~case/dbns

ref: 0f9985edf4d2b9e98aaac388d30fd4ab8c4722cf dbns/area/Koronto.are -rw-r--r-- 108.9 KiB
0f9985edcase rm extern 10 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
#AREA  Western Desert~#VERSION 251
#AUTHOR Koronto~

#RANGES
0 0 0 0
$

#PLANET 0

#FLAGS
0

#ECONOMY 0 32786763

#CLIMATE 2 2 2

#MOBILES
#70000
first mob~
a newly created first mob~
Some god abandoned a newly created first mob here.
~
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70001
small scorpion~
A small scorpion~
A small scorpion scuttles around on the ground
~
This scorpion is approximately one foot long, and it has a very nasty
looking curved stinger on the end of its tail. The color of its 
carapace is mostly red, with some mottled brown color mixed in.
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 200000
112 112 1
10 10 15 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 65541 0 0 0 0 0
#70002
tiny scorpion~
A tiny scorpion~
A tiny scorpion scuttles around on the ground
~
This 9-inch long scorpion looks very fierce for its small size. It's
constantly scuttling about at a high speed, and the stinger on the tail
looks like it could delier some damage with ease.
~
65 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 75000
112 112 0
10 10 13 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 65541 0 0 0 0 0
#70003
large scorpion~
A large scorpion~
A large scorpion scuttles around on the ground
~
This monstrously large scorpion is the size of a dog. The dry, chitonous
shell makes a crackling and snapping noise as it moves around across the
desert floor. The main body of this scorpion is reddish with some green
stripes, while the legs and tail are solid blood-red.
~
65 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 750000
112 112 0
10 10 10 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 65541 0 0 0 0 0
#70004
giant scorpion~
A giant scorpion~
A giant scorpion is standing here.
~
This gigantic creature is almost as large as a dining room table! The
legs are like small tree trunks that move with sometimes blinding speed 
to propel the scorpion around at a high velocity. Most of the scorpion
is various shades of brown, save for the claws and tail, which are 
reddish, possibly with the stain of human blood.
~
35 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 2000000
112 112 0
25 10 15 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 65541 0 0 0 0 0
#70005
mother scorpion~
A giant mother scorpion~
A bloated mother scorpion spews eggs onto the ground in a constant stream
~
This huge, bloated thing is hardly recognizable as a scorpion, although
upon inspection it clearly is. In front of the immense egg-sac is the bulky
body of a "normal" scorpion, if scorpions normally are the size of small
cars. It still has wicked claws and a vicious tail, but its legs are
atrophied to the point of uselessness. Occasionally one of them scrabbles
against the ground, but it does nothing to budge the massive bulk of the
scorpion from the ground.
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 7500000
112 112 2
25 10 20 10 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 65541 0 0 0 0 0
#70006
skinny bandit~
A skinny bandit~
A skinny looking bandit walks around with his chest puffed out
~
This very thin man is wearing large baggy white pants and a tight brown
shirt, the attire of a group of bandits known to operate in the desert.
He doesn't look too sure of himself, as he appears to be a weakling. 
~
69 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
250 2500000
112 112 1
15 10 15 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70007
angry bandit~
An angry bandit~
An angry bandit storms around, furious!
~
This person, dressed in the brown shirt and baggy white pants of a
notorious group of bandits who live in the desert, is very angry at 
something. He's storming around gesticulating with his arms to himself,
and mumbling under his breath violently. His face is cherry red, all this
anger and stress must be very bad for his heart...
~
69 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
125 10000000
112 112 1
20 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70008
grizzled veteran bandit~
A grizzled bandit~
A grizzled veteran bandit stands here filled with quiet confidence.
~
This man is wearing a tight brown shirt and baggy white pants, the
trademark dress of a group of bandits in the desert. His unshaven face
is constantly scowling, and it looks like he might indeed have something
to scowl about. His face is covered in all sorts of scars, from a huge
one that goes from his chin to his left eyebrow, to many other tiny
scars only half and inch long, and everything in between. He's quite
old for a bandit, possibly in his 50's. 
~
7 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
550 15000000
112 112 1
20 10 25 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70009
fat bandit~
A fat bandit~
A fat bandit stands here unsteadily.
~
Most of the bandits in this desert wear a tight brown shirt and baggy
white pants. Well, this bandit's shirt is incredibly tight, and his pants
fit very well. That's because this bandit is a very large person. He
has a lot of musculature in some places, namely his arms, that make it
clear that this man is more adept at combat than a typical overweight
person.
~
7 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 7500000
112 112 1
20 10 20 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70010
short bandit~
A short bandit~
A short bandit walks around with a permanent crick in his neck
~
This very short bandit doesn't seem to be too happy about his station
in life. He has a sort of depressed, sad look on his face, and his
clothes are that of the group of bandits that are in the desert. 
Regardless of him being short, he does look like he could hold his own in
a fight.
~
69 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
100 3500000
112 112 1
15 15 15 15 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70011
tall bandit~
A tall bandit~
A tall bandit strides around.
~
Wearing the brown shirt and baggy pants that marks him as a bandit of
this desert, this man must be at least seven feet tall. He's also gangly
and he looks quite young. His arms and legs aren't spindly, but they aren't
thick and muscular either. His long hair is light brown, and reaches to
below his shoulders.
~
69 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
375 5000000
112 112 1
15 10 20 10 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70012
bandit chief~
The bandit chief~
The chief bandit stands here, grinning evilly.
~
The bandit chief is an overconfident, blustery fellow. He's grinning
and laughing constantly, but it's clear that there is some strength behind
his wall of bluff. He moves with the grace of a martial artist, and he
must have been strong enough to assume leadership of a pretty large group
of bandits. He's well muscled, but lithe and fast looking.
~
3 0 -500 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 25000000
112 112 1
25 20 30 25 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
if rand(50)
mea $n The bandit chief snickers at you in total contempt.
mer $n The bandit chief snickers at $n in total contempt.
else
mea $n The bandit chief sizes you up, and decides that you must be weak.
mer $n The bandit chief sizes up $n, and decides that $e must be weak.
say You wanna fight, punk!
ready
endif
~
|
#70013
bandit cook~
The bandit cook~
The bandit cook stands here flipping burgers.
~
The bandit cook sports an enourmous black moustache on his greasy upper
lip. He looks like a very poorly groomed man, and he's wearing a dirty
white apron and a classic chef's hat, albeit covered in grime. He's a
cheerful looking fellow, with creases at the edge of his mouth from years
of wide smiles. What he's doing in a camp of vicious bandits is not clear.
~
67108867 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1000000
112 112 1
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
mea $n The cook grins at you and gestures to several food items laid out.
mea $n &CThe bandit cook says "You want anything?"&d
~
|
#70014
mutant coyote~
A mutant coyote~
A mutant coyote lopes around looking for prey.
~
Whether this pitiful creature is the result of scientific
experimentation or merely the result of mutation-causing pollutants dumped
in the wilderness is not clear. What is clear is that this coyote is not
natural. It has festering open wounds all over its body that it seems to
ignore, and it also has several huge green growths on its back, sides, and
shoulders. The growths seem to pulsate and throb to some inner rhythm. The
coyote's claws are long and curved, and drip with a strange black fluid. 
Its eyes are red and blootshot, and its pants expel a greyish green mist
into the air. 
~
65 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 30000000
112 112 0
25 10 25 50 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 50~
emote growls deep in the back of its throat.
~
> greet_prog 10~
mea $n &RA mutant coyote snarls savagely! It foams at the mouth and leaps at you!
mer $n &RA mutant coyote snarls savagely! It foams at the mouth and pounces on $n!
mpkill $n
~
|
#70015
sand monster~
A sand monster~
A huge insectoid sand monster is partially buried under a pile of sand.
~
This bizarre beast is mostly concealed under a large pile of sand, but
what is visible looks large and mean. Seven huge tentacle-like legs
are sticking out of the ground. These legs are multi-jointed and very
flexible, capable of pointing in any direction. The tips of the legs
are equipped with a nastly looking needle-like spine. The sides of the
spine are transparent, and there's a glowing green liquid sloshing
around inside the spikes. Occasionally, in the center of the ring of
tentacles, a head or body is visible under the shifting sands, but
not long enough to get a good view.
~
3 0 0 C
1
1 0 65 1d20+0 2d5+0
0 40000000
112 112 0
35 20 25 20 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
if rand(2)
  mpoload 70023
endif
~
|
#70016
bandit guard~
A bandit guard~
A lazy bandit guard rests against a rock, half-asleep.
~
This man wearing the outfit of the bandits that operate from the desert
is asleep against a large rock. His guard duties abandoned, he occasionally
emits a sputtering snore and shifts position.
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1500000
112 112 1
25 10 20 25 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 50~
mpechoaround The half-asleep guard notices $n's arrival and wakes with a start!
mpechoat The half-asleep guard notices your arrival and wakes with a start!
say An intruder! RAAAAAAA!!!
mpkill $n
~
|
#70017
lazy resting man~
A Resting Man~
A lazy young man is lying under the shade of a palm tree, resting.
~
Resting under a shady palm tree is this young man. He's enjoying the
cool shade and the view of the beatiful blue oasis. He's wearing a blue
shirt and khaki pants, and a white hat with a floppy brim. Anyone would
be tempted to sit next to him and enjoy the shade.
~
67108867 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 1
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70018
door locker~
A door locker~
A door locker is here to lock the door after someone goes in
~
~
69206019 4194306 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70019
massive gila monster~
A Massive Gila Monster~
A massive gila monster is lazily resting on the ground, soaking up the sun.
~
The gila monster is 6 feet long, from the tip of its nose to its tail.
The lizard has several large lumpy spikes on its back, and a very large
snout that has some very sharp teeth in it. The gila monster is low to
the ground for its length, only about a foot and a half tall.
~
3 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 50000000
112 112 0
75 10 25 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
if wasinroom($n) == 70085
  mpkill $n
endif
~
> death_prog 100~
if rand(5)
  mpoload 70019
endif
~
|
#70020
sand monstrosity dark silhouette figure~
The Sand Monstrosity~
A dark silhouette of a human figure is surrounded by a swirling cyclone of sand!
~
Inside a miniature sandstorm inside a pit, there is this tall humanoid
shape. It looks almost ten feet tall, and its body doesn't look like it's
proportioned quite right. The arms are too long, the legs are too short, 
and the torso is too high. No detail is visible because of the swirling
thick sand, but it definately does not look like a natural creature.
~
3 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
750 75000000
112 112 0
40 35 35 40 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> fight_prog 10~
mea $n &YThe sand monstrosity sweeps its arm at you, sending a blast
mea $n &Yof hot sand slamming into your body!
mer $n &YA sand monstrosity sweeps its arm at $n, slamming hot sand into
mer $n &Y$m!
mppldamage $n 22
~
> greet_prog 100~
mea $n &YThe rapidly spinning cyclone blasts hot air and sand into your
mea $n &Yface and body!
~
> death_prog 100~
if rand(5)
  mpoload 70024
endif
~
|
#70021
giant lizard~
A Giant Lizard~
A giant lizard is lazing around, absorbing sunlight.
~
This very large lizard is tall, long, and bright green. Its scales
shine brightly in the light of the sun or moon. It has a big bony and
strong looking jaw, with sharp stubby teeth. The lizards tail is thick and
meaty and it looks capable of smashing through a weak person's body. It
moves about slowly, and seemingly with great confidence. 
~
65 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 20000000
112 112 0
25 10 20 25 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70022
circling vulture~
A Vulture~
A vulture is circling in the sky above, searching for carrion to feed on.
~
This vulture is a very very large bird. It's wingspan approaches ten feet,
and it's body looks somehow twisted and sickly, but that's how all
vultures look. The beak of this animal is curved and mean looking. It's
designed to tear apart dead flesh, but it could tear up living flesh, too...
~
65 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1000000
112 112 0
25 25 25 25 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#70023
bandit quartermaster~
A Bandit Quartermaster~
A bandit quartermaster is here checking over his inventory.
~
This man isn't wearing the garb of the bandits, but he's in the middle
of their camp, so he's most likely affiliated with them. His fingers
are adorned with many rings of different colors, and he's got nice,
fancy clothes that have semi-precious stones woven into them. 
~
67108867 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 1
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
mpsleep 10
say Hey, $n, I'm really not supposed to sell to outsiders, but if you hand me some zeni, an item of some kind might *cough* fall into your hands.
~
> bribe_prog 15000000~
emote looks the other way as he drops something into your hand and sweeps the zeni into a bag.
mpoload 70029
give monkey $n
~
> bribe_prog 1000000~
emote coughs loudly while he quickly hands you a pair of sandals and takes your money
mpoload 70026
give sand $n
~
> bribe_prog 500000~
emote takes your zeni and surreptitiously hands you a pair of very tall boots.
mpoload 70028
give boots $n
~
> bribe_prog 100000~
emote puts your zeni into his pocket and quickly puts a vest into your hands.
mpoload 70027
give vest $n
~
> bribe_prog 1~
say That's not quite the amount of zeni I'm looking for, but thanks anyway!
grin
~
|
#70027
dropper mob~
An Unknown Force~
A dropper mob (unknown force)
~
~
67108865 2 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
mpforce $n drop 'red rune'
mpforce $n drop 'blue rune'
mpforce $n drop 'yellow rune'
~
|
#70028
smoke being humanoid form~
A Smoke Being~
A humanoid form made of smoke is floating around!
~
Barely visible, there is a human form made of red smoke floating in the
air. The bottom of it melds into a wide cloud of smoke that trails along
the floor. It leaves wisps and trails of smoke behind it as it slowly
drifts around the room. The wisps disappear after several seconds. The
outline that the smoke forms is that of a man, about six feet tall. Facial
features are almost visible on the smoky face, but not quite defined
enough to make a definite face.
~
3 0 -350 C
1
1 0 75 1d20+0 3d5+0
0 2500000000000
112 112 0
150 100 325 125 65
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
> fight_prog 15~
mppldamage $n 30
mea $n The smoke being puts its "arms" forward, aiming them at you, and
mea $n unleashes a blast of swirling red smoke! It flies at your face,
mea $n knocking you back, searing your skin, and causing you to violently
mea $n choke!
mer $n The smoke being fires a blast of red smoke at $n!
~
> fight_prog 20~
destructive
~
|
#70030
rock golem~
A Rock Golem~
A large human shaped chunk of rock is standing in the corner.
~
This seemingly crudely carved human statue is about 12 feet tall. It is
slowly walking around, and its footsteps shake the floor. Its eyeless
visage stares into your eyes, and it seems to pierce into your soul.
~
3 0 0 C
1
1 0 50 1d20+0 2d5+0
0 1000000000000
112 112 0
185 120 175 225 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
mer $n The rock golem lifts its arm and points its hand, palm forward at $n.
mea $n The rock golem raises its arm horizontally, palm forward at you. It glares into your face with its crude looking stone visage.
~
> fight_prog 7~
mea $n &YThe golem puts its hands together in front of its chest, and 
 mea $n &Ya green sphere of energy quickly forms. It pulls its arms sideways
mea $n &Yand the ball stretches into a horizontal line. The golem pushes forward,
mea $n &Yand the line of crackling green energy flies at you with incredible speed!
mppldamage $n 46
mer $n &YThe golem forms a horizontal line of crackling green energy and
mer $n &Yflings it at $n with incredible speed!
~
> death_prog 100~
if rand(2)
  mpforce $n drop 'red rune'
  mpoload 70030
else
if rand(2)
  mpoload 70042
endif
~
|
#70031
gray robed old man~
A robed old man~
An old man in gray robes is standing motionless.
~
This robed man is ancient. He's clean shaven, which exposes the deep
creased wrinkles all over his face. His flabby, pale skin droops in
places. The robe he's wearing is very long. It covers his legs and all
of his body. The robe itself looks smooth and soft, but thick. 
~
3 0 1000 C
1
1 0 65 1d20+0 2d5+0
5000 20000000000000
112 112 1
275 300 300 300 100
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
mea $n As you strike the killing blow to the gray-robed man, his flesh
mea $n jiggles and dissolves into gas. The gas floats away, leaving
mea $n only his gray robes to fall to the floor.
if rand(5)
mpmload 70035
endif
if rand(5)
mpmload 70031
endif
~
> greet_prog 100~
mea $n The old man stares through you with a glazed over, slackjawed look on his face.
mer $n As $n arrives the old man shifts his gaze to $m and vacantly stares.
~
> fight_prog 40~
uppercut
~
> fight_prog 20~
mea $n &GThe gray-robed man grabs your arm with lightning speed and
mea $n &Gcontorts his face into a twisted shell. It looks like he's
mea $n &Gscreaming, but there's no sound. Suddenly, it feels like your
mea $n &Garm is melting from an intense wave of heat! [30]
mppldamage $n 35
mer $n &GThe gray-robed man grabs $n's arm with lightning speed and
mer $n &Gcontorts his face into a twisted shell, as if he's screaming
mer $n &Gbut there's no sound. Suddenly, a reddish wave of heat
mer $n &Gblasts out from $n's arm.
~
> fight_prog 15~
final
~
|
#70032
crystal formation~
A crystal formation~
A spiky crystal formation has taken shape on the floor.
~
The crystal formation is on the floor, near one wall. It looks as if it
has been formed by water dripping from the ceiling. The crystal looks
like ice, it's clear and a little bluish, and it casts miniature rainbows
around the room, like a prism.
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
mpe &bAs the crystal formation is smashed into shards, they partially
mpe &bmelt and run together into a single clump, which then rises up into
mpe &ba humanoid form!
mpmload 70033
mpforce 'crystal creature' mpkill $n
~
|
#70033
crystal creature~
A Crystal Creature~
A stunted creature made of transparent crystal shakily stands here.
~
~
3 0 0 C
1
1 0 80 1d20+0 2d5+0
0 2500000000000
112 112 0
150 150 175 250 30
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
mea $n &bYour killing blow shatters the creature into miniscule particles
mea $n &bof crystal dust.
if rand(10)
  mea $n &BAgain, the shards run together into a pile, and out of this pile
  mea $n &Brises an immensely tall hulking behemoth of crystal!!
  mpmload 70034
  mpforce 'crystal behemoth' mpkill $n
endif
~
|
#70034
crystal behemoth~
A Crystal Behemoth~
A huge crystal behemoth angrily thrashes around the room.
~
~
1 0 0 C
1
1 0 80 1d20+0 2d5+0
0 8500000000000
112 112 0
225 175 200 250 80
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
if rand(2)
  mpoload 70032
endif
if rand(4)
  mpoload 70039
endif
mea $n &bYour killing blow shatters the Crystal Behemoth into miniscule shards of blue crystal!
~
> fight_prog 15~
'big bang'
~
> fight_prog 15~
mea $n &GThe Crystal Behemoth points its arms straight at you and unleashes
mea $n &Ga furious storm of razor sharp crystal shards from its hands!
mea $n &GThey slash into your skin and cause terrible pain!
mer $n &GThe Crystal Behemoth unleashes a fury of crystal shards at $n!
mppldamage $n 21
~
|
#70035
small floating metal sphere~
A Floating Metal Sphere~
A small floating metal sphere zips around through the air!
~
This shiny metal sphere is whizzing around through the air at a fair clip.
It's emitting a constant low buzzing sound. The main part of it is just
a simple sphere about a foot in radius. The surface is refelctive, but
it's pitted and corroded in parts, while other areas of its surface are
still shiny. Around the equator of the sphere are eight very sharp spikes
with what look like razor sharp edges.
~
65 524288 0 C
1
1 0 75 1d20+0 2d5+0
1750 750000000000
112 112 0
100 100 150 125 20
0 0 0 0 0
4 4 0 0 1 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0
> greet_prog 100~
if rand(25)
  say "BZZT! Intruder... alert.... BZZZT!"
  mpe The metal sphere emits a high pitched squeal, and crashes into the floor!
  mppurge sphere
else
if rand(50)
  say "Intruder alert! Intruder alert!"
  mpkill $n
endif
~
> death_prog 5~
mpoload 70041
~
> fight_prog 10~
mea $n &GThe floating metal sphere begins to emit a sharp humming noise as it
mea $n &Gbegins to spin even more rapidly. It flies straight at you, gouging
mea $n &Gdeep channels in your flesh with its razor sharp spikes!
mer $n &GThe floating metal sphere spins rapidly and flies at $n, gouging
mer $n &Gdeep channels in $s flesh with its razor sharp spikes!
mppldamage $n 28
~
|
#70036
living shadow~
A Living Shadow~
A human shaped shadow is darting around, without a human shape to cast it!
~
A shadow without anything to cast it is what this being appears to be.
Shadows of a man are cast around the room by the light in the air, and
there isn't a man visible in the room. On close examination, there is,
however, a dark region of space near the center of the room. It is
moving around as if it were a person, and if you look at it the right
way, it almost looks like it has the shape of a man.
~
3 0 -750 C
1
1 0 70 1d20+0 2d5+0
0 3000000000000
112 112 0
150 175 350 350 50
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
> death_prog 100~
if rand(1)
  if rand(1)
   mea $n &zYou find a strange pair of pants on the shadow corpse!
   mpoload 70038 $n
  endif
endif
~
> fight_prog 20~
makosen
~
|
#70117
A computer voice~
A computer voice~
A computer voice
~
~
69206017 2 0 C
1
30 0 100 1d20+0 2d5+0
1000000 99999999999999991611392
112 112 0
400 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> speech_prog check_your_inv~
if ovnuminv(70014) > 0
  if rand(30)
   mpe The computer sizzles loudly and bright sparks shoot out!
  else
  if rand(60)
   drop 25000 coins
  else
  if rand(99)
   mpe &YBright yellow flames shoot out of the hole!
  else
  mpoload 70090
  drop note
  endif
endif
~
|
#70118
hole checker~
A hole checker~
A hole checker
~
~
69206017 2 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
1000000 10000000000000000904921088
112 112 0
400 10 10 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> speech_prog lever~
if number($n) == 70117
  if ovnuminv(70041) > 0
  mpjunk all
  if rand(10)
  drop 45000 zeni
  else
  if rand(1)
  mpoload 70040
  put typo in hole
  else
  if rand(1)
  mpoload 70090
  put note in hole
  else
  mpe &RBright red flames shoot out of the hole in the computer!
  endif
  endif
endif
~
|
#70137
shades dropper~
a newly created shades dropper~
The shades dropped is here to put the shades in the box
~
~
1 2 0 S
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
> time_prog 12~
if rand(10)
mpoload 70037
put shades in box
endif
~
|
#70199
last mob~
a newly created last mob~
Some god abandoned a newly created last mob here.
~
~
1 0 0 C
1
1 0 100 1d20+0 2d5+0
0 1
112 112 0
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#0


#OBJECTS
#70000
first obj~
a newly created first obj~
Some god dropped a newly created first obj here.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70001
rusty brass key~
A rusty brass key~
A large and rusted brass key lies on the ground.~
~
18 0 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
rusty brass key~
This key is about 7 inches long and very corroded. It looks like it
might be made of brass, and it still appears usable as a key, if there
is a lock that it fits somewhere.
~
#70002
wooden chest~
A wooden chest~
A wooden chest sits on the floor.~
~
15 0 0
10 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
> exa_prog 100~
mpforce 'bandit chief' say $n, now you have to die!!
mpforce 'bandit chief' mpkill $n
mpat 70045 mpforce 'tall bandit' south
mpforce 'tall bandit' mpkill $n
~
|
#70003
tiny steel key~
A tiny steel key~
A tiny steel key sparkles on the ground.~
~
13 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70004
oak dresser~
An oak dresser~
A quite large oak dresser sits on the ground~
~
15 0 0
5 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
> exa_prog 100~
mea $n The inside of this dresser is filled with an incredible amount
mea $n of junk. Little bits of string, writing utensils, pieces of wood,
mea $n slivers of plastic, and loads of other little pieces of trash fill the
mea $n drawers.
~
|
#70005
foot locker~
A metal foot locker~
A metal foot locker sits at the end of the bed.~
~
15 0 0
9999 29 70006 0 0 0
1 0 0
 0
#70006
orange key~
&wAn &OOrange &wKey&d~
A small orange-painted key has been left on the ground.~
~
18 0 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70007
cactus~
A large cactus~
A large cactus protrudes from the wide flat plain.~
~
12 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
cactus~
This is a very tall saguaro cactus. It stands about 15 feet high, and the
main body of it is two feet wide. It has a myriad of huge needles jabbing
out from it, and 4 wide arms jutting from the sides and turning upward.
~
#70008
head pole~
A head on a pole~
A decapitated head on a sharp pole drips &rblood &Oon the ground.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
decapitated head blood~
Some poor unlucky soul had his head chopped off and mounted on a stick.
This is obviously a warning that somebody doesn't want any visitors, but
whether they are far weaker than you or incredibly stronger is unsure.
~
#70009
skull cross bones sign~
A skull and crossbones sign~
A large skull and crossbones sign warns "&RDO NOT ENTER!&O"~
~
12 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
large skull crossbones sign~
Nailed to a tree is a black wooden plank with the skull and crossbones
painted on it, also sporting a warning to stay out. There must be
someone through this pass that doesn't want to deal with people hassling them.
~
#70010
tracks boulder outcrop knobby~
Some tracks~
There are some tracks on the ground here.~
~
36 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
tracks~
&gThese tracks are gathered around a large &Oboulder &g, in a clay-like patch of dirt.
~
E
boulder~
&gThere's a very large boulder here, flush against the mountain wall. 
Some tracks are on the ground around the boulder. On the front surface,
jutting out, there is a small round knobby outcrop. Close examination
reveals a hairline crack all the way around the outcrop.
~
> push_prog 100~
mea $n 
mea $n You push hard against the knobby outcrop on the front of the 
mea $n boulder. It slowly slides inward, and part of the face of the
mea $n boulder rotates around a central pivot. You, just having been
mea $n pushing really hard, fall forward into the opening. The rock
mea $n face rotates shut behind you.
mer $n $n pushes against a boulder, the front rotates open, $e falls 
mer $n through, and it rotates shut again. How odd...
mpopenpassage 70074 70086 5
mpforce $n down
mpclosepassage 70074 5
mpat 70074 pull tracks
~
|
#70011
boulder~
a newly created boulder~
Some god dropped a newly created boulder here.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70012
swirling green portal~
A swirling green portal~
&BA &Ggreen &Bswirling portal sits against the north wall.~
~
46 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
swirling green portal~
On the north wall of this room there is a large green portal. It is
spaced about 3 inches from the brownish stone wall, and the edges of
the portal are made of stone as well. The stone part of the portal is
carved with many small runes that glow red or green very faintly. The
portal itself is a bright emerald green swirling field of energy. There's
an occasional crackle and spark from the center of the portal. The
swirling is hypnotic, and the center of the portal draws the eye to it.
It's hard to look away.
~
#70013
carved lettering~
Carved Lettering~
Some lettering that looks very strange is carved on the wall.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
strange lettering carved~
On the wall to the southwest, in between where the corridor splits,
there are 3 lines of text carved in the wall in a very odd script. It
looks totally foreign, and upon close examination, there is an
extremely soft green light emanating from the carving.
~
> exa_prog 100~
mea $n
mea $n The strange lettering reads: &g(. : > )' < < (' ). )' > | | (. )' ). ('&d
~
|
#70014
Lump of metal~
A lump of metal~
A small lump of dull metal is here.~
~
13 0 1
0 0 0 0 0 0
3 0 0
 0
E
lump metal~
This lump of metal is dense, it feels like it's probably made of lead.
It is misshapen and rough, shaped somewhat like a potato, but smaller.
~
#70015
shish kebab~
A shish-kebab~
A meaty shish-kebab lies here.~
$n chow$q down on a yummy-looking shish-kebab.~
19 0 1
0 0 0 0 0 0
1 50 5
 0
#70016
hamburger~
A hamburger~
A big juicy hamburger is here.~
$n take$q a big bite out of a hamburger.~
19 0 1
0 0 0 0 0 0
1 100 10
 0
#70017
open topped steel box~
A Steel Box~
An open topped steel box is flat on the ground.~
~
15 0 0
100 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70018
blood stain~
&rA bloodstain&d~
&rA huge dark red spray of dried blood has dried on the wall long ago.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
blood stain spray bloodstain~
Apparently someone suffered a very violent death here long ago, as this
bloodstain is enormous! It covers nearly half the wall, and seems to have
permanently left its mark on the stone. The pattern indicates a single
huge spray coming from one source, probably from one slash or blow.
~
#70019
gila monster tooth~
&wA Gila Monster Tooth&d~
A very large curved tooth is on the ground.~
~
13 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
gila monster tooth~
This is the tooth of a giant gila monster, a very savage and aggressive
beast. Just the look of its tooth is enough to put a lump in almost 
anyone's throat!
~
A
1 2
#70020
ancient iron chest~
An Ancient Iron Chest~
An ancient iron chest is sitting on the inside of the huge safe.~
~
15 0 0
9999 29 70003 0 0 0
1 0 0
 0
#70021
lead boots~
Lead Boots~
A very heavy looking pair of lead boots is here on the ground.~
~
13 0 65
0 0 0 0 65 65
20 1250000 125000
 0
E
lead boots~
These boots are made from thick, heavy lead. Wearing them would slow
you down immensely.
~
A
2 -5
A
1 5
#70022
antique diving helmet~
An Antique Diving Helmet~
An antique diving helmet is sitting on the ground.~
~
9 0 17
0 0 0 0 750 750
30 1500000 150000
 10000000
E
antique diving helmet~
This is an old-style diving helmet. It's made of brass, with a glass
faceplate in front, and it covers the head and shoulders.
~
A
2 -10
#70023
carapace belt~
&gCarapace Belt&d~
The central portion of an insect's carapace has been left on the ground.~
~
9 0 2049
0 0 0 0 15 15
1 0 0
 0
E
carapace belt~
This belt is made out of chitin plates from a very large insect of some
kind. They're connected together by a thick organic skin. It would fit
snugly and tight on anyone, since the skin is stretchy and elastic.
~
A
1 5
A
2 -3
A
3 -3
A
4 5
#70024
thin dark gloves hatred~
&zDark gloves of Hatred&d~
A pair of very thin dark gloves is sitting on the ground.~
~
9 0 129
0 0 0 0 5 5
1 1500000 150000
 0
E
dark gloves hatred~
This pair of thin gloves feel as if they're freezing cold and intensely
hot at the same time. They are solid black in color, and as you look at
them, you inexplicably begin to feel a strong anger, toward nothing in
particular. It's a strage sensation.
~
A
1 1
A
2 1
#70025
elastic wristband~
An Elastic Wristband~
A small elastic band is sitting on the ground.~
~
9 0 4097
0 0 0 0 5 5
1 5000 500
 15000
A
2 1
#70026
jewel encrusted sandals~
Jewel Encrusted Sandals~
A pair of sandals that is encrusted with priceless jewels has been left here.~
~
9 1 65
0 0 0 0 150 150
1 0 200000
 100000
E
jewel encrusted sandals~
These sandals have huge precious jewels seated into the leather of the
sandals all over the surface. The jewels all glow with a soft light that
shifts in color slowly. 
~
#70027
leather vest~
A Thin Leather Vest~
A thin leather vest has been left here.~
~
9 0 9
0 0 0 0 50 50
5 0 3500
 10000
E
leather vest~
This leather vest is very finely made. It's a soft, smooth leather, and
the front has beautiful designs sewn into it. It's a fine piece of
clothing.
~
A
2 1
A
4 1
#70028
smugglers boots~
Smugglers' Boots~
A bulky pair of thigh-high boots has been left here.~
~
15 0 65
6 0 0 0 0 0
1 0 75000
 0
E
smugglers boots~
These boots were designed to smuggle goods. They're nearly thigh-high,
and they have bulky hidden compartments along the sides.
~
A
2 -5
#70029
monkeys paw~
&rA Monkey's Paw&d~
A withered, shrunken, curled up paw of a monkey has been left here.~
~
8 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 4500000
 1000000000
E
monkeys paw~
This shriveled hand is the paw from a monkey. It's apparently been 
preserved in the same manner as shrunken heads. It's tiny and withered.
Rumor has it that monkey's paws such as this one bring good luck.
It didn't help the monkey much.
~
A
29 3
A
3 2
#70030
red rune~
&RA glowing red rune&d~
&RA glowing red rune~
~
41 8194&260 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
red rune~
This red rune is made of a very strange material. It feels sort of like
rubber, but it is nearly weightless. It's a very strange shape, similar
to a japanese character, but extruded into three dimensions. It's about
the size of an average man's hand.
~
#70031
blue rune~
&BA glowing blue rune&d~
&BA glowing blue rune~
~
41 8194&260 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
blue rune~
This blue rune is made of a very strange material. It feels sort of like
rubber, but it is nearly weightless. It's a very strange shape, similar
to a japanese character, but extruded into three dimensions. It's about
the size of an average man's hand.
~
#70032
yellow rune~
&YA glowing yellow rune&d~
&YA glowing yellow rune~
~
41 8194&260 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
yellow rune~
This yellow rune is made of a very strange material. It feels sort of like
rubber, but it is nearly weightless. It's a very strange shape, similar
to a japanese character, but extruded into three dimensions. It's about
the size of an average man's hand.
~
#70033
ruby orb~
A ruby orb~
Red swirls shift and shimmer beneath the surface of a ruby orb.~
~
8 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 2000000000
E
ruby orb~
This orb is very bright red. It gives off a whole lot of red light, and
also a lot of heat. It's about the size of a baseball, and it has the
texture of stone. Beneath the surface are moving swirls of what looks
like red liquid.
~
A
1 -5
A
2 5
A
3 10
A
4 5
> wear_prog 100~
mea $n &RYou feel power well up within you as you hold a ruby orb!
mer $n &R$n begins to emanate power as $e holds a ruby orb.
~
> sac_prog 10~
mpe &RAs a ruby orb is sacrificed, it implodes with a soft *pop* sound.
mpe &RA hole tears in space and an &GEmerald Orb&R slips through!
mpoload 70034 1
mpforce $n get emerald
~
|
#70034
emerald orb~
An emerald orb~
An emerald orb is fainty vibrating and shimmering.~
~
8 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 2000000000
E
emerald orb~
This bright green sphere is about the size of a golf ball. It feels
cool to the touch, but it shines very brightly. Beneath the surface of
the orb, different shades of green swirl about very fast. It almost looks
as if the orb itself is turning, even though it clearly is not.
~
A
1 -25
A
2 10
A
3 25
A
4 5
> wear_prog 100~
mea $n &GYou feel intense power flow through you as you hold an emerald orb!
mer $n &GPower begins to flow through $n as $e holds an emerald orb.
~
|
#70035
thick iron necklace~
A Thick Iron Necklace~
A thick iron necklace has been left on the ground.~
~
9 0 5
0 0 0 0 10 10
15 1000000 100000
 1000000000
E
thick iron necklace~
This necklace is basically just a very thick, very solid iron chain.
The links are flexible relative to each other, so it can flex around in
any direction, and it's big enough for anyone to wear around their neck.
~
A
4 5
> wear_prog 100~
if race($n) == human
mpoload 70036 $n
  mpforce $n remove 'iron necklace'
  mpforce $n wear medallion
  mea $n
  mea $nAs you wear the iron necklace, it melts and reforms into an iron
  mea $nmedallion!
  mer $n
  mer $nAs $n wears an iron necklace, it melts and reforms into an iron
  mer $nmedallion!
  mpforce $n drop 'iron necklace'
  mppurge 'iron necklace'
endif
~
|
#70036
iron medallion~
An Iron Medallion~
An iron medallion has been left on the ground.~
~
9 0 5
0 0 0 0 20 20
15 1000000 100000
 1000000000
E
iron medallion~
A metal disk is mounted on a very thick iron chain. The disk is about
six inches across, and it features a carved pentagram on the surface, with
an equilateral triangle carved inside the inner pentagon of the pentagram.
~
A
4 10
> remove_prog 100~
mpoload 70035 $n
mea $n
mea $n As you remove it from your neck, the iron medallion disintegrates
mea $n into dust, leaving only the chain.
mer $n
mer $nAs $n removes it, an iron medallion disintegrates into dust, 
mer $nleaving only the chain.
mpforce $n drop 'iron medallion'
mppurge 'iron medallion'
~
|
#70037
cool shades~
Cool Shades~
An incredibly cool pair of shades is laying on the ground.~
~
65 0 131073
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 1000000000
E
cool shades~
These shades are most definately very cool. They're black and shiny, and
the frames are uniquely shaped. They're sure to add to the style factor
of anybody wearing them.
~
A
2 5
A
29 1
> wear_prog 100~
mea $n As you put on the shades, you feel an incredible rush of pure
mea $n coolness, you must be the coolest person around!
mer $n As $n puts on the shades, $e becomes so incredibly cool it is
mer $n hard for you to believe!
~
|
#70038
shadow fabric pants~
&zA Pair Of Shadow Fabric Pants&d~
&zThere is a shadow of a pair of pants laid out on the floor, but there are no pants there.~
~
9 262144 33
0 0 0 0 600 100
1 3000000 300000
 2000000000
E
shadow pants~
These pants seem to somehow be woven from threads of shadow, however
impossible that seems. They're incredibly light, soft, and they stretch
very far and then elastically snap back into position.
~
A
2 4
#70039
crystal ring~
&CA Crystal Ring&d~
A small crystal ring is on the ground refracting light into tiny rainbows.~
~
9 0 3
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 10000000
E
crystal ring~
This circular disk is about the width of a thick human finger, so it could
be slipped over anyone's finger. It's has many small facets, and looking
into it gives an interesting perspecitve, with images from all around the
room reflected in miniature.
~
A
1 2
A
2 2
A
3 2
A
4 2
#70040
intentional intentioanl typo~
&YAn Intentioanl Typo&d~
Somebody left an intentioanl typo here on the ground!~
~
8 0 2117925
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#70041
strange token~
A Strange Token~
A strange metal disk has been left on the ground.~
~
13 0 1
0 0 0 0 0 0
3 0 0
 0
E
strange token~
This circular disk is an inch and a half across and half an inch thick.
It's made of a plastic-like material that's very light, and it has swirly
curved designs all over the surface.
~
#70060
receptacle hole~
A receptacle~
Near the working computer equipment there is a dusty hole in which to place something.~
~
15 0 0
4 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
> exa_prog 100~
if number($n) == 70117
  mpforce 'lever puller' get all hole
  mpforce 'lever puller' drop all
~
|
#70061
ancient lever~
A lever~
An ancient lever sticks out of the side of the computer.~
~
37 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
> pull_prog 100~
mpforce 'a computer voice' push lever
if str($n) >= 50
  mea $n
  mea $n You exert hard on pulling the lever, and it slowly grinds into the 
  mea $n down position, and then pops back up on its own.
  mer $n $n pulls on the lever, and it slides back up slowly on its own.
  mpforce 'hole checker' get all hole
  mpmset 70117 affected invisible
  mpforce 'a computer voice' say Lever pull detected.
  mpmset 70117 affected invisible
else
  mea $n You try as hard as you can, but you're just not strong enough to move
  mea $n the lever!
  mer $n $n tries to pull on the lever, and fails.
endif
~
|
#70090
billion bank note~
A One Billion Zeni Bank Note~
A very valuable looking piece of paper is fluttering around.~
~
8 0 16385
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
E
billion bank note~
This large piece of thick paper is clearly marked in very large print as
"&GONE BILLION ZENI&d". It is green, blue, and orange colored, with many
intricate designs all over both sides. The designs are little loops, whirls
and zigzag patterns, very small and very detailed. The central portrait
is of a young human man with glasses, identified below the picture as
"Koronto". In small print on the back of the note is printed: "Redeemable
at any branch of the Cyaran National Bank. We'll be there! Cyaran National
Bank: The perfect place for all your financial needs!" This bank note has
an advertisement shpeal printed on the actual note! How low can you go?
~
#70198
snorkel~
Red PK Flag~
A blue and green snorkel ~
~
9 0 1048593
0 0 0 0 10000 10000
1 0 0
 0
A
1 300
A
2 300
A
3 300
A
4 300
> wear_prog 100~
if name($n) != koronto
mpforce $n remove snorkel
mea $n What'ch you doing wearing Koronto's imm eq, punk?
mea koronto $n has your snorkel eq.
~
|
#70199
last obj~
a newly created last obj~
Some god dropped a newly created last obj here.~
~
13 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0
 0
#0


#ROOMS
#70000
Koronto's hideout~
This room is located at the very top of a tower that is on the peak of
a tall mountain. Outside the barred windows, there is a perpetual heavy
black storm swirling around the tower. Inside, there's a huge desk with
tons of stuff on it, such as a very advanced looking quantum computer,
several unfinished woodworking projects, and many little miscellaneous
pieces of junk that have not been thrown away due to laziness. The walls
are covered in shelves filled with tools, computer parts, books, and
abstract sculptures.
~
0 2097156 0
S
#70001
Wasteland~
 The barren landscape between South City and the desert is rocky and 
uninviting. There are no tracks anywhere, no sign that anyone comes
here. A few lizards and insects crawl lazily around on the ground.
~
0 4 1
D1
~
~
0 -1 9040
D3
~
~
0 -1 70002
S
#70002
Wasteland~
The ground here is hard and dry. Some small plants manage to eke out
a living here, but there aren't many. Little of the desert to the west
can be seen, because the heat and glare of the sun blurs it. There are,
however, several huge rock outcroppings that are so large they can be seen 
from here.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70001
D3
~
~
0 -1 70004
D7
~
~
1 -1 70005
D9
~
~
0 -1 70003
S
#70003
Beginning of desert~
The solid rock ground is barely covered in a thin layer of desert sand.
There is not much of anything here. Besides the occasional scorpion or
lizard, nothing stirs. The desert is barren.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70004
D3
~
~
0 -1 70006
D6
~
~
0 -1 70002
D7
~
~
0 -1 70007
D9
~
~
0 -1 70009
S
#70004
Beginning of desert~
A thin layer of sand covers the rock beneath it. There is not a single
bit of plant life, the desert is nearly lifeless. Many small boulders
lay strewn about, and to the west is visible a gargantuan outcrop of
stone. South City is barely visible to the east.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70005
D1
~
~
0 -1 70002
D2
~
~
0 -1 70003
D3
~
~
0 -1 70007
D7
~
~
0 -1 70008
D9
~
~
0 -1 70006
S
#70005
Beginning of desert~
The desert is just a wasteland. There is nothing here at all, save for
sand and rock. South City is barely visible to the east, but nothing
else can be seen except for huge rocks in the distance further into the
desert.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70004
D3
~
~
0 -1 70008
D7
~
~
0 -1 70033
D8
~
~
0 -1 70002
D9
~
~
0 -1 70007
S
#70006
Passing by a huge rock~
From here, a huge expanse of desert is visible to the south. It goes on
pretty far, and there are mountains farther south. The desert terrain is
bleak and empty, just sand dune after sand dune.
~
0 0 1
D0
~
~
1 -1 70007
D1
~
~
0 -1 70003
D2
~
~
0 -1 70009
D6
~
~
0 -1 70004
S
#70007
Giant rock~
There's a very large rock sticking up out of the ground just to the
west. It's about the size of a hill, and very jagged looking and rough.
Something shines brightly at the very top...
~
0 0 1
D0
~
~
67108864 -1 70008
D1
~
~
0 -1 70004
D2
~
~
0 -1 70006
D3
~
~
0 -1 70014
D6
~
~
0 -1 70005
D8
~
~
0 -1 70003
S
#70008
Next to a big rock~
The desert sands run up against a huge rock to the west. It is brown
and jagged-looking, harsh and forbidding. Otherwise, there is nothing
in the vicinity. 
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70033
D1
~
~
0 -1 70005
D2
~
~
0 -1 70007
D8
~
~
0 -1 70004
S
#70009
Some plant life~
There must be some water underground here, because there are a few
tiny plants surviving in the lee of a smooth boulder. The ground is a
little harder at that spot. Other than that, it's desolate.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70006
D3
~
~
0 -1 70010
D6
~
~
0 -1 70003
S
#70010
Small Dune~
There's the first of many sand dunes in the desert right here. It's
small and gently sloped. The dune is shifting even now, as the wind
blows away some of the sand and deposits it elsewhere. It's empty and
quiet.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70009
D3
~
~
0 -1 70011
S
#70011
Just south of a big rock~
The giant rock is right to the north of here, and a huge expanse of
dunes lies to the south. The air is blazingly hot, as if it were the
inside of an oven. There's little to see, just endless piles of sand.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70012
D1
~
~
0 -1 70010
D2
~
~
0 -1 70078
D3
~
~
0 -1 70017
D7
~
~
0 -1 70068
D9
~
~
0 -1 70015
S
#70012
Climbing on a rock~
The huge rock is easily climbed at this spot. It is sloped to the south,
and the main bulk of the rock is to the north. From here, something can
be seen shining brightly at the very top. The desert seems to stretch 
endlessly to the south. Big rolling dunes cover the whole southern 
horizon.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70013
D2
~
~
0 -1 70011
D3
~
~
0 -1 70068
D9
~
~
0 -1 70017
S
#70013
Broken Ladder~
The rock steepens immensely to the north, so it is totally unclimbable.
There was a ladder of handholds carved into the side of the rock face, 
but almost all of the lower 'rungs' are broken off. It's not even
remotely possible to climb.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70014
D2
~
~
0 -1 70012
D4
~
~
64 -1 70039
S
#70014
Climbing a big rock~
Right here the rock is gently sloped, easily climbable. The rock is
very irregular and oddly shaped everywhere. Deep grooves have been
carved into every surface by the harsh wind and sand. 
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70007
D3
~
~
0 -1 70013
S
#70015
Gaping Hole~
The ground slopes down on all sides into a large hole right here. The
hole is dark and gloomy looking, and it looks like it goes down quite
far, below the level of the desert sand, even. Quiet chattering is 
barely audible...
~
0 4 1
D0
~
~
0 -1 70017
D1
~
~
0 -1 70078
D2
~
~
0 -1 70073
D3
~
~
0 -1 70069
D5
~
~
0 -1 70018
D6
~
~
0 -1 70011
D7
~
~
0 -1 70016
D8
~
~
0 -1 70079
D9
~
~
0 -1 70071
S
#70016
A Cactus~
Right here is a wide empty plain of sand. Dunes lie all around to the
south and right around this area. Much of the plain consists of small
rocks and pebbles instead of fine sand, and several small misshapen
boulders rest on the ground.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70024
D1
~
~
0 -1 70017
D2
~
~
0 -1 70069
D3
~
~
0 -1 70021
D6
~
~
0 -1 70068
D7
~
~
0 -1 70023
D8
~
~
0 -1 70015
D9
~
~
0 -1 70070
S
#70017
Desert~
This is the middle of the desert, and there's close to nothing here
but sand. To the north is a huge rock, but otherwise the desert is
featureless and barren. The sand is incredibly hot and the air sizzles
with heat.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70068
D1
~
~
0 -1 70011
D2
~
~
0 -1 70015
D3
~
~
0 -1 70016
D6
~
~
0 -1 70012
D7
~
~
0 -1 70024
D8
~
~
0 -1 70078
D9
~
~
0 -1 70069
S
#70018
Scorpions!~
Light streams into a pit filled with thousands of tiny scorpions! They
chatter non-stop, and crawl all over each other in a writhing mass.
The pit turns into a sloping tunnel, and it is pitch-black deeper in.
~
0 0 13
D4
~
~
0 -1 70015
D8
~
~
0 -1 70019
S
#70019
Scorpion Lair~
The whole tunnel is nearly packed with baby scorpions and other, larger
ones. The chattering and clicking noises of carapaces rubbing against
each other fills the air with a cacophonous din. The tunnel continues to
slope down to the east, with even more scorpions everywhere.
~
0 0 13
D1
~
~
0 -1 70020
D7
~
~
0 -1 70018
S
#70020
Nesting Chamber~
The tunnel widens out and ends in a bulbous chamber. The floor at the
back of the chamber is covered in scorpion eggs, and the clicking noise
is even more unbearable from the thousands of tiny scorpions.
~
0 0 13
D3
~
~
0 -1 70019
S
#70021
Near Mountains~
There's a very tall mountain range just to the west. It runs north and
south very far, and the tops of the mountains are bright white, light
reflected from perpetual snow. It's a sharp contrast to the searing heat
down here in the desert.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70023
D1
~
~
0 -1 70016
D2
~
~
0 -1 70070
D6
~
~
0 -1 70024
D7
~
~
0 -1 70022
D8
~
~
0 -1 70069
D9
~
~
0 -1 70074
S
#70022
Entry to small mountain pass~
The ground of the desert slopes up into a small mountain pass that
leads to the west. In the pass is some sparse vegetation on the sides
of a well trodden pathway.
~
0 4 1
D1
~
~
0 -1 70023
D3
~
~
16777216 -1 70042
D6
~
~
0 -1 70026
D8
~
~
0 -1 70021
S
#70023
Tall Dune~
From the vantage of an exceptionally tall dune, lots more of the desert
can be seen. There's not much to see. There are wide expanses of sand
and dunes, and a mountain range just west of here. A huge boulder is
visible on the east, and the rest is just yellow dunes. The wind is
sharp and biting up high like this, and it is constantly blowing sand
around at a high velocity.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70026
D1
~
~
0 -1 70024
D2
~
~
0 -1 70021
D3
~
~
0 -1 70022
D6
~
~
0 -1 70025
D8
~
~
0 -1 70016
S
#70024
The Empty Desert~
Nothing is here. The interior of the desert is an empty, barren place,
with almost no life and nothing interesting to see. The endless sand
is shifty and soft, feet sink in quite a way. The dunes are wide and
tall, some are short, and all are very hot. The sun is constantly
beating down with endless heat that makes the air scalding hot.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70025
D1
~
~
0 -1 70068
D2
~
~
0 -1 70016
D3
~
~
0 -1 70023
D7
~
~
0 -1 70026
D8
~
~
0 -1 70017
D9
~
~
0 -1 70021
S
#70025
Between a Huge Rock and Mountains~
This strip of land runs straight in between a tall, harsh, rugged 
mountain range on the west and an enormous boulder on the east. There's
nothing in this area but sand dunes and strange wind patterns in the sand.
There isn't even variation in the type of sand, it is all an even yellow
color that apparently all came from the exact same kind of rock.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70024
D3
~
~
0 -1 70026
D6
~
~
0 -1 70027
D9
~
~
0 -1 70023
S
#70026
Next to Mountainous Outcrop~
There's a large mountain just north that is significantly far away from
any of the other mountains. It's extremely steep; the side just plunges
out of the desert sands at a ridiculous angle. The sides of the mountain
are bare rock, and the peak is capped with snow.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70025
D2
~
~
0 -1 70023
D8
~
~
0 -1 70024
D9
~
~
0 -1 70022
S
#70027
Interior Of Desert~
This is the deep interior of the desert. Here, in the desert, there is
almost nothing to see. It's barren and mostly empty, and the rolling
yellow dunes just keep going. The air has been superheated by the sun
into a parched, dry gas. It burns the throat to breathe air this hot.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70028
D6
~
~
0 -1 70029
D7
~
~
0 -1 70058
D9
~
~
0 -1 70025
S
#70028
The Desert and Rocks~
The desert plain is mostly featureless, but that doesn't stop there from
being some interesting sights. The enormous boulder near here is one such
sight. There are many other such boulders in the desert, but none 
even approach the magnitude of this one. It is hundreds of feet across,
while the nearest comparable other boulder is five.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70031
D1
~
~
0 -1 70029
D2
~
~
0 -1 70027
D3
~
~
0 -1 70058
D6
~
~
0 -1 70030
D7
~
~
0 -1 70059
S
#70029
Near giant rock~
The huge rock is just to the southeast. Right here, there are a ton of
small rocks on the ground, making it an interesting place to walk 
around. Tiny boulders jut up from the sand, and many more are buried
beneath.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70030
D1
~
~
0 -1 70032
D3
~
~
0 -1 70028
D6
~
~
0 -1 70035
D7
~
~
0 -1 70032
D9
~
~
0 -1 70027
S
#70030
Deep Desert~
Huge dunes lay all around in the deep desert, and there is hardly any
life to be seen anywhere. Beating down, the light of the sun is
incredibly sweltering and hot. There's nothing here, the desert is dull
and barren.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70037
D1
~
~
0 -1 70035
D2
~
~
0 -1 70029
D3
~
~
0 -1 70031
D6
~
~
0 -1 70038
D7
~
~
0 -1 70036
D8
~
~
0 -1 70032
D9
~
~
0 -1 70028
S
#70031
In The Desert~
This is part of a seemingly endless stretch of desert. It is smack dab
in the middle of absolutely nowhere, and there's nothing to see but
the sky, the sand, and mountains. The mountains are a nice sight, but
they do get old after a while.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70036
D1
~
~
0 -1 70030
D2
~
~
0 -1 70028
D3
~
~
0 -1 70059
D6
~
~
0 -1 70037
D7
~
~
0 -1 70034
D9
~
~
0 -1 70058
S
#70032
North of the rock~
The huge rock just to the south casts an enormous shadow to the north,
and it's a pleasant change from the immense heat of the sun beating down.
Small chunks occasionally fall from the top of the rock, which lists
slightly north.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70035
D1
~
~
0 -1 70033
D3
~
~
0 -1 70029
D7
~
~
0 -1 70030
D8
~
~
0 -1 70029
S
#70033
Desert~
The sandy ground is grainy and unstable. To the northwest, the desert
stretches on for quite a way. Nothing relieves the barren monotony of
the desert itself, though. Big shifting sand dunes are almost all that 
marks terrain, except for a huge rock just to the southwest.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70008
D3
~
~
0 -1 70032
D7
~
~
0 -1 70035
D8
~
~
0 -1 70005
S
#70034
Near A Mountain Range~
The desert borders here on a high mountain range. It goes miles and miles
straight north from here. Some of the mountain peaks are very tall,
covered in ice year-round. The ice reflects the bright light of the sun
constantly, making it difficult to even look in the general direction of
the mountains without eye protection. There aren't many foothills or 
smaller mountains between the desert and the really high peaks, they just
stick straight out of the ground, which is pretty odd.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70054
D1
~
~
0 -1 70036
D6
~
~
0 -1 70055
D8
~
~
0 -1 70031
S
#70035
Deep desert~
Deep into the desert, there is little to help find one's way. There's a
big rock to the south, but nothing else can be seen but desert. 
To the far east and south there is a mountain range.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70038
D2
~
~
0 -1 70032
D3
~
~
0 -1 70030
D7
~
~
0 -1 70037
D8
~
~
0 -1 70033
D9
~
~
0 -1 70029
S
#70036
Dry Flats~
The center of a huge expanse of flat desert is not a very hospitable
place, which is most likely to be the reason why there are very few people
or other living things here. It's almost totally empty, as if it were the
surface of the moon or an uninhabited planet. There are a few landmarks
somewhat nearby, such as large rocks sticking out of the ground, and there
is a large mountain range just west of here, but that's it. 
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70055
D1
~
~
0 -1 70037
D2
~
~
0 -1 70031
D3
~
~
0 -1 70034
D6
~
~
0 -1 70056
D7
~
~
0 -1 70054
D8
~
~
0 -1 70030
S
#70037
The Site of a Wreck~
Right smack dab in the middle of this huge empty desert plain, somebody
drove a car and wrecked it, somehow. There's a gutted carcass of what used
to be an automobile. It appears there was an explosion, because little bits
of warped shrapnel are scattered in a large radius around the wrecked car
itself. The car was very nice, an expensive luxury convertible, but it's not
worth anything anymore!
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70056
D1
~
~
0 -1 70038
D2
~
~
0 -1 70030
D3
~
~
0 -1 70036
D6
~
~
0 -1 70057
D7
~
~
0 -1 70055
D8
~
~
0 -1 70035
D9
~
~
0 -1 70031
S
#70038
Long Stretch of Desert~
The ground here and bordering here to the east is a very wide, very flat
desert plain. There is sand and yellowish dirt packed down solidly, making
it a total wasteland, with no plants able to grow anywhere, and no variance
in the terrain. It's just flat for miles.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70057
D2
~
~
0 -1 70035
D3
~
~
0 -1 70037
D7
~
~
0 -1 70056
D9
~
~
0 -1 70030
S
#70039
Top of the huge rock.~
This is the top of a really big rock hill. Just south is a very steep
slope down to a shelf partway up the side. The view is nice from here,
there are mountains west, desert north and south, and desert fading
into a grassland-ish area to the east. Just southwest of here the top of
the rock slopes up some more, and there looks like there's a little
building there.
~
0 0 1
D3
~
~
0 -1 70040
D5
~
~
0 -1 70013
S
#70040
Sloped area~
This near the very top point of the huge rock in the desert. The ground
slopes up to the southwest, and there's a little hut there, at the very
top. On the top of the hut there's some sort of shiny rod pointing up
to the sky.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70039
D9
~
~
0 -1 70041
S
#70041
A small thatched brown hut~
A very small hut is on the very top point of this giant rock hill. The hut
is made of a dark brown wood and what looks like dried mud. There's a
4 foot high doorway with an animal skin of some kind hanging over the 
front of it. Scattered around the hut on the ground are several tiny
bones, that look like they come from some tiny animal.
There's a thick glass rod sticking out of the center of the top of the hut.
It catches the light of the sun well, and shines brightly.
~
0 0 1
D3
~
~
0 -1 70085
D6
~
~
0 -1 70040
S
#70042
Small Mountain Pass~
This small pathway winds its way around small trees and big rocks. 
There's a sheer rock face just to the north of the path, and it's
covered in blobby rock formations. The ground is mostly hard-packed
dirt, with many tiny piles of sand all around.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70022
D9
~
~
0 -1 70043
S
#70043
Small Valley~
This is the north end of a very small valley in the mountains. There's
a little pathway winding its way around to the northeast, and off to the
south is a group of several tents. Skinny trees and small cacti thrive
in the little valley, and clumps of grass sprout out of little mounds of
sand all around.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70044
D6
~
~
0 -1 70042
S
#70044
Bandit Hideout~
There's a big smoldering firepit in the center of a circle of tents. 
Many logs are set out around the campfire as seats, and there are lots
of food remnants lying around. Lots of footprints are everywhere, the
ground is tramped down very much.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70043
D1
~
~
0 -1 70051
D2
~
~
0 -1 70045
D3
~
~
0 -1 70047
D6
~
~
0 -1 70050
D7
~
~
0 -1 70046
D8
~
~
0 -1 70052
S
#70045
In Front of a Large Tent~
There is a big tent to the south, and two smaller tents to the west and
east. They are both, however, bigger than the tents in the large circle
just to the north. The large tent is fancily decorated, with lots of
animal pelts and other small flourishes. The flap is open.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70044
D1
~
~
0 -1 70053
D2
~
~
0 -1 70049
D3
~
~
0 -1 70048
S
#70046
Striped Tent~
The walls of this tent are painted a garish combination of neon green
and pale orange. The colors assault the sense of vision with a concerted
attack. A very nice looking bed with silk sheets and several thick
blankets lies against the left wall of the tent.
~
0 8 0
D8
~
~
0 -1 70044
> death_prog 100~
if number($n) == 70009
  if rand(10)
   mpoload 70006 $n
  endif
endif
~
|
S
#70047
Round Tent~
On the far side of this little tent is a short cot that looks quite
uncomfortable. All around on the inside of the tent there are pictures
of extremely attractive women taped up. The tent is mostly empty
otherwise, with nothing else evident.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70044
S
#70048
Armory~
This tent has 3 large weapon racks against the sides of the tent. Each
rack is filled with finely crafted steel swords. On a small table in the
middle of the tent are a few semi-automatic pistols, and there's an ammo
crate under the table. All of this weaponry is well cared for and in
excellent condition.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70045
S
#70049
Chief's Tent~
This is clearly the tent of the chief of the bandits. It is very large,
with many supporting poles spaced evenly around. There are a few stone
statues at the edges of the tent, and there is a large comfortable 
looking bed at the back. The entry flap is propped open with a stick.
~
0 12 0
D0
~
~
0 -1 70045
S
#70050
Round Tent~
This is a round, wide tent that is quite new and in excellent condition.
It's made of some space-age plastic and is colored brownish green. The
inside is totally organized and neat, everything put in its exact proper
place. The plastic floor of the tent has been swept clean of the tent and
appears to have been washed with soap within the last 24 hours.
~
0 8 0
D9
~
~
0 -1 70044
S
#70051
Old Tent~
This tent is very old, very ratty, and very leaky. There is an actual
puddle of mud and water right in the middle of the floor. The roof of
the tent is sagging in at the middle, and there are several holes. The
sides of the tent are torn up and stained. This tent has seen mush use.
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70044
S
#70052
Small Tent~
This tent is small, brown, and mostly empty. A bandit's uncomfortable
looking cot is set up, and there are some clothes and mechanic's tools
scattered around, tools like wrenches, hammers, vice grips, and
screwdrivers. None of it looks particularly valuable. 
~
0 8 0
D7
~
~
0 -1 70044
S
#70053
Bandit Kitchen~
The food for the bandit camp to eat is obviously prepared in this tent.
There are several grills and small stoves in the tent, and many crates
full of food are stacked in the corner. The tent is long and skinny, and
rectangular.
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70045
S
#70054
Thin Desert~
The edge of the desert is very near to the north, this spot still has
some plants growing all around, like sagebrush and some cacti. To the 
south in the deeper desert, there's almost no life such as this visible.
To the north is a light green plain with many rocky formations sticking
out of the ground all around. It's very rough country.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70055
D2
~
~
0 -1 70034
D6
~
~
0 -1 70065
D8
~
~
0 -1 70036
S
#70055
Strange Rock Spires~
Here, in the center of a particularly featureless area of desert, a
totally flat plain without sand dunes and with solid ground, there is
an odd rock formation. About 20 tall rock spires are clustered together
in a group, like a grove of trees. The spires are jet black and jagged.
They twist around in strange contorted shapes and narrow to tiny points
at the tips. There is no clue whatsoever as to how they ended up here in
the desert or how they were formed.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70065
D1
~
~
0 -1 70056
D2
~
~
0 -1 70036
D3
~
~
0 -1 70054
D6
~
~
0 -1 70066
D8
~
~
0 -1 70037
D9
~
~
0 -1 70034
S
#70056
Ancient Building~
There used to be a large building here, sometime in the past. It's been
abandoned to the desert long ago. The roof and most of two walls have
fallen in or been knocked down. Sand fills everything and piles up
against the exterior walls in huge piles. Most of what was the building
is currently under the sand, but it shifts around a lot. It might have been
a store, or some sort of commercial establishment, because there aren't
any things that would be indicative of it being a house. There are no beds
or dressers, but there are rotting file cabinets and a few desks. Anything
of value from the ruin has long been looted.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70066
D1
~
~
0 -1 70057
D2
~
~
0 -1 70037
D3
~
~
0 -1 70055
D7
~
~
0 -1 70065
D8
~
~
0 -1 70038
D9
~
~
0 -1 70036
S
#70057
Flat Desert Plains~
The ground is just flat and dry here, caked and cracked in places and
totally barren. This part of the desert is without dunes, without hilly
spots, or mountains, or even rocks. The flatness and emptiness seems to
stretch into eternity, while the air wavers with intense heat. It is
a very unforgiving place.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70038
D3
~
~
0 -1 70056
D7
~
~
0 -1 70066
D9
~
~
0 -1 70037
S
#70058
Mirage to the west?~
To the west is a bright shiny patch of what appears to be water! It could
be a mirage, however, or a heat-induced hallucination. The desert is very
hot and it often bakes people's brains. It could also be a desert mirage
caused by light being bent, but it does look like there are trees, as well!
It must be a real oasis! Unless it's hallucinatory...
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70059
D1
~
~
0 -1 70028
D3
~
~
0 -1 70061
D6
~
~
0 -1 70031
D7
~
~
0 -1 70060
D8
~
~
0 -1 70027
S
#70059
Mirage to the west?~
To the west is a bright shiny patch of what appears to be water! It could 
be a mirage, however, or a heat-induced hallucination. The desert is very 
hot and it often bakes people's brains. It could also be a desert mirage 
caused by light being bent, but it does look like there are trees, as well!
It must be a real oasis! Unless it's hallucinatory...
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70031
D2
~
~
0 -1 70058
D3
~
~
0 -1 70060
D8
~
~
0 -1 70028
D9
~
~
0 -1 70061
S
#70060
Near An Oasis~
Just to the southwest is an a picture perfect image of the typical
'desert oasis'. There is a large blue pond of clear, fresh water, 
surrounded by palm trees and lush green fronds. The oasis is surrounded by
flat yellow desert on all sides. The only thing different than the desert
in all directions is a mountain range to the west. Nothing else breaks
the monotony of the desert.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70059
D2
~
~
0 -1 70061
D3
~
~
0 -1 70064
D8
~
~
0 -1 70058
D9
~
~
0 -1 70063
S
#70061
Water!~
The waters of the beautiful desert oasis gently lap at the shore with the
gentle wind. The water is a deep blue color reflected from the sky, and 
it's very clear. Bright green, healthy plants vie for space at the edge
of the oasis and for the water. A few frogs and fish can be seen through
the crystal clear water eating insects and swimming around. It is very
peaceful. The oasis is just to the west, and it's quite large.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70060
D1
~
~
0 -1 70058
D3
~
~
64 -1 70063
D6
~
~
0 -1 70059
D7
~
~
0 -1 70064
D9
~
~
0 -1 70062
S
#70062
Lots of plants~
Dozens of palm trees and other lush plant life thrive next to the
watery oasis. Tall grass sways in the wind and little animals eat bits
of plants. The shade of the trees provides a welcome respite from the
hot sun, as well.
~
0 0 1
D0
~
~
64 -1 70063
D6
~
~
0 -1 70061
S
#70063
Floating Above Oasis~
Wind blows hard in the air above the oasis, and the water reflects the
deep blue of the sky. There are lots of water grasses and various plants
growing in and around the water. A few small fish can be barely seen 
swimming around in the shallows, and one occasionally leaps out to eat
an insect or other bit of food. The center of the oasis is a deep dark blue,
and it goes down deeper than is visible.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70064
D1
~
~
0 -1 70061
D2
~
~
0 -1 70062
D5
~
~
0 -1 70083
D6
~
~
0 -1 70060
S
#70064
Near Oasis~
There's a whole lot of plant life here! (compared to the rest of the
desert) Several palm trees are growing out of the bank of an oasis just
to the south. There are also many small bushes and other bits of
foliage that are lush and green. The wide and empty desert stretches flat
and featureless for miles upon miles to the north and west.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70060
D2
~
~
64 -1 70063
D8
~
~
0 -1 70061
S
#70065
Northern Part of Desert~
The desert goes off far to the south and southwest, and it ends over to
the north. It slowly turns into a rocky grassland, there. There are some
short dunes in this part of the desert, but they are not very tall or 
very steep. Very little life is present here, everything is baked by the
sun and dry.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70067
D1
~
~
0 -1 70066
D2
~
~
0 -1 70055
D8
~
~
0 -1 70056
D9
~
~
0 -1 70054
S
#70066
Northern Part of Desert~
The desert goes off far to the south and southwest, and it ends over to
the north. It slowly turns into a rocky grassland, there. There are some
short dunes in this part of the desert, but they are not very tall or
very steep. Very little life is present here, everything is baked by the
sun and dry.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70056
D3
~
~
0 -1 70065
D7
~
~
0 -1 70067
D8
~
~
0 -1 70057
D9
~
~
0 -1 70055
S
#70067
North Edge Of Desert~
This is approximately the rough boundary line between a desert to the south
and a rocky grassland to the north. There are enormous mesas and other
weirdly shaped rock formations dotting the landscape off to the north.
To the south, the desert stretches far, and there's not much to see but
yellow sand and a few dunes.
~
0 0 1
D2
~
~
0 -1 70065
D8
~
~
0 -1 70066
S
#70068
On a Flat Rock Shelf~
At this point there is a wide, flat rock shelf that is about 10 feet off
the ground. It slopes up gently at one edge, and is partially covered
with sand. The mass of the gigantic boulder is just north of here. On top
of it, there's a little flashing light that is visible down here, but
it's not clear what it is.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70012
D2
~
~
0 -1 70017
D3
~
~
0 -1 70024
D8
~
~
0 -1 70011
D9
~
~
0 -1 70016
S
#70069
Strange Rock~
On the ground there is a strange rock. It is a semispherical dome and
very smooth. The surface is brownish-black and incredibly shiny. There's
nothing around the rock or anywhere else in sight to indicate what it
is or how it got here.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70016
D1
~
~
0 -1 70015
D2
~
~
0 -1 70071
D3
~
~
0 -1 70070
D6
~
~
0 -1 70017
D7
~
~
0 -1 70021
D8
~
~
0 -1 70073
D9
~
~
0 -1 70072
S
#70070
In the Middle of the Desert~
Inside the middle of the desert where there is neither shade nor shelter
from the sun and the ground is exposed al through the day to the bright
sunlight, it is almost impossibly hot. This must be the location of some
of the hottest temperatures in the world! The air around you seems to
sizzle and hiss with the intense temperature. It's HOT! 
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70021
D1
~
~
0 -1 70069
D2
~
~
0 -1 70072
D3
~
~
0 -1 70074
D6
~
~
0 -1 70016
D8
~
~
0 -1 70071
S
#70071
In The Deep Desert~
This stretch of desert is much the same as any other. There are dunes
all around and the hot sun beats down nearly constantly. There happen to
be some strange discolorations in the sand right here, but they don't
look like they mean anything. Desert surrounds this area, and the
mountain range to the west is easily visible.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70069
D1
~
~
0 -1 70073
D2
~
~
0 -1 70076
D3
~
~
0 -1 70072
D6
~
~
0 -1 70015
D7
~
~
0 -1 70070
D8
~
~
0 -1 70077
D9
~
~
0 -1 70075
S
#70072
Near Mountains~
Rising up out of the desert is a large mountain range. The peaks are
jagged and tall, stretching into the sky. The mountains extend far to
the north and south, and they are just as irregular and spiky for the
whole length. The desert goes quite a way to the east, and there is 
little to be seen but dunes.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70070
D1
~
~
0 -1 70071
D2
~
~
0 -1 70075
D6
~
~
0 -1 70069
D7
~
~
0 -1 70074
D8
~
~
0 -1 70076
S
#70073
Within The Desert~
This is the deep interior of the desert. There is nothing in this
barren wasteland but endless sand dunes and an occasional small rock.
The tedium of the empty surroundings is mind-blowing, and the heat is
incredibly intense.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70015
D1
~
~
0 -1 70079
D2
~
~
0 -1 70077
D3
~
~
0 -1 70071
D6
~
~
0 -1 70078
D7
~
~
0 -1 70069
D8
~
~
0 -1 70080
D9
~
~
0 -1 70076
S
#70074
Curve in Mountain Range~
A mountain range curves around this spot to the north and to the south.
Wind from the desert has piled up tons of sand into a huge sloping pile
that goes up into the mountain range. At the top of this hill of sand,
there are many large pieces of rock lying scattered around, and little
else, as the pile does not reach to the top of the mountain face. The 
view to the east is very nice, the desert stretches out far, and a city
is visible past it.
~
0 0 1
D1
~
~
0 -1 70070
D6
~
~
0 -1 70021
D8
~
~
0 -1 70072
> entry_prog 100~
if wasinroom($n) == 70086
mea $n You push the boulder face open and emerge into the desert.
mer $n $n walks out of a large boulder sitting right next to the mountain wall!
endif
~
|
S
#70075
Foothills~
The many sand dunes of the desert slowly change into more solid hilly
terrain as you go west. These are the foothills of the big mountain
range here, and the hills are covered in sand, but the solid dirt and
rock beneath is easily felt. The desert spreads to the east.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70072
D1
~
~
0 -1 70076
D6
~
~
0 -1 70071
D8
~
~
0 -1 70081
> entry_prog 100~
if wasinroom($n) == 70115
mea $n &GYou step through the portal, and find yourself hurtling through the air
mea $n &Gat high speed! You hit the sand with a *THUD*, unharmed, and get up.
mer $n $n is apparently launched out of the mountainside! How odd...
endif
~
|
S
#70076
Flat Desert~
There's a patch of desert ground that goes almost perfectly flat, with
no little hills or holes in the ground. It's perfectly smooth, and there
are a few patches of glass where the sand had been melted by some 
intense heat or energy.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70071
D1
~
~
0 -1 70077
D2
~
~
0 -1 70081
D3
~
~
0 -1 70075
D6
~
~
0 -1 70073
D7
~
~
0 -1 70072
D8
~
~
0 -1 70082
S
#70077
Wide, Shallow Sandpit~
A very wide pit is dug down about 10 feet into the ground. It is very
shallowly sloped, and there are dunes all around it. In the middle of
the pit there are scattered bones and shredded clothing. Dried blood
is spattered all around. There's a single wagon in the depression
near the bones, filled with rotted food.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70073
D1
~
~
0 -1 70080
D2
~
~
0 -1 70082
D3
~
~
0 -1 70076
D6
~
~
0 -1 70079
D7
~
~
0 -1 70071
D9
~
~
0 -1 70081
S
#70078
Desert~
This is the crest of a huge sand dune. At the very top there is a
huge skeleton of a carnivorous dinosaur. The bones are bleached bright
white from the constant sun, and all the sharp edges have been worn
down by the constant erosion of the sand. The dune slopes sharply down
to the west at a very steep angle.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70011
D2
~
~
0 -1 70079
D3
~
~
0 -1 70015
D7
~
~
0 -1 70017
D9
~
~
0 -1 70073
S
#70079
Desert~
The desert expanse stretches off to the west, and the sand slowly gives
way to hard packed dirt to the east. The heat of the desert sun causes
rippling, blurring effects in the air over the sand in the distance. In
this area of the desert, there are many tiny razor-sharp rock slivers mixed
in with the sand. 
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70078
D2
~
~
0 -1 70080
D3
~
~
0 -1 70073
D7
~
~
0 -1 70015
D9
~
~
0 -1 70077
S
#70080
Edge Of Desert~
There's a cliff edge to the south and beyond is a plain. To the north
is still the wide and dry desert. There are many dunes in this area, and
they are all tall, broad, and shallowly sloped. An immense volume of sand
is in these dunes, and it is moved around constantly by the wind. 
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70079
D3
~
~
0 -1 70077
D7
~
~
0 -1 70073
D9
~
~
0 -1 70082
S
#70081
Small Cliff ~
Just south there is a cliff edge affording a nice view of a wide plain.
It becomes less like a desert and more like a grassland as one goes
south. Just to the northwest is a tall mountain range that goes north.
All else to the north, as well as this location, is sandy desert, with 
many dunes.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70076
D1
~
~
0 -1 70082
D6
~
~
0 -1 70077
D7
~
~
0 -1 70075
S
#70082
Small Cliff Edge~
There's a 30 foot cliff edge running east-west here, and beyond it is a
wide plain, mostly desert-ish nearer to the cliff, and grassland farther
out. To the north is a large desert that goes farther than can be seen,
and there's a mountain range running north from here on the west side.
The mountains peter out into small foothills past the cliff.
~
0 0 1
D0
~
~
0 -1 70077
D3
~
~
0 -1 70081
D6
~
~
0 -1 70080
D7
~
~
0 -1 70076
S
#70083
Underwater in the Oasis~
The water is bright blue and very transparent. There are lots of small
reeds and grasses growing out of the bank at the shallow edges of the
oasis, but there are not any plants growing out of the very bottom near
the middle, where the ground slopes down very sharply into a deep pit.
There's a large rusted metal door in the side of the wide pit at the
bottom.
~
0 4 8
D1
~
~
0 -1 70061
D3
~
~
70007 70001 70084
D4
~
~
64 -1 70063
S
#70084
Inside A Huge Metal Safe~
Someone decided a long time ago to put a huge steel safe at the bottom
of this desert oasis. The safe is huge and made of steel that is not
stainless, for it's incredibly rusted. Almost the entire surface area, in
and out, is covered with a thick layer of rust.
~
0 2099204 0
D4
~
~
0 -1 70083
> entry_prog 100~
mpat 70083 close w
mpat 70083 mpforce 'door locker' lock w
~
|
S
#70085
Inside a small hut~
The inside of this hut is cluttered and messy. A tiny bed in the corner
is covered with little various bits of junk, stuff in bags, twisted
chunks of metal, and various pointy things. Most surfaces in the hut are
covered in dust, and it doesn't look like anyone has lived here for quite
some time.
~
0 2097164 0
D1
~
~
0 -1 70041
S
#70086
Underground Passage~
This is a small cramped corridor. There's a false wall on the east that
is an entrance from the desert. The corridor is made of light beige
colored stone, and is lit diffusely by no clear source. There just seems
to be a yellowish light emanating dimly from the air. There's a small
amount of sand on the floor, and the ceiling and walls are very smooth with
rounded corners. The floor has a shallow dip in the center, as if worn
away by lots of traffic. This whole place gives off a feeling of being
very, very old. 
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70074
D7
~
~
0 -1 70087
D9
~
~
0 -1 70088
S
#70087
Curve In Corridor~
The corridor gradually bends in a very wide circular turn. The 
mysterious light emanating from the air is less strong to the west, and
stronger to the southeast. Any variation in the smooth walls is sparse,
there are only a few little spots or random discolorations on the walls.
The color is almost totally unvarying. 
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70091
D8
~
~
0 -1 70086
S
#70088
Fork In Corridor~
The small corridor splits here into two other ways to go. Each passage
is equally small and dim. There's nothing to distinguish any of the
passages from each other at this point. The air is stuffy and smells
old. Dust covers every surface in the corridors with a thick coat of
gray powder. 
~
0 8 0
D2
~
~
0 -1 70090
D3
~
~
0 -1 70089
D6
~
~
0 -1 70086
S
#70089
Tall Room~
Right here the ceiling shoots up about 15 feet into an approximately
square room. On the north wall, there are lots of large sweeping curves
and loops carved into the stone. The air in that direction seems to 
faintly hum with power. Parts of the floor are cracked and damaged in
that vicinity.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70088
D9
~
~
0 -1 70096
> time_prog 1~
if mobinroom(70030) == 0
  if rand(35)
  mpe The runes and inscriptions on the wall start to glow with intense light
  mpe as boulders and small chunks of rock start to extrude from the wall!
  mpe The rock that seems to magically appear (the wall behind it is unchanged)
  mpe merges together into a huge human shaped rock golem!
  mpmload 70030
  endif
endif
~
|
S
#70090
Hazy Corridor~
The air is filled with a strange smoke, or haze. It disappears outside of
a radius of about 4 feet from the intersection. It looks like there's a
tiny hole at the top of a wall that's shooting out a powder. The stench
is massive, and it's difficult to breathe. This gritty smoke is rough, and
it burns while breathing.
~
0 8 0
D0
~
~
0 -1 70088
D8
~
~
0 -1 70094
D9
~
~
0 -1 70095
> entry_prog 50~
mea $n &rThe dusty smoke in the air gets in your lungs; you cough and choke!&d
mer $n &n coughs and chokes on the nasty air here!
mpdamage $n 10
~
|
S
#70091
Split Corridor~
The cramped little corridor splits at this point, the junction corners
are very smooth and rounded. There doesn't appear to be anything 
of note here, it's just like everywhere else. All these little corridors
seem the same no matter where they are, they're all tiny and cramped, made
of the same beige stone and with the same mysterious glowing air.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70087
D3
~
~
0 -1 70092
D9
~
~
0 -1 70093
S
#70092
Mural Room~
The corridor fans out into a semicircular room with a very large mural
on the curved wall. It is carved into the wall and also made from 
different colored stones that are inlaid in the wall.
The mural depicts a very large group of people involved in a construction
project in the side of a mountain. Most of them look human, but some have
very strange features and arrangements of body parts. They are digging
an underground structure. It shows them finishing it, and then leaving.
A few stay behind and possibly stay for an extended period of time. It's
hard to tell. Sometime later, someone of importance comes to the place. 
He/she/it is larger-than-life and has an aura around them. Three people
each give this person a strangely shaped small object, and then the person
has a red circle hovering above him. The person crushes the red circle
between their hands. A green circle is then hovering in front of him. The
person flies away through the sky holding the green circle. That is the end
of the mural.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70091
S
#70093
Straight Corridor~
The corridor runs straight for a long way here. There are a few deep
red splotches that might be bloodstains on the floor and walls near the
middle of the corridor. The dust on the floor is nearly undisturbed,
and very few feet have stepped here for a long, long time.
~
0 8 0
D6
~
~
0 -1 70091
D9
~
~
0 -1 70097
S
#70094
Turning Corridor~
This tiny cramped corridor is just like all the others in this place.
It very gradually bends, and doesn't have any sharp corners or edges
where the walls meet the ceiling. There is a vague glow suffusing the
air in this area, like in many other parts of this strange place.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70114
D7
~
~
0 -1 70090
S
#70095
Y-Junction~
Three corridors of equal size meet at a Y-junction here. The illumination
from the air is steady and solid in all directions, and the corridors
are indistinguishable from one another. The corners are rounded like all
the other corners in the structure. Nothing special seems to be here,
but there's no way to be sure.
~
0 8 0
D2
~
~
0 -1 70100
D6
~
~
0 -1 70090
D7
~
~
0 -1 70096
S
#70096
Cross Junction~
Two small cramped corridors intersect here. The diffuse glow of the air
in this place is the same in all four directions. The air is stifling
in here, and the walls are unadorned and plain. The stone is a yellowish
tan color, with a few off color parts, but very few. The construction was
very, very well done; all the walls are perfectly smooth and this place is
obviously very old. It has stood up to time. 
~
0 8 0
D2
~
~
0 -1 70099
D6
~
~
0 -1 70089
D7
~
~
0 -1 70097
D8
~
~
0 -1 70095
S
#70097
Sharp Turn And A Door~
The corridor makes a pretty sharp turn, but the corners are still very
rounded and smooth, just like all the other corners in here. Right at the
spot where the turn is, there is a doorway on the west wall. The strange
luminescence that is present in the air is absent through the doorway, it
extends into gloomy black darkness.
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70098
D6
~
~
0 -1 70093
D8
~
~
0 -1 70096
S
#70098
Leaky Room~
The ceiling has been damaged in this small room, and some source of
water has been dripping in for what must have been a long time. The
steady source of minerals has caused a fairly large stalactite, and there
are crystalline formations all over the room, almost every surface
sparkles and shines with refracted light. The crystal breaks up the light
into rainbow streaks, like a prism.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70097
S
#70099
Ninety Degree Turn~
The corridor turns at a sharp 90 degrees, but the actual corner is still
rounded out and there is not actually a "corner". It just curves smoothly.
The other corridor that splits off in between, at 45 degrees, is slightly
wider and taller than the other corridors, and a light source shines
brightly from within it, illuminating the area out here very brightly.
~
0 8 0
D0
~
~
0 -1 70096
D3
~
~
0 -1 70102
D7
~
~
0 -1 70103
S
#70100
T-Junction~
Two corridors intersect at a right angle here. The walls and floor are
marked up at this point, there are little nicks and chunks knocked out
of the stone, something not present in the other corridors. Most of the
walls are very smooth, but here it is very rough. There is also some dirt
strewn around on the floor as well as small rocks. There's really no clue
as to how the dirt got here, but the rocks were probably formerly part
of the wall.
~
0 8 0
D0
~
~
0 -1 70095
D2
~
~
0 -1 70104
D3
~
~
0 -1 70101
S
#70101
Straight Corridor~
The corridor goes straight a long way, here. It has nothing special at
all. That's right, nothing at all. No secrets or anything. There is not
a secret passage, so just forget about it! Keep moving along! Just go.
There is absolutely nothing to see here! Come on! Walk away. Slowly.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70100
D3
~
~
0 -1 70105
S
#70102
S-curving Corridor~
The corridor takes a wide, shallow S-curve here, also widening to the
south and thinning to the north. On the walls of the S-curve there are
some symbols and shapes carved, possibly for decoration or possibly for
some purpose. They are very large and simple, like triangles and semi-
circles. There are also a few pentagons and other polygons with many
sides. This seems odd, as there is little to no decoration at all in the
rest of this structure, so the shapes might actually mean something.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70099
D2
~
~
0 -1 70105
S
#70103
Reflective Walls~
All the walls, the ceiling, and the floor in this room are mirrored! The
mirrors are covered with dust, but the light emanating from the air still
bounces around countless times, reflecting repeatedly, making the light
level in this room exceedingly high. It hurts the eyes to look anywhere!
Thousands of mirror images of anyone in the room face in all directions,
from all angles, and it is very disorienting. It's not quite easy to tell
how large the room actually is, but it's pretty small.
~
0 8 0
D8
~
~
0 -1 70099
S
#70104
A Ladder Down~
The corridor ends abruptly, with an edge that drops off about 20 feet
down. There are stone ladder rungs carved into the face of the drop-off,
it would be a very easy climb down. The corridor does not widen out or
anything like that, it stays the same thin width after the dropoff, and
the ceiling does not fall. The floor and ceiling south of the ladder
are separated by about 25 feet or more. The glowing air in this place does
not continue down the ladder, it fades to black downward and outward.
~
0 0 0
D0
~
~
0 -1 70100
D5
~
~
0 -1 70118
S
#70105
Triangular Junction~
The corridors intersecting here form a giant triangle, with a thin 
pillar in the very center. The corridors to the southwest and east are
both the same as all the other corridors, while the one to the north is
very wide. The pillar in the center is a different color of stone than 
the walls and floor, it is a dark brown, almost black. It has circles
carved around the edge at regular spaced intervals from the ceiling to
the floor. Other than that, this room seems to be empty.
~
0 8 0
D0
~
~
0 -1 70102
D1
~
~
0 -1 70101
D9
~
~
0 -1 70106
S
#70106
Dark Hole In The Floor~
This cylindrical room looks to have its only contents a hole in the 
ground. This hole is round, a few feet across, and pitch black. The
room itself is more spacious and large than most other rooms and
corridors in this underground complex. The hole is in the exact
center of the room, and it's very close to a perfect circle, although 
the edges are worn and smooth.
~
0 8 0
D5
~
~
0 -1 70107
D6
~
~
0 -1 70105
S
#70107
Under A Hole~
The hole in the ceiling falls about 15 feet to this room. The floor is
strange, it has alternating patches of normal stone floor and patches
of savage razor sharp spikes! The spikes are almost all stained a deep
red from many injuries inflicted on people who have fallen through the
hole in the roof.
~
0 12 0
D0
~
~
0 -1 70108
D4
~
~
64 -1 70106
> entry_prog 100~
if wasinroom($n) == 70106
if isflying($n)
mea $n &BYou slowly float down the hole to a lower level and land on the stone floor.
else
mea $n &rYou step over the hole and fall through it! It is deep, and you land hard.
mpdamage $n 20
if rand(35)
mea $n &rUnfortunately for you, you happen to land on a patch of floor with spikes! &ROUCH!&d
mpdamage $n 15
endif
endif
~
|
S
#70108
Huge Circular Pillar~
The short corridor leading from the spike room goes into this sort of
massive chamber, or it could be thought of as a tall circular corridor.
There is a huge perfectly smooth stone cylinder in the middle of the
chamber reaching up to the ceiling. The room is almost circular, and has
several little alcoves and nooks in the walls at irregular intervals. All
the nooks are empty.
~
0 8 0
D2
~
~
0 -1 70107
D6
~
~
0 -1 70111
D7
~
~
0 -1 70109
S
#70109
Split Off From Huge Room~
A semi-corridor extends out of the huge pillar room to the west here, and
it's not quite a corridor, it seems more like an extension of the room.
Whatever it is called, it goes a short way and apparently ends. The path
around the pillar also continues unobstructed.
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70117
D6
~
~
0 -1 70110
D8
~
~
0 -1 70108
S
#70110
North Side Of Huge Pillar~
This huge room branches off again, to the north. Some very bright green
light is being cast onto the large pillar in the outline of the north 
doorway. Something through that door is giving off a whole lot of very
bright green colored light. On the side of the pillar facing the door,
there are three vertical lines carved from floor to ceiling, glowing
bright red, blue, and yellow, respectively. The carved lines seem to pulse
with strong power, and the glow casts off a lot of heat.
~
0 8 0
D0
~
~
0 -1 70115
D8
~
~
0 -1 70111
D9
~
~
0 -1 70109
> entry_prog 100~
if carryingvnum($n) 70030
  if carryingvnum($n) 70031
   if carryingvnum($n) 70032
   mea $n &GAs you approch this intersection, you can feel the three runes
    mea $n &Gin your possession begin to glow hot! Suddenly, there is a flash
   mea $n &Gand you feel some force wrenching at the fabric of reality!
   mea $n &GYou appear inside a small room.
   mer $n &G$n approaches this intersection when they abruptly flash with a bright light!
   mpopenpassage 70110 70112 5
    mpforce $n down
   mpclosepassage 70110 5
   endif
  endif
endif
~
|
S
#70111
Split Off From Huge Room~
A semi-corridor extends out of the huge pillar room to the east here, and
it's not quite a corridor, it seems more like an extension of the room
Whatever it is called, it goes a short way and apparently ends. The path
around the pillar also continues unobstructed.
~
0 8 0
D1
~
~
0 -1 70116
D7
~
~
0 -1 70110
D9
~
~
0 -1 70108
S
#70112
A Very Tiny Room~
The power of the three runes has transported you to this small room, if
it can be called a room. The ceiling is only about 4 feet high, and the
walls are very close together. In the exact center of the floor is a
glowing pedestal that seems to radiate power. Resting on the top of the
pedestal in a carved round hole is a bright red orb. The air around it
wavers and shimmers, as if it is warping reality.
~
0 2098180 1
D0
~
~
0 -1 70110
> entry_prog 100~
mpoload 70033 'dropper mob'
mpmset 'dropper mob' affected invis
mpforce 'dropper mob' drop ruby
mpmset 'dropper mob' affected invisible
~
|
S
#70113
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70114
A once lived-in room~
This little cozy room looks like it might be someone's home, but it's
in a state of extreme disrepair. There is a comfy chair with almost all
of the stuffing it once had fallen out or eaten by insects. Various
little things like coffee mugs and pencils are scattered around on some
little tables and small bookshelves. Everything is totally covered
with a thick, thick layer of dust. The room only had one apparent exit, 
to the west.
~
0 8 0
D3
~
~
0 -1 70094
> time_prog 8~
if mobinroom(70031) == 0
  if rand(35)
   mpe Suddenly, a cloud of mist begins to coalesce in the center of the room,
   mpe and a man in dark gray robes steps out of it. He looks around the room,
   mpe and then sighs gently as the misty vapor disappears.
   mpmload 70031
  endif
endif
~
|
S
#70115
Portal Room~
The cramped corridor to the south leads into this huge room. It has a
vaulted ceiling with wide support beams running across the top of the
room. The center of the north wall has a huge glowing sphere mounted about
7 feet up from the ground. The sphere casts bright white light into the
room, but the corners of the room are shrouded in pitch-black shadow
nonetheless. There's a mystifying green portal just under the glowing
sphere. It's bright green and it swirls very fast around the center.
~
0 12 0
D2
~
~
0 -1 70110
D10
~
portal~
131072 -1 70075
S
#70116
Stone Cubes~
This wide, shallow room has tall stone cubes sitting everywhere! Some are
sitting flat, some are leaning against the wall or against other cubes,
and many are taller than they are wide, which technically makes them
rectangular prisms. The shadows cast by these cubes are very interesting,
as for some reason the light in this room does not emanate from the air
evenly, it shifts and changes in patches. This causes the shadows of the
cube, and anyone in the room, to constantly shift in bizarre patterns.
~
0 8 1
D3
~
~
0 -1 70111
> death_prog 100~
if number($n) == 70036
  mpe &zThe shadow's corpse dissipates into the air...
  mppurge 'living shadow'
endif
~
|
S
#70117
A Very Strange Machine~
The medium sized room is dominated by a huge bank of ancient computers.
There are little lights that long since stopped flashing and spools
of magnetic tape that quit spinning a very long time ago. There are
digital readouts that will never read out again, and buttons that have
been smashed or worn out, levers that have been broken off, and keypads
missing almost all of the keys. However, in one corner, there is a tiny
section of the computer still running! It seems to consist of a red light
that slowly flashes, a quiet speaker that beeps in time with the light,
and possibly a lever just next to them.
~
0 8 1
D1
~
~
0 -1 70109
S
#70118
Down The Ladder~
This very tall and thin corridor is almost like a chasm, but it is finely
built of the same beige stone as the rest of the structure. The corners
and edges here are not as worn and rounded out as in the previous areas,
perhaps this was an addition? The corridor stretches straight for quite
a long way, and then comes to an end. There is a tall doorway, and it is
bordered by a thick band of carvings on the stone. They are very deeply
carved into the rock, and they rhythmically pulse with a very strong red
light.
~
0 4 1
D2
~
~
0 -1 70119
D4
~
~
0 -1 70104
> entry_prog 100~
if wasinroom($n) != 70104
  if wasinroom($n) != 70137
   mpdamage $n 45
   mea $n You went the wrong way! You feel a gut-wrenching twist, and find
   mea $n yourself back at the pulsing red doorway, bleeding from a
   mea $n massive chest wound!
  endif
endif
~
|
S
#70119
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70120
S
#70120
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70121
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70121
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70122
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70122
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70123
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70123
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70124
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70124
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70125
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70125
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70126
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70126
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70127
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70127
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70128
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70128
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70129
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70129
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70130
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70130
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70131
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70131
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70132
S
#70132
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70133
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70133
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70134
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70134
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70135
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70135
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70136
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70118
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70136
A Dark Maze~
You are inside a maze of some kind, and nothing is visible at all.
There is very thick black smoke and fog swirling everywhere, but it
is still breathable. Whenever you take any turn at all, you feel like
you have been spun around and turned inside out! It's very 
disorienting and confusing.
~
0 2097156 1
D0
~
~
0 -1 70118
D1
~
~
0 -1 70118
D2
~
~
0 -1 70118
D3
~
~
0 -1 70118
D6
~
~
0 -1 70118
D7
~
~
0 -1 70137
D8
~
~
0 -1 70118
D9
~
~
0 -1 70118
S
#70137
The End Of The Maze!~
Finally, the end of the maze! There is simply a small metal box on
the floor, surrounded by light in otherwise total darkness. There is
also a stone staircase on which to ascend upwards and leave.
The box, strangely, does not look very old, it is steel and open-topped
with no lid. A soft golden glow shines out of the box...
~
0 2097156 1
D4
~
~
0 -1 70118
S
#70138
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70139
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70140
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70141
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70142
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70143
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70144
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70145
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70146
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70147
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70148
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70149
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70150
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70151
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70152
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70153
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70154
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70155
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70156
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70157
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70158
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70159
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70160
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70161
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70162
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70163
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70164
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70165
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70166
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70167
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70168
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70169
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70170
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70171
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70172
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70173
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70174
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70175
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70176
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70177
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70178
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70179
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70180
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70181
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70182
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70183
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70184
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70185
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70186
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70187
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70188
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70189
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70190
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70191
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70192
test~
Hundreds of years ago there was a group of warriors dedicated to nothing
but destruction and mayhem. Their powers were felt everywhere, their
presence felt in the hearts of foes. This group was known as The Shenkai
Aurei. They slaughtered their foes without mercy, and they were feared
throughout the galaxy. In the days of the Galactic war they stayed
neutral, not wanting to become puppets of either government. The Oroki
wanted the mystic warriors on their side, they wanted them at all costs,
but since they couldn't have them, they sent their own group of assassins
to eliminate the Shenkai Aurei. The warriors would not be decieved. They
ambushed the assassins and killed them all. This attempt to eliminate them
infuriated them, and so they decided to join the Akusha, the Oroki's sworn
enemy. They fought valiantly by the Akushas' side, killing many of their
enemies. Their leader Link knew that they were winning the war, yet he
felt that somehow it would all change. He decided to take in new members. 
The new recruits all did well in their training, yet one excelled above
all. His name was Clerve. Link knew that this disciple of his would
change the course of the war. Before he could finish Clerve's training,
the enemy launched a deadly assault on the Aurei's home planet. The Aurei
faught gallantly, killing over half of the enemy which outnumbered them one
hundred to one, but they could not match the sheer numbers that the Oroki
threw against them. They retreated to their most sacred city where the
final battle was fought. The battle was decisive, and almost all of the
Aurei were slaughtered, their bodies piling up in the streets of their holy
city. Even Link was slain in the huge battle. Clerve was seperated from
the rest and injured. He thought he was about to die, but somehow tapped
into a reserve of power and slaughtered all of the invaders, to the last
man. He returned to his few remaining people a legend, a hero. He
gathered his friends Lisker and Xanus with him and started on a journey to
revenge their fallen. They were all that's left, they are The Remnant of
what once was, but will never be again. 

To join this clan you must have a minumum PL of 50 million, and 5 pks. 
Each week there will be pk tournaments, and the person with the most pks on
a certain day will win zeni/item prizes. You will receive 50k zeni for
each death certificate that you give to a clan leader, however, you must
have made the kill while they were on to prove that it was indeed your
kill. 
~
0 4 1
S
#70193
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70194
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70195
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70196
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70197
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70198
Floating in a void~
~
0 4 1
S
#70199
Target~
~
0 4 1
S
#0


#RESETS
M 1 70005 1 70020
M 1 70004 1 70020
M 1 70002 1 70020
M 1 70003 1 70020
M 1 70001 1 70020
M 1 70001 1 70020
M 1 70002 1 70019
M 1 70002 1 70019
M 1 70003 1 70019
M 1 70001 1 70019
M 1 70002 1 70019
M 1 70001 1 70018
M 1 70001 1 70018
M 1 70003 1 70018
M 1 70002 1 70018
O 1 70009 1 70022
M 1 70003 1 70080
M 1 70006 1 70078
M 1 70006 1 70059
M 1 70014 1 70016
O 1 70007 1 70016
M 1 70010 1 70047
M 1 70009 1 70052
M 1 70011 1 70050
M 1 70008 1 70051
M 1 70006 1 70044
M 1 70007 1 70044
O 1 70010 1 70074
O 1 70012 1 70115
M 1 70013 1 70053
O 1 70015 3 70053
O 1 70016 3 70053
M 1 70007 1 70037
M 1 70003 1 70068
M 1 70002 1 70015
M 1 70020 1 70077
M 1 70007 1 70076
M 1 70010 1 70070
M 1 70002 1 70072
M 1 70032 1 70098
O 1 70017 1 70137
O 1 70013 1 70088
M 1 70028 1 70103
M 1 70035 1 70106
M 1 70035 1 70091
M 1 70035 1 70095
M 1 70036 1 70116
M 1 70027 1 70112
M 1 70017 1 70062
M 1 70001 1 70003
M 1 70010 1 70045
M 1 70011 1 70045
M 1 70012 1 70049
O 1 70002 1 70049
M 1 70018 1 70083
G 1 70001 1
D 0 70083 3 2
O 1 70004 1 70085
M 1 70014 1 70009
M 1 70019 1 70041
M 1 70021 1 70081
M 1 70021 1 70071
M 1 70011 1 70017
M 1 70009 1 70046
O 1 70005 1 70046
M 1 70011 1 70005
M 1 70006 1 70032
M 1 70001 1 70029
M 1 70003 1 70030
M 1 70002 1 70035
M 1 70007 1 70066
M 1 70003 1 70057
M 1 70015 1 70054
M 1 70014 1 70036
M 1 70022 1 70027
M 1 70011 1 70026
M 1 70016 1 70043
M 1 70016 1 70042
O 1 70008 1 70042
O 1 70020 1 70084
O 1 70021 1 70084
M 1 70022 1 70065
M 1 70022 1 70069
M 1 70117 1 70117
M 1 70118 1 70117
O 1 70060 1 70117
O 1 70061 1 70117
M 1 70008 1 70048
M 1 70023 1 70048
S


#SHOPS
 70023  0 0 0 0 0  125 50     0 23  ; A Bandit Quartermaster
0


#REPAIRS
0


#SPECIALS
S


#$