~cedric/stegano

c1ec5b9ab1bf9d82907e3d3a9dafb27a135d04d4 — Cédric Bonhomme 19 days ago e9a7721 master
updated copyright years
M bin/lsb.py => bin/lsb.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://github.com/cedricbonhomme/Stegano
#

M bin/lsbset.py => bin/lsbset.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://github.com/cedricbonhomme/Stegano
#

M bin/parity.py => bin/parity.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://github.com/cedricbonhomme/Stegano
#

M bin/red.py => bin/red.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://github.com/cedricbonhomme/Stegano
#

M bin/statistics.py => bin/statistics.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://github.com/cedricbonhomme/Stegano
#

M stegano/exifHeader/exifHeader.py => stegano/exifHeader/exifHeader.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/lsb/lsb.py => stegano/lsb/lsb.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/lsbset/generators.py => stegano/lsbset/generators.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/lsbset/lsbset.py => stegano/lsbset/lsbset.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/red/red.py => stegano/red/red.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stéganô is a basic Python Steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019  Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021  Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/steganalysis/parity.py => stegano/steganalysis/parity.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/steganalysis/statistics.py => stegano/steganalysis/statistics.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M stegano/tools.py => stegano/tools.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M tests/test_exifHeader.py => tests/test_exifHeader.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M tests/test_generators.py => tests/test_generators.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M tests/test_lsb.py => tests/test_lsb.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M tests/test_red.py => tests/test_red.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#

M tests/test_tools.py => tests/test_tools.py +1 -1
@@ 2,7 2,7 @@
# -*- coding: utf-8 -*-

# Stegano - Stegano is a pure Python steganography module.
# Copyright (C) 2010-2019 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
# Copyright (C) 2010-2021 Cédric Bonhomme - https://www.cedricbonhomme.org
#
# For more information : https://git.sr.ht/~cedric/stegano
#