275c698a90d12c5ea32aff06c311f0db2eb3f1201f3e7b2a04
 languageName: node
 linkType: hard

"wrap-ansi@npm:^7.0.0":
 version: 7.0.0
 resolution: "wrap-ansi@npm:7.0.0"
 dependencies:
  ansi-styles: ^4.0.0
  string-width: ^4.1.0
  strip-ansi: ^6.0.0
 checksum: a790b846fd4505de962ba728a21aaeda189b8ee1c7568ca5e817d85930e06ef8d1689d49dbf0e881e8ef84436af3a88bc49115c2e2788d841ff1b8b5b51a608b
 languageName: node
 linkType: hard

"wrappy@npm:1":
 version: 1.0.2
 resolution: "wrappy@npm:1.0.2"
 checksum: 159da4805f7e84a3d003d8841557196034155008f817172d4e986bd591f74aa82aa7db55929a54222309e01079a65a92a9e6414da5a6aa4b01ee44a511ac3ee5
 languageName: node
 linkType: hard

"write-file-atomic@npm:^3.0.0":
 version: 3.0.3
 resolution: "write-file-atomic@npm:3.0.3"
 dependencies:
  imurmurhash: ^0.1.4
  is-typedarray: ^1.0.0
  signal-exit: ^3.0.2
  typedarray-to-buffer: ^3.1.5
 checksum: c55b24617cc61c3a4379f425fc62a386cc51916a9b9d993f39734d005a09d5a4bb748bc251f1304e7abd71d0a26d339996c275955f527a131b1dcded67878280
 languageName: node
 linkType: hard

"ws@npm:~8.2.3":
 version: 8.2.3
 resolution: "ws@npm:8.2.3"
 peerDependencies:
  bufferutil: ^4.0.1
  utf-8-validate: ^5.0.2
 peerDependenciesMeta:
  bufferutil:
   optional: true
  utf-8-validate:
   optional: true
 checksum: c869296ccb45f218ac6d32f8f614cd85b50a21fd434caf11646008eef92173be53490810c5c23aea31bc527902261fbfd7b062197eea341b26128d4be56a85e4
 languageName: node
 linkType: hard

"xdg-basedir@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "xdg-basedir@npm:4.0.0"
 checksum: 0073d5b59a37224ed3a5ac0dd2ec1d36f09c49f0afd769008a6e9cd3cd666bd6317bd1c7ce2eab47e1de285a286bad11a9b038196413cd753b79770361855f3c
 languageName: node
 linkType: hard

"xmlhttprequest-ssl@npm:~2.0.0":
 version: 2.0.0
 resolution: "xmlhttprequest-ssl@npm:2.0.0"
 checksum: 1e98df67f004fec15754392a131343ea92e6ab5ac4d77e842378c5c4e4fd5b6a9134b169d96842cc19422d77b1606b8df84a5685562b3b698cb68441636f827e
 languageName: node
 linkType: hard

"y18n@npm:^5.0.5":
 version: 5.0.8
 resolution: "y18n@npm:5.0.8"
 checksum: 54f0fb95621ee60898a38c572c515659e51cc9d9f787fb109cef6fde4befbe1c4602dc999d30110feee37456ad0f1660fa2edcfde6a9a740f86a290999550d30
 languageName: node
 linkType: hard

"yallist@npm:^2.1.2":
 version: 2.1.2
 resolution: "yallist@npm:2.1.2"
 checksum: 9ba99409209f485b6fcb970330908a6d41fa1c933f75e08250316cce19383179a6b70a7e0721b89672ebb6199cc377bf3e432f55100da6a7d6e11902b0a642cb
 languageName: node
 linkType: hard

"yallist@npm:^4.0.0":
 version: 4.0.0
 resolution: "yallist@npm:4.0.0"
 checksum: 343617202af32df2a15a3be36a5a8c0c8545208f3d3dfbc6bb7c3e3b7e8c6f8e7485432e4f3b88da3031a6e20afa7c711eded32ddfb122896ac5d914e75848d5
 languageName: node
 linkType: hard

"yaml@npm:^1.10.0":
 version: 1.10.2
 resolution: "yaml@npm:1.10.2"
 checksum: ce4ada136e8a78a0b08dc10b4b900936912d15de59905b2bf415b4d33c63df1d555d23acb2a41b23cf9fb5da41c256441afca3d6509de7247daa062fd2c5ea5f
 languageName: node
 linkType: hard

"yargs-parser@npm:^20.2.2":
 version: 20.2.9
 resolution: "yargs-parser@npm:20.2.9"
 checksum: 8bb69015f2b0ff9e17b2c8e6bfe224ab463dd00ca211eece72a4cd8a906224d2703fb8a326d36fdd0e68701e201b2a60ed7cf81ce0fd9b3799f9fe7745977ae3
 languageName: node
 linkType: hard

"yargs-parser@npm:^21.0.0":
 version: 21.1.1
 resolution: "yargs-parser@npm:21.1.1"
 checksum: ed2d96a616a9e3e1cc7d204c62ecc61f7aaab633dcbfab2c6df50f7f87b393993fe6640d017759fe112d0cb1e0119f2b4150a87305cc873fd90831c6a58ccf1c
 languageName: node
 linkType: hard

"yargs@npm:17.1.1":
 version: 17.1.1
 resolution: "yargs@npm:17.1.1"
 dependencies:
  cliui: ^7.0.2
  escalade: ^3.1.1
  get-caller-file: ^2.0.5
  require-directory: ^2.1.1
  string-width: ^4.2.0
  y18n: ^5.0.5
  yargs-parser: ^20.2.2
 checksum: b05a9467937172e01a4af7a7ad4361a22ee510cd12d1d5a3ad3b4c2e57eb8c35ca94ee22e4bdfbb40fe693fbf8000771e41824f77f6b224f1496c57f20f192b6
 languageName: node
 linkType: hard

"yargs@npm:^17.3.1":
 version: 17.6.0
 resolution: "yargs@npm:17.6.0"
 dependencies:
  cliui: ^8.0.1
  escalade: ^3.1.1
  get-caller-file: ^2.0.5
  require-directory: ^2.1.1
  string-width: ^4.2.3
  y18n: ^5.0.5
  yargs-parser: ^21.0.0
 checksum: 604bdb4a6395a870540d2f3fea083c8e28441f12da8fd05b172b1e68480f00ed73d76be4a05fac19de9bf55ec7729b41e81cf555cccaed700aa192e4fff64872
 languageName: node
 linkType: hard

"yocto-queue@npm:^0.1.0":
 version: 0.1.0
 resolution: "yocto-queue@npm:0.1.0"
 checksum: f77b3d8d00310def622123df93d4ee654fc6a0096182af8bd60679ddcdfb3474c56c6c7190817c84a2785648cdee9d721c0154eb45698c62176c322fb46fc700
 languageName: node
 linkType: hard
# THIS IS AN AUTOGENERATED FILE. DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY.
# yarn lockfile v1


"@11ty/dependency-tree@^2.0.1":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@11ty/dependency-tree/-/dependency-tree-2.0.1.tgz#b3c8fa6c91c4a29257e70dd19d26cca75cde89d2"
 integrity sha512-5R+DsT9LJ9tXiSQ4y+KLFppCkQyXhzAm1AIuBWE/sbU0hSXY5pkhoqQYEcPJQFg/nglL+wD55iv2j+7O96UAvg==

"@11ty/eleventy-utils@^1.0.1":
 version "1.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@11ty/eleventy-utils/-/eleventy-utils-1.0.1.tgz#e89dc94b475284e5003525db5078663c5087db82"
 integrity sha512-HPpCTz4PzudcQU+i+x6GSNHVqgnvRhnVYg5dLKaAoRWLN966odAGsBxKSyhF8i1MdlOPtsytYb2AGWP7jISC5w==
 dependencies:
  normalize-path "^3.0.0"

"@11ty/eleventy@^1.0.2":
 version "1.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@11ty/eleventy/-/eleventy-1.0.2.tgz#e8dace170a2dd377fb40465b337bb5f0d17ce6bd"
 integrity sha512-03ER4zukR6BgwppI5DHRE11lc+8B0fWsBrqacVWo3o49QkdEFXnEWjhyI9qd9LrPlgQHK2/MYyxuOvNwecyCLQ==
 dependencies:
  "@11ty/dependency-tree" "^2.0.1"
  "@11ty/eleventy-utils" "^1.0.1"
  "@iarna/toml" "^2.2.5"
  "@sindresorhus/slugify" "^1.1.2"
  browser-sync "^2.27.10"
  chokidar "^3.5.3"
  cross-spawn "^7.0.3"
  debug "^4.3.4"
  dependency-graph "^0.11.0"
  ejs "^3.1.8"
  fast-glob "^3.2.11"
  graceful-fs "^4.2.10"
  gray-matter "^4.0.3"
  hamljs "^0.6.2"
  handlebars "^4.7.7"
  is-glob "^4.0.3"
  kleur "^4.1.5"
  liquidjs "^9.40.0"
  lodash "^4.17.21"
  luxon "^2.5.0"
  markdown-it "^12.3.2"
  minimist "^1.2.6"
  moo "^0.5.1"
  multimatch "^5.0.0"
  mustache "^4.2.0"
  normalize-path "^3.0.0"
  nunjucks "^3.2.3"
  path-to-regexp "^6.2.1"
  please-upgrade-node "^3.2.0"
  pretty "^2.0.0"
  pug "^3.0.2"
  recursive-copy "^2.0.14"
  semver "^7.3.7"
  slugify "^1.6.5"

"@babel/code-frame@^7.0.0":
 version "7.21.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/code-frame/-/code-frame-7.21.4.tgz#d0fa9e4413aca81f2b23b9442797bda1826edb39"
 integrity sha512-LYvhNKfwWSPpocw8GI7gpK2nq3HSDuEPC/uSYaALSJu9xjsalaaYFOq0Pwt5KmVqwEbZlDu81aLXwBOmD/Fv9g==
 dependencies:
  "@babel/highlight" "^7.18.6"

"@babel/helper-string-parser@^7.19.4":
 version "7.19.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/helper-string-parser/-/helper-string-parser-7.19.4.tgz#38d3acb654b4701a9b77fb0615a96f775c3a9e63"
 integrity sha512-nHtDoQcuqFmwYNYPz3Rah5ph2p8PFeFCsZk9A/48dPc/rGocJ5J3hAAZ7pb76VWX3fZKu+uEr/FhH5jLx7umrw==

"@babel/helper-validator-identifier@^7.18.6", "@babel/helper-validator-identifier@^7.19.1":
 version "7.19.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/helper-validator-identifier/-/helper-validator-identifier-7.19.1.tgz#7eea834cf32901ffdc1a7ee555e2f9c27e249ca2"
 integrity sha512-awrNfaMtnHUr653GgGEs++LlAvW6w+DcPrOliSMXWCKo597CwL5Acf/wWdNkf/tfEQE3mjkeD1YOVZOUV/od1w==

"@babel/highlight@^7.18.6":
 version "7.18.6"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/highlight/-/highlight-7.18.6.tgz#81158601e93e2563795adcbfbdf5d64be3f2ecdf"
 integrity sha512-u7stbOuYjaPezCuLj29hNW1v64M2Md2qupEKP1fHc7WdOA3DgLh37suiSrZYY7haUB7iBeQZ9P1uiRF359do3g==
 dependencies:
  "@babel/helper-validator-identifier" "^7.18.6"
  chalk "^2.0.0"
  js-tokens "^4.0.0"

"@babel/parser@^7.6.0", "@babel/parser@^7.9.6":
 version "7.21.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/parser/-/parser-7.21.4.tgz#94003fdfc520bbe2875d4ae557b43ddb6d880f17"
 integrity sha512-alVJj7k7zIxqBZ7BTRhz0IqJFxW1VJbm6N8JbcYhQ186df9ZBPbZBmWSqAMXwHGsCJdYks7z/voa3ibiS5bCIw==

"@babel/types@^7.6.1", "@babel/types@^7.9.6":
 version "7.21.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@babel/types/-/types-7.21.4.tgz#2d5d6bb7908699b3b416409ffd3b5daa25b030d4"
 integrity sha512-rU2oY501qDxE8Pyo7i/Orqma4ziCOrby0/9mvbDUGEfvZjb279Nk9k19e2fiCxHbRRpY2ZyrgW1eq22mvmOIzA==
 dependencies:
  "@babel/helper-string-parser" "^7.19.4"
  "@babel/helper-validator-identifier" "^7.19.1"
  to-fast-properties "^2.0.0"

"@cspell/cspell-bundled-dicts@^5.21.2":
 version "5.21.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/cspell-bundled-dicts/-/cspell-bundled-dicts-5.21.2.tgz#2254c392e2a617b5ffe591a438840028fe8dc4b8"
 integrity sha512-Y5TU6wV/H+RV1VOB32MowiKofBsEZId4x4ReWCyw4KUtJegeljajCfhHwiQaZuvA69E13cJnOMDwi9qozj4kjw==
 dependencies:
  "@cspell/dict-ada" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-aws" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-bash" "^2.0.2"
  "@cspell/dict-companies" "^2.0.4"
  "@cspell/dict-cpp" "^3.1.0"
  "@cspell/dict-cryptocurrencies" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-csharp" "^3.0.1"
  "@cspell/dict-css" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-dart" "^1.1.0"
  "@cspell/dict-django" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-dotnet" "^2.0.1"
  "@cspell/dict-elixir" "^2.0.1"
  "@cspell/dict-en-gb" "^1.1.33"
  "@cspell/dict-en_us" "^2.2.5"
  "@cspell/dict-filetypes" "^2.0.1"
  "@cspell/dict-fonts" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-fullstack" "^2.0.5"
  "@cspell/dict-git" "^1.0.1"
  "@cspell/dict-golang" "^3.0.1"
  "@cspell/dict-haskell" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-html" "^3.0.1"
  "@cspell/dict-html-symbol-entities" "^3.0.0"
  "@cspell/dict-java" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-latex" "^2.0.3"
  "@cspell/dict-lorem-ipsum" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-lua" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-node" "^2.0.1"
  "@cspell/dict-npm" "^2.0.3"
  "@cspell/dict-php" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-powershell" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-public-licenses" "^1.0.4"
  "@cspell/dict-python" "^3.0.5"
  "@cspell/dict-r" "^1.0.2"
  "@cspell/dict-ruby" "^2.0.1"
  "@cspell/dict-rust" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-scala" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-software-terms" "^2.1.7"
  "@cspell/dict-swift" "^1.0.2"
  "@cspell/dict-typescript" "^2.0.0"
  "@cspell/dict-vue" "^2.0.2"

"@cspell/cspell-pipe@^5.21.2":
 version "5.21.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/cspell-pipe/-/cspell-pipe-5.21.2.tgz#7adfbc66426ee28549fd72a39deec7b98a76b320"
 integrity sha512-MN1SXeqqurWYNknbUMPHRFyTvURbO53/1Aw3zEoCeVUSiGbD5rrb1N+t0YDbOphWrkkrJAZk82/2ZBJ2USE/vg==

"@cspell/cspell-types@^5.21.2":
 version "5.21.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/cspell-types/-/cspell-types-5.21.2.tgz#899b4c41b59ca6e0b81c12f1973fda63535e6f3e"
 integrity sha512-g2h4qNR6C53IcSM3KR0DZ9gsqp+2FyKD371htJOmSJGmWb4s45QY0hsPr12A2J8/bT+E3uMtHn9KxJeQ7t0SzA==

"@cspell/dict-ada@^2.0.0":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-ada/-/dict-ada-2.0.1.tgz#662e1f459531298e7c3f1ff7e63fd36c2b311d5b"
 integrity sha512-vopTJ1oHrrFYV5GU55Sr+AzItR78Uj5YbCaspYABmYKlq4NRrcUAUsr4bWgymDcspMIHO7e7IFcj48OKs1fndA==

"@cspell/dict-aws@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-aws/-/dict-aws-2.0.0.tgz#9af72af4e59e96029dd4335271d87784843cb7dd"
 integrity sha512-NKz7pDZ7pwj/b33i3f4WLpC1rOOUMmENwYgftxU+giU2YBeKM2wZbMTSEIzsrel56r0UlQYmdIVlP/B4nnVaoQ==

"@cspell/dict-bash@^2.0.2":
 version "2.0.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-bash/-/dict-bash-2.0.4.tgz#93f0ff159d96b8823fed9282f803e4f3447af33d"
 integrity sha512-uK/ehmp5LYrmRH2Gv3nbvdPswpkybJUn34WYKLpeuYHQktmi+pOI1A9uPdBPnSbMDffSvwQlQohIyKawz+X8Ag==

"@cspell/dict-companies@^2.0.4":
 version "2.0.14"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-companies/-/dict-companies-2.0.14.tgz#2b31941107e3aa41d3d122d40c3f3daae9eaa7f2"
 integrity sha512-Sq1X29Z05OZ/UNqTwVhf3/WaqvJQy4/S6gS8qYI5AQRX45gVe8CPhNBLmZOTC6z8m716bfQCxa5rRT9YNSdTZg==

"@cspell/dict-cpp@^3.1.0":
 version "3.2.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-cpp/-/dict-cpp-3.2.1.tgz#2c8c232c53c22c69b73802a26480203e1d9b6fbf"
 integrity sha512-XcmzrKIghqFfrYLLaHtWKOp9rupiuGdc5ODONk+emsq0W5CIc3Abn27IQHwUzxzF+Cm5IfKAIJ5Kpe6hkzm0HQ==

"@cspell/dict-cryptocurrencies@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-cryptocurrencies/-/dict-cryptocurrencies-2.0.0.tgz#a74eecb42a46a96d08b6613fdb5c554529d3afff"
 integrity sha512-nREysmmfOp7L2YCRAUufQahwD5/Punzb5AZ6eyg4zUamdRWHgBFphb5/9h2flt1vgdUfhc6hZcML21Ci7iXjaA==

"@cspell/dict-csharp@^3.0.1":
 version "3.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-csharp/-/dict-csharp-3.0.1.tgz#94a673e02bb7cc03c25bc699bc1b5bd786c2c5fd"
 integrity sha512-xkfQu03F388w4sdVQSSjrVMkxAxpTYB2yW7nw0XYtTjl3L/jBgvTr/j1BTjdFbQhdNf10Lg0Ak1kXOjmHodVqA==

"@cspell/dict-css@^2.0.0":
 version "2.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-css/-/dict-css-2.1.0.tgz#799708a8e59cb58077b21b1f37aacdc75c240efb"
 integrity sha512-glASAELcGhh4Ru0rTQ4G9mTQxSyPwsZOON/5BYflB6Kks8YC8nUvKrtMCoo5W7CPKPfSEa8zUNctFQ1+IUYDHA==

"@cspell/dict-dart@^1.1.0":
 version "1.1.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-dart/-/dict-dart-1.1.1.tgz#d4da9cf72e5df369b6d9ebe588f9c1474adf3556"
 integrity sha512-XBOCpezXrgFN18kGEwqMpTUGZdw4BjCoJrNOo6qBdcdZySCrEHLwELraLOkcSba2kM4stmTp0t59FkwtP8TKOA==

"@cspell/dict-django@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-django/-/dict-django-2.0.0.tgz#a5f5f693a686e5873f9dfb547ee3b3142ef760b1"
 integrity sha512-GkJdJv6cmzrKcmq2/oxTXjKF5uv71r4eTqnFmgPbNBW1t+G4VYpzOf0QrVQrhx2RC4DdW5XfcTf+iS0FxHOTmw==

"@cspell/dict-dotnet@^2.0.1":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-dotnet/-/dict-dotnet-2.0.1.tgz#8ef56df758b63f0a2ba4d8681a427a6861ed34d5"
 integrity sha512-b1n4crJRW0WZVf9Gp/52j/tDtjYiZ3N81fIyfqPlBrjsh/5AivfA697DYwQ2mr8ngNX7RsqRtYNQjealA1rEnQ==

"@cspell/dict-elixir@^2.0.1":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-elixir/-/dict-elixir-2.0.1.tgz#1a9b422215b5edabb84568cfa5c0c70bc164a2ce"
 integrity sha512-eTTTxZt1FqGkM780yFDxsGHvTbWqvlK8YISSccK8FyrB6ULW+uflQlNS5AnWg3uWKC48b7pQott+odYCsPJ+Ow==

"@cspell/dict-en-gb@^1.1.33":
 version "1.1.33"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-en-gb/-/dict-en-gb-1.1.33.tgz#7f1fd90fc364a5cb77111b5438fc9fcf9cc6da0e"
 integrity sha512-tKSSUf9BJEV+GJQAYGw5e+ouhEe2ZXE620S7BLKe3ZmpnjlNG9JqlnaBhkIMxKnNFkLY2BP/EARzw31AZnOv4g==

"@cspell/dict-en_us@^2.2.5":
 version "2.3.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-en_us/-/dict-en_us-2.3.3.tgz#4b20b5aa91151a4fb6f40425436b3b4c54ddaef4"
 integrity sha512-csyKeaNktfpvMkmE2GOPTwsrQm3wWhLKVaDRaGU0qTcIjDiCvqv/iYgrVrKRkoddA3kdNTZ8YNCcix7lb6VkOg==

"@cspell/dict-filetypes@^2.0.1":
 version "2.1.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-filetypes/-/dict-filetypes-2.1.1.tgz#f778ad814ff6d7050f81bbd7c856b6f555ba6bae"
 integrity sha512-Oo0/mUbFHzsaATqRLdkV1RMoYns3aGzeKFIpVJg415GYtJ8EABXtEArYTXeMwlboyGTPvEk+PR2hBSTSfQTqmg==

"@cspell/dict-fonts@^2.0.0":
 version "2.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-fonts/-/dict-fonts-2.1.0.tgz#89b32b41bc66a38b6fbf9c970540e2f7ebd6e8b1"
 integrity sha512-hk7xsbfWEUhc136Xj7I2TD7ouKAfWwzCVAQaHBxcVXAsVxu7bDOGj4FvE2jBzlkSUY8A9Ww8qS0GOFvowJshVg==

"@cspell/dict-fullstack@^2.0.5":
 version "2.0.6"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-fullstack/-/dict-fullstack-2.0.6.tgz#0bec93306cba070ed6aa0b619d8080c86310ab5d"
 integrity sha512-R2E2xvbHvvRwwurxfpBJDRIJjXBMfEPF5WNV3LTOEMRqkZtoYCeJK9aqc8LHlmJMtAbnN1cx//BCDIyTJ0rO0A==

"@cspell/dict-git@^1.0.1":
 version "1.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-git/-/dict-git-1.0.1.tgz#9de5ab2532abcdc8b10bd83ccb1f5e5dae0b6067"
 integrity sha512-Rk+eTof/9inF11lvxmkCRK+gODatA3qai8kSASv6OG/JfPvpj7fTHErx/rdgPw/LOTDUafnoTjTYmj7B2MOQXg==

"@cspell/dict-golang@^3.0.1":
 version "3.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-golang/-/dict-golang-3.0.1.tgz#acde95eb340c4512d132586a8326b1b3d971c0f7"
 integrity sha512-0KNfXTbxHW2l8iVjxeOf+KFv9Qrw3z5cyKnkuYJWlBTSB5KcUBfeKCb4fsds26VdANqiy6U91b4gDx5kNEmBjQ==

"@cspell/dict-haskell@^2.0.0":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-haskell/-/dict-haskell-2.0.1.tgz#941aa5eed0eb5e327e1a2b04dcad4f0e60f663c0"
 integrity sha512-ooA23qIG7InOOxlLm67CNH5O2J85QsPHEAzEU9KEqVfYG5ovFs5tx6n9pHekDVk3MpQULpqfNUYDR0KigPLg5g==

"@cspell/dict-html-symbol-entities@^3.0.0":
 version "3.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-html-symbol-entities/-/dict-html-symbol-entities-3.0.0.tgz#55d5d96c37ecbde00492c4238e229908eea9cedb"
 integrity sha512-04K7cPTcbYXmHICfiob4gZA1yaj4hpfM+Nl5WIJ1EAZsSGHdqmGEF28GuCjyQ8ZeKiJAsPt/vXuLBbjxkHqZyQ==

"@cspell/dict-html@^3.0.1":
 version "3.3.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-html/-/dict-html-3.3.2.tgz#5b5fa6b2b8a1d51f8f735dc3fd5310ff287c29bf"
 integrity sha512-cM5pQSEiqjrdk6cRFLrlLdWNT/J8399f/A6DjwjfYhHrGy0e/Rsjv76HZT0GlE1OqMoq9eG9jdQsfoYYgWTIpQ==

"@cspell/dict-java@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-java/-/dict-java-2.0.0.tgz#76252cee8f04e099ac6dae0f45f22257088060a7"
 integrity sha512-9f5LDATlAiXRGqxLxgqbOLlQxuMW2zcN7tBgxwtN+4u90vM03ZUOR/gKIuDV/y0ZuAiWBIjA73cjk8DJ13Q1eA==

"@cspell/dict-latex@^2.0.3":
 version "2.0.9"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-latex/-/dict-latex-2.0.9.tgz#ba376b2ae8c4b9fad14e8ed293df027a8b08348f"
 integrity sha512-d1kTK6dJb5z6UcfASQWjqQlsjZvnoVOvMWxYtLpGksYf6gM4IgqoPVNMLYYK6xBS4T/uAnLIj975A6YuAeyZpg==

"@cspell/dict-lorem-ipsum@^2.0.0":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-lorem-ipsum/-/dict-lorem-ipsum-2.0.1.tgz#694ffe36ea9cdb7bce35066a850f9d4e4811c5d9"
 integrity sha512-s7Ft8UiloUJwgz4z8uLeFvCkeTcZ43HQl7mSAlZd76eW+keLSsdeGmLDx2zaciqo+MftPGyzygVCwaJjTGxiew==

"@cspell/dict-lua@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-lua/-/dict-lua-2.0.0.tgz#b96d0363a28ac7e0483ad03edb21705c4f951459"
 integrity sha512-7WUEBEspSKtsq104WdIys1+DLqAxpJPzw74Py1TuE3fI5GvlzeSZkRFP2ya54GB2lCO4C3mq4M8EnitpibVDfw==

"@cspell/dict-node@^2.0.1":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-node/-/dict-node-2.0.1.tgz#eda891ebdbce83f20829cb6c85cd209da8cf5cdd"
 integrity sha512-ztBWzhvI+YaMehICSJ65cohhjQqoztxf9vrS3YckOiVGBFvUMaFVNdX9klQkvrLcS/O4+2PzoGeIEkmf99amLA==

"@cspell/dict-npm@^2.0.3":
 version "2.0.5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-npm/-/dict-npm-2.0.5.tgz#d5b77025fcb46db843091e002409faffcfccade0"
 integrity sha512-KuPL5fKaqyG9ACrrinNt84FhVdh23VRtxDLO8MtGUdStca9tjfjPdmP2YF/5VkEKmpKYkfFKVcBUk9RgVkx5bw==

"@cspell/dict-php@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-php/-/dict-php-2.0.0.tgz#5d42f7df7c1da89fe19c2ccfe1bf61231d183990"
 integrity sha512-29WgU77eTO985LvMHwPi1pcpfopfCWfTdffDyqya0JIfOSaFUrlYKzGPkE4mRxcz2G3hXsaM0SRvBNdIRwEdUg==

"@cspell/dict-powershell@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-powershell/-/dict-powershell-2.0.0.tgz#6e8ae7381b1928dfaf8f5a625f8fae6e8d93f224"
 integrity sha512-6uvEhLiGmG3u9TFkM1TYcky6aL9Yk7Sk3KJwoTYBaQJY2KqrprgyQtW6yxIw9oU52VRHlq3KKvSAA9Q26+SIkQ==

"@cspell/dict-public-licenses@^1.0.4":
 version "1.0.6"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-public-licenses/-/dict-public-licenses-1.0.6.tgz#e296be04dfa8db9596ea1874d26dfd0ec3d62e80"
 integrity sha512-Z9IUFPkkOpOsEdgPUfQOJNQ+qU6+iBAZWS/CR5sUqTX+s5VkPNVwQyVC2kdmgmE2U5qwzAPewG6nVKr2MVogwg==

"@cspell/dict-python@^3.0.5":
 version "3.0.6"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-python/-/dict-python-3.0.6.tgz#884f398e053a5d500adc9de47d1f1049a7afcc9c"
 integrity sha512-tzxJ4sd9ZGhAUKg/WJJpQGDNtoHvM8Wn+iS2+PnQj2/LTHBW4mnaCogsGsBtYu8C4b2+BEQs+tc5808AeEfLug==

"@cspell/dict-r@^1.0.2":
 version "1.0.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-r/-/dict-r-1.0.3.tgz#1480016695ee119cf63fa8c71b161d033bbb9029"
 integrity sha512-u2qeXd4cx/TvTVcmkvA+sK6f4K1uMAMO6QPMSr1pSvqGElPRP1mIBXmuiSuBzLO3LbsJuUEHw5Cp3/bxIB6rNA==

"@cspell/dict-ruby@^2.0.1":
 version "2.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-ruby/-/dict-ruby-2.0.2.tgz#a0e9737832047e146e113f72268e198defda4e71"
 integrity sha512-vVnUpSmGDbPjs7MHq741DsLHhQcoA4CnUCM9wsTorQ9AQRDAkDTbK/LcY8nM19MoXCb3eF8PFku5Jq+gqH0u7w==

"@cspell/dict-rust@^2.0.0":
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-rust/-/dict-rust-2.0.1.tgz#2923392a41784e76ee00b9456d581f86a83097fb"
 integrity sha512-ATDpIh0VWpQdUIZa8zqqJY4wQz3q00BTXlQCodeOmObYSb23+L6KWWzJ8mKLgpbc1lqTkogWrqxiCxlrCmqNmg==

"@cspell/dict-scala@^2.0.0":
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-scala/-/dict-scala-2.0.0.tgz#b8098103bb03a13406c1c79f1769052353aafac4"
 integrity sha512-MUwA2YKpqaQOSR4V1/CVGRNk8Ii5kf6I8Ch+4/BhRZRQXuwWbi21rDRYWPqdQWps7VNzAbbMA+PQDWsD5YY38g==

"@cspell/dict-software-terms@^2.1.7":
 version "2.3.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-software-terms/-/dict-software-terms-2.3.0.tgz#1953b6be012fe6bb6849ad51bafa04b3661e57bc"
 integrity sha512-rl+quUw68IxjWgeX/QDMgQsImZ1DaKzFyYMSGrCNcNPp4b4SMLwHCKoJ97/uOnUnw0jaBxueXoqp2iyN/QiOVw==

"@cspell/dict-swift@^1.0.2":
 version "1.0.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-swift/-/dict-swift-1.0.3.tgz#b819da0ca2c5dfecdd61bec55181636a06d23677"
 integrity sha512-yOBLSaRD0AnkkkndJ8PuB82Evp6lA2xItf2AWsnPfCCgxp5Ojk6uUBC/WQBSkzkCAOGbXyHsu9D97tsOx2c6cw==

"@cspell/dict-typescript@^2.0.0":
 version "2.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-typescript/-/dict-typescript-2.0.2.tgz#2cf4aa7a4e9c0a336fe442d8734a6f6dee273611"
 integrity sha512-OIoSJsCw9WHX4eDikoF5/0QbptMPZjElOcMYdYCyV03nqV5n4ot72ysTexW95yW4+fQU6uDPNQvnrUnhXXEkTA==

"@cspell/dict-vue@^2.0.2":
 version "2.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@cspell/dict-vue/-/dict-vue-2.0.2.tgz#8618b9f4825b3d80e1788082c19ac9c15832463e"
 integrity sha512-/MB0RS0Gn01s4pgmjy0FvsLfr3RRMrRphEuvTRserNcM8XVtoIVAtrjig/Gg0DPwDrN8Clm0L1j7iQay6S8D0g==

"@iarna/toml@^2.2.5":
 version "2.2.5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@iarna/toml/-/toml-2.2.5.tgz#b32366c89b43c6f8cefbdefac778b9c828e3ba8c"
 integrity sha512-trnsAYxU3xnS1gPHPyU961coFyLkh4gAD/0zQ5mymY4yOZ+CYvsPqUbOFSw0aDM4y0tV7tiFxL/1XfXPNC6IPg==

"@nodelib/fs.scandir@2.1.5":
 version "2.1.5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.5.tgz#7619c2eb21b25483f6d167548b4cfd5a7488c3d5"
 integrity sha512-vq24Bq3ym5HEQm2NKCr3yXDwjc7vTsEThRDnkp2DK9p1uqLR+DHurm/NOTo0KG7HYHU7eppKZj3MyqYuMBf62g==
 dependencies:
  "@nodelib/fs.stat" "2.0.5"
  run-parallel "^1.1.9"

"@nodelib/fs.stat@2.0.5", "@nodelib/fs.stat@^2.0.2":
 version "2.0.5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.5.tgz#5bd262af94e9d25bd1e71b05deed44876a222e8b"
 integrity sha512-RkhPPp2zrqDAQA/2jNhnztcPAlv64XdhIp7a7454A5ovI7Bukxgt7MX7udwAu3zg1DcpPU0rz3VV1SeaqvY4+A==

"@nodelib/fs.walk@^1.2.3":
 version "1.2.8"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.8.tgz#e95737e8bb6746ddedf69c556953494f196fe69a"
 integrity sha512-oGB+UxlgWcgQkgwo8GcEGwemoTFt3FIO9ababBmaGwXIoBKZ+GTy0pP185beGg7Llih/NSHSV2XAs1lnznocSg==
 dependencies:
  "@nodelib/fs.scandir" "2.1.5"
  fastq "^1.6.0"

"@sindresorhus/slugify@^1.1.2":
 version "1.1.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@sindresorhus/slugify/-/slugify-1.1.2.tgz#c2c0129298b8caace2d9156176fe244d0e83156c"
 integrity sha512-V9nR/W0Xd9TSGXpZ4iFUcFGhuOJtZX82Fzxj1YISlbSgKvIiNa7eLEZrT0vAraPOt++KHauIVNYgGRgjc13dXA==
 dependencies:
  "@sindresorhus/transliterate" "^0.1.1"
  escape-string-regexp "^4.0.0"

"@sindresorhus/transliterate@^0.1.1":
 version "0.1.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@sindresorhus/transliterate/-/transliterate-0.1.2.tgz#ffce368271d153550e87de81486004f2637425af"
 integrity sha512-5/kmIOY9FF32nicXH+5yLNTX4NJ4atl7jRgqAJuIn/iyDFXBktOKDxCvyGE/EzmF4ngSUvjXxQUQlQiZ5lfw+w==
 dependencies:
  escape-string-regexp "^2.0.0"
  lodash.deburr "^4.1.0"

"@socket.io/component-emitter@~3.1.0":
 version "3.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@socket.io/component-emitter/-/component-emitter-3.1.0.tgz#96116f2a912e0c02817345b3c10751069920d553"
 integrity sha512-+9jVqKhRSpsc591z5vX+X5Yyw+he/HCB4iQ/RYxw35CEPaY1gnsNE43nf9n9AaYjAQrTiI/mOwKUKdUs9vf7Xg==

"@types/cookie@^0.4.1":
 version "0.4.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@types/cookie/-/cookie-0.4.1.tgz#bfd02c1f2224567676c1545199f87c3a861d878d"
 integrity sha512-XW/Aa8APYr6jSVVA1y/DEIZX0/GMKLEVekNG727R8cs56ahETkRAy/3DR7+fJyh7oUgGwNQaRfXCun0+KbWY7Q==

"@types/cors@^2.8.12":
 version "2.8.13"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@types/cors/-/cors-2.8.13.tgz#b8ade22ba455a1b8cb3b5d3f35910fd204f84f94"
 integrity sha512-RG8AStHlUiV5ysZQKq97copd2UmVYw3/pRMLefISZ3S1hK104Cwm7iLQ3fTKx+lsUH2CE8FlLaYeEA2LSeqYUA==
 dependencies:
  "@types/node" "*"

"@types/minimatch@^3.0.3":
 version "3.0.5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@types/minimatch/-/minimatch-3.0.5.tgz#1001cc5e6a3704b83c236027e77f2f58ea010f40"
 integrity sha512-Klz949h02Gz2uZCMGwDUSDS1YBlTdDDgbWHi+81l29tQALUtvz4rAYi5uoVhE5Lagoq6DeqAUlbrHvW/mXDgdQ==

"@types/node@*", "@types/node@>=10.0.0":
 version "18.15.11"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@types/node/-/node-18.15.11.tgz#b3b790f09cb1696cffcec605de025b088fa4225f"
 integrity sha512-E5Kwq2n4SbMzQOn6wnmBjuK9ouqlURrcZDVfbo9ftDDTFt3nk7ZKK4GMOzoYgnpQJKcxwQw+lGaBvvlMo0qN/Q==

"@types/parse-json@^4.0.0":
 version "4.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/@types/parse-json/-/parse-json-4.0.0.tgz#2f8bb441434d163b35fb8ffdccd7138927ffb8c0"
 integrity sha512-//oorEZjL6sbPcKUaCdIGlIUeH26mgzimjBB77G6XRgnDl/L5wOnpyBGRe/Mmf5CVW3PwEBE1NjiMZ/ssFh4wA==

a-sync-waterfall@^1.0.0:
 version "1.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/a-sync-waterfall/-/a-sync-waterfall-1.0.1.tgz#75b6b6aa72598b497a125e7a2770f14f4c8a1fa7"
 integrity sha512-RYTOHHdWipFUliRFMCS4X2Yn2X8M87V/OpSqWzKKOGhzqyUxzyVmhHDH9sAvG+ZuQf/TAOFsLCpMw09I1ufUnA==

abbrev@^1.0.0:
 version "1.1.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/abbrev/-/abbrev-1.1.1.tgz#f8f2c887ad10bf67f634f005b6987fed3179aac8"
 integrity sha512-nne9/IiQ/hzIhY6pdDnbBtz7DjPTKrY00P/zvPSm5pOFkl6xuGrGnXn/VtTNNfNtAfZ9/1RtehkszU9qcTii0Q==

accepts@~1.3.4:
 version "1.3.8"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/accepts/-/accepts-1.3.8.tgz#0bf0be125b67014adcb0b0921e62db7bffe16b2e"
 integrity sha512-PYAthTa2m2VKxuvSD3DPC/Gy+U+sOA1LAuT8mkmRuvw+NACSaeXEQ+NHcVF7rONl6qcaxV3Uuemwawk+7+SJLw==
 dependencies:
  mime-types "~2.1.34"
  negotiator "0.6.3"

acorn@^7.1.1:
 version "7.4.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz#feaed255973d2e77555b83dbc08851a6c63520fa"
 integrity sha512-nQyp0o1/mNdbTO1PO6kHkwSrmgZ0MT/jCCpNiwbUjGoRN4dlBhqJtoQuCnEOKzgTVwg0ZWiCoQy6SxMebQVh8A==

ansi-regex@^5.0.1:
 version "5.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/ansi-regex/-/ansi-regex-5.0.1.tgz#082cb2c89c9fe8659a311a53bd6a4dc5301db304"
 integrity sha512-quJQXlTSUGL2LH9SUXo8VwsY4soanhgo6LNSm84E1LBcE8s3O0wpdiRzyR9z/ZZJMlMWv37qOOb9pdJlMUEKFQ==

ansi-styles@^3.2.1:
 version "3.2.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/ansi-styles/-/ansi-styles-3.2.1.tgz#41fbb20243e50b12be0f04b8dedbf07520ce841d"
 integrity sha512-VT0ZI6kZRdTh8YyJw3SMbYm/u+NqfsAxEpWO0Pf9sq8/e94WxxOpPKx9FR1FlyCtOVDNOQ+8ntlqFxiRc+r5qA==
 dependencies:
  color-convert "^1.9.0"

ansi-styles@^4.0.0, ansi-styles@^4.1.0:
 version "4.3.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/ansi-styles/-/ansi-styles-4.3.0.tgz#edd803628ae71c04c85ae7a0906edad34b648937"
 integrity sha512-zbB9rCJAT1rbjiVDb2hqKFHNYLxgtk8NURxZ3IZwD3F6NtxbXZQCnnSi1Lkx+IDohdPlFp222wVALIheZJQSEg==
 dependencies:
  color-convert "^2.0.1"

anymatch@~3.1.2:
 version "3.1.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/anymatch/-/anymatch-3.1.3.tgz#790c58b19ba1720a84205b57c618d5ad8524973e"
 integrity sha512-KMReFUr0B4t+D+OBkjR3KYqvocp2XaSzO55UcB6mgQMd3KbcE+mWTyvVV7D/zsdEbNnV6acZUutkiHQXvTr1Rw==
 dependencies:
  normalize-path "^3.0.0"
  picomatch "^2.0.4"

argparse@^1.0.7:
 version "1.0.10"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/argparse/-/argparse-1.0.10.tgz#bcd6791ea5ae09725e17e5ad988134cd40b3d911"
 integrity sha512-o5Roy6tNG4SL/FOkCAN6RzjiakZS25RLYFrcMttJqbdd8BWrnA+fGz57iN5Pb06pvBGvl5gQ0B48dJlslXvoTg==
 dependencies:
  sprintf-js "~1.0.2"

argparse@^2.0.1:
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/argparse/-/argparse-2.0.1.tgz#246f50f3ca78a3240f6c997e8a9bd1eac49e4b38"
 integrity sha512-8+9WqebbFzpX9OR+Wa6O29asIogeRMzcGtAINdpMHHyAg10f05aSFVBbcEqGf/PXw1EjAZ+q2/bEBg3DvurK3Q==

array-differ@^1.0.0:
 version "1.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-differ/-/array-differ-1.0.0.tgz#eff52e3758249d33be402b8bb8e564bb2b5d4031"
 integrity sha512-LeZY+DZDRnvP7eMuQ6LHfCzUGxAAIViUBliK24P3hWXL6y4SortgR6Nim6xrkfSLlmH0+k+9NYNwVC2s53ZrYQ==

array-differ@^3.0.0:
 version "3.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-differ/-/array-differ-3.0.0.tgz#3cbb3d0f316810eafcc47624734237d6aee4ae6b"
 integrity sha512-THtfYS6KtME/yIAhKjZ2ul7XI96lQGHRputJQHO80LAWQnuGP4iCIN8vdMRboGbIEYBwU33q8Tch1os2+X0kMg==

array-timsort@^1.0.3:
 version "1.0.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-timsort/-/array-timsort-1.0.3.tgz#3c9e4199e54fb2b9c3fe5976396a21614ef0d926"
 integrity sha512-/+3GRL7dDAGEfM6TseQk/U+mi18TU2Ms9I3UlLdUMhz2hbvGNTKdj9xniwXfUqgYhHxRx0+8UnKkvlNwVU+cWQ==

array-union@^1.0.1:
 version "1.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-union/-/array-union-1.0.2.tgz#9a34410e4f4e3da23dea375be5be70f24778ec39"
 integrity sha512-Dxr6QJj/RdU/hCaBjOfxW+q6lyuVE6JFWIrAUpuOOhoJJoQ99cUn3igRaHVB5P9WrgFVN0FfArM3x0cueOU8ng==
 dependencies:
  array-uniq "^1.0.1"

array-union@^2.1.0:
 version "2.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-union/-/array-union-2.1.0.tgz#b798420adbeb1de828d84acd8a2e23d3efe85e8d"
 integrity sha512-HGyxoOTYUyCM6stUe6EJgnd4EoewAI7zMdfqO+kGjnlZmBDz/cR5pf8r/cR4Wq60sL/p0IkcjUEEPwS3GFrIyw==

array-uniq@^1.0.1:
 version "1.0.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/array-uniq/-/array-uniq-1.0.3.tgz#af6ac877a25cc7f74e058894753858dfdb24fdb6"
 integrity sha512-MNha4BWQ6JbwhFhj03YK552f7cb3AzoE8SzeljgChvL1dl3IcvggXVz1DilzySZkCja+CXuZbdW7yATchWn8/Q==

arrify@^1.0.0:
 version "1.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/arrify/-/arrify-1.0.1.tgz#898508da2226f380df904728456849c1501a4b0d"
 integrity sha512-3CYzex9M9FGQjCGMGyi6/31c8GJbgb0qGyrx5HWxPd0aCwh4cB2YjMb2Xf9UuoogrMrlO9cTqnB5rI5GHZTcUA==

arrify@^2.0.1:
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/arrify/-/arrify-2.0.1.tgz#c9655e9331e0abcd588d2a7cad7e9956f66701fa"
 integrity sha512-3duEwti880xqi4eAMN8AyR4a0ByT90zoYdLlevfrvU43vb0YZwZVfxOgxWrLXXXpyugL0hNZc9G6BiB5B3nUug==

asap@^2.0.3, asap@~2.0.3:
 version "2.0.6"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/asap/-/asap-2.0.6.tgz#e50347611d7e690943208bbdafebcbc2fb866d46"
 integrity sha512-BSHWgDSAiKs50o2Re8ppvp3seVHXSRM44cdSsT9FfNEUUZLOGWVCsiWaRPWM1Znn+mqZ1OfVZ3z3DWEzSp7hRA==

assert-never@^1.2.1:
 version "1.2.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/assert-never/-/assert-never-1.2.1.tgz#11f0e363bf146205fb08193b5c7b90f4d1cf44fe"
 integrity sha512-TaTivMB6pYI1kXwrFlEhLeGfOqoDNdTxjCdwRfFFkEA30Eu+k48W34nlok2EYWJfFFzqaEmichdNM7th6M5HNw==

async-each-series@0.1.1:
 version "0.1.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/async-each-series/-/async-each-series-0.1.1.tgz#7617c1917401fd8ca4a28aadce3dbae98afeb432"
 integrity sha512-p4jj6Fws4Iy2m0iCmI2am2ZNZCgbdgE+P8F/8csmn2vx7ixXrO2zGcuNsD46X5uZSVecmkEy/M06X2vG8KD6dQ==

async@^2.6.0:
 version "2.6.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/async/-/async-2.6.4.tgz#706b7ff6084664cd7eae713f6f965433b5504221"
 integrity sha512-mzo5dfJYwAn29PeiJ0zvwTo04zj8HDJj0Mn8TD7sno7q12prdbnasKJHhkm2c1LgrhlJ0teaea8860oxi51mGA==
 dependencies:
  lodash "^4.17.14"

async@^3.2.3:
 version "3.2.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/async/-/async-3.2.4.tgz#2d22e00f8cddeb5fde5dd33522b56d1cf569a81c"
 integrity sha512-iAB+JbDEGXhyIUavoDl9WP/Jj106Kz9DEn1DPgYw5ruDn0e3Wgi3sKFm55sASdGBNOQB8F59d9qQ7deqrHA8wQ==

axios@0.21.4:
 version "0.21.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/axios/-/axios-0.21.4.tgz#c67b90dc0568e5c1cf2b0b858c43ba28e2eda575"
 integrity sha512-ut5vewkiu8jjGBdqpM44XxjuCjq9LAKeHVmoVfHVzy8eHgxxq8SbAVQNovDA8mVi05kP0Ea/n/UzcSHcTJQfNg==
 dependencies:
  follow-redirects "^1.14.0"

babel-walk@3.0.0-canary-5:
 version "3.0.0-canary-5"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/babel-walk/-/babel-walk-3.0.0-canary-5.tgz#f66ecd7298357aee44955f235a6ef54219104b11"
 integrity sha512-GAwkz0AihzY5bkwIY5QDR+LvsRQgB/B+1foMPvi0FZPMl5fjD7ICiznUiBdLYMH1QYe6vqu4gWYytZOccLouFw==
 dependencies:
  "@babel/types" "^7.9.6"

balanced-match@^1.0.0:
 version "1.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/balanced-match/-/balanced-match-1.0.2.tgz#e83e3a7e3f300b34cb9d87f615fa0cbf357690ee"
 integrity sha512-3oSeUO0TMV67hN1AmbXsK4yaqU7tjiHlbxRDZOpH0KW9+CeX4bRAaX0Anxt0tx2MrpRpWwQaPwIlISEJhYU5Pw==

base64id@2.0.0, base64id@~2.0.0:
 version "2.0.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/base64id/-/base64id-2.0.0.tgz#2770ac6bc47d312af97a8bf9a634342e0cd25cb6"
 integrity sha512-lGe34o6EHj9y3Kts9R4ZYs/Gr+6N7MCaMlIFA3F1R2O5/m7K06AxfSeO5530PEERE6/WyEg3lsuyw4GHlPZHog==

batch@0.6.1:
 version "0.6.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/batch/-/batch-0.6.1.tgz#dc34314f4e679318093fc760272525f94bf25c16"
 integrity sha512-x+VAiMRL6UPkx+kudNvxTl6hB2XNNCG2r+7wixVfIYwu/2HKRXimwQyaumLjMveWvT2Hkd/cAJw+QBMfJ/EKVw==

binary-extensions@^2.0.0:
 version "2.2.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/binary-extensions/-/binary-extensions-2.2.0.tgz#75f502eeaf9ffde42fc98829645be4ea76bd9e2d"
 integrity sha512-jDctJ/IVQbZoJykoeHbhXpOlNBqGNcwXJKJog42E5HDPUwQTSdjCHdihjj0DlnheQ7blbT6dHOafNAiS8ooQKA==

brace-expansion@^1.1.7:
 version "1.1.11"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/brace-expansion/-/brace-expansion-1.1.11.tgz#3c7fcbf529d87226f3d2f52b966ff5271eb441dd"
 integrity sha512-iCuPHDFgrHX7H2vEI/5xpz07zSHB00TpugqhmYtVmMO6518mCuRMoOYFldEBl0g187ufozdaHgWKcYFb61qGiA==
 dependencies:
  balanced-match "^1.0.0"
  concat-map "0.0.1"

brace-expansion@^2.0.1:
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/brace-expansion/-/brace-expansion-2.0.1.tgz#1edc459e0f0c548486ecf9fc99f2221364b9a0ae"
 integrity sha512-XnAIvQ8eM+kC6aULx6wuQiwVsnzsi9d3WxzV3FpWTGA19F621kwdbsAcFKXgKUHZWsy+mY6iL1sHTxWEFCytDA==
 dependencies:
  balanced-match "^1.0.0"

braces@^3.0.2, braces@~3.0.2:
 version "3.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/braces/-/braces-3.0.2.tgz#3454e1a462ee8d599e236df336cd9ea4f8afe107"
 integrity sha512-b8um+L1RzM3WDSzvhm6gIz1yfTbBt6YTlcEKAvsmqCZZFw46z626lVj9j1yEPW33H5H+lBQpZMP1k8l+78Ha0A==
 dependencies:
  fill-range "^7.0.1"

browser-sync-client@^2.29.1:
 version "2.29.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/browser-sync-client/-/browser-sync-client-2.29.1.tgz#a07b50cbf0d0529418f545c30c87047e0b2dd04d"
 integrity sha512-aESnjt3rU7CZpzjyqzhIC2UJ3MVhzRis7cPKkGbyYWDf/wnbxyRa3fFenF3Qx9061/guY3HHhD67uiTVV26DVg==
 dependencies:
  etag "1.8.1"
  fresh "0.5.2"
  mitt "^1.1.3"

browser-sync-ui@^2.29.1:
 version "2.29.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/browser-sync-ui/-/browser-sync-ui-2.29.1.tgz#21c201a8e61aa2eaa4eebfa144066392eb8e625f"
 integrity sha512-MB7SAiUgVUrhipO2xyO1sheC9H0+LKXPQ3L1tQWcZ3AgizBnUNKAqDZPSwe4grNSa8o8ImSAwJp7lMS6XYy1Dw==
 dependencies:
  async-each-series "0.1.1"
  chalk "4.1.2"
  connect-history-api-fallback "^1"
  immutable "^3"
  server-destroy "1.0.1"
  socket.io-client "^4.4.1"
  stream-throttle "^0.1.3"

browser-sync@^2.27.10:
 version "2.29.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/browser-sync/-/browser-sync-2.29.1.tgz#a21c9152b93589d7500f7c147cc3657713f2c2c3"
 integrity sha512-WXy9HMJVQaNUTPjmai330E2fnDA6W84l/vBILGkYu9yHXIpWw1gJYjdQWDfEhLFljYUHNTN9jM3GCej2T55m+g==
 dependencies:
  browser-sync-client "^2.29.1"
  browser-sync-ui "^2.29.1"
  bs-recipes "1.3.4"
  bs-snippet-injector "^2.0.1"
  chalk "4.1.2"
  chokidar "^3.5.1"
  connect "3.6.6"
  connect-history-api-fallback "^1"
  dev-ip "^1.0.1"
  easy-extender "^2.3.4"
  eazy-logger "^4.0.1"
  etag "^1.8.1"
  fresh "^0.5.2"
  fs-extra "3.0.1"
  http-proxy "^1.18.1"
  immutable "^3"
  localtunnel "^2.0.1"
  micromatch "^4.0.2"
  opn "5.3.0"
  portscanner "2.2.0"
  qs "^6.11.0"
  raw-body "^2.3.2"
  resp-modifier "6.0.2"
  rx "4.1.0"
  send "0.16.2"
  serve-index "1.9.1"
  serve-static "1.13.2"
  server-destroy "1.0.1"
  socket.io "^4.4.1"
  ua-parser-js "^1.0.33"
  yargs "^17.3.1"

bs-recipes@1.3.4:
 version "1.3.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/bs-recipes/-/bs-recipes-1.3.4.tgz#0d2d4d48a718c8c044769fdc4f89592dc8b69585"
 integrity sha512-BXvDkqhDNxXEjeGM8LFkSbR+jzmP/CYpCiVKYn+soB1dDldeU15EBNDkwVXndKuX35wnNUaPd0qSoQEAkmQtMw==

bs-snippet-injector@^2.0.1:
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/bs-snippet-injector/-/bs-snippet-injector-2.0.1.tgz#61b5393f11f52559ed120693100343b6edb04dd5"
 integrity sha512-4u8IgB+L9L+S5hknOj3ddNSb42436gsnGm1AuM15B7CdbkpQTyVWgIM5/JUBiKiRwGOR86uo0Lu/OsX+SAlJmw==

bytes@3.1.2:
 version "3.1.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/bytes/-/bytes-3.1.2.tgz#8b0beeb98605adf1b128fa4386403c009e0221a5"
 integrity sha512-/Nf7TyzTx6S3yRJObOAV7956r8cr2+Oj8AC5dt8wSP3BQAoeX58NoHyCU8P8zGkNXStjTSi6fzO6F0pBdcYbEg==

call-bind@^1.0.0, call-bind@^1.0.2:
 version "1.0.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/call-bind/-/call-bind-1.0.2.tgz#b1d4e89e688119c3c9a903ad30abb2f6a919be3c"
 integrity sha512-7O+FbCihrB5WGbFYesctwmTKae6rOiIzmz1icreWJ+0aA7LJfuqhEso2T9ncpcFtzMQtzXf2QGGueWJGTYsqrA==
 dependencies:
  function-bind "^1.1.1"
  get-intrinsic "^1.0.2"

callsites@^3.0.0, callsites@^3.1.0:
 version "3.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/callsites/-/callsites-3.1.0.tgz#b3630abd8943432f54b3f0519238e33cd7df2f73"
 integrity sha512-P8BjAsXvZS+VIDUI11hHCQEv74YT67YUi5JJFNWIqL235sBmjX4+qx9Muvls5ivyNENctx46xQLQ3aTuE7ssaQ==

chalk@4.1.2, chalk@^4.0.2, chalk@^4.1.2:
 version "4.1.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/chalk/-/chalk-4.1.2.tgz#aac4e2b7734a740867aeb16bf02aad556a1e7a01"
 integrity sha512-oKnbhFyRIXpUuez8iBMmyEa4nbj4IOQyuhc/wy9kY7/WVPcwIO9VA668Pu8RkO7+0G76SLROeyw9CpQ061i4mA==
 dependencies:
  ansi-styles "^4.1.0"
  supports-color "^7.1.0"

chalk@^2.0.0:
 version "2.4.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/chalk/-/chalk-2.4.2.tgz#cd42541677a54333cf541a49108c1432b44c9424"
 integrity sha512-Mti+f9lpJNcwF4tWV8/OrTTtF1gZi+f8FqlyAdouralcFWFQWF2+NgCHShjkCb+IFBLq9buZwE1xckQU4peSuQ==
 dependencies:
  ansi-styles "^3.2.1"
  escape-string-regexp "^1.0.5"
  supports-color "^5.3.0"

character-parser@^2.2.0:
 version "2.2.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/character-parser/-/character-parser-2.2.0.tgz#c7ce28f36d4bcd9744e5ffc2c5fcde1c73261fc0"
 integrity sha512-+UqJQjFEFaTAs3bNsF2j2kEN1baG/zghZbdqoYEDxGZtJo9LBzl1A+m0D4n3qKx8N2FNv8/Xp6yV9mQmBuptaw==
 dependencies:
  is-regex "^1.0.3"

chokidar@^3.5.1, chokidar@^3.5.3:
 version "3.5.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/chokidar/-/chokidar-3.5.3.tgz#1cf37c8707b932bd1af1ae22c0432e2acd1903bd"
 integrity sha512-Dr3sfKRP6oTcjf2JmUmFJfeVMvXBdegxB0iVQ5eb2V10uFJUCAS8OByZdVAyVb8xXNz3GjjTgj9kLWsZTqE6kw==
 dependencies:
  anymatch "~3.1.2"
  braces "~3.0.2"
  glob-parent "~5.1.2"
  is-binary-path "~2.1.0"
  is-glob "~4.0.1"
  normalize-path "~3.0.0"
  readdirp "~3.6.0"
 optionalDependencies:
  fsevents "~2.3.2"

clear-module@^4.1.2:
 version "4.1.2"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/clear-module/-/clear-module-4.1.2.tgz#5a58a5c9f8dccf363545ad7284cad3c887352a80"
 integrity sha512-LWAxzHqdHsAZlPlEyJ2Poz6AIs384mPeqLVCru2p0BrP9G/kVGuhNyZYClLO6cXlnuJjzC8xtsJIuMjKqLXoAw==
 dependencies:
  parent-module "^2.0.0"
  resolve-from "^5.0.0"

cliui@^7.0.2:
 version "7.0.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/cliui/-/cliui-7.0.4.tgz#a0265ee655476fc807aea9df3df8df7783808b4f"
 integrity sha512-OcRE68cOsVMXp1Yvonl/fzkQOyjLSu/8bhPDfQt0e0/Eb283TKP20Fs2MqoPsr9SwA595rRCA+QMzYc9nBP+JQ==
 dependencies:
  string-width "^4.2.0"
  strip-ansi "^6.0.0"
  wrap-ansi "^7.0.0"

cliui@^8.0.1:
 version "8.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/cliui/-/cliui-8.0.1.tgz#0c04b075db02cbfe60dc8e6cf2f5486b1a3608aa"
 integrity sha512-BSeNnyus75C4//NQ9gQt1/csTXyo/8Sb+afLAkzAptFuMsod9HFokGNudZpi/oQV73hnVK+sR+5PVRMd+Dr7YQ==
 dependencies:
  string-width "^4.2.0"
  strip-ansi "^6.0.1"
  wrap-ansi "^7.0.0"

color-convert@^1.9.0:
 version "1.9.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/color-convert/-/color-convert-1.9.3.tgz#bb71850690e1f136567de629d2d5471deda4c1e8"
 integrity sha512-QfAUtd+vFdAtFQcC8CCyYt1fYWxSqAiK2cSD6zDB8N3cpsEBAvRxp9zOGg6G/SHHJYAT88/az/IuDGALsNVbGg==
 dependencies:
  color-name "1.1.3"

color-convert@^2.0.1:
 version "2.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/color-convert/-/color-convert-2.0.1.tgz#72d3a68d598c9bdb3af2ad1e84f21d896abd4de3"
 integrity sha512-RRECPsj7iu/xb5oKYcsFHSppFNnsj/52OVTRKb4zP5onXwVF3zVmmToNcOfGC+CRDpfK/U584fMg38ZHCaElKQ==
 dependencies:
  color-name "~1.1.4"

color-name@1.1.3:
 version "1.1.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/color-name/-/color-name-1.1.3.tgz#a7d0558bd89c42f795dd42328f740831ca53bc25"
 integrity sha512-72fSenhMw2HZMTVHeCA9KCmpEIbzWiQsjN+BHcBbS9vr1mtt+vJjPdksIBNUmKAW8TFUDPJK5SUU3QhE9NEXDw==

color-name@~1.1.4:
 version "1.1.4"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/color-name/-/color-name-1.1.4.tgz#c2a09a87acbde69543de6f63fa3995c826c536a2"
 integrity sha512-dOy+3AuW3a2wNbZHIuMZpTcgjGuLU/uBL/ubcZF9OXbDo8ff4O8yVp5Bf0efS8uEoYo5q4Fx7dY9OgQGXgAsQA==

commander@^2.19.0, commander@^2.2.0:
 version "2.20.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/commander/-/commander-2.20.3.tgz#fd485e84c03eb4881c20722ba48035e8531aeb33"
 integrity sha512-GpVkmM8vF2vQUkj2LvZmD35JxeJOLCwJ9cUkugyk2nuhbv3+mJvpLYYt+0+USMxE+oj+ey/lJEnhZw75x/OMcQ==

commander@^5.1.0:
 version "5.1.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/commander/-/commander-5.1.0.tgz#46abbd1652f8e059bddaef99bbdcb2ad9cf179ae"
 integrity sha512-P0CysNDQ7rtVw4QIQtm+MRxV66vKFSvlsQvGYXZWR3qFU0jlMKHZZZgw8e+8DSah4UDKMqnknRDQz+xuQXQ/Zg==

commander@^9.2.0:
 version "9.5.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/commander/-/commander-9.5.0.tgz#bc08d1eb5cedf7ccb797a96199d41c7bc3e60d30"
 integrity sha512-KRs7WVDKg86PWiuAqhDrAQnTXZKraVcCc6vFdL14qrZ/DcWwuRo7VoiYXalXO7S5GKpqYiVEwCbgFDfxNHKJBQ==

comment-json@^4.2.2:
 version "4.2.3"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/comment-json/-/comment-json-4.2.3.tgz#50b487ebbf43abe44431f575ebda07d30d015365"
 integrity sha512-SsxdiOf064DWoZLH799Ata6u7iV658A11PlWtZATDlXPpKGJnbJZ5Z24ybixAi+LUUqJ/GKowAejtC5GFUG7Tw==
 dependencies:
  array-timsort "^1.0.3"
  core-util-is "^1.0.3"
  esprima "^4.0.1"
  has-own-prop "^2.0.0"
  repeat-string "^1.6.1"

concat-map@0.0.1:
 version "0.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/concat-map/-/concat-map-0.0.1.tgz#d8a96bd77fd68df7793a73036a3ba0d5405d477b"
 integrity sha512-/Srv4dswyQNBfohGpz9o6Yb3Gz3SrUDqBH5rTuhGR7ahtlbYKnVxw2bCFMRljaA7EXHaXZ8wsHdodFvbkhKmqg==

condense-newlines@^0.2.1:
 version "0.2.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/condense-newlines/-/condense-newlines-0.2.1.tgz#3de985553139475d32502c83b02f60684d24c55f"
 integrity sha512-P7X+QL9Hb9B/c8HI5BFFKmjgBu2XpQuF98WZ9XkO+dBGgk5XgwiQz7o1SmpglNWId3581UcS0SFAWfoIhMHPfg==
 dependencies:
  extend-shallow "^2.0.1"
  is-whitespace "^0.3.0"
  kind-of "^3.0.2"

config-chain@^1.1.13:
 version "1.1.13"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/config-chain/-/config-chain-1.1.13.tgz#fad0795aa6a6cdaff9ed1b68e9dff94372c232f4"
 integrity sha512-qj+f8APARXHrM0hraqXYb2/bOVSV4PvJQlNZ/DVj0QrmNM2q2euizkeuVckQ57J+W0mRH6Hvi+k50M4Jul2VRQ==
 dependencies:
  ini "^1.3.4"
  proto-list "~1.2.1"

configstore@^5.0.1:
 version "5.0.1"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/configstore/-/configstore-5.0.1.tgz#d365021b5df4b98cdd187d6a3b0e3f6a7cc5ed96"
 integrity sha512-aMKprgk5YhBNyH25hj8wGt2+D52Sw1DRRIzqBwLp2Ya9mFmY8KPvvtvmna8SxVR9JMZ4kzMD68N22vlaRpkeFA==
 dependencies:
  dot-prop "^5.2.0"
  graceful-fs "^4.1.2"
  make-dir "^3.0.0"
  unique-string "^2.0.0"
  write-file-atomic "^3.0.0"
  xdg-basedir "^4.0.0"

connect-history-api-fallback@^1:
 version "1.6.0"
 resolved "https://registry.yarnpkg.com/connect-history-api-fallback/-/connect-history-api-fallback-1.6.0.tgz#8b32089359308d111115d81cad3fceab888f97bc"
 integrity sha512-e54B99q/OUoH64zYYRf3HBP5z24G38h5D3qXu23JGRoigpX5Ss4r9ZnDk3g0Z8uQC2x2lPaJ+UlWBc1ZWBWdLg==