~admicos/moonlander-legacy

2d76d03dc195ff9d30b00360045d58249567130b — Ecmel Berk Canlier 5 months ago 6b9b272
Update dependencies
M Cargo.lock => Cargo.lock +401 -250
@@ 2,36 2,24 @@
# It is not intended for manual editing.
[[package]]
name = "aho-corasick"
version = "0.7.10"
version = "0.7.15"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8716408b8bc624ed7f65d223ddb9ac2d044c0547b6fa4b0d554f3a9540496ada"
checksum = "7404febffaa47dac81aa44dba71523c9d069b1bdc50a77db41195149e17f68e5"
dependencies = [
 "memchr",
]

[[package]]
name = "anyhow"
version = "1.0.31"
version = "1.0.34"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "85bb70cc08ec97ca5450e6eba421deeea5f172c0fc61f78b5357b2a8e8be195f"

[[package]]
name = "arrayref"
version = "0.3.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a4c527152e37cf757a3f78aae5a06fbeefdb07ccc535c980a3208ee3060dd544"

[[package]]
name = "arrayvec"
version = "0.5.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cff77d8686867eceff3105329d4698d96c2391c176d5d03adc90c7389162b5b8"
checksum = "bf8dcb5b4bbaa28653b647d8c77bd4ed40183b48882e130c1f1ffb73de069fd7"

[[package]]
name = "atk"
version = "0.8.0"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "444daefa55f229af145ea58d77efd23725024ee1f6f3102743709aa6b18c663e"
checksum = "812b4911e210bd51b24596244523c856ca749e6223c50a7fbbba3f89ee37c426"
dependencies = [
 "atk-sys",
 "bitflags",


@@ 43,14 31,14 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "atk-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e552c1776737a4c80110d06b36d099f47c727335f9aaa5d942a72b6863a8ec6f"
checksum = "f530e4af131d94cc4fa15c5c9d0348f0ef28bac64ba660b6b2a1cf2605dedfce"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 66,15 54,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "autocfg"
version = "1.0.0"
version = "1.0.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f8aac770f1885fd7e387acedd76065302551364496e46b3dd00860b2f8359b9d"
checksum = "cdb031dd78e28731d87d56cc8ffef4a8f36ca26c38fe2de700543e627f8a464a"

[[package]]
name = "base64"
version = "0.11.0"
version = "0.13.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b41b7ea54a0c9d92199de89e20e58d49f02f8e699814ef3fdf266f6f748d15c7"
checksum = "904dfeac50f3cdaba28fc6f57fdcddb75f49ed61346676a78c4ffe55877802fd"

[[package]]
name = "bitflags"


@@ 83,27 71,16 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cf1de2fe8c75bc145a2f577add951f8134889b4795d47466a54a5c846d691693"

[[package]]
name = "blake2b_simd"
version = "0.5.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d8fb2d74254a3a0b5cac33ac9f8ed0e44aa50378d9dbb2e5d83bd21ed1dc2c8a"
dependencies = [
 "arrayref",
 "arrayvec",
 "constant_time_eq",
]

[[package]]
name = "bumpalo"
version = "3.3.0"
version = "3.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5356f1d23ee24a1f785a56d1d1a5f0fd5b0f6a0c0fb2412ce11da71649ab78f6"
checksum = "2e8c087f005730276d1096a652e92a8bacee2e2472bcc9715a74d2bec38b5820"

[[package]]
name = "cairo-rs"
version = "0.8.1"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "157049ba9618aa3a61c39d5d785102c04d3b1f40632a706c621a9aedc21e6084"
checksum = "c5c0f2e047e8ca53d0ff249c54ae047931d7a6ebe05d00af73e0ffeb6e34bdb8"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-sys-rs",


@@ 111,63 88,53 @@ dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "thiserror",
]

[[package]]
name = "cairo-sys-rs"
version = "0.9.2"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ff65ba02cac715be836f63429ab00a767d48336efc5497c5637afb53b4f14d63"
checksum = "2ed2639b9ad5f1d6efa76de95558e11339e7318426d84ac4890b86c03e828ca7"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "cc"
version = "1.0.53"
version = "1.0.65"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "404b1fe4f65288577753b17e3b36a04596ee784493ec249bf81c7f2d2acd751c"
checksum = "95752358c8f7552394baf48cd82695b345628ad3f170d607de3ca03b8dacca15"

[[package]]
name = "cfg-if"
version = "0.1.9"
version = "0.1.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b486ce3ccf7ffd79fdeb678eac06a9e6c09fc88d33836340becb8fffe87c5e33"
checksum = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"

[[package]]
name = "constant_time_eq"
version = "0.1.5"
name = "cfg-if"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "245097e9a4535ee1e3e3931fcfcd55a796a44c643e8596ff6566d68f09b87bbc"

[[package]]
name = "crossbeam-utils"
version = "0.7.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c3c7c73a2d1e9fc0886a08b93e98eb643461230d5f1925e4036204d5f2e261a8"
dependencies = [
 "autocfg",
 "cfg-if",
 "lazy_static",
]
checksum = "baf1de4339761588bc0619e3cbc0120ee582ebb74b53b4efbf79117bd2da40fd"

[[package]]
name = "directories-next"
version = "1.0.0"
version = "2.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f0eb8b8ae081506cda17ad2fa227e0d7d1e127993d7f217f50467c1476556394"
checksum = "339ee130d97a610ea5a5872d2bbb130fdf68884ff09d3028b81bec8a1ac23bbc"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 1.0.0",
 "dirs-sys-next",
]

[[package]]
name = "dirs-sys-next"
version = "0.1.0"
version = "0.1.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9c60f7b8a8953926148223260454befb50c751d3c50e1c178c4fd1ace4083c9a"
checksum = "99de365f605554ae33f115102a02057d4fc18b01f3284d6870be0938743cfe7d"
dependencies = [
 "libc",
 "redox_users",


@@ 175,12 142,18 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "either"
version = "1.6.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e78d4f1cc4ae33bbfc157ed5d5a5ef3bc29227303d595861deb238fcec4e9457"

[[package]]
name = "encoding_rs"
version = "0.8.23"
version = "0.8.26"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e8ac63f94732332f44fe654443c46f6375d1939684c17b0afb6cb56b0456e171"
checksum = "801bbab217d7f79c0062f4f7205b5d4427c6d1a7bd7aafdd1475f7c59d62b283"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 1.0.0",
]

[[package]]


@@ 206,25 179,51 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "form_urlencoded"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ece68d15c92e84fa4f19d3780f1294e5ca82a78a6d515f1efaabcc144688be00"
dependencies = [
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "futures"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9b3b0c040a1fe6529d30b3c5944b280c7f0dcb2930d2c3062bca967b602583d0"
dependencies = [
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-executor",
 "futures-io",
 "futures-sink",
 "futures-task",
 "futures-util",
]

[[package]]
name = "futures-channel"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f366ad74c28cca6ba456d95e6422883cfb4b252a83bed929c83abfdbbf2967d5"
checksum = "4b7109687aa4e177ef6fe84553af6280ef2778bdb7783ba44c9dc3399110fe64"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-sink",
]

[[package]]
name = "futures-core"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "59f5fff90fd5d971f936ad674802482ba441b6f09ba5e15fd8b39145582ca399"
checksum = "847ce131b72ffb13b6109a221da9ad97a64cbe48feb1028356b836b47b8f1748"

[[package]]
name = "futures-executor"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "10d6bb888be1153d3abeb9006b11b02cf5e9b209fda28693c31ae1e4e012e314"
checksum = "4caa2b2b68b880003057c1dd49f1ed937e38f22fcf6c212188a121f08cf40a65"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-task",


@@ 233,40 232,50 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "futures-io"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "de27142b013a8e869c14957e6d2edeef89e97c289e69d042ee3a49acd8b51789"
checksum = "611834ce18aaa1bd13c4b374f5d653e1027cf99b6b502584ff8c9a64413b30bb"

[[package]]
name = "futures-macro"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d0b5a30a4328ab5473878237c447333c093297bded83a4983d10f4deea240d39"
checksum = "77408a692f1f97bcc61dc001d752e00643408fbc922e4d634c655df50d595556"
dependencies = [
 "proc-macro-hack",
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "futures-sink"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f878195a49cee50e006b02b93cf7e0a95a38ac7b776b4c4d9cc1207cd20fcb3d"

[[package]]
name = "futures-task"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdb66b5f09e22019b1ab0830f7785bcea8e7a42148683f99214f73f8ec21a626"
checksum = "7c554eb5bf48b2426c4771ab68c6b14468b6e76cc90996f528c3338d761a4d0d"
dependencies = [
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "futures-util"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8764574ff08b701a084482c3c7031349104b07ac897393010494beaa18ce32c6"
checksum = "d304cff4a7b99cfb7986f7d43fbe93d175e72e704a8860787cc95e9ffd85cbd2"
dependencies = [
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-io",
 "futures-macro",
 "futures-sink",
 "futures-task",
 "memchr",
 "pin-project",
 "pin-utils",
 "proc-macro-hack",


@@ 276,9 285,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk"
version = "0.12.1"
version = "0.13.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fbe5e8772fc0865c52460cdd7a59d7d47700f44d9809d1dd00eecceb769a7589"
checksum = "db00839b2a68a7a10af3fa28dfb3febaba3a20c3a9ac2425a33b7df1f84a6b7d"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-rs",


@@ 296,9 305,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk-pixbuf"
version = "0.8.0"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e248220c46b329b097d4b158d2717f8c688f16dd76d0399ace82b3e98062bdd7"
checksum = "8f6dae3cb99dd49b758b88f0132f8d401108e63ae8edd45f432d42cdff99998a"
dependencies = [
 "gdk-pixbuf-sys",
 "gio",


@@ 311,22 320,22 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk-pixbuf-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d8991b060a9e9161bafd09bf4a202e6fd404f5b4dd1a08d53a1e84256fb34ab0"
checksum = "3bfe468a7f43e97b8d193a762b6c5cf67a7d36cacbc0b9291dbcae24bfea1e8f"
dependencies = [
 "gio-sys",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gdk-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "6adf679e91d1bff0c06860287f80403e7db54c2d2424dce0a470023b56c88fbb"
checksum = "0a9653cfc500fd268015b1ac055ddbc3df7a5c9ea3f4ccef147b3957bd140d69"
dependencies = [
 "cairo-sys-rs",
 "gdk-pixbuf-sys",


@@ 336,6 345,7 @@ dependencies = [
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 352,22 362,23 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "getrandom"
version = "0.1.14"
version = "0.1.15"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7abc8dd8451921606d809ba32e95b6111925cd2906060d2dcc29c070220503eb"
checksum = "fc587bc0ec293155d5bfa6b9891ec18a1e330c234f896ea47fbada4cadbe47e6"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 0.1.10",
 "libc",
 "wasi",
]

[[package]]
name = "gio"
version = "0.8.1"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0cd10f9415cce39b53f8024bf39a21f84f8157afa52da53837b102e585a296a5"
checksum = "1fb60242bfff700772dae5d9e3a1f7aa2e4ebccf18b89662a16acb2822568561"
dependencies = [
 "bitflags",
 "futures",
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-io",


@@ 376,27 387,29 @@ dependencies = [
 "glib",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "thiserror",
]

[[package]]
name = "gio-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4fad225242b9eae7ec8a063bb86974aca56885014672375e5775dc0ea3533911"
checksum = "5e24fb752f8f5d2cf6bbc2c606fd2bc989c81c5e2fe321ab974d54f8b6344eac"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
 "winapi",
]

[[package]]
name = "glib"
version = "0.9.3"
version = "0.10.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "40fb573a09841b6386ddf15fd4bc6655b4f5b106ca962f57ecaecde32a0061c0"
checksum = "0c685013b7515e668f1b57a165b009d4d28cb139a8a989bbd699c10dad29d0c5"
dependencies = [
 "bitflags",
 "futures-channel",


@@ 404,38 417,55 @@ dependencies = [
 "futures-executor",
 "futures-task",
 "futures-util",
 "glib-macros",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "glib-macros"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "41486a26d1366a8032b160b59065a59fb528530a46a49f627e7048fb8c064039"
dependencies = [
 "anyhow",
 "heck",
 "itertools",
 "proc-macro-crate",
 "proc-macro-error",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "glib-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "95856f3802f446c05feffa5e24859fe6a183a7cb849c8449afc35c86b1e316e2"
checksum = "c7e9b997a66e9a23d073f2b1abb4dbfc3925e0b8952f67efd8d9b6e168e4cdc1"
dependencies = [
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gobject-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "31d1a804f62034eccf370006ccaef3708a71c31d561fee88564abe71177553d9"
checksum = "952133b60c318a62bf82ee75b93acc7e84028a093e06b9e27981c2b6fe68218c"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gtk"
version = "0.8.1"
version = "0.9.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "87e1e8d70290239c668594002d1b174fcc7d7ef5d26670ee141490ede8facf8f"
checksum = "2f022f2054072b3af07666341984562c8e626a79daa8be27b955d12d06a5ad6a"
dependencies = [
 "atk",
 "bitflags",


@@ 452,17 482,18 @@ dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "gtk-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "pango",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
]

[[package]]
name = "gtk-sys"
version = "0.9.2"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53def660c7b48b00b510c81ef2d2fbd3c570f1527081d8d7947f471513e1a4c1"
checksum = "89acda6f084863307d948ba64a4b1ef674e8527dddab147ee4cdcc194c880457"
dependencies = [
 "atk-sys",
 "cairo-sys-rs",


@@ 473,14 504,23 @@ dependencies = [
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "heck"
version = "0.3.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "20564e78d53d2bb135c343b3f47714a56af2061f1c928fdb541dc7b9fdd94205"
dependencies = [
 "unicode-segmentation",
]

[[package]]
name = "hermit-abi"
version = "0.1.13"
version = "0.1.17"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "91780f809e750b0a89f5544be56617ff6b1227ee485bcb06ebe10cdf89bd3b71"
checksum = "5aca5565f760fb5b220e499d72710ed156fdb74e631659e99377d9ebfbd13ae8"
dependencies = [
 "libc",
]


@@ 506,10 546,19 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "itertools"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "284f18f85651fe11e8a991b2adb42cb078325c996ed026d994719efcfca1d54b"
dependencies = [
 "either",
]

[[package]]
name = "js-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fa5a448de267e7358beaf4a5d849518fe9a0c13fce7afd44b06e68550e5562a7"
checksum = "cf3d7383929f7c9c7c2d0fa596f325832df98c3704f2c60553080f7127a58175"
dependencies = [
 "wasm-bindgen",
]


@@ 522,17 571,17 @@ checksum = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"

[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.70"
version = "0.2.80"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3baa92041a6fec78c687fa0cc2b3fae8884f743d672cf551bed1d6dac6988d0f"
checksum = "4d58d1b70b004888f764dfbf6a26a3b0342a1632d33968e4a179d8011c760614"

[[package]]
name = "log"
version = "0.4.8"
version = "0.4.11"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "14b6052be84e6b71ab17edffc2eeabf5c2c3ae1fdb464aae35ac50c67a44e1f7"
checksum = "4fabed175da42fed1fa0746b0ea71f412aa9d35e76e95e59b192c64b9dc2bf8b"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 0.1.10",
]

[[package]]


@@ 543,9 592,9 @@ checksum = "7ffc5c5338469d4d3ea17d269fa8ea3512ad247247c30bd2df69e68309ed0a08"

[[package]]
name = "memchr"
version = "2.3.3"
version = "2.3.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3728d817d99e5ac407411fa471ff9800a778d88a24685968b36824eaf4bee400"
checksum = "0ee1c47aaa256ecabcaea351eae4a9b01ef39ed810004e298d2511ed284b1525"

[[package]]
name = "mime"


@@ 590,51 639,51 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "num-traits"
version = "0.2.11"
version = "0.2.14"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c62be47e61d1842b9170f0fdeec8eba98e60e90e5446449a0545e5152acd7096"
checksum = "9a64b1ec5cda2586e284722486d802acf1f7dbdc623e2bfc57e65ca1cd099290"
dependencies = [
 "autocfg",
]

[[package]]
name = "once_cell"
version = "1.4.0"
version = "1.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0b631f7e854af39a1739f401cf34a8a013dfe09eac4fa4dba91e9768bd28168d"
checksum = "13bd41f508810a131401606d54ac32a467c97172d74ba7662562ebba5ad07fa0"

[[package]]
name = "pango"
version = "0.8.0"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1e9c6b728f1be8edb5f9f981420b651d5ea30bdb9de89f1f1262d0084a020577"
checksum = "9937068580bebd8ced19975938573803273ccbcbd598c58d4906efd4ac87c438"
dependencies = [
 "bitflags",
 "glib",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "pango-sys",
]

[[package]]
name = "pango-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "86b93d84907b3cf0819bff8f13598ba72843bee579d5ebc2502e4b0367b4be7d"
checksum = "24d2650c8b62d116c020abd0cea26a4ed96526afda89b1c4ea567131fdefc890"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "pangocairo"
version = "0.9.0"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdd1077c0db2e5eb9225cc040514aa856cb6a4c4890c542cf50d37880e1c572d"
checksum = "00f5ae67a05a5e023f09f64e9a71c845274d4b82dedee237b70425811885e883"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-rs",


@@ 650,15 699,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "pangocairo-sys"
version = "0.10.1"
version = "0.11.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a3921b31ab776b23e28c8f6e474dda52fdc28bc2689101caeb362ba976719efe"
checksum = "94ccc97f698c2f0233b84e5ca676893a1e676785b60eec700b9c0e6dcd0feb98"
dependencies = [
 "cairo-sys-rs",
 "glib-sys",
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 669,22 718,22 @@ checksum = "d4fd5641d01c8f18a23da7b6fe29298ff4b55afcccdf78973b24cf3175fee32e"

[[package]]
name = "pin-project"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "edc93aeee735e60ecb40cf740eb319ff23eab1c5748abfdb5c180e4ce49f7791"
checksum = "9ccc2237c2c489783abd8c4c80e5450fc0e98644555b1364da68cc29aa151ca7"
dependencies = [
 "pin-project-internal",
]

[[package]]
name = "pin-project-internal"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e58db2081ba5b4c93bd6be09c40fd36cb9193a8336c384f3b40012e531aa7e40"
checksum = "f8e8d2bf0b23038a4424865103a4df472855692821aab4e4f5c3312d461d9e5f"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]


@@ 695,9 744,9 @@ checksum = "8b870d8c151b6f2fb93e84a13146138f05d02ed11c7e7c54f8826aaaf7c9f184"

[[package]]
name = "pkg-config"
version = "0.3.17"
version = "0.3.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "05da548ad6865900e60eaba7f589cc0783590a92e940c26953ff81ddbab2d677"
checksum = "3831453b3449ceb48b6d9c7ad7c96d5ea673e9b470a1dc578c2ce6521230884c"

[[package]]
name = "pretty_env_logger"


@@ 710,16 759,49 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "proc-macro-crate"
version = "0.1.5"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1d6ea3c4595b96363c13943497db34af4460fb474a95c43f4446ad341b8c9785"
dependencies = [
 "toml",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "da25490ff9892aab3fcf7c36f08cfb902dd3e71ca0f9f9517bea02a73a5ce38c"
dependencies = [
 "proc-macro-error-attr",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error-attr"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a1be40180e52ecc98ad80b184934baf3d0d29f979574e439af5a55274b35f869"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-hack"
version = "0.5.15"
version = "0.5.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0d659fe7c6d27f25e9d80a1a094c223f5246f6a6596453e09d7229bf42750b63"
checksum = "dbf0c48bc1d91375ae5c3cd81e3722dff1abcf81a30960240640d223f59fe0e5"

[[package]]
name = "proc-macro-nested"
version = "0.1.4"
version = "0.1.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8e946095f9d3ed29ec38de908c22f95d9ac008e424c7bcae54c75a79c527c694"
checksum = "eba180dafb9038b050a4c280019bbedf9f2467b61e5d892dcad585bb57aadc5a"

[[package]]
name = "proc-macro2"


@@ 732,11 814,11 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.13"
version = "1.0.24"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53f5ffe53a6b28e37c9c1ce74893477864d64f74778a93a4beb43c8fa167f639"
checksum = "1e0704ee1a7e00d7bb417d0770ea303c1bccbabf0ef1667dae92b5967f5f8a71"
dependencies = [
 "unicode-xid 0.2.0",
 "unicode-xid 0.2.1",
]

[[package]]


@@ 756,35 838,34 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "quote"
version = "1.0.6"
version = "1.0.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "54a21852a652ad6f610c9510194f398ff6f8692e334fd1145fed931f7fbe44ea"
checksum = "aa563d17ecb180e500da1cfd2b028310ac758de548efdd203e18f283af693f37"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "proc-macro2 1.0.24",
]

[[package]]
name = "redox_syscall"
version = "0.1.56"
version = "0.1.57"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2439c63f3f6139d1b57529d16bc3b8bb855230c8efcc5d3a896c8bea7c3b1e84"
checksum = "41cc0f7e4d5d4544e8861606a285bb08d3e70712ccc7d2b84d7c0ccfaf4b05ce"

[[package]]
name = "redox_users"
version = "0.3.4"
version = "0.3.5"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "09b23093265f8d200fa7b4c2c76297f47e681c655f6f1285a8780d6a022f7431"
checksum = "de0737333e7a9502c789a36d7c7fa6092a49895d4faa31ca5df163857ded2e9d"
dependencies = [
 "getrandom",
 "redox_syscall",
 "rust-argon2",
]

[[package]]
name = "regex"
version = "1.3.7"
version = "1.4.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a6020f034922e3194c711b82a627453881bc4682166cabb07134a10c26ba7692"
checksum = "38cf2c13ed4745de91a5eb834e11c00bcc3709e773173b2ce4c56c9fbde04b9c"
dependencies = [
 "aho-corasick",
 "memchr",


@@ 794,15 875,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "regex-syntax"
version = "0.6.17"
version = "0.6.21"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7fe5bd57d1d7414c6b5ed48563a2c855d995ff777729dcd91c369ec7fea395ae"
checksum = "3b181ba2dcf07aaccad5448e8ead58db5b742cf85dfe035e2227f137a539a189"

[[package]]
name = "relm"
version = "0.19.0"
version = "0.20.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c0c34e3fa74d3f5ce786e3f78c0375f3ed06a0c2a1bdd2e9e8f166029c7c6875"
checksum = "6814cb3502d3edb83435a777c27bee4fcce4613a36884a2a1b7ee36df9f1978a"
dependencies = [
 "cairo-rs",
 "glib",


@@ 817,9 898,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "relm-derive"
version = "0.19.0"
version = "0.20.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e4c8878383a91818c30cb85875ded6cd93c2fe9b21f01d4a49a32767baba16a"
checksum = "cd3820afe557690469806fa09d5bca7cc13db66358eea330fa7db9bc8baf5827"
dependencies = [
 "lazy_static",
 "proc-macro2 0.4.30",


@@ 843,9 924,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "ring"
version = "0.16.13"
version = "0.16.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "703516ae74571f24b465b4a1431e81e2ad51336cb0ded733a55a1aa3eccac196"
checksum = "024a1e66fea74c66c66624ee5622a7ff0e4b73a13b4f5c326ddb50c708944226"
dependencies = [
 "cc",
 "libc",


@@ 857,22 938,10 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "rust-argon2"
version = "0.7.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2bc8af4bda8e1ff4932523b94d3dd20ee30a87232323eda55903ffd71d2fb017"
dependencies = [
 "base64",
 "blake2b_simd",
 "constant_time_eq",
 "crossbeam-utils",
]

[[package]]
name = "rustls"
version = "0.17.0"
version = "0.19.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c0d4a31f5d68413404705d6982529b0e11a9aacd4839d1d6222ee3b8cb4015e1"
checksum = "064fd21ff87c6e87ed4506e68beb42459caa4a0e2eb144932e6776768556980b"
dependencies = [
 "base64",
 "log",


@@ 893,22 962,22 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "serde"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "99e7b308464d16b56eba9964e4972a3eee817760ab60d88c3f86e1fecb08204c"
checksum = "b88fa983de7720629c9387e9f517353ed404164b1e482c970a90c1a4aaf7dc1a"
dependencies = [
 "serde_derive",
]

[[package]]
name = "serde_derive"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "818fbf6bfa9a42d3bfcaca148547aa00c7b915bec71d1757aa2d44ca68771984"
checksum = "cbd1ae72adb44aab48f325a02444a5fc079349a8d804c1fc922aed3f7454c74e"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]


@@ 918,18 987,30 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c111b5bd5695e56cffe5129854aa230b39c93a305372fdbb2668ca2394eea9f8"

[[package]]
name = "smallvec"
version = "1.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c7cb5678e1615754284ec264d9bb5b4c27d2018577fd90ac0ceb578591ed5ee4"

[[package]]
name = "spin"
version = "0.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "6e63cff320ae2c57904679ba7cb63280a3dc4613885beafb148ee7bf9aa9042d"

[[package]]
name = "strum"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "57bd81eb48f4c437cadc685403cad539345bf703d78e63707418431cecd4522b"

[[package]]
name = "strum_macros"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "87c85aa3f8ea653bfd3ddf25f7ee357ee4d204731f6aa9ad04002306f6e2774c"
dependencies = [
 "heck",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "syn"
version = "0.15.44"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 942,25 1023,60 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "syn"
version = "1.0.22"
version = "1.0.53"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8833e20724c24de12bbaba5ad230ea61c3eafb05b881c7c9d3cfe8638b187e68"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "unicode-xid 0.2.1",
]

[[package]]
name = "system-deps"
version = "1.3.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1425de3c33b0941002740a420b1a906a350b88d08b82b2c8a01035a3f9447bac"
checksum = "0f3ecc17269a19353b3558b313bba738b25d82993e30d62a18406a24aba4649b"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "unicode-xid 0.2.0",
 "heck",
 "pkg-config",
 "strum",
 "strum_macros",
 "thiserror",
 "toml",
 "version-compare",
]

[[package]]
name = "termcolor"
version = "1.1.0"
version = "1.1.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bb6bfa289a4d7c5766392812c0a1f4c1ba45afa1ad47803c11e1f407d846d75f"
checksum = "2dfed899f0eb03f32ee8c6a0aabdb8a7949659e3466561fc0adf54e26d88c5f4"
dependencies = [
 "winapi-util",
]

[[package]]
name = "thiserror"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e9ae34b84616eedaaf1e9dd6026dbe00dcafa92aa0c8077cb69df1fcfe5e53e"
dependencies = [
 "thiserror-impl",
]

[[package]]
name = "thiserror-impl"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9ba20f23e85b10754cd195504aebf6a27e2e6cbe28c17778a0c930724628dd56"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "thread_local"
version = "1.0.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 970,10 1086,25 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "tinyvec"
version = "1.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ccf8dbc19eb42fba10e8feaaec282fb50e2c14b2726d6301dbfeed0f73306a6f"
dependencies = [
 "tinyvec_macros",
]

[[package]]
name = "tinyvec_macros"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cda74da7e1a664f795bb1f8a87ec406fb89a02522cf6e50620d016add6dbbf5c"

[[package]]
name = "toml"
version = "0.5.6"
version = "0.5.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ffc92d160b1eef40665be3a05630d003936a3bc7da7421277846c2613e92c71a"
checksum = "75cf45bb0bef80604d001caaec0d09da99611b3c0fd39d3080468875cdb65645"
dependencies = [
 "serde",
]


@@ 989,14 1120,20 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "unicode-normalization"
version = "0.1.12"
version = "0.1.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5479532badd04e128284890390c1e876ef7a993d0570b3597ae43dfa1d59afa4"
checksum = "a13e63ab62dbe32aeee58d1c5408d35c36c392bba5d9d3142287219721afe606"
dependencies = [
 "smallvec",
 "tinyvec",
]

[[package]]
name = "unicode-segmentation"
version = "1.7.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bb0d2e7be6ae3a5fa87eed5fb451aff96f2573d2694942e40543ae0bbe19c796"

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 1004,9 1141,9 @@ checksum = "fc72304796d0818e357ead4e000d19c9c174ab23dc11093ac919054d20a6a7fc"

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.2.0"
version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "826e7639553986605ec5979c7dd957c7895e93eabed50ab2ffa7f6128a75097c"
checksum = "f7fe0bb3479651439c9112f72b6c505038574c9fbb575ed1bf3b797fa39dd564"

[[package]]
name = "untrusted"


@@ 1016,16 1153,29 @@ checksum = "a156c684c91ea7d62626509bce3cb4e1d9ed5c4d978f7b4352658f96a4c26b4a"

[[package]]
name = "url"
version = "2.1.1"
version = "2.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "829d4a8476c35c9bf0bbce5a3b23f4106f79728039b726d292bb93bc106787cb"
checksum = "5909f2b0817350449ed73e8bcd81c8c3c8d9a7a5d8acba4b27db277f1868976e"
dependencies = [
 "form_urlencoded",
 "idna",
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "version-compare"
version = "0.0.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d63556a25bae6ea31b52e640d7c41d1ab27faba4ccb600013837a3d0b3994ca1"

[[package]]
name = "version_check"
version = "0.9.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b5a972e5669d67ba988ce3dc826706fb0a8b01471c088cb0b6110b805cc36aed"

[[package]]
name = "wasi"
version = "0.9.0+wasi-snapshot-preview1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 1033,63 1183,63 @@ checksum = "cccddf32554fecc6acb585f82a32a72e28b48f8c4c1883ddfeeeaa96f7d8e519"

[[package]]
name = "wasm-bindgen"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e3c7d40d09cdbf0f4895ae58cf57d92e1e57a9dd8ed2e8390514b54a47cc5551"
checksum = "3cd364751395ca0f68cafb17666eee36b63077fb5ecd972bbcd74c90c4bf736e"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 1.0.0",
 "wasm-bindgen-macro",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-backend"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c3972e137ebf830900db522d6c8fd74d1900dcfc733462e9a12e942b00b4ac94"
checksum = "1114f89ab1f4106e5b55e688b828c0ab0ea593a1ea7c094b141b14cbaaec2d62"
dependencies = [
 "bumpalo",
 "lazy_static",
 "log",
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "wasm-bindgen-shared",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2cd85aa2c579e8892442954685f0d801f9129de24fa2136b2c6a539c76b65776"
checksum = "7a6ac8995ead1f084a8dea1e65f194d0973800c7f571f6edd70adf06ecf77084"
dependencies = [
 "quote 1.0.6",
 "quote 1.0.7",
 "wasm-bindgen-macro-support",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro-support"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8eb197bd3a47553334907ffd2f16507b4f4f01bbec3ac921a7719e0decdfe72a"
checksum = "b5a48c72f299d80557c7c62e37e7225369ecc0c963964059509fbafe917c7549"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "wasm-bindgen-backend",
 "wasm-bindgen-shared",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-shared"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a91c2916119c17a8e316507afaaa2dd94b47646048014bbdf6bef098c1bb58ad"
checksum = "7e7811dd7f9398f14cc76efd356f98f03aa30419dea46aa810d71e819fc97158"

[[package]]
name = "web-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8bc359e5dd3b46cb9687a051d50a2fdd228e4ba7cf6fcf861a5365c3d671a642"
checksum = "222b1ef9334f92a21d3fb53dc3fd80f30836959a90f9274a626d7e06315ba3c3"
dependencies = [
 "js-sys",
 "wasm-bindgen",


@@ 1097,19 1247,20 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "webbrowser"
version = "0.5.2"
version = "0.5.5"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "97d468a911faaaeb783693b004e1c62e0063e646b0afae5c146cd144e566e66d"
checksum = "ecad156490d6b620308ed411cfee90d280b3cbd13e189ea0d3fada8acc89158a"
dependencies = [
 "web-sys",
 "widestring",
 "winapi",
]

[[package]]
name = "webpki"
version = "0.21.2"
version = "0.21.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f1f50e1972865d6b1adb54167d1c8ed48606004c2c9d0ea5f1eeb34d95e863ef"
checksum = "b8e38c0608262c46d4a56202ebabdeb094cef7e560ca7a226c6bf055188aa4ea"
dependencies = [
 "ring",
 "untrusted",


@@ 1117,15 1268,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "widestring"
version = "0.4.0"
version = "0.4.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "effc0e4ff8085673ea7b9b2e3c73f6bd4d118810c9009ed8f1e16bd96c331db6"
checksum = "c168940144dd21fd8046987c16a46a33d5fc84eec29ef9dcddc2ac9e31526b7c"

[[package]]
name = "winapi"
version = "0.3.8"
version = "0.3.9"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8093091eeb260906a183e6ae1abdba2ef5ef2257a21801128899c3fc699229c6"
checksum = "5c839a674fcd7a98952e593242ea400abe93992746761e38641405d28b00f419"
dependencies = [
 "winapi-i686-pc-windows-gnu",
 "winapi-x86_64-pc-windows-gnu",

M Cargo.toml => Cargo.toml +10 -10
@@ 9,21 9,21 @@ edition = "2018"
[dependencies]
relm-moonrender = {path="./relm-moonrender", features=["serde"]}

gdk = "0.12.1"
gtk = "0.8.1"
relm = "0.19.0"
relm-derive = "0.19.0"
gdk = "0.13.2"
gtk = "0.9.2"
relm = "0.20.0"
relm-derive = "0.20.0"

log = "0.4.8"
log = "0.4.11"
pretty_env_logger = "0.4.0"

anyhow = "1.0.31"
anyhow = "1.0.34"
lazy_static = "1.4.0"
directories-next = "1.0.0"
directories-next = "2.0.0"

toml = "0.5.6"
serde = { version = "1.0.110", features = ["derive"] }
webbrowser = "0.5.2"
toml = "0.5.7"
serde = { version = "1.0.117", features = ["derive"] }
webbrowser = "0.5.5"

[profile.release]
lto = true

M gemini/Cargo.lock => gemini/Cargo.lock +83 -57
@@ 2,27 2,27 @@
# It is not intended for manual editing.
[[package]]
name = "anyhow"
version = "1.0.31"
version = "1.0.34"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "85bb70cc08ec97ca5450e6eba421deeea5f172c0fc61f78b5357b2a8e8be195f"
checksum = "bf8dcb5b4bbaa28653b647d8c77bd4ed40183b48882e130c1f1ffb73de069fd7"

[[package]]
name = "base64"
version = "0.11.0"
version = "0.13.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b41b7ea54a0c9d92199de89e20e58d49f02f8e699814ef3fdf266f6f748d15c7"
checksum = "904dfeac50f3cdaba28fc6f57fdcddb75f49ed61346676a78c4ffe55877802fd"

[[package]]
name = "bumpalo"
version = "3.3.0"
version = "3.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5356f1d23ee24a1f785a56d1d1a5f0fd5b0f6a0c0fb2412ce11da71649ab78f6"
checksum = "2e8c087f005730276d1096a652e92a8bacee2e2472bcc9715a74d2bec38b5820"

[[package]]
name = "cc"
version = "1.0.53"
version = "1.0.65"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "404b1fe4f65288577753b17e3b36a04596ee784493ec249bf81c7f2d2acd751c"
checksum = "95752358c8f7552394baf48cd82695b345628ad3f170d607de3ca03b8dacca15"

[[package]]
name = "cfg-if"


@@ 31,6 31,22 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"

[[package]]
name = "cfg-if"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "baf1de4339761588bc0619e3cbc0120ee582ebb74b53b4efbf79117bd2da40fd"

[[package]]
name = "form_urlencoded"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ece68d15c92e84fa4f19d3780f1294e5ca82a78a6d515f1efaabcc144688be00"
dependencies = [
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "gemini"
version = "0.1.0"
dependencies = [


@@ 55,9 71,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "js-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fa5a448de267e7358beaf4a5d849518fe9a0c13fce7afd44b06e68550e5562a7"
checksum = "cf3d7383929f7c9c7c2d0fa596f325832df98c3704f2c60553080f7127a58175"
dependencies = [
 "wasm-bindgen",
]


@@ 70,17 86,17 @@ checksum = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"

[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.70"
version = "0.2.80"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3baa92041a6fec78c687fa0cc2b3fae8884f743d672cf551bed1d6dac6988d0f"
checksum = "4d58d1b70b004888f764dfbf6a26a3b0342a1632d33968e4a179d8011c760614"

[[package]]
name = "log"
version = "0.4.8"
version = "0.4.11"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "14b6052be84e6b71ab17edffc2eeabf5c2c3ae1fdb464aae35ac50c67a44e1f7"
checksum = "4fabed175da42fed1fa0746b0ea71f412aa9d35e76e95e59b192c64b9dc2bf8b"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 0.1.10",
]

[[package]]


@@ 91,9 107,9 @@ checksum = "7ffc5c5338469d4d3ea17d269fa8ea3512ad247247c30bd2df69e68309ed0a08"

[[package]]
name = "once_cell"
version = "1.4.0"
version = "1.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0b631f7e854af39a1739f401cf34a8a013dfe09eac4fa4dba91e9768bd28168d"
checksum = "13bd41f508810a131401606d54ac32a467c97172d74ba7662562ebba5ad07fa0"

[[package]]
name = "percent-encoding"


@@ 103,27 119,27 @@ checksum = "d4fd5641d01c8f18a23da7b6fe29298ff4b55afcccdf78973b24cf3175fee32e"

[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.13"
version = "1.0.24"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53f5ffe53a6b28e37c9c1ce74893477864d64f74778a93a4beb43c8fa167f639"
checksum = "1e0704ee1a7e00d7bb417d0770ea303c1bccbabf0ef1667dae92b5967f5f8a71"
dependencies = [
 "unicode-xid",
]

[[package]]
name = "quote"
version = "1.0.6"
version = "1.0.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "54a21852a652ad6f610c9510194f398ff6f8692e334fd1145fed931f7fbe44ea"
checksum = "aa563d17ecb180e500da1cfd2b028310ac758de548efdd203e18f283af693f37"
dependencies = [
 "proc-macro2",
]

[[package]]
name = "ring"
version = "0.16.13"
version = "0.16.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "703516ae74571f24b465b4a1431e81e2ad51336cb0ded733a55a1aa3eccac196"
checksum = "024a1e66fea74c66c66624ee5622a7ff0e4b73a13b4f5c326ddb50c708944226"
dependencies = [
 "cc",
 "libc",


@@ 136,9 152,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "rustls"
version = "0.17.0"
version = "0.19.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c0d4a31f5d68413404705d6982529b0e11a9aacd4839d1d6222ee3b8cb4015e1"
checksum = "064fd21ff87c6e87ed4506e68beb42459caa4a0e2eb144932e6776768556980b"
dependencies = [
 "base64",
 "log",


@@ 158,12 174,6 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "smallvec"
version = "1.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c7cb5678e1615754284ec264d9bb5b4c27d2018577fd90ac0ceb578591ed5ee4"

[[package]]
name = "spin"
version = "0.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 171,9 181,9 @@ checksum = "6e63cff320ae2c57904679ba7cb63280a3dc4613885beafb148ee7bf9aa9042d"

[[package]]
name = "syn"
version = "1.0.22"
version = "1.0.53"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1425de3c33b0941002740a420b1a906a350b88d08b82b2c8a01035a3f9447bac"
checksum = "8833e20724c24de12bbaba5ad230ea61c3eafb05b881c7c9d3cfe8638b187e68"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",


@@ 181,6 191,21 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "tinyvec"
version = "1.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ccf8dbc19eb42fba10e8feaaec282fb50e2c14b2726d6301dbfeed0f73306a6f"
dependencies = [
 "tinyvec_macros",
]

[[package]]
name = "tinyvec_macros"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cda74da7e1a664f795bb1f8a87ec406fb89a02522cf6e50620d016add6dbbf5c"

[[package]]
name = "unicode-bidi"
version = "0.3.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 191,18 216,18 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "unicode-normalization"
version = "0.1.12"
version = "0.1.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5479532badd04e128284890390c1e876ef7a993d0570b3597ae43dfa1d59afa4"
checksum = "a13e63ab62dbe32aeee58d1c5408d35c36c392bba5d9d3142287219721afe606"
dependencies = [
 "smallvec",
 "tinyvec",
]

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.2.0"
version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "826e7639553986605ec5979c7dd957c7895e93eabed50ab2ffa7f6128a75097c"
checksum = "f7fe0bb3479651439c9112f72b6c505038574c9fbb575ed1bf3b797fa39dd564"

[[package]]
name = "untrusted"


@@ 212,10 237,11 @@ checksum = "a156c684c91ea7d62626509bce3cb4e1d9ed5c4d978f7b4352658f96a4c26b4a"

[[package]]
name = "url"
version = "2.1.1"
version = "2.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "829d4a8476c35c9bf0bbce5a3b23f4106f79728039b726d292bb93bc106787cb"
checksum = "5909f2b0817350449ed73e8bcd81c8c3c8d9a7a5d8acba4b27db277f1868976e"
dependencies = [
 "form_urlencoded",
 "idna",
 "matches",
 "percent-encoding",


@@ 223,19 249,19 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "wasm-bindgen"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e3c7d40d09cdbf0f4895ae58cf57d92e1e57a9dd8ed2e8390514b54a47cc5551"
checksum = "3cd364751395ca0f68cafb17666eee36b63077fb5ecd972bbcd74c90c4bf736e"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 1.0.0",
 "wasm-bindgen-macro",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-backend"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c3972e137ebf830900db522d6c8fd74d1900dcfc733462e9a12e942b00b4ac94"
checksum = "1114f89ab1f4106e5b55e688b828c0ab0ea593a1ea7c094b141b14cbaaec2d62"
dependencies = [
 "bumpalo",
 "lazy_static",


@@ 248,9 274,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2cd85aa2c579e8892442954685f0d801f9129de24fa2136b2c6a539c76b65776"
checksum = "7a6ac8995ead1f084a8dea1e65f194d0973800c7f571f6edd70adf06ecf77084"
dependencies = [
 "quote",
 "wasm-bindgen-macro-support",


@@ 258,9 284,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro-support"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8eb197bd3a47553334907ffd2f16507b4f4f01bbec3ac921a7719e0decdfe72a"
checksum = "b5a48c72f299d80557c7c62e37e7225369ecc0c963964059509fbafe917c7549"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",


@@ 271,15 297,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "wasm-bindgen-shared"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a91c2916119c17a8e316507afaaa2dd94b47646048014bbdf6bef098c1bb58ad"
checksum = "7e7811dd7f9398f14cc76efd356f98f03aa30419dea46aa810d71e819fc97158"

[[package]]
name = "web-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8bc359e5dd3b46cb9687a051d50a2fdd228e4ba7cf6fcf861a5365c3d671a642"
checksum = "222b1ef9334f92a21d3fb53dc3fd80f30836959a90f9274a626d7e06315ba3c3"
dependencies = [
 "js-sys",
 "wasm-bindgen",


@@ 287,9 313,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "webpki"
version = "0.21.2"
version = "0.21.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f1f50e1972865d6b1adb54167d1c8ed48606004c2c9d0ea5f1eeb34d95e863ef"
checksum = "b8e38c0608262c46d4a56202ebabdeb094cef7e560ca7a226c6bf055188aa4ea"
dependencies = [
 "ring",
 "untrusted",


@@ 297,9 323,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "winapi"
version = "0.3.8"
version = "0.3.9"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8093091eeb260906a183e6ae1abdba2ef5ef2257a21801128899c3fc699229c6"
checksum = "5c839a674fcd7a98952e593242ea400abe93992746761e38641405d28b00f419"
dependencies = [
 "winapi-i686-pc-windows-gnu",
 "winapi-x86_64-pc-windows-gnu",

M gemini/Cargo.toml => gemini/Cargo.toml +5 -5
@@ 7,11 7,11 @@ edition = "2018"
# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]
url = "2.1.1"
url = "2.2.0"

rustls = { version = "0.17.0", features = ["dangerous_configuration"] }
webpki = "0.21.2"
rustls = { version = "0.19.0", features = ["dangerous_configuration"] }
webpki = "0.21.4"

lazy_static = "1.4.0"
anyhow = "1.0.31"
log = "0.4.8"
anyhow = "1.0.34"
log = "0.4.11"

M moonrender/Cargo.lock => moonrender/Cargo.lock +275 -83
@@ 2,15 2,15 @@
# It is not intended for manual editing.
[[package]]
name = "anyhow"
version = "1.0.31"
version = "1.0.34"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "85bb70cc08ec97ca5450e6eba421deeea5f172c0fc61f78b5357b2a8e8be195f"
checksum = "bf8dcb5b4bbaa28653b647d8c77bd4ed40183b48882e130c1f1ffb73de069fd7"

[[package]]
name = "autocfg"
version = "1.0.0"
version = "1.0.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f8aac770f1885fd7e387acedd76065302551364496e46b3dd00860b2f8359b9d"
checksum = "cdb031dd78e28731d87d56cc8ffef4a8f36ca26c38fe2de700543e627f8a464a"

[[package]]
name = "bitflags"


@@ 20,9 20,9 @@ checksum = "cf1de2fe8c75bc145a2f577add951f8134889b4795d47466a54a5c846d691693"

[[package]]
name = "cairo-rs"
version = "0.8.1"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "157049ba9618aa3a61c39d5d785102c04d3b1f40632a706c621a9aedc21e6084"
checksum = "c5c0f2e047e8ca53d0ff249c54ae047931d7a6ebe05d00af73e0ffeb6e34bdb8"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-sys-rs",


@@ 30,17 30,18 @@ dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "thiserror",
]

[[package]]
name = "cairo-sys-rs"
version = "0.9.2"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ff65ba02cac715be836f63429ab00a767d48336efc5497c5637afb53b4f14d63"
checksum = "2ed2639b9ad5f1d6efa76de95558e11339e7318426d84ac4890b86c03e828ca7"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 50,6 51,27 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"

[[package]]
name = "cfg-if"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "baf1de4339761588bc0619e3cbc0120ee582ebb74b53b4efbf79117bd2da40fd"

[[package]]
name = "either"
version = "1.6.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e78d4f1cc4ae33bbfc157ed5d5a5ef3bc29227303d595861deb238fcec4e9457"

[[package]]
name = "encoding_rs"
version = "0.8.26"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "801bbab217d7f79c0062f4f7205b5d4427c6d1a7bd7aafdd1475f7c59d62b283"
dependencies = [
 "cfg-if 1.0.0",
]

[[package]]
name = "float-cmp"
version = "0.8.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 59,25 81,35 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "form_urlencoded"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ece68d15c92e84fa4f19d3780f1294e5ca82a78a6d515f1efaabcc144688be00"
dependencies = [
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "futures-channel"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f366ad74c28cca6ba456d95e6422883cfb4b252a83bed929c83abfdbbf2967d5"
checksum = "4b7109687aa4e177ef6fe84553af6280ef2778bdb7783ba44c9dc3399110fe64"
dependencies = [
 "futures-core",
]

[[package]]
name = "futures-core"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "59f5fff90fd5d971f936ad674802482ba441b6f09ba5e15fd8b39145582ca399"
checksum = "847ce131b72ffb13b6109a221da9ad97a64cbe48feb1028356b836b47b8f1748"

[[package]]
name = "futures-executor"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "10d6bb888be1153d3abeb9006b11b02cf5e9b209fda28693c31ae1e4e012e314"
checksum = "4caa2b2b68b880003057c1dd49f1ed937e38f22fcf6c212188a121f08cf40a65"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-task",


@@ 86,9 118,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "futures-macro"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d0b5a30a4328ab5473878237c447333c093297bded83a4983d10f4deea240d39"
checksum = "77408a692f1f97bcc61dc001d752e00643408fbc922e4d634c655df50d595556"
dependencies = [
 "proc-macro-hack",
 "proc-macro2",


@@ 98,18 130,18 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "futures-task"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdb66b5f09e22019b1ab0830f7785bcea8e7a42148683f99214f73f8ec21a626"
checksum = "7c554eb5bf48b2426c4771ab68c6b14468b6e76cc90996f528c3338d761a4d0d"
dependencies = [
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "futures-util"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8764574ff08b701a084482c3c7031349104b07ac897393010494beaa18ce32c6"
checksum = "d304cff4a7b99cfb7986f7d43fbe93d175e72e704a8860787cc95e9ffd85cbd2"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-macro",


@@ 123,9 155,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "glib"
version = "0.9.3"
version = "0.10.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "40fb573a09841b6386ddf15fd4bc6655b4f5b106ca962f57ecaecde32a0061c0"
checksum = "0c685013b7515e668f1b57a165b009d4d28cb139a8a989bbd699c10dad29d0c5"
dependencies = [
 "bitflags",
 "futures-channel",


@@ 133,31 165,57 @@ dependencies = [
 "futures-executor",
 "futures-task",
 "futures-util",
 "glib-macros",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "glib-macros"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "41486a26d1366a8032b160b59065a59fb528530a46a49f627e7048fb8c064039"
dependencies = [
 "anyhow",
 "heck",
 "itertools",
 "proc-macro-crate",
 "proc-macro-error",
 "proc-macro2",
 "quote",
 "syn",
]

[[package]]
name = "glib-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "95856f3802f446c05feffa5e24859fe6a183a7cb849c8449afc35c86b1e316e2"
checksum = "c7e9b997a66e9a23d073f2b1abb4dbfc3925e0b8952f67efd8d9b6e168e4cdc1"
dependencies = [
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gobject-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "31d1a804f62034eccf370006ccaef3708a71c31d561fee88564abe71177553d9"
checksum = "952133b60c318a62bf82ee75b93acc7e84028a093e06b9e27981c2b6fe68218c"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "heck"
version = "0.3.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "20564e78d53d2bb135c343b3f47714a56af2061f1c928fdb541dc7b9fdd94205"
dependencies = [
 "unicode-segmentation",
]

[[package]]


@@ 172,24 230,27 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "lazy_static"
version = "1.4.0"
name = "itertools"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"
checksum = "284f18f85651fe11e8a991b2adb42cb078325c996ed026d994719efcfca1d54b"
dependencies = [
 "either",
]

[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.70"
version = "0.2.80"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3baa92041a6fec78c687fa0cc2b3fae8884f743d672cf551bed1d6dac6988d0f"
checksum = "4d58d1b70b004888f764dfbf6a26a3b0342a1632d33968e4a179d8011c760614"

[[package]]
name = "log"
version = "0.4.8"
version = "0.4.11"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "14b6052be84e6b71ab17edffc2eeabf5c2c3ae1fdb464aae35ac50c67a44e1f7"
checksum = "4fabed175da42fed1fa0746b0ea71f412aa9d35e76e95e59b192c64b9dc2bf8b"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 0.1.10",
]

[[package]]


@@ 199,13 260,21 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7ffc5c5338469d4d3ea17d269fa8ea3512ad247247c30bd2df69e68309ed0a08"

[[package]]
name = "mime"
version = "0.3.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2a60c7ce501c71e03a9c9c0d35b861413ae925bd979cc7a4e30d060069aaac8d"

[[package]]
name = "moonrender"
version = "0.1.0"
dependencies = [
 "anyhow",
 "cairo-rs",
 "encoding_rs",
 "float-cmp",
 "log",
 "mime",
 "pango",
 "pangocairo",
 "serde",


@@ 214,51 283,51 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "num-traits"
version = "0.2.11"
version = "0.2.14"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c62be47e61d1842b9170f0fdeec8eba98e60e90e5446449a0545e5152acd7096"
checksum = "9a64b1ec5cda2586e284722486d802acf1f7dbdc623e2bfc57e65ca1cd099290"
dependencies = [
 "autocfg",
]

[[package]]
name = "once_cell"
version = "1.4.0"
version = "1.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0b631f7e854af39a1739f401cf34a8a013dfe09eac4fa4dba91e9768bd28168d"
checksum = "13bd41f508810a131401606d54ac32a467c97172d74ba7662562ebba5ad07fa0"

[[package]]
name = "pango"
version = "0.8.0"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1e9c6b728f1be8edb5f9f981420b651d5ea30bdb9de89f1f1262d0084a020577"
checksum = "9937068580bebd8ced19975938573803273ccbcbd598c58d4906efd4ac87c438"
dependencies = [
 "bitflags",
 "glib",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "pango-sys",
]

[[package]]
name = "pango-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "86b93d84907b3cf0819bff8f13598ba72843bee579d5ebc2502e4b0367b4be7d"
checksum = "24d2650c8b62d116c020abd0cea26a4ed96526afda89b1c4ea567131fdefc890"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "pangocairo"
version = "0.9.0"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdd1077c0db2e5eb9225cc040514aa856cb6a4c4890c542cf50d37880e1c572d"
checksum = "00f5ae67a05a5e023f09f64e9a71c845274d4b82dedee237b70425811885e883"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-rs",


@@ 274,15 343,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "pangocairo-sys"
version = "0.10.1"
version = "0.11.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a3921b31ab776b23e28c8f6e474dda52fdc28bc2689101caeb362ba976719efe"
checksum = "94ccc97f698c2f0233b84e5ca676893a1e676785b60eec700b9c0e6dcd0feb98"
dependencies = [
 "cairo-sys-rs",
 "glib-sys",
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 293,18 362,18 @@ checksum = "d4fd5641d01c8f18a23da7b6fe29298ff4b55afcccdf78973b24cf3175fee32e"

[[package]]
name = "pin-project"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "edc93aeee735e60ecb40cf740eb319ff23eab1c5748abfdb5c180e4ce49f7791"
checksum = "9ccc2237c2c489783abd8c4c80e5450fc0e98644555b1364da68cc29aa151ca7"
dependencies = [
 "pin-project-internal",
]

[[package]]
name = "pin-project-internal"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e58db2081ba5b4c93bd6be09c40fd36cb9193a8336c384f3b40012e531aa7e40"
checksum = "f8e8d2bf0b23038a4424865103a4df472855692821aab4e4f5c3312d461d9e5f"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",


@@ 319,54 388,87 @@ checksum = "8b870d8c151b6f2fb93e84a13146138f05d02ed11c7e7c54f8826aaaf7c9f184"

[[package]]
name = "pkg-config"
version = "0.3.17"
version = "0.3.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3831453b3449ceb48b6d9c7ad7c96d5ea673e9b470a1dc578c2ce6521230884c"

[[package]]
name = "proc-macro-crate"
version = "0.1.5"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1d6ea3c4595b96363c13943497db34af4460fb474a95c43f4446ad341b8c9785"
dependencies = [
 "toml",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "05da548ad6865900e60eaba7f589cc0783590a92e940c26953ff81ddbab2d677"
checksum = "da25490ff9892aab3fcf7c36f08cfb902dd3e71ca0f9f9517bea02a73a5ce38c"
dependencies = [
 "proc-macro-error-attr",
 "proc-macro2",
 "quote",
 "syn",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error-attr"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a1be40180e52ecc98ad80b184934baf3d0d29f979574e439af5a55274b35f869"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-hack"
version = "0.5.15"
version = "0.5.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0d659fe7c6d27f25e9d80a1a094c223f5246f6a6596453e09d7229bf42750b63"
checksum = "dbf0c48bc1d91375ae5c3cd81e3722dff1abcf81a30960240640d223f59fe0e5"

[[package]]
name = "proc-macro-nested"
version = "0.1.4"
version = "0.1.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8e946095f9d3ed29ec38de908c22f95d9ac008e424c7bcae54c75a79c527c694"
checksum = "eba180dafb9038b050a4c280019bbedf9f2467b61e5d892dcad585bb57aadc5a"

[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.13"
version = "1.0.24"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53f5ffe53a6b28e37c9c1ce74893477864d64f74778a93a4beb43c8fa167f639"
checksum = "1e0704ee1a7e00d7bb417d0770ea303c1bccbabf0ef1667dae92b5967f5f8a71"
dependencies = [
 "unicode-xid",
]

[[package]]
name = "quote"
version = "1.0.6"
version = "1.0.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "54a21852a652ad6f610c9510194f398ff6f8692e334fd1145fed931f7fbe44ea"
checksum = "aa563d17ecb180e500da1cfd2b028310ac758de548efdd203e18f283af693f37"
dependencies = [
 "proc-macro2",
]

[[package]]
name = "serde"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "99e7b308464d16b56eba9964e4972a3eee817760ab60d88c3f86e1fecb08204c"
checksum = "b88fa983de7720629c9387e9f517353ed404164b1e482c970a90c1a4aaf7dc1a"
dependencies = [
 "serde_derive",
]

[[package]]
name = "serde_derive"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "818fbf6bfa9a42d3bfcaca148547aa00c7b915bec71d1757aa2d44ca68771984"
checksum = "cbd1ae72adb44aab48f325a02444a5fc079349a8d804c1fc922aed3f7454c74e"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",


@@ 380,16 482,28 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c111b5bd5695e56cffe5129854aa230b39c93a305372fdbb2668ca2394eea9f8"

[[package]]
name = "smallvec"
version = "1.4.0"
name = "strum"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "57bd81eb48f4c437cadc685403cad539345bf703d78e63707418431cecd4522b"

[[package]]
name = "strum_macros"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c7cb5678e1615754284ec264d9bb5b4c27d2018577fd90ac0ceb578591ed5ee4"
checksum = "87c85aa3f8ea653bfd3ddf25f7ee357ee4d204731f6aa9ad04002306f6e2774c"
dependencies = [
 "heck",
 "proc-macro2",
 "quote",
 "syn",
]

[[package]]
name = "syn"
version = "1.0.22"
version = "1.0.53"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1425de3c33b0941002740a420b1a906a350b88d08b82b2c8a01035a3f9447bac"
checksum = "8833e20724c24de12bbaba5ad230ea61c3eafb05b881c7c9d3cfe8638b187e68"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",


@@ 397,6 511,65 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "system-deps"
version = "1.3.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0f3ecc17269a19353b3558b313bba738b25d82993e30d62a18406a24aba4649b"
dependencies = [
 "heck",
 "pkg-config",
 "strum",
 "strum_macros",
 "thiserror",
 "toml",
 "version-compare",
]

[[package]]
name = "thiserror"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e9ae34b84616eedaaf1e9dd6026dbe00dcafa92aa0c8077cb69df1fcfe5e53e"
dependencies = [
 "thiserror-impl",
]

[[package]]
name = "thiserror-impl"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9ba20f23e85b10754cd195504aebf6a27e2e6cbe28c17778a0c930724628dd56"
dependencies = [
 "proc-macro2",
 "quote",
 "syn",
]

[[package]]
name = "tinyvec"
version = "1.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ccf8dbc19eb42fba10e8feaaec282fb50e2c14b2726d6301dbfeed0f73306a6f"
dependencies = [
 "tinyvec_macros",
]

[[package]]
name = "tinyvec_macros"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cda74da7e1a664f795bb1f8a87ec406fb89a02522cf6e50620d016add6dbbf5c"

[[package]]
name = "toml"
version = "0.5.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "75cf45bb0bef80604d001caaec0d09da99611b3c0fd39d3080468875cdb65645"
dependencies = [
 "serde",
]

[[package]]
name = "unicode-bidi"
version = "0.3.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 407,26 580,45 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "unicode-normalization"
version = "0.1.12"
version = "0.1.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5479532badd04e128284890390c1e876ef7a993d0570b3597ae43dfa1d59afa4"
checksum = "a13e63ab62dbe32aeee58d1c5408d35c36c392bba5d9d3142287219721afe606"
dependencies = [
 "smallvec",
 "tinyvec",
]

[[package]]
name = "unicode-segmentation"
version = "1.7.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bb0d2e7be6ae3a5fa87eed5fb451aff96f2573d2694942e40543ae0bbe19c796"

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.2.0"
version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "826e7639553986605ec5979c7dd957c7895e93eabed50ab2ffa7f6128a75097c"
checksum = "f7fe0bb3479651439c9112f72b6c505038574c9fbb575ed1bf3b797fa39dd564"

[[package]]
name = "url"
version = "2.1.1"
version = "2.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "829d4a8476c35c9bf0bbce5a3b23f4106f79728039b726d292bb93bc106787cb"
checksum = "5909f2b0817350449ed73e8bcd81c8c3c8d9a7a5d8acba4b27db277f1868976e"
dependencies = [
 "form_urlencoded",
 "idna",
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "version-compare"
version = "0.0.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d63556a25bae6ea31b52e640d7c41d1ab27faba4ccb600013837a3d0b3994ca1"

[[package]]
name = "version_check"
version = "0.9.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b5a972e5669d67ba988ce3dc826706fb0a8b01471c088cb0b6110b805cc36aed"

M moonrender/Cargo.toml => moonrender/Cargo.toml +8 -8
@@ 9,16 9,16 @@ edition = "2018"
default = []

[dependencies]
cairo-rs = "0.8.1"
pango = "0.8.0"
pangocairo = "0.9.0"
cairo-rs = "0.9.1"
pango = "0.9.1"
pangocairo = "0.10.0"

anyhow = "1.0.31"
log = "0.4.8"
url = "2.1.1"
anyhow = "1.0.34"
log = "0.4.11"
url = "2.2.0"
mime = "0.3.16"

serde = { version = "1.0.110", features = ["derive"], optional = true }
serde = { version = "1.0.117", features = ["derive"], optional = true }
float-cmp = { version = "0.8.0", no_default_features = true, features = ["std"] }

encoding_rs = "0.8.23"
encoding_rs = "0.8.26"

M relm-moonrender/Cargo.lock => relm-moonrender/Cargo.lock +400 -164
@@ 2,15 2,15 @@
# It is not intended for manual editing.
[[package]]
name = "anyhow"
version = "1.0.31"
version = "1.0.34"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "85bb70cc08ec97ca5450e6eba421deeea5f172c0fc61f78b5357b2a8e8be195f"
checksum = "bf8dcb5b4bbaa28653b647d8c77bd4ed40183b48882e130c1f1ffb73de069fd7"

[[package]]
name = "atk"
version = "0.8.0"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "444daefa55f229af145ea58d77efd23725024ee1f6f3102743709aa6b18c663e"
checksum = "812b4911e210bd51b24596244523c856ca749e6223c50a7fbbba3f89ee37c426"
dependencies = [
 "atk-sys",
 "bitflags",


@@ 22,27 22,27 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "atk-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e552c1776737a4c80110d06b36d099f47c727335f9aaa5d942a72b6863a8ec6f"
checksum = "f530e4af131d94cc4fa15c5c9d0348f0ef28bac64ba660b6b2a1cf2605dedfce"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "autocfg"
version = "1.0.0"
version = "1.0.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f8aac770f1885fd7e387acedd76065302551364496e46b3dd00860b2f8359b9d"
checksum = "cdb031dd78e28731d87d56cc8ffef4a8f36ca26c38fe2de700543e627f8a464a"

[[package]]
name = "base64"
version = "0.11.0"
version = "0.13.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b41b7ea54a0c9d92199de89e20e58d49f02f8e699814ef3fdf266f6f748d15c7"
checksum = "904dfeac50f3cdaba28fc6f57fdcddb75f49ed61346676a78c4ffe55877802fd"

[[package]]
name = "bitflags"


@@ 52,15 52,15 @@ checksum = "cf1de2fe8c75bc145a2f577add951f8134889b4795d47466a54a5c846d691693"

[[package]]
name = "bumpalo"
version = "3.3.0"
version = "3.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5356f1d23ee24a1f785a56d1d1a5f0fd5b0f6a0c0fb2412ce11da71649ab78f6"
checksum = "2e8c087f005730276d1096a652e92a8bacee2e2472bcc9715a74d2bec38b5820"

[[package]]
name = "cairo-rs"
version = "0.8.1"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "157049ba9618aa3a61c39d5d785102c04d3b1f40632a706c621a9aedc21e6084"
checksum = "c5c0f2e047e8ca53d0ff249c54ae047931d7a6ebe05d00af73e0ffeb6e34bdb8"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-sys-rs",


@@ 68,24 68,25 @@ dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "thiserror",
]

[[package]]
name = "cairo-sys-rs"
version = "0.9.2"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ff65ba02cac715be836f63429ab00a767d48336efc5497c5637afb53b4f14d63"
checksum = "2ed2639b9ad5f1d6efa76de95558e11339e7318426d84ac4890b86c03e828ca7"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "cc"
version = "1.0.53"
version = "1.0.65"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "404b1fe4f65288577753b17e3b36a04596ee784493ec249bf81c7f2d2acd751c"
checksum = "95752358c8f7552394baf48cd82695b345628ad3f170d607de3ca03b8dacca15"

[[package]]
name = "cfg-if"


@@ 94,6 95,27 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"

[[package]]
name = "cfg-if"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "baf1de4339761588bc0619e3cbc0120ee582ebb74b53b4efbf79117bd2da40fd"

[[package]]
name = "either"
version = "1.6.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e78d4f1cc4ae33bbfc157ed5d5a5ef3bc29227303d595861deb238fcec4e9457"

[[package]]
name = "encoding_rs"
version = "0.8.26"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "801bbab217d7f79c0062f4f7205b5d4427c6d1a7bd7aafdd1475f7c59d62b283"
dependencies = [
 "cfg-if 1.0.0",
]

[[package]]
name = "float-cmp"
version = "0.8.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 103,25 125,51 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "form_urlencoded"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ece68d15c92e84fa4f19d3780f1294e5ca82a78a6d515f1efaabcc144688be00"
dependencies = [
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "futures"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9b3b0c040a1fe6529d30b3c5944b280c7f0dcb2930d2c3062bca967b602583d0"
dependencies = [
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-executor",
 "futures-io",
 "futures-sink",
 "futures-task",
 "futures-util",
]

[[package]]
name = "futures-channel"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f366ad74c28cca6ba456d95e6422883cfb4b252a83bed929c83abfdbbf2967d5"
checksum = "4b7109687aa4e177ef6fe84553af6280ef2778bdb7783ba44c9dc3399110fe64"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-sink",
]

[[package]]
name = "futures-core"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "59f5fff90fd5d971f936ad674802482ba441b6f09ba5e15fd8b39145582ca399"
checksum = "847ce131b72ffb13b6109a221da9ad97a64cbe48feb1028356b836b47b8f1748"

[[package]]
name = "futures-executor"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "10d6bb888be1153d3abeb9006b11b02cf5e9b209fda28693c31ae1e4e012e314"
checksum = "4caa2b2b68b880003057c1dd49f1ed937e38f22fcf6c212188a121f08cf40a65"
dependencies = [
 "futures-core",
 "futures-task",


@@ 130,40 178,50 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "futures-io"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "de27142b013a8e869c14957e6d2edeef89e97c289e69d042ee3a49acd8b51789"
checksum = "611834ce18aaa1bd13c4b374f5d653e1027cf99b6b502584ff8c9a64413b30bb"

[[package]]
name = "futures-macro"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d0b5a30a4328ab5473878237c447333c093297bded83a4983d10f4deea240d39"
checksum = "77408a692f1f97bcc61dc001d752e00643408fbc922e4d634c655df50d595556"
dependencies = [
 "proc-macro-hack",
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "futures-sink"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f878195a49cee50e006b02b93cf7e0a95a38ac7b776b4c4d9cc1207cd20fcb3d"

[[package]]
name = "futures-task"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdb66b5f09e22019b1ab0830f7785bcea8e7a42148683f99214f73f8ec21a626"
checksum = "7c554eb5bf48b2426c4771ab68c6b14468b6e76cc90996f528c3338d761a4d0d"
dependencies = [
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "futures-util"
version = "0.3.5"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8764574ff08b701a084482c3c7031349104b07ac897393010494beaa18ce32c6"
checksum = "d304cff4a7b99cfb7986f7d43fbe93d175e72e704a8860787cc95e9ffd85cbd2"
dependencies = [
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-io",
 "futures-macro",
 "futures-sink",
 "futures-task",
 "memchr",
 "pin-project",
 "pin-utils",
 "proc-macro-hack",


@@ 173,9 231,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk"
version = "0.12.1"
version = "0.13.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fbe5e8772fc0865c52460cdd7a59d7d47700f44d9809d1dd00eecceb769a7589"
checksum = "db00839b2a68a7a10af3fa28dfb3febaba3a20c3a9ac2425a33b7df1f84a6b7d"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-rs",


@@ 193,9 251,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk-pixbuf"
version = "0.8.0"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e248220c46b329b097d4b158d2717f8c688f16dd76d0399ace82b3e98062bdd7"
checksum = "8f6dae3cb99dd49b758b88f0132f8d401108e63ae8edd45f432d42cdff99998a"
dependencies = [
 "gdk-pixbuf-sys",
 "gio",


@@ 208,22 266,22 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gdk-pixbuf-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d8991b060a9e9161bafd09bf4a202e6fd404f5b4dd1a08d53a1e84256fb34ab0"
checksum = "3bfe468a7f43e97b8d193a762b6c5cf67a7d36cacbc0b9291dbcae24bfea1e8f"
dependencies = [
 "gio-sys",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gdk-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "6adf679e91d1bff0c06860287f80403e7db54c2d2424dce0a470023b56c88fbb"
checksum = "0a9653cfc500fd268015b1ac055ddbc3df7a5c9ea3f4ccef147b3957bd140d69"
dependencies = [
 "cairo-sys-rs",
 "gdk-pixbuf-sys",


@@ 233,6 291,7 @@ dependencies = [
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 249,11 308,12 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "gio"
version = "0.8.1"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0cd10f9415cce39b53f8024bf39a21f84f8157afa52da53837b102e585a296a5"
checksum = "1fb60242bfff700772dae5d9e3a1f7aa2e4ebccf18b89662a16acb2822568561"
dependencies = [
 "bitflags",
 "futures",
 "futures-channel",
 "futures-core",
 "futures-io",


@@ 262,27 322,29 @@ dependencies = [
 "glib",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "thiserror",
]

[[package]]
name = "gio-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4fad225242b9eae7ec8a063bb86974aca56885014672375e5775dc0ea3533911"
checksum = "5e24fb752f8f5d2cf6bbc2c606fd2bc989c81c5e2fe321ab974d54f8b6344eac"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
 "winapi",
]

[[package]]
name = "glib"
version = "0.9.3"
version = "0.10.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "40fb573a09841b6386ddf15fd4bc6655b4f5b106ca962f57ecaecde32a0061c0"
checksum = "0c685013b7515e668f1b57a165b009d4d28cb139a8a989bbd699c10dad29d0c5"
dependencies = [
 "bitflags",
 "futures-channel",


@@ 290,38 352,55 @@ dependencies = [
 "futures-executor",
 "futures-task",
 "futures-util",
 "glib-macros",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
]

[[package]]
name = "glib-macros"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "41486a26d1366a8032b160b59065a59fb528530a46a49f627e7048fb8c064039"
dependencies = [
 "anyhow",
 "heck",
 "itertools",
 "proc-macro-crate",
 "proc-macro-error",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "glib-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "95856f3802f446c05feffa5e24859fe6a183a7cb849c8449afc35c86b1e316e2"
checksum = "c7e9b997a66e9a23d073f2b1abb4dbfc3925e0b8952f67efd8d9b6e168e4cdc1"
dependencies = [
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gobject-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "31d1a804f62034eccf370006ccaef3708a71c31d561fee88564abe71177553d9"
checksum = "952133b60c318a62bf82ee75b93acc7e84028a093e06b9e27981c2b6fe68218c"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "gtk"
version = "0.8.1"
version = "0.9.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "87e1e8d70290239c668594002d1b174fcc7d7ef5d26670ee141490ede8facf8f"
checksum = "2f022f2054072b3af07666341984562c8e626a79daa8be27b955d12d06a5ad6a"
dependencies = [
 "atk",
 "bitflags",


@@ 338,17 417,18 @@ dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "gtk-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "pango",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
]

[[package]]
name = "gtk-sys"
version = "0.9.2"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53def660c7b48b00b510c81ef2d2fbd3c570f1527081d8d7947f471513e1a4c1"
checksum = "89acda6f084863307d948ba64a4b1ef674e8527dddab147ee4cdcc194c880457"
dependencies = [
 "atk-sys",
 "cairo-sys-rs",


@@ 359,7 439,16 @@ dependencies = [
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "heck"
version = "0.3.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "20564e78d53d2bb135c343b3f47714a56af2061f1c928fdb541dc7b9fdd94205"
dependencies = [
 "unicode-segmentation",
]

[[package]]


@@ 374,10 463,19 @@ dependencies = [
]

[[package]]
name = "itertools"
version = "0.9.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "284f18f85651fe11e8a991b2adb42cb078325c996ed026d994719efcfca1d54b"
dependencies = [
 "either",
]

[[package]]
name = "js-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fa5a448de267e7358beaf4a5d849518fe9a0c13fce7afd44b06e68550e5562a7"
checksum = "cf3d7383929f7c9c7c2d0fa596f325832df98c3704f2c60553080f7127a58175"
dependencies = [
 "wasm-bindgen",
]


@@ 390,17 488,17 @@ checksum = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"

[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.70"
version = "0.2.80"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3baa92041a6fec78c687fa0cc2b3fae8884f743d672cf551bed1d6dac6988d0f"
checksum = "4d58d1b70b004888f764dfbf6a26a3b0342a1632d33968e4a179d8011c760614"

[[package]]
name = "log"
version = "0.4.8"
version = "0.4.11"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "14b6052be84e6b71ab17edffc2eeabf5c2c3ae1fdb464aae35ac50c67a44e1f7"
checksum = "4fabed175da42fed1fa0746b0ea71f412aa9d35e76e95e59b192c64b9dc2bf8b"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 0.1.10",
]

[[package]]


@@ 410,13 508,27 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7ffc5c5338469d4d3ea17d269fa8ea3512ad247247c30bd2df69e68309ed0a08"

[[package]]
name = "memchr"
version = "2.3.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0ee1c47aaa256ecabcaea351eae4a9b01ef39ed810004e298d2511ed284b1525"

[[package]]
name = "mime"
version = "0.3.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2a60c7ce501c71e03a9c9c0d35b861413ae925bd979cc7a4e30d060069aaac8d"

[[package]]
name = "moonrender"
version = "0.1.0"
dependencies = [
 "anyhow",
 "cairo-rs",
 "encoding_rs",
 "float-cmp",
 "log",
 "mime",
 "pango",
 "pangocairo",
 "serde",


@@ 425,51 537,51 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "num-traits"
version = "0.2.11"
version = "0.2.14"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c62be47e61d1842b9170f0fdeec8eba98e60e90e5446449a0545e5152acd7096"
checksum = "9a64b1ec5cda2586e284722486d802acf1f7dbdc623e2bfc57e65ca1cd099290"
dependencies = [
 "autocfg",
]

[[package]]
name = "once_cell"
version = "1.4.0"
version = "1.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0b631f7e854af39a1739f401cf34a8a013dfe09eac4fa4dba91e9768bd28168d"
checksum = "13bd41f508810a131401606d54ac32a467c97172d74ba7662562ebba5ad07fa0"

[[package]]
name = "pango"
version = "0.8.0"
version = "0.9.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1e9c6b728f1be8edb5f9f981420b651d5ea30bdb9de89f1f1262d0084a020577"
checksum = "9937068580bebd8ced19975938573803273ccbcbd598c58d4906efd4ac87c438"
dependencies = [
 "bitflags",
 "glib",
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "lazy_static",
 "libc",
 "once_cell",
 "pango-sys",
]

[[package]]
name = "pango-sys"
version = "0.9.1"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "86b93d84907b3cf0819bff8f13598ba72843bee579d5ebc2502e4b0367b4be7d"
checksum = "24d2650c8b62d116c020abd0cea26a4ed96526afda89b1c4ea567131fdefc890"
dependencies = [
 "glib-sys",
 "gobject-sys",
 "libc",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]
name = "pangocairo"
version = "0.9.0"
version = "0.10.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bdd1077c0db2e5eb9225cc040514aa856cb6a4c4890c542cf50d37880e1c572d"
checksum = "00f5ae67a05a5e023f09f64e9a71c845274d4b82dedee237b70425811885e883"
dependencies = [
 "bitflags",
 "cairo-rs",


@@ 485,15 597,15 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "pangocairo-sys"
version = "0.10.1"
version = "0.11.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a3921b31ab776b23e28c8f6e474dda52fdc28bc2689101caeb362ba976719efe"
checksum = "94ccc97f698c2f0233b84e5ca676893a1e676785b60eec700b9c0e6dcd0feb98"
dependencies = [
 "cairo-sys-rs",
 "glib-sys",
 "libc",
 "pango-sys",
 "pkg-config",
 "system-deps",
]

[[package]]


@@ 504,22 616,22 @@ checksum = "d4fd5641d01c8f18a23da7b6fe29298ff4b55afcccdf78973b24cf3175fee32e"

[[package]]
name = "pin-project"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "edc93aeee735e60ecb40cf740eb319ff23eab1c5748abfdb5c180e4ce49f7791"
checksum = "9ccc2237c2c489783abd8c4c80e5450fc0e98644555b1364da68cc29aa151ca7"
dependencies = [
 "pin-project-internal",
]

[[package]]
name = "pin-project-internal"
version = "0.4.17"
version = "1.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e58db2081ba5b4c93bd6be09c40fd36cb9193a8336c384f3b40012e531aa7e40"
checksum = "f8e8d2bf0b23038a4424865103a4df472855692821aab4e4f5c3312d461d9e5f"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]


@@ 530,21 642,54 @@ checksum = "8b870d8c151b6f2fb93e84a13146138f05d02ed11c7e7c54f8826aaaf7c9f184"

[[package]]
name = "pkg-config"
version = "0.3.17"
version = "0.3.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3831453b3449ceb48b6d9c7ad7c96d5ea673e9b470a1dc578c2ce6521230884c"

[[package]]
name = "proc-macro-crate"
version = "0.1.5"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1d6ea3c4595b96363c13943497db34af4460fb474a95c43f4446ad341b8c9785"
dependencies = [
 "toml",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "da25490ff9892aab3fcf7c36f08cfb902dd3e71ca0f9f9517bea02a73a5ce38c"
dependencies = [
 "proc-macro-error-attr",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-error-attr"
version = "1.0.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "05da548ad6865900e60eaba7f589cc0783590a92e940c26953ff81ddbab2d677"
checksum = "a1be40180e52ecc98ad80b184934baf3d0d29f979574e439af5a55274b35f869"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "version_check",
]

[[package]]
name = "proc-macro-hack"
version = "0.5.15"
version = "0.5.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0d659fe7c6d27f25e9d80a1a094c223f5246f6a6596453e09d7229bf42750b63"
checksum = "dbf0c48bc1d91375ae5c3cd81e3722dff1abcf81a30960240640d223f59fe0e5"

[[package]]
name = "proc-macro-nested"
version = "0.1.4"
version = "0.1.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8e946095f9d3ed29ec38de908c22f95d9ac008e424c7bcae54c75a79c527c694"
checksum = "eba180dafb9038b050a4c280019bbedf9f2467b61e5d892dcad585bb57aadc5a"

[[package]]
name = "proc-macro2"


@@ 557,11 702,11 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.13"
version = "1.0.24"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "53f5ffe53a6b28e37c9c1ce74893477864d64f74778a93a4beb43c8fa167f639"
checksum = "1e0704ee1a7e00d7bb417d0770ea303c1bccbabf0ef1667dae92b5967f5f8a71"
dependencies = [
 "unicode-xid 0.2.0",
 "unicode-xid 0.2.1",
]

[[package]]


@@ 575,18 720,18 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "quote"
version = "1.0.6"
version = "1.0.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "54a21852a652ad6f610c9510194f398ff6f8692e334fd1145fed931f7fbe44ea"
checksum = "aa563d17ecb180e500da1cfd2b028310ac758de548efdd203e18f283af693f37"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "proc-macro2 1.0.24",
]

[[package]]
name = "relm"
version = "0.19.0"
version = "0.20.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c0c34e3fa74d3f5ce786e3f78c0375f3ed06a0c2a1bdd2e9e8f166029c7c6875"
checksum = "6814cb3502d3edb83435a777c27bee4fcce4613a36884a2a1b7ee36df9f1978a"
dependencies = [
 "cairo-rs",
 "glib",


@@ 601,9 746,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "relm-derive"
version = "0.19.0"
version = "0.20.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e4c8878383a91818c30cb85875ded6cd93c2fe9b21f01d4a49a32767baba16a"
checksum = "cd3820afe557690469806fa09d5bca7cc13db66358eea330fa7db9bc8baf5827"
dependencies = [
 "lazy_static",
 "proc-macro2 0.4.30",


@@ 622,13 767,14 @@ dependencies = [
 "moonrender",
 "relm",
 "relm-derive",
 "url",
]

[[package]]
name = "ring"
version = "0.16.13"
version = "0.16.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "703516ae74571f24b465b4a1431e81e2ad51336cb0ded733a55a1aa3eccac196"
checksum = "024a1e66fea74c66c66624ee5622a7ff0e4b73a13b4f5c326ddb50c708944226"
dependencies = [
 "cc",
 "libc",


@@ 641,9 787,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "rustls"
version = "0.17.0"
version = "0.19.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c0d4a31f5d68413404705d6982529b0e11a9aacd4839d1d6222ee3b8cb4015e1"
checksum = "064fd21ff87c6e87ed4506e68beb42459caa4a0e2eb144932e6776768556980b"
dependencies = [
 "base64",
 "log",


@@ 664,22 810,22 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "serde"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "99e7b308464d16b56eba9964e4972a3eee817760ab60d88c3f86e1fecb08204c"
checksum = "b88fa983de7720629c9387e9f517353ed404164b1e482c970a90c1a4aaf7dc1a"
dependencies = [
 "serde_derive",
]

[[package]]
name = "serde_derive"
version = "1.0.110"
version = "1.0.117"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "818fbf6bfa9a42d3bfcaca148547aa00c7b915bec71d1757aa2d44ca68771984"
checksum = "cbd1ae72adb44aab48f325a02444a5fc079349a8d804c1fc922aed3f7454c74e"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]


@@ 689,18 835,30 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c111b5bd5695e56cffe5129854aa230b39c93a305372fdbb2668ca2394eea9f8"

[[package]]
name = "smallvec"
version = "1.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c7cb5678e1615754284ec264d9bb5b4c27d2018577fd90ac0ceb578591ed5ee4"

[[package]]
name = "spin"
version = "0.5.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "6e63cff320ae2c57904679ba7cb63280a3dc4613885beafb148ee7bf9aa9042d"

[[package]]
name = "strum"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "57bd81eb48f4c437cadc685403cad539345bf703d78e63707418431cecd4522b"

[[package]]
name = "strum_macros"
version = "0.18.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "87c85aa3f8ea653bfd3ddf25f7ee357ee4d204731f6aa9ad04002306f6e2774c"
dependencies = [
 "heck",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "syn"
version = "0.15.44"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 713,13 871,72 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "syn"
version = "1.0.53"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8833e20724c24de12bbaba5ad230ea61c3eafb05b881c7c9d3cfe8638b187e68"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "unicode-xid 0.2.1",
]

[[package]]
name = "system-deps"
version = "1.3.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0f3ecc17269a19353b3558b313bba738b25d82993e30d62a18406a24aba4649b"
dependencies = [
 "heck",
 "pkg-config",
 "strum",
 "strum_macros",
 "thiserror",
 "toml",
 "version-compare",
]

[[package]]
name = "thiserror"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e9ae34b84616eedaaf1e9dd6026dbe00dcafa92aa0c8077cb69df1fcfe5e53e"
dependencies = [
 "thiserror-impl",
]

[[package]]
name = "thiserror-impl"
version = "1.0.22"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1425de3c33b0941002740a420b1a906a350b88d08b82b2c8a01035a3f9447bac"
checksum = "9ba20f23e85b10754cd195504aebf6a27e2e6cbe28c17778a0c930724628dd56"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
]

[[package]]
name = "tinyvec"
version = "1.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ccf8dbc19eb42fba10e8feaaec282fb50e2c14b2726d6301dbfeed0f73306a6f"
dependencies = [
 "tinyvec_macros",
]

[[package]]
name = "tinyvec_macros"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cda74da7e1a664f795bb1f8a87ec406fb89a02522cf6e50620d016add6dbbf5c"

[[package]]
name = "toml"
version = "0.5.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "75cf45bb0bef80604d001caaec0d09da99611b3c0fd39d3080468875cdb65645"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "unicode-xid 0.2.0",
 "serde",
]

[[package]]


@@ 733,14 950,20 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "unicode-normalization"
version = "0.1.12"
version = "0.1.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5479532badd04e128284890390c1e876ef7a993d0570b3597ae43dfa1d59afa4"
checksum = "a13e63ab62dbe32aeee58d1c5408d35c36c392bba5d9d3142287219721afe606"
dependencies = [
 "smallvec",
 "tinyvec",
]

[[package]]
name = "unicode-segmentation"
version = "1.7.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "bb0d2e7be6ae3a5fa87eed5fb451aff96f2573d2694942e40543ae0bbe19c796"

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"


@@ 748,9 971,9 @@ checksum = "fc72304796d0818e357ead4e000d19c9c174ab23dc11093ac919054d20a6a7fc"

[[package]]
name = "unicode-xid"
version = "0.2.0"
version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "826e7639553986605ec5979c7dd957c7895e93eabed50ab2ffa7f6128a75097c"
checksum = "f7fe0bb3479651439c9112f72b6c505038574c9fbb575ed1bf3b797fa39dd564"

[[package]]
name = "untrusted"


@@ 760,74 983,87 @@ checksum = "a156c684c91ea7d62626509bce3cb4e1d9ed5c4d978f7b4352658f96a4c26b4a"

[[package]]
name = "url"
version = "2.1.1"
version = "2.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "829d4a8476c35c9bf0bbce5a3b23f4106f79728039b726d292bb93bc106787cb"
checksum = "5909f2b0817350449ed73e8bcd81c8c3c8d9a7a5d8acba4b27db277f1868976e"
dependencies = [
 "form_urlencoded",
 "idna",
 "matches",
 "percent-encoding",
]

[[package]]
name = "version-compare"
version = "0.0.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d63556a25bae6ea31b52e640d7c41d1ab27faba4ccb600013837a3d0b3994ca1"

[[package]]
name = "version_check"
version = "0.9.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b5a972e5669d67ba988ce3dc826706fb0a8b01471c088cb0b6110b805cc36aed"

[[package]]
name = "wasm-bindgen"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "e3c7d40d09cdbf0f4895ae58cf57d92e1e57a9dd8ed2e8390514b54a47cc5551"
checksum = "3cd364751395ca0f68cafb17666eee36b63077fb5ecd972bbcd74c90c4bf736e"
dependencies = [
 "cfg-if",
 "cfg-if 1.0.0",
 "wasm-bindgen-macro",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-backend"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "c3972e137ebf830900db522d6c8fd74d1900dcfc733462e9a12e942b00b4ac94"
checksum = "1114f89ab1f4106e5b55e688b828c0ab0ea593a1ea7c094b141b14cbaaec2d62"
dependencies = [
 "bumpalo",
 "lazy_static",
 "log",
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "wasm-bindgen-shared",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2cd85aa2c579e8892442954685f0d801f9129de24fa2136b2c6a539c76b65776"
checksum = "7a6ac8995ead1f084a8dea1e65f194d0973800c7f571f6edd70adf06ecf77084"
dependencies = [
 "quote 1.0.6",
 "quote 1.0.7",
 "wasm-bindgen-macro-support",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-macro-support"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8eb197bd3a47553334907ffd2f16507b4f4f01bbec3ac921a7719e0decdfe72a"
checksum = "b5a48c72f299d80557c7c62e37e7225369ecc0c963964059509fbafe917c7549"
dependencies = [
 "proc-macro2 1.0.13",
 "quote 1.0.6",
 "syn 1.0.22",
 "proc-macro2 1.0.24",
 "quote 1.0.7",
 "syn 1.0.53",
 "wasm-bindgen-backend",
 "wasm-bindgen-shared",
]

[[package]]
name = "wasm-bindgen-shared"
version = "0.2.62"
version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a91c2916119c17a8e316507afaaa2dd94b47646048014bbdf6bef098c1bb58ad"
checksum = "7e7811dd7f9398f14cc76efd356f98f03aa30419dea46aa810d71e819fc97158"

[[package]]
name = "web-sys"
version = "0.3.39"
version = "0.3.46"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8bc359e5dd3b46cb9687a051d50a2fdd228e4ba7cf6fcf861a5365c3d671a642"
checksum = "222b1ef9334f92a21d3fb53dc3fd80f30836959a90f9274a626d7e06315ba3c3"
dependencies = [
 "js-sys",
 "wasm-bindgen",


@@ 835,9 1071,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "webpki"
version = "0.21.2"
version = "0.21.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f1f50e1972865d6b1adb54167d1c8ed48606004c2c9d0ea5f1eeb34d95e863ef"
checksum = "b8e38c0608262c46d4a56202ebabdeb094cef7e560ca7a226c6bf055188aa4ea"
dependencies = [
 "ring",
 "untrusted",


@@ 845,9 1081,9 @@ dependencies = [

[[package]]
name = "winapi"
version = "0.3.8"
version = "0.3.9"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8093091eeb260906a183e6ae1abdba2ef5ef2257a21801128899c3fc699229c6"
checksum = "5c839a674fcd7a98952e593242ea400abe93992746761e38641405d28b00f419"
dependencies = [
 "winapi-i686-pc-windows-gnu",
 "winapi-x86_64-pc-windows-gnu",

M relm-moonrender/Cargo.toml => relm-moonrender/Cargo.toml +6 -6
@@ 13,10 13,10 @@ serde = ["moonrender/serde"]
moonrender = {path="../moonrender"}
gemini = {path="../gemini"}

gdk = "0.12.1"
gtk = "0.8.1"
relm = "0.19.0"
relm-derive = "0.19.0"
gdk = "0.13.2"
gtk = "0.9.2"
relm = "0.20.0"
relm-derive = "0.20.0"

anyhow = "1.0.31"
url = "2.1.1"
anyhow = "1.0.34"
url = "2.2.0"

M src/gui/header/address_bar.rs => src/gui/header/address_bar.rs +2 -5
@@ 1,4 1,3 @@
use anyhow::Context;
use gtk::prelude::*;
use relm::Widget;
use relm_derive::{widget, Msg};


@@ 38,10 37,8 @@ impl Widget for AddressBar {
      text: &self.model.url,

      activate(entry) => {
        match entry.get_text().context("cannot get addressbar text") {
          Ok(text) => Msg::Goto(text.to_string()),
          Err(e) => Msg::Error(e)
        }
        let text = entry.get_text();
        Msg::Goto(text.to_string())
      }
    }
  }

M src/gui/header/mod.rs => src/gui/header/mod.rs +3 -3
@@ 71,7 71,7 @@ impl Widget for Header {

      #[name="btn_back"]
      gtk::Button {
        image: Some(&gtk::Image::new_from_icon_name(Some("gtk-go-back"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        image: Some(&gtk::Image::from_icon_name(Some("gtk-go-back"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        sensitive: self.model.has_history_back,

        clicked => Msg::Back,


@@ 79,7 79,7 @@ impl Widget for Header {

      #[name="btn_forward"]
      gtk::Button {
        image: Some(&gtk::Image::new_from_icon_name(Some("gtk-go-forward"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        image: Some(&gtk::Image::from_icon_name(Some("gtk-go-forward"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        sensitive: self.model.has_history_forwards,

        clicked => Msg::Forward,


@@ 87,7 87,7 @@ impl Widget for Header {

      #[name="btn_refresh"]
      gtk::Button {
        image: Some(&gtk::Image::new_from_icon_name(Some("gtk-refresh"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        image: Some(&gtk::Image::from_icon_name(Some("gtk-refresh"), gtk::IconSize::SmallToolbar)),
        sensitive: self.model.has_refresh,

        clicked => Msg::Refresh,

M src/gui/mod.rs => src/gui/mod.rs +6 -9
@@ 114,7 114,8 @@ impl Widget for Win {
            webbrowser::open(&url).unwrap();
          }

          d.destroy();
          // TODO: not-unsafe way to do this
          unsafe { d.destroy(); }
        });

        self.model.history.pop();


@@ 152,10 153,8 @@ impl Widget for Win {
        if let Some(area) = self.status.get_message_area() {
          if let Some(widget) = area.get_children().iter().cloned().next() {
            if let Ok(label) = widget.downcast::<gtk::Label>() {
              if let Some(text) = label.get_text() {
                if !text.is_empty() {
                  return;
                }
              if !label.get_text().is_empty() {
                return;
              }
            };
          }


@@ 176,10 175,8 @@ impl Widget for Win {
        if let Some(area) = self.status.get_message_area() {
          if let Some(widget) = area.get_children().iter().cloned().next() {
            if let Ok(label) = widget.downcast::<gtk::Label>() {
              if let Some(text) = label.get_text() {
                if !text.is_empty() {
                  return;
                }
              if !label.get_text().is_empty() {
                return;
              }
            };
          }